Şüa diaqnostikası ixtisası üzrə nümunəvi test sualları

4,050 views

Published on

 • Be the first to comment

Şüa diaqnostikası ixtisası üzrə nümunəvi test sualları

 1. 1. Şüa diaqnostikası ixtisası üzrə nümunəvi test sualları ( 161 və 215 sualdan ibarət olan fayl 1000 sualın tərkibində mövcuddur) Şüa diaqnostikasının ümumi sualları 1) Rentgenoqramanın qeometrik qeyri-dəqiqliyi aşağıdakılardan hansından asılı deyil? A) Pasiyent-plyonka məsafəsindən B) Fokus-plyonka və pasiyent-plyonka məsafələrdən C) Çəkiliş zamanı pasiyentin hərəkətindən D) Fokus ləkəsinin ölçülərindən E) Fokus-plyonka məsafəsindən Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология» М.Медицина, 1993. 560 с. 2) Rentgen şəklin böyüdülməsi necə əldə edilir? A) Fokus-plyonka məsafəsinin artırılması ilə B) Obyekt-plyonka məsafəsinin artması vasitəsi ilə C) Fokus ləkəsinin ölçülərinin artması ilə D) Fokus-obyekt məsafəsinin artırılması ilə E) Heç biri düzgün deyil Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология» М.Медицина, 1993. 560 с. 3) Rentgen şüalanmanın sahəsi hansı intervalda yerləşir? A) İnfraqırmızı və ultrabənövşəyi şüalanma arasında B) Radiodalğalar və maqnit sahəsi arasında C) Radiodalğalar və infraqırmızı şüalar arasında D) Ultrabənövşəyi şüalanma və maqnit sahəsi arasında E) Ultrabənövşəyi və qamma-şüalanma arasında Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология» М.Медицина, 1993. 560 с. 4) Rentgen şüalanmanın hansı xüsusiyyətləri onun bioloji təsirini müəyyən edir? A) Bioloji toxumalarda istiqamətinin dəyişməsi B) Daxil olma qabiliyyəti C) Şüa yayılmasının sürəti D) Atomların ionizasiyalanma qabiliyyəti E) Cavabların hamısı doğrudur
 2. 2. Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология» М.Медицина, 1993. 560 с. 5) Hansı toxuma ionizasiya şüalanmasına qarşı daha həssasdır? A) Qanyaradıcı toxumalar B) Dəri toxuması C) Epitel toxuması D) Əzələ toxuması E) Miokard toxuması Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология» М.Медицина, 1993. 560 с. 6) Sİ sistemində ekvivalent dozanın vahidi nədir? A) Zivert B) Qrey C) Rad D) Ber E) Rentgen Ədəbiyyat: «Руководство по ядерной медицине» под ред. Т.П.Сиваченко. Киев.1998.536с. 7) Zivert vahidi nəyə bərabərdir? A) 100 mlR B) 1 Rentgen C) 100 Rad D) 10 Ber E) 0.1 Qrey Ədəbiyyat: «Руководство по ядерной медицине» под ред. Т.П.Сиваченко. Киев.1998.536с. 8) Sİ sistemində qəbul olunmuş dozanın vahidi nədir? A) Rad B) Qrey (Qr) C) Rentgen (R) D) Zivert (Z) E) Ber Ədəbiyyat: «Руководство по ядерной медицине» под ред. Т.П.Сиваченко. Киев.1998.536с. 9) Bir Qrey nəyə bərabərdir? A) 1.000 Rad B) 10.000 Rad C) 10 Rad
 3. 3. D) 100 Rad E) 0,1 Rad Ədəbiyyat: «Руководство по ядерной медицине» под ред. Т.П.Сиваченко. Киев.1998.536с. 10) Hansı doza rentgen ilə ölçülür? A) Ekvivalent B) Daxil olunmuş C) Bioloji D) İonizasiyalı E) Ekspozision Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология» М.Медицина, 1993. 560 с. 11) Kompüter tomoqrafiyası (KT) zamanı hansı detektorlardan istifadə olunur? A) Adi rentgen ekranlardan B) Gücləndirilmiş rentgen ekranlardan C) Yarımkeçirici element və ksenon detektorlardan D) Ancaq yarımkeçirici elementlərdən E) Ancaq ksenon detektorlardan Ədəbiyyat: D.Sutton “Radiology and Imaging for Medical Students”. London. 1988. 252 p. 12) Kompüter tomoqrafiyasında “güclənmə” üsulu nə deməkdir? A) Rentgen şəklin generatorunun gərginliyinin yüksəlməsi B) Obyektin incə təbəqələrinin alınması ilə C) Rentgen şüavericinin çəkilən obyekt ətrafında hərəkət sürəti D) Verilən cavabların hamısı doğrudur E) Rentgen kontrast maddənin damara vurulması şərti ilə tomoqrafiya Ədəbiyyat: Baxşiyev B.Ə. Radiodiaqnostika. Bakı. 2007. 446 s. 13) Həkim rentgenoloqun iş vaxtı neçə faiz təşkil etməlidir? A) İş vaxtının 100 %-ni B) İş vaxtının 80 %-ni C) İş vaxtının 40 %-ni D) İş vaxtının 50 %-ni E) İş vaxtının 60 %-ni Ədəbiyyat: А.Я.Кацман «Лучевые нагрузки и противолучевая защита при рентгенодиагностических процедурах». Л.Медицина. 1966. 240 с. 14) İlk növbədə pasiyentin hansı orqan və toxumaları rentgen şüalanmadan qorunmalıdır?
 4. 4. A) Süd vəzləri B) Sümük iliyi və cinsiyyət vəzləri C) Qalxanabənzər vəzi D) Dəri E) Miokard Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология» М.Медицина, 1993. 560 с. 15) Yaşayış binalarında rentgen kabineti yerləşdirmək olarmı? A) Zirzəmidə qurmaq olar B) Yaxşı təchiz olunmuş qoruma şəraitində olar C) Olmaz D) Polis icazə versə, olar E) Olar Ədəbiyyat: А.Я.Кацман «Лучевые нагрузки и противолучевая защита при рентгенодиагностических процедурах». Л.Медицина. 1966. 240 с. 16) Rentgen kabinetinin şöbə müdiri həkim-rentgenoloqun vəzifə yükünü görməlidir? A) Həkim-rentgenoloqun natamam vəzifə yükünü təmin edir B) Həkim-rentgenoloqun tam vəzifə yükünü təmin edir C) Həkim-rentgenoloqun vəzifə yükünü görməli deyil D) Həkim-rentgenoloqun vəzifə yükü administrasiya tərəfindən təyin olunur E) Həkim-rentgenoloqun vəzifə yükünün 50 %-ni təmin edir Ədəbiyyat: А.Я.Кацман «Лучевые нагрузки и противолучевая защита при рентгенодиагностических процедурах». Л.Медицина. 1966. 240 с. İnformatikanin təməlləri 17) İnformasiya miqdarının vahidi nədir? A) Bit B) Meqahers C) Düym D) Amper E) Müəyyən vaxt anında aparılan operasiya miqdarı Ədəbiyyat: Т.А.Гаврилова, В.Ф.Хорошевский «Базы знаний интеллектуальных систем» СПб. Питер. 2001. 256с. 18) Personal kompüterdə informasiyanın saxlanması hansı vasitələrlə həyata keçirilir? A) İnformasiya bərk (hard ) diskdə saxlanılır B) Klaviaturanın köməyi ilə saxlanılır
 5. 5. C) İnformasiya monitorda saxlanılır D) İnformasiya modemdə saxlanılır E) İnformasiya printerdə çap olunub saxlanılır Ədəbiyyat: А.Левин «Самоучитель работы на компьютере» СПб. Питер. 2003. 656 с. Şüa diaqnostika üsullarinin fizio-texniki təməlləri 19) Rentgenoloji şüalanma dozasının qüvvəsinin ölçü vahidi nədir? A) Qrey B) Ber C) Rentgen/dəq D) Rad E) Rentgen Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология» М.Медицина, 1993. 560 с. 20) Aşağıdakılardan hansı elektromaqnit dalğaları hesab olunmur? A) Rentgen şüaları B) Radio dalğalar C) İnfraqırmızı şüalar D) Rentgen və infraqırmızı şüalar E) Səs dalğaları Ədəbiyyat: Т.И.Сиваченко, Д.С.Мечев «Руководство по Ядерной Медицине». Киев. 1998. 534с. 21) Rentgen borusu fokusunun kiçik olması nəyə təsir edir? A) Şəklin keyfiyyətinin azalmasına B) Yarımkölgəliyin azalmasını yaradır C) Şəklin ölçüləri böyüməsinə D) Geometrik pozulmanın artmasına E) Detalların dəqiqliyinin azalmasına Ədəbiyyat: А.Н.Кишковский, Л.А.Тютин, Г.Н.Есиновская «Атлас укладок при рентгенологических исследованиях». Л. Медицина. 1987. 520 с. 22) Seyrəldici rastdan istifadə nəyə gətirib çıxarır? A) Şəklin daha həcmli və kontrastlı alınmasına B) Kontrastlığın azalması ilə ikinci şüanın təsirinin azalmasına C) Şəkilin daha həcmli yüksəlməsi D) İkinci şüanın təsirinin azalması və kontrastlığın yüksəlməsinə E) Həmin şəklin kontrastında ikinci şüanın azalmasına
 6. 6. Ədəbiyyat: А.Н.Кишковский, Л.А.Тютин, Г.Н.Есиновская «Атлас укладок при рентгенологических исследованиях». Л. Медицина. 1987. 520 с. 23) Kiçik fokuslu rentgen borusunun fokusunun ölçüləri nəyə bərabərdir? A) 0.2 x 0.2 mm B) 1 x 1 mm C) 2 x 2 mm D) 5 x 5 mm E) 4 x 4 mm Ədəbiyyat: А.Н.Кишковский, Л.А.Тютин, Г.Н.Есиновская «Атлас укладок при рентгенологических исследованиях». Л. Медицина. 1987. 520 с. 24) Gücləndirici ekranlar ekspozisiyanı neçə dəfə azaldır? A) 100 dəfəyədək B) 5 dəfəyədək C) 1.5 dəfəyədək D) 50 dəfəyədək E) 10 dəfəyədək Ədəbiyyat: Бахшиев Б.А. Лучевая диагностика. Баку. 2001. 522 c. 25) Ən çox şüalanmanı nə verir? A) Rəqəmsal rentgenoqrafiya B) Rentgenoteleskopiya C) Lyuminessent ekranlı rengenoskopiya D) Elektrorentgenoqrafiya E) Klassik rentgenoqrafiya Ədəbiyyat: Baxşiyev B.Ə. Radiodiaqnostika. Bakı. 2007. 446 s. 26) Aşağıdakılardan hansı rentgen plyonkanın xüsusiyyətləri ilə əlaqəli deyil? A) Kontrastlılığı B) Qaralmanın həcmi C) Keyfiyyəti D) Keyfiyyət və kontrastlılığı E) Şəklin ölçüsü Ədəbiyyat: А.Н.Кишковский, Л.А.Тютин, Г.Н.Есиновская «Атлас укладок при рентгенологических исследованиях». Л. Медицина. 1987. 520 с. 27) KT müayinə metodunda hansı şüalardan istifadə olunur? A) Alfa şüalarından B) Rentgen şüalarından C) Qamma şüalarından D) İnfraqırmızı şüalardan E) Pozitron şüalanma enerjisindən
 7. 7. Ədəbiyyat: Ф.И.Тодуа, В.Д.Федоров, М.И.Кузин «Компьютерная томография органов брюшной полости». 1991. 446с. 28) Maqnit Rezonans Tomoqraf cihazlarının maqnit gərginliyi nə ilə ölçülür? A) Gauss B) Watt C) Qrey D) Volt E) Tesla Ədəbiyyat: Holger Petterson MD «Общее руководство по радиологии» Институт NICER, Москва. 1995. 1330 с., часть1 29) Radionuklid aktivliyin ölçü vahidi nədir? A) Bekkerel B) Qrey C) Rad D) Zivert E) Rentgen Ədəbiyyat: “Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Qanunvericiliyi”. Bakı. 2004. 264 s. Rentgenoloji tətqiqatlarda radioloji təhlükəsizlik 30) Ekspozisiya dozasının vahidi nədir? A) Rentgen B) Zivert C) Küri D) Ber E) Qrey Ədəbiyyat: “Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Qanunvericiliyi”. Bakı. 2004. 264 s. 31) Qəbul olunmuş dozanın vahidi nədir? A) Qrey B) Ber C) Zivert D) Bekkerel E) Rentgen Ədəbiyyat: “Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Qanunvericiliyi”. Bakı. 2004. 264 s.
 8. 8. 32) Sİ sistemində ekvivalent dozasının vahidi nədir? A) Zivert B) Coul C) Rentgen D) Rad E) Qrey Ədəbiyyat: “Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Qanunvericiliyi”. Bakı. 2004. 264 s. 33) Kəskin şüa xəstəliyinin inkişafı üçün ilkin doza miqdarı hansıdır? A) 1 Qr B) 0.5 Qr C) 2 Qr D) 5 Qr E) 3 Qr Ədəbiyyat: А.Я. Кацман «Лучевые нагрузки и противолучевая защита при рентгенодиагностических процедурах» Л.Медицина. 1966. 240 с. 34) Sağlam insanlarda tibbi rentgenoloji yoxlama və elmi təcrübələr zamanı aparılan şüalandırmanın illik effektli dozasının maksimum həddi neçə olmalıdır? A) 5.0 mZv B) 0.5 mZv C) 4.0 mZv D) 1.0 mZv E) 2.0 mZv Ədəbiyyat: “Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Qanunvericiliyi”. Bakı. 2004. 264 s. 35) Rentgen aparatının şüalarına qarşı müdafiə nə zaman lazımdır? A) Bütün gün ərzində B) Yalnız rentgenoloji şüalandırmanın generasiyası zamanı C) Yalnız rentgenoskopik tədqiqatlar zamanı D) İş günü ərzində E) Yalnız rentgenoqrafik tədqiqatlar zamanı Ədəbiyyat: А.Я. Кацман «Лучевые нагрузки и противолучевая защита при рентгенодиагностических процедурах» Л.Медицина. 1966. 240 с. 36) Rentgenoloji tədqiqatlar zamanı şüalanmaya ən çox hansı mütəxəssislər məruz qalır? A) Travmatik ixtisas otaqlarındakı həkim-rentgenoloqlar B) Ümumi ixtisas otaqlarındakı həkim-rentgenoloqlar C) Angioqrafik ixtisas otaqlarındakı həkim-rentgenoloqlar
 9. 9. D) Rentgenolaborantlar E) Flyuoqrafik ixtisas otaqlarındakı həkim-rentgenoloqlar Ədəbiyyat: Baxşiyev B.Ə. Radiodiaqnostika. Bakı. 2007. 446 s. 37) Hamiləliyin ilk dövrlərində tibbi şüalandırma xəbərdarlığını nə vaxt aparmaq lazımdır? A) Reproduktiv dövrdə olan qadınlarda flüroqrafiyanın istifadə etməmək B) Rentgenoloji müayinələri menstrual tsiklin ilk 10 günündə aparmaq C) Rentgenoloji müayinələri menstrual tsiklin ikinci yarısında aparmaq D) Rentgenoloji müayinələdən əvvəl qadını ginekoloqun yanına göndərmək E) Rentgenoloji müayinələri menstrual tsikldən əvvəl aparmaq Ədəbiyyat: А.Я. Кацман «Лучевые нагрузки и противолучевая защита при рентгенодиагностических процедурах» Л.Медицина. 1966. 240 с. Baş və boyun xəstəliklərinin şüa diaqnostikasi 38) Görmə sinir kanalının vəziyyəti haqqında daha çox məlumatı hansı kəllə rentgenoqramması verir? A) Şüller proyeksiyası B) Ön-arxa proyeksiya C) Çənə-burun proyeksiyası D) Reze üsulu ilə çəp proyeksiya E) Burun-alın proyeksiyası Ədəbiyyat: А.Н.Кишковский, Л.А.Тютин, Г.Н.Есиновская «Атлас укладок при рентгенологических исследованиях». Л. Медицина. 1987. 520 с. 39) Üz sümüklərinin vəziyyəti haqqında hansı proyeksiyalı rentgenoqram əsas məlumata malikdir? A) Yan proyeksiya B) Şüller proyeksiyası C) Düz arxa proyeksiya D) Düz ön proyeksiya E) Burun-çənə proyeksiyası Ədəbiyyat: И.Г.Лагунова «Рентгеноанатомия скелета». М. Медицина. 1981. 368 с. 40) Göz yuvasında yad cismi təyin etmək üçün hansı proyeksiyalı rentgenoqramlar çəkilməlidir? A) Şüller proyeksiyası B) Reze üsulu ilə çəp proyeksiya C) Düz arxa proyeksiya D) Burun-çənə proyeksiyası
 10. 10. E) Burun-alın, arxa və yan proyeksiyalar Ədəbiyyat: В.В.Яковец. «Рентгено-диагностика заболеваний органов головы, шеи и груди». Санкт-Петербург. 2002. 570 с. 41) Kəllə qapağı sümüklərinə hansı sınıqlar aiddir? A) Basılmış B) Köndələn C) Çəp sınıq D) Luksasion E) “Yaşıl budağın” sınığı Ədəbiyyat: В.В.Яковец. «Рентгено-диагностика заболеваний органов головы, шеи и груди». Санкт-Петербург. 2002. 570 с. 42) Hansı proyeksiyalı rentgenoqram türk yəhərinin müayinəsi üçün daha informativdir? A) Kəllənin alın-burun proyeksiyasının rentgenoqramı B) Kəllənin yan proyeksiyada rentgenoqramı C) Burun-çənə proyeksiyası D) Yan proyeksiyada türk yəhərinin tuşlanmış rentgenoqrafiyası E) Ənsə proyeksiyası Ədəbiyyat: А.Н.Кишковский, Л.А.Тютин, Г.Н.Есиновская «Атлас укладок при рентгенологических исследованиях». Л. Медицина. 1987. 520 с. 43) Udlaqarxası absesin xarakterik rentgenoloji əlaməti nədir? A) Boyun fəqərələri səviyyəsində prevertebral sahənin qaz “qovuqcuqları” və “təbəqələri” hesabına yumşaq toxumaların genişlənməsi B) Qırtlağın deformasiyası C) Onurğanın boyun fəqərələrinin lordozun düzlənməsi D) Qırtlağın arxa divarının selikli qişasının qalınlaşması E) Boyun fəqərələri lordozunun düzlənməsi və qırtlağın deformasiyası Ədəbiyyat: В.В.Яковец. «Рентгено-диагностика заболеваний органов головы, шеи и груди». Санкт-Петербург. 2002. 570 с. 44) Kəllənin yaş xüsusiyyəti hansıdır? A) Kəllə qapağın eni B) Tikişlərin vəziyyəti C) Sinusların inkişafı D) Damar şırımlarının şəkli E) Barmaq basıqlarının inkişafı dərəcəsi Ədəbiyyat: И.Г.Лагунова «Рентгеноанатомия скелета». М. Медицина. 1981. 368 с.
 11. 11. 45) Hipofiz adenomasının ən dəqiq rentgenoloji əlaməti hansıdır? A) Əsas cibin pnevmatizasiyasının artması B) Türk yəhəri ölçülərinin böyüməsi C) Əsas cibin pnevmatizasiyasının azalması D) Türk yəhəri diafraqmasının kirəcləşməsi E) Türk yəhəri hissələrinin osteoporozu Ədəbiyyat: В.В.Яковец. «Рентгено-диагностика заболеваний органов головы, шеи и груди». Санкт-Петербург. 2002. 570 с. 46) “Kəllə qapağı sümüklərinin “relyefi” termini nə deməkdir? A) Bütün sadalanan şəkillər B) Venoz sinusların şəkli C) Barmaq basıqların şəkli D) Damar şəkli E) Arterial şırımların şəkli Ədəbiyyat: В.В.Яковец. «Рентгено-диагностика заболеваний органов головы, шеи и груди». Санкт-Петербург. 2002. 570 с. 47) Mielom xəstəliyi zamanı kəllə sümüklərində destruktiv ocaqların xarakterik xüsusiyyəti hansıdır? A) Birləşməyə meyillik B) Destruktiv ocaqlarının ayrı-ayrı yerləşməsi C) Diffuz hiperostoz D) Qeyri-dəqiq konturları E) Yumşaq toxuma komponentinin olması Ədəbiyyat: А.Г.Веснин, И.И Семенов. «Атлас лучевой диагностики опухолей опорно-двигательного аппарата». Москва. 2002. часть1. 181c. 48) Hansı xəstəlik zamanı kəllə qapağı sümüklərində periostal dəyişiklər müşahidə olunur? A) Eozinofil qranuloma B) Ateroma C) Osteoma D) Osteosarkoma E) Epidermoid Ədəbiyyat: А.Г.Веснин, И.И Семенов. «Атлас лучевой диагностики опухолей опорно-двигательного аппарата». Москва. 2002. часть1. 181c. 49) Kəllə sümüklərinin osteosklerozu nəyə xarakterikdir? A) Vərəmli ostit üçün B) Mielom xəstəliyi üçün C) Osteomiyelit üçün D) Hiperparatireoid osteodistrofiya üçün
 12. 12. E) Fibroz displyaziya üçün Ədəbiyyat: В.В.Яковец. «Рентгено-диагностика заболеваний органов головы, шеи и груди». Санкт-Петербург. 2002. 570 с. 50) Kəllə qapağı sümüklərinin hemangiomasına hansı rentgenoloji əlamətlər xarakterikdir? A) Hiperostoz B) Nekrotik sahəli osteoliz C) Kifayətlənmiş osteoskleroz D) İriyuvalı strukturlu lokal osteoporoz sahəsi E) Yayılmış hücrələr Ədəbiyyat: А.Г.Веснин, И.И Семенов. «Атлас лучевой диагностики опухолей опорно-двигательного аппарата». Москва. 2002. часть1. 181c. 51) Kəllə sümüklərinin epidermoidlərinə xarakterik olan nədir? A) Konturların qeyri-dəqiqliyi B) Yeyilmiş konturlar C) Osteoporotik konturlar D) Qalınlaşmış konturlar E) Dəqiq sklerotik konturlar Ədəbiyyat: В.В.Яковец. «Рентгено-диагностика заболеваний органов головы, шеи и груди». Санкт-Петербург. 2002. 570 с. 52) Hansı xəstliklər zamanı kəllə rentgenoqrammasında kirəcləşmə daha çox xarakterikdir? A) III mədəciyin dibinin qlioması B) Qulaq xolesteatoması C) Eozinofil adenoma D) Kraniofaringioma E) Xromofob adenoma Ədəbiyyat: В.В.Яковец. «Рентгено-диагностика заболеваний органов головы, шеи и груди». Санкт-Петербург. 2002. 570 с. 53) Kraniostenozun əsas əlaməti hansıdır? A) Barmaq basıqlarının izləri B) Kəllə qapağı sümüklərinin incəlmələri C) Kəllə tikişləri vaxtından tez bitişir D) Kəllənin deformasiyası E) Kəllənin asimmetrik forması Ədəbiyyat: В.В.Яковец. «Рентгено-диагностика заболеваний органов головы, шеи и груди». Санкт-Петербург. 2002. 570 с.
 13. 13. 54) Kraniofaringiomanın ən xarakterik əlaməti hansıdır? A) Türk yəhəri nahiyəsinin patoloji kirəcləşməsi B) Sümük destruktiv ocağı C) Periostal reaksiyası D) Əsas cibin pnevmatizasiyasının pozulması E) Türk yəhəri ölçülərinin və formasının dəyişməsi Ədəbiyyat: С.А.Рейнберг «Рентгендиагностика заболеваний костей и суставов». Москва. 1964. часть2. 571 с. 55) Kəllə qapağı sümüklərinin birincili bədxassəli şişi üçün nə xarakterikdir? A) Qeyri-düz formalı destruksiya ocağı B) “İynə-spikul” şəkilli periostit C) Diffuz hiperostoz D) Yumşaq toxumaların komponenti E) Skleroz ocağı Ədəbiyyat: Baxşiyev B.Ə. Radiodiaqnostika. Bakı. 2007. 446 s. 56) Görmə siniri şişinin rentgenoloji əlamətinə nə aiddir? A) Yumşaq toxuma komponenti B) Birtərəfi ekzoftalm C) Kəllə əsası sümüklərinin destruksiyası D) Görmə siniri dəliyinin ətrafındakı sümüklərinin destruksiyası E) Göz yuvasının destruksiyası Ədəbiyyat: В.В.Яковец. «Рентгено-диагностика заболеваний органов головы, шеи и груди». Санкт-Петербург. 2002. 570 с. 57) Kəllə sümüklərində osteomanın əsasən lokalizasiyası haradır? A) Haymor cibi B) Ənsə sümüyü C) Xəlbir labirintin hüceyrələri D) Əsas cib E) Alın cibi Ədəbiyyat: А.Г.Веснин, И.ИСеменов. «Атлас лучевой диагностики опухолей опорно-двигательного аппарата». Москва. 2002. часть1. 181c. 58) Daxili qulağın vəziyyəti haqqında daha çox məlumatı nə verir? A) Mayer proyeksiyasındakı kəllənin rentgenoqramması B) Kəllənin ön düz icmal rentgenoqramması C) Yan rentgenoqramma D) Şüller proyeksiyasındakı kəllənin rentgenoqramması E) Stenvers proyeksiyasındakı kəllənin rentgenoqramması
 14. 14. Ədəbiyyat: В.В.Яковец. «Рентгено-диагностика заболеваний органов головы, шеи и груди». Санкт-Петербург. 2002. 570 с. 59) Xroniki irinli otit əsasən hansı hal ilə fəsadlaşır? A) Nevrinoma B) Yevstaxit C) Xolesteatom yaranması ilə D) Rinit E) Sinusit Ədəbiyyat: В.В.Яковец. «Рентгено-диагностика заболеваний органов головы, шеи и груди». Санкт-Петербург. 2002. 570 с. 60) Daxili qulaq şişi (nevrinoma) rentgen semiotikasına nə aiddir? A) Daxili qulaq keçəcəyinin daralması B) Daxili qulaq keçəcəyinin genişlənməsi C) Piramidanın osteoporozu D) Piramidanın sklerozlaşması E) Yumşaq toxuma komponenti Ədəbiyyat: В.В.Яковец. «Рентгено-диагностика заболеваний органов головы, шеи и груди». Санкт-Петербург. 2002. 570 с. 61) Bütün burun ətrafı ciblərinin vəziyyəti haqqında daha çox məlumatı nə verir? A) Alın-burun proyeksiyasının düz rentgenoqramması B) Yan çəkilmiş rentgenoqramma C) Düz çəkilmiş rentgenoqramma D) Burun-çənə proyeksiyasının rentgenoqramması E) Yarımaksial çənə proyeksiyasının açıq ağız ilə rentgenoqramması Ədəbiyyat: В.В.Яковец. «Рентгено-диагностика заболеваний органов головы, шеи и груди». Санкт-Петербург. 2002. 570 с. 62) Haymor cibinin sürətli rentgenoloji dinamikası nə zaman qişa ödemdə rast gəlinir? A) Vazomotor rinosinusopatiya zamanı B) Qeyri-kəskin haymorit zamanı C) Kəskin haymorit zamanı D) Xroniki haymorit zamanı E) Xroniki haymoritin kəskinləşməsi zamanı Ədəbiyyat: В.В.Яковец. «Рентгено-диагностика заболеваний органов головы, шеи и груди». Санкт-Петербург. 2002. 570 с. 63) Burun ətrafı ciblərin bədxassəli şişlərinin əsas əlaməti nədir? A) Cib formasının dəyişməsi
 15. 15. B) Sümükdə destruksiya C) Cib ölçüsünün dəyişməsi D) Cib fonunda əlavə kölgəlik E) Cibdə tündləşmə Ədəbiyyat: В.В.Яковец. «Рентгено-диагностика заболеваний органов головы, шеи и груди». Санкт-Петербург. 2002. 570 с. 64) Adenoidlərin rentgenoloji əlamətlərinə nə aiddir? A) Ağız-udlaq hissəsində əlavə kölgəlik B) Udlaq-qırtlaq hissədə əlavə kölgəlik C) Qırtlaq hissəsində əlavə kölgəlik D) Burun-udlaq hissəsinin əlavə kölgəliyi E) Burun boşluğunda əlavə kölgəlik Ədəbiyyat: В.В.Яковец. «Рентгено-диагностика заболеваний органов головы, шеи и груди». Санкт-Петербург. 2002. 570 с. 65) Kəllə sümüklərində adamantinoma lokalizasiyası haradadır? A) Ənsə sümüyü B) Üst çənə C) Alt çənənin cismi və bucaq nahəyəsidir D) Hamısı aiddir E) Haymor cibi Ədəbiyyat: Baxşiyev B.Ə. Ümumi rentgenologiya. Bakı, 1976. 340 s. 66) USM zamanı qalxanvari vəzinin sist əlaməti hansıdır? A) Qeyri-dəqiq konturlu qeyri-düzgün girdəvari forma B) Dəqiq konturlu düzgün girdəvari forma C) Dəqiq konturlu qeyri-düzgün girdəvari forma D) Müxtəlif əlamətlər olur E) Qeyri-dəqiq konturlu düzgün girdəvari forma Ədəbiyyat: Şirəliyev O.K., Xankişiyeva S.Q. Xəstəliklərin ultrasəs diaqnostikası. Bakı. 1998. 163 s. 67) Dişin aktiv müalicəsi zamanı rentgenoloji üsulun tez tez istifadə edilməsinə səbəb nədir? A) Radikulyar sist tapılması B) Dişin çıxığı C) Kanalın keçməsinin müəyənləşdirməsi D) Çənə osteomiyelitinin istisna edilməsi E) Çənə sümüyündə destruktiv dəyişiklik axtarılması Ədəbiyyat: Н.А. Рабухина. Рентгенодиагностика заболеваний зубов и челюстей. М. 1991.
 16. 16. 68) Bəzi intrakranial şişlərin kalsifikasiyalarını aydın göstərmək üçün hansı müayinə üsulundan istifadə edilir? A) USM B) Rentgenoqrafiya C) Fərqi yoxdur D) KT E) MRT Ədəbiyyat: Kraniospiral Maqnyetik Rzonans. Edit. Prof. Dr. İlhan Erden. 2003, səhfə 86-98 69) Arxa kəllə çuxuru patologiyasını aydınlaşdırmaq üçün hansı müayinə daha məqsədəuyğundur? A) USM B) Radioizotop C) Rentgen D) MRT E) KT Ədəbiyyat: Kraniospiral Maqnyetik Rzonans. Edit. Prof. Dr. İlhan Erden. 2003, səhfə 99 70) Eşitmə siniri nevrinomalarının aşkar edilməsində hansı müayinə üsulu daha informativdir? A) USM B) KT C) MRT D) Radioizotop E) Rentgen Ədəbiyyat: Kraniospiral Maqnyetik Rzonans. Edit. Prof. Dr. İlhan Erden. 2003, səhfə 99 71) Hansı hipofiz vəzinin törəmələrinin ölçüləri mikroadenoma sayılır? A) 10 mm-dən kiçik olan törəmə B) 30-40 mm olan törəmə C) 20-30 mm olan törəmə D) 40-50 mm olan törəmə E) Cavabların hamısı düzdür Ədəbiyyat: Kraniospiral Maqnyetik Rzonans. Edit. Prof. Dr. İlhan Erden. 2003, səhfə 101 72) Arxa kəllə çuxuru şişlərinin dəyərləndirilməsində daha informativ müayinə metodu hansıdır? A) USM
 17. 17. B) Radioizotop müayinə C) MRT D) Termoqrafiya E) KT Ədəbiyyat: Г.Е.Труфанов, Т.Е.Рамешвили «Лучевая диагностика опухолей головного мозга» Атлас КТ и МРТ изображений. Руководство для врачей. 2007. 328с. 73) Hansı hallarda KT müayinəsi məsləhət deyil? A) Yaşı 60-dan yuxarı olan xəstələr B) Uşaqlar və hamilə qadınlar C) Kəllə-beyin travması almış xəstələr D) İnsult keçirmiş xəstələr E) Baş-beyin şişi olan xəstələr Ədəbiyyat: И.Е.Тюрин«Компьютерная томография органов грудной полости».2003. 371с. 74) Baş beyinin KT müayinəsi üçün xəstələrin hazırlanması necə olmalıdır? A) Müayinədən öncə beyin mədəciklərinə qaz vurulur B) Yüngül səhər yeməyi məsləhət görülür C) Hazırlıq lazım deyil D) Xəstə acqarına müayinə olunur E) Xəstə su içməlidir Ədəbiyyat: Г.Е.Труфанов, Т.Е.Рамешвили «Лучевая диагностика опухолей головного мозга» Атлас КТ и МРТ изображений. Руководство для врачей. 2007. 328с. 75) Qalxanvari vəzi xərçəngi halında, bir qayda olaraq, hansı radiofarm preparatı istifadə olunur? A) Tc 99m (teknesium) B) İ 131 (yod) C) Se 75 (selenmetionin) D) Tl 201 (tallium) E) P 32 (fosfor) Ədəbiyyat: Г.А.Зедгенидзе «Клиническая Рентгенорадиология». Москва. 1995. 364 с. Tənəffüs üzvlərinin və divararaliği orqanlarinin xəstəliklərinin şüa diaqnostikasi 76) Döş qəfəsi orqanları xəstəliklərinin diaqnostikasında qida borusunun müayinəsi nəyə kömək edir?
 18. 18. A) Kök limfodüyünlərin böyüməsində B) Sağtərəfli aorta qövsünün yerləşməsində C) Perikarditdə D) Plevritdə E) Timomada Ədəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с. 77) Zirvədə ağciyər şəkli hansı xüsusiyyətə malikdir? A) Torvarı strukturlu şəkil B) Tutqun şəkil C) İlgəkvarı strukturlu şəkil D) Ağciyər şəklinin olmaması E) Xətvarı strukturlu şəkil Ədəbiyyat: Л.С.Розенштраух, Н.И.Рыбакова, М.Г.Виннер «Рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания». М. Медицина. 1987. 640 с. 78) Bifurkasion traxeya limfa vəzilərin böyüməsini nə xarakterizə edir? A) Traxeo-bronxial bucağın kiçilməsi B) Bifurkasion bucağın böyüməsi C) Traxeo-bronxial bucağın böyüməsi D) Bifurkasion bucağın kiçilməsi E) Bucaqların dəyişməməsi Ədəbiyyat: Л.С.Розенштраух, Н.И.Рыбакова, М.Г.Виннер «Рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания». М. Медицина. 1987. 640 с. 79) Müller sınağı zamanı ağciyərin qanla dolması necə olur? A) Dəyişmir B) Artır C) Deformasiyalaşır D) Zənginləşir E) Azalır Ədəbiyyat: Л.С.Розенштраух, Н.И.Рыбакова, М.Г.Виннер «Рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания». М. Медицина. 1987. 640 с. 80) Ağciyərlər üçün qızıl standart sayılan müayinə hansıdır? A) KT B) USM C) MRT D) Radioizotop E) Rentgen
 19. 19. Ədəbiyyat: Holger Petterson MD «Общее руководство по радиологии» Институт NICER, Москва. 1995. 1330 с., часть1 81) Hansı xəstəliklər zamanı USM (ultrasəs müayinəsi) daha əlverişlidir? A) Qida borusu B) Qabırğalar C) Divararasının orta nahiyəsindəki şişlər D) Ağciyər E) Plevra Ədəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с. 82) Ağciyər toxumasını qidalandıran bronxial arteriyalar öz başlanğıcını haradan götürür? A) Qabırğaarası venalardan B) Ağciyər venalarından C) Qabırğaarası arteriyalar və aortanın döş hissəsindən D) Aortanın qarın hissəsindən E) Ağciyər arteriyalarından Ədəbiyyat: Л.С.Розенштраух, Н.И.Рыбакова, М.Г.Виннер «Рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания». М. Медицина. 1987. 640 с. 83) Aşağıda göstərilən hansı orqanların zədələnməsində KT müayinəsi məsləhət görülür? A) Plevra B) Qabırqalar C) Ağciyər D) Hamısı düzgündür E) Mediastinal orqanlar Ədəbiyyat: И.Е.Тюрин«Компьютерная томография органов грудной полости».2003. 371с. 84) Seqmentar ağciyər venaları necə şaxələnir? A) Plaşabənzər qat ilə B) Bronxlarla birlikdə C) Payların hüdudları ilə D) Seqmentlərin sərhədləri boyu E) Arteriyalarla birlikdə Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с. 85) Böyümüş mediastinal limfa düyünlərinin müəyyən edilməsi üçün hansı müayinə metodu daha məsləhətlidir?
 20. 20. A) USM B) KT C) Rentgenoqrafiya D) Radioizotop müayinəsi E) Rentgenoskopiya Ədəbiyyat: И.Е.Тюрин«Компьютерная томография органов грудной полости».2003. 371с. 86) London sxeması ilə sağ ağciyər neçə seqmentdən ibarətdir? A) On B) On bir C) Səkkiz D) On iki E) Doqquz Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с. 87) Ağciyərin seqmentar quruluşunun əsas tərkibi nədən ibarətdir? A) Bronx və ağciyər venaları B) Ağciyər daxili arteriyalar C) Bronxlar D) Ağciyər arteriyaları və bronxlar E) Ağciyər arteriyası, bronx və ağciyər venaları Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с. 88) Sağ ağciyərdə neçə əlavə pay ola bilər? A) Bir pay B) İki pay C) Dörd pay D) Üçə qədər E) Heç olmur Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с. 89) Pnevmotoraks zamanı sıxılmış ağciyər yerini necə dəyişir? A) Medial və aşağı B) Kənara tərəf C) Yuxarı D) Medial və yuxarı E) Aşağı
 21. 21. Ədəbiyyat: Л.С.Розенштраух, Н.И.Рыбакова, М.Г.Виннер «Рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания». М. Медицина. 1987. 640 с. 90) Ağciyərin ən kiçik avtonom anatom vahidi nədir? A) Asinuslar B) Pay C) Paycıq D) Seqment E) İki seqment Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с. 91) Arxa zonaya hansı seqment aiddir? A) Altıncı B) Onuncu C) Doqquzuncu və onuncu D) Altıncı və doqquzuncu E) Beşinci Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с. 92) Döş qəfəsinin arxa rentgenoqramması ön rentgenoqrammasından nə ilə fərqlənir? A) Qabırğaların arxa çıxıntılarının konturlarının aydınlığı B) Körpücüklərin şəkli C) Qabırğaların ön və arxa şöbələrinin eninin nisbəti D) Qabırğa konturlarının aydınlığı E) Qabırğaların arxa çıxıntılarının konturlarının aydınlığı və körpücüklərin şəkli Ədəbiyyat: А.Н.Кишковский, Л.А.Тютин, Г.Н.Есиновская «Атлас укладок при рентгенологических исследованиях». Л. Медицина. 1987. 520 с. 93) Xətti tomoqramlarda traxeyanın bifurkasiya bucağı hansı hallarda daha yaxşı müşahidə olunur? A) Düz proyeksiyanın uzununa yayılması hallarında B) Yan proyeksiyanın uzununa yayılması hallarında C) Yan proyeksiyanın eninə yayılması hallarında D) Düz proyeksiyada eninə yayılma zamanı E) Çəp proyeksiyada uzununa yayılmada Ədəbiyyat: И.Е.Тюрин«Компьютерная томография органов грудной полости».2003. 371с. 94) Kerli-B xətləri əsasən ağciyərin hansı hissələrində müşahidə olunur? A) Hamısında
 22. 22. B) Bazal hissələrdə C) Zirvə hissədə D) Orta hissədə E) Kök ətrafi hissədə Ədəbiyyat: Д.Кац, К. Мас, С. Гроскин «Секреты рентгенологии». Пер. с анг.. МСПб, 2003, 704 с. 95) Orta pay bronxlarının müayinəsində tomoqrafiyanı hansı proyeksiyada çəkmək lazımdır? A) Düz və yan proyeksiyalarda B) Çəp proyeksiyada C) Düz proyeksiyada D) Yan və çəp proyeksiyalarda E) Yan proyeksiyada Ədəbiyyat: И.Е.Тюрин«Компьютерная томография органов грудной полости».2003. 371с. 96) Struktursuz ağciyər kökü nə zaman müşahidə olunur? A) Divararalığın bronxo-enterogen kistasında B) Traxeyanın şişində C) Xroniki bronxitdə D) Kəskin bronxitdə E) Ağciyərin mərkəzi xərçəngində Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с. 97) Tənəffüs zamanı ağciyərdə kölgəliyin yerdəyişmə istiqaməti nədən asılıdır? A) Anatomik substratdan B) Lokalizasiyasından asılı olur C) Ağciyər kökü ilə əlaqədən D) Formasından E) Ölçülərdən Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с. 98) Ağciyərdə limfa axarının pozulma simptomları hansılardır? A) Plevral xətlər və Kerli tipli xətlər yaranır B) Çoxsaylı ocaqlı kölgəliklər C) Damar şəklinin güclənməsi D) Ağciyər köklərin güclənməsi E) Ağciyər şəklinin güclənməsi və ocaq kölgələri
 23. 23. Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с. 99) Ağciyərin kürəvi törəmələrinin ən əsas diaqnostik xarakteristikası hansıdır? A) Ölçüləri B) Forması C) Konturları D) Struktur və ölçüləri E) Konturları və strukturu Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с. 100) Ağciyər payının atelektazının dəqiq əlaməti hansıdır? A) Payın homogen kölgəsi B) Payarası plevranın yerdəyişməsi C) Diafraqmanın günbəzinin yüksək yerləşməsi D) Payın intensiv kölgəsi E) Payarası plevranın enməsi Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с. 101) Ağciyərdə solitar boşluqların differensial diaqnostikada əsas əlaməti hansıdır? A) Mayenin mövcud olması B) Forma C) Ölçülər D) Lokalizasiya (yerləşmə) E) Divarların xarakteri Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с. 102) Divararalığın sağlam tərəfə yerdəyişməsi nəyi xarakterizə edir? A) Ağciyər vərəmi B) Xroniki pnevmoniyanı C) Atelektazı D) Ekssudativ plevriti E) Progressivləşən ağciyər distrofiyasını Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с. 103) Nə döş qəfəsi orqanlarının normal kontrastlı rentgenoqramması sayılır? A) Ürəyin fonunda bütün döş fəqərələrin gürünməsi B) Mədənin qaz qovuğunun görünməsi
 24. 24. C) Şəklin sərtləşməsinin əhəmiyyəti yoxdur D) Mədənin qaz qovuğunun görünməməsi E) Yuxarı üç döş fəqərələri traxeya şəffaflığının fonunda görünməsi Ədəbiyyat: А.Н.Кишковский, Л.А.Тютин, Г.Н.Есиновская «Атлас укладок при рентгенологических исследованиях». Л. Медицина. 1987. 520 с. 104) Hansı patoloji prosesslərdə ağciyər kökünün genişlənməsi müşahidə olunur? A) Bütün cavablar düzdür B) Pnevmoniya zamanı C) Bronxların şişi zamanı D) Ağciyər arteriyalarının genişlənməsi zamanı E) Limfadüyünlərin böyüməsində Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с. 105) Sistlı ağciyər hipoplaziyası hansı formalarda olur? A) Bütün cavablar düzgündür B) Solitar sist C) Sistlı ağciyər D) Sistlı pay E) Çoxsaylı sistlər Ədəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с. 106) Ağciyərdə kölgənin konturları nə zaman qeyri-dəqiqdir? A) Periferik adenomada B) Tuberkulomada C) Ocaqlı pnevmoniyada D) Sistoz törəmədə E) Qamartomada Ədəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с. 107) Bədxassəli şişin metastazları və çox fokuslu septik metastatik pnevmoniya arasında rentgenoloji fərq nədədir? A) Prosesin dinamikasında B) Ocaqların lokalizasiyasında C) Miqdarında D) Kölgəliklərin formasında E) Miqdarında və kölgəliklərin formasında
 25. 25. Ədəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с. 108) Məhdudlaşmış cibləşmiş plevrit zamanı ətrafdakı ağciyər toxuması adətən necə dəyişir? A) Ağciyər şəkli güclənir və deformasiya olur B) Ağciyər şəkli zəifləyir C) Dəyişilmir D) Ağciyər şəkli güclənir E) Ağciyər şəkli deformasiyaya uğrayır Ədəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с. 109) Məhdudlaşmış cibləşmiş payarası maye tənəffüs zamanı necə vizuallaşır? A) Ağciyərlə hərəkət edir və formasını dəyişmir B) Ağciyərlə hərəkət edir və formasını dəyişir C) Ağciyərlə hərəkət etmir və formasını dəyişir D) Heç bir cavab düz deyil E) Ağciyərlə hərəkət etmir və formasını dəyişmir Ədəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с. 110) Döşdaxili limfotik düyünlər anatomik olaraq harada yerləşir? A) Ön divararası B) Ağciyər kökündə C) Ön və arxa divararası D) Divararası və ağciyər kökündə E) Mərkəzi və arxa divararası Ədəbiyyat: Л.С.Розенштраух, Н.И.Рыбакова, М.Г.Виннер «Рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания». М. Медицина. 1987. 640 с. 111) Rentgenoqrammada ağciyərin patoloji törəmələrinin kölgəsinin intensivliyi nədən asılıdır? A) Ölçü və lokalizasiyadan B) Morfoloji substraktdan C) Lokalizasiyadan D) Ölçülərdən E) Formasından Ədəbiyyat: Л.С.Розенштраух, Н.И.Рыбакова, М.Г.Виннер «Рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания». М. Медицина. 1987. 640 с. 112) Xroniki pnevmoniyada lokal bronxit nə vaxt müşahidə olunur? A) Tez-tez
 26. 26. B) Gec-gec C) Həmişə D) Nadir halda E) Müşahidə olunmur Ədəbiyyat: Л.С.Розенштраух, Н.И.Рыбакова, М.Г.Виннер «Рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания». М. Медицина. 1987. 640 с. 113) Sağ ağciyərin orta payı nə ilə tez-tez zədələnir? A) Xərçəngi ilə B) Əlavə xəstəliklərlə C) Exinokokk D) Vərəmlə E) İltihab prosesi ilə Ədəbiyyat: Л.С.Розенштраух, Н.И.Рыбакова, М.Г.Виннер «Рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания». М. Медицина. 1987. 640 с. 114) Ağciyər arteriyasının hipoplaziyası nə ilə özünü biruzə verir? A) Ağciyər şəklinin kasıblaşması ilə B) Ağciyər şəklinin sərtləşməsi ilə C) Ağciyər şəklinin güclənməsi ilə D) Ağciyər şəklinin olmaması ilə E) Ağciyər şəklinin deformasiyası ilə Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с. 115) Ağciyər arteriyasının hipoplaziyası hansı üsulla müəyyənləşir? A) Rentgenoskopiyada B) Bronxoqrafiyada C) Angiopulmonoqrafiyada D) Tomoqrafiyada E) Rentgenoqrafiyada Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с. 116) Ağciyər sekvestrasiyasının ən xarakterik simptomu hansıdır? A) Bazal sahələrdə məhdudlaşmış kölgə B) Ağciyər şəklinin güclənməsi C) Ağciyər kökünün deformasiyası D) Ağciyər şəklinin deformasiyası E) Diafraqma günbəzinin elevasiyası Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с.
 27. 27. 117) Ağciyər sekvestrasiyasına şübhə olduqda hansı müayinə məqsədəuyğundur? A) Qida borusunun kontrastlaşması B) Tomoqrafiya C) Rentgenoqrafiya D) Aortoqrafiya E) Bronxoqrafiya Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с. 118) Traxeal şişlərin diaqnostikasında ən informativ müayinə metodu hansıdır? A) Rentgenoskopiya B) Rentgenoqrafiya C) Xətti tomoqrafiya D) KT E) USM Ədəbiyyat: Тюрин И.Е.«Компьютерная томография органов грудной полости»2003. 371с. 119) Rentgenoqrammada krupoz pnevmoniya zamanı zədələnmiş ağciyərin kölgəsinin intensivliyi nədən asılıdır? A) İltihabın patoloqoanatomik mərhələsi B) İnfiltratın ölçüləri C) Sadalanan düzgündür D) İnfiltratın lokalizasiyası E) Ölçüləri və infiltratın lokalizasiyası Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с. 120) “Pankost xərçəngi” termini hansı şişlərə aid olunur? A) Ağciyərin kortiko-plevral xərçəngi B) Ağciyər xoşxassəli şişi C) Mərkəzi ağciyər xərçəngi D) Plevra bədxassəli şişi E) Divararalıq orqanların şişi Ədəbiyyat: Кац Д., Мас К. , Гроскин С. «Секреты рентгенологии». Пер. с анг.. М-СПб, 2003, 704 с. 121) Diafraqmanın hissəvi relaksasiyası və ağciyərlərin diafraqmaüstü törəmələrinin differensiasiyasında hansı müayinə daha effektlidir? A) Rentgenoskopiya B) Rentgenoqrafiya
 28. 28. C) Rentgenoskopiya və xətti tomoqrafiya D) USM E) KT Ədəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с. 122) Ağciyər kökün genişlənməsi nəyə xarakterikdir? A) Bronx şişinə B) Ağciyər arteriyanın genişlənməsinə C) Sətəlcəmə D) Limfovəzilərin böyüməsinə E) Bütün cavablar düzgündür Ədəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с. 123) Ağciyərdə dairəvi törəmənin strukturunu və konturlarını öyrənmək hansı müayinə effektlidir? A) Rentgenoqrafiya və xətli tomoqrafiya B) Rentgenoqrafiya və bronxoqrafiya C) KT D) Rentgenoskopiya E) İki standart proyeksiyada rentgenoqrafiya Ədəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с. 124) Ağciyər köklərinin strukturunun öyrənilməsində ən informativ üsul hansıdır? A) KT B) Xətti tomoqrafiya C) Rentgenoqrafiya D) Rentgenoskopiya E) USM Ədəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с. 125) Diafraqmanın kəskin travmatik yırtığında hansı müayinə seçilməlidir? A) Mədə və yoğun bağırsağın kontrastlı müayinəsi B) Pnevmoperitoneum C) Rentgenoqrafiya və rentgenoskopiya D) Rentgenoskopiya E) Rentgenoqrafiya
 29. 29. Ədəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с. 126) Paratraxeal limfadenopatiyalarda hansı müayinə metodu daha effektlidir? A) Rentgenoskopiya B) İki standart proyeksiyada tomoqrafiya və rentgenoqrafiya C) KT D) İki standart proyeksiyada rentgenoqrafiya E) USM Ədəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с. 127) Məhdudlaşmış pnevmoniya sonrası sirroz zamanı ən çox rast gəlinən xarakterik bronxoqrafik simptomlar hansılardır? A) Ağciyər şəklinin deformasiyası B) Bronxların daralması, yaxınlaşması və deformasiyası C) İri bronxların obturasiyası D) Bronx şaxələrinin daralması və yaxınlaşması E) Bronxların boşluğunun daralması Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с. 128) Drenajlaşan kəskin ağciyər absesi üçün daha çox nə xarakterikdir? A) Mayenin horizontal səviyyəsi B) Havalı boşluq C) Formasının dəyişməsi D) Kökə tərəf “yolcuğ”un olması E) “Sekvestr”ın olması Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с. 129) Abses boşluğunda ağciyər sekvestrinin əsas skialoji əlaməti hansıdır? A) Düz horizontal səviyyəsi B) Əlavə kölgəlik C) Maye möhtəviyyatının böyük miqdarı D) Parçalama prosesi E) Daxili divarın qeyri-bərabərliyi Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с. 130) Bronxoektazların diaqnostikasında daha əlverişli tədqiqat metodu hansıdır? A) Bronxoqrafiya
 30. 30. B) Tomoqrafiya C) Anqiopulmonoqrafiya D) Rentgenoskopiya E) Rentgenoqrafiya Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с. 131) Ağciyər retension sistalarını daha dəqiq nə xarakterizə edir? A) Forması B) İntensivliyi C) Ölçüləri D) Lokalizasiyası E) Divarları Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с. 132) Ağciyər emfizemasının diaqnostikasında ən çox informativ metod hansıdır? A) USM B) KT C) Bronxoqrafiya D) Rentgenoqrafiya E) Rentgenoskopiya Ədəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с. 133) Ağciyər emfizemasında tənəffüs zamanı ağciyərin şəffaflığı necə dəyişir? A) Aşağı nahiyələrdə artır B) Yuxarı nahiyələrdə artır C) Bütün nahiyələrdə artır D) Dəyişmir,stabil olur E) Aşağı nahiyələrdə azalır Ədəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с. 134) Ağciyər emfizeması üçün daha çox nə xarakterikdir? A) Ağciyər kökünün genişlənməsi B) Ağciyər şəklinin güclənməsi və deformasiyası C) Şəklin zəifləməsi və ağciyər sahələrinin şəffaflığının artması D) Ağciyər şəklinin və kökünün dəyişməsi E) Divararalığı yerini dəyişməsi Ədəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с.
 31. 31. 135) Arterial ağciyər hipertenziyası nə ilə xarakterizə olunur? A) Ağciyər şəklinin deformasiyası ilə B) Ağciyər şəklinin güclənməsi ilə C) Ağciyərdə durgunluq dəyişikliklər ilə D) Kök damarların və ağciyər arteriyasının sütünunun genişlənməsi ilə E) Kök damarların pulsasiyası ilə Ədəbiyyat: В.И.Бураковский , Л.А.Бокерия «Сердечно-сосудистая хирургия». М. Медицина. 1989. 752 с. 136) Proqressiv ağciyər distrofiyası üçün nə xarakterikdir? A) Plevra boşluğunda eksudat mayesinin olması B) Ağciyər şəklin güclənməsi və deformasiyası C) Həcmin azalması D) Divararasının xəstə tərəfə yerdəyişməsi E) Ağciyər şəklin kasıblaşması və ağciyər hissəsinin şəffaflığının artması Ədəbiyyat: Н.А.Белоконь, В.П.Подзолков «Врожденные пороки сердца» М. Медицина. 1991. 152 с. 137) Kəskinləşmə fazasında tuberkulyoma kölgəliyin strukturu nə ilə xarakterizə olunur? A) Destrusiyanın olması B) Kirəcləşmənin və destrusiyanın olması C) Homogen kölgəliyin olması D) Kirəcləşmə E) Homogen kölgəliyin olması və destrusiyası Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с. 138) Birincili vərəm kompleksi üçün nə xarakterdir? A) İki tərəfli ocaqlı dəyişiklər B) Bir tərəfdə ağciyər fokusunu və ağciyər kökü ilə birgə genişlənməsi C) Quru plevrit D) Payın kölgəliyi E) Ağciyərin kavernası Ədəbiyyat: Л.С.Розенштраух, Н.И.Рыбакова, М.Г.Виннер «Рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания». М. Медицина. 1987. 640 с. 139) Vərəm infiltratı nə ilə xarakterizə olunur? A) Plevral boşluğunda maye ilə B) Seqmentin azalmış həcminin kölgəliyi ilə C) Formasına görə seqmentin və ya ağciyər payının üçbucaqlı qeyri homogen kölqəliyi ilə
 32. 32. D) Mayenin səviyyəsi və dağılma ilə girdə fokuslu kölgəlik E) Qeyri-dəqiq konturlu və səpələnmə ocaqların kölgəliyi ilə Ədəbiyyat: Л.С.Розенштраух, Н.И.Рыбакова, М.Г.Виннер «Рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания». М. Медицина. 1987. 640 с. 140) Kəskin bronxitin rentgenoloji simptomu hansıdır? A) Ağciyər şəklinin güclənməsi B) Köklərin durğunluğu və böyüməsi C) Köklərinin quruluşunun itməsi D) Rentgenoloji əlamətlərin olmaması E) Ağciyər şəklinin deformasiyası Ədəbiyyat: Л.С.Розенштраух, Н.И.Рыбакова, М.Г.Виннер «Рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания». М. Медицина. 1987. 640 с. 141) Sarkoidozun rentgenoloji əlamətləri hansıdır? A) Köklərin limfadüyünlərin böyüməsi B) Bütün cavablar düzdür C) Ağciyərlərdə interstisial dəyişikliklər D) Divararalığı limfadüyünlərin böyüməsi E) Xırda ocaqlı disseminasiya Ədəbiyyat: Л.С.Розенштраух, Н.И.Рыбакова, М.Г.Виннер «Рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания». М. Медицина. 1987. 640 с. 142) Pankost şişi (ağciyər zirvə xərçəngi) üçün nə xarakterikdir? A) Ağciyər periferik nahiyəsində kölgənin yerləşməsi B) Boşluğunun dağılmış olması C) Ağciyər zirvə nahiyəsində kölgənin yerləşməsi və kökə tərəf “yolcuğun” olması D) Qabırğa destruksiyası ilə birgə kölgənin ağciyərin zirvə nahiyəsində yerləşməsi E) Kölgəliyin parçalanmış olması Ədəbiyyat: Кац Д., Мас К. , Гроскин С. «Секреты рентгенологии». Пер. с анг.. М-СПб, 2003, 704 с. 143) Ölçüsü 2 sm-dən kiçik olan periferik ağciyər xərçənginin forması nə cür olur? A) Oval tipli B) Qeyri-düzgün dairəvi C) Düzgün dairəvi D) Şüalı E) Poliqonal Ədəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с.
 33. 33. 144) Bronxdaxili adenom üçün xarakterik rentgenoloji simptom hansıdır? A) Bronxun konik güdülü yaranması B) Payının və seqmentinin həcminin kiçilməsi C) Payının və seqmentinin həcminin artması D) Dəqiq konturlu bronx güdülü E) Qeyri-dəqiq konturlu bronx güdülü yaranması Ədəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с. 145) Böyrək xərçənginin ağciyər metastazları üçün xarakterik olan hansıdır? A) Miliar karsinoz B) Ağciyər köklərinin genişlənməsi C) Limfangit D) Dairəvi çoxsaylı törəmələr E) Plevrit Ədəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с. 146) Ağciyərin hansı formalı metastazlarının diaqnostikası sadə sayılır? A) Limfanqit B) Miliar səpilmə C) Çoxsaylı girdə kölgələr D) Sadə formalı yoxdur E) Solitar metastaz Ədəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с. 147) Bronxial-alveol xərçəngi nədir? A) Alveolyar epitelidən inkişaf edən xərçəng B) Periferik xərçəng C) Visseral plevradan inkişaf edən xərçəng D) Seqmentar bronxların seliyindən inkişaf edən xərçəng E) Subseqmentar bronxların seliyindən inkişaf edən xərçəng Ədəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с. 148) Arteriovenoz anevrizmasının diaqnostikasında daha çox metodik məlumatı nə verir? A) Kontrastlı KT B) Çoxproyeksiyalı rentgenoskopiya C) Rentgenoqrafiya D) Xətti tomoqrafiya E) Funksional sınaq
 34. 34. Ədəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с. 149) Ağciyərin aspergilloması hansı sahədə ola bilər? A) Genişlənmiş bronxda B) Ağciyərin parenximində C) Ağciyərin istənilən boşluğunda yerləşə bilər D) Yeni yaranmış kavernada E) Ağciyər kökü nahiyəsində Ədəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с. 150) Ölmüş exinokokkun rentgenoqrammada xarakterik əlaməti hansıdır? A) Formasının dəyişməsi B) Ölçülərin böyüməsi C) Ölçülərin kiçilməsi D) Kapsulanın kirəcləşməsi E) Formanın və ölçülərin kiçilməsi Ədəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с. 151) Döşdaxili zobun diaqnostikasında daha çox məlumat almaq üçün nədən istifadə olunur? A) Tomoqrafiya və rentgenoqrafiya B) Polipozision rentgenoskopiya C) USM D) Radioizotop müayinə E) USM, KT və radioizotop müayinə Ədəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с. 152) Plevral şişlərin diaqnostikasında daha dəqiq metod hansıdır? A) İki standart proyeksiyada rentgenoqrafiya B) Bronxoqrafiya C) Poliproyeksiaylı rentgenoskopiya D) USM E) KT Ədəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с. 153) Döş qəfəsi travmasında mütləq rentgenloji müayinələr hansılardır? A) Rentgenoqrafiya
 35. 35. B) Rentgenoskopiya C) Rentgenoqrafiya və rentgenoskopiya D) Hamısı bir yerdə E) Tomoqrafiya Ədəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с. Həzm və qarin boşluğu orqanlarin xəstəliklərinin şüa diaqnostikasi 154) Qida borusunun distal hissəsinin şaquli vəziyyətdə öyrənilməsinin optimal rentgenoloji proyeksiyası hansıdır? A) Ikinci çəp proyeksiya B) Birincili çəp proyeksiyadır C) Düz proyeksiya D) Yan proyeksiya E) Hamısı doğrudur Ədəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с. 155) Udlaq və qida borusunun boyun nahiyyəsinin yan proyeksiyada kontrastsız rentgenoqrafiyada hansı xəstəliyin diaqnostikasında tətbiq olunur? A) Qida borusunun yad cisimlərində B) Udlaq şişləri C) Qalxanabənzər vəzinin şişləri D) Udma aktının pozulması E) Qida borusunun şişləri Ədəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с. 156) Qonşu orqanların xəstəlikləri zamanı onıkibarmaq bağırsaqda baş verən dəyişikliklərin müəyyən edən rentgenoloji metodika hansıdır? A) Hamısı düzgündür B) Vena daxili xoleqrafiya C) Relaksasiyalı duodenoqrafiya D) Barium məhlulu ilə mədə-bağırsağın müayinəsi E) Pnevmoperitoneum Ədəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с. 157) Qida ilə nazik bağırsağın rentgenoloji müayinəsinin üstünlüyü nədir? A) Xəstənin az şüalandırılması B) Müayinənin sürətli keçməsi
 36. 36. C) Fiziolojilik, funksional dəyişikliklərin diaqnostikasının, müayinənin sürətli keçməsi D) Divertikulların diaqnostikasının mümkünlüyü E) Poliplərin diaqnostikasının mümkünlüyü Ədəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с. 158) Çəmbər bağırsağın rentgenoloji müayinəsinin əsas metodikası nədir? A) Yüksək voltlu rentgenoqrafiya B) Sulu imalə C) Şarijye metodikası D) İrriqoskopiya E) Peroral dolması Ədəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с. 159) Barium məhlulunun “per os”qəbulundan 24 saat sonra rentgenoloji müayinə hansı hallarda istifadə olunur? A) Düz bağırsağın patologiyalarının öyrənilməsində B) Nazik bağırsağın patologiyalarının öyrənilməsində C) Mədə-bağırsaq traktında barium məhlulunun yayılma müddətinin kontrolu və çəmbər bağırsağın vəziyyətinin öyrənilməsi üçün D) Yoğun bağırsağın patologiyalarının öyrənilməsində E) İleosekal hissənin öyrənilməsində Ədəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с. 160) Öd yollarının əməliyyatından sonra xoledox drenajından uzunmüddətli öd axması zamanı hansı müayinə aparılmalıdır? A) Endoskopiya B) Peroral xolesistoqrafiya C) Laparoskopiya D) Fistuloqrafiya E) Daxili xoleqrafiya Ədəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с. 161) Kontrastlaşmış qida borusunun normal yolunu nə dəyişmir? A) Sol əsas bronx və qulaqcıq B) Sol əsas bronx C) Tək vena D) Aorta E) Sol qulaqcıq
 37. 37. Ədəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с. 162) Normada nazik bağırsaqda barium pasajının müddəti neçə saatdır? A) 6 saat B) 7 saat C) 3 saat D) 1 saat E) 5 saat Ədəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с. 163) Selikli qişanın büküşləri hansı bağırsaqda daha aydın izlənilir? A) Qalça bağırsaqda B) Nazik bağırsaqda C) Acı bağırsaqda D) Acı və onikibarmaq bağırsaqlarda E) Onikibarmaq bağırsaqda Ədəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с. 164) İleosekal qapağın funksiyaları hansılardır? A) Neç biri düzgün deyil B) Həzm olunmadan maddənin nazik bağırsaqdan kor bağırsağa düşməsi C) Həzm olunmadan maddənin nazik bağırsaqdan kor bağırsağa düşməməsi və yoğun bağırsağın florasının nazik bağırsağa keçməməsi D) Yoğun bağırsağın florasının nazik bağırsağa düşməsi E) Qidanın daha yaxşı qarışdırılması üçün Ədəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с. 165) Bağırsağın hansı hissəsinin mezenteriumu yoxdur? A) S-vari bağırsaq B) Qalça bağırsaq C) Acı bağırsaq D) Onikibarmaq bağırsaq E) Kor bağırsaq Ədəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с. 166) Treyts bağın daxilində mezenterial damarlar harada yerləşir? A) Onikibarmaq bağırsağın arxasında
 38. 38. B) Onikibarmaq bağırsağın aşağı horizontal hissəsinin önündə C) Onikibarmaq bağırsaqdan aşağıda D) Onikibarmaq bağırsağın enən hissəsində E) Duodeno-acı bağırsaq keçəcəyinin sol tərəfində Ədəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с. 167) Diafraqmanın sol qübbəsi sağa nisbətən harada yerləşir? A) Nəfəsalma zamanı aşağı enir B) Bir qabırğa yuxarı C) Eyni səviyyədədir D) Nəfəsvermə zamanı yuxarı qalxır E) Bir qabırğa aşağı Ədəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с. 168) “Döş mədəsi”ndə qida borusu necə olur? A) Deformasiyaya məruz qalır B) Genişlənir C) Ştoporvari (propkaazan) - qida borusu D) Qısalır E) Girintili-çıxıntılı Ədəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с. 169) Mədə-bağırsaq traktının müxtəlif şöbələrindəki selikaltı fibroz toxumasının inkişafı və əzələnin hamar atrofiyası ilə şərtləndirilmiş dəyişikliklər hansı xəstəliyə xarakterikdir? A) Qırmızı qurdeşənəyi B) İltihabi proseslərin nəticəsi kimi C) Düyünlü periartriit D) Qızılça E) Sklerodermiya Ədəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с. 170) Hişbrunq xəstəliyi (anadangəlmə meqakolon) nədən əmələ gəlir? A) Bağırsağın seqmentar atreziyası B) Bağırsağın əzələ qatında qanqrionar hüceyrələrin olmaması C) Selikli qişasının inkişaf etməməsi D) Əzələ qatın inkişaf etməməsi E) Bağırsağın əzələ qatında qanqrionar hüceyrələrin çoxluğu
 39. 39. Ədəbiyyat: Бахшиев Б.А. Лучевая диагностика. Баку, 2001. 522 c. 171) Siçan quyruğu şəklində qida borusunun abdominal hissəsi nəyin əlamətidir? A) Qida borusunun diafraqma dəliyinin yırtığı B) Qida borusunun axalaziyası C) Sklerodermiya D) Epifrenal divertikul E) Kardioezofaqial xərçəng Ədəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с. 172) Kontrast maddənin traxeyaya aspirasiyası və udlağın funksiyasının pozulması hansı xəstəlikdə müşahidə olunur? A) Ezofagit B) Qida borusunun diafraqma dəliyinin yırtığı C) Udlağın iflicində D) Qida borusunun yanığı E) Qida borusunun divertikulu Ədəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с. 173) Qida borusunun kimyəvi yanıqlarından sonra daralmış çapıqlar adətən harada yerləşir? A) Fizioloji daralma yerlərində B) Yuxarı 1/3 C) Abdominal D) Orta 1/3 E) Distal 1/3 Ədəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с. 174) Qida borusunun peptik xoraları adətən hansı səviyyədə olur? A) Hər yerində B) Orta 1/3 C) Boyun nahiyəsində D) Yuxarı 1/3 E) Aşağı 1/3 Ədəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с. 175) Qida borusunun diafraqma dəliyi yırtığının fəsadı nədir? A) Qanaxma
 40. 40. B) Reflyuks-ezofagit C) Yırtıq kisəsində xora D) Bütün cavablar doğrudur E) Qıcqırma Ədəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с. 176) Qida borusu mənfəzinin 5 sm-dək məsafədə nahamar olması, regid divarın davamlı daralması, qida borusunun kontrastla keçiriciliyinin pozulması və selikli qişa relyefinin qırılması hansı xəstəliyə aiddir? A) Endofit xərçəng B) Ezofaqospazm C) Xroniki mediastinit zamanı qida borusunun ikincili dəyişiklikləri D) Sklerodermiya E) Çapıq striktura Ədəbiyyat: Е.М.Каган «Рентгенодиагностика заболеваний пищевода». М. 1968. 225 с. 177) Qida borusunun traksiyon divertikulları adətən hansı sahədə yerləşir? A) Traxeyanın bifurkasiyası səviyyəsində B) Qida borusunun ampulyar nahiyəsində C) Qida borusunun boyun nahiyəsində D) Aorta qövsü hissəsində E) Abdominal hissədə Ədəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с. 178) Senker divertikulu qida borusunun yuxarı hissəsinin hansı divarinda yaranır? A) Arxa divarında B) Ön divarda C) Ön və yan divarlarda D) Yan divarlarda E) Arxa və yan divarlarda Ədəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с. 179) Udlağın parezi hansı xəstəlik üçün xarakterikdir? A) Ürək qüsurları B) Ağciyərin mərkəzi xərçəngi C) Aorta qövsünün sağda yerləşməsi D) Ağciyərin periferik xərçəngi E) Qalxanabənzər vəzin şişi üçün
 41. 41. Ədəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с. 180) Ezofagobronxial fistulalar adətən harada yerləşir? A) Aortalı seqmentdə B) Retrokardial seqmentdə C) Traxeyanın bifurkasiya səviyyəsində D) Qida borusunun distal hissəsi E) Qida borusunun yuxarı hissəsi Ədəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с. 181) Qida borusunun axalaziyası, kardiospazm, kardioezofagial xərçəng və sklerodermiyasının ümumi rentgenoloji əlaməti hansıdır? A) Qida borusunun genişlənməsi B) Qida borusunun qısalması C) Qida borusunun yerdəyişməsi D) Qida borusunun uzanması E) Qida borusunun daralması Ədəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с. 182) Piloroduodenal sahənin çapıqlı-xoralı stenozu adətən hansı hissədə yerləşir? A) Post bulbar hissə B) Çıxacaq hissə C) Onikibarmaq bağırsağın soğanağında D) Mədənin prepilorik hissə E) Mədənin antral hissə Ədəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с. 183) Mədənin dolmasının çoxsaylı deffekti, diametrdə 0.5-1 sm düz dairəvi forması, dəqiq konturlu və hamar səth ilə dəyişilməyən seliyin fonu nəyin əlamətləridir? A) Bezoar B) Poliplər C) Seliyin çoxalması D) Polipoz qastrit E) Venaların varikoz genişlənməsi Ədəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с.
 42. 42. 184) Mədənin endofit (infiltrativ) xərçənginin əsas əlamətləri hansılardır? A) Mədənin ektaziyası B) Mərkəzi dolma deffekti, relyefdə deffekt, mədənin qaz qovuqcuğu fonunda əlavə kölgə C) Mədənin kiçik əyriliyin qısalması, divarlarının regid olması, büküşlərin silinməsi, mikroqastriya D) Kənarı dolma deffekti, atipik relyef, peristaltikanın pozulması E) Mədə qaz qovuqcuğunun ölçülərinin kiçilməsi, peristaltikanın olmaması, mədə evakuasiyasının pozulması Ədəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с. 185) Erkən xərçəngin daha çox rast gəlinən morfoloji forması hansıdır? A) Eroziv-xoralı forma B) Cavabların hamısı doğrudur C) İnfiltrativ formalı D) Funqal formalı E) Perforativ formalı Ədəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с. 186) Mədədə ölçüsü 3 sm-dən çox olan, 10 sm-dən çox məsafədə yerini dəyişən və qeyri-düzgün dairəvi formalı solitar dolma deffekti hansı xəstəliyin xarakterik əlamətidir? A) Xorası B) Bezoar C) Polipoz xərçəng D) Qeyri-epitelial şiş E) Polip Ədəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с. 187) Mədənin rezeksiyasından sonra dempinq sindromunun hansı əlamətləri var? A) Əllərin və ayaqlarınk yeməkdən 1 saat sonra keyləşmə B) Zəiflik, tərləməsi, taxikardiya, baş gicəllənməsi C) Bütün cavablar doğrudur D) Yemək sonrası əzələ dartılma E) Yeməkdən sonra qusma Ədəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с.
 43. 43. 188) Nazik bağırsağın xovlarının atrofiyası nə vaxt müşahidə olunur? A) Enteropatiyalarda B) Qeyri-tropik spru zamanı C) Uippl xəstəliyində D) Bağırsaq allergiyasında E) Kron xəstəliyində Ədəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с. 189) Mexaniki sarılıqlı olan xəstənin 12 barmaq bağırsağının enən hissəsində qeyri-düzgün formalı 2x2.5 sm ölçüsündə dolma deffekti müşahidə olunur. Bağırsaq qıcıqlanmış vəziyyəttədir. Bu hansı xəstəliyin əlamətləridir? A) Limfoma B) Leyomiomanın C) Polipin D) Sarkomanın E) Böyük duodenal məməciyin xərçəngi Ədəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с. 190) Qida borusu divarının qalınlaşmasını hansı müayinə metodu ilə müəyyənləşdirmək olar? A) Pnevmomediastinoskopiya B) Kontrastlı rentgenoqrafiya C) KT D) USM E) Radioizotop müayinəsi Ədəbiyyat: И.Е.Тюрин«Компьютерная томография органов грудной полости».2003. 371с. 191) Aşağıdakılardan hansı qaraciyər payı deyil? A) Quyruqlu B) Sağ C) Kvadrat D) Sol E) Oval Ədəbiyyat: Г.А.Зубовский «Лучевая и ультразвуковая диагностика заболеваний печени и желчных путей». М.Медицина. 1988. 240 с. 192) Qaraciyər sistın KT əlamətləri hansıdır? A) Dairəvi formalı arakəsmələri olan hiperdens strukturaltı törəmə B) Dairəvi formalı hipodens strukturaltı törəmə C) Dairəvi formalı hiperdens strukturaltı törəmə
 44. 44. D) Qeyri-düzgün formalı hiperdens strukturaltı törəmə E) Qeyri-düzgün formalı hipodens strukturaltı törəmə Ədəbiyyat: Ф.И.Тодуа, В.Д.Федоров, М.И.Кузин «Компьютерная томография органов брюшной полости». 1991. 446с. 193) Qaraciyərin bədxassəli şişləri əsasən hansı damardan qidalanır? A) Aşağı boş venadan B) Qaraciyər venalarından C) Qaraciyər arteriyası D) Heç biri doğru deyil E) Qapı venasından Ədəbiyyat: “MRT of liver” G.Schneider, İtalia. 2006. 429 p. 194) Uşaq və gənclərin öd kisəsində yaranan rentgenokontrastlı daşlar nə ilə əlaqəlidir? A) Süddən çox istifadə etmək ilə B) Yemək rejiminin pozulması C) Kalsiumun metabolizminin pozulması ilə D) Xolesterin mübadiləsinin pozulması ilə E) Laktazanın az olması ilə Ədəbiyyat: Секреты ультразвуковой диагностики. Под ред. В.Догра. Д.Рубенс. Пер. с анг. М. 2005. 456 с. 195) Emfizematoz xolesistitlər adətən böyüklərdə nə ilə müşahidə olunur? A) Podaqra ilə B) Yağlı yeməklərdən C) Xoledoxolitiaz ilə D) Koronarokardioskleroz ilə E) Pis və ya heç müalicə edilməyən diabet ilə Ədəbiyyat: Секреты ультразвуковой диагностики. Под ред. В.Догра. Д.Рубенс. Пер. с анг. М. 2005. 456 с. 196) Diafraqmanın natamam relaksasiyası adətən harada müşahidə olunur? A) Solda ön hissədə B) Sağdan ön hissədə C) Sağda arxa hissədə D) Düzgün cavab yoxdur E) Solda arxa hissədə Ədəbiyyat: Рябкин И.Х., Акпербеков А.А. Рентгенодиагностика заболеваний и повреждений диафрагмы. М., 1973. 208c. 197) Diafraqmanın tam relaksasiyası adətən harada müşahidə olunur?
 45. 45. A) Mərkəzi hissədə B) İki tərəfli ola bilər C) Soldan olur D) Heç olmur E) Sağ tərəfdə Ədəbiyyat: Рябкин И.Х., Акпербеков А.А. Рентгенодиагностика заболеваний и повреждений диафрагмы. М., 1973. 208c. 198) Qarın nahiyəsi absessinin rentgenoloji əlamətlərinə nə aiddir? A) Bütün cavablar düzgündür B) Qarın nahiyəsinin məhdudlaşmış kölgəliyi C) Qonşu bağırsaq ilgəklərinin məhdudlaşmış parezi D) Məhdudlaşmış nahiyədə mayenin üfüqi səviyyəsi E) Kölgəliyi əhatə edən orqanlarının yerdəyişməsi Ədəbiyyat: Власов П.В. Рентгено диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с. 199) Boş orqanın perforasiyasının rentgenoloji əlaməti hansıdır? A) Qarın nahiyəsində sərbəst qaz B) Diafraqmanınn funksiyasının və vəziyyətinin pozulması C) Bütün cavablar düzgündür D) Meteorizm E) Qarın nahiyəsində sərbəst maye Ədəbiyyat: Власов П.В. Рентгено диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с. 200) Mexaniki bağırsaq keçməməzliyinin bütün növləri üçün ümumi rentgenoloji əlamətlər hansıdır? A) Mədə-bağırsaq traktının topoqrafiyasının pozulması simptomları B) Qarın nahiyəsində sərbəst qaz əlamətləri C) Bağırsaqda mayenin üfüqi səviyyələri və qübbələr (arkalar) D) Meteorizm əlamətləri E) Qarın nahiyəsində sərbəst maye simptomları Ədəbiyyat: Петров В.И. Клинико-рентгенологическая диагностика кишечной непроходимости. М., 1964. 186 c. 201) Öd daşı ilə bağırsağın obturasiyası nəticəsində yaranan keçməməzlik adətən harada yerləşir? A) Treyts bağının səviyyəsində B) Yoğun bağırsağın distal nahiyəsində C) Bütün cavablar düzgündür D) Böyük duodenal məməciyin səviyyəsində E) Qalça bağırsağın distal nahiyyəsində
 46. 46. Ədəbiyyat: Петров В.И. Клинико-рентгенологическая диагностика кишечной непроходимости. М., 1964. 186 c. Süd vəzi xəstəliklərinin şüa diaqnostikasi 202) Süd vəzilərinin mammoqramları profilaktik müayinə zamanı hansı proyeksiyada çəkilməlidir? A) Yalnız yan B) Düz və çəp C) Düz və yan D) Çəp E) Düz Ədəbiyyat: Бахшиев Б.А. Лучевая диагностика. Баку. 2001. 522 c. 203) Süd vəzilərinin böyüdülmüş rentgenoqramması hansı məqsədlə çəkilir? A) Patoloji törəmənin koturlarını xarakterinin dəqiqləşdirilməsi üçün B) İnvolyusiyaya uğramış süd vəzilərində patoloji törəməni müəyyən etmək üçün C) İcmal mammoqrammada mammoloji bərklik fonunda patoloji törəməni müəyyən etmək üçün D) Mikrokalsinatları mövcudluğunun dəqiqləşdirilməsi üçün E) Axardaxili törəmələri müəyyən etmək üçün Ədəbiyyat: Под ред. Г.Е.Труфанова «Лучевая диагностика заболеваний молочных желез». СПб. 2006. 231 с. 204) Süd vəzi fibroadenomalarının hansının histoloji forması adətən kapsulaya malikdir? A) Yarpaqvari B) Qarışıq C) Perikanalikulyar forması D) Yuvenil E) İntrakanalikulyar Ədəbiyyat: Под ред. проф. Г.Е.Труфанова «Лучевая диагностика заболеваний молочных желез». СПб. 2006. 231 с. 205) Süd vəzi xərçənginin əsas patoqnomonik əlaməti hansıdır? A) Kirəc əlavələrinin əmələ gəlməsi B) Törəmə kölgəsinin həmcins strukturlu olması C) Şüalı kontur D) Törəmə kölgəsinin konturlarının dəqiq olması E) Qeyri-həmcins strukturu olması
 47. 47. Ədəbiyyat: «Лучевая диагностика заболеваний молочных желез» под ред.Г.Е.Труфанова. СПб. 2006. 231 с. 206) Süd vəzi duktoqrafiyası üçün əks göstəriş nə hesab olunur? A) Əks göstərişlər yoxdur B) Süd vəzi giləsindən irinli ifrazat gəldikdə C) Süd vəzi giləsindən seroz ifrazat gəldikdə D) Süd vəzisində kəskin iltihabi prosesi E) Süd vəzi giləsindən qanlı ifrazat gəldikdə Ədəbiyyat: «Лучевая диагностика заболеваний молочных желез» под ред.Г.Е.Труфанова. СПб. 2006. 231 с. Ürək-damar xəstəliklərinin şüa diaqnostikasi 207) Hansı proyeksiyalı rentgenoqramda sağ mədəciyin konturları kənara çıxmır? A) Sol yan B) Düz C) Sağ yan D) Sağ çəp E) Sol çəp Ədəbiyyat: Бахшиев Б.А. Лучевая диагностика. Баку. 2001. 522 c. 208) Hansı müayinə metodu qarın aortasının daralmasının lokalizasiyasını dəqiqləşdirmək və kollateraların vəziyyəti oyrənmək üçün optimaldır? A) Aortoqrafiya B) Rentgenoqrafiya C) KT D) USM E) Rentgenoskopiya Ədəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с. 209) Hansı xəstəlik zamanı kiçik qan dövranında prekapilyar təzyiqin artması müşahidə olunur? A) Dilyatasion kardiomiopatiya zamanı B) Qulaqcıqlararası arakəsmənin defekti hallarında C) Fallo triadası D) Fallo tetradası E) Mitral qapaqların çatışmamazlığı Ədəbiyyat: Белоконь Н.А., Подзолков В.П. «Врожденные пороки сердца» М.Медицина. 1991. 152 с.
 48. 48. 210) Hansı xəstəlik zamanı kiçik qan dövranında postkapilyar təzyiq artması müşahidə olunur? A) Açıq arterial axacağı zamanı B) Fallo triadası C) Aorta dəliyinin stenozunda D) Mitral qapaqların çatmamazlığında E) Fallo tetradası Ədəbiyyat: Белоконь Н.А., Подзолков В.П. «Врожденные пороки сердца» М.Медицина. 1991. 152 с. 211) Kiçik qan dövranının arterial hipertenziyası hansı xəstəlik üçün xarakterikdir? A) Ağciyər arteriyasının stenozu B) Aorta dəliyinin stenozu C) Aortanın koarktasiyası D) Bütün cavablar düzgündür E) Ağciyər arteriyasının tromboemboliyası üçün Ədəbiyyat: Белоконь Н.А., Подзолков В.П. «Врожденные пороки сердца» М.Медицина. 1991. 152 с. 212) “Ağciyər ürəyi” hansı xəstəliyin ağırlaşmasıdır? A) Hipertireoz B) Ürək qüsurları C) Miokardit D) Xroniki pnevmoniya E) Hipertonik xəstəliyi Ədəbiyyat: Линденбратен Л.Д, Королюк И.П. Медицинская радиология и рентгенология. М., 1993. 556 c. 213) Ürək belinin hamarlaşmasına nə zaman rast gəlinir? A) Aorta dəliyinin stenozu B) Aortanın koarktasiya C) Fallo tetradası D) Açıq arterial (Botal) axacağı E) Ağciyər arteriyasının izoləsiya olan daralması Ədəbiyyat: Nəsirova F.C. Cərrahi müdaxilə tələb olunan ürək xəstəliklərinin rentgen diaqnostikası. Bakı. 2009. 22 s. 214) Ağciyərin damar şəklinin seyrəlməsi nəyə xarakterikdir? A) Fallo tetradasına B) Qulaqcıqlararası arakəsmə defekti C) Mitral qapaqların çatmamazlığı
 49. 49. D) Açıq arterial axacağı E) Mədəciklərarası çəpərin defekti Ədəbiyyat: Nəsirova F.C. Cərrahi müdaxilə tələb olunan ürək xəstəliklərinin rentgen diaqnostikası. Bakı. 2009. 22 s. 215) Rentgenoskopiyada (düz proyeksiya) kontrastlaşmış qida borusu aorta səviyyəsində hansı zaman sola əyilir? A) Aortanın koarktasiya B) Mitral dəliyin daralması C) Aorta qapaqların çatışmazlığı D) Sağtərəfli aorta qövsünün yerləşməsi(yönəlməsi) E) Hipertonik xəstəliyi Ədəbiyyat: Белоконь Н.А., Подзолков В.П. «Врожденные пороки сердца» М.Медицина. 1991. 152 с. 216) Durğunluq ilə müşayiət olunan dilyatasion kardiomiopatiya üçün xarakterik olan əlamətlər hansıdır? A) Hər iki mədəciyin böyüməsi B) Qeyd olunan əlamətlərin heç biri C) Ağciyərlərdə venoz hipertenziya D) Qeyd olunan əlamətlərin hamısı E) Ürəyin kölgəsinin konturlarının yastılaşması Ədəbiyyat: Линденбратен Л.Д, Королюк И.П. Медицинская радиология и рентгенология. М., 1993. 556 c. 217) Leriş simptomu üçün nə xarakterikdir? A) Qalça arteriyaların və aortanın terminal şöbəsinin okklyuziyası B) Qaraciyər arteriyasının stenozu C) Qalça arteriyaların anevrizması D) Qarın aortanın anevrizması E) Dalaq arteriyasının okklyuziyası Ədəbiyyat: Сердечно-сосудистая хирургия. Под ред. В.И.Бураковского, Л.А.Бокерия. М.Медицина. 1989. 752 с. 218) Ateroskleroz zamanı aorta necə dəyişir? A) Dəyişmir B) Uzanır C) Genişlənir D) Daralır E) Genişlənir və uzanır Ədəbiyyat: Г.А.Зедгенидзе «Клиническая Рентгенорадиология». Москва. 1995. 364 с.
 50. 50. 219) Aortanın laylanmış anevrizmasının patoqnomik KT-əlaməti hansıdır? A) Aorta divarların qeyri-homogen densometriyası B) Aorta boşluğunda kalsinoz ocağı C) Aorta boşluğunun qeyri-homogen densometriyası D) Aorta divarının qalınlaşması E) Aorta diametrinin qəfl artması Ədəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с. Dayaq hərəkət sisteminin şüa diaqnostikasi 220) Hansı sümük bilək proksimal sırasına aid deyil? A) Noxudabənzər sümük B) Qayığabənzər C) Aypara sümük D) Qarmaqlı E) Üçüzlü sümük Ədəbiyyat: И.Г.Лагунова «Рентгеноанатомия скелета». М. Медицина. 1981. 368 с. 221) Hansı sümük bilək distal sırasına aid deyil? A) Üçüzlü sümük B) Başlı sümük C) Trapesiyayabənzər sümük D) Qarmaqlı sümük E) Trapesiyaşəkilli sümük Ədəbiyyat: И.Г.Лагунова «Рентгеноанатомия скелета». М. Медицина. 1981. 368 с. 222) Sirkə kasasının hissəsi qığırdaq ilə nəyi örtür? A) Aypara səthi B) Üstü C) Aşağı səthi D) Üstü və dibi E) Dibin Ədəbiyyat: И.Г.Лагунова «Рентгеноанатомия скелета». М. Медицина. 1981. 368 с. 223) Atlasın - birinci boyun fəqərəsində nə yoxdur? A) Yan kütlələr və çıxıntılar B) Yan çıxıntılar
 51. 51. C) Yan kütlələri D) Qövs E) Cisim Ədəbiyyat: И.Г.Лагунова «Рентгеноанатомия скелета». М. Медицина. 1981. 368 с. 224) Boyun fəqərələrinin qarmaqlarını təyin etmək üçün hansı rentgen proyeksiya optimal sayılır? A) Çəp 45º çevirmə ilə B) Düz ön-arxa proyeksiya C) Çəp 15º çevirmə ilə D) Çəp 30º çevirmə ilə E) Yan Ədəbiyyat: А.Н.Кишковский, Л.А.Тютин, Г.Н.Есиновская «Атлас укладок при рентгенологических исследованиях». Л. Медицина. 1987. 520 с. 225) Ən uzun tin (arxa )çıxıntısı hansı boyun fəqərəsində olur? A) 5-ci B) 7-ci C) 4-cü D) 3-cü E) 2-ci Ədəbiyyat: И.Г.Лагунова «Рентгеноанатомия скелета». М. Медицина. 1981. 368 с. 226) Bazu sümüyün proksimal hissəsinin ən xarakterik sınığı hansıdır? A) Kiçik qabarcığın sınığı B) Cərrahi boyunda xətti sınıq C) Böyük qabarcığın sınığı D) Anatomik boyunun sınığı E) Başın Ədəbiyyat: Рейнберг С.А. Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов. М., 1964 227) Hansı yuxarı ətraf oynaqların çıxığına daha çox rast gəlinir? A) Akromial-körpücük B) Proksimal mil-dirsək C) Dirçək D) Mil-bilək E) Bazu Ədəbiyyat: Рейнберг С.А. Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов. М., 1964
 52. 52. 228) Bilək sümüklərinin ən çox yayılmış sınığı hansıdır? A) Başlı sümüyün sınığı B) Periayparayabənzər əl çıxığı C) Qayığabənzər sümüyün sınığı D) Ayparayabənzər sümüyün çıxığı E) Üçüzlü sümüyün sınığı Ədəbiyyat: Рейнберг С.А. Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов. М., 1964 229) Hansı xəstəliklər maliqnizasiyaya uğraya bilər? A) Osteopoykiliya B) Spondilo-epifizar displaziya C) Başaçatmamış osteogenezi D) Sümük xondromatozu E) Mərmər xəstəliyi Ədəbiyyat: Рейнберг С.А. Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов. М., 1964 230) Xərçəngin osteoblastik metastazlarına oxşar rentgenoloji simptomlar hansı xəstəlikdə olur? A) Fibroz displaziya B) Osteopoykiliya xəstəliyində C) Epifizar displaziya D) Diafizar hiperostoz E) Tamamlanmayan osteogenez Ədəbiyyat: Рейнберг С.А. Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов. М., 1964 231) Hansı xəstəlik sümüklərin patoloji sınıqları ilə fəsadlaşır? A) Mərmər xəstəliyi (Albers Şenberg xəstəliyi) B) Spondilo-epifizar displaziya C) Diafizar hiperostoz D) Osteopoykiliya E) Meloreostoz Ədəbiyyat: Рейнберг С.А. Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов. М., 1964 232) Hansı xəstəlik zamanı ətrafdakı yumşaq toxumalar ossifikasiya oluna bilər? A) Sümük xondromatozunda B) Diafizar hiperostoz zamanı C) Fibroz displaziya zamanı
 53. 53. D) Meloreostoz (Leri xəstəliyi) E) Mərmər xəstəliyində Ədəbiyyat: Рейнберг С.А. Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов. М., 1964 233) Hansı xəstəliyin erkən stadiyasında oynaqlarda distrofik dəyişikliklər baş verir? A) Meloreostoz xəstəliyi B) Osteopoykiliya C) Epifizar displaziya zamanı D) Fibroz displaziya E) Mərmər xəstəliyi Ədəbiyyat: Рейнберг С.А. Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов. М., 1964 234) Üfürülmə simptomu hansı patologiyalarda rast gəlir? A) Fibroz displaziya B) Spondilo-epifizar displaziya C) Başaçatmamış osteogenezi D) Meloreostoz E) Araxnadaktiliya Ədəbiyyat: Рейнберг С.А. Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов. М., 1964 235) Uzun borulu sümüklərin hematogen irinli osteomieliti zamanı,sümüyün əsasən hansı hissəsi zədələnir? A) Diafiz B) Diafiz və epifiz C) Metafiz D) Apofiz E) Epifiz Ədəbiyyat: Рейнберг С.А. Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов. М., 1964 236) Hematogen osteomielitin erkən rentgenoloji əlaməti hansıdır? A) Periostal reaksiya və skleroz B) Fistula yaranması C) Kortikal qatın xırda ocaqlı destruksiyası D) Yanaşı yumşaq toxumaların dəyişməsi E) Osteoskleroz Ədəbiyyat: Рейнберг С.А. Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов. М., 1964
 54. 54. 237) Vərəmli ostit xəstəliyinin lokalizasiyasına adətən harada rast gəlinir? A) Metafiz B) Apofiz C) Epifiz D) Fərqi yoxdur E) Diafiz Ədəbiyyat: Рейнберг С.А. Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов. М., 1964 238) Sümük vərəminə hansı sekvestorlar xarakterikdir? A) Total B) Fərqi yoxdur C) Süngəri D) Kortikal və total E) Kortikal Ədəbiyyat: Рейнберг С.А. Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов. М., 1964 239) Sümük-qığırdaq ekzostozları uzun borulu sümüklərin hansı hissələrindən inkişaf edir? A) Metafizlərdən B) Metadiafiz hissəsindən C) Apofiz hissəsindən D) Diafiz hissəsindən E) Epifiz və apofizdən Ədəbiyyat: Рейнберг С.А. Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов. М., 1964 240) Sümük-qığırdaq ekzostozları skeletin hansı sümüklərində olmur? A) Qabırğalarda B) Fəqərələrdə C) Kəllə qapağı və üz skeletinin sümüklərində D) Uzun borulu sümüklərdə E) Çanaq sümüklərində Ədəbiyyat: Рейнберг С.А. Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов. М., 1964 241) Osteoblastoklastomanın (hiqantoma) adətən harada lokalizasiya olunur? A) Epifiz B) Metaepifiz C) Diafiz D) Apofiz
 55. 55. E) Metafiz Ədəbiyyat: Рейнберг С.А. Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов. М., 1964 242) Skeletin hansı sümüklərində hemangiomaya nadir hallarda rast gəlinir? A) Uzun borulu sümüklər B) Fəqərələr və qabırqalar C) Kəllə qapağı sümükləri D) Qabırğalar E) Fəqərələr Ədəbiyyat: Веснин А.Г., Семенов И.И. «Атлас лучевой диагностики опухолей опорно-двигательного аппарата». М. 2002. 181 с. 243) Hansı bədxassəli sümük tumorları 50 yaşından yuxarı olan xəstələr üçün xarakterikdir? A) Retikulosarkomalar B) Xondrosarkoma C) Yuinq sarkomaları D) Düzgün cavab yoxdur E) Osteogen sarkomalar Ədəbiyyat: Веснин А.Г., Семенов И.И. «Атлас лучевой диагностики опухолей опорно-двигательного аппарата». М. 2002. 181 с. 244) Hansı bədxassəli sümük şişinin klinikası və rentgenoloji şəkli osteomieliti xatırladır? A) Fibrosarkoma B) Osteogen sarkoma C) Yuinq sarkoması D) Ağciyər metastazları E) Xondrosarkoma Ədəbiyyat: Веснин А.Г., Семенов И.И. «Атлас лучевой диагностики опухолей опорно-двигательного аппарата». М. 2002. 181 с. 245) Fəqərələrin bədxassəli şişləri üçün hansı rentgenoloji əlamət xarakterik deyil? A) Fəqərə cisminin destruksiyası B) Paravertebral yumşaq toxumaların qalınlaşması C) Fəqərəarası diskin dağılması D) Fəqərə qövsü ayaqçıqlarının destruksiyası E) Fəqərə qövsün destruksiyası Ədəbiyyat: Веснин А.Г., Семенов И.И. «Атлас лучевой диагностики опухолей опорно-двигательного аппарата». М. 2002. 181 с.

×