Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cb Personals Millorat

405 views

Published on

Competències

Published in: Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cb Personals Millorat

  1. 1. Les competències personals Miquel Castillo Anna Diaz Jordi Grabulosa Pep Tort
  2. 2. Identitat personal <ul><li>Dissenyar i executar projectes individuals. </li></ul><ul><li>Dissenyar i executar projectes col·lectius. </li></ul><ul><li>Definir els elements que caracteritzen la pròpia cultura a través de la identificació d’accions, símbols i objectes concrets. </li></ul><ul><li>Realitzar, a través d’una graella de característiques personals, una radiografia de les pròpies possibilitats i limitacions com a persona. </li></ul><ul><li>Respondre qüestionaris personals. </li></ul>
  3. 3. Identitat personal <ul><li>Desenvolupar hàbits responsables. </li></ul><ul><li>Treballar l’autoestima </li></ul><ul><li>Regular les emocions d’un mateix i vers els altres. </li></ul>
  4. 4. Diferència i diversitat <ul><li>Comparar-se amb les possibilitats de la resta del companys: a la recerca de compatibilitats. </li></ul><ul><li>Discutir, debatre i compartir experiències amb els companys. </li></ul>
  5. 5. Diferència i diversitat <ul><li>Valorar la diferència com quelcom positiu a partir de les pròpies carències. L’altre ens complementa. </li></ul><ul><li>Relativitzar la pròpia manera de fer, pensar i creure com la única i com la millor. </li></ul>
  6. 6. Biografia personal <ul><li>Realització d’un fris cronològic i/o d’un riu de la vida. </li></ul><ul><li>Datar esdeveniments de la pròpia biografia. </li></ul><ul><li>Redactar fets passats, experiències personals i anècdotes actuals. </li></ul><ul><li>Triar imatges, fotografies importants a la vida de cadascun. </li></ul><ul><li>Reconèixer la importància d’algunes persones, llocs i circumstàncies de la pròpia vida. </li></ul><ul><li>Compondre un mural de la biografia. </li></ul>
  7. 7. Biografia personal <ul><li>Respectar, ser tolerant i obert vers les altres biografies. </li></ul><ul><li>Reflexionar sobre la pròpia biografia. </li></ul><ul><li>Respectar el material utilitzat. </li></ul><ul><li>Prendre actituds assertives i empàtiques amb els companys. </li></ul>
  8. 8. Criteris d’avaluació <ul><li>Inicials: </li></ul><ul><ul><li>Qüestionari inicial sobre qüestions personals. </li></ul></ul><ul><ul><li>Debat, oral i participatiu, dels continguts de la competència. </li></ul></ul><ul><li>Formatives: </li></ul><ul><ul><li>Valoració subjectiva qualitativa del treball conceptual realitzat a classe (autoconeixement, pròpia identitat i pensament crític). </li></ul></ul><ul><ul><li>Registre de seguiment de les actituds. </li></ul></ul><ul><ul><li>Registre de la realització de les activitats (procediments) en una graella de possibilitats i limitacions. </li></ul></ul><ul><ul><li>Observació de les reaccions dels alumnes de l’aula davant alumnes d’altres cultures o d’origen estranger. </li></ul></ul><ul><li>Sumatives: </li></ul><ul><ul><li>Valoració quantitativa dels projectes treballats en els procediments ( de confiança, de diàleg, de cooperació) </li></ul></ul><ul><ul><li>Valoració de la participació a l’aula i del treball de valoració dels companys. </li></ul></ul><ul><ul><li>Realització d’un projecte individual final sobre la pròpia biografia: mural i exposició oral. </li></ul></ul>

×