SlideShare a Scribd company logo
“Òåñíû âðàòà è óçîê ïóòü, âåäóùèå â æèçíü, è íåìíîãèå íàõîäÿò èõ” (Ìô. 7:14)
                 ÖÅÐÊÎÂÜ ÕÐÈÑÒÈÀÍ-ÀÄÂÅÍÒÈÑÒÎÂ ÑÅÄÜÌÎÃÎ ÄÍß
                Åæåìåñÿ÷íîå ðåëèãèîçíîå èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîå èçäàíèå Õàðüêîâñêîé, Çàïîðîæñêîé,
                              Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòåé

¹1 (159) Èçäàåòñÿ ñ 2002 ã.                 www.asd.in.ua             ÿíâàðü 2010
×èòàéòå      ÏÐÈÍßËÈ ËÈ ÂÛ ÑÂßÒÎÃÎ ÄÓÕÀ?         ÖÅÐÊÎÂÍÛÅ ÏÎÄÐÎÑÒÊÈ         ÄÂÎÉÍÎÉ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ
  Â                              ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÞÒ ÎÏÛÒ,
                                ÑËÅÄÓß ÇÀ ÈÈÑÓÑÎÌ
Íîìåðå:

                  ñòð. 2                ñòð. 4               ñòð. 6


 ÏÈÑÜÌÀ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ
  Îáû÷íî ïèñüìà îò ÷èòàòåëåé íå      ÿâëÿåòñÿ âçãëÿäîì öåðêâè, ÷òî íàçûâà-
ïîìåùàþò íà ïåðåäîâèöû ãàçåò, íî â     åòñÿ, ïîñëåäíèìè äàííûìè, à ïðåäû-
äàííîì ñëó÷àå, ó÷èòûâàÿ, ñ îäíîé      äóùèå òîëêîâàíèÿ Îòêðîâåíèÿ
ñòîðîíû, ìíîãî÷èñëåííîñòü âîïðîñîâ     íàçûâàþò óñòàðåâøèìè. Îòâå÷àÿ íà
ïî äàííîé òåìå, à òàêæå íåñîìíåííóþ    ýòîò âîïðîñ, íåîáõîäèìî â ïåðâóþ
àêòóàëüíîñòü ñàìîé òåìû, ðåäàêöèÿ     î÷åðåäü ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ïðèíöèïû
îäíîçíà÷íî ñî÷ëà öåëåñîîáðàçíûì      âåðîó÷åíèÿ Öåðêâè Õðèñòèàí
ïîìåñòèòü ýòîò âîïðîñ èìåííî íà      Àäâåíòèñòîâ Ñåäüìîãî Äíÿ, áàçèðóÿñü
ïåðåäîâèöó. Âîïðîñ ýòîò, åñëè       íà Áèáëèè è Äóõå Ïðîðî÷åñòâà,
ñóììèðîâàòü ìíîãî÷èñëåííûå çâîíêè     îáîáùåíû â Àäâåíòèñòñêîì êîììåí-     íîå Ïèñàíèå è Äóõ Ïðîðî÷åñòâà ÷åòêî
è ïèñüìà, ñâîäèòñÿ ê ñëåäóþùåìó: â     òàðèè ê Áèáëèè, ïîñëåäíåå 7-òîìíîå    ïèøóò, ÷òî ïîñëå ðàñïÿòèÿ Èèñóñà
òå÷åíèå ïîñëåäíèõ áóêâàëüíî äâóõ-     èçäàíèå êîòîðîãî îñóùåñòâë åíî â     Õðèñòà è ïîáèòèÿ Ñòåôàíà êàìíÿìè
òðåõ ëåò ñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ ìàòåðèàëû,    1982 ãîäó. Íà ðóññêèé ÿçûê íà ñåãî-   èóäåè óæå íå ÿâëÿþòñÿ áîãîèçáðàííîé
êî òî ðû å ïð èí öè ïè àë üí î íî âû ì   äíÿøíèé äåíü ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ    íàöèåé. Áîã, áåçóñëîâíî, ïî-ïðåæíåìó
îáðàçîì òðàêòóþò âåñüìà âàæíûå       ïåðåâåäåí, âêëþ÷àÿ è êíèãó Îòêðîâå-   ëþáèò ýòîò íàðîä, æåëàåò ÷òîáû
âîïðîñû êíèãè Îòêðîâåíèå. Òàê, â      íèå, êîììåíòàðèé íà Íîâûé Çàâåò     ñïàññÿ êàæäûé åãî ïðåäñòàâèòåëü, è
÷à ñò íî ñò è, ñî ãë àñ íî ýò èõ íî âû õ  (èçäàâàåìûé â ã. Íèêîëàåâå) è äîñòóï-  ñåãîäíÿ ìû âèäèì êàê ìíîãî èóäååâ
òðàêòîâîê:                 íûé ñåãîäíÿ â íàøèõ êíèæíûõ öåíòðàõ,   ïðèíèìàåò àäâåíòèñòñêóþ áèáëåé-
  — Å âð åé ñê èé íà ðî ä î ñò àå òñ ÿ  îáùèííûõ áèáëèîòåêàõ è áèáëèîòåêàõ    ñêóþ âåñòü, íî îäíîâðåìåííî ñ ýòèì
Áîãîèçáðàííûì è ñåãîäíÿ;          ñëóæèòåëåé. Òîëüêî ýòîò âçãëÿä,     ÷åòêî ñêàçàíî, ÷òî â äåëå ñïàñåíèÿ íåò
  — 7 -ÿ òð óá à ç àê îí ÷è ëà ñâ îå   èçëîæåííûé â ýòîì êîììåíòàðèè,      íè èóäåÿ, íè ýëëèíà. Äëÿ Áîãà äîðîãè
äåéñòâèå â 1844 ãîäó;           ÿâëÿåòñÿ îôèöèàëüíûì âçãëÿäîì      âñå íàðîäû, Áîæüÿ õðèñòèàíñêàÿ
  — 1-ÿ òðóáà — ýòî, ÿêîáû, ïàäåíèå    öåðê âè. Ïîñë å 1982 ãîäà íèêà êèõ    öåðêîâü íèêîãäà íå çíàëà è íå áóäåò
Èåðóñàëèìà;                èçìåíåíèé â íåãî íå âíîñèëîñü. È     çíàòü äåëåíèÿ ïî ðàñîâîìó, íàöèî-
  — 5-ÿ òðóáà — àòåèçì;          ïîòîìó òå, êîòîðûå óòâåðæäàþò, ÷òî    íàëüíîìó èëè ñîöèàëüíîìó ïðèçíàêàì.
  — ïàïñêîé òèàðû íå ñóùåñòâóåò      ðàáîòû ýòèõ çàðóáåæíûõ àâòîðîâ —     Òàê íàçûâàåìûå ó÷åíûå, áîãîñëîâû,
âîâñå;                   ýòî îôèöèàëüíàÿ ïîçèöèÿ öåðêâè,     êîòîðûå ïðîäâèãàþò èäåþ îñîáîãî
  — óòâåðæäåíèå òîãî, ÷òî öåðêîâü,    ãîâîðÿò çàâåäîìóþ èëè íå çàâåäîìóþ    ñòàòóñà èóäåéñêîãî íàðîäà, ïðåâðà-
ÿêîáû, íå ïðèíÿëà âåñòè 1888 ãîäà;     ëîæü. Âòîðîå. Áåäà ýòèõ åäèíè÷íûõ    ùàþò àäâåíòèñòñêóþ öåðêîâü, âîëüíî
  — Ñâÿòèëèùå íà íåáå, îïèñàííîå â    çàïàä íûõ ó÷åíû õ è åäèíè ÷íûõ èõ    èëè íåâîëüíî, â îäíî èç íàïðàâëåíèé
Îòêðîâåíèè, ÿâëÿåòñÿ íå ðåàëüíîñòüþ,    ïîñëåäîâàòåëåé ó íàñ, ÷òî îíè, êàê    èóäàèçìà èëè èóäåéñòâóþùèõ õðèñòè-
à ê àê èì -ò î î áù èì ñ èì âî ëî ì.    ïðàâèëüíî îòìåòèë ïðîôåññîð       àí. Òðåòüå. Áåäà ýòèõ áîãîñëîâîâ
  Òà êæ å â íå êî òî ðû õ ò ðà êò àò àõ  Âîëêîñëàâñêèé, íå ïîíèìàþò óðîâíÿ    ëèáåðàëüíîãî òîëêà ñîñòîèò â òîì, ÷òî
âîîá ùå îò ðèöà åòñÿ èñòî ðè÷í îñòü    ñèñòåìû àâòîðèòåòîâ, è àâòîðèòåò     îíè ñòàâÿò ïîíÿòèå ñâîåé ñóáúåêòèâ-
ïåðèîäîâ öåðêâåé, à òàêæå ñîáûòèé,     ñâîèõ äîêòîð ñêèõ è ìàãèñò åðñêèõ    íîé ýêçåãåçû (èññëåäîâàíèå òåêñòà)
èìå þùè õ ìåñ òî â Òûñ ÿ÷å ëåò íåì     äèññåðòàöèé ñòàâÿò íå òîëüêî íàðàâ-   íà îäèí óðîâåíü ñ Áîæåñòâåííûì
öàðñòâå.                  íå ñ îôèöèàëüíûì öåðêîâíûì êîì-     îòêðîâåíèåì, çàáûâàÿ, ÷òî «íèêàêîãî
  Ïð è ýò îì , ñò îð îí íè êè äà íí ûõ  ìåíòàðèåì, íî è ñ ñàìîé Áèáëèåé è    ïðîðî÷åñòâà â Ïèñàíèè íåëüçÿ ðàçðå-
âçãëÿäîâ êàê â ñâîèõ òðàêòàòàõ, òàê è   Äóõîì Ïðîðî÷åñòâà. Èáî â èõ ðàáîòàõ   øèòü ñàìîìó ñîáîþ» (2 Ïåòðà 1:20).
ïóáëè÷íûõ âûñòóïëåíèÿõ ññûëàþòñÿ      èìååòñÿ ÿâ íîå ïðîòèâ îïîñòàâëåíèå    Îíè çàáûâàþò, ÷òî àäâåíòèñòñêîå
íà íåêîòîðûå äîêòîðñêèå è ìàãèñòåð-    òîìó ÷òî Áîã îòêðûë Åëåíå Óàéò. Òàê, â  âåðîó÷åíèå ñòðîèëîñü íå íà çàùè-
ñêèå äèññåðòàöèè ðÿäà àìåðèêàíñêèõ     êíèãå «Âåëèêàÿ áîðüáà» Å. Óàéò ÷åòêî   ùåííûõ äîêòîðñêèõ äèññåðòàöèÿõ,
è åâðåéñêèõ ó÷åíûõ, ïðèíàäëåæàùèõ ê    ïèøåò, ÷òî 6-ÿ òðóáà — ýòî ðåàëüíîå   êîòîðûõ çàùèùàþòñÿ äåñÿòêè â ãîä, à
àäâåí òèñòñ êîé öå ðêâè, êîòîð ûå â    èñòîðè÷åñêîå ñîáûòèå, çà êîòîðûì     ñòðîèëîñü íà Áîæåñòâåííîì îòêðîâå-
ñâîèõ ðàáîòàõ äàëè íîâîå îñâåùåíèå     ñòîèò ïàäåíèå Îñìàíñêîé èìïåðèè.     íèè, íà Äóõå Ïðîðî÷åñòâà. ×åòâåðòîå.
êíèã Äàíèèëà è Îòêðîâåíèå. Ññûëàÿñü    Óàéò ÷åòêî ïîä÷åðêèâàåò, ÷òî       Ýòè ëèáåðàëüíûå áîãîñëîâû çàáûëè,
íà ýòè õ àâò îðî â, îòå ÷åñ òâå ííû å   äåéñòâèå 7-é òðóáû íà÷àëîñü â 1844    íàâåðíîå, ÷òî èñòèíà ñî âðåìåíåì íå
ñòîðîííèêè äàííûõ âçãëÿäîâ óòâåð-     ãîäó, à íå çàêîí÷èëîñü, êàê ïèøóò ýòè,  ìåíÿåòñÿ, íå óñòàðåâàåò. «Áîã íå
æäàþò, ÷òî èìåííî ýòî, ÿêîáû, ñåãîäíÿ   òàê íàçûâàåìûå, áîãîñëîâû. Ñâÿùåí-    ÷åëîâåê, ÷òîá Åìó ëãàòü, è íå ñûí
2            Ýòè è äðóãèå ìàòåðèàëû ÷èòàéòå íà íàøåì ñàéòå http://www.asd.in.ua
÷åëîâå÷åñêèé, ÷òîá Åìó èçìåíÿòüñÿ. Îí     ãî ïëà íà. Äàí íîå ó÷å íèå ñîç äàë     ìûå ÷èòàòåëè. Æåëàÿ íàì ïîêàçàòü,
ëè ñêàæåò è íå ñäåëàåò? áóäåò ãîâî-      îñ íî âà òå ëü Ïë èì óò ñê èõ áð àò üå â,  ÷òî ïîíÿòèå èñòèíû ðàçìûòî, òîëêîâà-
ðèòü è íå èñïîëíèò?» (×èñë. 23:19).      âûñòóïàþùèõ ïðîòèâ îðãàíèçàöèîí-      íèÿ í à êíè ãó Îòê ðîâ åíè å êðà éíå
Ïÿòîå. Èññëåäóÿ âíèìàòåëüíî äàííûé      íûõ óñòîåâ öåðêâè, Äæîí Äàðáè (1800-    òóìàííû è ïðîòèâîðå÷èâû, ÷òî êàæäûé
âîïðîñ è ïîÿâëåíèå ýòèõ, íà ïåðâûé      18 82 ). Îí î áû ëî ïî ïó ëÿ ðè çî âà íî  âîëåí èì äàâàòü ñâîé êîììåíòàðèé,
âçãëÿä, íîâàòîðñêèõ èäåé, ìû óâèäèì,     Áèáëèåé Ñêîóôèëäà è ïðîâåäåíèåì       ïðîâîäÿ ýêçåãåçó òåêñòà. ×åðåç âñå ýòî
÷òî íèêàêèìè íîâàòîðñêèìè îíè íå       ñåìèíàðîâ ïî áèáëåéñêèì ïðîðî÷åñ-      äüÿâîë ìåäëåííî ãîòîâèò ìèð ê ñâîåìó
ÿâëÿþòñÿ, à èäóò ñâîèìè êîðíÿìè â       òâàì. Ê ñîâðåìåííûì åãî ïðåäñòàâè-     ïðèõîäó, êîãäà îí, ÿâèâøèñü â îáëè÷üå
ó÷åíèå âîîáùå äðóãèõ öåðêâåé, â òàê      òåëÿì îòíîñÿòñÿ ×àðëüç Ðàéðè, Ëüþèñ     Õðèñòà, îáúÿâèò îá îòìåíå ñóááîòû. È
íàçûâàåìîå ó÷åíèå äèñïåíñàöèîíà-       Ñïåðè ×àôåð, Äæîí Âîëâóðä, ×àðëüç      òå ëþäè, êîòîðûå ñåãîäíÿ ïðèíèìàþò
ëèçì à. Ïîä äèñï åíñà öèîí àëèç ìîì      Ôàéíáåðã è äð. Âåäóùèìè ñåìèíàðèÿ-     òî÷êó çðåíèÿ òîãî, ÷òî êíèãà Îòêðîâå-
ïîíèìàåòñÿ îñîáûé ñïîñîá ïîíèìà-       ìè ýò îã î íà ïð àâ ëå íè ÿ ÿâ ëÿ þò ñÿ   íèå òóìàííà, êîììåíòàðèè ïðîòèâî-
íèÿ îòíîøåíèé ìåæäó Öåðêîâüþ è        Äàë ëàñ êàÿ , Ò àëá îòñ êàÿ , Ç àïà äíà ÿ  ðå÷èâû, Öåðêîâü íå èìååò åäèíîãî
Èçðàèëåì, ñîãëàñíî êîòîðîìó îíè —       êîíñåðâàòèâíàÿ áàïòèñòñêàÿ, Áèáëåé-     âèäåíèÿ ýòîé êíèãè, îíè ïðèìóò äàííûé
ñóòü äâå ðàçëè÷íûå ÷àñòè Áîæüåãî       ñêèé èí ñòèòóò Ìóäè è ñ åìèíàð èÿ      ñàòàíèíñ êèé îáìàí . Ìû îñîáå ííî
íàðîäà, æèâóùèå ïî ñîáñòâåííûì        „Áëàãîäàòü“. È âîò ýòè-òî èäåè, êàê     îáðàùàåìñÿ ê êàæäîìó ÷ëåíó öåðêâè
çàêîíàì. Áîæüè îáåòîâàíèÿ Âåòõîãî       íîâûå, ñåãîäíÿ ïûòàþòñÿ ïðåïîäíåñ-     è ñëóæèòåëþ, ÷òîáû êàæäûé èç íàñ
Çà âå òà , ï î ä èñ ïå íñ àö èî íà ëè çì ó,  òè íåêîòîðû å åäèíè÷íûå àäâåíòè-      ñòðîèë ñâîå âåðîó÷åíèå íå íà ïðèíöè-
îòíîñÿòñÿ íå ê Öåðêâè, à ëèøü ê        ñòñêèå àâòîðû. Õðèñòîñ ïðåäñêàçû-      ïå «÷òî íîâåíüêîãî», èëè «ýòî î÷åíü
Èçðàèëþ, ïîýòîìó è äîëæíû èñïîë-       âàë âñå ýòî, ãîâîðÿ, ÷òî â ïîñëåäíèå    èíòåðåñíî», èëè «ýòî äàííûå ïîñëåä-
íèòüñÿ â áóäóùåì, à íå â íàñòîÿùåì.      äíè âîññòàíóò ëæåõðèñòû è ëæåïðîðî-     íåé äèññåðòàöèè», à ñòðîèë òîëüêî íà
Îòñþäà Öåðêîâü íå ïðèçâàíà çàìå-       êè, æåëàÿ ïðåëüñòèòü, åñëè âîçìîæíî, è   Áèáëèè è Äóõå Ïðîðî÷åñòâà.
íèòü ñîáîé Èçðàèëü è óíàñëåäîâàòü       èçáðàííûõ. Îí ïèñàë è î òîì, ÷òî èç âàñ
âñå Åãî îáå òîâ àíè ÿ, í î ÿâ ëÿå òñÿ     ñàìèõ âîññòàíóò ëþòûå âîëêè. Ñåãîä-         Ñ óâàæåíèåì, ðåäêîëëåãèÿ
âð åì åí íû ì ÿâ ëå íè åì â èñ òî ðè è    íÿ äüÿâîë ïîìðà÷àåò ýòèìè «íîâûìè»
îñóùåñòâëåíèÿ Áîæüåãî ñïàñèòåëüíî-      ó÷åíèÿìè íàøè ñ âàìè óìû, óâàæàå-


        ÏÐÈÍßËÈ ËÈ ÂÛ
        ÑÂßÒÎÃÎ ÄÓÕÀ?
  Ïîä òàêèì íàçâàíèåì 9-13 äåêàáðÿ ïðîõîäèëà ïîëåâàÿ øêîëà
(ÏØ) äëÿ ñòóäåíòîâ è ñîòðóäíèêîâ Óêðàèíñêîãî ãóìàíèòàðíîãî
èíñòèòóòà (ÓÃÈ).  íåé ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ñëóæèòåëè Âîñòî÷íî-
Äíåïðîâñêîé è Öåíòðàëüíîé êîíôåðåíöèé, à òàêæå ðóêîâîäèòåëè
Óíèîíà.

  Â ×¨Ì ÑÈËÀ ÏÎËÅÂÛÕ ØÊÎË?          ìîæåò íà íåñêîëüêî äíåé
 Îáû÷íî íà ïîëåâûõ øêîëàõ ïðèñó-       ïîëíîñòüþ ïîãðóçèòüñÿ â
òñòâèå è äåéñòâèå Ñâÿòîãî Äóõà áîëåå     àòì îñô åðó îáù åíè ÿ ñ
çðèìû è îùóòèìû, ÷åì íà åæåíåäåëü-      Áîãîì. Òàêîãî ïðåèìóùåñ-
íûõ áîãîñëóæåíèÿõ â ìåñòíûõ îáùè-       òâà íåò ó òåõ, êòî èùåò Áîãà â äîìàø-    ïðåîáðàæàþùåé ñèëîé.
íàõ. Áîã ïðîÿâëÿåò Ñåáÿ îñîáåííî.       íèõ óñëîâèÿõ.                 ÂÎÏÐÅÊÈ ÑÊÀÇÀÍÍÎÌÓ ÂÛØÅ
Ìíîãèå ñòàíîâÿòñÿ ñâèäåòåëÿìè ÿâíûõ       ÁÎ ËÜ ØÅ ËÈ ×Í Îà ΠÎÁ ÙÅ ÍÈ ß Ñ      Ýòà æå ÏØ îòëè÷àëàñü îò âñåõ
äåÿíèé Áîãà, êàê â ñâîåé æèçíè, òàê è     ÁÎÃÎÌ. Êàæäîãî ó÷àñòíèêà ìîòèâèðó-     ïðåäûäóùèõ. Ó ñòóäåíòîâ ïðîäîëæà-
æèçíè äðóãèõ ëþäåé. Ñòîèò çàäàòüñÿ      þò ïðîâîäèòüïðåäåëåííîå âðåìÿ â       ëèñü çàíÿòèÿ, îíè íàõîäèëèñü â ïîâñåä-
âîïðîñîì: «Ïî÷åìó èìåííî íà ïîëåâûõ      ëè÷íîì îáùåíèè ñ Ãîñïîäîì, è äàþò      íåâíîé îáñòàíîâêå îáùåæèòèé,
øêîëàõ ïðîèñõîäèò òî, ÷åãî ìû íå       äëÿ ýòîãî äîñòàòî÷íî âðåìåíè.        ìíîãèå íå ìîãëè ðàíî ïîäûìàòüñÿ äëÿ
âèäèì íà åæåíåäåëüíûõ áîãîñëóæåíè-        ÑËÓÆÈ ÒÅËÈ Â ÀÒÌÎÑ ÔÅÐÅ ÍÅÁÀ.      ëè÷íîãî îáùåíèÿ ñ Áîãîì. Ýòè ôàêòû,
ÿõ â îáùèíàõ? Ïî÷åìó èìåííî òàì        Çà÷àñòóþ ïàñòîðû íàñòîëüêî «èçìîòà-     êàçàëîñü, äîëæíû áûëè ñâåñòè ðåçóëü-
äåéñòâèÿ Äóõà Áîæüåãî áîëåå î÷åâèä-      íû» è «îòÿã÷åíû» öåðêîâíûìè ïðîáëå-     òàòû ê ìèíèìóìó. Îäíàêî, íà óäèâëå-
íû è îùóòèìû?»                ìàìè, ÷òî ýòî ñêàçûâàåòñÿ íà êà÷åñ-     íèå, äàæå ïðè òàêèõ íåáëàãîïðèÿòíûõ
 Ýòîò âîïðîñ âîçíèê ó ìåíÿ ïîñëå       òâå èõ ñëóæåíèÿ â îáùèíàõ. Îäíàêî íà    îáñòîÿòåëüñòâàõ Áîã ïðîÿâèë Ñåáÿ â
ïåðâîé ïîëåâîé øêîëû, ó÷àñòíèêîì       ïîëåâûõ øêîëàõ ñëóæèòåëÿì ïðåä-       æèçíè ìíîãèõ. Îêîí÷àòåëüíî ìû
êîòîðîé ÿ ñòàë. Òîãäà ñàì îùóòèë       ñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü îòðåøèòüñÿ      óáåäèëèñü â ýòîì íà ïîñëåäíåì
òàêîå âëèÿíèå ñèëû Áîæüåé, êàêîå íå      îò ïðîáëåì è áîëüøå âðåìåíè ïîñâÿ-     ñëóæåíèè, êîãäà ïîòîê æåëàþùèõ
èñïûòûâàë óæå íåñêîëüêî ëåò. Äóìàþ,      òèòü îáùåíèþ ñ Ãîñïîäîì. Òîãäà òî Áîã    ñâèäåòåëüñòâîâàòü î ïåðåæèòîì
÷òî Áîã ïðîÿâëÿåò Ñåáÿ íà ïîëåâûõ       è äåéñòâóåò ÷åðåç íèõ ìîãóùåñòâåííî.    îïûòå íå ìîã îñòàíîâèòüñÿ íà ïðîòÿ-
øê îë àõ â âè äó îä íî âð åì åí íî ãî      ÑÐÅÄÈ ÅÃÎ ÒÂÎÐÅÍÈß. Ñáëèæåíèþ ñ     æåíèè íåñêîëüêèõ ÷àñîâ. Áîã äåéñòâî-
ïðèñóòñòâèÿ ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ:        Ãîñïîäîì ñïîñîáñòâóåò æèâîïèñíàÿ      âàë âîïðåêè âñÿêèì ðàñ÷åòàì è
 ÊÎÍÒÈÍÃÅÍÒ ÈÙÓÙÈÕ.  îñíîâíîì        ïðèðîäà ìåñò, ãäå îáû÷íî ïðîâîäÿòñÿ     ïðîãíîçàì!
íà ïîëåâûå øêîëû ïðèåçæàþò ëþäè ñ       ÏØ.                      Äîðîãîé äðóã! Åñëè òâîÿ äóõîâíàÿ
öå ëü þ í àé òè Áî ãà . Ï ðè ñó òñ òâ èå     ÂÄÎÕÍÎÂËßÞÙÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß.       æèçíü óãàñàåò, åñëè òû íå íàõîäèøü
èìåííî ýòî é êàòåãîðè è äàåò Áîãó       Êîãäà ó÷àñòíèêè è ñëóæèòåëè, íàéäÿ     ñ÷àñòüÿ â îáùåíèè ñ Áîãîì, åñëè
âîçìîæíîñòü ïðîÿâèòü Ñåáÿ â áîëüøåé      Áîãà â ëè÷íîì îáùåíèè, ñîáèðàþòñÿ      íàäåæäà íà âå÷íîñòü ïî÷òè ïîòåðÿíà,
ìåðå.                     íà áîãîñëóæåíèå, ñîçäàåòñÿ îñîáàÿ      ïðèåçæàé íà ñëåäóþùóþ ïîëåâóþ
 ÏÎËÍÎÅ ÏÎÃÐÓÆÅÍÈÅ. Ó ïðèåõàâøèõ       àòìîñôåðà Áîæüåãî ïðèñóòñòâèÿ.       øêîëó. Áîã æåëàåò îòêðûòüñÿ è òåáå.
åñòü âî çìîæíî ñòü ïîë íîñòüþ îòî-        Êîãäà âñå ïåðå÷èñëåííûå ôàêòîðû
ðâàòüñÿ îò ïîâñåäíåâíûõ äåë è         ñëèâàþòñÿ âîåäè íî, Äóõ Ñâÿòîé                  Ðóñëàí Âàëååâ
ïðîá ëåì. Òàêè ì îáðà çîì, êàæä ûé      äåéñòâóåò ñ îñîáîé îáíîâëÿþùåé è
Ýòè è äðóãèå ìàòåðèàëû ÷èòàéòå íà íàøåì ñàéòå http://www.asd.in.ua                 3

        ÍÎÂÎÑÒÈ ÎÄÍÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ
 - 12 äåêàáðÿ â ÊÐÈÂÎÌ ÐÎÃÅ òðè     ìîëîäåæíàÿ Íåäåëÿ âîçðîæäåíèÿ.
÷åëîâåêà ïðèíÿëè êðåùåíèå.        Âåäóùèé — ïàñòîð Àëåêñàíäð Ìåùå-
 - 19 äåêàáðÿ â ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ     ðÿêîâ. Îòêðûòèå 9 ÿíâàðÿ â 17.00 â
ïðèíÿëî êðåùåíèå òðè ÷åëîâåêà. Âî     Ðàä ìèð -ýê ñïî õîë ëå. Ïîñ ëåä óþù èå
âðåìÿ îáðÿäà ñëó÷èëîñü ìàëåíüêîå     âñòðå÷è â 19.00 íà óë. Ìèðà, 3.
÷óäî: áîéëåð íàãðåâàë âîäó íå âûøå 25    - 10 ÿíâàðÿ â ÕÀÐÜÊÎÂÅ ïðîøåë
ãðàäóñîâ òåïëà, è â áàïòèñòåðèè åå
òåìïåðàòóðà äîëæíà áûòü íå âûøå 15
ãðàäóñîâ. Êî âñåîáùåìó óäèâëåíèþ,
òåìïåðàòóðà âîäû áûëà 33 ãðàäóñà.
 Ó îäíîãî èç êðåùåííûõ, Âèòàëèÿ
Äîáðîíîâñêîãî, â÷åðà áûëà ñâàäüáà.
Ïîçäðàâëÿåì ñ äâîéíûì ïðàçäíèêîì!
 - 20 äåêàáðÿ â ÕÀÐÜÊÎÂÅ êðåñòèëîñü
äåâÿòü ÷åëîâåê.
                     ñåìèíàð ïàñòîðà Ñåðãåÿ Ìîë÷àíîâà
                     «Äóõîâíîå âîçðàñòàíèå ÷åðåç ñóááîò-      17 ÿíâàðÿ â ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ â 9:00 ïî óë.
                     íþþ øêîëó».                Àðòåìà, 1,
                       - 16 ÿíâàðÿ ïðîøëî òîðæåñòâåííîå      24 ÿíâàðÿ â ÕÀÐÜÊÎÂÅ ïî óë. Ìèðà, 3,
  - 22 äåêàáðÿ óìåðëà æåíà ïàñòîðà                           31 ÿíâàðÿ â ÊÐÈÂÎÌ ÐÎÃÅ ïî óë. Îòòî
Ëèäèÿ Àíäðååâíà Ôèñóí â âîçðàñòå 58    îòêðûòèå ìîëîäåæíîé ïðîãðàììû «Ïî
                     Åãî ñëåäàì» â êàæäîé îáùèíå ÂÄÊ.      Áðîçîâñêîãî, 44.
ëåò. Äèàãíîç – ñåðäå÷íàÿ íåäîñòàòî÷-                          -  Òîêìàêîâêå è Ìàðãàíöå
íîñòü.                  Ïðîãðàììà âêëþ÷àåò èçó÷åíèå
                     Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ, â ÷àñòíîñòè      ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÎÉ îáëàñòè Àëåêñåé
  - 6 ÿíâàðÿ - äåíü ìîëèòâû è ïîñòà ïî                       Èñàêîâ è Ëåîíèä Ðóòêîâñêèé ïðîâîäÿò
âñåìó ÅÂÐÎÀÇÈÀÒÑÊÎÌÓ ÄÈÂÈÇÈÎÍÓ      èñòîðèè Âåòõîãî Çàâåòà, à òàêæå
                     ïðåäëàãàåò òåìû äëÿ èññëåäîâàíèÿ íà    åâàíãåëüñêèå ïðîãðàììû. Ïîñåùàþò
çà äåëî âîçâåùåíèÿ áëàãîé âåñòè.                           ïî ñîñòîÿíèþ íà 20 è 19 äåêàáðÿ 6 è 18,
  - Ïîñëå ïðîâåäåííîé åâàíãåëüñêîé    ãîä ïî áðîøþðàì «Ôîðìóëà æèçíè» î
                     äðóæáå, ìóçûêå è äîáðà÷íîì êîíñóëü-    5 è 15 ÷åëîâåê ñîîòâåòñòâåííî (ïîñå-
ïðîãðàììû â Ìàðãàíöå                                 òèòåëåé ñòàëî ìåíüøå èç-çà ãîëîëåäà).
ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÎÉ îáë. âîñåìü       òèðîâàíèè.
                       - 23 ÿíâàðÿ â ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ â      - Ïàñòîð Åâãåíèé Êîëåñíèê ïåðåâå-
÷åëîâåê ïðèíÿëî êðåùåíèå.                              äåí èç ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÀ â Þæíóþ
                     10:00 ñîñòîèòñÿ îáùåãîðîäñêîå
                     òîðæåñòâåííîå ñëóæåíèå.          êîíôåðåíöèþ — â ã. Áåëãîðîä-
                       - Â ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ îòêðûëñÿ      Äíåñòðîâñêèé Îäåññêîé îáëàñòè.
                     Êîëëåäæ åâàíãåëüñêîãî ñëóæåíèÿ ïðè      - Ïðèãëàøàåì àäâåíòèñòñêóþ
                     îòäåëå îáðàçîâàíèÿ è ìîëîäåæíîì      ìîëîäåæü ÕÀÐÜÊÎÂÀ ïîñåùàòü
                     îòäåëå ÂÄÊ.                ñïîðòçàë: â âîñêðåñåíüå 15.00 - 17.00,
                        6–8 ÿíâàðÿ â 10:00 ñîñòîÿëàñü     ÄÊ “Ïèùåâèê” ïî óë. Êàðëà Ìàðêñà 32.
                     ñåññèÿ ìîëîäåæíûõ ðóêîâîäèòåëåé ïî     Êîíòàêòíîå ëèöî - ïàñòîð Îëåã Íàçà-
                     óë. Íàðûìñêàÿ, 46. Ðåãèñòðàöèîííûé     ðîâ.
                     âçíîñ 25 ãð.                 - Ñîîáùàåì âàì, ÷òî íà êíèæíîì
                       - Îòäåëû ñåìåéíîãî ñëóæåíèÿ       ñêëàäå âû ìîæåòå ïðèîáðåñòè íîâóþ
 - 7 ÿíâàðÿ â ã. ÍÈÊÎËÀÅÂÅ äîëæíà    (ÎÑÑ)   è äåòñêîãî ñëóæåíèÿ (ÄÑ)    êíèãó À. Îïàðèíà è Â. Áåãàñà Áåëûé
áûëà ñîñòîÿòüñÿ èãðà â âîëåéáîë.     ïðèã ëàøà åò íà êîíñ óëüò àöèî ííóþ    êàìåíü. Î÷åðêè èñòîðèè àäâåíòèçìà
Âîëåéáîëüíàÿ êîìàíäà èç ñëóæèòåëåé    âñ òð å÷ ó äëÿ ðó êî âî äè òå ëå é ýò èõ  íà Åêàòåðèíîñëàâùèíå. Â ìîíîãðà-
ÂÄÊ âî ãëàâå ñ ïðåçèäåíòîì Àëåêñååì    îòäåëîâ â 10:00: â ÊÐÈÂÎÌ ÐÎÃÅ 17     ôèè, ïîìèìî ìíîãî÷èñëåííûõ ôîòîã-
Èñàê îâûì îòëî æèëà ñâîþ èãðó ñ      ÿíâàðÿ ïî óë. Îòòî Áðîçîâñêîãî, 44, â   ðàôèé, óíèêàëüíûõ àðõèâíûõ ìàòåðè-
êîì àíä îé è ï ðåç èäå íòî ì Þ æíî é   ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ 24 ÿíâàðÿ ïî óë.      àëîâ âû ñìîæåòå ïðî÷èòàòü óäèâèòåëü-
êîíôåðåíöèè Àíäðååì Øàìðàåì íà      Íàðûìñêàÿ, 46, â ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ â 9:00 31    íûå îïûòû âåðû, êîòîðûå èìåëè ìåñòî
ìåñÿö, òàê êàê îäèí èç ñëóæèòåëåé,    ÿíâàðÿ ïî óë. Àðòåìà, 1, â ÕÀÐÜÊÎÂÅ 7   êàê â äàëåêîì ïðîøëîì, òàê è â ñîáû-
çàÿâèâøèõ ñâîå ó÷àñòèå â ìàò÷å,      ôåâðàëÿ ïî óë. Ìèðà, 3.          òèÿõ ñîâñåì íåäàâíåé èñòîðèè.
ïîâðåäèë êëþ÷èöó èç-çà ãîëîëåäà.       - Îòäåë æåíñêîãî ñëóæåíèÿ (ÎÆÑ)
 - 9 ÿíâàðÿ â ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ â     ïðèãëàøàåò íà âñòðå÷ó ðóêîâîäèòåëåé               Ïîäãîòîâèëà
ìîëèòâåííîì äîìå ïî óë. Êîæåìÿêè, 63   ÎÆÑ â 10:00: 10 ÿíâàðÿ â                 Àíàñòàñèÿ Âåðòèêîâà
ñîñòîÿëñÿ ðîæäåñòâåíñêèé êîíöåðò.     ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ ïî óë. Íàðûìñêàÿ,
 - 9—16 ÿíâàðÿ â ÕÀÐÜÊÎÂÅ ïðîøëà     46,
4           Ýòè è äðóãèå ìàòåðèàëû ÷èòàéòå íà íàøåì ñàéòå http://www.asd.in.ua

 ÖÅÐÊÎÂÍÛÅ ÏÎÄÐÎÑÒÊÈ ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÞÒ ÎÏÛÒ,
     ÑËÅÄÓß ÇÀ ÈÈÑÓÑÎÌ
  Íàä âîïðîñàìè âîñïèòàíèÿ ïîäðîñòêîâ ìíîãî äóìàëè è ìîëèëèñü èõ ðîäèòåëè â
ãîðîäå Èçþìå Õàðüêîâñêîé îáëàñòè. È, âîò, 28 ôåâðàëÿ 2009 ãîäà áûëà ïðîâåäåíà
ïðåçåíòàöèÿ ñëåäîïûòñêèõ êëóáîâ, à 2 ìàÿ ýòîãî ãîäà ðîäèëñÿ êëóá ñëåäîïûòîâ
«Ýììàíóèë». Â ñëåäîïûòû ïîñâÿòèëè 6 äåòåé è 3 âçðîñëûõ âî ãëàâå ñ äèðåêòîðîì
êëóáà Âëàäèìèðîì Áàðàííèêîì.
  Ëåòîì êëóá, ïðàâäà, íå â ïîëíîì     Ñëîâî «ñëåäîïûò» ñîñòîèò èç äâóõ ñëîâ
ñîñòàâå , âûåõàë íà ñëåäîïû òñêèå      - «ñëåä» è «îïûò», à ýòî çíà÷èò, ÷òî îíè   Ïðèäóìàëè òàêîé:
ëàãåðíûå ñáîðû â ãîðîä Íîâîìîñ-       ïðèîáðåòàþò îïûò, ñëåäóÿ ïî ñëåäàì      Âî âñ¸ âíèêàé, âñåìó ó÷èñü È äóìàé
êîâñê, ãäå ïðèíÿë àêòèâíîå ó÷àñòèå.     Èèñóñà Õðèñòà.               ãîëîâîé.
Íàäîëãî çàïîìíèòñÿ äåòÿì ýòà íåäåëÿ,      Íàâåðíîå, â êàæäîé îáùèíå åñòü       Óìååøü ñàì — äðóãîãî íàó÷è,
êîãäà îíè æèëè áåç ðîäèòåëåé, à òîëüêî   ïîäðîñòêè â âîçðàñòå îò 10 äî 15 ëåò.     Íå îáèæàé, íå óíèæàé, íå ëãè.
ñ íàñòàâíèêàìè, â ïàëàòêàõ, ñàìè      Ýòî íåóãîìîííûå, îáèä÷èâûå, øóìíûå      ×òîá èìÿ Áîãà â æèçíè íàøåé
ãîòîâèëè ñåáå åäó íà êîñòðå, îáó÷à-     ñâîåâîëüíûå ðåáÿòà, êîòîðûå ñòðå-       Ïðîñëàâèòü ìû ìîãëè.
ëèñü ïð èêëàäí ûì ðåì¸ ñëàì. Ä åíü     ìÿòñÿ ïîñòîÿííî ñàìîâûðàçèòüñÿ, íî      Åñòü â êëóáå íàøåì ÷åòâåðî ðåáÿò
íà÷èíàëñÿ è çàêàí÷èâàëñÿ áîãîñëóæå-     íå âñåãäà çíàþò, êàê ýòî ñäåëàòü. Èç-çà    Îíè îòçûâ÷èâûå, äîáðûå, ïðîñòûå.
íèåì, ìîëèòâîé. Ñêó÷àòü áûëî ñîâåð-     ýòîãî ÷àñòî âîçíèêàþò êîíôëèêòû ñî      Âñ¸ çíàòü, óìåòü è ïðîáîâàòü õîòÿò,
øåííî í åêîãäà . Èç ëàã åðÿ ðåá ÿòà     âçðîñëûìè. ×åðåç íåñêîëüêî ëåò îíè      Ñïîñîáíîñòè èìåþò íåïëîõèå.
ïðèâåçëè ïîìèìî ãðàìîòû çà àêòèâíîå     âûðàñòóò è ñòàíóò ïîëíîïðàâíûìè        Äåâ÷îíêè íàøè õîõîòóøêè-
ó÷ àñ òè å ñï åö èà ëü íû å íà øè âê è,   ÷ëåíàìè öåðêâè, åñëè áóäóò, êîíå÷íî,    âåñåëóøêè,
êîòîðûå ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî     ÷óâñòâîâàòü, ÷òî èõ ñëóæåíèå êîìó-òî     Çàòî óìåþò íàñòðîåíèå ïîäíÿòü.
îíè äîáèëèñü õîðîøèõ ðåçóëüòàòîâ â     èíòåðåñíî, äëÿ êîãî-òî íóæíî. Î÷åíü      «Èä¸ì â ïîõîä»-óæ óøêè íà ìàêóøêå
èçó÷åíèè ðàçëè÷íûõ ñïåöèàëèçàöèé.      õî÷åòñÿ, ÷òîáû íàøè äåòè íå «óõîäèëè     È äâàæäû èõ íå íàäî ïðèãëàøàòü.
Çà ýòè ïîëãîäà èçþìñêèå ñëåäîïûòû      â ìèð», à îñòàâàëèñü â îáùèíàõ, ñëóæà     Íà íàøèõ ñáîðàõ î÷åíü èíòåðåñíî.
ïðîäåëàëè áîëüøóþ ðàáîòó — ïðîøëè      Ãîñïîäó è ëþäÿì.               Ìû ó÷èìñÿ ëåïèòü, ñòðîãàòü, ïèëèòü.
ñòóïåíü «Äðóã», ðàññ÷èòàííóþ íà               Âëàäèìèð Áàðàííèê      Ïàëàòêè ñòàâèòü, åñòü ãîòîâèòü,
ãîäè÷íîå îáó÷åíèå, ïðèíèìàëè         ***                      ëåñó êîñò¸ð óæå óìååì ðàçâîäèòü.
àêòèâíîå ó÷àñòèå â æèçíè îáùèíû.       Åñòü â êàæäîé îáùèíå îñîáûé         Íå çàáûâàåì ìû î ñëîâå Áîæüåì.
Îñîáåííî õî÷åòñÿ îòìåòèòü ìèññèî-      íàðîä.                    «Æåì÷óæèíû» ïðèõîäèòñÿ ó÷èòü.
íåðñêîå ñëóæåíèå ðåáÿò ïðè ðàñïðîñ-      Îí øóìíûé ïûòëèâûé, âåñ¸ëûé         Ñ ìèññèîíåðñêîé âåñòüþ ê ëþäÿì
òðàíåíèè õðèñòèàíñêîé ëèòåðàòóðû.       Ñ äåòüìè è ïîäðîñòêàìè ìíîãî       õîäèì,
Ñëåäîïûòû ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â        õëîïîò                    ×òîá Áîæèé ïëàí ñïàñåíüÿ èì
ñîöèàëüíîé àêöèè ïî î÷èñòêå îò        È â öåðêâè, è äîìà, è â øêîëå.      îòêðûòü.
ìóñîðà ìåñòíîãî ïëÿæà. Íåäàâíî        Ðîäèòåëè â ãîðîäå ñëàäêîì ìîëè-       Ðàáîòû íå áîèìñÿ ìû, íàïðîòèâ,
çàêîí÷èëàñü åâàíãåëüñêàÿ ïðîãðàììà     ëèñü,                     Óæ î÷åíü ëþáèì ëþäÿì ïîìîãàòü.
â ãîðîäå Áîðîâàÿ, ãäå íàøè äåòè        Ïðîñèëè ó Áîãà ñîâåòà,           Äàðàìè ñëàâèòü Ãîñïîäà íå ïðîòèâ,
ïðîñëàâëÿëè Áîãà ñâîèìè òàëàíòàìè.      Êàê äåòîê ñâîèõ îò ãðåõà óáåðå÷ü      Áåç ïîìîùè Åãî â ìèðó íå óñòîÿòü.
Êàê è âñå ñëåäîïûòû, íàøè ðåáÿòà       È â öåðêâè áûòü íóæíûì ïðè ýòîì.      Îáùàòüñÿ ëþáèì ìû â ñóááîòó íà
æèâóò àêòèâíîé æèçíüþ êðóãëûé ãîä.       È âîò â ïîñëåäíèé äåíü çèìû        âå÷åðíåì
ò¸ïëîå âðåìÿ ãîäà îíè õîäÿò â ïîõîäû,     Ê íàì â ãîñòè èç Äíåïðà           Ìîëèòñÿ ïñàëìû ïåòü, èãðàòü,
ó÷àòñÿ îðèåíòèðîâàòüñÿ íà ìåñòíîñ-      Ïðèåõàë áðàò è äâå ñåñòðû,        ðóêàìè ìàñòåðèòü.
òè, ñòàâèòü ïàëàòêè, ðàçâîäèòü êîñòðû,    È ðàäà äåòâîðà.               Çàäà÷à ñëåäîïûòñêîãî äâèæåíüÿ –
ãîòîâèòü íà íèõ ñåáå ïèùó, ó÷àòñÿ ñ      Äîâîëüíû äåòè, ÷òî òåïåðü         Òàëàíòû äåòñêèå ðàçâèòü,
Áîæèåé ïîìîùüþ âûæèâàòü â ïîëåâûõ       Çàíÿòüñÿ ÷åì èì åñòü.            È èìè Áîãó ïîñëóæèòü.
óñëîâèÿõ, îòîðâàííûõ îò ðîäèòåëåé è      È ñëåäîïûòñêèé íîâûé êëóá          Íå çðÿ âåäü «ñëåäîïûò» îò «ñëåä»
êîìôîðòà. Ýòà ìàëàÿ ÷àñòü òîãî, ÷òî      Ðîäèëñÿ â ñêîðåå çäåñü.          ïëþñ «îïûò»
îíè óìåþò äåëàòü. Ñëåäîïûòû ïîçíà-       «Ýììàíóèë» íàø êëóá çîâóò         Äîðîãà ê íåáåñàì íå î÷åíü-òî
þò Òâîðöà ÷åðåç èçó÷åíèå Åãî òâîðåíèÿ     ×òî çíà÷èò «Ñ íàìè Áîã»          ïðîñòà.
— îêðóæàþùåãî ìèðà. Îãðîìíîå         È êëóáíûõ âñòðå÷ ðåáÿòà æäóò,        Íî áóäåì ìû ñòàðàòüñÿ, ÷òîáû
âíèìàíèå íà ñëåäîïûòñêèõ çàíÿòèÿõ       Ãäå êàæäûé ÷òî-òî ñìîã.           Èäòè ïî æèçíè ïî ñëåäàì Õðèñòà.
óäåëÿåòñÿ èçó÷åíèþ Ñëîâà Áîæüåãî.       À ñëåäîïûòñêèé ìû äåâèç


ÁÈÁËÈß ÎÁÚÅÄÈÍÈËÀ ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÈÕ ÕÐÈÑÒÈÀÍ
  2 äåêàáðÿ â Íàöèîíàëüíîì Àýðîêîñìè÷åñêîì öåíòðå ñîñòîÿëñÿ ìåæêîíôåññèîíàëüíûé õðèñòèàíñêèé ñúåçä.
Âñòðå÷à áûëà ïîñâÿùåíà ïðàçäíèêó - Äíþ Áèáëèè. Íà ýòîì ñúåçäå ïðèñóòñòâîâàëè ïðåäñòàâèòåëè ðàçíûõ õðèñòèàíñêèõ
êîíôåññèé: àäâåíòèñòû, áàïòèñòû, åâàíãåëèñòû, ëþòåðàíå, ïðàâîñëàâíûå, ðèìî-êàòîëèêè, ïðåäñòàâèòåëè
õàðèçìàòè÷åñêèõ öåðêâåé è ïðåäñòàâèòåëè áèáëåéñêîãî îáùåñòâà èç Êèåâà. Àäâåíòèñòû âïåðâûå ó÷àñòâîâàëè íà
åæåãîäíîì ñúåçäå. Ïðèñóòñòâîâàëà òàêæå ñúåìî÷íàÿ ãðóïïà ñïóòíèêîâîãî òåëåêàíàëà CNL.
 Âî âðåìÿ ñúåçäà çâó÷àëè ñòèõè è      Áèáëèþ-ïîëèãëîòà. Âî âðåìÿ âíåñåíèÿ     óêðóï í¸ííû ì øðèôò îì. Áëàãî äàðÿ
ìóçûê àëüíû å ïðîèç âåäåí èÿ, ïîñâÿ-    Áèáëèè ïðèñóòñòâóþùèå â çàëå âñòàëè.    ýòîìó ïîæèëûå ëþäè ìîãóò ÷èòàòü áåç
ùå íí ûå ñâ ÿò îì ó ïè ñü ìó . Òà êæ å    Ïðåäñòàâèòåëè áèáëåéñêîãî         î÷êîâ. Èíâàëèäû è ïîæèëûå ëþäè óæå
ó÷àñ òâîâ àë õî ð «Àä âåíò óñ». Íàøó    îáùå ñòâà ïîêà çàëè âèäå îðîë èê î     ïîëó÷èëè áîëüøîå êîëè÷åñòâî êíèã –
öå ðê îâ ü ïð åä ñò àâ ëÿ ë îá ëà ñò íî é  ñâîåé ðàáîòå, î òîì, êàê íåñóò ñëîâî â   Ïñàëòûðü è Åâàíãåëèå îò Ìàòôåÿ. Áûë
ïàñòîð Âèêòîð Áåãàñ.  íà÷àëå âñòðå÷è    äîìà ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ ïðè      ïð îâ åä ¸í ñá îð äë ÿ äà ëü íå éø åã î
îí âìåñòå ñî ñëóæèòåëÿì è íàøåé       ïî ää åð æê å ì íî ãè õ ö åð êâ åé . Î íè  ðàñïðîñòðàíåíèÿ ñâÿòîãî ñëîâà. Áûëî
öåðêâè, òîðæåñòâåííî âí¸ñ íà ñöåíó     ïå÷ àòà þò äëÿ íèõ êíè ãè îñî áûì      ñîáðàíî áîëåå äâóõ òûñÿ÷ ãðèâåí. Íà
Ýòè è äðóãèå ìàòåðèàëû ÷èòàéòå íà íàøåì ñàéòå http://www.asd.in.ua                   5
Ýòè äåíüãè áóäóò íàïå÷àòàíû êíèãè                            ðàññûïàþòñÿ â ðóêàõ. Áûë ïîêàçàí
Áûòèå è Åâàíãåëèå îò Ìàðêà.                               ôèëüì î òîì, êàê ïåðåäâèãàåòñÿ
  Ïðåäñòàâèòåëè ìåñòíûõ êîíôåñ-                             ìíîãîÿçûêîâàÿ Áèáëèÿ ïî ïëàíåòå.
ñèé ðàññêàçûâàëè, êàê îíè íåñóò ñëîâî                            Ïîñëå ïðàçäíèêà êàæäûé æåëàþ-
æèòåëÿì ãîðîäà. Áèáëèþ 1898 ãîäà ñ                            ùè é ìî ã ñô îò îã ðà ôè ðî âà òü ñÿ ñ
ñîáîé ïðèíåñ ïðàâîñëàâíûé ñâÿùåí-                            ëåãåíäàðíî é Áèáëèåé íà ïàìÿòü è
íèê: å¸ ïîäàðèëè åìó ïðèõîæàíå. Ýòà                           ïðèêîñíóòüñÿ ê íåé. Ìíå òàêæå óäà-
Áèáë èÿ ïå ðåæè ëà íå ñêîë üêî â îéí,                          ëîñü ïðèêîñíóòüñÿ è ñôîòîãðàôèðî-
ðå âî ëþ öè é è âð åì åí à í àó ÷í îã î                         âàòüñÿ ñ ïîòåíöèàëüíîé ðåêîðäñìåí-
àòåèçìà.                                         êîé Êíèãè ðåêîðäîâ Ãèííåñà.
  Â êîíöå áûëà ïðåçåíòàöèÿ Áèáëèè-                             Èç Äíåïðîïåòðîâñêà Áèáëèÿ îòïðà-
ïó òå øå ñò âå íí èö û, ïî áû âà âø åé â   öåðêâè â Äíåïðîïåòðîâñêå 1930-50-å     âèëàñü â ñâîå äàëüíåéøåå ïóòåøåñ-
áîëåå 70 ñòðàíàõ. Ýòà Áèáëèÿ ïåðåâå-     ãîäû. Ïîêàçàë ìàëûå èçäàíèÿ Áèáëèé,     òâèå ïî ïëàíåòå.
äåíà è íà óêðàèíñêèé ÿçûê – 2å ïîñëà-    êî òî ðû å êî ãä à- òî ïð èí àä ëå æà ëè
íèå àïîñòîëà Ïåòðà. Âèêòîð Èâàíîâè÷     ðå ïð åñ ñè ðî âà íí ûì áð àò üÿ ì. Ýò è             Àíäðåé Öûáàêîâ
êðàòêî ðàññêàçàë îá èñòîðèè íàøåé      èçäàíèÿ î÷åíü âåòõèå è ïðàêòè÷åñêè


ÀÍÄÐÅÉ ÄßÄ×ÅÍÊÎ ÍÀÅÄÈÍÅ Ñ ÁÎÃÎÌ
  19 äåêàáðÿ â Äíåïðîïåòðîâñêå ñîñòîÿëñÿ êîíöåðò äóõîâíîé ìóçûêè
«Íàåäèíå ñ Áîãîì» àâòîðà è èñïîëíèòåëÿ Àíäðåÿ Äÿä÷åíêî ïðè ó÷àñòèè
èíñòðóìåíòàëüíîé ãðóïïû è äðóãèõ èñïîëíèòåëåé.
 Íåñìîòðÿ íà ñíåæíûå çàíîñû è        Èñàêîâ â øóòî÷íîé ôîðìå, èñïîëüçóÿ
òðóäíîñòè â ïåðåäâèæåíèè ïî ãîðîäó,     ñë àé äû , ðà ññ êà çà ëè áè îã ðà ôè þ
íà êîíöåðò ñúåõàëèñü âñå æåëàþùèå      Àíäðåÿ. Íà ïðîòÿæåíèè äâóõ ÷àñîâ
ïî ñë óø àò ü àâ òî ðñ êó þ äó õî âí óþ   çâó÷àëè òàêèå ïðîèçâåäåíèÿ àâòîðà:
ìóçûêó è ïåíèå. Çàë áûë ïðàêòè÷åñêè     «Ãîñïîäè, ïðîñòè», «Ëþáèøü ìåíÿ»,
ïîëîí. Áûëè ãîñòè òàêæå èç Íèêîïîëÿ è    «Êîãäà ïëà÷ó ÿ», «Òû ìàÿê â ýòîì ìèðå»,
Êðèâîãî Ðîãà.                «Ðàçãîâîð ñ Áîãîì», «Îí âåðí¸òñÿ»,
 Âåäóùèìè áûëè Àëåêñåé è Àíòîíèíà      «Ãîñïîäü ðÿäîì», « ß òàê õî÷ó ñêîðåé
Ãëóùåíêî, êîòîðûå â ïåðåðûâå ìåæäó      äîìîé», «Èèñóñ ìîé äðóã», «Ñêîëüêî
ïåíèåì ÷èòàëè ñòèõè. Íà êîíöåðòå       èñêàë...» è äðóãèå.
çâó÷àëè ïåñíè â èñïîëíåíèè àâòîðà -      Ó÷à ñòí èêè êîí öåð òà èãð àëè íà
Àíäðåÿ Äÿä÷åíêî, êîòîðîìó ïîìîãàëà      ïèàíèíî, ñèíòåçàòîðå, ñêðèïêàõ, àëüò-
ìîë îä¸ æü, àêê îìï àíè ðóÿ åìó íà      ñêðèïêå, ôëåéòå, ãèòàðàõ, áàñ-ãèòàðå,
ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòàõ. Àíäðåé       áóáíå è øåéêåðå. Àíäðåé Äÿä÷åíêî
èñïîëíÿë ïåñíè, ïîäûãðûâàÿ íà ãèòàðå,    ðîäèëñÿ 22 èþíÿ 1976 ãîäà. 2,5 ãîäà
è îäíó ïåñíþ èñïîëíèë ñ ïîìîùüþ       íàçàä æåíèëñÿ (â ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ).    êîòîðûå ïîïàäóòñÿ åìó â ðóêè. Ïî
ñèíòåçàòîðà. Áûëî òàêæå ñîëüíîå       Â öåðêâè ñ 1996 ãîäà. Ïåðâóþ ñâîþ      æèçíè âñåãäà èäåò ñ óëûáêîé. Â 2001
ïåíèå äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ êîíöåðòà:      õðèñòèàíñêóþ ïåñíþ íàïèñàë â 1996      ãîäó çàïèñàë ñâîé ìóçûêàëüíûé
ïåëè Âèêòîðèÿ Ïàñòóøåíêî è Ðóñëàí      ãîäó. Íà ãèòàðå èãðàåò áîëüøå 20 ëåò.    àëüáîì «Îò÷èé äîì». Ñåé÷àñ ðàáîòàåò
Ðóäåíêî. Äóýòîì ñ Íàòàëüåé Òàðàíåíêî     Èìååò â ñâî¸ì ðåïåðòóàðå áîëåå 50      íàä àëüáîìîì «Ó íîã Òâîèõ», êîòîðûé
Àíäðåé ñïåë ïåñíþ «Î, Ãîñïîäü, Òû ê     àâòîðñêèõ ïåñåí. Ëþáèìàÿ ïåñíÿ —      äîëæåí óâèäåòü ñâåò ëåòîì 2010 ãîäà.
íàì ïðèäè». Ñåìüÿ Ñóõàíîâûõ íà ÿçûêå     «Áîæèé ñûí» Ñåðãåÿ Áðèêñû. Ëþáèìàÿ
æåñòîâ ïîä ôîíîãðàììó èñïîëíèëà       àâòîðñêàÿ ïåñíÿ — «Ñëîâî ïðàâäû».
ïåñíþ «Â³çüìè ìîþ ðóêó».           Âëàäååò èíñòðóìåíòàìè: ãèòàðîé,                 Àíäðåé Öûáàêîâ
 Àíàñ òàñè ÿ Êàñ üÿíå íêî è Àðòå ì     ôîðòåïèàíî, áàðàáàíàìè è äðóãèìè,


ÊÎÍÖÅÐÒ ÀÍÑÀÌÁËÞ «ÇÂÓÊÈ ÍÅÁÀ» Ó ÕÀÐÊβ
  Ƴíî÷èé âîêàëüíèé àíñàìáëü «Çâóêè Íåáà» âëàøòóâàâ äëÿ õàðê³â’ÿí             ϳä ÷àñ ñâÿòêîâîãî êîíöåðòó «Çâóêè
ñïðàâæí³é íîâîð³÷íî-ð³çäâÿíèé ïîäàðóíîê. 26 ãðóäíÿ â³äáóâñÿ ñâÿòêîâèé êîíöåðò      Íåáà» âèêîíàëè ÷îòèðíàäöÿòü ï³ñåíü
öüîãî êîëåêòèâó. Îêð³ì áàæàííÿ «Çâóê³â Íåáà» ïîäàðóâàòè ñëóõà÷àì îñîáëèâó        óêðà¿íñüêîþ, ðîñ³éñüêîþ ³ íàâ³òü
ðàä³ñòü íàïåðåäîäí³ ñâÿò, ïðèâîäîì äëÿ ïðîâåäåííÿ çàõîäó ñòàëî äâîõð³÷÷ÿ         àíãë³éñüêîþ ìîâàìè. Êîæí³é ï³ñí³
âîêàëüíîãî ãóðòó.                                    ïåðåäóâàâ îðèã³íàëüíèé ñëîâåñíèé
                                             âñòóï, ÿêèé íàëàøòîâóâàâ ñëóõà÷³â íà
  Âïåðøå àíñàìáëü «Çâóêè Íåáà»       ìàëè ìîæëèâ³ñòü ïî÷óòè ä³â÷àò ç³      ñïðèéíÿòòÿ âîêàëüíîãî íîìåðó. Êð³ì
âèñòóïèâ íà çàêðèòò³ ïðîãðàìè Äàíèëà     «Çâóê³â Íåáà» íà ì³æêîíôåñ ³éíîìó      ï³ñåíü, ÿê³ âæå äàâíî çíàéîì³ ïîñò³éíèì
Ðåáàíäà «Òèæäåíü â³äðîäæåííÿ» 22       ñâÿòêóâàíí³ Äíÿ Á³á볿 â Õàðêîâ³ (2008 òà  ñëóõà÷àì, æ³íî÷èé àíñàìáëü âèêîíàâ é
ãðóäíÿ 2007 ðîêó. ³ä ö³º¿ äàòè áåðå     2009 ðîêè). ßê äèòèíà çì³íþºòüñÿ çà äâà   ñâî¿ äåáþòí³ íîìåðè: «Ýòî ìèð ìîåãî
ïî ÷à òî ê ³ñ òî ð³ ÿ êî ëå êò èâ ó, ÿê èé  ðîêè, òàê ³ àíñàìáëü çà öåé ÷àñ çàçíàâ   Îòöà», «Êîãäà ÿ ñëûøó î Õðèñòå».
óòâîð èâ Ãîñïî äü ðàçîì ³ç Îëüãî þ      çì³í. Êîëåêòèâ âèð³ñ ³ ïðîäîâæóº ðîñòè   Íàéîðèã³íàëüí³øèì äåáþòîì ñòàëî
Êîâàëüîâîþ – ñîë³ñòêîþ òà îðãàí³çàòî-    ïðî ôåñ ³éí î çà ðàõ óíî ê íàá óòî ãî    âèêîíàííÿ â³äîìî¿ âñ³ì õðèñòèÿíàì
ðîì «Çâóê³â Íåáà». Çà äâà ðîêè ñâîãî     äîñâ³äó, âñå ñêëàäí³øèìè ³ ñêëàäí³øè-    ð³çäâÿíî¿ ï³ñí³ «Òèõàÿ íî÷ü», ÿêó áëèñêó-
³ñíóâàííÿ àíñàìáëü çàâîþâàâ ëþáîâ ³     ìè ñòàþòü ï³ñí³ â ¿õíüîìó ðåïåðòóàð³,    ÷î àðàíæèðóâàëè ó÷àñíèö³ «Çâóê³â
âèçíà ííÿ íå ò³ëüê è ñåðåä àäâåí ò-     òðîõè á³ëüøå ï³âðîêó òîìó ãóðò ñï³âà-    Íåáà». Åôåêòíîñò³ öüîìó íîìåðó
èñòñüêèõ ãðîìàä Õàðêîâà òà îáëàñò³,     ÷îê íàðåøò³ íàçâàâ ñåáå «Çâóêàìè      äîäàëî ùå é âèêîíàííÿ ö³º¿ ï³ñí³ ³ç
íå ò³ëüêè ñåðåä ó÷àñíèê³â ìóçè÷íîãî     Íåáà», äåùî çì³íèâñÿ éîãî ñêëàä. Àëå    çàïàëåíèìè ñâ³÷êàìè - ìàéæå ó ïîâí³é
ôåñòèâàëþ â Äîíåöüêó (òðàâåíü 2009      íåçì³ííèì çàëèøèëîñÿ âåëèêå áàæàííÿ     òåìðÿâ³.
ðîêó, öåðêâà ÀÑÄ), àëå é ñåðåä        ä³â÷àò ïðîñëàâëÿòè Ãîñïîäà ñâî¿ì        Êð³ì âîêàëüíèõ íîìåð³â, ïðîãðàìà
ïðåäñòàâíèê³â ³íøèõ äåíîì³íàö³é, ÿê³     ñï³âîì ³ âñ³ì ñâî¿ì æèòòÿì.         êîíöåðòó ì³ñòèëà ïðîïîâ³äü ïàñòîðà
6           Ýòè è äðóãèå ìàòåðèàëû ÷èòàéòå íà íàøåì ñàéòå http://www.asd.in.ua
Ïåòðà Ïîïåë³øêè ïðî ðîëü áîãîíàò-     âñ³õ ñòàëè òîðòèêè ç ÷àºì òà «ñåðäå÷-    Òâîðåöü âèð³øèòü óñ³ ö³ ïðîáëåìè,
õíåííî¿ ìóçèêè â æèòò³ ëþäèíè. Ïðî òå,   êè» ³ç íàïèñîì «Ñ ëþáîâüþ, Çâóêè       àäæå, ÿê ñï³âàþòü âîíè â îäí³é ³ç ï³ñåíü,
ÿê ðîçâèâàâñÿ êîëåêòèâ ³ íàâ³òü ïðî òå,  Íåáà», ÿê³ âëàñíîðó÷ çðîáèëè ó÷àñíèö³    «Ãîñïîäü âåëèê â ñëîâàõ è äåëàõ, Åãî
ÿêèé âèãëÿä ìàëè éîãî ó÷àñíèö³ â      êîëåêòèâó.                  ìèëîñòè íåò êîíöà!».
äèòèíñòâ³, óñ³ ïðèñóòí³ ìîãëè ä³çíàòè-    Çà ðà ç àí ñà ìá ëü «Ç âó êè Íå áà »
ñÿ, ïîäèâèâøèñü ö³êàâå ñëàéä-øîó.     ñï îâ íå íè é â åë èê îã î í àò õí åí íÿ ³              Ãàëèíà Íàéäà
Íàäçâè÷àéíî çàõîïëþþ÷îþ ÷àñòèíîþ      òâîð÷èõ çàìèñë³â
çàõîäó ñòàëî òîê-øîó, ÿêå ïðîâ³â íå    ïð îñ ëà âë ÿò è Áî ãà é
áåç ïî÷óòòÿ ãóìîðó Ìàêñèì Áàëàêëèöü-    íà äà ë³ . Õî ÷à ïå ðå ä
êèé. Äàþ÷è â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ     êîë åêò èâî ì ñò î¿ò ü é
Ìàêñèìà ³ ïðèñóòí³õ, «Çâóêè Íåáà»     áàãàòî ñêëàäíîù³â. Öå
ðîçïîâ³ëè ïðî òå, ÿê âèíèêëà íàçâà     é ï³äá³ð íîâèõ ï³ñåíü,
¿õíüîãî ãóðòó, â ÿê³ åêñòðåìàëüí³     ïîøóêè êîìïîçèòîð³â ³
ñèòóàö³¿ ïîòðàïëÿâ àíñàìáëü, ÿêèì     àâ òî ð³ â ñ ë³ â, çà ïè ñ
÷èíîì ó÷àñòü ó ãóðò³ çì³íèëà æèòòÿ     âëà ñíî ãî äèñ êó, ïðî
ó÷àñíèöü òîùî. Ëóíàëè íàâ³òü äîñèòü    ÿêèé ìð³þòü ó÷àñíèö³
ïðîâîêàö³éí³ çàïèòàííÿ â³ä çàëó, àëå    ãóðòó, âèð³øåííÿ
«Çâóêè Íåáà» çíàõîäèëè ã³äí³ é äîòåïí³   ïðîáëåìè ç ïðèäáàííÿì
â³äïîâ³ä³. Çàê³í÷èâñÿ êîíöåðò ñâ³òëîþ   ÷è âèãîòîâëåííÿì
òà ðàä³ñíîþ ï³ñíåþ «Äåíü Ðîæäåñòâà»    êîí öåð òíè õ êîñ òþì ³â
ÿê ïîáàæàííÿ ùàñòÿ äëÿ âñ³õ ïðè-      òîùî. Àëå «Çâóêè Íåáà»
ñóòí³õ. Ìàëåíüêèìè ñþðïðèçàìè äëÿ     âïåâíåí³, ùî Ëþáëÿ÷èé                      ÎÏÛÒ ÅËÅÎÏÎÌÀÇÀÍÈß
                       21-22 íîÿáðÿ â Çàïîðîæüå ñîñòîÿëñÿ êîíôåðåíöèîííûé ìóçûêàëüíûé
                      ôåñòèâàëü «Ãàðìîíèÿ ñåðäåö - ãàðìîíèÿ Íåáåñ». Íà ôåñòèâàëü Âîñòî÷íî-
                      Äíåïðîâñêîé êîíôåðåíöèè ñúåõàëèñü ïðåäñòàâèòåëè òðåõ îáëàñòåé
                      êîíôåðåíöèè. Áîëüøèíñòâî ó÷àñòíèêîâ ïðîøëè îòáîð íà îáëàñòíûõ
                      ìóçûêàëüíûõ ôåñòèâàëÿõ. Òàêæå íà ôåñòèâàëü ïðèåõàëè ïîñëóøàòü è ãîñòè èç
                      Ïîëüøè è äðóãèõ êîíôåðåíöèé Óêðàèíû — Âîñòî÷íîé è Ïîäîëüñêîé.
                      ñîñòîÿíèå, è îíà ïîëíîñòüþ âûçäîðî-     ðîé â áîëüíèöå ëåæàëà èõ äî÷ü Îëå÷êà,
                      âåëà. Â òîò äåíü ïðèíÿëî êðåùåíèå òðè    êîòîðîé áûëî âñåãî íåñêîëüêî íåäåëü
                      ÷å ëî âå êà , ñð åä è êî òî ðû õ áû ëè    îò ðîäó. Îòåö áûë â îò÷àÿíèè, òàê êàê
  - Íà 26 äåêàáðÿ â ÌÅËÈÒÎÏÎËÅ áûëî    Àëåêñàíäð è Àëüáèíà.             îò âûñîêîé òåìïåðàòóðû óæå ïîòåðÿë
çàïëàíèðîâàíî êðåùåíèå. Íàêàíóíå       Íîâîîáðàùåííûõ ïðèíÿòî          îäíîãî ñâîåãî ðåáåíêà. Ïåðåä Áîãîì
íà âå÷åðíåì áîãîñëóæåíèè Àëåêñàíäð     ïîçäðàâëÿòü. Âòîðîãî ÿíâàðÿ â ñóááîòó    ñêëîíèëè êîëåíè, â ìîëèòâå ïðîñÿ çà
ïîäåëèëñÿ ñ ïàñòîðîì ñâîåé ïðîáëå-     âñÿ ìåëèòîïîëüñêàÿ îáùèíà ïîçäðàâ-      Îëå÷êó.  òîò æå äåíü, êîãäà
ìîé, ÷òî åãî æåíà Àëüáèíà çàáîëåëà, è   ëÿëà è ïîäàâàëà ðóêó îáùåíèÿ ñâîèì      Àëåêñàíäð ïðèøåë â áîëüíèöó ïðîâå-
ó íåå òåì ïåð àòó ðà 38 ãðà äóñ îâ.    íîâûì áðàòüÿì è ñåñòðàì.  òîò æå      äàòü äî÷ü, âðà÷è  óæå âûïèñûâàëè
Àë åê ñà íä ð î÷ åí ü õî òå ë ïð èí ÿò ü  äåíü ñ÷àñòëèâàÿ ñåìüÿ, Àëåêñàíäð è      ñîâåðøåííî çäîðîâóþ ìàëþòêó. Äà
êðåùåíèå âìåñòå ñî ñâîåé æåíîé. Î     Àëüáèíà ïðèíåñëè ïîñâÿòèòü Ãîñïîäó      áëàãîñëîâèò Ãîñïîäü ýòó ñåìüþ!
çäîðîâüå Àëüáèíû åå ìóæ è ïàñòîð      ñâîþ äî÷ü Îëå÷êó.
Àë åê ñà íä ð Ïå ëà õ âî çí åñ ëè Áî ãó    Ó ýòîé ñåìüè åñòü åùå îäèí ñëó÷àé                Ïîäãîòîâèëà
ìîëèòâó. Â ñóááîòó ýòà ñåìüÿ ïðèøëà    ÿâíî ãî Áîæü åãî âìåø àòåë üñòâ à. Â            Àíàñòàñèÿ Âåðòèêîâà
âìåñòå. Ó Àëüáèíû íîðìàëèçîâàëîñü     íà÷àëå äåêàáðÿ ñ âûñîêîé òåìïåðàòó-

                                            ë¸òíàÿ», íî òå, êòî ïðèø¸ë, óøëè

 ÄÂÎÉÍÎÉ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ                                   ñ÷àñòëèâûå è äîâîëüíûå. Ñíà÷àëà
                                            ìîëîä¸æü ñëàâèëà Ãîñïîäà, ïîòîì
                                            âäîõíîâëÿþùóþ ïðîïîâåäü ñêàçàë
  27 äåêàáðÿ ñîñòîÿëàñü íîâîãîäíÿÿ âñòðå÷à îáùèíû Õàðüêîâ-5. Âñòðå÷à          îáëàñòíîé ðóêîâîäèòåëü ìîëîä¸æè
ïðîõîäèëà â íåîáû÷íîì ôîðìàòå – åù¸ áû, âåäü çäåñü çà îäíèì ñòîëîì           À.À. Òþïèí, ïîñëå ÷åãî âñå æåëàþùèå
ñîáðàëèñü äåòè, ìîëîä¸æü è âçðîñëûå. È ïðèøëè âñå íå ñ ïóñòûìè ðóêàìè.         ìîãëè ðàññêàçàòü ïðèñóòñòâóþùèì
Èìåþòñÿ â âèäó íå óãîùåíèÿ, îò êîòîðûõ ëîìèëñÿ ñòîë, à òå îïûòû,            ñâèäåòåëüñòâî òîãî, ÷òî Áîã â óõîäÿ-
ñâèäåòåëüñòâà è ïîçäðàâëåíèÿ, êîòîðûå ïðèãîòîâèëè ÷ëåíû öåðêâè. Íà           ùåì ãîäó ñäåëàë â èõ æèçíè.
ïðîòÿæåíèè ïðàçäíèêà öàðèëà äåéñòâèòåëüíî ñåìåéíàÿ àòìîñôåðà – âñå íå           Ïîñëå ñâèäåòåëüñòâ ìîëîäûõ
òîëüêî æåâàëè, ñëóøàëè è ñìîòðåëè, íî è àêòèâíî ó÷àñòâîâàëè â ïðîãðàììå –        ëþäåé îæèäàë ñëàäêèé ñòîë è èãðû,
èãðàõ è êîíêóðñàõ, ïðèãîòîâëåííûõ îðãàíèçàòîðàìè.                    êîíêóðñû. Ïðîãðàììà áûëà èíòåðåñ-
  Äðóæíî è ðàäîñòíî çâó÷àëè ãèìíû     ÿì âìåñòå!»
õâàëû Ãîñïîäó, íî êóëüìèíàöèåé ñòàëà     À â å ÷ å ð î ì
îáùàÿ áëàãîäàðñòâåííàÿ ìîëèòâà â      ïðîõîäèëà âå÷åðíÿÿ
êîíöå, êîãäà âñå âçÿëèñü çà ðóêè,     îáëàñòíàÿ ìîëîä¸æ-
îáðàçîâàâ áîëüøîé êðóã, è êàæäûé â     íàÿ âñòðå÷à. Òåìîé
îäíîì ïðåäëîæåíèåì âûñêàçàë, çà ÷òî    âñòðå÷è áûë Íîâûé
îí áëàãîäàðåí Áîãó. Ýòà âñòðå÷à åù¸    ãîä. Íàðîäó ïðèøëî
ðàç ïîäòâåðäèëà ñëîâà Ïñàëìîïåâöà     íå î÷åíü ìíîãî –
Äàâèäà, ñêàçàííûå èì â Ïñ. 132:1 – «    ïîãîäà áûëà, ÷òî
Êàê õîðîøî è êàê ïðèÿòíî æèòü áðàòü-    íàçûâàåòñÿ, «íå
Ýòè è äðóãèå ìàòåðèàëû ÷èòàéòå íà íàøåì ñàéòå http://www.asd.in.ua                    7
 íîé è óâëåêàòåëüíîé.           áûòü Èèñóñ Õðèñòîñ. Íå ñëó÷àéíî íà       âûì!»
 Íî ñàìîå ãëàâíîå, ÷òî ìîëîäûå       âñòðå÷å ïðîçâó÷àë ãèìí, ãäå ëåéòìîòè-
õðèñòèàíå çàïîìíèëè, óõîäÿ – ýòî òî,    âîì áûëè òàêèå ñëîâà: «Èèñóñ Õðèñòîñ,             Íàòàëüÿ Îáûäåííîâà
÷òî èõ âûáîðîì åæåñåêóíäíî äîëæåí      ó íàñ â äóøå âñåãäà Òû áóäåøü ïåð-


ÕÀÐʲÂÑÜÊÀ ÌÎËÎÄÜ ØÓÊÀËÀ ÇÀÁÓÒÓ ÂÀÊÖÈÍÓ Â²Ä ÑͲÄÓ
   Õàðêîâ³ 19 ãðóäíÿ â³äáóâñÿ ñåì³íàð äëÿ ìîëîä³ «Çàáóòà âàêöèíà â³ä ÑͲÄó». Õî÷à ïðî ²Ë/ÑÍ²Ä áàãàòî ãîâîðèëè
íàïåðåäîäí³ Âñåñâ³òíüîãî äíÿ áîðîòüáè ç³ ÑͲÄîì (1 ãðóäíÿ), ïðîòå àêòóàëüí³ñòü öüîãî ñåì³íàðó àí³ñê³ëüêè íå º ìåíøîþ,
àäæå äóæå ãîñòðîþ º ñàìà ïðîáëåìà. Çã³äíî ç äàíèìè Óêðà¿íñüêîãî öåíòðó ïðîô³ëàêòèêè ³ áîðîòüáè ç³ ÑͲÄîì, ò³ëüêè ó
ëèñòîïàä³ 2009 ðîêó â Óêðà¿í³ îô³ö³éíî çàðåºñòðîâàíî 1 730 ²Ë-³íô³êîâàíèõ îñ³á. Íåâ³äîìî, ñê³ëüêè ëþäåé ùå íå
çäîãàäóþòüñÿ ïðî ñâ³é ñòàòóñ.

  Îðãàí³çàòîðè ³ âåäó÷³ ñåì³íàðó -     ÿêà ïîïóëÿðèçóº ïðåçåðâàòèâ ÿê í³áèòî     ñòàâèëèñÿ äî ²Ë-ïîçèòèâíèõ, – ãîâî-
²ðèíà Áàëàêëèöüêà òà Ãàëèíà Íàéäà.     100% ãàðàíò çàõèñòó, í³âåëþþ÷è òèì       ðèòü ïðî çíà÷åííÿ öüîãî ìîëîä³æíîãî
Ïîø òîâ õîì äî ï ðîâ åäå ííÿ öüî ãî     ñàìèì ñ³ìåéí³ ö³ííîñò³. Áóëî íàãîëî-      ñå ì³ íà ðó Îë åê ñà íä ð Ä àä àê îâ . –
çàõîäó ñòàëà ¿õíÿ ó÷àñòü ó ì³æêîíôå-    øåíî íà ïðîãðàì³ “The ABC Approach”,      Ìîëîäü ïîâèííà íåñòè ñâ³òëî ªâàíãåë-
ñ³éíîìó ñåì³íàð³-òðåí³íãó «Âèñâ³òëåí-    çàï î÷à òêî âàí ³é â ÑØÀ ÿê ñ ïîñ ³á      ³ÿ, ñâ³òëî ñïàñ³ííÿ ÿê ²Ë-³íô³êîâàíèì,
íÿ ó÷àñò³ öåðêîâ òà ðåë³ã³éíèõ îðãàí-    ïðîòè䳿 åï³äå쳿 ²Ë/ÑͲÄ: À         òàê ³ áóäü-ÿêèì ³íøèì ëþäÿì, àäæå
³çàö ³é Óêðà ¿íè ó ïðîò è䳿 åï³ä å쳿   (Abstinence) – ñòðèìàí³ñòü äî øëþáó; B     ñïàñ³ííÿ â Õðèñò³ ïîòðåáóº êîæíèé.
Â²Ë /ÑÍ ²Ä ó öåð êîâ íèõ Ç̲ », ÿêè é    (Be faithful) – â³ðí³ñòü ó øëþá³; Ñ (correct
ïðîõîäèâ ó Ëüâîâ³ â ÷åðâí³ 2009 ðîêó.    and consistent Condom use) – ïðàâèëüíå                Ãàëèíà Íàéäà
Êð³ì òîãî, íà õàðê³âñüêîìó ñåì³íàð³     ðîçóì³ííÿ, íàâ³ùî ³ ÿê âèêîðèñòîâóâàòè             äëÿ hopechannel.info
áóâ ïðèñóòí³é îñîáëèâèé ã³ñòü ³ç Êèºâà -  ïðåçåðâàòèâ).
Îëåêñàíäð Äàäàêîâ, âîëîíòåð, êîòðèé      Îëåêñàíäð Äàäàêîâ
áðàâ àêòèâíó ó÷àñòü ó ãðóï³ âçàºìîäî-    ðîçïî â³â ñâîº äèâîâ èæíå
ïî ìî ãè ëþ äå é, ÿê ³ ì àþ òü ² Ë, â   ñâ³ä÷åííÿ ïðî òå, ÿê Ãîñïîäü
Áó÷àíñüê³é âèïðàâí³é êîëîí³¿ (öÿ ãðóïà º  óðÿòóâàâ éîãî â³ä íàðêîçà-
ïðîåêòîì Îëåãà Êàïàöèíà), à òàêîæ ó     ëåæíîñò³ ³ â³ä êë³í³÷íî¿ ñòà䳿
ðîáîò³ ç ïðîô³ëàêòèêè íàðêîìàí³¿ òà     ÑͲÄó, êîëè ë³êàð³ í³÷îãî âæå
²Ë/ÑÍ²Ä â Õàðêîâ³.             íå ìîãëè ñêàçàòè âò³øíîãî.
  Ñåì³íàð ñêëàäàâñÿ ç òðüîõ îñíîâ-     Îëåê ñàíä ð ðîçê àçàâ ïðî
íèõ ÷àñòèí – ³ç äîïîâ³äåé äâîõ âåäó÷èõ   ñâ îº äó õî âí å ³ ô³ çè ÷í å
òà ñâ³ä÷åííÿ Îëåêñàíäðà Äàäàêîâà.      â³äðîäæåííÿ â ²ñóñ³ Õðèñò³,
²ðèíà Áàëàêëèöüêà ðîçïîâ³ëà ïðî       ïðî ñâ³é ñüîãîäí³øí³é îáðàç
ñòàòèñòè÷í³ äàí³ ùîäî ²Ë/ÑÍ²Ä â      æèòòÿ, ïðî àíòèðåòðîâ³ðóñ-
Óêðà¿í³, ð³çíèöþ ì³æ Â²Ë ³ ÑͲÄîì, øëÿõè  íó òåðàï³þ, ÿêó ïðîõîäèòü
ïåðåäà÷³ â³ðóñó, êë³í³÷í³ ïðîÿâè òà     çàðàç çàäëÿ òîãî, ùîá Â²Ë íå
ñòà䳿 ²Ë-³íôåêö³¿ òîùî. Íàïðèê³íö³    ðóéí óâàâ êë ³òèí è ³ ìóíí î¿
ñâ äîïîâ³ä³ ²ðèíà ïðî÷èòàëà ðåöåïò    ñèñòåìè. Òàêîæ êè¿âñüêèé
³ç ïð îô ³ë àê òè êè ² Ë/ ÑÍ ²Ä ó, ÿê èé  ã³ñòü ïîä³ëèâñÿ ðîçïîâ³ääþ
çàïèñàíèé ó Á³á볿 (Ïð. 2:10-11, 16-19).  ïðî Îëåãà Êàïàöèíà, ÿêèé
  ²íøà âåäó÷à çàõîäó, Ãàëèíà Íàéäà,    ñâîºþ ïîâåä³íêîþ ïîêàçàâ
ùå ðàç çâåðíóëà óâàãó, ùî ñàìå       Õðèñòà ³ äîïîì³ã Ñàøêîâ³ òà
ïðàâåäí³ñòü, ÿêó äຠÃîñïîäü, º       áàãàòüîì ³íøèõ ëþäÿì â
íàéá³ëüø íàä³éíîþ âàêöèíîþ â³ä       ðåàá³ë³òàö³¿ òà â ïðÿìóâàíí³
²Ë/ÑͲÄó. Âåäó÷à ðîçïîâ³ëà ïðî       çà Õðèñòîì. – Íå îá õ³ äí î
ó÷àñòü ãðîìàäñüêèõ òà ðåë³ã³éíèõ      ãîâ îðè òè ï ðî  ²Ë/ ÑͲ Ä,
îðãàí³çàö³é â áîðîòüá³ ïðîòè ²Ë-      ïîòð³áíî íàäàâàòè ïðàâäè-
³íôåêö³¿ òà ÑͲÄó, ïðî ñó÷àñíó òåíäåí-   âó ³íô îðì àö³ þ ìîë îäè ì
ö³þ àíòèñí³ä³âñüêî¿ ðåêëàìè â Óêðà¿í³,   ëþäÿì, ùîá âîíè ïðàâèëüíî


 ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÈÉ ÊÎËËÅÄÆ ÅÂÀÍÃÅËÜÑÊÎÃÎ ÑËÓÆÅÍÈß
ÍÀÁÈÐÀÅÒ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ ÍÀ ÔÀÊÓËÜÒÅÒ ÌÎËÎÄÅÆÍÎÃÎ ÑËÓÆÅÍÈß
  Íàáîð ñòóäåíòîâ ïðîâîäèòñÿ ñ 25     ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ ìîëîäåæíîãî          Ïîëó÷åíèå ïîñîáèé, äèñêîâ ïî
äåêàáðÿ 2009 ãîäà ïî 5 ÿíâàðÿ 2010     ñëóæåíèÿ è åâàíãåëüñêîé ðàáîòû;        ïðåäìåòàì, ïðåäëàãàåìûõ êóðñîì,
ãîäà. Íà÷àëî çàíÿòèé – 6 ÿíâàðÿ 2010ã.     Ïðîä îëæè òåëü íîñò ü îáó÷ åíèÿ : 2      Ñäà÷à îò÷åòîâ, ðåôåðàòîâ, êóðñî-
Ïðîãðàììà èíòåíñèâíîé ïîäãîòîâêè      ãîäà                      âûõ ðàáîò.
äëÿ   ðóêîâîäèòåëåé ìîëîäåæíîãî       Ô î ð ì à     î á ó ÷ å í è ÿ :     Ïð àêòè êà â ìåñ òíîé Öåð êâè è
ñëóæåíèÿ è ìîëîäåæè äëÿ àêòèâíîãî      Çàî÷íàÿ                    îáëàñòè.
ñëóæåíèÿ â Öåðêâè   ïðåäîñòàâëÿåò      Ïðåïîäàâàòåëè êóðñîâ: ñëóæèòåëè        Îáùåí èå ñ ïðåïî äàâàò åëÿìè è
âîçìîæíîñòü:                - âûïóñêíèêè Çàîêñêîãî àäâåíòèñòñêî-      ìåòîäèñòîì êîëëåäæà â ýëåêòðîííîì
  îâë àäå òü îñí îâí ûìè í àâû êàì è    ãî óíèâåðñèòåòà (ÇÀÓ), âíåøòàòíûå       ðåæèìå (ñàéò)
ðàáîòû ñ ìîëîäåæüþ, ïîëó÷èòü çíàíèÿ     ïðåïîäàâàòåëè ÇÀÓ,    êîîðäèíàòîðû      Áè áë åé ñê àÿ êî íô åð åí öè ÿ äë ÿ
ïî îñíîâíûì áîãîñëîâñêèì äèñöèïëè-     ïðîãðàììû «Õðèñòèàíñêèå Ìîëîäåæ-        ñòóäåíòîâ âñåõ ôàêóëüòåòîâ êîëëåä-
íàì, èñòîðèè Öåðêâè, ïðàêòè÷åñêîìó     íûå Ëàãåðÿ» â Óêðàèíå.             æà.
áîãîñëîâèþ;                  Îðãàíèçàöèÿ îáó÷åíèÿ             Îïëà òà: ï ðîæè âàíè å è ïè òàíè å
  ïîëó÷èòü ïðàêòè÷åñêèå íàâûêè â       Ñåññèÿ – 1 ðàç â êâàðòàë (3-4 äíÿ)     ñòóäåíòîâ çà ñ÷åò êîíôåðåíöèè,
8            Ýòè è äðóãèå ìàòåðèàëû ÷èòàéòå íà íàøåì ñàéòå http://www.asd.in.ua
äîðîæíûå – çà ñ÷åò ñòóäåíòà è         áñòâóåò äîñòèæåíèþ ýòîé öåëè.              4 ÐÀÇÄÅË
îáùèíû.                                                ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß
  Ðåãèñòðàöèîííûé âçíîñ îò           1 ÐÀÇÄÅË                       Ïðåäìåòû 4 ðàçäåëà:
êàæäîãî ñòóäåíòà – 25 ãðí.           ÄÓÕÎÂÍÎÅ ÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ                 Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå
  ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß ÍÀ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ          ËÈ×ÍÎÑÒÈ È ÍÀÑÒÀÂÍÈ×ÅÑÒÂÎ              ëàãåðíûõ ñîáðàíèé
ÏÐÎ ÂÎÄ ÈÒÑ ß ÄÎ 4 ßÍ ÂÀÐ ß ÏÎ         Äóõîâíîå âîçðàñòàíèå îõâàòû-             Ïðîâåäåíèå ðàçëè÷íûõ ìîëîäåæ-
ÒÅËÅÔÎÍÓ: (093) 0715002 (ìåòîäèñò       âàåò âñå ñòîðîíû ÷åëîâå÷åñêîé            íûõ ïðîãðàìì: êîíãðåññû, ôåñòèâà-
êîëëåäæà - Òàòüÿíà)              ëè÷íîñòè è îïðåäåëÿåò âñþ æèçíü           ëè, ôîðóìû, êîíôåðåíöèè Ìåòîäè-
  ***  äåíü çàåçäà íà ñåññèþ ( 6      ÷åëîâåêà… Îí äîëæåí áûòü ñ íàìè           êà ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ìàññî-
ÿíâàðÿ) ñòóäåíòó èìåòü ñ ñîáîé:        íå òîëüêî â íà÷àëå è â êîíöå íàøåãî         âûõ ìåðîïðèÿòèé
àíêåòó è ðåêîìåíäàöèþ èç îáùèíû        ïóòè, íî è íà êàæäîì øàãó». (Ïóòü êî          Îñíîâû ñöåíè÷åñêîãî èñêóññòâà
(áëàíêè ïðèëàãàþòñÿ).             Õðèñòó, 50)
  ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑÅÑÑÈÉ              Ïðåäìåòû 1 ðàçäåëà:                 5 ÐÀÇÄÅË
  ÍÀ ÏÅÐÂÎÅ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2010 ÃÎÄÀ        Äóõîâíîå ñòàíîâëåíèå ëè÷íîñòè            ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÌÈÑÑÈÎÍÅÐÑÊÀß
  ÓÑÒÀÍÎÂÎ×ÍÀß ÇÈÌÍßß ÑÅÑÑÈß          Ïðèçâàíèå è ñëóæåíèå                ÐÀÁÎÒÀ
  6- 9   ÿíâàðÿ 2010 ãîäà Íà÷àëî       Îñíîâû õðèñòèàíñêîé ýòèêè              Öåëü ðàçäåëà:
çàíÿòèé – 6 ÿíâàðÿ â 10.00           Äóõîâíàÿ ïîìîùü è íàñòàâíè-             «Íà øè îáù èíû íóæ äàþ òñÿ â
  Ïðåäìåòû çèìíåé ñåññèè:          ÷åñòâî                        ìîëîäûõ, õîðîøî îðãàíèçîâàííûõ è
  Îñíî âíîé ïðåä ìåò ñ åññè è-         Èñêóññòâî îáùåíèÿ                 õîðîøî âîñïèòàííûõ òàëàíòàõ.
Îðãàíèçàöèÿ ìîëîäåæíîãî ñëóæå-                                   Ìîëîäåæü æåëàåò ÷òî-ëèáî äåëàòü,
íèÿ â ìåñòíîé îáùèíå (ïðåïîäàâà-           2 ÐÀÇÄÅË                   èìåÿ äëÿ ýòîãî èçáûòî÷íóþ ñèëó.
òåëü Íåéêóðñ Ë.Ä.)                ÎÐÃÀ ÍÈÇÀ ÖÈß ÌÎËÎ ÄÅÆÍ ÎÃÎ            Åñëè åå íå íàïðàâèòü ïî ïðàâèëüíî-
  Äóõîâíîå ñòàíîâëåíèå ëè÷íîñòè       ÑË ÓÆ ÅÍ Èß Â ÌÅ ÑÒ ÍÎ É ÖÅ ÐÊ ÂÈ          ìó ðóñëó, òî îíà ìîæåò ïîâðåäèòü
è íà ñò àâ íè ÷å ñò âî Ñâ ÿù åí íà ÿ     «Ôóíêöèè è çàäà÷è ìîëîäåæíîãî            ñâîåé äóõîâíîé æèçíè è ïðèíåñòè
Èñòîðèÿ Âåòõîãî Çàâåòà ÂÅÑÅÍÍßß        ñëóæåíèÿ. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ            âðå ä îêð óæà þùè ì» (Ñë óæè òåë è
ÑÅÑÑÈß                    ðàáîòû Îáùåñòâà Àäâåíòèñòñêîé            Åâàíãåëèÿ, ñ. 211).
  6 - 8 ìàðòà 2010 ãîäà           ìîëîäåæè.   Ðàáîòà ìîëîäåæíûõ            Ïðåäìåòû êóðñà:
  Ïðåäìåòû âåñåííåé ñåññèè:         êî ìè òå òî â â ìå ñò íî é Ö åð êâ è.         Ëè÷íîå áëàãîâåñòèå
  Î ñ íî â íî é ïð å äì å ò ñ å ññ è è:   Ôóíäàìåíòàëüíûå äóõîâíûå                Î ð ãà í èç à öè ÿ îá ù åñ ò âå í íû õ
Ïëàíèðîâà íèå ïðîãðà ììû ìîëî-        îñíîâû âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè è             ìèññèîíåðñêèõ ìåðîïðèÿòèé
äåæíîãî ëàãåðÿ (ïðåïîäàâàòåëè –        îðãàíèçàöèÿ ìîëîäåæíîãî ñëóæå-             Ïðîâåäåí èå åâàíãåëü ñêèõ ïðî-
ðóêîâ îäèòå ëè ïðîãð àììû «ÕÌË»        í èÿ. Âèäû ìîëîäåæíûõ ïðîãðàìì.           ãðàìì: ìîëîäåæíûå ñîöèàëüíûå è
Ñàïà Ë. Äóáîâåíêî Â. è äð).          Ïëàíèðîâàíèå ìîëîäåæíîãî               åâàíãåëüñêèå àêöèè, îðãàíèçàöèÿ
  Êî îð äè íà òî ðû ëà ãå ðÿ è è õ      ñëóæåíèÿ. Äóõîâíûé ðîñò ãðóïïû.           êëóáîâ, ïðîãðàììû «Ñòàíåì äðóçüÿ-
îáÿçàííîñòè                  Ìåòîäèêà ïðîâåäåíèÿ ìîëîäåæíûõ            ìè», «Ãîëîñ ìîëîäåæè», «Ïîäåëèñü
  Ñëóæåíèå íàñòàâíèêîâ õðèñòè-        çàíÿòèé. Ïðåäìåòû 2 ðàçäåëà:             ñâîåé âåðîé».
àíñêîãî ëàãåðÿ    Îðãàíèçàöèÿ è       Ôèëîñîôèÿ ìîëîäåæíîãî
ïðîâåäåíèå ìàññîâûõ ìåðîïðèÿ-         ñëóæåíèÿ                        6 ÐÀÇÄÅË
òèé                       Îðãàíèçàöèÿ ìîëîäåæíîãî               ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÈÉ ÄÎÌ
  Ñâÿùåííàÿ èñòîðèÿ Âåòõîãî         ñëóæåíèÿ â ìåñòíîé Öåðêâè               Îçíàêîìèòüñÿ ñ Áèáëåé ñêèì
Çàâåòà                      Ïðîãðàììû ìîëîäåæíîãî               ó÷åíèåì î áðàêå è ñåìüå. Îïðåäå-
  Âî â ðå ìÿ ñ åñ ñè è ñò óä åí òû      ñëóæåíèÿ                       ëèòü  öåëè è çàäà÷è äîáðà÷íîãî
ïîëó÷àþò ìåòîäè÷åñêèå ïîñîáèÿ è         Ïðàêòè÷åñêèé êóðñ ìîëîäåæíîãî           êîíñóëüòèðîâàíèÿ. Ðàçëè÷íûå
äèñêè äëÿ âûïîëíåíèÿ äîìàøíåãî        ñëóæåíèÿ                       îñîáåííîñòè è íóæäû ìóæ÷èí è
çàäàíèÿ, à òàêæå çàäàíèÿ ïî ïðåä-        Ïðèíöèïû õðèñòèàíñêîãî ðóêî-           æåíùèí. Ïðîöåññ îáùåíèÿ. Ñåìåé-
ìåòàì êóðñà, ïðåäëîæåííûì äëÿ         âîäñòâà                       íûå öåííîñòè è óáåæäåíèÿ. Ïîñòðî-
ñàìîñòîÿòåëüíîãî èññëåäîâàíèÿ.                                   åíèå ñ÷àñòëèâûõ ñåìåéíûõ îòíîøå-
  Ï Ð Î Ã Ð À Ì Ì À Ê Ó Ð Ñ À            3 ÐÀÇÄÅË                   íèé. Ñåìüÿ - ìèññèîíåðñêèé öåíòð.
«ÌÎËÎÄÅÆÍÎÅ ÑËÓÆÅÍÈÅ»              «ÈÑÑËÅÄÓÉÒÅ ÏÈÑÀÍÈÅ»                 Ïðåäìåòû 3 ðàçäåëà
  Òàê êàê öåëü ìîëîäåæíîãî ñëóæå-       Ïðåäìåòû 3 ðàçäåëà:                 Ïðèíöèïû ñóïðóæåñêèõ âçàèìî-
íèÿ   çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû        Ñâ ÿù åí íà ÿ è ñò îð èÿ Âå òõ îã î        îòíîøåíèé
ïîäãîòîâèòü ðóêîâîäèòåëåé ìîëî-        Çàâåòà                         Äîáðà÷íîå êîíñóëüòèðîâàíèå
äåæíîãî ñëóæåíèÿ è ìîëîäåæè äëÿ         Ñâ ÿù åí íà ÿ Èñ òî ðè ÿ Íî âî ãî
àêòèâíîãî ñëóæåíèÿ â Öåðêâè,         Çàâåòà                         7 ÐÀÇÄÅË
ïð î ãð àì ìà ïî ñ ò ðî åí à ò à ê èì      Îñíîâû õðèñòèàíñêîãî âåðîó÷å-            ÔÀÊÓËÜÒÀÒÈÂÛ
îáðàçîì, ÷òîáû ó÷àùèåñÿ áûëè         íèÿ                          Ïðåäìåòû ðàçäåëà:
ïîäãîòîâëåíû ïî ãëàâíûì íàïðàâëå-        Ïðîðî÷åñêèå êíèãè Áèáëèè               - Ñòðîåíèå è ôóíêöèîíèðîâàíèå
íèÿì ïðàêòè÷åñêîãî ìîëîäåæíîãî         Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ â ïðîðî÷åñ-           ÷åëîâå÷åñêîãî îðãàíèçìà
åâàíãåëüñêîãî ñëóæåíèÿ.            òâàõ Áèáëèè                      - Çäîðîâûé îáðàç æèçíè
  Ïðîãðàììà èìååò 7 ðàçäåëîâ è         Îñíîâû ãåðìåíåâòèêè Äîêòðèíû             - Ðèòîðèêà
ñîñòàâëå íà òàêèì î áðàçîì, ÷ òî        Îñíîâû õðèñòèàíñêîãî âåðîó÷å-            - Èñêóññòâî îáùåíèÿ
êàæäûé èç ýòèõ ðàçäåëîâ íàïèñàí â       íèÿ                          - Ìóçûêàëüíîå ñëóæåíèå
ñâåòå ãëàâíîé öåëè êóðñà è ñïîñî-
                                        Àäðåñà áîãîñëóæåíèé:            Òèðàæ: 650 ýêç.
             Ãëàâíûé   Ðåäêîëëåãèÿ:     Âåðñòêà:    óë. Êðàñèíà, 3 Õàðüêîâñêèé Äîì Àêò¸ðà  Èçäàåòñÿ ñ ÿíâàðÿ 2002 ã. Äî 2006 ã .
            ðåäàêòîð:   Òþïèí Àëåêñàíäð   Âîðîíèí Äìèòðèé    Êàæäóþ ñóááîòó ñ 10:00 äî 12:30  âûõîäèëà ïîä íàçâàíèåì “Ñëîáîæàíñêèå
E-mail: balm@ukr.net, Îïàðèí Àëåêñåé Áàëàêëèöêèé Ìàêñèì            Óë. Ìèðà, 3 ñò. ì. Òðàêòîðíûé çàâîä âåñòè”. Èçäàåòñÿ íà áëàãîòâîðèòåëüíûå
                                          Êàæäóþ ñóááîòó ñ 10:00    ñðåäñòâà. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
òåë. 8-093-408-73-13

More Related Content

What's hot

ЖИВОТ ЗАД КАДЪР
ЖИВОТ ЗАД КАДЪРЖИВОТ ЗАД КАДЪР
ЖИВОТ ЗАД КАДЪР
Niki Nikolov
 
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повест...
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повест...Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повест...
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повест...
kidsher
 
5 укр яз_єрмоленко_сичова_2013_укр
5 укр яз_єрмоленко_сичова_2013_укр5 укр яз_єрмоленко_сичова_2013_укр
5 укр яз_єрмоленко_сичова_2013_укр
Aira_Roo
 
мастер и маргарита
мастер и маргаритамастер и маргарита
мастер и маргарита
AnhelinaAir
 

What's hot (20)

Lit chtenie zhukovich_3kl_ch1_rus_bel_2017
Lit chtenie zhukovich_3kl_ch1_rus_bel_2017Lit chtenie zhukovich_3kl_ch1_rus_bel_2017
Lit chtenie zhukovich_3kl_ch1_rus_bel_2017
 
карнеги как перестать беспокоиться и начать жить
карнеги как перестать беспокоиться и начать житькарнеги как перестать беспокоиться и начать жить
карнеги как перестать беспокоиться и начать жить
 
Lit chtenie-zhukovich-3kl-ch2-rus-bel-2017
Lit chtenie-zhukovich-3kl-ch2-rus-bel-2017Lit chtenie-zhukovich-3kl-ch2-rus-bel-2017
Lit chtenie-zhukovich-3kl-ch2-rus-bel-2017
 
5 ii zh_r
5 ii zh_r5 ii zh_r
5 ii zh_r
 
Русский язык 5 класс Полякова, Самонова 2013 от Freegdz.com
Русский язык 5 класс Полякова, Самонова 2013 от Freegdz.comРусский язык 5 класс Полякова, Самонова 2013 от Freegdz.com
Русский язык 5 класс Полякова, Самонова 2013 от Freegdz.com
 
2011 7 9
2011 7 92011 7 9
2011 7 9
 
Teens24
Teens24Teens24
Teens24
 
2011 6
2011 62011 6
2011 6
 
2011_11
2011_112011_11
2011_11
 
ЖИВОТ ЗАД КАДЪР
ЖИВОТ ЗАД КАДЪРЖИВОТ ЗАД КАДЪР
ЖИВОТ ЗАД КАДЪР
 
петрашевский
петрашевскийпетрашевский
петрашевский
 
Мракобісся какіх-то православних мудаков
Мракобісся какіх-то православних мудаковМракобісся какіх-то православних мудаков
Мракобісся какіх-то православних мудаков
 
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повест...
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повест...Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повест...
Юрий Соловёв - «Тумышан леведыш» («Лоскутное одеяло или латаная крыша: повест...
 
Поколение Х
Поколение ХПоколение Х
Поколение Х
 
8 oz b 2016_ros
8 oz b 2016_ros8 oz b 2016_ros
8 oz b 2016_ros
 
Maybe
MaybeMaybe
Maybe
 
Br31
Br31Br31
Br31
 
5 укр яз_єрмоленко_сичова_2013_укр
5 укр яз_єрмоленко_сичова_2013_укр5 укр яз_єрмоленко_сичова_2013_укр
5 укр яз_єрмоленко_сичова_2013_укр
 
мастер и маргарита
мастер и маргаритамастер и маргарита
мастер и маргарита
 
Jumper inbox
Jumper inboxJumper inbox
Jumper inbox
 

Viewers also liked (12)

2011 5
2011 52011 5
2011 5
 
2010 6 8
2010 6 82010 6 8
2010 6 8
 
2010 10
2010 102010 10
2010 10
 
2011 2
2011 22011 2
2011 2
 
2010 2
2010 22010 2
2010 2
 
2011 4
2011 42011 4
2011 4
 
2011 1
2011 12011 1
2011 1
 
2010 9
2010 92010 9
2010 9
 
2010 3
2010 32010 3
2010 3
 
2010 4
2010 42010 4
2010 4
 
2011_12
2011_122011_12
2011_12
 
2011 10
2011 102011 10
2011 10
 

More from Maksym Balaklytskyi

За кого воює Всевишній.pdf
За кого воює Всевишній.pdfЗа кого воює Всевишній.pdf
За кого воює Всевишній.pdf
Maksym Balaklytskyi
 

More from Maksym Balaklytskyi (20)

За кого воює Всевишній.pdf
За кого воює Всевишній.pdfЗа кого воює Всевишній.pdf
За кого воює Всевишній.pdf
 
джерела.pdf
джерела.pdfджерела.pdf
джерела.pdf
 
медіа укр протестантів.pdf
медіа укр протестантів.pdfмедіа укр протестантів.pdf
медіа укр протестантів.pdf
 
Українське-християнство-в-цифровому_монографія.pdf
Українське-християнство-в-цифровому_монографія.pdfУкраїнське-християнство-в-цифровому_монографія.pdf
Українське-християнство-в-цифровому_монографія.pdf
 
Сергей Гаврюк. План "Б": путь к свободе
Сергей Гаврюк. План "Б": путь к свободеСергей Гаврюк. План "Б": путь к свободе
Сергей Гаврюк. План "Б": путь к свободе
 
Coronavac
CoronavacCoronavac
Coronavac
 
Ukraine2020
Ukraine2020Ukraine2020
Ukraine2020
 
Sermon
SermonSermon
Sermon
 
Script
ScriptScript
Script
 
Scene
SceneScene
Scene
 
Rules
RulesRules
Rules
 
Любовь Ряничева. Мой путь к Христу и со Христом
Любовь Ряничева. Мой путь к Христу и со ХристомЛюбовь Ряничева. Мой путь к Христу и со Христом
Любовь Ряничева. Мой путь к Христу и со Христом
 
Meagan Clark. Why Religion Reporting Matters
Meagan Clark. Why Religion Reporting MattersMeagan Clark. Why Religion Reporting Matters
Meagan Clark. Why Religion Reporting Matters
 
Cuccaro case
Cuccaro caseCuccaro case
Cuccaro case
 
Think
ThinkThink
Think
 
Testim
TestimTestim
Testim
 
Oparin
OparinOparin
Oparin
 
50
5050
50
 
Протестантизм в Україні. Волинь
Протестантизм в Україні. ВолиньПротестантизм в Україні. Волинь
Протестантизм в Україні. Волинь
 
РЕФОРМАЦІЯ ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ
РЕФОРМАЦІЯ ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕРЕФОРМАЦІЯ ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ
РЕФОРМАЦІЯ ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ
 

2010 1

 • 1. “Òåñíû âðàòà è óçîê ïóòü, âåäóùèå â æèçíü, è íåìíîãèå íàõîäÿò èõ” (Ìô. 7:14) ÖÅÐÊÎÂÜ ÕÐÈÑÒÈÀÍ-ÀÄÂÅÍÒÈÑÒΠÑÅÄÜÌÎÃÎ ÄÍß Åæåìåñÿ÷íîå ðåëèãèîçíîå èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîå èçäàíèå Õàðüêîâñêîé, Çàïîðîæñêîé, Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòåé ¹1 (159) Èçäàåòñÿ ñ 2002 ã. www.asd.in.ua ÿíâàðü 2010 ×èòàéòå ÏÐÈÍßËÈ ËÈ ÂÛ ÑÂßÒÎÃÎ ÄÓÕÀ? ÖÅÐÊÎÂÍÛÅ ÏÎÄÐÎÑÒÊÈ ÄÂÎÉÍÎÉ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Â ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÞÒ ÎÏÛÒ, ÑËÅÄÓß ÇÀ ÈÈÑÓÑÎÌ Íîìåðå: ñòð. 2 ñòð. 4 ñòð. 6 ÏÈÑÜÌÀ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ Îáû÷íî ïèñüìà îò ÷èòàòåëåé íå ÿâëÿåòñÿ âçãëÿäîì öåðêâè, ÷òî íàçûâà- ïîìåùàþò íà ïåðåäîâèöû ãàçåò, íî â åòñÿ, ïîñëåäíèìè äàííûìè, à ïðåäû- äàííîì ñëó÷àå, ó÷èòûâàÿ, ñ îäíîé äóùèå òîëêîâàíèÿ Îòêðîâåíèÿ ñòîðîíû, ìíîãî÷èñëåííîñòü âîïðîñîâ íàçûâàþò óñòàðåâøèìè. Îòâå÷àÿ íà ïî äàííîé òåìå, à òàêæå íåñîìíåííóþ ýòîò âîïðîñ, íåîáõîäèìî â ïåðâóþ àêòóàëüíîñòü ñàìîé òåìû, ðåäàêöèÿ î÷åðåäü ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ïðèíöèïû îäíîçíà÷íî ñî÷ëà öåëåñîîáðàçíûì âåðîó÷åíèÿ Öåðêâè Õðèñòèàí ïîìåñòèòü ýòîò âîïðîñ èìåííî íà Àäâåíòèñòîâ Ñåäüìîãî Äíÿ, áàçèðóÿñü ïåðåäîâèöó. Âîïðîñ ýòîò, åñëè íà Áèáëèè è Äóõå Ïðîðî÷åñòâà, ñóììèðîâàòü ìíîãî÷èñëåííûå çâîíêè îáîáùåíû â Àäâåíòèñòñêîì êîììåí- íîå Ïèñàíèå è Äóõ Ïðîðî÷åñòâà ÷åòêî è ïèñüìà, ñâîäèòñÿ ê ñëåäóþùåìó: â òàðèè ê Áèáëèè, ïîñëåäíåå 7-òîìíîå ïèøóò, ÷òî ïîñëå ðàñïÿòèÿ Èèñóñà òå÷åíèå ïîñëåäíèõ áóêâàëüíî äâóõ- èçäàíèå êîòîðîãî îñóùåñòâë åíî â Õðèñòà è ïîáèòèÿ Ñòåôàíà êàìíÿìè òðåõ ëåò ñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ ìàòåðèàëû, 1982 ãîäó. Íà ðóññêèé ÿçûê íà ñåãî- èóäåè óæå íå ÿâëÿþòñÿ áîãîèçáðàííîé êî òî ðû å ïð èí öè ïè àë üí î íî âû ì äíÿøíèé äåíü ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ íàöèåé. Áîã, áåçóñëîâíî, ïî-ïðåæíåìó îáðàçîì òðàêòóþò âåñüìà âàæíûå ïåðåâåäåí, âêëþ÷àÿ è êíèãó Îòêðîâå- ëþáèò ýòîò íàðîä, æåëàåò ÷òîáû âîïðîñû êíèãè Îòêðîâåíèå. Òàê, â íèå, êîììåíòàðèé íà Íîâûé Çàâåò ñïàññÿ êàæäûé åãî ïðåäñòàâèòåëü, è ÷à ñò íî ñò è, ñî ãë àñ íî ýò èõ íî âû õ (èçäàâàåìûé â ã. Íèêîëàåâå) è äîñòóï- ñåãîäíÿ ìû âèäèì êàê ìíîãî èóäååâ òðàêòîâîê: íûé ñåãîäíÿ â íàøèõ êíèæíûõ öåíòðàõ, ïðèíèìàåò àäâåíòèñòñêóþ áèáëåé- — Å âð åé ñê èé íà ðî ä î ñò àå òñ ÿ îáùèííûõ áèáëèîòåêàõ è áèáëèîòåêàõ ñêóþ âåñòü, íî îäíîâðåìåííî ñ ýòèì Áîãîèçáðàííûì è ñåãîäíÿ; ñëóæèòåëåé. Òîëüêî ýòîò âçãëÿä, ÷åòêî ñêàçàíî, ÷òî â äåëå ñïàñåíèÿ íåò — 7 -ÿ òð óá à ç àê îí ÷è ëà ñâ îå èçëîæåííûé â ýòîì êîììåíòàðèè, íè èóäåÿ, íè ýëëèíà. Äëÿ Áîãà äîðîãè äåéñòâèå â 1844 ãîäó; ÿâëÿåòñÿ îôèöèàëüíûì âçãëÿäîì âñå íàðîäû, Áîæüÿ õðèñòèàíñêàÿ — 1-ÿ òðóáà — ýòî, ÿêîáû, ïàäåíèå öåðê âè. Ïîñë å 1982 ãîäà íèêà êèõ öåðêîâü íèêîãäà íå çíàëà è íå áóäåò Èåðóñàëèìà; èçìåíåíèé â íåãî íå âíîñèëîñü. È çíàòü äåëåíèÿ ïî ðàñîâîìó, íàöèî- — 5-ÿ òðóáà — àòåèçì; ïîòîìó òå, êîòîðûå óòâåðæäàþò, ÷òî íàëüíîìó èëè ñîöèàëüíîìó ïðèçíàêàì. — ïàïñêîé òèàðû íå ñóùåñòâóåò ðàáîòû ýòèõ çàðóáåæíûõ àâòîðîâ — Òàê íàçûâàåìûå ó÷åíûå, áîãîñëîâû, âîâñå; ýòî îôèöèàëüíàÿ ïîçèöèÿ öåðêâè, êîòîðûå ïðîäâèãàþò èäåþ îñîáîãî — óòâåðæäåíèå òîãî, ÷òî öåðêîâü, ãîâîðÿò çàâåäîìóþ èëè íå çàâåäîìóþ ñòàòóñà èóäåéñêîãî íàðîäà, ïðåâðà- ÿêîáû, íå ïðèíÿëà âåñòè 1888 ãîäà; ëîæü. Âòîðîå. Áåäà ýòèõ åäèíè÷íûõ ùàþò àäâåíòèñòñêóþ öåðêîâü, âîëüíî — Ñâÿòèëèùå íà íåáå, îïèñàííîå â çàïàä íûõ ó÷åíû õ è åäèíè ÷íûõ èõ èëè íåâîëüíî, â îäíî èç íàïðàâëåíèé Îòêðîâåíèè, ÿâëÿåòñÿ íå ðåàëüíîñòüþ, ïîñëåäîâàòåëåé ó íàñ, ÷òî îíè, êàê èóäàèçìà èëè èóäåéñòâóþùèõ õðèñòè- à ê àê èì -ò î î áù èì ñ èì âî ëî ì. ïðàâèëüíî îòìåòèë ïðîôåññîð àí. Òðåòüå. Áåäà ýòèõ áîãîñëîâîâ Òà êæ å â íå êî òî ðû õ ò ðà êò àò àõ Âîëêîñëàâñêèé, íå ïîíèìàþò óðîâíÿ ëèáåðàëüíîãî òîëêà ñîñòîèò â òîì, ÷òî âîîá ùå îò ðèöà åòñÿ èñòî ðè÷í îñòü ñèñòåìû àâòîðèòåòîâ, è àâòîðèòåò îíè ñòàâÿò ïîíÿòèå ñâîåé ñóáúåêòèâ- ïåðèîäîâ öåðêâåé, à òàêæå ñîáûòèé, ñâîèõ äîêòîð ñêèõ è ìàãèñò åðñêèõ íîé ýêçåãåçû (èññëåäîâàíèå òåêñòà) èìå þùè õ ìåñ òî â Òûñ ÿ÷å ëåò íåì äèññåðòàöèé ñòàâÿò íå òîëüêî íàðàâ- íà îäèí óðîâåíü ñ Áîæåñòâåííûì öàðñòâå. íå ñ îôèöèàëüíûì öåðêîâíûì êîì- îòêðîâåíèåì, çàáûâàÿ, ÷òî «íèêàêîãî Ïð è ýò îì , ñò îð îí íè êè äà íí ûõ ìåíòàðèåì, íî è ñ ñàìîé Áèáëèåé è ïðîðî÷åñòâà â Ïèñàíèè íåëüçÿ ðàçðå- âçãëÿäîâ êàê â ñâîèõ òðàêòàòàõ, òàê è Äóõîì Ïðîðî÷åñòâà. Èáî â èõ ðàáîòàõ øèòü ñàìîìó ñîáîþ» (2 Ïåòðà 1:20). ïóáëè÷íûõ âûñòóïëåíèÿõ ññûëàþòñÿ èìååòñÿ ÿâ íîå ïðîòèâ îïîñòàâëåíèå Îíè çàáûâàþò, ÷òî àäâåíòèñòñêîå íà íåêîòîðûå äîêòîðñêèå è ìàãèñòåð- òîìó ÷òî Áîã îòêðûë Åëåíå Óàéò. Òàê, â âåðîó÷åíèå ñòðîèëîñü íå íà çàùè- ñêèå äèññåðòàöèè ðÿäà àìåðèêàíñêèõ êíèãå «Âåëèêàÿ áîðüáà» Å. Óàéò ÷åòêî ùåííûõ äîêòîðñêèõ äèññåðòàöèÿõ, è åâðåéñêèõ ó÷åíûõ, ïðèíàäëåæàùèõ ê ïèøåò, ÷òî 6-ÿ òðóáà — ýòî ðåàëüíîå êîòîðûõ çàùèùàþòñÿ äåñÿòêè â ãîä, à àäâåí òèñòñ êîé öå ðêâè, êîòîð ûå â èñòîðè÷åñêîå ñîáûòèå, çà êîòîðûì ñòðîèëîñü íà Áîæåñòâåííîì îòêðîâå- ñâîèõ ðàáîòàõ äàëè íîâîå îñâåùåíèå ñòîèò ïàäåíèå Îñìàíñêîé èìïåðèè. íèè, íà Äóõå Ïðîðî÷åñòâà. ×åòâåðòîå. êíèã Äàíèèëà è Îòêðîâåíèå. Ññûëàÿñü Óàéò ÷åòêî ïîä÷åðêèâàåò, ÷òî Ýòè ëèáåðàëüíûå áîãîñëîâû çàáûëè, íà ýòè õ àâò îðî â, îòå ÷åñ òâå ííû å äåéñòâèå 7-é òðóáû íà÷àëîñü â 1844 íàâåðíîå, ÷òî èñòèíà ñî âðåìåíåì íå ñòîðîííèêè äàííûõ âçãëÿäîâ óòâåð- ãîäó, à íå çàêîí÷èëîñü, êàê ïèøóò ýòè, ìåíÿåòñÿ, íå óñòàðåâàåò. «Áîã íå æäàþò, ÷òî èìåííî ýòî, ÿêîáû, ñåãîäíÿ òàê íàçûâàåìûå, áîãîñëîâû. Ñâÿùåí- ÷åëîâåê, ÷òîá Åìó ëãàòü, è íå ñûí
 • 2. 2 Ýòè è äðóãèå ìàòåðèàëû ÷èòàéòå íà íàøåì ñàéòå http://www.asd.in.ua ÷åëîâå÷åñêèé, ÷òîá Åìó èçìåíÿòüñÿ. Îí ãî ïëà íà. Äàí íîå ó÷å íèå ñîç äàë ìûå ÷èòàòåëè. Æåëàÿ íàì ïîêàçàòü, ëè ñêàæåò è íå ñäåëàåò? áóäåò ãîâî- îñ íî âà òå ëü Ïë èì óò ñê èõ áð àò üå â, ÷òî ïîíÿòèå èñòèíû ðàçìûòî, òîëêîâà- ðèòü è íå èñïîëíèò?» (×èñë. 23:19). âûñòóïàþùèõ ïðîòèâ îðãàíèçàöèîí- íèÿ í à êíè ãó Îòê ðîâ åíè å êðà éíå Ïÿòîå. Èññëåäóÿ âíèìàòåëüíî äàííûé íûõ óñòîåâ öåðêâè, Äæîí Äàðáè (1800- òóìàííû è ïðîòèâîðå÷èâû, ÷òî êàæäûé âîïðîñ è ïîÿâëåíèå ýòèõ, íà ïåðâûé 18 82 ). Îí î áû ëî ïî ïó ëÿ ðè çî âà íî âîëåí èì äàâàòü ñâîé êîììåíòàðèé, âçãëÿä, íîâàòîðñêèõ èäåé, ìû óâèäèì, Áèáëèåé Ñêîóôèëäà è ïðîâåäåíèåì ïðîâîäÿ ýêçåãåçó òåêñòà. ×åðåç âñå ýòî ÷òî íèêàêèìè íîâàòîðñêèìè îíè íå ñåìèíàðîâ ïî áèáëåéñêèì ïðîðî÷åñ- äüÿâîë ìåäëåííî ãîòîâèò ìèð ê ñâîåìó ÿâëÿþòñÿ, à èäóò ñâîèìè êîðíÿìè â òâàì. Ê ñîâðåìåííûì åãî ïðåäñòàâè- ïðèõîäó, êîãäà îí, ÿâèâøèñü â îáëè÷üå ó÷åíèå âîîáùå äðóãèõ öåðêâåé, â òàê òåëÿì îòíîñÿòñÿ ×àðëüç Ðàéðè, Ëüþèñ Õðèñòà, îáúÿâèò îá îòìåíå ñóááîòû. È íàçûâàåìîå ó÷åíèå äèñïåíñàöèîíà- Ñïåðè ×àôåð, Äæîí Âîëâóðä, ×àðëüç òå ëþäè, êîòîðûå ñåãîäíÿ ïðèíèìàþò ëèçì à. Ïîä äèñï åíñà öèîí àëèç ìîì Ôàéíáåðã è äð. Âåäóùèìè ñåìèíàðèÿ- òî÷êó çðåíèÿ òîãî, ÷òî êíèãà Îòêðîâå- ïîíèìàåòñÿ îñîáûé ñïîñîá ïîíèìà- ìè ýò îã î íà ïð àâ ëå íè ÿ ÿâ ëÿ þò ñÿ íèå òóìàííà, êîììåíòàðèè ïðîòèâî- íèÿ îòíîøåíèé ìåæäó Öåðêîâüþ è Äàë ëàñ êàÿ , Ò àëá îòñ êàÿ , Ç àïà äíà ÿ ðå÷èâû, Öåðêîâü íå èìååò åäèíîãî Èçðàèëåì, ñîãëàñíî êîòîðîìó îíè — êîíñåðâàòèâíàÿ áàïòèñòñêàÿ, Áèáëåé- âèäåíèÿ ýòîé êíèãè, îíè ïðèìóò äàííûé ñóòü äâå ðàçëè÷íûå ÷àñòè Áîæüåãî ñêèé èí ñòèòóò Ìóäè è ñ åìèíàð èÿ ñàòàíèíñ êèé îáìàí . Ìû îñîáå ííî íàðîäà, æèâóùèå ïî ñîáñòâåííûì „Áëàãîäàòü“. È âîò ýòè-òî èäåè, êàê îáðàùàåìñÿ ê êàæäîìó ÷ëåíó öåðêâè çàêîíàì. Áîæüè îáåòîâàíèÿ Âåòõîãî íîâûå, ñåãîäíÿ ïûòàþòñÿ ïðåïîäíåñ- è ñëóæèòåëþ, ÷òîáû êàæäûé èç íàñ Çà âå òà , ï î ä èñ ïå íñ àö èî íà ëè çì ó, òè íåêîòîðû å åäèíè÷íûå àäâåíòè- ñòðîèë ñâîå âåðîó÷åíèå íå íà ïðèíöè- îòíîñÿòñÿ íå ê Öåðêâè, à ëèøü ê ñòñêèå àâòîðû. Õðèñòîñ ïðåäñêàçû- ïå «÷òî íîâåíüêîãî», èëè «ýòî î÷åíü Èçðàèëþ, ïîýòîìó è äîëæíû èñïîë- âàë âñå ýòî, ãîâîðÿ, ÷òî â ïîñëåäíèå èíòåðåñíî», èëè «ýòî äàííûå ïîñëåä- íèòüñÿ â áóäóùåì, à íå â íàñòîÿùåì. äíè âîññòàíóò ëæåõðèñòû è ëæåïðîðî- íåé äèññåðòàöèè», à ñòðîèë òîëüêî íà Îòñþäà Öåðêîâü íå ïðèçâàíà çàìå- êè, æåëàÿ ïðåëüñòèòü, åñëè âîçìîæíî, è Áèáëèè è Äóõå Ïðîðî÷åñòâà. íèòü ñîáîé Èçðàèëü è óíàñëåäîâàòü èçáðàííûõ. Îí ïèñàë è î òîì, ÷òî èç âàñ âñå Åãî îáå òîâ àíè ÿ, í î ÿâ ëÿå òñÿ ñàìèõ âîññòàíóò ëþòûå âîëêè. Ñåãîä- Ñ óâàæåíèåì, ðåäêîëëåãèÿ âð åì åí íû ì ÿâ ëå íè åì â èñ òî ðè è íÿ äüÿâîë ïîìðà÷àåò ýòèìè «íîâûìè» îñóùåñòâëåíèÿ Áîæüåãî ñïàñèòåëüíî- ó÷åíèÿìè íàøè ñ âàìè óìû, óâàæàå- ÏÐÈÍßËÈ ËÈ ÂÛ ÑÂßÒÎÃÎ ÄÓÕÀ? Ïîä òàêèì íàçâàíèåì 9-13 äåêàáðÿ ïðîõîäèëà ïîëåâàÿ øêîëà (ÏØ) äëÿ ñòóäåíòîâ è ñîòðóäíèêîâ Óêðàèíñêîãî ãóìàíèòàðíîãî èíñòèòóòà (ÓÃÈ).  íåé ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ñëóæèòåëè Âîñòî÷íî- Äíåïðîâñêîé è Öåíòðàëüíîé êîíôåðåíöèé, à òàêæå ðóêîâîäèòåëè Óíèîíà. Â ×¨Ì ÑÈËÀ ÏÎËÅÂÛÕ ØÊÎË? ìîæåò íà íåñêîëüêî äíåé Îáû÷íî íà ïîëåâûõ øêîëàõ ïðèñó- ïîëíîñòüþ ïîãðóçèòüñÿ â òñòâèå è äåéñòâèå Ñâÿòîãî Äóõà áîëåå àòì îñô åðó îáù åíè ÿ ñ çðèìû è îùóòèìû, ÷åì íà åæåíåäåëü- Áîãîì. Òàêîãî ïðåèìóùåñ- íûõ áîãîñëóæåíèÿõ â ìåñòíûõ îáùè- òâà íåò ó òåõ, êòî èùåò Áîãà â äîìàø- ïðåîáðàæàþùåé ñèëîé. íàõ. Áîã ïðîÿâëÿåò Ñåáÿ îñîáåííî. íèõ óñëîâèÿõ. ÂÎÏÐÅÊÈ ÑÊÀÇÀÍÍÎÌÓ ÂÛØÅ Ìíîãèå ñòàíîâÿòñÿ ñâèäåòåëÿìè ÿâíûõ ÁÎ ËÜ ØÅ ËÈ ×Í Îà ΠÎÁ ÙÅ ÍÈ ß Ñ Ýòà æå ÏØ îòëè÷àëàñü îò âñåõ äåÿíèé Áîãà, êàê â ñâîåé æèçíè, òàê è ÁÎÃÎÌ. Êàæäîãî ó÷àñòíèêà ìîòèâèðó- ïðåäûäóùèõ. Ó ñòóäåíòîâ ïðîäîëæà- æèçíè äðóãèõ ëþäåé. Ñòîèò çàäàòüñÿ þò ïðîâîäèòüïðåäåëåííîå âðåìÿ â ëèñü çàíÿòèÿ, îíè íàõîäèëèñü â ïîâñåä- âîïðîñîì: «Ïî÷åìó èìåííî íà ïîëåâûõ ëè÷íîì îáùåíèè ñ Ãîñïîäîì, è äàþò íåâíîé îáñòàíîâêå îáùåæèòèé, øêîëàõ ïðîèñõîäèò òî, ÷åãî ìû íå äëÿ ýòîãî äîñòàòî÷íî âðåìåíè. ìíîãèå íå ìîãëè ðàíî ïîäûìàòüñÿ äëÿ âèäèì íà åæåíåäåëüíûõ áîãîñëóæåíè- ÑËÓÆÈ ÒÅËÈ Â ÀÒÌÎÑ ÔÅÐÅ ÍÅÁÀ. ëè÷íîãî îáùåíèÿ ñ Áîãîì. Ýòè ôàêòû, ÿõ â îáùèíàõ? Ïî÷åìó èìåííî òàì Çà÷àñòóþ ïàñòîðû íàñòîëüêî «èçìîòà- êàçàëîñü, äîëæíû áûëè ñâåñòè ðåçóëü- äåéñòâèÿ Äóõà Áîæüåãî áîëåå î÷åâèä- íû» è «îòÿã÷åíû» öåðêîâíûìè ïðîáëå- òàòû ê ìèíèìóìó. Îäíàêî, íà óäèâëå- íû è îùóòèìû?» ìàìè, ÷òî ýòî ñêàçûâàåòñÿ íà êà÷åñ- íèå, äàæå ïðè òàêèõ íåáëàãîïðèÿòíûõ Ýòîò âîïðîñ âîçíèê ó ìåíÿ ïîñëå òâå èõ ñëóæåíèÿ â îáùèíàõ. Îäíàêî íà îáñòîÿòåëüñòâàõ Áîã ïðîÿâèë Ñåáÿ â ïåðâîé ïîëåâîé øêîëû, ó÷àñòíèêîì ïîëåâûõ øêîëàõ ñëóæèòåëÿì ïðåä- æèçíè ìíîãèõ. Îêîí÷àòåëüíî ìû êîòîðîé ÿ ñòàë. Òîãäà ñàì îùóòèë ñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü îòðåøèòüñÿ óáåäèëèñü â ýòîì íà ïîñëåäíåì òàêîå âëèÿíèå ñèëû Áîæüåé, êàêîå íå îò ïðîáëåì è áîëüøå âðåìåíè ïîñâÿ- ñëóæåíèè, êîãäà ïîòîê æåëàþùèõ èñïûòûâàë óæå íåñêîëüêî ëåò. Äóìàþ, òèòü îáùåíèþ ñ Ãîñïîäîì. Òîãäà òî Áîã ñâèäåòåëüñòâîâàòü î ïåðåæèòîì ÷òî Áîã ïðîÿâëÿåò Ñåáÿ íà ïîëåâûõ è äåéñòâóåò ÷åðåç íèõ ìîãóùåñòâåííî. îïûòå íå ìîã îñòàíîâèòüñÿ íà ïðîòÿ- øê îë àõ â âè äó îä íî âð åì åí íî ãî ÑÐÅÄÈ ÅÃÎ ÒÂÎÐÅÍÈß. Ñáëèæåíèþ ñ æåíèè íåñêîëüêèõ ÷àñîâ. Áîã äåéñòâî- ïðèñóòñòâèÿ ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ: Ãîñïîäîì ñïîñîáñòâóåò æèâîïèñíàÿ âàë âîïðåêè âñÿêèì ðàñ÷åòàì è ÊÎÍÒÈÍÃÅÍÒ ÈÙÓÙÈÕ.  îñíîâíîì ïðèðîäà ìåñò, ãäå îáû÷íî ïðîâîäÿòñÿ ïðîãíîçàì! íà ïîëåâûå øêîëû ïðèåçæàþò ëþäè ñ ÏØ. Äîðîãîé äðóã! Åñëè òâîÿ äóõîâíàÿ öå ëü þ í àé òè Áî ãà . Ï ðè ñó òñ òâ èå ÂÄÎÕÍÎÂËßÞÙÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß. æèçíü óãàñàåò, åñëè òû íå íàõîäèøü èìåííî ýòî é êàòåãîðè è äàåò Áîãó Êîãäà ó÷àñòíèêè è ñëóæèòåëè, íàéäÿ ñ÷àñòüÿ â îáùåíèè ñ Áîãîì, åñëè âîçìîæíîñòü ïðîÿâèòü Ñåáÿ â áîëüøåé Áîãà â ëè÷íîì îáùåíèè, ñîáèðàþòñÿ íàäåæäà íà âå÷íîñòü ïî÷òè ïîòåðÿíà, ìåðå. íà áîãîñëóæåíèå, ñîçäàåòñÿ îñîáàÿ ïðèåçæàé íà ñëåäóþùóþ ïîëåâóþ ÏÎËÍÎÅ ÏÎÃÐÓÆÅÍÈÅ. Ó ïðèåõàâøèõ àòìîñôåðà Áîæüåãî ïðèñóòñòâèÿ. øêîëó. Áîã æåëàåò îòêðûòüñÿ è òåáå. åñòü âî çìîæíî ñòü ïîë íîñòüþ îòî- Êîãäà âñå ïåðå÷èñëåííûå ôàêòîðû ðâàòüñÿ îò ïîâñåäíåâíûõ äåë è ñëèâàþòñÿ âîåäè íî, Äóõ Ñâÿòîé Ðóñëàí Âàëååâ ïðîá ëåì. Òàêè ì îáðà çîì, êàæä ûé äåéñòâóåò ñ îñîáîé îáíîâëÿþùåé è
 • 3. Ýòè è äðóãèå ìàòåðèàëû ÷èòàéòå íà íàøåì ñàéòå http://www.asd.in.ua 3 ÍÎÂÎÑÒÈ ÎÄÍÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ - 12 äåêàáðÿ â ÊÐÈÂÎÌ ÐÎÃÅ òðè ìîëîäåæíàÿ Íåäåëÿ âîçðîæäåíèÿ. ÷åëîâåêà ïðèíÿëè êðåùåíèå. Âåäóùèé — ïàñòîð Àëåêñàíäð Ìåùå- - 19 äåêàáðÿ â ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ ðÿêîâ. Îòêðûòèå 9 ÿíâàðÿ â 17.00 â ïðèíÿëî êðåùåíèå òðè ÷åëîâåêà. Âî Ðàä ìèð -ýê ñïî õîë ëå. Ïîñ ëåä óþù èå âðåìÿ îáðÿäà ñëó÷èëîñü ìàëåíüêîå âñòðå÷è â 19.00 íà óë. Ìèðà, 3. ÷óäî: áîéëåð íàãðåâàë âîäó íå âûøå 25 - 10 ÿíâàðÿ â ÕÀÐÜÊÎÂÅ ïðîøåë ãðàäóñîâ òåïëà, è â áàïòèñòåðèè åå òåìïåðàòóðà äîëæíà áûòü íå âûøå 15 ãðàäóñîâ. Êî âñåîáùåìó óäèâëåíèþ, òåìïåðàòóðà âîäû áûëà 33 ãðàäóñà. Ó îäíîãî èç êðåùåííûõ, Âèòàëèÿ Äîáðîíîâñêîãî, â÷åðà áûëà ñâàäüáà. Ïîçäðàâëÿåì ñ äâîéíûì ïðàçäíèêîì! - 20 äåêàáðÿ â ÕÀÐÜÊÎÂÅ êðåñòèëîñü äåâÿòü ÷åëîâåê. ñåìèíàð ïàñòîðà Ñåðãåÿ Ìîë÷àíîâà «Äóõîâíîå âîçðàñòàíèå ÷åðåç ñóááîò- 17 ÿíâàðÿ â ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ â 9:00 ïî óë. íþþ øêîëó». Àðòåìà, 1, - 16 ÿíâàðÿ ïðîøëî òîðæåñòâåííîå 24 ÿíâàðÿ â ÕÀÐÜÊÎÂÅ ïî óë. Ìèðà, 3, - 22 äåêàáðÿ óìåðëà æåíà ïàñòîðà 31 ÿíâàðÿ â ÊÐÈÂÎÌ ÐÎÃÅ ïî óë. Îòòî Ëèäèÿ Àíäðååâíà Ôèñóí â âîçðàñòå 58 îòêðûòèå ìîëîäåæíîé ïðîãðàììû «Ïî Åãî ñëåäàì» â êàæäîé îáùèíå ÂÄÊ. Áðîçîâñêîãî, 44. ëåò. Äèàãíîç – ñåðäå÷íàÿ íåäîñòàòî÷- -  Òîêìàêîâêå è Ìàðãàíöå íîñòü. Ïðîãðàììà âêëþ÷àåò èçó÷åíèå Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ, â ÷àñòíîñòè ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÎÉ îáëàñòè Àëåêñåé - 6 ÿíâàðÿ - äåíü ìîëèòâû è ïîñòà ïî Èñàêîâ è Ëåîíèä Ðóòêîâñêèé ïðîâîäÿò âñåìó ÅÂÐÎÀÇÈÀÒÑÊÎÌÓ ÄÈÂÈÇÈÎÍÓ èñòîðèè Âåòõîãî Çàâåòà, à òàêæå ïðåäëàãàåò òåìû äëÿ èññëåäîâàíèÿ íà åâàíãåëüñêèå ïðîãðàììû. Ïîñåùàþò çà äåëî âîçâåùåíèÿ áëàãîé âåñòè. ïî ñîñòîÿíèþ íà 20 è 19 äåêàáðÿ 6 è 18, - Ïîñëå ïðîâåäåííîé åâàíãåëüñêîé ãîä ïî áðîøþðàì «Ôîðìóëà æèçíè» î äðóæáå, ìóçûêå è äîáðà÷íîì êîíñóëü- 5 è 15 ÷åëîâåê ñîîòâåòñòâåííî (ïîñå- ïðîãðàììû â Ìàðãàíöå òèòåëåé ñòàëî ìåíüøå èç-çà ãîëîëåäà). ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÎÉ îáë. âîñåìü òèðîâàíèè. - 23 ÿíâàðÿ â ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ â - Ïàñòîð Åâãåíèé Êîëåñíèê ïåðåâå- ÷åëîâåê ïðèíÿëî êðåùåíèå. äåí èç ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÀ â Þæíóþ 10:00 ñîñòîèòñÿ îáùåãîðîäñêîå òîðæåñòâåííîå ñëóæåíèå. êîíôåðåíöèþ — â ã. Áåëãîðîä- -  ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ îòêðûëñÿ Äíåñòðîâñêèé Îäåññêîé îáëàñòè. Êîëëåäæ åâàíãåëüñêîãî ñëóæåíèÿ ïðè - Ïðèãëàøàåì àäâåíòèñòñêóþ îòäåëå îáðàçîâàíèÿ è ìîëîäåæíîì ìîëîäåæü ÕÀÐÜÊÎÂÀ ïîñåùàòü îòäåëå ÂÄÊ. ñïîðòçàë: â âîñêðåñåíüå 15.00 - 17.00, 6–8 ÿíâàðÿ â 10:00 ñîñòîÿëàñü ÄÊ “Ïèùåâèê” ïî óë. Êàðëà Ìàðêñà 32. ñåññèÿ ìîëîäåæíûõ ðóêîâîäèòåëåé ïî Êîíòàêòíîå ëèöî - ïàñòîð Îëåã Íàçà- óë. Íàðûìñêàÿ, 46. Ðåãèñòðàöèîííûé ðîâ. âçíîñ 25 ãð. - Ñîîáùàåì âàì, ÷òî íà êíèæíîì - Îòäåëû ñåìåéíîãî ñëóæåíèÿ ñêëàäå âû ìîæåòå ïðèîáðåñòè íîâóþ - 7 ÿíâàðÿ â ã. ÍÈÊÎËÀÅÂÅ äîëæíà (ÎÑÑ) è äåòñêîãî ñëóæåíèÿ (ÄÑ) êíèãó À. Îïàðèíà è Â. Áåãàñà Áåëûé áûëà ñîñòîÿòüñÿ èãðà â âîëåéáîë. ïðèã ëàøà åò íà êîíñ óëüò àöèî ííóþ êàìåíü. Î÷åðêè èñòîðèè àäâåíòèçìà Âîëåéáîëüíàÿ êîìàíäà èç ñëóæèòåëåé âñ òð å÷ ó äëÿ ðó êî âî äè òå ëå é ýò èõ íà Åêàòåðèíîñëàâùèíå.  ìîíîãðà- ÂÄÊ âî ãëàâå ñ ïðåçèäåíòîì Àëåêñååì îòäåëîâ â 10:00: â ÊÐÈÂÎÌ ÐÎÃÅ 17 ôèè, ïîìèìî ìíîãî÷èñëåííûõ ôîòîã- Èñàê îâûì îòëî æèëà ñâîþ èãðó ñ ÿíâàðÿ ïî óë. Îòòî Áðîçîâñêîãî, 44, â ðàôèé, óíèêàëüíûõ àðõèâíûõ ìàòåðè- êîì àíä îé è ï ðåç èäå íòî ì Þ æíî é ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ 24 ÿíâàðÿ ïî óë. àëîâ âû ñìîæåòå ïðî÷èòàòü óäèâèòåëü- êîíôåðåíöèè Àíäðååì Øàìðàåì íà Íàðûìñêàÿ, 46, â ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ â 9:00 31 íûå îïûòû âåðû, êîòîðûå èìåëè ìåñòî ìåñÿö, òàê êàê îäèí èç ñëóæèòåëåé, ÿíâàðÿ ïî óë. Àðòåìà, 1, â ÕÀÐÜÊÎÂÅ 7 êàê â äàëåêîì ïðîøëîì, òàê è â ñîáû- çàÿâèâøèõ ñâîå ó÷àñòèå â ìàò÷å, ôåâðàëÿ ïî óë. Ìèðà, 3. òèÿõ ñîâñåì íåäàâíåé èñòîðèè. ïîâðåäèë êëþ÷èöó èç-çà ãîëîëåäà. - Îòäåë æåíñêîãî ñëóæåíèÿ (ÎÆÑ) - 9 ÿíâàðÿ â ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ â ïðèãëàøàåò íà âñòðå÷ó ðóêîâîäèòåëåé Ïîäãîòîâèëà ìîëèòâåííîì äîìå ïî óë. Êîæåìÿêè, 63 ÎÆÑ â 10:00: 10 ÿíâàðÿ â Àíàñòàñèÿ Âåðòèêîâà ñîñòîÿëñÿ ðîæäåñòâåíñêèé êîíöåðò. ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÅ ïî óë. Íàðûìñêàÿ, - 9—16 ÿíâàðÿ â ÕÀÐÜÊÎÂÅ ïðîøëà 46,
 • 4. 4 Ýòè è äðóãèå ìàòåðèàëû ÷èòàéòå íà íàøåì ñàéòå http://www.asd.in.ua ÖÅÐÊÎÂÍÛÅ ÏÎÄÐÎÑÒÊÈ ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÞÒ ÎÏÛÒ, ÑËÅÄÓß ÇÀ ÈÈÑÓÑÎÌ Íàä âîïðîñàìè âîñïèòàíèÿ ïîäðîñòêîâ ìíîãî äóìàëè è ìîëèëèñü èõ ðîäèòåëè â ãîðîäå Èçþìå Õàðüêîâñêîé îáëàñòè. È, âîò, 28 ôåâðàëÿ 2009 ãîäà áûëà ïðîâåäåíà ïðåçåíòàöèÿ ñëåäîïûòñêèõ êëóáîâ, à 2 ìàÿ ýòîãî ãîäà ðîäèëñÿ êëóá ñëåäîïûòîâ «Ýììàíóèë».  ñëåäîïûòû ïîñâÿòèëè 6 äåòåé è 3 âçðîñëûõ âî ãëàâå ñ äèðåêòîðîì êëóáà Âëàäèìèðîì Áàðàííèêîì. Ëåòîì êëóá, ïðàâäà, íå â ïîëíîì Ñëîâî «ñëåäîïûò» ñîñòîèò èç äâóõ ñëîâ ñîñòàâå , âûåõàë íà ñëåäîïû òñêèå - «ñëåä» è «îïûò», à ýòî çíà÷èò, ÷òî îíè Ïðèäóìàëè òàêîé: ëàãåðíûå ñáîðû â ãîðîä Íîâîìîñ- ïðèîáðåòàþò îïûò, ñëåäóÿ ïî ñëåäàì Âî âñ¸ âíèêàé, âñåìó ó÷èñü È äóìàé êîâñê, ãäå ïðèíÿë àêòèâíîå ó÷àñòèå. Èèñóñà Õðèñòà. ãîëîâîé. Íàäîëãî çàïîìíèòñÿ äåòÿì ýòà íåäåëÿ, Íàâåðíîå, â êàæäîé îáùèíå åñòü Óìååøü ñàì — äðóãîãî íàó÷è, êîãäà îíè æèëè áåç ðîäèòåëåé, à òîëüêî ïîäðîñòêè â âîçðàñòå îò 10 äî 15 ëåò. Íå îáèæàé, íå óíèæàé, íå ëãè. ñ íàñòàâíèêàìè, â ïàëàòêàõ, ñàìè Ýòî íåóãîìîííûå, îáèä÷èâûå, øóìíûå ×òîá èìÿ Áîãà â æèçíè íàøåé ãîòîâèëè ñåáå åäó íà êîñòðå, îáó÷à- ñâîåâîëüíûå ðåáÿòà, êîòîðûå ñòðå- Ïðîñëàâèòü ìû ìîãëè. ëèñü ïð èêëàäí ûì ðåì¸ ñëàì. Ä åíü ìÿòñÿ ïîñòîÿííî ñàìîâûðàçèòüñÿ, íî Åñòü â êëóáå íàøåì ÷åòâåðî ðåáÿò íà÷èíàëñÿ è çàêàí÷èâàëñÿ áîãîñëóæå- íå âñåãäà çíàþò, êàê ýòî ñäåëàòü. Èç-çà Îíè îòçûâ÷èâûå, äîáðûå, ïðîñòûå. íèåì, ìîëèòâîé. Ñêó÷àòü áûëî ñîâåð- ýòîãî ÷àñòî âîçíèêàþò êîíôëèêòû ñî Âñ¸ çíàòü, óìåòü è ïðîáîâàòü õîòÿò, øåííî í åêîãäà . Èç ëàã åðÿ ðåá ÿòà âçðîñëûìè. ×åðåç íåñêîëüêî ëåò îíè Ñïîñîáíîñòè èìåþò íåïëîõèå. ïðèâåçëè ïîìèìî ãðàìîòû çà àêòèâíîå âûðàñòóò è ñòàíóò ïîëíîïðàâíûìè Äåâ÷îíêè íàøè õîõîòóøêè- ó÷ àñ òè å ñï åö èà ëü íû å íà øè âê è, ÷ëåíàìè öåðêâè, åñëè áóäóò, êîíå÷íî, âåñåëóøêè, êîòîðûå ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî ÷óâñòâîâàòü, ÷òî èõ ñëóæåíèå êîìó-òî Çàòî óìåþò íàñòðîåíèå ïîäíÿòü. îíè äîáèëèñü õîðîøèõ ðåçóëüòàòîâ â èíòåðåñíî, äëÿ êîãî-òî íóæíî. Î÷åíü «Èä¸ì â ïîõîä»-óæ óøêè íà ìàêóøêå èçó÷åíèè ðàçëè÷íûõ ñïåöèàëèçàöèé. õî÷åòñÿ, ÷òîáû íàøè äåòè íå «óõîäèëè È äâàæäû èõ íå íàäî ïðèãëàøàòü. Çà ýòè ïîëãîäà èçþìñêèå ñëåäîïûòû â ìèð», à îñòàâàëèñü â îáùèíàõ, ñëóæà Íà íàøèõ ñáîðàõ î÷åíü èíòåðåñíî. ïðîäåëàëè áîëüøóþ ðàáîòó — ïðîøëè Ãîñïîäó è ëþäÿì. Ìû ó÷èìñÿ ëåïèòü, ñòðîãàòü, ïèëèòü. ñòóïåíü «Äðóã», ðàññ÷èòàííóþ íà Âëàäèìèð Áàðàííèê Ïàëàòêè ñòàâèòü, åñòü ãîòîâèòü, ãîäè÷íîå îáó÷åíèå, ïðèíèìàëè ***  ëåñó êîñò¸ð óæå óìååì ðàçâîäèòü. àêòèâíîå ó÷àñòèå â æèçíè îáùèíû. Åñòü â êàæäîé îáùèíå îñîáûé Íå çàáûâàåì ìû î ñëîâå Áîæüåì. Îñîáåííî õî÷åòñÿ îòìåòèòü ìèññèî- íàðîä. «Æåì÷óæèíû» ïðèõîäèòñÿ ó÷èòü. íåðñêîå ñëóæåíèå ðåáÿò ïðè ðàñïðîñ- Îí øóìíûé ïûòëèâûé, âåñ¸ëûé Ñ ìèññèîíåðñêîé âåñòüþ ê ëþäÿì òðàíåíèè õðèñòèàíñêîé ëèòåðàòóðû. Ñ äåòüìè è ïîäðîñòêàìè ìíîãî õîäèì, Ñëåäîïûòû ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â õëîïîò ×òîá Áîæèé ïëàí ñïàñåíüÿ èì ñîöèàëüíîé àêöèè ïî î÷èñòêå îò È â öåðêâè, è äîìà, è â øêîëå. îòêðûòü. ìóñîðà ìåñòíîãî ïëÿæà. Íåäàâíî Ðîäèòåëè â ãîðîäå ñëàäêîì ìîëè- Ðàáîòû íå áîèìñÿ ìû, íàïðîòèâ, çàêîí÷èëàñü åâàíãåëüñêàÿ ïðîãðàììà ëèñü, Óæ î÷åíü ëþáèì ëþäÿì ïîìîãàòü. â ãîðîäå Áîðîâàÿ, ãäå íàøè äåòè Ïðîñèëè ó Áîãà ñîâåòà, Äàðàìè ñëàâèòü Ãîñïîäà íå ïðîòèâ, ïðîñëàâëÿëè Áîãà ñâîèìè òàëàíòàìè. Êàê äåòîê ñâîèõ îò ãðåõà óáåðå÷ü Áåç ïîìîùè Åãî â ìèðó íå óñòîÿòü. Êàê è âñå ñëåäîïûòû, íàøè ðåáÿòà È â öåðêâè áûòü íóæíûì ïðè ýòîì. Îáùàòüñÿ ëþáèì ìû â ñóááîòó íà æèâóò àêòèâíîé æèçíüþ êðóãëûé ãîä. Â È âîò â ïîñëåäíèé äåíü çèìû âå÷åðíåì ò¸ïëîå âðåìÿ ãîäà îíè õîäÿò â ïîõîäû, Ê íàì â ãîñòè èç Äíåïðà Ìîëèòñÿ ïñàëìû ïåòü, èãðàòü, ó÷àòñÿ îðèåíòèðîâàòüñÿ íà ìåñòíîñ- Ïðèåõàë áðàò è äâå ñåñòðû, ðóêàìè ìàñòåðèòü. òè, ñòàâèòü ïàëàòêè, ðàçâîäèòü êîñòðû, È ðàäà äåòâîðà. Çàäà÷à ñëåäîïûòñêîãî äâèæåíüÿ – ãîòîâèòü íà íèõ ñåáå ïèùó, ó÷àòñÿ ñ Äîâîëüíû äåòè, ÷òî òåïåðü Òàëàíòû äåòñêèå ðàçâèòü, Áîæèåé ïîìîùüþ âûæèâàòü â ïîëåâûõ Çàíÿòüñÿ ÷åì èì åñòü. È èìè Áîãó ïîñëóæèòü. óñëîâèÿõ, îòîðâàííûõ îò ðîäèòåëåé è È ñëåäîïûòñêèé íîâûé êëóá Íå çðÿ âåäü «ñëåäîïûò» îò «ñëåä» êîìôîðòà. Ýòà ìàëàÿ ÷àñòü òîãî, ÷òî Ðîäèëñÿ â ñêîðåå çäåñü. ïëþñ «îïûò» îíè óìåþò äåëàòü. Ñëåäîïûòû ïîçíà- «Ýììàíóèë» íàø êëóá çîâóò Äîðîãà ê íåáåñàì íå î÷åíü-òî þò Òâîðöà ÷åðåç èçó÷åíèå Åãî òâîðåíèÿ ×òî çíà÷èò «Ñ íàìè Áîã» ïðîñòà. — îêðóæàþùåãî ìèðà. Îãðîìíîå È êëóáíûõ âñòðå÷ ðåáÿòà æäóò, Íî áóäåì ìû ñòàðàòüñÿ, ÷òîáû âíèìàíèå íà ñëåäîïûòñêèõ çàíÿòèÿõ Ãäå êàæäûé ÷òî-òî ñìîã. Èäòè ïî æèçíè ïî ñëåäàì Õðèñòà. óäåëÿåòñÿ èçó÷åíèþ Ñëîâà Áîæüåãî. À ñëåäîïûòñêèé ìû äåâèç ÁÈÁËÈß ÎÁÚÅÄÈÍÈËÀ ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÈÕ ÕÐÈÑÒÈÀÍ 2 äåêàáðÿ â Íàöèîíàëüíîì Àýðîêîñìè÷åñêîì öåíòðå ñîñòîÿëñÿ ìåæêîíôåññèîíàëüíûé õðèñòèàíñêèé ñúåçä. Âñòðå÷à áûëà ïîñâÿùåíà ïðàçäíèêó - Äíþ Áèáëèè. Íà ýòîì ñúåçäå ïðèñóòñòâîâàëè ïðåäñòàâèòåëè ðàçíûõ õðèñòèàíñêèõ êîíôåññèé: àäâåíòèñòû, áàïòèñòû, åâàíãåëèñòû, ëþòåðàíå, ïðàâîñëàâíûå, ðèìî-êàòîëèêè, ïðåäñòàâèòåëè õàðèçìàòè÷åñêèõ öåðêâåé è ïðåäñòàâèòåëè áèáëåéñêîãî îáùåñòâà èç Êèåâà. Àäâåíòèñòû âïåðâûå ó÷àñòâîâàëè íà åæåãîäíîì ñúåçäå. Ïðèñóòñòâîâàëà òàêæå ñúåìî÷íàÿ ãðóïïà ñïóòíèêîâîãî òåëåêàíàëà CNL. Âî âðåìÿ ñúåçäà çâó÷àëè ñòèõè è Áèáëèþ-ïîëèãëîòà. Âî âðåìÿ âíåñåíèÿ óêðóï í¸ííû ì øðèôò îì. Áëàãî äàðÿ ìóçûê àëüíû å ïðîèç âåäåí èÿ, ïîñâÿ- Áèáëèè ïðèñóòñòâóþùèå â çàëå âñòàëè. ýòîìó ïîæèëûå ëþäè ìîãóò ÷èòàòü áåç ùå íí ûå ñâ ÿò îì ó ïè ñü ìó . Òà êæ å Ïðåäñòàâèòåëè áèáëåéñêîãî î÷êîâ. Èíâàëèäû è ïîæèëûå ëþäè óæå ó÷àñ òâîâ àë õî ð «Àä âåíò óñ». Íàøó îáùå ñòâà ïîêà çàëè âèäå îðîë èê î ïîëó÷èëè áîëüøîå êîëè÷åñòâî êíèã – öå ðê îâ ü ïð åä ñò àâ ëÿ ë îá ëà ñò íî é ñâîåé ðàáîòå, î òîì, êàê íåñóò ñëîâî â Ïñàëòûðü è Åâàíãåëèå îò Ìàòôåÿ. Áûë ïàñòîð Âèêòîð Áåãàñ.  íà÷àëå âñòðå÷è äîìà ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ ïðè ïð îâ åä ¸í ñá îð äë ÿ äà ëü íå éø åã î îí âìåñòå ñî ñëóæèòåëÿì è íàøåé ïî ää åð æê å ì íî ãè õ ö åð êâ åé . Î íè ðàñïðîñòðàíåíèÿ ñâÿòîãî ñëîâà. Áûëî öåðêâè, òîðæåñòâåííî âí¸ñ íà ñöåíó ïå÷ àòà þò äëÿ íèõ êíè ãè îñî áûì ñîáðàíî áîëåå äâóõ òûñÿ÷ ãðèâåí. Íà
 • 5. Ýòè è äðóãèå ìàòåðèàëû ÷èòàéòå íà íàøåì ñàéòå http://www.asd.in.ua 5 Ýòè äåíüãè áóäóò íàïå÷àòàíû êíèãè ðàññûïàþòñÿ â ðóêàõ. Áûë ïîêàçàí Áûòèå è Åâàíãåëèå îò Ìàðêà. ôèëüì î òîì, êàê ïåðåäâèãàåòñÿ Ïðåäñòàâèòåëè ìåñòíûõ êîíôåñ- ìíîãîÿçûêîâàÿ Áèáëèÿ ïî ïëàíåòå. ñèé ðàññêàçûâàëè, êàê îíè íåñóò ñëîâî Ïîñëå ïðàçäíèêà êàæäûé æåëàþ- æèòåëÿì ãîðîäà. Áèáëèþ 1898 ãîäà ñ ùè é ìî ã ñô îò îã ðà ôè ðî âà òü ñÿ ñ ñîáîé ïðèíåñ ïðàâîñëàâíûé ñâÿùåí- ëåãåíäàðíî é Áèáëèåé íà ïàìÿòü è íèê: å¸ ïîäàðèëè åìó ïðèõîæàíå. Ýòà ïðèêîñíóòüñÿ ê íåé. Ìíå òàêæå óäà- Áèáë èÿ ïå ðåæè ëà íå ñêîë üêî â îéí, ëîñü ïðèêîñíóòüñÿ è ñôîòîãðàôèðî- ðå âî ëþ öè é è âð åì åí à í àó ÷í îã î âàòüñÿ ñ ïîòåíöèàëüíîé ðåêîðäñìåí- àòåèçìà. êîé Êíèãè ðåêîðäîâ Ãèííåñà.  êîíöå áûëà ïðåçåíòàöèÿ Áèáëèè- Èç Äíåïðîïåòðîâñêà Áèáëèÿ îòïðà- ïó òå øå ñò âå íí èö û, ïî áû âà âø åé â öåðêâè â Äíåïðîïåòðîâñêå 1930-50-å âèëàñü â ñâîå äàëüíåéøåå ïóòåøåñ- áîëåå 70 ñòðàíàõ. Ýòà Áèáëèÿ ïåðåâå- ãîäû. Ïîêàçàë ìàëûå èçäàíèÿ Áèáëèé, òâèå ïî ïëàíåòå. äåíà è íà óêðàèíñêèé ÿçûê – 2å ïîñëà- êî òî ðû å êî ãä à- òî ïð èí àä ëå æà ëè íèå àïîñòîëà Ïåòðà. Âèêòîð Èâàíîâè÷ ðå ïð åñ ñè ðî âà íí ûì áð àò üÿ ì. Ýò è Àíäðåé Öûáàêîâ êðàòêî ðàññêàçàë îá èñòîðèè íàøåé èçäàíèÿ î÷åíü âåòõèå è ïðàêòè÷åñêè ÀÍÄÐÅÉ ÄßÄ×ÅÍÊÎ ÍÀÅÄÈÍÅ Ñ ÁÎÃÎÌ 19 äåêàáðÿ â Äíåïðîïåòðîâñêå ñîñòîÿëñÿ êîíöåðò äóõîâíîé ìóçûêè «Íàåäèíå ñ Áîãîì» àâòîðà è èñïîëíèòåëÿ Àíäðåÿ Äÿä÷åíêî ïðè ó÷àñòèè èíñòðóìåíòàëüíîé ãðóïïû è äðóãèõ èñïîëíèòåëåé. Íåñìîòðÿ íà ñíåæíûå çàíîñû è Èñàêîâ â øóòî÷íîé ôîðìå, èñïîëüçóÿ òðóäíîñòè â ïåðåäâèæåíèè ïî ãîðîäó, ñë àé äû , ðà ññ êà çà ëè áè îã ðà ôè þ íà êîíöåðò ñúåõàëèñü âñå æåëàþùèå Àíäðåÿ. Íà ïðîòÿæåíèè äâóõ ÷àñîâ ïî ñë óø àò ü àâ òî ðñ êó þ äó õî âí óþ çâó÷àëè òàêèå ïðîèçâåäåíèÿ àâòîðà: ìóçûêó è ïåíèå. Çàë áûë ïðàêòè÷åñêè «Ãîñïîäè, ïðîñòè», «Ëþáèøü ìåíÿ», ïîëîí. Áûëè ãîñòè òàêæå èç Íèêîïîëÿ è «Êîãäà ïëà÷ó ÿ», «Òû ìàÿê â ýòîì ìèðå», Êðèâîãî Ðîãà. «Ðàçãîâîð ñ Áîãîì», «Îí âåðí¸òñÿ», Âåäóùèìè áûëè Àëåêñåé è Àíòîíèíà «Ãîñïîäü ðÿäîì», « ß òàê õî÷ó ñêîðåé Ãëóùåíêî, êîòîðûå â ïåðåðûâå ìåæäó äîìîé», «Èèñóñ ìîé äðóã», «Ñêîëüêî ïåíèåì ÷èòàëè ñòèõè. Íà êîíöåðòå èñêàë...» è äðóãèå. çâó÷àëè ïåñíè â èñïîëíåíèè àâòîðà - Ó÷à ñòí èêè êîí öåð òà èãð àëè íà Àíäðåÿ Äÿä÷åíêî, êîòîðîìó ïîìîãàëà ïèàíèíî, ñèíòåçàòîðå, ñêðèïêàõ, àëüò- ìîë îä¸ æü, àêê îìï àíè ðóÿ åìó íà ñêðèïêå, ôëåéòå, ãèòàðàõ, áàñ-ãèòàðå, ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòàõ. Àíäðåé áóáíå è øåéêåðå. Àíäðåé Äÿä÷åíêî èñïîëíÿë ïåñíè, ïîäûãðûâàÿ íà ãèòàðå, ðîäèëñÿ 22 èþíÿ 1976 ãîäà. 2,5 ãîäà è îäíó ïåñíþ èñïîëíèë ñ ïîìîùüþ íàçàä æåíèëñÿ (â ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ). êîòîðûå ïîïàäóòñÿ åìó â ðóêè. Ïî ñèíòåçàòîðà. Áûëî òàêæå ñîëüíîå  öåðêâè ñ 1996 ãîäà. Ïåðâóþ ñâîþ æèçíè âñåãäà èäåò ñ óëûáêîé.  2001 ïåíèå äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ êîíöåðòà: õðèñòèàíñêóþ ïåñíþ íàïèñàë â 1996 ãîäó çàïèñàë ñâîé ìóçûêàëüíûé ïåëè Âèêòîðèÿ Ïàñòóøåíêî è Ðóñëàí ãîäó. Íà ãèòàðå èãðàåò áîëüøå 20 ëåò. àëüáîì «Îò÷èé äîì». Ñåé÷àñ ðàáîòàåò Ðóäåíêî. Äóýòîì ñ Íàòàëüåé Òàðàíåíêî Èìååò â ñâî¸ì ðåïåðòóàðå áîëåå 50 íàä àëüáîìîì «Ó íîã Òâîèõ», êîòîðûé Àíäðåé ñïåë ïåñíþ «Î, Ãîñïîäü, Òû ê àâòîðñêèõ ïåñåí. Ëþáèìàÿ ïåñíÿ — äîëæåí óâèäåòü ñâåò ëåòîì 2010 ãîäà. íàì ïðèäè». Ñåìüÿ Ñóõàíîâûõ íà ÿçûêå «Áîæèé ñûí» Ñåðãåÿ Áðèêñû. Ëþáèìàÿ æåñòîâ ïîä ôîíîãðàììó èñïîëíèëà àâòîðñêàÿ ïåñíÿ — «Ñëîâî ïðàâäû». ïåñíþ «Â³çüìè ìîþ ðóêó». Âëàäååò èíñòðóìåíòàìè: ãèòàðîé, Àíäðåé Öûáàêîâ Àíàñ òàñè ÿ Êàñ üÿíå íêî è Àðòå ì ôîðòåïèàíî, áàðàáàíàìè è äðóãèìè, ÊÎÍÖÅÐÒ ÀÍÑÀÌÁËÞ «ÇÂÓÊÈ ÍÅÁÀ» Ó ÕÀÐÊβ Ƴíî÷èé âîêàëüíèé àíñàìáëü «Çâóêè Íåáà» âëàøòóâàâ äëÿ õàðê³â’ÿí ϳä ÷àñ ñâÿòêîâîãî êîíöåðòó «Çâóêè ñïðàâæí³é íîâîð³÷íî-ð³çäâÿíèé ïîäàðóíîê. 26 ãðóäíÿ â³äáóâñÿ ñâÿòêîâèé êîíöåðò Íåáà» âèêîíàëè ÷îòèðíàäöÿòü ï³ñåíü öüîãî êîëåêòèâó. Îêð³ì áàæàííÿ «Çâóê³â Íåáà» ïîäàðóâàòè ñëóõà÷àì îñîáëèâó óêðà¿íñüêîþ, ðîñ³éñüêîþ ³ íàâ³òü ðàä³ñòü íàïåðåäîäí³ ñâÿò, ïðèâîäîì äëÿ ïðîâåäåííÿ çàõîäó ñòàëî äâîõð³÷÷ÿ àíãë³éñüêîþ ìîâàìè. Êîæí³é ï³ñí³ âîêàëüíîãî ãóðòó. ïåðåäóâàâ îðèã³íàëüíèé ñëîâåñíèé âñòóï, ÿêèé íàëàøòîâóâàâ ñëóõà÷³â íà Âïåðøå àíñàìáëü «Çâóêè Íåáà» ìàëè ìîæëèâ³ñòü ïî÷óòè ä³â÷àò ç³ ñïðèéíÿòòÿ âîêàëüíîãî íîìåðó. Êð³ì âèñòóïèâ íà çàêðèòò³ ïðîãðàìè Äàíèëà «Çâóê³â Íåáà» íà ì³æêîíôåñ ³éíîìó ï³ñåíü, ÿê³ âæå äàâíî çíàéîì³ ïîñò³éíèì Ðåáàíäà «Òèæäåíü â³äðîäæåííÿ» 22 ñâÿòêóâàíí³ Äíÿ Á³á볿 â Õàðêîâ³ (2008 òà ñëóõà÷àì, æ³íî÷èé àíñàìáëü âèêîíàâ é ãðóäíÿ 2007 ðîêó. ³ä ö³º¿ äàòè áåðå 2009 ðîêè). ßê äèòèíà çì³íþºòüñÿ çà äâà ñâî¿ äåáþòí³ íîìåðè: «Ýòî ìèð ìîåãî ïî ÷à òî ê ³ñ òî ð³ ÿ êî ëå êò èâ ó, ÿê èé ðîêè, òàê ³ àíñàìáëü çà öåé ÷àñ çàçíàâ Îòöà», «Êîãäà ÿ ñëûøó î Õðèñòå». óòâîð èâ Ãîñïî äü ðàçîì ³ç Îëüãî þ çì³í. Êîëåêòèâ âèð³ñ ³ ïðîäîâæóº ðîñòè Íàéîðèã³íàëüí³øèì äåáþòîì ñòàëî Êîâàëüîâîþ – ñîë³ñòêîþ òà îðãàí³çàòî- ïðî ôåñ ³éí î çà ðàõ óíî ê íàá óòî ãî âèêîíàííÿ â³äîìî¿ âñ³ì õðèñòèÿíàì ðîì «Çâóê³â Íåáà». Çà äâà ðîêè ñâîãî äîñâ³äó, âñå ñêëàäí³øèìè ³ ñêëàäí³øè- ð³çäâÿíî¿ ï³ñí³ «Òèõàÿ íî÷ü», ÿêó áëèñêó- ³ñíóâàííÿ àíñàìáëü çàâîþâàâ ëþáîâ ³ ìè ñòàþòü ï³ñí³ â ¿õíüîìó ðåïåðòóàð³, ÷î àðàíæèðóâàëè ó÷àñíèö³ «Çâóê³â âèçíà ííÿ íå ò³ëüê è ñåðåä àäâåí ò- òðîõè á³ëüøå ï³âðîêó òîìó ãóðò ñï³âà- Íåáà». Åôåêòíîñò³ öüîìó íîìåðó èñòñüêèõ ãðîìàä Õàðêîâà òà îáëàñò³, ÷îê íàðåøò³ íàçâàâ ñåáå «Çâóêàìè äîäàëî ùå é âèêîíàííÿ ö³º¿ ï³ñí³ ³ç íå ò³ëüêè ñåðåä ó÷àñíèê³â ìóçè÷íîãî Íåáà», äåùî çì³íèâñÿ éîãî ñêëàä. Àëå çàïàëåíèìè ñâ³÷êàìè - ìàéæå ó ïîâí³é ôåñòèâàëþ â Äîíåöüêó (òðàâåíü 2009 íåçì³ííèì çàëèøèëîñÿ âåëèêå áàæàííÿ òåìðÿâ³. ðîêó, öåðêâà ÀÑÄ), àëå é ñåðåä ä³â÷àò ïðîñëàâëÿòè Ãîñïîäà ñâî¿ì Êð³ì âîêàëüíèõ íîìåð³â, ïðîãðàìà ïðåäñòàâíèê³â ³íøèõ äåíîì³íàö³é, ÿê³ ñï³âîì ³ âñ³ì ñâî¿ì æèòòÿì. êîíöåðòó ì³ñòèëà ïðîïîâ³äü ïàñòîðà
 • 6. 6 Ýòè è äðóãèå ìàòåðèàëû ÷èòàéòå íà íàøåì ñàéòå http://www.asd.in.ua Ïåòðà Ïîïåë³øêè ïðî ðîëü áîãîíàò- âñ³õ ñòàëè òîðòèêè ç ÷àºì òà «ñåðäå÷- Òâîðåöü âèð³øèòü óñ³ ö³ ïðîáëåìè, õíåííî¿ ìóçèêè â æèòò³ ëþäèíè. Ïðî òå, êè» ³ç íàïèñîì «Ñ ëþáîâüþ, Çâóêè àäæå, ÿê ñï³âàþòü âîíè â îäí³é ³ç ï³ñåíü, ÿê ðîçâèâàâñÿ êîëåêòèâ ³ íàâ³òü ïðî òå, Íåáà», ÿê³ âëàñíîðó÷ çðîáèëè ó÷àñíèö³ «Ãîñïîäü âåëèê â ñëîâàõ è äåëàõ, Åãî ÿêèé âèãëÿä ìàëè éîãî ó÷àñíèö³ â êîëåêòèâó. ìèëîñòè íåò êîíöà!». äèòèíñòâ³, óñ³ ïðèñóòí³ ìîãëè ä³çíàòè- Çà ðà ç àí ñà ìá ëü «Ç âó êè Íå áà » ñÿ, ïîäèâèâøèñü ö³êàâå ñëàéä-øîó. ñï îâ íå íè é â åë èê îã î í àò õí åí íÿ ³ Ãàëèíà Íàéäà Íàäçâè÷àéíî çàõîïëþþ÷îþ ÷àñòèíîþ òâîð÷èõ çàìèñë³â çàõîäó ñòàëî òîê-øîó, ÿêå ïðîâ³â íå ïð îñ ëà âë ÿò è Áî ãà é áåç ïî÷óòòÿ ãóìîðó Ìàêñèì Áàëàêëèöü- íà äà ë³ . Õî ÷à ïå ðå ä êèé. Äàþ÷è â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ êîë åêò èâî ì ñò î¿ò ü é Ìàêñèìà ³ ïðèñóòí³õ, «Çâóêè Íåáà» áàãàòî ñêëàäíîù³â. Öå ðîçïîâ³ëè ïðî òå, ÿê âèíèêëà íàçâà é ï³äá³ð íîâèõ ï³ñåíü, ¿õíüîãî ãóðòó, â ÿê³ åêñòðåìàëüí³ ïîøóêè êîìïîçèòîð³â ³ ñèòóàö³¿ ïîòðàïëÿâ àíñàìáëü, ÿêèì àâ òî ð³ â ñ ë³ â, çà ïè ñ ÷èíîì ó÷àñòü ó ãóðò³ çì³íèëà æèòòÿ âëà ñíî ãî äèñ êó, ïðî ó÷àñíèöü òîùî. Ëóíàëè íàâ³òü äîñèòü ÿêèé ìð³þòü ó÷àñíèö³ ïðîâîêàö³éí³ çàïèòàííÿ â³ä çàëó, àëå ãóðòó, âèð³øåííÿ «Çâóêè Íåáà» çíàõîäèëè ã³äí³ é äîòåïí³ ïðîáëåìè ç ïðèäáàííÿì â³äïîâ³ä³. Çàê³í÷èâñÿ êîíöåðò ñâ³òëîþ ÷è âèãîòîâëåííÿì òà ðàä³ñíîþ ï³ñíåþ «Äåíü Ðîæäåñòâà» êîí öåð òíè õ êîñ òþì ³â ÿê ïîáàæàííÿ ùàñòÿ äëÿ âñ³õ ïðè- òîùî. Àëå «Çâóêè Íåáà» ñóòí³õ. Ìàëåíüêèìè ñþðïðèçàìè äëÿ âïåâíåí³, ùî Ëþáëÿ÷èé ÎÏÛÒ ÅËÅÎÏÎÌÀÇÀÍÈß 21-22 íîÿáðÿ â Çàïîðîæüå ñîñòîÿëñÿ êîíôåðåíöèîííûé ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü «Ãàðìîíèÿ ñåðäåö - ãàðìîíèÿ Íåáåñ». Íà ôåñòèâàëü Âîñòî÷íî- Äíåïðîâñêîé êîíôåðåíöèè ñúåõàëèñü ïðåäñòàâèòåëè òðåõ îáëàñòåé êîíôåðåíöèè. Áîëüøèíñòâî ó÷àñòíèêîâ ïðîøëè îòáîð íà îáëàñòíûõ ìóçûêàëüíûõ ôåñòèâàëÿõ. Òàêæå íà ôåñòèâàëü ïðèåõàëè ïîñëóøàòü è ãîñòè èç Ïîëüøè è äðóãèõ êîíôåðåíöèé Óêðàèíû — Âîñòî÷íîé è Ïîäîëüñêîé. ñîñòîÿíèå, è îíà ïîëíîñòüþ âûçäîðî- ðîé â áîëüíèöå ëåæàëà èõ äî÷ü Îëå÷êà, âåëà.  òîò äåíü ïðèíÿëî êðåùåíèå òðè êîòîðîé áûëî âñåãî íåñêîëüêî íåäåëü ÷å ëî âå êà , ñð åä è êî òî ðû õ áû ëè îò ðîäó. Îòåö áûë â îò÷àÿíèè, òàê êàê - Íà 26 äåêàáðÿ â ÌÅËÈÒÎÏÎËÅ áûëî Àëåêñàíäð è Àëüáèíà. îò âûñîêîé òåìïåðàòóðû óæå ïîòåðÿë çàïëàíèðîâàíî êðåùåíèå. Íàêàíóíå Íîâîîáðàùåííûõ ïðèíÿòî îäíîãî ñâîåãî ðåáåíêà. Ïåðåä Áîãîì íà âå÷åðíåì áîãîñëóæåíèè Àëåêñàíäð ïîçäðàâëÿòü. Âòîðîãî ÿíâàðÿ â ñóááîòó ñêëîíèëè êîëåíè, â ìîëèòâå ïðîñÿ çà ïîäåëèëñÿ ñ ïàñòîðîì ñâîåé ïðîáëå- âñÿ ìåëèòîïîëüñêàÿ îáùèíà ïîçäðàâ- Îëå÷êó.  òîò æå äåíü, êîãäà ìîé, ÷òî åãî æåíà Àëüáèíà çàáîëåëà, è ëÿëà è ïîäàâàëà ðóêó îáùåíèÿ ñâîèì Àëåêñàíäð ïðèøåë â áîëüíèöó ïðîâå- ó íåå òåì ïåð àòó ðà 38 ãðà äóñ îâ. íîâûì áðàòüÿì è ñåñòðàì.  òîò æå äàòü äî÷ü, âðà÷è óæå âûïèñûâàëè Àë åê ñà íä ð î÷ åí ü õî òå ë ïð èí ÿò ü äåíü ñ÷àñòëèâàÿ ñåìüÿ, Àëåêñàíäð è ñîâåðøåííî çäîðîâóþ ìàëþòêó. Äà êðåùåíèå âìåñòå ñî ñâîåé æåíîé. Î Àëüáèíà ïðèíåñëè ïîñâÿòèòü Ãîñïîäó áëàãîñëîâèò Ãîñïîäü ýòó ñåìüþ! çäîðîâüå Àëüáèíû åå ìóæ è ïàñòîð ñâîþ äî÷ü Îëå÷êó. Àë åê ñà íä ð Ïå ëà õ âî çí åñ ëè Áî ãó Ó ýòîé ñåìüè åñòü åùå îäèí ñëó÷àé Ïîäãîòîâèëà ìîëèòâó.  ñóááîòó ýòà ñåìüÿ ïðèøëà ÿâíî ãî Áîæü åãî âìåø àòåë üñòâ à.  Àíàñòàñèÿ Âåðòèêîâà âìåñòå. Ó Àëüáèíû íîðìàëèçîâàëîñü íà÷àëå äåêàáðÿ ñ âûñîêîé òåìïåðàòó- ë¸òíàÿ», íî òå, êòî ïðèø¸ë, óøëè ÄÂÎÉÍÎÉ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ ñ÷àñòëèâûå è äîâîëüíûå. Ñíà÷àëà ìîëîä¸æü ñëàâèëà Ãîñïîäà, ïîòîì âäîõíîâëÿþùóþ ïðîïîâåäü ñêàçàë 27 äåêàáðÿ ñîñòîÿëàñü íîâîãîäíÿÿ âñòðå÷à îáùèíû Õàðüêîâ-5. Âñòðå÷à îáëàñòíîé ðóêîâîäèòåëü ìîëîä¸æè ïðîõîäèëà â íåîáû÷íîì ôîðìàòå – åù¸ áû, âåäü çäåñü çà îäíèì ñòîëîì À.À. Òþïèí, ïîñëå ÷åãî âñå æåëàþùèå ñîáðàëèñü äåòè, ìîëîä¸æü è âçðîñëûå. È ïðèøëè âñå íå ñ ïóñòûìè ðóêàìè. ìîãëè ðàññêàçàòü ïðèñóòñòâóþùèì Èìåþòñÿ â âèäó íå óãîùåíèÿ, îò êîòîðûõ ëîìèëñÿ ñòîë, à òå îïûòû, ñâèäåòåëüñòâî òîãî, ÷òî Áîã â óõîäÿ- ñâèäåòåëüñòâà è ïîçäðàâëåíèÿ, êîòîðûå ïðèãîòîâèëè ÷ëåíû öåðêâè. Íà ùåì ãîäó ñäåëàë â èõ æèçíè. ïðîòÿæåíèè ïðàçäíèêà öàðèëà äåéñòâèòåëüíî ñåìåéíàÿ àòìîñôåðà – âñå íå Ïîñëå ñâèäåòåëüñòâ ìîëîäûõ òîëüêî æåâàëè, ñëóøàëè è ñìîòðåëè, íî è àêòèâíî ó÷àñòâîâàëè â ïðîãðàììå – ëþäåé îæèäàë ñëàäêèé ñòîë è èãðû, èãðàõ è êîíêóðñàõ, ïðèãîòîâëåííûõ îðãàíèçàòîðàìè. êîíêóðñû. Ïðîãðàììà áûëà èíòåðåñ- Äðóæíî è ðàäîñòíî çâó÷àëè ãèìíû ÿì âìåñòå!» õâàëû Ãîñïîäó, íî êóëüìèíàöèåé ñòàëà À â å ÷ å ð î ì îáùàÿ áëàãîäàðñòâåííàÿ ìîëèòâà â ïðîõîäèëà âå÷åðíÿÿ êîíöå, êîãäà âñå âçÿëèñü çà ðóêè, îáëàñòíàÿ ìîëîä¸æ- îáðàçîâàâ áîëüøîé êðóã, è êàæäûé â íàÿ âñòðå÷à. Òåìîé îäíîì ïðåäëîæåíèåì âûñêàçàë, çà ÷òî âñòðå÷è áûë Íîâûé îí áëàãîäàðåí Áîãó. Ýòà âñòðå÷à åù¸ ãîä. Íàðîäó ïðèøëî ðàç ïîäòâåðäèëà ñëîâà Ïñàëìîïåâöà íå î÷åíü ìíîãî – Äàâèäà, ñêàçàííûå èì â Ïñ. 132:1 – « ïîãîäà áûëà, ÷òî Êàê õîðîøî è êàê ïðèÿòíî æèòü áðàòü- íàçûâàåòñÿ, «íå
 • 7. Ýòè è äðóãèå ìàòåðèàëû ÷èòàéòå íà íàøåì ñàéòå http://www.asd.in.ua 7 íîé è óâëåêàòåëüíîé. áûòü Èèñóñ Õðèñòîñ. Íå ñëó÷àéíî íà âûì!» Íî ñàìîå ãëàâíîå, ÷òî ìîëîäûå âñòðå÷å ïðîçâó÷àë ãèìí, ãäå ëåéòìîòè- õðèñòèàíå çàïîìíèëè, óõîäÿ – ýòî òî, âîì áûëè òàêèå ñëîâà: «Èèñóñ Õðèñòîñ, Íàòàëüÿ Îáûäåííîâà ÷òî èõ âûáîðîì åæåñåêóíäíî äîëæåí ó íàñ â äóøå âñåãäà Òû áóäåøü ïåð- ÕÀÐʲÂÑÜÊÀ ÌÎËÎÄÜ ØÓÊÀËÀ ÇÀÁÓÒÓ ÂÀÊÖÈÍÓ Â²Ä ÑͲÄÓ Â Õàðêîâ³ 19 ãðóäíÿ â³äáóâñÿ ñåì³íàð äëÿ ìîëîä³ «Çàáóòà âàêöèíà â³ä ÑͲÄó». Õî÷à ïðî ²Ë/ÑÍ²Ä áàãàòî ãîâîðèëè íàïåðåäîäí³ Âñåñâ³òíüîãî äíÿ áîðîòüáè ç³ ÑͲÄîì (1 ãðóäíÿ), ïðîòå àêòóàëüí³ñòü öüîãî ñåì³íàðó àí³ñê³ëüêè íå º ìåíøîþ, àäæå äóæå ãîñòðîþ º ñàìà ïðîáëåìà. Çã³äíî ç äàíèìè Óêðà¿íñüêîãî öåíòðó ïðîô³ëàêòèêè ³ áîðîòüáè ç³ ÑͲÄîì, ò³ëüêè ó ëèñòîïàä³ 2009 ðîêó â Óêðà¿í³ îô³ö³éíî çàðåºñòðîâàíî 1 730 ²Ë-³íô³êîâàíèõ îñ³á. Íåâ³äîìî, ñê³ëüêè ëþäåé ùå íå çäîãàäóþòüñÿ ïðî ñâ³é ñòàòóñ. Îðãàí³çàòîðè ³ âåäó÷³ ñåì³íàðó - ÿêà ïîïóëÿðèçóº ïðåçåðâàòèâ ÿê í³áèòî ñòàâèëèñÿ äî ²Ë-ïîçèòèâíèõ, – ãîâî- ²ðèíà Áàëàêëèöüêà òà Ãàëèíà Íàéäà. 100% ãàðàíò çàõèñòó, í³âåëþþ÷è òèì ðèòü ïðî çíà÷åííÿ öüîãî ìîëîä³æíîãî Ïîø òîâ õîì äî ï ðîâ åäå ííÿ öüî ãî ñàìèì ñ³ìåéí³ ö³ííîñò³. Áóëî íàãîëî- ñå ì³ íà ðó Îë åê ñà íä ð Ä àä àê îâ . – çàõîäó ñòàëà ¿õíÿ ó÷àñòü ó ì³æêîíôå- øåíî íà ïðîãðàì³ “The ABC Approach”, Ìîëîäü ïîâèííà íåñòè ñâ³òëî ªâàíãåë- ñ³éíîìó ñåì³íàð³-òðåí³íãó «Âèñâ³òëåí- çàï î÷à òêî âàí ³é â ÑØÀ ÿê ñ ïîñ ³á ³ÿ, ñâ³òëî ñïàñ³ííÿ ÿê ²Ë-³íô³êîâàíèì, íÿ ó÷àñò³ öåðêîâ òà ðåë³ã³éíèõ îðãàí- ïðîòè䳿 åï³äå쳿 ²Ë/ÑͲÄ: À òàê ³ áóäü-ÿêèì ³íøèì ëþäÿì, àäæå ³çàö ³é Óêðà ¿íè ó ïðîò è䳿 åï³ä å쳿 (Abstinence) – ñòðèìàí³ñòü äî øëþáó; B ñïàñ³ííÿ â Õðèñò³ ïîòðåáóº êîæíèé. Â²Ë /ÑÍ ²Ä ó öåð êîâ íèõ Ç̲ », ÿêè é (Be faithful) – â³ðí³ñòü ó øëþá³; Ñ (correct ïðîõîäèâ ó Ëüâîâ³ â ÷åðâí³ 2009 ðîêó. and consistent Condom use) – ïðàâèëüíå Ãàëèíà Íàéäà Êð³ì òîãî, íà õàðê³âñüêîìó ñåì³íàð³ ðîçóì³ííÿ, íàâ³ùî ³ ÿê âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ hopechannel.info áóâ ïðèñóòí³é îñîáëèâèé ã³ñòü ³ç Êèºâà - ïðåçåðâàòèâ). Îëåêñàíäð Äàäàêîâ, âîëîíòåð, êîòðèé Îëåêñàíäð Äàäàêîâ áðàâ àêòèâíó ó÷àñòü ó ãðóï³ âçàºìîäî- ðîçïî â³â ñâîº äèâîâ èæíå ïî ìî ãè ëþ äå é, ÿê ³ ì àþ òü ² Ë, â ñâ³ä÷åííÿ ïðî òå, ÿê Ãîñïîäü Áó÷àíñüê³é âèïðàâí³é êîëîí³¿ (öÿ ãðóïà º óðÿòóâàâ éîãî â³ä íàðêîçà- ïðîåêòîì Îëåãà Êàïàöèíà), à òàêîæ ó ëåæíîñò³ ³ â³ä êë³í³÷íî¿ ñòà䳿 ðîáîò³ ç ïðîô³ëàêòèêè íàðêîìàí³¿ òà ÑͲÄó, êîëè ë³êàð³ í³÷îãî âæå ²Ë/ÑÍ²Ä â Õàðêîâ³. íå ìîãëè ñêàçàòè âò³øíîãî. Ñåì³íàð ñêëàäàâñÿ ç òðüîõ îñíîâ- Îëåê ñàíä ð ðîçê àçàâ ïðî íèõ ÷àñòèí – ³ç äîïîâ³äåé äâîõ âåäó÷èõ ñâ îº äó õî âí å ³ ô³ çè ÷í å òà ñâ³ä÷åííÿ Îëåêñàíäðà Äàäàêîâà. â³äðîäæåííÿ â ²ñóñ³ Õðèñò³, ²ðèíà Áàëàêëèöüêà ðîçïîâ³ëà ïðî ïðî ñâ³é ñüîãîäí³øí³é îáðàç ñòàòèñòè÷í³ äàí³ ùîäî ²Ë/ÑÍ²Ä â æèòòÿ, ïðî àíòèðåòðîâ³ðóñ- Óêðà¿í³, ð³çíèöþ ì³æ Â²Ë ³ ÑͲÄîì, øëÿõè íó òåðàï³þ, ÿêó ïðîõîäèòü ïåðåäà÷³ â³ðóñó, êë³í³÷í³ ïðîÿâè òà çàðàç çàäëÿ òîãî, ùîá Â²Ë íå ñòà䳿 ²Ë-³íôåêö³¿ òîùî. Íàïðèê³íö³ ðóéí óâàâ êë ³òèí è ³ ìóíí î¿ ñâ äîïîâ³ä³ ²ðèíà ïðî÷èòàëà ðåöåïò ñèñòåìè. Òàêîæ êè¿âñüêèé ³ç ïð îô ³ë àê òè êè ² Ë/ ÑÍ ²Ä ó, ÿê èé ã³ñòü ïîä³ëèâñÿ ðîçïîâ³ääþ çàïèñàíèé ó Á³á볿 (Ïð. 2:10-11, 16-19). ïðî Îëåãà Êàïàöèíà, ÿêèé ²íøà âåäó÷à çàõîäó, Ãàëèíà Íàéäà, ñâîºþ ïîâåä³íêîþ ïîêàçàâ ùå ðàç çâåðíóëà óâàãó, ùî ñàìå Õðèñòà ³ äîïîì³ã Ñàøêîâ³ òà ïðàâåäí³ñòü, ÿêó äຠÃîñïîäü, º áàãàòüîì ³íøèõ ëþäÿì â íàéá³ëüø íàä³éíîþ âàêöèíîþ â³ä ðåàá³ë³òàö³¿ òà â ïðÿìóâàíí³ Â²Ë/ÑͲÄó. Âåäó÷à ðîçïîâ³ëà ïðî çà Õðèñòîì. – Íå îá õ³ äí î ó÷àñòü ãðîìàäñüêèõ òà ðåë³ã³éíèõ ãîâ îðè òè ï ðî  ²Ë/ ÑͲ Ä, îðãàí³çàö³é â áîðîòüá³ ïðîòè ²Ë- ïîòð³áíî íàäàâàòè ïðàâäè- ³íôåêö³¿ òà ÑͲÄó, ïðî ñó÷àñíó òåíäåí- âó ³íô îðì àö³ þ ìîë îäè ì ö³þ àíòèñí³ä³âñüêî¿ ðåêëàìè â Óêðà¿í³, ëþäÿì, ùîá âîíè ïðàâèëüíî ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊÈÉ ÊÎËËÅÄÆ ÅÂÀÍÃÅËÜÑÊÎÃÎ ÑËÓÆÅÍÈß ÍÀÁÈÐÀÅÒ ÑÒÓÄÅÍÒΠÍÀ ÔÀÊÓËÜÒÅÒ ÌÎËÎÄÅÆÍÎÃÎ ÑËÓÆÅÍÈß Íàáîð ñòóäåíòîâ ïðîâîäèòñÿ ñ 25 ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ ìîëîäåæíîãî Ïîëó÷åíèå ïîñîáèé, äèñêîâ ïî äåêàáðÿ 2009 ãîäà ïî 5 ÿíâàðÿ 2010 ñëóæåíèÿ è åâàíãåëüñêîé ðàáîòû; ïðåäìåòàì, ïðåäëàãàåìûõ êóðñîì, ãîäà. Íà÷àëî çàíÿòèé – 6 ÿíâàðÿ 2010ã. Ïðîä îëæè òåëü íîñò ü îáó÷ åíèÿ : 2 Ñäà÷à îò÷åòîâ, ðåôåðàòîâ, êóðñî- Ïðîãðàììà èíòåíñèâíîé ïîäãîòîâêè ãîäà âûõ ðàáîò. äëÿ ðóêîâîäèòåëåé ìîëîäåæíîãî Ô î ð ì à î á ó ÷ å í è ÿ : Ïð àêòè êà â ìåñ òíîé Öåð êâè è ñëóæåíèÿ è ìîëîäåæè äëÿ àêòèâíîãî Çàî÷íàÿ îáëàñòè. ñëóæåíèÿ â Öåðêâè ïðåäîñòàâëÿåò Ïðåïîäàâàòåëè êóðñîâ: ñëóæèòåëè Îáùåí èå ñ ïðåïî äàâàò åëÿìè è âîçìîæíîñòü: - âûïóñêíèêè Çàîêñêîãî àäâåíòèñòñêî- ìåòîäèñòîì êîëëåäæà â ýëåêòðîííîì îâë àäå òü îñí îâí ûìè í àâû êàì è ãî óíèâåðñèòåòà (ÇÀÓ), âíåøòàòíûå ðåæèìå (ñàéò) ðàáîòû ñ ìîëîäåæüþ, ïîëó÷èòü çíàíèÿ ïðåïîäàâàòåëè ÇÀÓ, êîîðäèíàòîðû Áè áë åé ñê àÿ êî íô åð åí öè ÿ äë ÿ ïî îñíîâíûì áîãîñëîâñêèì äèñöèïëè- ïðîãðàììû «Õðèñòèàíñêèå Ìîëîäåæ- ñòóäåíòîâ âñåõ ôàêóëüòåòîâ êîëëåä- íàì, èñòîðèè Öåðêâè, ïðàêòè÷åñêîìó íûå Ëàãåðÿ» â Óêðàèíå. æà. áîãîñëîâèþ; Îðãàíèçàöèÿ îáó÷åíèÿ Îïëà òà: ï ðîæè âàíè å è ïè òàíè å ïîëó÷èòü ïðàêòè÷åñêèå íàâûêè â Ñåññèÿ – 1 ðàç â êâàðòàë (3-4 äíÿ) ñòóäåíòîâ çà ñ÷åò êîíôåðåíöèè,
 • 8. 8 Ýòè è äðóãèå ìàòåðèàëû ÷èòàéòå íà íàøåì ñàéòå http://www.asd.in.ua äîðîæíûå – çà ñ÷åò ñòóäåíòà è áñòâóåò äîñòèæåíèþ ýòîé öåëè. 4 ÐÀÇÄÅË îáùèíû. ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß Ðåãèñòðàöèîííûé âçíîñ îò 1 ÐÀÇÄÅË Ïðåäìåòû 4 ðàçäåëà: êàæäîãî ñòóäåíòà – 25 ãðí. ÄÓÕÎÂÍÎÅ ÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß ÍÀ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ËÈ×ÍÎÑÒÈ È ÍÀÑÒÀÂÍÈ×ÅÑÒÂÎ ëàãåðíûõ ñîáðàíèé ÏÐÎ ÂÎÄ ÈÒÑ ß ÄÎ 4 ßÍ ÂÀÐ ß ÏÎ Äóõîâíîå âîçðàñòàíèå îõâàòû- Ïðîâåäåíèå ðàçëè÷íûõ ìîëîäåæ- ÒÅËÅÔÎÍÓ: (093) 0715002 (ìåòîäèñò âàåò âñå ñòîðîíû ÷åëîâå÷åñêîé íûõ ïðîãðàìì: êîíãðåññû, ôåñòèâà- êîëëåäæà - Òàòüÿíà) ëè÷íîñòè è îïðåäåëÿåò âñþ æèçíü ëè, ôîðóìû, êîíôåðåíöèè Ìåòîäè- ***  äåíü çàåçäà íà ñåññèþ ( 6 ÷åëîâåêà… Îí äîëæåí áûòü ñ íàìè êà ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ìàññî- ÿíâàðÿ) ñòóäåíòó èìåòü ñ ñîáîé: íå òîëüêî â íà÷àëå è â êîíöå íàøåãî âûõ ìåðîïðèÿòèé àíêåòó è ðåêîìåíäàöèþ èç îáùèíû ïóòè, íî è íà êàæäîì øàãó». (Ïóòü êî Îñíîâû ñöåíè÷åñêîãî èñêóññòâà (áëàíêè ïðèëàãàþòñÿ). Õðèñòó, 50) ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑÅÑÑÈÉ Ïðåäìåòû 1 ðàçäåëà: 5 ÐÀÇÄÅË ÍÀ ÏÅÐÂÎÅ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2010 ÃÎÄÀ Äóõîâíîå ñòàíîâëåíèå ëè÷íîñòè ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÌÈÑÑÈÎÍÅÐÑÊÀß ÓÑÒÀÍÎÂÎ×ÍÀß ÇÈÌÍßß ÑÅÑÑÈß Ïðèçâàíèå è ñëóæåíèå ÐÀÁÎÒÀ 6- 9 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà Íà÷àëî Îñíîâû õðèñòèàíñêîé ýòèêè Öåëü ðàçäåëà: çàíÿòèé – 6 ÿíâàðÿ â 10.00 Äóõîâíàÿ ïîìîùü è íàñòàâíè- «Íà øè îáù èíû íóæ äàþ òñÿ â Ïðåäìåòû çèìíåé ñåññèè: ÷åñòâî ìîëîäûõ, õîðîøî îðãàíèçîâàííûõ è Îñíî âíîé ïðåä ìåò ñ åññè è- Èñêóññòâî îáùåíèÿ õîðîøî âîñïèòàííûõ òàëàíòàõ. Îðãàíèçàöèÿ ìîëîäåæíîãî ñëóæå- Ìîëîäåæü æåëàåò ÷òî-ëèáî äåëàòü, íèÿ â ìåñòíîé îáùèíå (ïðåïîäàâà- 2 ÐÀÇÄÅË èìåÿ äëÿ ýòîãî èçáûòî÷íóþ ñèëó. òåëü Íåéêóðñ Ë.Ä.) ÎÐÃÀ ÍÈÇÀ ÖÈß ÌÎËÎ ÄÅÆÍ ÎÃÎ Åñëè åå íå íàïðàâèòü ïî ïðàâèëüíî- Äóõîâíîå ñòàíîâëåíèå ëè÷íîñòè ÑË ÓÆ ÅÍ Èß Â ÌÅ ÑÒ ÍÎ É ÖÅ ÐÊ ÂÈ ìó ðóñëó, òî îíà ìîæåò ïîâðåäèòü è íà ñò àâ íè ÷å ñò âî Ñâ ÿù åí íà ÿ «Ôóíêöèè è çàäà÷è ìîëîäåæíîãî ñâîåé äóõîâíîé æèçíè è ïðèíåñòè Èñòîðèÿ Âåòõîãî Çàâåòà ÂÅÑÅÍÍßß ñëóæåíèÿ. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ âðå ä îêð óæà þùè ì» (Ñë óæè òåë è ÑÅÑÑÈß ðàáîòû Îáùåñòâà Àäâåíòèñòñêîé Åâàíãåëèÿ, ñ. 211). 6 - 8 ìàðòà 2010 ãîäà ìîëîäåæè. Ðàáîòà ìîëîäåæíûõ Ïðåäìåòû êóðñà: Ïðåäìåòû âåñåííåé ñåññèè: êî ìè òå òî â â ìå ñò íî é Ö åð êâ è. Ëè÷íîå áëàãîâåñòèå Î ñ íî â íî é ïð å äì å ò ñ å ññ è è: Ôóíäàìåíòàëüíûå äóõîâíûå Î ð ãà í èç à öè ÿ îá ù åñ ò âå í íû õ Ïëàíèðîâà íèå ïðîãðà ììû ìîëî- îñíîâû âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè è ìèññèîíåðñêèõ ìåðîïðèÿòèé äåæíîãî ëàãåðÿ (ïðåïîäàâàòåëè – îðãàíèçàöèÿ ìîëîäåæíîãî ñëóæå- Ïðîâåäåí èå åâàíãåëü ñêèõ ïðî- ðóêîâ îäèòå ëè ïðîãð àììû «ÕÌË» í èÿ. Âèäû ìîëîäåæíûõ ïðîãðàìì. ãðàìì: ìîëîäåæíûå ñîöèàëüíûå è Ñàïà Ë. Äóáîâåíêî Â. è äð). Ïëàíèðîâàíèå ìîëîäåæíîãî åâàíãåëüñêèå àêöèè, îðãàíèçàöèÿ Êî îð äè íà òî ðû ëà ãå ðÿ è è õ ñëóæåíèÿ. Äóõîâíûé ðîñò ãðóïïû. êëóáîâ, ïðîãðàììû «Ñòàíåì äðóçüÿ- îáÿçàííîñòè Ìåòîäèêà ïðîâåäåíèÿ ìîëîäåæíûõ ìè», «Ãîëîñ ìîëîäåæè», «Ïîäåëèñü Ñëóæåíèå íàñòàâíèêîâ õðèñòè- çàíÿòèé. Ïðåäìåòû 2 ðàçäåëà: ñâîåé âåðîé». àíñêîãî ëàãåðÿ Îðãàíèçàöèÿ è Ôèëîñîôèÿ ìîëîäåæíîãî ïðîâåäåíèå ìàññîâûõ ìåðîïðèÿ- ñëóæåíèÿ 6 ÐÀÇÄÅË òèé Îðãàíèçàöèÿ ìîëîäåæíîãî ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÊÈÉ ÄÎÌ Ñâÿùåííàÿ èñòîðèÿ Âåòõîãî ñëóæåíèÿ â ìåñòíîé Öåðêâè Îçíàêîìèòüñÿ ñ Áèáëåé ñêèì Çàâåòà Ïðîãðàììû ìîëîäåæíîãî ó÷åíèåì î áðàêå è ñåìüå. Îïðåäå- Âî â ðå ìÿ ñ åñ ñè è ñò óä åí òû ñëóæåíèÿ ëèòü öåëè è çàäà÷è äîáðà÷íîãî ïîëó÷àþò ìåòîäè÷åñêèå ïîñîáèÿ è Ïðàêòè÷åñêèé êóðñ ìîëîäåæíîãî êîíñóëüòèðîâàíèÿ. Ðàçëè÷íûå äèñêè äëÿ âûïîëíåíèÿ äîìàøíåãî ñëóæåíèÿ îñîáåííîñòè è íóæäû ìóæ÷èí è çàäàíèÿ, à òàêæå çàäàíèÿ ïî ïðåä- Ïðèíöèïû õðèñòèàíñêîãî ðóêî- æåíùèí. Ïðîöåññ îáùåíèÿ. Ñåìåé- ìåòàì êóðñà, ïðåäëîæåííûì äëÿ âîäñòâà íûå öåííîñòè è óáåæäåíèÿ. Ïîñòðî- ñàìîñòîÿòåëüíîãî èññëåäîâàíèÿ. åíèå ñ÷àñòëèâûõ ñåìåéíûõ îòíîøå- Ï Ð Î Ã Ð À Ì Ì À Ê Ó Ð Ñ À 3 ÐÀÇÄÅË íèé. Ñåìüÿ - ìèññèîíåðñêèé öåíòð. «ÌÎËÎÄÅÆÍÎÅ ÑËÓÆÅÍÈÅ» «ÈÑÑËÅÄÓÉÒÅ ÏÈÑÀÍÈÅ» Ïðåäìåòû 3 ðàçäåëà Òàê êàê öåëü ìîëîäåæíîãî ñëóæå- Ïðåäìåòû 3 ðàçäåëà: Ïðèíöèïû ñóïðóæåñêèõ âçàèìî- íèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû Ñâ ÿù åí íà ÿ è ñò îð èÿ Âå òõ îã î îòíîøåíèé ïîäãîòîâèòü ðóêîâîäèòåëåé ìîëî- Çàâåòà Äîáðà÷íîå êîíñóëüòèðîâàíèå äåæíîãî ñëóæåíèÿ è ìîëîäåæè äëÿ Ñâ ÿù åí íà ÿ Èñ òî ðè ÿ Íî âî ãî àêòèâíîãî ñëóæåíèÿ â Öåðêâè, Çàâåòà 7 ÐÀÇÄÅË ïð î ãð àì ìà ïî ñ ò ðî åí à ò à ê èì Îñíîâû õðèñòèàíñêîãî âåðîó÷å- ÔÀÊÓËÜÒÀÒÈÂÛ îáðàçîì, ÷òîáû ó÷àùèåñÿ áûëè íèÿ Ïðåäìåòû ðàçäåëà: ïîäãîòîâëåíû ïî ãëàâíûì íàïðàâëå- Ïðîðî÷åñêèå êíèãè Áèáëèè - Ñòðîåíèå è ôóíêöèîíèðîâàíèå íèÿì ïðàêòè÷åñêîãî ìîëîäåæíîãî Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ â ïðîðî÷åñ- ÷åëîâå÷åñêîãî îðãàíèçìà åâàíãåëüñêîãî ñëóæåíèÿ. òâàõ Áèáëèè - Çäîðîâûé îáðàç æèçíè Ïðîãðàììà èìååò 7 ðàçäåëîâ è Îñíîâû ãåðìåíåâòèêè Äîêòðèíû - Ðèòîðèêà ñîñòàâëå íà òàêèì î áðàçîì, ÷ òî Îñíîâû õðèñòèàíñêîãî âåðîó÷å- - Èñêóññòâî îáùåíèÿ êàæäûé èç ýòèõ ðàçäåëîâ íàïèñàí â íèÿ - Ìóçûêàëüíîå ñëóæåíèå ñâåòå ãëàâíîé öåëè êóðñà è ñïîñî- Àäðåñà áîãîñëóæåíèé: Òèðàæ: 650 ýêç. Ãëàâíûé Ðåäêîëëåãèÿ: Âåðñòêà: óë. Êðàñèíà, 3 Õàðüêîâñêèé Äîì Àêò¸ðà Èçäàåòñÿ ñ ÿíâàðÿ 2002 ã. Äî 2006 ã . ðåäàêòîð: Òþïèí Àëåêñàíäð Âîðîíèí Äìèòðèé Êàæäóþ ñóááîòó ñ 10:00 äî 12:30 âûõîäèëà ïîä íàçâàíèåì “Ñëîáîæàíñêèå E-mail: balm@ukr.net, Îïàðèí Àëåêñåé Áàëàêëèöêèé Ìàêñèì Óë. Ìèðà, 3 ñò. ì. Òðàêòîðíûé çàâîä âåñòè”. Èçäàåòñÿ íà áëàãîòâîðèòåëüíûå Êàæäóþ ñóááîòó ñ 10:00 ñðåäñòâà. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî. òåë. 8-093-408-73-13