Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Llengua 3r prim

15,039 views

Published on

 • Be the first to comment

Llengua 3r prim

 1. 1. Tercer nivell de concreció LLENGUA 3 Educació primària
 2. 2. 0. Ens retrobem! I- IntroduccióLa unitat zero de Llengua del tercer curs d’Educació primària s’inicia amb l’observaciói el comentari d’una imatge.Aprendrem a respondre preguntes a partir d’una fotografia, a respectar les intervencionsdels companys i parlar ordenadament, i a llegir i comprendre el contingut d’un textnarratiu.També aprendrem a reconèixer la síl·laba i la separació sil·làbica de les paraules, aixícom a identificar les parts d’un conte i les fórmules d’inici i desenllaç, i a treballar latolerància i el respecte envers les persones que ens envolten.
 3. 3. II- Objectius i contingutsObjectius• Observar i comentar una imatge.• Respondre preguntes a partir de la fotografia.• Respectar les intervencions dels companys i parlar de manera ordenada.• Llegir i comprendre el contingut d’un text narratiu.• Reconèixer la síl·laba i la separació sil·làbica de les paraules.• Identificar les parts d’un conte i les fórmules d’inici i de desenllaç.• Treballar la tolerància i el respecte envers les persones que ens envolten.ContingutsDimensió comunicativa• Ubicació d’unes fotografies en el temps i identificació del que apareix a cadascuna.• Interès per explicar coses pròpies i escoltar les dels companys.• Participació en una conversa respectant el torn de paraula i les intervencions.• Treball d’una il·lustració a partir de preguntes concretes.• Interpretació d’un conte a partir de la seva lectura.• Escriptura d’un conte.• Definició de la síl·laba i separació sil·làbica correcta en la paraula.Dimensió estètica i literària• Comprensió d’un text narratiu a partir de la seva lectura.• Lectura, caracterització i escriptura d’un conte.Dimensió social i cultural• Respecte a la diversitat d’opinions.• Valoració del text com a oci.Treball amb competències• Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.• Competència social i ciutadana.• Competència d’autonomia i iniciativa personal.• Competència matemàtica.
 4. 4. III- MetodologiaProcés d’ensenyament-aprenentatgeEn aquest curs es pretén configurar un nou espai on els alumnes podran aprendre iadquirir capacitats sòlides i útils per a la seva vida. Per fer-ho possible, es procuraràdestacar els aspectes següents:• La promoció d’un aprenentatge eficaç per mitjà del qual l’alumnat relacioni el queaprèn amb el seu entorn natural i social. És per això que s’ofereix un bon nombred’activitats de lectura d’imatges i textos de la vida quotidiana, de comprensió lectora, deredacció de vivències personals, de relació de conceptes i entorn, d’utilització de lesnoves tecnologies del coneixement i la informació, etc., per tal d’ajudar-los a prendredecisions i resoldre problemes relacionats amb la seva vida diària.• La contribució al desenvolupament de les competències. Per exemple, aldesenvolupament de la pròpia personalitat i autonomia, i de la capacitat de pensar icomunicar-se, propiciant que els alumnes llegeixin i exposin idees pròpies, vivències,fets... oralment i per escrit. Així mateix, per mitjà del treball en grup que es fomenta desdel llibre, l’alumnat aprèn a tenir iniciativa, a conviure amb els companys i lescompanyes de l’escola i habitar el món del qual forma part.Aquest curs, a través dels continguts, de les imatges i de les activitats posarem elsmitjans perquè l’alumnat reconegui i accepti la diversitat cultural de la societat on viu.Així mateix, volem aconseguir una autèntica educació en valors, atenent especialment al’educació per a la tolerància, el respecte al medi ambient i la convivència.Recursos i mitjansImpresos• Llengua 3 Educació primària. Grup Promotor / Santillana.• Lectures 3 Educació primària. Grup Promotor / Santillana.• Guia. Recursos didàctics per al professorat. Llengua 3 Educació primària. Grup Promotor / Santillana.• Quadern d’ampliació i reforç. Llengua 3 Educació primària. Grup Promotor / Santillana.• Quadern d’avaluació. Llengua 3 Educació primària. Grup Promotor / Santillana.• Quadern 7 de Llengua Educació primària. Grup Promotor / Santillana.• Làmines. Llengua 3 Educació primària. Grup Promotor / Santillana.Recursos TIC• CD Comprensió oral. Llengua 3 Educació primària. Grup Promotor / Santillana.
 5. 5. • Recursos digitals del cicle mitjà. Grup Promotor / Santillana.• CD Documents curriculars del cicle mitjà. Grup Promotor / Santillana.• CD Solucionari quaderns Llengua 3 Educació primària. Grup Promotor / Santillana.
 6. 6. IV- Activitats d’aprenentatgeObjectiusObservar una fotografia.Comentar el que la imatge els suggereix.Suggeriments didàcticsAbans de treballar la imatge• Per introduir els alumnes en la unitat, convidar-los a observar la il·lustració de la pàgina 6 del llibre de l’alumne i fer que la relacionin amb l’estiu. També se’ls pot fer llegir el títol de la unitat i plantejar-los a què fa referència.Per treballar la imatge• Proposar als alumnes que es fixin en les imatges de la fotografia de la pàgina 6 del llibre de l’alumne, i establir un diàleg amb ells fent referència a les activitats que hi apareixen; comentar-les i valorar quina mena d’activitats els són més properes i per què.Programa de lectura de la imatge• Mitjançant les activitats que es proposen a la pàgina 7 del llibre de l’alumne, es vol que els alumnes es fixin en el muntatge fotogràfic i diguin quina de les imatges representa millor el que han fet durant les vacances i quina el que més els agrada fer a l’estiu.Treballem valors• A partir de l’observació de les imatges de la pàgina 6 del llibre de l’alumne, parlar amb els alumnes de la importància de compartir el temps lliure amb altres persones i, sobretot, amb persones de la mateixa edat.Treball amb competènciesCompetència en el coneixement i la interacció amb el món físic• Proposar als alumnes que facin una llista de les activitats pròpies de l’estiu que es duen a terme interactuant amb l’entorn natural, lluny de la ciutat i a l’aire lliure.Objectius
 7. 7. Llegir correctament un text narratiu.Aprendre a entendre el text.Suggeriments didàcticsAbans de llegir• Preguntar als alumnes si han estat mai el nou de la classe o del curs. Fer que facin memòria de com es van sentir i que ho expliquin als companys i companyes.• Demanar si hi ha algun alumne nouvingut i fer que expliqui la seva primera experiència a l’escola a Catalunya.Durant la lectura• Fer una lectura col·lectiva del text de les pàgines 8 i 9 del llibre de l’alumne, i a continuació una d’individual. Treballar entonació i pauses per treure el màxim partit de la narració.Després de la lectura• Fer que els nens i nenes expliquin el contingut d’aquest text de les pàgines 8 i 9 del llibre de l’alumne, i que el vinculin a la seva experiència.• Demanar-los què pensen de l’actitud del Joan amb en Saïd (és pesat, simpàtic, etc.).• Preguntar-los què s’acostuma a fer el primer dia d’escola.• Plantejar-los si quan es retroben amb els seus amics es veuen tan canviats com es veuen els protagonistes de la lectura.Treball amb competènciesCompetència social i ciutadana• Proposar als alumnes que pensin de quina manera es pot ajudar les persones nouvingudes a integrar-se a la societat. Fer que valorin la llengua en aquest procés i que expliquin la importància que hi té.Treballem valors• Comentar amb els alumnes com el text de les pàgines 8 i 9 del llibre de l’alumne mostra l’ajuda d’en Joan al Saïd. Fer que valorin l’esforç per ajudar els alumnes nouvinguts a integrar-se a l’escola. Demanar-los també que s’esforcin ells per ajudar els seus companys i companyes a fer-ho.ObjectiusInterpretar el text a partir d’unes qüestions concretes.
 8. 8. Reconèixer els personatges i els esdeveniments del text.Suggeriments didàcticsPrograma de comprensió lectora• Activitats 1 i 2 de la pàgina 10 del llibre de l’alumne. Obtenció de la informació. Respondre qüestions concretes sobre els protagonistes.• Activitats 3 i 4 de la pàgina 10 del llibre de l’alumne. Reflexió sobre el contingut. Pensar en el que passa i expressar-ho de manera diferent a com apareix en el text.• Activitat 5 de la pàgina 10 del llibre de l’alumne. Reflexió sobre el contingut. A partir del text i d’una qüestió concreta, aportar idees pròpies.• Activitat 6 de la pàgina 10 del llibre de l’alumne. Elaboració d’una interpretació. A partir del contingut del text, reflexionar i aportar idees pròpies.Treball amb competènciesCompetència d’autonomia i iniciativa personal• Plantejar als alumnes la importància que té el fet de prendre la iniciativa individualment, al marge de la resta de la gent, i com això ens fa créixer com a persones.ObjectiusSeparar les síl·labes de les paraules.Reconèixer els dígrafs que se separen i els que no se separen.Suggeriments didàctics• Proposar als alumnes que facin una llista amb deu paraules diferents de les que han aparegut en aquesta primera unitat i fer que les separin en síl·labes. Corregir-les a la pissarra i comentar les possibles errades i els dígrafs que se separen i els que no se separen que vagin apareixent.• Demanar als nens i nenes que, a partir d’algunes de les paraules que els hauran aparegut a l’activitat anterior, en facin tots els talls possibles, com si arribessin a final de línia i haguessin de partir el mot. Corregir-les a la pissarra.• Animar els alumnes a fer les activitats de la pàgina 11 del llibre de l’alumne.
 9. 9. Treball amb competènciesCompetència matemàtica• Plantejar als alumnes que relacionin les paraules que es proposen a l’activitat 8 de la pàgina 11 del llibre de l’alumne (monosíl·laba, bisíl·laba, trisíl·laba, etc.) amb el nombre de síl·labes que representa cadascuna d’aquestes paraules.ObjectiusLlegir i entendre un conte.Identificar-ne les parts.Reconèixer les fórmules d’inici i final.Escriure un conte a partir d’una guia.Suggeriments didàctics• Proposar als nens i nenes que pensin en diferents contes i que s’adonin que l’esquema d’anàlisi que es planteja a l’activitat 11 de la pàgina 12 del llibre de l’alumne, és vàlid per a tots. Apliqueu-lo a altres contes perquè vegin que sempre es repeteixen els ítems que es demana que completin.• Animar els alumnes a fer les activitats de la pàgina 12 del llibre de l’alumne.Treball amb competènciesCompetència social i ciutadana• Plantejar als alumnes que per escoltar un conte de principi a final cal estar atent i concentrat per entendre’n tots els detalls, igual com quan van al teatre o al cinema. Fer que valorin la part social de compartir un conta-contes amb altra gent i respectar tant la persona que els explica com les que l’escolten.Treball amb valors• Comentar amb els alumnes la importància dels contes dins de la tradició oral. Avui dia, acostumen a tenir contes a casa, en suport paper, però cal que tinguin present que abans la gent no en tenia i que es transmetien oralment de generació en generació, i que així és com ens han arribat a nosaltres.
 10. 10. V- Orientacions i recursosEl text• El text narratiu de les pàgines 8 i 9 del llibre de l’alumne ha estat fet expressament per Elena O’Callaghan per al nostre llibre de text.• Elena O’Callaghan i Duch va néixer a Barcelona l’any 1955. És llicenciada en filosofia, ciències de l’educació i filologia catalana. Es va dedicar a la docència, però, des de fa uns quants anys, fa tasques d’edició en el món de la literatura infantil i juvenil, on també destaca com a autora i traductora. Ha guanyat diversos premis nacionals i internacionals. Ha publicat contes i novel·les per a joves i adults, poesies, peces teatrals, articles pedagògics i de crítica literària. També és autora de llibres de text.Altres recursosParlem de les vacances• Proposar als alumnes que expliquin què han fet durant les vacances. Cadascú parlarà un minut davant dels companys i companyes i els explicarà com ha passat els dos mesos llargs de vacances escolars (colònies, esplais, família, si han anat a la muntanya, a la platja, a fer un viatge, etc.).• Es pretén que agafin confiança per parlar davant dels altres, que no s’entrebanquin, que respectin i que escoltin amb atenció les intervencions dels seus companys.Joc• Proposar als nens i nenes d’entrar a la pàgina dels contes bojos: http://win.memcat.org/infantil/contesb/index.html i jugar una estona. Per començar, cal triar el conte que es prefereixi. A continuació, s’han de completar unes dades que permeten personalitzar els contes. Finalment, fer que imprimeixin els contes resultants i els llegeixin a classe.Activitats de comprensió oral• Consultar les pàgines 200 a 211 de la guia.
 11. 11. VI- AvaluacióCriteris d’avaluació• Mostrar facilitat per expressar-se oralment.• Llegir i extreure informació concreta d’una narració.• Identificar la síl·laba i la separació sil·làbica de les paraules.• Reconèixer les parts d’un conte i les fórmules d’inici i de final.Avaluació inicial• Demanar als alumnes que facin els exercicis de la pàgina 10 a la 25.Fitxes d’avaluació• Demanar als alumnes que facin els exercicis de la pàgina 29 i 30.
 12. 12. VII- Atenció a la diversitatFitxa 1 de reforçL’alfabet• Vegeu les activitats de la pàgina 3 del Quadern de reforç i ampliació Llengua 3.Fitxa 2 de reforçL’oració• Vegeu les activitats de la pàgina 3 del Quadern de reforç i ampliació Llengua 3.
 13. 13. 1. Ben amunt! I- IntroduccióLa primera unitat de Llengua del tercer curs d’Educació primària s’inicia amb la lecturad’una imatge i la lectura i comprensió d’un text narratiu, així com amb un diàleg en quèels nens i les nenes s’explicaran anècdotes.Més endavant els alumnes reconeixeran l’alfabet i l’ordre en què estan col·locades leslletres, usaran el diccionari i identificaran una oració i la caracteritzaran.
 14. 14. II- Objectius i contingutsObjectius• Observar i comentar una imatge.• Respondre preguntes a partir de la fotografia.• Respectar les intervencions dels companys i intervenir de manera ordenada.• Llegir i comprendre el contingut d’un text narratiu.• Identificar l’alfabet i l’ordre que estableix entre les lletres.• Reconèixer l’oració i caracteritzar-la.• Llegir, comprendre, caracteritzar i escriure una anècdota.• Definir el diccionari i utilitzar-lo.• Treballar el respecte envers tothom que ens envolta.ContingutsDimensió comunicativa• Descripció de les característiques d’un edifici.• Interès per explicar coses pròpies i escoltar les dels companys.• Comentari d’una il·lustració.• Participació en una conversa respectant el torn de paraula.• Treball d’una il·lustració a partir de preguntes concretes.• Comprensió d’una anècdota a partir de la seva lectura.• Escriptura d’una anècdota.• Caracterització de l’alfabet.• Reconeixement de l’oració.• Utilització del diccionari.Dimensió estètica i literària• Comprensió d’un text narratiu a partir de la seva lectura.• Lectura, caracterització i escriptura d’una anècdota.Dimensió social i cultural• Respecte a la diversitat d’opinions i de parers.• Valoració del text com a oci i com a informació.Treball amb competències• Competència social i ciutadana.
 15. 15. • Competència de coneixement i interacció amb el món físic.• Competència de tractament de la informació i competència digital.• Competència d’aprendre a aprendre.• Competència d’autonomia i iniciativa personal.• Competència artística i cultural.• Competència matemàtica.
 16. 16. III- MetodologiaProcés d’ensenyament-aprenentatgeEn aquest curs es pretén configurar un nou espai on els alumnes podran aprendre iadquirir capacitats sòlides i útils per a la seva vida. Per fer-ho possible, es procuraràdestacar els aspectes següents:• La promoció d’un aprenentatge eficaç per mitjà del qual l’alumnat relacioni el queaprèn amb el seu entorn natural i social. És per això que s’ofereix un bon nombred’activitats de lectura d’imatges i textos de la vida quotidiana, de comprensió lectora, deredacció de vivències personals, de relació de conceptes i entorn, d’utilització de lesnoves tecnologies del coneixement i la informació, etc., per tal d’ajudar-los a prendredecisions i resoldre problemes relacionats amb la seva vida diària.• La contribució al desenvolupament de les competències. Per exemple, aldesenvolupament de la pròpia personalitat i autonomia, i de la capacitat de pensar icomunicar-se, propiciant que els alumnes llegeixin i exposin idees pròpies, vivències,fets... oralment i per escrit. Així mateix, per mitjà del treball en grup que es fomenta desdel llibre, l’alumnat aprèn a tenir iniciativa, a conviure amb els companys i lescompanyes de l’escola i habitar el món del qual forma part.Aquest curs, a través dels continguts, de les imatges i de les activitats posarem elsmitjans perquè l’alumnat reconegui i accepti la diversitat cultural de la societat on viu.Així mateix, volem aconseguir una autèntica educació en valors, atenent especialment al’educació per a la tolerància, el respecte al medi ambient i la convivència.Recursos i mitjansImpresos• Llengua 3 Educació primària. Grup Promotor / Santillana.• Lectures 3 Educació primària. Grup Promotor / Santillana.• Guia. Recursos didàctics per al professorat. Llengua 3 Educació primària. Grup Promotor / Santillana.• Quadern d’ampliació i reforç. Llengua 3 Educació primària. Grup Promotor / Santillana.• Quadern d’avaluació. Llengua 3 Educació primària. Grup Promotor / Santillana.• Quadern 7 de Llengua Educació primària. Grup Promotor / Santillana.• Làmines. Llengua 3 Educació primària. Grup Promotor / Santillana.Recursos TIC• CD Comprensió oral. Llengua 3 Educació primària. Grup Promotor / Santillana.
 17. 17. • Recursos digitals del cicle mitjà. Grup Promotor / Santillana.• CD Documents curriculars del cicle mitjà. Grup Promotor / Santillana.• CD Solucionari quaderns Llengua 3 Educació primària. Grup Promotor / Santillana.
 18. 18. IV- Activitats d’aprenentatgeObjectiusObservar una fotografia.Comentar el que la imatge els suggereix.Suggeriments didàcticsAbans de treballar la imatge• Per introduir els alumnes en aquesta unitat 1, convidar-los a observar la il·lustració de la pàgina 14 del llibre de l’alumne, i fer que la relacionin amb l’alçada. També se’ls pot fer llegir el títol de la unitat i plantejar-los a què fa referència. Probablement tots voldran expressar les seves idees o opinions; recordar-los que cal respectar un torn de paraula.Per treballar la imatge• Proposar als alumnes que es fixin en la imatge de la pàgina 14 del llibre de l’alumne, i establir un diàleg amb ells fent referència a l’edifici i l’animal que hi apareixen; comparar-los per l’alçada i situar-los cadascun en el seu entorn físic habitual.• Animar els alumnes a fer les activitats de la pàgina 15 del llibre de l’alumne.Treballem valors• A partir de l’observació de la imatge de la pàgina 14 del llibre de l’alumne, parlar amb els alumnes de la importància de conservar els edificis que són patrimoni històric.Treball amb competènciesCompetència social i ciutadana• Proposar als alumnes que facin una llista de les actuacions incíviques que cal evitar en una ciutat per tal de conservar-la neta i evitar fer malbé el que ens envolta, sigui o no patrimoni històric o d’interès cultural.Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic• A partir de la imatge de la girafa, a la pàgina 14 del llibre de l’alumne, fer que els alumnes s’adonin de la importància de respectar el món, especialment, la natura i els animals.
 19. 19. ObjectiusLlegir correctament un text narratiu.Aprendre a entendre el text.Suggeriments didàcticsAbans de llegir• Preguntar als alumnes si coneixen quina és la feina dels netejafinestres. Comentar-la a la classe i explicar les diferents maneres com es pot fer aquesta feina.• Fer que, llegint el títol del text de la pàgina 16 del llibre de l’alumne i fixant-se en les imatges, es facin una idea del contingut del text.Durant la lectura• Fer una lectura col·lectiva del text de les pàgines 16, 17 i 18 del llibre de l’alumne i a continuació una d’individual. Treballar l’entonació i les pauses.• Si es creu convenient, es poden repartir els personatges de la narració entre els alumnes i fer-ne una lectura dramatitzada.Vocabulari• Plantejar als alumnes que marquin les paraules de la lectura de les pàgines 16, 17 i 18 del llibre de l’alumne de les quals desconeguin el significat. Fer-los fer un treball de recerca, amb ajut del diccionari o treballant el significat de les paraules entre tots a la classe.• Per tal de practicar aquest vocabulari, proposar-los d’escriure una oració amb cadascuna de les paraules que han buscat al diccionari. Corregir-les a la classe.• La idea és que ningú quedi amb dubtes: el text ha de quedar totalment entès un cop s’ha fet la lectura.Després de la lectura• Proposar als nens i nenes que es fixin en els dibuixos de les pàgines 16, 17 i 18 del llibre de l’alumne i que interpretin a quins moments de la narració fan referència.• Preguntar a tres o quatre voluntaris que expliquin el contingut del text. Després, demanar-los què els ha semblat.• Demanar als alumnes si coneixen altres contes en què les persones i els animals interactuïn (treballant, parlant, etc.).• A partir de l’activitat 4 de la pàgina 19 del llibre de l’alumne, preguntar-los de què estan orgullosos. Portar la pregunta més enllà i demanar-los de què podem estar
 20. 20. orgullosos els éssers humans.Treball amb competènciesTractament de la informació i competència digital• Fer que els alumnes utilitzin l’ordinador i Internet per buscar informació sobre Roald Dahl. Posar-la en comú i comentar-la.Competència social i ciutadana• Plantejar als alumnes la importància que té la col·laboració entre les persones per aconseguir els objectius pretesos, siguin els propis o els de la comunitat.Treballem valors• Proposar als alumnes la importància de confiar en les pròpies capacitats i en les dels altres. El duc, a la lectura, no sembla creure que la girafa, el pelicà i el mico puguin fer la feina, però els dóna un vot de confiança i ells li demostren la seva vàlua.ObjectiusInterpretar el text a partir d’unes qüestions concretes.Reconèixer els personatges i la seva funció en el text.Suggeriments didàcticsPrograma de comprensió lectora• Activitats 1 i 2 de la pàgina 19 del llibre de l’alumne. Obtenció de la informació. Recordar qüestions concretes sobre els protagonistes.• Activitat 3 de la pàgina 19 del llibre de l’alumne. Reflexió sobre el contingut. Pensar en algunes actituds dels personatges i traduir-les en paraules.• Activitat 4 de la pàgina 19 del llibre de l’alumne. Obtenció de la informació i elaboració d’una interpretació. Buscar una informació i extrapolar-la a altres casos.• Activitat 5 de la pàgina 19 del llibre de l’alumne. Reflexió sobre el contingut. A partir del text i d’una qüestió concreta, aportar idees pròpies.Treball amb competènciesCompetència d’aprendre a aprendre• Explicar als alumnes la importància de llegir amb l’entonació adequada tant per entendre millor el text com perquè els que l’escolten no perdin l’atenció.
 21. 21. ObjectiusDefinir l’alfabet.Memoritzar l’alfabet.Ordenar paraules alfabèticament.Suggeriments didàctics• Proposar als alumnes que escriguin una paraula que comenci amb cadascuna de les lletres de l’alfabet i que en segueixin l’ordre. Si cal, poden fer servir el diccionari. Es trobaran que hi ha una lletra que mai no apareix a principi de paraula: és la y, que només apareix en el dígraf ny.• A partir de l’activitat 6 de la pàgina 20 del llibre de l’alumne, fer que dibuixin un laberint i que hi marquin el camí amb les lletres de l’alfabet que caldrà seguir ordenadament per arribar al final. Un cop acabat, fer que l’intercanviïn amb un company o companya i el resolguin.• Animar els alumnes a fer la resta d’activitats de les pàgines 20 i 21 del llibre de l’alumne.Treball amb competènciesCompetència d’aprendre a aprendre• Plantejar als alumnes que una manera de memoritzar l’alfabet és posar-li música: a partir de la cantarella que es tria, la seqüència ordenada de l’abecedari flueix amb facilitatCompetència d’autonomia i iniciativa personal• Demanar als alumnes que escriguin un nom de persona amb cadascuna de les lletres de l’alfabet. Després, posar-los en comú i corregir les possibles errades.ObjectiusReconèixer l’oració i caracteritzar-la.Completar oracions.Escriure oracions.Suggeriments didàctics• Proposar als alumnes que escriguin oracions i, a continuació, en un full a part, les
 22. 22. desordenin. Fer que intercanviïn les oracions desordenades amb un company, que les haurà d’ordenar. Demanar-los que tornin a intercanviar els fulls i que en facin la correcció.• Escriure grups de tres paraules a la pissarra (per exemple: nen, jugar, pilota; avi, passejar, gos; etc.) i fer que els nens i nenes escriguin una oració amb cadascun d’ells. Llegir-les en veu alta i corregir-les entre tots.Programa de tolerància• A l’activitat 18 de la pàgina 23 del llibre de l’alumne se’ls demana que donin idees per tenir més bona convivència amb els companys de la classe.• Animar els alumnes a fer la resta d’activitats de les pàgines 22 i 23 del llibre de l’alumne.Treball amb competènciesCompetència artística i cultural• Proposar als alumnes que dibuixin com s’imaginen els tres animals treballant junts. Penjar tots els dibuixos a l’aula perquè tothom els pugui veure. Si es considera convenient, es pot fer una votació i triar-ne el que més agradi.Competència matemàtica• Demanar als alumnes que comptin quantes oracions han escrit a partir de l’activitat 17 de la pàgina 23 del llibre de l’alumne. Fer que cadascú en digui el nombre en veu alta perquè els altres en prenguin nota. Al final, individualment, hauran de sumar la quantitat d’oracions que han escrit entre tots els alumnes i tindran el nombre total de membres de totes les famílies dels alumnes.ObjectiusLlegir i entendre una anècdota.Caracteritzar l’anècdota i les seves parts.Escriure i completar anècdotes.Suggeriments didàctics• Fer que els nens i nenes s’imaginin que la Torre Eiffel s’hagués construït a Barcelona. Preguntar-los: on creuen que estaria ubicada? Quedaria bé? Els agradaria tenir un monument com aquest a Barcelona? Agradaria avui dia una torre com aquesta a la nostra ciutat? Convertir totes aquestes propostes en un diàleg. Procurar que els alumnes respectin el torn de paraula i que participin tots activament en el debat.• Plantejar-los: si haguessin de classificar aquesta anècdota, com la considerarien?
 23. 23. Divertida, curiosa, sorprenent, etc. Fer que raonin la seva resposta.• Animar els alumnes a fer les activitats de les pàgines 24 i 25 del llibre de l’alumne.Treballem valors• Comentar amb els alumnes la importància d’entendre cada cosa en el seu moment històric i respectar com va ser vista i entesa aleshores. Fer-los pensar que una cosa tan poc estranya per a nosaltres com la Torre Eiffel, emblema de París, va ser un «monstre de ferro» per a la gent de la ciutat en el moment que es va construir. Però després s’hi van acostumar i van impedir el seu enderrocament.Treball amb competènciesCompetència social i ciutadana• Per fer l’activitat 23 de la pàgina 25 del llibre de l’alumne, estimular els alumnes perquè facin ús de les pròpies vivències per relatar alguna anècdota personal.Competència en el coneixement i interacció amb el món físic• Fer que els alumnes es plantegin l’impacte visual que tenen aquesta mena de construccions en el nostre entorn. Preguntar-los si és el tipus de construcció que creuen adequat o si és una manera d’edificar que ja ha quedat antiga i obsoleta.ObjectiusDefinir el diccionari.Utilitzar el diccionari.Comprendre la utilitat de l’ordre alfabètic en el diccionari.Suggeriments didàctics• A partir de l’activitat 25 de la pàgina 26 del llibre de l’alumne, escriure a la pissarra una llista de paraules que comencin amb la mateixa lletra i fer que les ordenin alfabèticament tal com apareixen al diccionari (per exemple: feina, festa, feble, fiar, etc.). Demanar-los que les busquin al diccionari i que escriguin una oració amb cadascuna de les paraules que se’ls ha fet buscar. Comprovar que han entès el significat dels mots.• Fer que es preguntin què faríem sense els diccionaris. Obrir debat entre ells i mostrar-los la utilitat i la importància d’aquests llibres.• Suggerir als alumnes que facin les activitats de la pàgina 26 del llibre de l’alumne.
 24. 24. Treball amb competènciesCompetència d’autonomia i iniciativa personal• Fer que els alumnes es prenguin la feina amb el diccionari com una tasca que han de fer sols, triguin el que triguin. El fet d’utilitzar el diccionari com a eina els serà útil al llarg de tota la seva vida, per tant, cal que s’hi familiaritzin al més aviat possible.ObjectiusFer un joc d’observació.Suggeriments didàctics• Demanar als nois i noies que facin les activitats de la pàgina 27 del llibre de l’alumne.Treball amb competènciesCompetència social i ciutadana• Plantejar-los que, per a l’activitat 27 de la pàgina 27 del llibre de l’alumne, els estimulem perquè siguin competitius. Tot i així, cal que se’ls insisteixi en el fet que cal respectar el ritme de treball de tothom i no infravalorar ningú perquè és més lent o li costa més. Cal ser tolerant i comprensiu amb el que ens envolta.
 25. 25. V- Orientacions i recursosPrevisió de dificultats• Abans de treballar l’alfabet, comentar-los que no coincideix totalment amb el que aprenen en castellà. Exposar-los les diferències i evitar les interferències entre llengües.• Per començar a treballar l’oració, demanar-los que diguin una frase en veu alta i partir del seu coneixement intuïtiu de la llengua per iniciar el treball d’identificació d’oracions i la seva caracterització.• Prèviament al treball de l’anècdota, plantejar als alumnes que és un tipus de text que trobem contínuament en el nostre entorn, que tots expliquem anècdotes, potser sense saber-ho explícitament.• Abans d’introduir els alumnes en el treball del diccionari, plantejar-lo com un dels nostres recursos imprescindibles i d’ús sistemàtic per treballar la llengua.El text• La narració de les pàgines 15, 16 i 17 del llibre de l’alumne és una adaptació del conte La girafa, el pelicà i jo, de Roald Dahl. Aquests tres personatges lloguen una casa abandonada, que abans havia estat una pastisseria, i posen un negoci de netejar vidres. Un duc contracta els tres animals i un nen, que és el narrador de la història, perquè netegin les finestres del seu enorme palau. Però, a més, atrapen un lladre que havia robat les joies de la duquessa. El duc els recompensa per la seva acció i els animals i el nen poden tornar a obrir la pastisseria.• Roald Dahl (1916-1990) va néixer a Gal·les, fill de pares noruecs. Va passar la infantesa a Anglaterra. Va ser conegut autor de best sellers, com Charlie i la fàbrica de xocolata, un dels primers llibres que va escriure a partir d’un conte que explicava als seus fills.Altres recursosJoc• Proposar als alumnes que juguin a endevinar. Un d’ells pensarà en un edifici de la ciutat, o en un edifici emblemàtic del món (tipus la Torre Eiffel). Els companys i companyes li aniran fent preguntes com ara: És a la nostra ciutat? És molt alt?, etc. El que ha pensat en l’edifici només podrà respondre sí o no. Qui encerti la resposta, serà el proper que pensarà l’edifici perquè els altres l’endevinin.
 26. 26. Joc• Proposar als nens i nenes de fer un joc. Per ordre, un alumne dirà una paraula i el següent haurà de dir una paraula que comenci amb l’última lletra de la paraula anterior, i així successivament. Si en algun moment el mestre veu que és massa difícil aconseguir la paraula següent, pot aturar el joc i dir ell mateix la paraula o proposar-ne una de nova.• La gràcia del joc està en la rapidesa i l’atenció que s’hi ha de posar.Poesia• És, la girafa, més alta que no pas cap més ruminant; des del dia que va néixer s’anà estirant, estirant. La seva cua davalla sens tocar res de massís, i son coll s’enlaira sempre com d’enyor d’un paradís. JOSEP CARNER, «Girafa» (fragment)Anècdotes• Comentar amb els alumnes que moltes de les coses que compartim amb la gent del nostre entorn són anècdotes. Parlem de fets divertits que ens han passat anant a veure una pel·lícula, un partit de futbol o mentre fèiem un viatge.• Cal que fer-los veure que una anècdota no és només una narració com la que apareix a la pàgina 24 del llibre de l’alumne, sinó que també és el relat divertit que ells mateixos fan sobre una cosa que els ha passat en un lloc tan quotidià com l’escola o l’autobús.Els diccionaris• Explicar als alumnes que els diccionaris són una eina imprescindible per estudiar llengua. Comentar-los que hi ha molts tipus de diccionaris, com per exemple: − Escolars, on tant les paraules com els exemples estan adaptats als nens i nenes que els han de fer servir; − De sinònims, on es proporcionen paraules que signifiquen el mateix; − D’idiomes, on apareix la paraula i el seu equivalent en una altra llengua (català- anglès, anglès-català); − Diccionaris en línia, que podem consultar via Internet.Activitats de comprensió oral• Consultar les pàgines 200 a 211 de la guia.
 27. 27. VI- AvaluacióCriteris d’avaluació• Mostrar facilitat per expressar-se oralment.• Llegir i extreure informació concreta d’una narració.• Reconèixer l’alfabet i l’ordre que estableix entre les lletres.• Identificar l’oració i caracteritzar-la.• Llegir, entendre, reconèixer els trets i escriure una anècdota.• Caracteritzar el diccionari i utilitzar-lo.Fitxa 1 d’avaluació• Vegeu les activitats de les pàgines 32 a 34 del quadern d’avaluació.
 28. 28. VII- Atenció a la diversitatFitxa 1 de reforçL’alfabet• Vegeu les activitats de la pàgina 3 del Quadern de reforç i ampliació Llengua 3.Fitxa 2 de reforçL’oració• Vegeu les activitats de la pàgina 4 del Quadern de reforç i ampliació Llengua 3.Fitxa 3 de reforçEl diccionari• Vegeu les activitats de la pàgina 5 del Quadern de reforç i ampliació Llengua 3.Fitxa 3 d’ampliacióL’alfabet• Vegeu les activitats de la pàgina 47 del Quadern de reforç i ampliació Llengua 3.Fitxa 4 d’ampliacióL’ús del diccionari• Vegeu les activitats de la pàgina 48 del Quadern de reforç i ampliació Llengua 3.
 29. 29. 2. A cavall I- IntroduccióLa segona unitat de Llengua del tercer curs d’Educació primària s’inicia amb la lecturad’una imatge i la lectura i comprensió de la descripció d’un objecte.Més endavant els alumnes treballaran els signes de puntuació i les seves funcions,identificaran tipus d’oracions i reconeixeran mots polisèmics.
 30. 30. II- Objectius i contingutsObjectius• Observar i comentar una imatge.• Respondre preguntes a partir de la fotografia.• Parlar de manera ordenada i respectar les intervencions dels companys.• Llegir i comprendre el contingut d’un conte.• Reconèixer els signes de puntuació i les seves funcions.• Identificar els diferents tipus d’oració i els signes de puntuació que les acompanyen.• Llegir, comprendre, caracteritzar i escriure la descripció d’un objecte.• Reconèixer les paraules polisèmiques i els diferents significats que tenen.• Respectar el punts de vista de tothom encara que no coincideixin amb els propis.ContingutsDimensió comunicativa• Descripció d’un objecte.• Treball d’una il·lustració a partir de preguntes concretes.• Comprensió de la descripció d’un objecte a partir de la seva lectura.• Caracterització dels signes de puntuació i les seves funcions.• Identificació del tipus d’oracions.• Reconeixement de mots polisèmics.Dimensió estètica i literària• Comprensió d’un conte a partir de la seva lectura.• Lectura i caracterització de la descripció d’un objecte.• Escriptura de la descripció d’un objecte.Dimensió social i cultural• Interès per conèixer les relacions de significat entre les paraules.• Valoració del text com a oci i com a informació.Treball amb competències• Competència en el tractament de la informació i competència digital.• Competència d’autonomia i iniciativa personal.• Competència matemàtica.• Competència d’aprendre a aprendre.
 31. 31. • Competència social i ciutadana.• Competència artística i cultural.
 32. 32. III- MetodologiaProcés d’ensenyament-aprenentatgeEn aquest curs es pretén configurar un nou espai on els alumnes podran aprendre iadquirir capacitats sòlides i útils per a la seva vida. Per fer-ho possible, es procuraràdestacar els aspectes següents:• La promoció d’un aprenentatge eficaç per mitjà del qual l’alumnat relacioni el queaprèn amb el seu entorn natural i social. És per això que s’ofereix un bon nombred’activitats de lectura d’imatges i textos de la vida quotidiana, de comprensió lectora, deredacció de vivències personals, de relació de conceptes i entorn, d’utilització de lesnoves tecnologies del coneixement i la informació, etc., per tal d’ajudar-los a prendredecisions i resoldre problemes relacionats amb la seva vida diària.• La contribució al desenvolupament de les competències. Per exemple, aldesenvolupament de la pròpia personalitat i autonomia, i de la capacitat de pensar icomunicar-se, propiciant que els alumnes llegeixin i exposin idees pròpies, vivències,fets... oralment i per escrit. Així mateix, per mitjà del treball en grup que es fomenta desdel llibre, l’alumnat aprèn a tenir iniciativa, a conviure amb els companys i lescompanyes de l’escola i habitar el món del qual forma part.Aquest curs, a través dels continguts, de les imatges i de les activitats posarem elsmitjans perquè l’alumnat reconegui i accepti la diversitat cultural de la societat on viu.Així mateix, volem aconseguir una autèntica educació en valors, atenent especialment al’educació per a la tolerància, el respecte al medi ambient i la convivència.Recursos i mitjansImpresos• Llengua 3 Educació primària. Grup Promotor / Santillana.• Lectures 3 Educació primària. Grup Promotor / Santillana.• Guia. Recursos didàctics per al professorat. Llengua 3 Educació primària. Grup Promotor / Santillana.• Quadern d’ampliació i reforç. Llengua 3 Educació primària. Grup Promotor / Santillana.• Quadern d’avaluació. Llengua 3 Educació primària. Grup Promotor / Santillana.• Quadern 7 de Llengua Educació primària. Grup Promotor / Santillana.• Làmines. Llengua 3 Educació primària. Grup Promotor / Santillana.Recursos TIC• CD Comprensió oral. Llengua 3 Educació primària. Grup Promotor / Santillana.
 33. 33. • Recursos digitals del cicle mitjà. Grup Promotor / Santillana.• CD Documents curriculars del cicle mitjà. Grup Promotor / Santillana.• CD Solucionari quaderns Llengua 3 Educació primària. Grup Promotor / Santillana.
 34. 34. IV- Activitats d’aprenentatgeObjectiusObservar dues fotografies.Comentar el que les imatges els suggereixen.Suggeriments didàcticsAbans de treballar la imatge• Per introduir els alumnes en la unitat, convidar-los a observar les fotografies de la pàgina 28 del llibre de l’alumne i fer que comentin el que els suggereixen. Fer-los llegir el títol i plantejar-los a què fa referència.Per treballar la imatge• Proposar-los que es fixin en les imatges de la pàgina 28 del llibre de l’alumne i que pensin en les funcions que tenia antigament el carro (portar persones, mercaderies, etc.). Procurar crear-los curiositat per la manera com es vivia antigament. Per exemple, el fet d’anar amb carro feia que l’aprofitament del temps fos molt diferent del d’ara. Se’ls pot explicar que les fotografies eren diferents de les d’avui i que pocs tenien càmeres per fer-ne.Programa de lectura de la imatge• Mitjançant les activitats que es proposen a la pàgina 29 del llibre de l’alumne, es vol que els nens i nenes es fixin en els dos carros i valorin la funcionalitat que tenien antigament i la que poden tenir ara.Treballem valors• A partir de l’observació de la imatge de la pàgina 28 del llibre de l’alumne, parlar amb els alumnes de com n’és d’important valorar els objectes (vehicles, eines i estris) que es feien servir antigament, encara que ara hagin deixat de tenir una funció pràctica. També se’ls pot insinuar la importància de reciclar-los, encara que sigui com a elements decoratius.Treball amb competènciesTractament de la informació i competència digital• Fer que els alumnes entrin a Internet i teclegin en un cercador la paraula carro o carreta. A continuació, hauran de seleccionar pàgines i podran observar diferents tipus de carros, les seves descripcions tècniques i les funcions que solien tenir.
 35. 35. ObjectiusLlegir correctament un conte.Aprendre a entendre el text.Suggeriments didàcticsAbans de llegir• Preguntar als alumnes si coneixen contes en què el petó d’un príncep resolgui el son d’una princesa. Comentar-los.• Fer que llegeixin el títol i es fixin en les imatges de les pàgines 30, 31 i 32 del llibre de l’alumne i es facin una idea del contingut del text.Durant la lectura• Si es creu convenient, es poden repartir els personatges de la narració entre els alumnes i fer una lectura col·lectiva dramatitzada. Treballar l’entonació, les pauses i el vocabulari per treure el màxim partit de la narració.• Proposar als alumnes que busquin a la lectura on es desenvolupa l’acció, en quin espai. Demanar-los també en quina època de l’any se situa l’acció.• Fer que caracteritzin els dos prínceps, que dedueixin com són a partir del que es diu d’ells i del que fan. Plantejar-los si han conegut mai algú tan primmirat com el príncep Abel IV; demanar-los quines coses feia que cridessin l’atenció (com els mocadors de la butxaca dreta i esquerra).Després de la lectura• Preguntar als alumnes quin moment de la narració il·lustra cadascun dels dibuixos de les pàgines 30, 31 i 32 del llibre de l’alumne. Fer que es plantegin si hi ha cap altre moment de la història que a ells i elles els agradaria veure dibuixat. Proposar- los que el dibuixin.• Fer que els alumnes expliquin el contingut de la lectura, per comprovar que han entès tot el que han llegit. Demanar-los que cadascú n’expliqui una part, de manera ordenada, i fer que comentin els dubtes, tant de vocabulari com de contingut.Treball amb competènciesCompetència d’autonomia i iniciativa personal• Proposar als alumnes que facin una lectura individual encarada a la comprensió i interpretació personal del text de les pàgines 30, 31 i 32 del llibre de l’alumne. Estimular-los a treure les seves pròpies conclusions, tenint en compte que sempre han de respectar les dels altres.Competència matemàtica
 36. 36. • Comptar els personatges que apareixen a la lectura de les pàgines 30, 31 i 32 del llibre de l’alumne. Fer una llista amb els que són éssers humans i els que no ho són. Comptar quants n’hi ha a cada llista i comptar també els que es transformen d’un estat a l’altre.Treballem valors• Comentar amb els alumnes com el text de les pàgines 30, 31 i 32 del llibre de l’alumne mostra l’ajuda desinteressada als altres: les margarides i els espiadimonis fan feina per aconseguir un príncep que desperti la Margarida.• Plantejar-los també l’actitud altiva del príncep i preguntar-los si li serveix d’alguna cosa.ObjectiusInterpretar el text a partir d’unes qüestions concretes.Completar oracions per obtenir la seqüència d’accions de la lectura.Suggeriments didàcticsPrograma de comprensió lectora• Activitat 1 de la pàgina 33 del llibre de l’alumne. Obtenció de la informació. Completar oracions referides a la successió d’esdeveniments.• Activitat 2 de la pàgina 33 del llibre de l’alumne. Reflexió sobre el contingut. Identificar les qualitats d’alguns personatges.• Activitat 3 de la pàgina 33 del llibre de l’alumne. Obtenció de la informació. Buscar una informació en el text i interpretar-la.• Activitat 4 de la pàgina 33 del llibre de l’alumne. Obtenció de la informació. Respondre preguntes concretes referides a la lectura.• Activitat 5 de la pàgina 33 del llibre de l’alumne. Reflexió sobre el contingut. A partir del text i d’una qüestió concreta, aportar idees pròpies.Programa de tolerància• A l’activitat 5 de la pàgina 33 del llibre de l’alumne se’ls fa reflexionar i debatre sobre la importància i el valor de l’aparença física en les persones.
 37. 37. ObjectiusReconèixer els signes de puntuació.Distingir les funcions de la coma.Suggeriments didàctics• Plantejar als alumnes que escriguin una oració amb cadascun dels signes de puntuació que apareixen definits a la pàgina 34 del llibre de l’alumne. A continuació, proposar-los que escriguin una oració amb cadascuna de les comes que s’expliquen a la pàgina següent.• A partir de l’activitat 12 de la pàgina 34 del llibre de l’alumne, fer que els nens i nenes llegeixin en veu alta el text i que entonin correctament les oracions en funció dels signes de puntuació que hi apareixen. Fer que practiquin l’entonació.Treball amb competènciesCompetència d’autonomia i iniciativa personal• Proposar als alumnes que, individualment, triïn un text qualsevol del llibre, hi busquin els signes de puntuació i en reconeguin la funció.Competència d’aprendre a aprendre• Demanar als alumnes que escoltin les converses que hi ha al seu voltant i que s’imaginin els signes de puntuació que hi ha d’haver al final de cada oració. D’aquesta manera extrapolaran el text oral a la seva representació escrita i comprendran la funció dels signes de puntuació.ObjectiusReconèixer els tipus d’oracions i caracteritzar-les.Identificar diferents tipus d’oracions.Escriure oracions enunciatives, interrogatives i exclamatives.Suggeriments didàctics• Proposar als alumnes que treballin l’entonació dels diferents tipus d’oracions partint de les que tenen a les pàgines 36 i 37 del llibre de l’alumne.• A partir de l’activitat 16 de la pàgina 37 del llibre de l’alumne, plantejar als alumnes com s’ho han fet per escriure les preguntes corresponents. Fer-los notar que no només han hagut de copiar l’oració i afegir-hi el signe d’interrogació, sinó que han hagut de pensar com calia expressar la preguntar perquè els responguessin el que
 38. 38. ells volien.• Plantejar als nens i nenes de treballar els tipus d’oració a partir del poema de la pàgina 37 de la guia.Treball amb competènciesCompetència matemàtica• Demanar als alumnes que comptin les oracions de cada tipus que apareixen a les pàgines 36 i 37 del llibre de l’alumne. Demanar-los quin és el tipus d’oració que senten més al llarg del dia i fer que raonin la resposta.Competència d’aprendre a aprendre• Proposar als alumnes que s’interessin pels recursos que té la llengua per representar tota la seva riquesa oral. Explicar-los que per poder representar l’entonació en el text escrit utilitzem els signes de puntuació.ObjectiusLlegir i entendre la descripció d’un objecte.Caracteritzar la descripció d’un objecte i les seves parts.Escriure la descripció d’un objecte a partir d’una pauta donada.Suggeriments didàctics• Fer que els alumnes valorin la importància de la descripció en la vida quotidiana. Contínuament descrivim objectes que veiem als pares, germans, amics... Cal que la descripció sigui ordenada i acurada perquè sigui vàlida com a tal.• Proposar als nens i nenes que descriguin el vehicle que fan servir habitualment a casa seva per desplaçar-se (autobús, metro, cotxe, moto...). Fer que parteixin de la pauta que es dóna a la pregunta 23 de la pàgina 39 del llibre de l’alumne. Llegir les descripcions en veu alta.• Llegir la poesia de la pàgina 39 de la guia i analitzar la descripció d’objecte que s’hi fa a partir de les qüestions de la pregunta 23 de la pàgina 39 del llibre de l’alumne.• Animar els alumnes a fer la resta d’activitats de les pàgines 38 i 39 del llibre de l’alumne.Treballem valors
 39. 39. • Comentar amb els alumnes la importància de descriure les coses de manera objectiva i ordenada, sense donar opinions ni més informació de la convenient per comprendre la descripció.Treball amb competènciesCompetència social i ciutadana• Fer que els alumnes valorin el fet de comunicar-se correctament i expressar-se com cal de cara a tenir una bona relació amb la gent que els envolta.ObjectiusDefinir la polisèmia.Comprendre els significats d’algunes paraules polisèmiques.Utilitzar el diccionari per buscar els significats de les paraules polisèmiques.Suggeriments didàctics• Proposar als alumnes algunes paraules polisèmiques a la pissarra, del tipus coll o ull, i fer que n’escriguin una definició per a cada significat. A continuació, fer que les busquin al diccionari i que comparin la definició que han fet amb la del diccionari.• Demanar-los que formin oracions amb les paraules que han escrit a la pissarra, en les quals quedi ben clar el significat de la paraula que es treballa.• Animar els alumnes a fer les activitats de la pàgina 40 del llibre de l’alumne.Treball amb competènciesCompetència artística i cultural• Fer que els alumnes dibuixin els diferents significats de les paraules polisèmiques que apareixen a l’activitat 27 de la pàgina 41 del llibre de l’alumne.ObjectiusFer un joc d’observació i una recerca a Internet.Suggeriments didàctics
 40. 40. • Animar els alumnes a fer les activitats de la pàgina 41 del llibre de l’alumne.Treball amb competènciesTractament de la informació i competència digital• Mostrar als nens i nenes que l’activitat de divertiment final els proposa d’entrar en una web i informar-se de quelcom concret. Fer que s’interessin a buscar informació individualment a través d’Internet i ensenyar-los a seleccionar el que poden trobar- hi. Fer que parlin del burro català: si ja el coneixien, on l’han vist, què en saben, etc.ObjectiusRepassar els continguts treballats al llarg de les dues primeres unitats.Aplicar el que s’aprèn a situacions concretes.Suggeriments didàctics• Aprofitar la llista de paraules que es fa a l’activitat 1 de la pàgina 42 del llibre de l’alumne per demanar als alumnes que les separin sil·làbicament i n’encerclin la tònica. A continuació, si es considera convenient, se’ls pot demanar que classifiquin les paraules en agudes, planes i esdrúixoles.• Partint de les oracions de la subpregunta de l’activitat 2 de la pàgina 42 del llibre de l’alumne, fer que els nens i nenes identifiquin quin tipus d’oracions són i que expliquin per què. Fer que reflexionin sobre les informacions que proporcionen aquest tipus d’oracions.• Animar els alumnes a fer la resta d’activitats de les pàgines 42 i 43 del llibre de l’alumne.Treball amb competènciesCompetència d’autonomia i iniciativa personal• Proposar als alumnes que facin aquest apartat individualment per tal de poder valorar els coneixements que han adquirit. Intentar que tinguin confiança en ells mateixos i que estiguin preparats per enfrontar-se tots sols a les preguntes d’avaluació que se’ls proposin.Competència d’aprendre a aprendre• Fer que els alumnes se sentin motivats per a l’aprenentatge i que treballin els recursos que els són més vàlids a ells per recordar les coses que aprenen.
 41. 41. V- Orientacions i recursosPrevisió de dificultats• Prèviament al treball dels signes de puntuació, preguntar als alumnes com sabem, quan llegim, com hem d’entonar cadascuna de les oracions. Fer que arribin tots sols a la definició de la funció dels signes de puntuació.• Abans de treballar els tipus d’oracions, vincular-ho amb els signes de puntuació que s’han presentat anteriorment. Mostrar-los l’expressivitat que ens proporcionen les diferents tipologies oracionals. Preguntar-los com parlaríem si només hi hagués oracions d’un tipus (enunciatives o exclamatives...).• Per començar a treballar la descripció d’objectes, explicar-los la importància que tenen. Fer que reflexionin sobre la funció de la descripció i, concretament, de la d’objectes.• Abans d’introduir els alumnes en el treball de la polisèmia, plantejar-los alguna paraula com peu i fer que en comentin els diferents significats (part de l’anatomia, base d’un llum, part situada a la base d’una muntanya...).Altres recursosEmbarbussaments• Proposar als alumnes alguns embarbussaments referents als carros: − Carrega el carro, carreter, que si tu el carregues, jo el descarregaré. − Per la carretera de Roses, passa un carro carregat de rocs, fent catacric-catacroc. − Per la carretera un carreter porta un carro amb quatre rodes. Per la carretera un carreter descarrega i passi-ho bé.El text• El conte «La margarida dormilega», d’Estrella Ramón, es recull dins Contes per contar a un gegant, de diversos autors. El primer conte serveix d’introducció i de presentació de les quatre històries restants. Són contes plens de màgia, de fades i follets, per poder-los explicar a un gegant.• Estrella Ramón va néixer a Tortosa l’any 1964. Ha fet feines diverses: botiguera, secretària, intèrpret... Darrerament és professora de música a l’escola del seu barri. A part d’escriure, toca el piano, tant jazz com música clàssica.
 42. 42. Altres recursosInternet• Proposar als alumnes que entrin a la pàgina http://www.edu365.cat/, cliquin l’opció de Primària, a continuació, la de Llengua catalana i que, finalment, entrin a l’opció d’Ortografia. D’aquí aniran a parar a Aventura’t amb l’ortografia, dins de la qual, en el Nivell bàsic, han de triar El punt i la coma. Mitjançant aquesta pàgina podran treballar els signes de puntuació alhora que juguen i aprenen vocabulari.Poesia- Fanalet del meu carrer, fas la claror esmorteïda.- És que l’arbre del costat ha crescut més de la mida.- Doncs, per què no l’han podat?- Perquè allò que un dia és bo no ho és tant un altre dia. Qui seria tan mussol que el mes d’agost tallaria branques que paren el sol? JOANA RASPALL, El fanalPoesia• Tinc una capseta de nacre lligada amb un llaç sedós. Hi guardo sospirs de l’aire, perfum, estels i frescors. Entre paraules boniques i l’amor dels meus amics. Ai!, si perdés la capseta amb aquests tresors tan rics! JOANA RASPALL, La capsetaLa polisèmia• Explicar als alumnes que la polisèmia és un recurs que té la llengua per crear vocabulari. Una paraula passa a tenir un nou significat perquè s’estableix una relació. Per exemple el banc (entitat financera) rep aquest nom perquè els primers canvistes que treballaven als carrers s’asseien en un banc per fer les seves transaccions. A partir d’aquí, el banc de seure esdevé el banc financer.• Proposar-los que ordenin alfabèticament les paraules següents: avió, animal, ànsia, anguila, ambient, antic, avi, assot, atac, arraulir. Corregir-les a la pissarra, comprovar les errades que han comès i comentar-les. − Demanar als nens i nenes que defineixin l’anècdota. Llegir les definicions i completar-les si cal. − Proposar als alumnes que descriguin un objecte que estigui a la vista de tothom. Hauran de fer oracions senzilles que tothom pugui entendre. Després de cada oració, els companys i companyes podran dir a què fan referència, com una mena de joc.
 43. 43. Activitats de comprensió oral• Consultar les pàgines 200 a 211 de la guia.
 44. 44. VI- AvaluacióCriteris d’avaluació• Mostrar facilitat per expressar-se oralment.• Llegir i extreure informació concreta d’un conte.• Identificar els signes de puntuació i les seves funcions.• Reconèixer els diferents tipus d’oració i els signes de puntuació propis de cadascun.• Llegir, entendre, caracteritzar i escriure la descripció d’un objecte.• Identificar les paraules polisèmiques i els seus significats.Activitats d’avaluació• Animar els nens i les nenes a fer les activitats de les pàgines 42 i 43 del llibre de l’alumne.Fitxa d’avaluació• Vegeu la fitxa de les pàgines 36 a 38 del quadern d’avaluació.
 45. 45. VII- Atenció a la diversitatFitxa 4 de reforçSignes de puntuació• Vegeu les activitats de la pàgina 6 del Quadern de reforç i ampliació Llengua 3.Fitxa 5 de reforçTipus d’oracions• Vegeu les activitats de la pàgina 7 del Quadern de reforç i ampliació Llengua 3.Fitxa 7 de reforçLa polisèmia• Vegeu les activitats de la pàgina 9 del Quadern de reforç i ampliació Llengua 3.Fitxa 6 d’ampliacióLa descripció d’un objecte• Vegeu les activitats de la pàgina 50 del Quadern de reforç i ampliació Llengua 3.
 46. 46. 3. Quin èxit! I- IntroduccióLa tercera unitat de Llengua del tercer curs d’Educació primària s’inicia amb la lecturad’una imatge i la lectura i comprensió d’un text teatral.Més endavant els alumnes reconeixeran les síl·labes àtones i les tòniques dels mots,localitzaran el verb dins d’una oració i en reconeixeran la persona i el nombre. Tambédistingiran entre el sentit real i el figurat d’una oració.
 47. 47. II- Objectius i contingutsObjectius• Observar i comentar una imatge.• Respondre preguntes a partir de la fotografia.• Respectar el torn de paraula i les intervencions dels companys.• Llegir i comprendre el contingut d’un text teatral.• Distingir la síl·laba tònica i les àtones d’una paraula.• Localitzar i definir el verb en l’oració.• Reconèixer el nombre i la persona dels temps verbals.• Llegir i comprendre un text dialogat.• Escriure un diàleg.• Diferenciar el sentit real i el sentit figurat de les paraules.• Respectar les opinions dels altres i les seves intervencions en els diàlegs o les converses.ContingutsDimensió comunicativa• Identificació de les parts d’un teatre.• Descripció d’una il·lustració.• Comprensió d’un text teatral a partir de la seva lectura.• Reconeixement dels trets del text dialogat.• Identificació de la síl·laba tònica i les àtones d’un mot.• Localització i caracterització del verb dins de l’oració.• Reconeixement del nombre i la persona de les formes verbals.• Distinció entre sentit real i sentit figurat i interpretació d’oracions en sentit figurat.Dimensió estètica i literària• Comprensió d’un text teatral a partir de la lectura.• Lectura, caracterització i compleció d’un text dialogat.Dimensió social i cultural• Respecte envers les opinions dels altres.• Interès per ampliar el vocabulari propi.Treball amb competències
 48. 48. • Competència social i ciutadana.• Competència matemàtica.• Competència d’autonomia i iniciativa personal.• Competència de coneixement i interacció amb el món físic.• Competència d’aprendre a aprendre.• Competència artística i cultural.
 49. 49. III- MetodologiaProcés d’ensenyament-aprenentatgeEn aquest curs es pretén configurar un nou espai on els alumnes podran aprendre iadquirir capacitats sòlides i útils per a la seva vida. Per fer-ho possible, es procuraràdestacar els aspectes següents:• La promoció d’un aprenentatge eficaç per mitjà del qual l’alumnat relacioni el queaprèn amb el seu entorn natural i social. És per això que s’ofereix un bon nombred’activitats de lectura d’imatges i textos de la vida quotidiana, de comprensió lectora, deredacció de vivències personals, de relació de conceptes i entorn, d’utilització de lesnoves tecnologies del coneixement i la informació, etc., per tal d’ajudar-los a prendredecisions i resoldre problemes relacionats amb la seva vida diària.• La contribució al desenvolupament de les competències. Per exemple, aldesenvolupament de la pròpia personalitat i autonomia, i de la capacitat de pensar icomunicar-se, propiciant que els alumnes llegeixin i exposin idees pròpies, vivències,fets... oralment i per escrit. Així mateix, per mitjà del treball en grup que es fomenta desdel llibre, l’alumnat aprèn a tenir iniciativa, a conviure amb els companys i lescompanyes de l’escola i habitar el món del qual forma part.Aquest curs, a través dels continguts, de les imatges i de les activitats posarem elsmitjans perquè l’alumnat reconegui i accepti la diversitat cultural de la societat on viu.Així mateix, volem aconseguir una autèntica educació en valors, atenent especialment al’educació per a la tolerància, el respecte al medi ambient i la convivència.Recursos i mitjansImpresos• Llengua 3 Educació primària. Grup Promotor / Santillana.• Lectures 3 Educació primària. Grup Promotor / Santillana.• Guia. Recursos didàctics per al professorat. Llengua 3 Educació primària. Grup Promotor / Santillana.• Quadern d’ampliació i reforç. Llengua 3 Educació primària. Grup Promotor / Santillana.• Quadern d’avaluació. Llengua 3 Educació primària. Grup Promotor / Santillana.• Quadern 7 de Llengua Educació primària. Grup Promotor / Santillana.• Làmines. Llengua 3 Educació primària. Grup Promotor / Santillana.Recursos TIC• CD Comprensió oral. Llengua 3 Educació primària. Grup Promotor / Santillana.
 50. 50. • Recursos digitals del cicle mitjà. Grup Promotor / Santillana.• CD Documents curriculars del cicle mitjà. Grup Promotor / Santillana.• CD Solucionari quaderns Llengua 3 Educació primària. Grup Promotor / Santillana.
 51. 51. • IV- Activitats d’aprenentatgeObjectiusObservar una fotografia.Comentar el que els suggereix la imatge.Suggeriments didàcticsAbans de treballar la imatge• Per introduir els alumnes en la unitat, convidar-los a observar la fotografia de la pàgina 44 del llibre de l’alumne i fer que la relacionin amb la seva experiència personal. També se’ls pot fer llegir el títol de la unitat i plantejar-los a què fa referència. Procurar que participin tots de manera ordenada.Per treballar la imatge• Fer que els alumnes es fixin en la imatge i parlar amb ells del tipus de teatre que veuen a la fotografia de la pàgina 44 del llibre de l’alumne. Preguntar-los si els sembla antic o modern i fer que raonin la resposta. Fer que el comparin amb un teatre modern i que expliquin les semblances i diferències.Programa de lectura de la imatge• Mitjançant les activitats que es proposen a la pàgina 45 del llibre de l’alumne, es vol que els alumnes es fixin en la imatge del teatre, des de les parts que el formen fins al que s’hi fa quan no hi ha representació.Treballem valors• A partir de l’observació de la fotografia de la pàgina 44 del llibre de l’alumne, parlar amb els nens i nenes dels teatres com a llocs d’oci, com a espais on es duen a terme esdeveniments socials i d’important pes cultural.Treball amb competènciesCompetència social i ciutadana• Explicar als alumnes que una representació teatral és un fet que compartim amb altres persones i, per això, és un esdeveniment social. Plantejar-los com s’han de comportar en un teatre per no destorbar ningú.
 52. 52. ObjectiusLlegir correctament un text teatral.Aprendre a entendre el text teatral.Suggeriments didàcticsAbans de llegir• Fer-los llegir el títol, a la pàgina 46 del llibre de l’alumne, i demanar-los què pot significar.• Parlar amb els alumnes sobre quin conflicte es pot generar entre els Reis i el Pare Noel. Preguntar-los què celebren a casa seva i per què.Durant la lectura• Fer una lectura col·lectiva del text de les pàgines 46, 47 i 48 del llibre de l’alumne i a continuació una d’individual. Treballar l’entonació i les pauses.• Per poder fer una bona lectura dramatitzada, fer que els alumnes llegeixin individualment les parts que els correspondrà llegir en veu alta per practicar una mica.Vocabulari• Plantejar als alumnes que senyalin les paraules de la lectura que desconeixen i que en busquin el significat. Fer-los fer un treball de recerca, amb ajut del diccionari o comentant el significat dels mots entre tots a la classe.• Es pretén que cap alumne quedi amb dubtes. El text ha de ser entès en la seva totalitat un cop s’ha fet la lectura.• Per aconseguir que retinguin les paraules que han buscat al diccionari, proposar-los que escriguin oracions en què apareguin i en què quedi clar el seu significat.Després de la lectura• Proposar als nens i nenes que es fixin en els dibuixos de les pàgines 46, 47 i 48 del llibre de l’alumne i que interpretin a quins moments de la narració fan referència.• Demanar a uns quants alumnes que expliquin el contingut del text. Després preguntar-los què els ha semblat.• Fer-los notar que l’obra té una segona part a la propera unitat i que, per això, sembla que queda tallada en un moment en què hauria de continuar.• Fer que es fixin en les disfresses dels dibuixos, per quan se les hagin de fer, a l’hora de fer la representació.
 53. 53. Treball amb competènciesCompetència matemàtica• Demanar que els nens i nenes comptin quants personatges apareixen en el text i que en facin una llista. A continuació, que comptin quants alumnes són a la classe i que pensin com caldria distribuir el text perquè tots poguessin llegir-ne una part (per exemple, fer quatre grups de lectors i que cada grup llegeixi una de les pàgines del text).Competència d’autonomia i iniciativa personal• Explicar als alumnes que, per fer teatre, cal dur a terme una tasca col·lectiva, però que, inicialment, cal vèncer la vergonya i llençar-se a fer d’actor, cosa que implica un pas que cadascú ha de fer individualment.Treballem valors• Fer que els nens i nenes es plantegin la importància del treball en equip a l’hora de dur a terme una representació teatral. Cada actor depèn dels seus companys, del director, dels tècnics, dels maquilladors, dels encarregats de vestuari, etc. per fer correctament la seva feina. Aquesta dependència és mútua i per això, la representació és el resultat de la feina d’un col·lectiu de persones.ObjectiusInterpretar el text a partir d’unes qüestions concretes.Analitzar els dos actes separadament.Suggeriments didàcticsPrograma de comprensió lectora• Activitat 1 de la pàgina 49 del llibre de l’alumne. Obtenció de la informació. Recordar qüestions concretes sobre el text.• Activitat 2 de la pàgina 49 del llibre de l’alumne. Reflexió sobre el contingut. Pensar si es resolen els problemes que es plantegen.• Activitat 3 de la pàgina 49 del llibre de l’alumne. Elaboració d’una interpretació. A partir del que es diu en el text, treure conclusions.• Activitat 4 de la pàgina 49 del llibre de l’alumne. Elaboració d’una interpretació. A partir del contingut del text, treure conclusions.• Activitat 5 de la pàgina 49 del llibre de l’alumne. Reflexió sobre el contingut. A
 54. 54. partir del text i d’una qüestió concreta, aportar idees pròpies.Treball amb competènciesCompetència en el coneixement i interacció amb el món físic• Plantejar als alumnes en quin entorn succeeix cada escena i fer que el relacionin amb la procedència geogràfica de cadascun dels personatges. Demanar-los que expliquin com és el clima a l’entorn natural del Reis i al del Pare Noel.ObjectiusSeparar les síl·labes d’un mot i localitzar la tònica.Ubicar la síl·laba tònica de les paraules en una o altra posició.Suggeriments didàctics• A partir del text de l’activitat 11 de la pàgina 50 del llibre de l’alumne, proposar als alumnes que separin les síl·labes de les paraules de les dues primeres línies i que les classifiquin segons la posició de la síl·laba tònica.• Fer que els alumnes escriguin una llista amb els noms dels seus familiars més propers (pares, avis, germans, oncles i cosins). Demanar-los que en separin les síl·labes i que classifiquin els noms segons la posició de la síl·laba tònica.• Engrescar els nens i les nenes a fer les activitats de les pàgines 50 i 51 del llibre de l’alumne.Treball amb competènciesCompetència d’aprendre a aprendre• Recordar als nens i nenes que una manera de marcar la separació sil·làbica de les paraules és picant de mans. Fer que marquin la síl·laba tònica amb un cop més fort.Competència artística i cultural• Demanar als alumnes que facin un dibuix en què es representin amb un símbol les síl·labes tòniques i amb un altre les àtones (cadascú triarà el que li sembli). Tenint en compte aquests símbols establerts, fer que representin alguns mots amb accent a l’última, a la penúltima i a l’antepenúltima. Aquesta activitat els servirà per memoritzar les estructures prosòdiques de cada tipus de paraula.
 55. 55. ObjectiusReconèixer el verb en l’oració.Identificar el nombre i la persona en les formes verbals.Suggeriments didàctics• Proposar als alumnes que escriguin quina mena d’accions fan a l’escola (escriure, dibuixar, pintar, córrer, jugar, etc.). Fer-ne una llista a la pissarra i que cada alumne faci en veu alta una oració amb un dels verbs (A anglès, cantem cançons).• Demanar-los que, a partir de les oracions de l’activitat 16 de la pàgina 52 del llibre de l’alumne, identifiquin el nombre i la persona de les formes verbals que hi apareixen. Corregir-ho plegats i, si es creu convenient, fer el mateix amb les oracions de l’activitat 17 de la pàgina 53 del llibre de l’alumne.• Fer que els alumnes llegeixin les dites que es proposen a la pàgina 53 del llibre de l’alumne i que en localitzin el verb, la persona i el nombre.• Animar-los a fer les activitats de les pàgines 52 i 53 del llibre de l’alumne.Treball amb competènciesCompetència d’autonomia i iniciativa personal• Proposar als alumnes que treballin els verbs a partir de la pròpia experiència. Fer que escriguin què fan cada dia des que arriben a casa fins que se’n van a dormir, quina és la seva rutina. A continuació, demanar-los que localitzin tots els verbs que han escrit.Competència artística i cultural• Proposar als nens i nenes que facin un dibuix on es vegin diferents accions. Després, fer que l’intercanviïn amb un company o companya, que haurà de fer una llista de les accions que pot observar en el dibuix.ObjectiusLlegir i entendre un diàleg.Analitzar els trets propis del diàleg.Escriure i completar diàlegs.Convertir un diàleg en text teatral seguint unes pautes.
 56. 56. Suggeriments didàctics• Proposar als alumnes que, de dos en dos, improvisin un diàleg breu. A continuació, fer que l’escriguin i que es fixin en la manera com han representat les intervencions dels personatges.• Mostrar als alumnes la importància que tenen els signes de puntuació, que ens permeten representar per escrit el que diem oralment. Explicar-los que el diàleg es representa amb els guions inicials, que marquen l’entrada de cada personatge. Els guions també poden tancar les intervencions si a continuació hi ha una intervenció del narrador.• Animar-los a fer les activitats de les pàgines 54 i 55 del llibre de l’alumne.Treballem valors• Explicar als alumnes que cal valorar el temps, però no fins al punt de viure esclavitzats per ell. Explicar-los que hem de gaudir-ne tant com puguem, i procurar no ser esclaus del rellotge.Treball amb competènciesCompetència social i ciutadana• Estimular els alumnes a fixar-se en els mecanismes del diàleg i a respectar les intervencions dels altres.ObjectiusDiferenciar i reconèixer el sentit real i el figurat.Suggeriments didàctics• Fer que els alumnes comentin expressions de sentit figurat que coneixen o que fan servir. Explicar el significat i intentar que els alumnes el retinguin.• Explicar als alumnes que una de les coses més difícils d’entendre quan s’aprèn un idioma són les expressions amb sentit figurat. Aquestes s’aprenen en el dia a dia, cal que les sentim, entenguem que no signifiquen literalment el que expressen, i tinguem algú que ens n’expliqui el sentit figurat.• Comentar el joc que presenta la cançó de la pàgina següent (pàgina 57 del llibre de l’alumne), traduint literalment expressions de sentit figurat.
 57. 57. • Demanar-los que facin les activitats de la pàgina 56 del llibre de l’alumne.Treball amb competènciesCompetència social i ciutadana• Mostrar als alumnes que diferenciar entre el sentit real i el figurat de les expressions forma part de les habilitats que hem de tenir per ser competents en l’àmbit comunicatiu a la nostra societat. Fer que s’imaginin una persona que no entengui el sentit figurat de les expressions i fer que es plantegin si podria participar en les converses i entendre el significat del que s’hi diu.ObjectiusFer un joc de lògica.Suggeriments didàctics• Animar els alumnes a fer les activitats de la pàgina 57 del llibre de l’alumne.Treball amb competènciesCompetència artística i cultural• Per tal que els alumnes puguin memoritzar les expressions de sentit figurat, fer que cadascú en triï una i faci un dibuix que la representi. Penjar els dibuixos a l’aula amb l’expressió de sentit figurat a sota. Aquest recurs té una intenció mnemotècnica.
 58. 58. V- Orientacions i recursosPrevisió de dificultats• Cal que en aquesta unitat es treballi només la posició de la síl·laba tònica a la paraula i que encara no s’introdueixin els conceptes referents a la classificació de les paraules segons la posició de l’accent, que es treballarà en la unitat següent.• Abans de començar a treballar el verb dins de l’oració, fer que expliquin què han fet avui abans de venir a l’escola. A partir dels verbs que facin servir, introduir-los el concepte d’acció, que acabaran de treballar amb les activitats corresponents.• Per començar el diàleg, fer-los notar que és la manera de comunicar-se que fem servir més freqüentment a la vida quotidiana. Mostrar-los la importància de parlar de manera ordenada i respectar el torn de paraula dels altres.• Prèviament al treball del sentit propi i el sentit figurat de les paraules, plantejar-los alguna expressió com «vinc volant» i preguntar-los si vol dir exactament el que expressa literalment.Altres recursosEndevinalles• Puc ser al futur i puc ser al passat; a vegades faig riure i d’altres plorar; i espero sempre que em critiquin per tornar a començar. (L’actor)• Faig de savi i de talòs, faig de viudo i de promès, faig de ric i de pagès, ploro i canto com si res. Faig de tot i no sóc res. (El comediant)El text• La peça teatral de les pàgines 46, 47 i 48 del llibre de l’alumne ha estat feta expressament per Elena O’Callaghan per al nostre llibre de text.
 59. 59. • Elena O’Callaghan i Duch va néixer a Barcelona l’any 1955. És llicenciada en filosofia, ciències de l’educació i filologia catalana. Es va dedicar a la docència, però, des de fa uns quants anys, fa tasques d’edició en el món de la literatura infantil i juvenil, on també destaca com a autora i traductora. Ha guanyat diversos premis nacionals i internacionals. Ha publicat contes i novel·les per a joves i adults, poesies, peces teatrals, articles pedagògics i de crítica literària. També és autora de llibres de text.Altres recursosA Internet• Proposar als nens i nenes d’aprendre jugant. Entrar a la pàgina http://www.edu365.cat/ i triar l’opció Primària. Després entrar a Llengua catalana i, a continuació, J clic, on s’haurà de triar l’opció Síl·labes. Amb un joc on s’incrementa el nivell de dificultat d’acord amb el que un mateix tria, fer que practiquin la separació sil·làbica.Dites• Ditxós és el mes de desembre, que entra amb llardons i surt amb torrons.• El fred pel desembre es fica dins, pel gener s’hi asseu i pel febrer va amb la pala al coll i el treu.• El sol del desembre i del gener porta gelades pel febrer.• Ni en desembre assolellat, no et treguis la capa del costat.• Per Santa Llúcia, minva la nit i creix el dia.Diàlegs ordenats• Explicar als nens i nenes que, durant el diàleg, és important respectar la intervenció del nostre interlocutor i escoltar-la amb atenció per poder seguir el fil de la conversa. Si no escoltem el que ens diu l’altre, el diàleg deixa de tenir sentit, perquè encara que es parli sobre un mateix tema, les intervencions no queden vinculades les unes amb les altres.• Plantejar-los la importància d’escoltar abans de parlar i d’ordenar les idees que es volen transmetre per tal que els altres les puguin entendre.Cançó• Si vol dir que el cotxe li fa figa ha de dir «que el coche le hace higo»; i si li fa un pet com un aglà «hace un pedo como una bellota, señor eso rai». Com que l’home és un somniatruites, senyors meus, «es un sueña tortillas», ell es pensa que és bufar i fer ampolles, que se’n diu «soplar y hacer botellas, señor eso rai». Talment n’hi ha per llogar-hi cadires, vull dir «hay para alquilar sillas»! El pobre home treu foc pels queixals, i és que «saca fuego por las muelas, señor eso rai». La Trinca, «Coses de l’idioma»Activitats de comprensió oral
 60. 60. • Consultar les pàgines 200 a 211 de la guia.
 61. 61. VI- AvaluacióCriteris d’avaluació• Mostrar facilitat per expressar-se oralment.• Llegir i extreure informació concreta d’un text teatral.• Diferenciar la síl·laba tònica i les àtones d’una paraula.• Localitzar i caracteritzar el verb en l’oració.• Identificar el nombre i la persona dels temps verbals.• Llegir i entendre un text dialogat.• Crear per escrit un diàleg.• Distingir entre el sentit real i el sentit figurat de les paraules.Fitxa d’avaluació• Vegeu la fitxa de les pàgines 40 a la 42 del quadern d’avaluació.
 62. 62. VII- Atenció a la diversitatFitxa 8 de reforçLa separació sil·làbica• Vegeu les activitats de la pàgina 10 del Quadern de reforç i ampliació Llengua 3.Fitxa 9 de reforçSíl·laba tònica i síl·laba àtona• Vegeu les activitats de la pàgina 11 del Quadern de reforç i ampliació Llengua 3.Fitxa 10 de reforçEl verb• Vegeu les activitats de la pàgina 12 del Quadern de reforç i ampliació Llengua 3.Fitxa 11 de reforçLes formes verbals• Vegeu les activitats de la pàgina 13 del Quadern de reforç i ampliació Llengua 3.Fitxa 12 de reforçSentit real i sentit figurat• Vegeu les activitats de la pàgina 14 del Quadern de reforç i ampliació Llengua 3.Fitxa 7 d’ampliacióEl diàleg• Vegeu les activitats de la pàgina 51 del Quadern de reforç i ampliació Llengua 3.Fitxa 8 d’ampliacióSentit figurat i frases fetes• Vegeu les activitats de la pàgina 43 del Quadern de reforç i ampliació Llengua 3.
 63. 63. 4. Fem camí I- IntroduccióLa quarta unitat de Llengua del tercer curs d’Educació primària s’inicia amb la lecturad’una imatge i la lectura i comprensió d’un text teatral, així com amb un treball que tél’objectiu que els alumnes distingeixin entre paraules planes, agudes i esdrúixoles.Més endavant els alumnes reconeixeran els temps verbals i aprendran a reconèixer iinterpretar frases fetes.
 64. 64. II- Objectius i contingutsObjectius• Observar i comentar una imatge.• Respondre preguntes a partir de la fotografia.• Respectar les intervencions dels companys i parlar de manera ordenada.• Llegir i comprendre el contingut d’un text teatral.• Distingir les paraules agudes, planes i esdrúixoles.• Reconèixer els temps verbals.• Entendre el valor de les acotacions i ubicar-les correctament.• Escriure un text teatral.• Reconèixer i interpretar correctament les frases fetes.• Treballar el respecte envers tothom que ens envolta.ContingutsDimensió comunicativa• Identificació de fotografies i ubicació en els contextos que els corresponen.• Descripció d’elements concrets d’una il·lustració.• Comprensió d’un text teatral a partir de la seva lectura.• Reconeixement de les paraules agudes, planes i esdrúixoles.• Identificació dels temps verbals.• Distinció i interpretació de les frases fetes.Dimensió estètica i literària• Comprensió d’un text teatral a partir de la lectura.• Lectura i caracterització de les acotacions en teatre.• Escriptura d’un text teatral.Dimensió social i cultural• Participació activa en situacions comunicatives.• Valoració de la llengua com a font d’informació i d’oci.Treball amb competències• Competència de tractament de la informació i competència digital.• Competència social i ciutadana.• Competència de coneixement i interacció amb el món físic.
 65. 65. • Competència d’aprendre a aprendre.• Competència d’autonomia i iniciativa personal.• Competència matemàtica.• Competència artística i cultural.
 66. 66. III- MetodologiaProcés d’ensenyament-aprenentatgeEn aquest curs es pretén configurar un nou espai on els alumnes podran aprendre iadquirir capacitats sòlides i útils per a la seva vida. Per fer-ho possible, es procuraràdestacar els aspectes següents:• La promoció d’un aprenentatge eficaç per mitjà del qual l’alumnat relacioni el queaprèn amb el seu entorn natural i social. És per això que s’ofereix un bon nombred’activitats de lectura d’imatges i textos de la vida quotidiana, de comprensió lectora, deredacció de vivències personals, de relació de conceptes i entorn, d’utilització de lesnoves tecnologies del coneixement i la informació, etc., per tal d’ajudar-los a prendredecisions i resoldre problemes relacionats amb la seva vida diària.• La contribució al desenvolupament de les competències. Per exemple, aldesenvolupament de la pròpia personalitat i autonomia, i de la capacitat de pensar icomunicar-se, propiciant que els alumnes llegeixin i exposin idees pròpies, vivències,fets... oralment i per escrit. Així mateix, per mitjà del treball en grup que es fomenta desdel llibre, l’alumnat aprèn a tenir iniciativa, a conviure amb els companys i lescompanyes de l’escola i habitar el món del qual forma part.Aquest curs, a través dels continguts, de les imatges i de les activitats posarem elsmitjans perquè l’alumnat reconegui i accepti la diversitat cultural de la societat on viu.Així mateix, volem aconseguir una autèntica educació en valors, atenent especialment al’educació per a la tolerància, el respecte al medi ambient i la convivència.Recursos i mitjansImpresos• Llengua 3 Educació primària. Grup Promotor / Santillana.• Lectures 3 Educació primària. Grup Promotor / Santillana.• Guia. Recursos didàctics per al professorat. Llengua 3 Educació primària. Grup Promotor / Santillana.• Quadern d’ampliació i reforç. Llengua 3 Educació primària. Grup Promotor / Santillana.• Quadern d’avaluació. Llengua 3 Educació primària. Grup Promotor / Santillana.• Quadern 7 de Llengua Educació primària. Grup Promotor / Santillana.• Làmines. Llengua 3 Educació primària. Grup Promotor / Santillana.Recursos TIC• CD Comprensió oral. Llengua 3 Educació primària. Grup Promotor / Santillana.
 67. 67. • Recursos digitals del cicle mitjà. Grup Promotor / Santillana.• CD Documents curriculars del cicle mitjà. Grup Promotor / Santillana.• CD Solucionari quaderns Llengua 3 Educació primària. Grup Promotor / Santillana.
 68. 68. IV- Activitats d’aprenentatgeObjectiusObservar unes fotografies.Comentar les imatges a partir de qüestions concretes.Suggeriments didàcticsAbans de treballar la imatge• Per introduir els alumnes en la unitat, convidar-los a observar les fotografies de la pàgina 58 del llibre de l’alumne i fer que les relacionin amb la seva experiència personal.• Fer-los llegir el títol de la unitat i plantejar-los a què pot fer referència. Tots voldran expressar les seves opinions; recordar-los que han de respectar el torn de paraula.Per treballar la imatge• Proposar als alumnes que es fixin en la imatge de la pàgina 58 del llibre de l’alumne i establir un diàleg amb ells fent referència a les dues fotografies i als llocs concrets on les situen: on es representen els pastorets i on es fa la fira de Nadal al seu poble o ciutat.Programa de lectura de la imatge• Mitjançant les activitats que es proposen a la pàgina 59 del llibre de l’alumne, es vol que els alumnes es fixin en les imatges i siguin capaços d’ubicar-les temporalment i dins del calendari de festes tradicionals.Treballem valors• A partir de l’observació de les fotografies de la pàgina 58 del llibre de l’alumne, parlar amb els alumnes de la importància de conservar les tradicions pròpies i de permetre que aquestes convisquin amb les d’altres. Cal educar-los en el respecte per totes les tradicions.Treball amb competènciesTractament de la informació i competència digital• Proposar als alumnes que busquin a Internet informació sobre la fira de Santa Llúcia i sobre la representació dels Pastorets. Demanar-los que seleccionin allò que consideren bàsic per poder explicar a algú de fora en què consisteixen.
 69. 69. • Proposar-los que consultin la web de l’Ajuntament.ObjectiusLlegir correctament un text teatral.Aprendre a entendre el text.Suggeriments didàcticsAbans de llegir• Recordar-los que el primer i el segon acte de l’obra teatral de les pàgines 60, 61 i 62 del llibre de l’alumne els van llegir a la unitat anterior. Fer memòria del que hi passava. Si calgués, tornar-los a llegir col·lectivament.Durant la lectura• Fer una lectura col·lectiva del text de les pàgines 60, 61 i 62 del llibre de l’alumne i a continuació una d’individual. Treballar l’entonació i les pauses.• Per fer la lectura dramatitzada, repartir els personatges de l’obra entre els alumnes. Si es creu que pot ser més atractiu fer la lectura dramatitzada de l’obra completa, preparar-la.Vocabulari• Plantejar als alumnes que marquin les paraules de la lectura de les quals desconeixen el significat. Fer-los fer un treball de recerca, amb ajut del diccionari o explicant el significat de les paraules entre tots a la classe.• Es pretén que ningú quedi amb dubtes. El text ha de quedar totalment entès un cop acabada la lectura perquè els nens i nenes puguin fer front a les activitats de comprensió sense problemes.Després de la lectura• Fer que els nens i nenes expliquin el contingut d’aquest text i que el vinculin al contingut del text de la unitat anterior.• Demanar-los què els ha semblat l’obra i fer que en valorin el vessant més divertit.• Preguntar-los quanta gent participa en la posada en escena d’una obra. Fer que valorin el paper de tots els que hi participen i que no són actors: director, il·luminador, encarregats de vestuari, de maquillatge, de fer i muntar els decorats, etc.Treball amb competències
 70. 70. Competència social i ciutadana• Fer que els alumnes entenguin la representació teatral com una manera de gaudir del temps lliure envoltat de persones conegudes i desconegudes. La representació teatral és un esdeveniment social: un grup de persones es troba al teatre a una hora concreta per veure com uns actors representen un text exclusivament per a ells.Competència d’aprendre a aprendre• Plantejar als alumnes la dificultat de memoritzar un text teatral. Fer que pensin com es deu fer i comentar-ho a la classe. Plantejar-los si és més difícil memoritzar el propi text o controlar les intervencions dels altres per saber quan toca parlar a cadascú.Treball amb valors• Mostrar als alumnes el fet que la representació teatral que es veu és irrepetible en tant que és diferent de les altres perquè els actors, tot i cenyir-se a un text, no són autòmats que fan sempre exactament el mateix, sinó que depenen de la resposta i l’actitud del públic, de com s’enfrontin aquell dia a la feina, del temps que faci que representen aquell text, cosa que els permet afegir-hi millores contínuament.ObjectiusInterpretar el text a partir d’unes qüestions concretes.Reconèixer la seqüència d’esdeveniments.Suggeriments didàcticsPrograma de comprensió lectora• Activitat 1 de la pàgina 63 del llibre de l’alumne. Comprensió global. Remetre’s a la pròpia experiència per entendre què relaciona els Reis i el Pare Noel.• Activitat 2 de la pàgina 63 del llibre de l’alumne. Reflexió sobre el contingut. Resumir el que succeeix a cadascun dels actes.• Activitat 3. Reflexió sobre el contingut. Triar les afirmacions que fan referència al text.• Activitat 4, 5 i 6 de la pàgina 63 del llibre de l’alumne. Reflexió sobre el contingut. A partir d’una qüestió concreta, documentar-se i aportar idees pròpies.• Activitat 7 de la pàgina 63 del llibre de l’alumne. Preparar l’obra de teatre.Programa de tolerància• A l’activitat 6 de la pàgina 63 del llibre de l’alumne es pretén que els alumnes
 71. 71. reflexionin sobre el tema dels regals nadalencs, en relació amb els nens i nenes més desfavorits.Treball amb competènciesCompetència d’autonomia i iniciativa personal• Explicar als alumnes la importància de comprendre individualment el que es llegeix, al marge del treball que es farà posteriorment a la classe amb els companys i companyes.Tractament de la informació i competència digital• A l’activitat 5 de la pàgina 63 del llibre de l’alumne, demanar als alumnes que consultin la pàgina web indicada i que hi naveguin per poder veure diferents exemples del text que han de redactar.ObjectiusDefinir i identificar les paraules agudes, planes i esdrúixoles.Suggeriments didàctics• Fer que els alumnes preparin una llista amb dotze objectes que hi hagi a la classe. Després, fer que separin aquestes paraules en síl·labes, subratllin la tònica i les classifiquin en agudes, planes o esdrúixoles.• A partir de l’activitat 11 de la pàgina 65 del llibre de l’alumne, col·locar els alumnes de dos en dos i fer que preparin paraules ocultes que intercanviaran amb un altre grup per descobrir-les. Si els cal, poden fer servir el diccionari.• Proposar que els alumnes localitzin les paraules agudes, planes i esdrúixoles en el text de la pàgina següent.• Animar els alumnes a fer la resta d’activitats de les pàgines 64 i 65 del llibre de l’alumne.Treball amb competènciesCompetència matemàtica• Demanar als alumnes que, partint de les paraules que apareixen en l’activitat 9 de la pàgina 64 del llibre de l’alumne, facin el recompte de quantes agudes, planes i esdrúixoles hi ha i que les classifiquin.Competència d’autonomia i iniciativa personal

×