Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ADER 4.1.1.

693 views

Published on

Fundamentarea sprijinului acordat în vederea compensarii costurilor suplimentare si a pierderilor de venituri generate de dezavantajele rezultate din punerea în aplicare a Directivei 2000/60/CE, în baza art. 38 al Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 si evaluarea potentialului resurselor de apa subterane si de suprafata ale agro-sistemelor aflate în zonele vulnerabile la modificari climatice, din sudul României

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ADER 4.1.1.

 1. 1. Fundamentarea sprijinului acordat în vedereacompensării costurilor suplimentare şi a pierderilor devenituri generate de dezavantajele rezultate dinpunerea în aplicare a Directivei 2000/60/CE, în baza art.38 al Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 şi evaluareapotenţialului resurselor de apă subterane şi de suprafaţăale agro - sistemelor aflate în zonele vulnerabile la modificări climatice, din sudul României.
 2. 2. Slide 1: PLAN SECTORIAL– ADER 2020 Contractor: (denumire)INSTITUTUL NAŢIONAL DE HIDROLOGIE ŞI GOSPODĂRIRE A APELOR-INHGA Obiectivul general: 4BPM 4.1.1. Numărul /codul proiectului: 4.1.1. Contract: numărul 411/2011 Act Adiţional: Anul începerii: 15/11/2011 Anul finalizării: 15/12/2014 Durata (luni): 37 Denumirea proiectului:Fundamentarea sprijinului acordat în vederea compensării costurilor suplimentare şi a pierderilor de venituri generate de dezavantajele rezultate din punerea în aplicare a Directivei 2000/60/CE, în baza art. 38 al Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 şi evaluarea potenţialului resurselor de apă subterane şi de suprafaţă ale agro-sistemelor aflate în zonele vulnerabile la modificări climatice, din sudul României. Denumirea fazei : Documentare şi prezentare generală Persoana de contact (Directorul proiect): Sorin TEODOR Date contact: 0726126255;Tel:+40-21-3179992; 3181115; Fax: +40-21-3181116; sorin.teodor@hidro.ro
 3. 3. Slide 2: Proiectul 411/ADER 4.1.1./faza 1OBIECTIVELE PROIECTULUIObiectivul general: Delimitarea acviferelor subterane în funcţie de distribuţia spaţială a corpurilor poros – permeabile şi ale caracteristicilor acestora, corelat cu punerea în evidenţă a parametrilor scurgerii medii şi minime pe râurile din zona agricolă din sudul ţării.Obiective specifice: Identificarea tendinţei de evoluţie a resurselor de apă pe baza datelor acumulate până în prezent în contextul tendinţelor de încălzire globală cu particularizare la exploataţiile agricole. Evaluarea resurselor de apă de suprafaţă şi subterane în condiţii deficitare, inclusiv analiza situaţiei resurselor de apă de suprafaţă în ultimele perioade secetoase pe râurile din sudul României. Evaluarea consumurilor suplimentare de apă şi a costurilor apei utilizate în condiţiile modificărilor climatice. Obiectivele Fazei Realizarea unui studiu documentar privind resursele de apă de suprafaţă şi subterane precum şi a legislaţiei specifice din domeniul apelor.
 4. 4. Slide 3: Proiectul 411/ADER 4.1.1./faza 1/CuprinsAspecte tratate: PREOCUPĂRI PE PLAN INTERNAŢIONAL ŞI NAŢIONAL ÎN DOMENIU. PREVEDERI ŞI REGLEMENTĂRI RELEVANTE PENTRU GOSPODĂRIREA APELOR, ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE ŞI A INTEGRĂRII EUROPENE. PREMIZE POLITICE, ECONOMICE ŞI SOCIALE CARE STAU LA BAZA SISTEMULUI NAŢIONAL DE MANAGEMENT ÎN DOMENIUL APEI. POLITICA ROMÂNIEI ÎN DOMENIUL APEI ÎN CONTEXT EUROPEAN. PND ŞI POS MEDIU. CUNOAŞTEREA RESURSELOR DE APĂ – MONITORIZARE.
 5. 5. Slide 4: Proiectul 411/ADER 4.1.1./faza 1/CuprinsAspecte tratate (continuare): SITUAŢIA RESURSELOR DE APĂ PE PLAN MONDIAL. RESURSELE DE APĂ ALE ROMÂNIEI; EXEMPLIFICĂRI LA NIVELUL COMUNITĂŢILOR LOCALE ŞI MEDIULUI RURAL. RESURSELE DE APĂ SUBTERANE. CONCLUZII. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ.
 6. 6. Slide 5: Proiectul 411/ADER 4.1.1./faza 1/Introducere In contextul vulnerabilităţii resurselor de apă la modificările climatice ca urmare a impactului acestora asupra regimului de scurgere al apelor subterane şi de suprafaţă, este necesară evaluarea şi actualizarea permanentă a situaţiei potenţialului hidrologic disponibil. Proiectul îşi propune identificarea spaţială unitară a corpurilor de apă de suprafaţă şi subterane din partea sudică a României, astfel încât să ofere suficiente date concrete ce vor fi utile pentru luarea deciziilor manageriale, inclusiv in activitatile agricole. cu următoarele obiective principale: evaluarea consumurilor de apă dulce din exploataţiile agricole în diferite scenarii de modificare a condiţiilor climatice regionale; simularea restricţiilor de consum în diferite scenarii de modificare a condiţiilor climatice regionale; evaluarea costurilor consumului de apă dulce funcţie de sursa de provenienţă în condiţiile diferitelor scenarii de modificare a condiţiilor climatice regionale.
 7. 7. Slide 6: Proiectul 411/ADER 4.1.1./faza 1/IntroducereVor fi puşi în evidenţă i medii şi minime pe râurile din zona agricolă din sudul ţării.Pe baza acestor parametri va fi întreprinsă o analiză detaliată a variaţiei valorilor scurgerii în diverse secţiuni semnificative din reţeaua hidrografică din sudul ţării pe baza datelor hidrologice din ultimii 60 de ani.Fazele proiectului: Faza 1- Documentare şi prezentare generală Faza 2 - Documentare complexă asupra structurilor acvifere şi a corpurilor de apã din partea sudicã a României, cu punerea în evidenţă a parametrilor scurgerii medii şi minime pe râurile din această zonă
 8. 8. Slide 7: Proiectul 411/ADER 4.1.1./faza 1/Introducere Faza 3 - Conturarea extinderii spaţiale a structurilor acvifere şi a corpurilor de apă subtera-nă din aria investigată şi iden-tificarea tendinţei de evoluţie a resurselor de apă de suprafaţă în contextul fenomenelor de încălzire globală, cu evidenţierea consumurilor la exploataţiile agricole. Faza 4 - Elaborarea unei baze de date georeferenţiate privind oferta potenţială de apă subterană şi de suprafaţă în viitorii ani şi a modelului conceptual şi numeric al structurilor acvifere. Costurile suplimentare ale apei în contextul implementării directivei cadru apa
 9. 9. Slide 8: Proiectul 411/ADER 4.1.1./faza 1/IntroducerePREOCUPĂRI PE PLAN INTERNAŢIONAL ŞI NAŢIONAL ÎN DOMENIU În următorii 15 ani, Pământul va avea cu 50% mai mulţi locuitori, iar risipa de apă a atins valori nemai întâlnite. 1,1 miliarde de oameni (1 din 5) nu au acces la apa potabilă, 2,6 miliarde de oameni trăiesc în condiţii improprii de igienă, 3 900 de copii mor în fiecare zi măcinaţi de boli cauzate de apa infestată pe care o consumă. 88% dintre maladiile întâlnite în prezent sunt provocate de lipsa igienei şi consumul apei poluate. Este foarte probabil ca în curând ţări ca Brazilia, Rusia, Canada şi Australia care deţin mari cantităţi de apă să încheie acorduri cu ţările potenţial afectabile, în ideea de a împărţi aceste rezerve.
 10. 10. Slide 9: Proiectul 411/ADER 4.1.1./faza 1 Pentru a contracara efectele deja manifeste ale încălzirii globale, pe plan mondial se au în vedere măsuri cum ar fi: stabilirea de zone inundabile controlat şi consolidarea digurilor; realizarea unor lucrări hidrotehnice de protecţie la inundaţii şi a unor sisteme urbane de stocare în caz de precipitaţii abundente;întărirea infrastructurilor portuare şi a lucrărilor de apărare din zona costieră a Mării Negre. În prezent, datorită problematicii complexe cu care se confruntă omenirea legat de resursele de apă de suprafaţă şi subterane, se pune un accent deosebit pe dezvoltarea cercetării şi a cooperării în acest domeniu. Are loc o intensă coooperare transfrontieră. Raportul Dezvoltării Umane 2006 constată că legăturile de cooperare transfrontieră în domeniul resurselor acvatice sunt tot mai prezente şi înregistrează succese, oferind multe soluţii pentru evitarea viitoarelor potenţiale dispute internaţionale în domeniul apei.
 11. 11. Slide 10: Proiectul 411/ADER 4.1.1./faza 1Situaţia pe plan international. Centrul European pentru Topica Aerului, cu sprijinul Agenţiei Federale de Mediu din Germania şi a Institutului Naţional pentru Sănătate Publică şi Mediu din Olanda, a stabilit 22 de indicatori care pun în evidenţă actuala tendinţă de încălzire globală. Aceşti indicatori acoperă 8 domenii mari şi anume: Atmosfera şi clima; Gheţarii, zăpada şi gheaţa; Sistemul marin; Ecosistemele terestre şi biodiversitatea; Apa; Agricultura; Economia; Sănătatea. Planul de implementare de la Johannesburg, are în vedere cinci domenii prioritare: apa, energia, sănătatea, agricultura şi diversitatea biologică, domenii consacrate prin acronimul WEHAB (Water, Energy, Health, Agriculture, Biodiversity).
 12. 12. Slide 11: Proiectul 411/ADER 4.1.1./faza 1Situaţia pe plan naţional. Resursele de apă ale României sunt constituite din apele de suprafaţă – râuri interioare, lacuri naturale şi artificiale, fluviul Dunărea şi apele subterane. Din păcate, România nu dispune de resurse de apă deosebite. Situaţia comparativă cu alte ţări în prezent, arată că România se situează pe un loc modest la resursa specifică pe cap de locuitor. Astfel România dispune de o resursă specifică de 1948 de m3/an /loc, în timp ce alte ţări dispun de: 566.666 m3/an /loc - Islanda, 102.262 m3/an /loc-Canada, 82.554 m3/an /loc-Norvegia, 68.395 m3/an /loc – Peru, 46.100 m3/an /loc-Venezuela, 44.166 m3/an /loc-Brazilia, 10.291 m3/an /loc-SUA, 31.410 m3/an /loc-Rusia, 23.187 m3/an /loc-Croaţia, 20.957 m3/an /loc-Finlada, 19.857-Serbia şi Muntenegru,16.294 m3/an /loc – Slovenia, 11.881 m3/an /loc-Ungaria, 10.256 m3/an /loc-Austria etc.
 13. 13. Slide 12: Proiectul 411/ADER 4.1.1./faza 1Din punct de vedere al apelor, România a negociat o serie de obligaţii cu Uniunea Europeană.Reglementările europene referitoare la ape sunt numeroase iar transpunerea şi implementarea acestora, deosebit de costisitoare, solicitând un efort financiar de peste 16 miliarde euro, adică peste 50% din costurile de punere în aplicare a prevederilor legislaţiei europene în domeniul protecţiei mediului.România dispune de un sistemul informaţional în domeniul apelor bine pus la punct. Sistemul informaţional este bazat pe o Reţea Naţională de Transmisie a Datelor de Gospodărire a Apelor (RNTDGA) structurată pe 4 niveluri şi anume: Nivelul local (4)- include unităţi de producere a datelor (staţii hidrometrice şi de calitate a datelor), operarea infrastructurii naţionale de gospodărire a apelor, utilizarea informaţiilor etc., sub jurisdicţia unor staţii de colectare judeţene.
 14. 14. Slide 13: Proiectul 411/ADER 4.1.1./faza 1 Nivelul de decizie teritorial şi sub-bazinal (3)- include unităţile de colectare a datelor hidrologice (SGA şi staţii hidrologice), practic toate amplasate în sediile judeţene, subordonate centrelor bazinale (Direcţii de Ape). Centrele de decizie bazinale (2)- incluzând centrele bazinale (Direcţiile de Ape). Centrul Naţional de Decizie (1)- incluzând sediul Administraţiei Centrale, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor şi Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile.
 15. 15. Slide 14: Proiectul 411/ADER 4.1.1./faza 1PREVEDERI ŞI REGLEMENTĂRI RELEVANTE PENTRU GOSPODĂRIREA APELOR, ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE ŞI A INTEGRĂRII EUROPENEPlanul de implementare de la Johannesburg cuprinde zece capitole mari şi anume:I. Introducerea generală.II. Eradicarea sărăciei.III. Schimbarea modurilor neviabile de consum şi producţie.IV. Protecţia şi managementul bazei de resurse naturale pentru dezvoltare economică şi socială durabilă.V. Dezvoltarea durabilă într-o lume în plin proces de globalizare.
 16. 16. Slide 15: Proiectul 411/ADER 4.1.1./faza 1VI. Sănătatea şi dezvoltarea durabilă.VII. Dezvoltarea durabilă a statelor insulare mici în curs de dezvoltare.VIII. Dezvoltarea Durabilă pentru Africa. VIII.bis Alte Iniţiative Regionale.IX. Mijloace de implementare.X. Cadrul Instituţional pentru Dezvoltare Durabilă.
 17. 17. Slide 16: Proiectul 411/ADER 4.1.1./faza 1Managementul integrat al apei prin parteneriatul strategic dintre Uniunea Europeană, statele Europei de Răsărit, Caucaz, şi Asia Centrală, pentru dezvoltare durabilă.Politica europeană în domeniul apei. Al şaselea program cadru de acţiune pentru mediu al comunităţii europenePolitica guvernului în domeniul mediului şi gospodăririi apelor. Cateva prioritati: creşterea importanţei deciziei de mediu în elaborarea şi aplicarea politicilor sectoriale; evaluarea stării actuale a factorilor de mediu şi fundamentarea unei strategii de dezvoltare pe termen lung în domeniul mediului, al resurselor regenerabile şi neregenerabile; realizarea sistemului de monitorizare integrata a mediului în scopul urmăririi permanente a evoluţiei factorilor de mediu; reformarea sistemului de management al mediului;
 18. 18. Slide 17: Proiectul 411/ADER 4.1.1./faza 1 întărirea parteneriatului transfrontalier şi internaţional cu instituţiile similare din alte ţări în scopul monitorizării stadiului de implementare a înţelegerilor internaţionale; elaborarea strategiilor de protejare a cetăţenilor împotriva calamităţilor naturale, accidentelor ecologice şi expunerii în zone cu risc ecologic; ameliorarea calităţii factorilor de mediu în zonele urbane şi rurale; extinderea reţelei naţionale de arii protejate şi rezervaţii naturale, reabilitarea infrastructurii costiere a litoralului românesc, redimensi-onarea ecologică şi economică a Deltei Dunării; întărirea parteneriatului cu organizaţiile neguvernamentale în procesul de elaborae şi aplicare a politicilor publice în domeniu.
 19. 19. Slide 18: Proiectul 411/ADER 4.1.1./faza 1Reglementări europene în domeniul apelor sau relevante pentru domeniul apelorÎn cadrul reglementărilor de mediu ale Uniunii Europene, există trei categorii de astfel de reglementări care au relevanţă pentru domeniul apelor şi anume: Reglementări europene specifice pentru domeniul apelor. Reglementări europene în domeniul protecţiei civile cu implicaţii şi pentru ape. Reglementări europene în domeniul protecţiei mediului relevante şi pentru ape.În proporţie de peste 94%, legislaţia românească este armonizată cu reglementările europene.
 20. 20. Slide 19: Proiectul 411/ADER 4.1.1./faza 1PREMIZE POLITICE, ECONOMICE ŞI SOCIALE CARE STAU LA BAZA SISTEMULUI NAŢIONAL DE MANAGEMENT ÎN DOMENIUL APEI. Caracterul de bun public pur al apei. Internalizarea costurilor de mediu, in particular al apei. Mecanismul economic în domeniul apelor. Mecanismul economic specific domeniului gospodăririi cantitative şi calitative a resurselor de apă include sistemul de contribuţii, plăţi, bonificaţii şi penalităţi ca parte a modului de finanţare a dezvoltării domeniului şi de asigurare a funcţionării Administraţiei Naţionale "Apele Române".
 21. 21. Slide 20: Proiectul 411/ADER 4.1.1./faza 1POLITICA ROMÂNIEI ÎN DOMENIUL APEI ÎN CONTEXT EUROPEAN. PND ŞI POS MEDIU. Planul Naţional de Dezvoltare este un Document de planificare strategică şi programare financiară multianuală, elaborat într-un larg cadru partenerial, ce orientează şi stimulează dezvoltarea economică şi socială a ţării în concordanţă cu principiile Politicii de Coeziune a Uniunii Europene. Cadrul naţional strategic de referinţă (CNSR) şi programele operaţionale sectoriale (POS).
 22. 22. Slide 21: Proiectul 411/ADER 4.1.1./faza 1Programul Operational Sectorial - Mediu (POS-Mediu) cuprinde doua obiective legate de ape: Îmbunătăţirea accesului la infrastructura apă prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apa şi canalizare în majoritatea zonelor urbane până în anul 2015. Reducerea riscului la dezastre naturale prin implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone până în anul 2015.Programul National pentru Dezvoltare Rurala(PNDR). Masura2.1.3. Plati NATURA 2000 pentru terenuri agricole.
 23. 23. Slide 22: Proiectul 411/ADER 4.1.1./faza 1CUNOAŞTEREA RESURSELOR DE APĂ – MONITORIZARE. Gospodărirea apelor se desfăşoară şi se bazează pe cunoaşterea ştiinţifică, complexă, cantitativă şi calitativă a resurselor de apă ale ţării, realizată printr-o activitate unitară şi permanentă de supraveghere, observaţii şi măsurători asupra fenomenelor hidrometeorologice şi resurselor de apă, inclusiv de prognozare a evoluţiei naturale acestora, ca şi a evoluţiei lor sub efectele antropice, precum şi prin cercetări multidisciplinare. Programe pentru monitorizarea stării apelor. Pentru apele de suprafaţă, programele de monitorizare cuprind: a) volumul şi nivelul sau valoarea debitului până la limita relevantă pentru starea ecologică şi chimică, precum şi potenţialul ecologic; b) starea ecologică şi chimică, precum şi potenţialul ecologic.
 24. 24. Slide 23: Proiectul 411/ADER 4.1.1./faza 1 Pentru apele subterane, programele de monitorizare cuprind monitorizarea stării chimice şi cantitative. Pentru zonele protejate, programele de monitorizare cuprind prevederile specifice stabilite la înfiinţarea acestora. Sistemul naţional de monitorizare integrată a factorilor de mediu. Programele SIMIN, DESWAT şi WATMAN.
 25. 25. Slide 24: Proiectul 411/ADER 4.1.1./faza 1Sistemul de monitorizare pentru infrastructura de gospodărire a apelor cuprinde: monitoringul balanţei apei în acumulări şi a comportării în timp a barajelor; măsurarea volumelor de apă deviate între bazine; monitorizarea captărilor importante, cu influenţă majoră asupra regimului natural de scurgere. SITUAŢIA RESURSELOR DE APĂ PE PLAN MONDIAL. Din suprafaţa planetei noastre, 510 milioane km2 (70,8%) este acoperită de apă şi 149 milioane km2 (29,2%), de uscat. Durata medie de înmagazinare a apei în diferite rezervoare este redată în tabelul de mai jos.
 26. 26. Slide 25: Proiectul 411/ADER 4.1.1./faza 1Volumul total al apei existente pe Pământ este apreciat la1 400 milioane km3, repartizat astfel: volumul total de apă dulce: 37,8 milioane km3 (2,7%); volumul total de apă marină: 1362,2 milioane km3 (97,3%). 0,46% din volumul de apă dulce de pe glob poate fi utilizat direct, restul de 99,54%, se sustrage utilizării imediate de către oameni.
 27. 27. Slide 26: Proiectul 411/ADER 4.1.1./faza 1RESURSELE DE APĂ ALE ROMÂNIEI; EXEMPLIFICĂRI LA NIVELUL COMUNITĂŢILOR LOCALE ŞI MEDIULUI RURALCâteva date statistice referitoare la râuri, arată astfel: număr cursuri de apă codificate – 4864; lungimea totală – 78 905 km; structura – 15 bazine principale; volum mediu scurs anual pe râurile interioare (date la nivel 2010) – 38,7 miliarde m3; cota parte volum provenit de pe teritoriul din afara graniţelor ţării (Siret + Prut) – 1.7 miliarde m3; volum total mediu multianual (stocul mediu multianual al apelor de suprafaţă) – 40 miliarde m3.
 28. 28. Slide 27: Proiectul 411/ADER 4.1.1./faza 1Harta cu reprezentarea fizico-geografica a zonei studiate
 29. 29. Slide 28: Proiectul 411/ADER 4.1.1./faza 1Zone cu pajisti de inalta valoare naturala.
 30. 30. Slide 29: Proiectul 411/ADER 4.1.1./faza 1Zone importante pentru protectia pasarilor
 31. 31. Slide 30: Proiectul 411/ADER 4.1.1./faza 1Reţeaua română de arii naturale protejate (actuale si viitoare situri Natura 2000)
 32. 32. Slide 31: Proiectul 411/ADER 4.1.1./faza 1 Repartitia resurselor de apă pe principalele bazine hidrografice (date actualizate la nivelul anului 2010). Resursele utilizabile (conform datelor ANAR). Resursa de apă pentru mediul rural. Asigurarea apei potabile în sisteme centralizate în mediul rural, cu sursă de alimentare din ape de suprafaţă şi subterane. Asigurarea apei potabile în sisteme centralizate în mediul rural. Sursa de alimentare: ape subterane. Asigurarea apei potabile în sisteme centralizate, în mediul rural. Sursa de alimentare: Ape de suprafaţă.
 33. 33. Slide 32: Proiectul 411/ADER 4.1.1./faza 1RESURSELE DE APĂ SUBTERANEConsideraţii hidrogeologice-Acviferele de adancime-Complexul acvifer Ponţian, Dacian,Romanian-Pleistoceninferior. Rast- foraj artezian din depozitele daciene
 34. 34. Slide 33: Proiectul 411/ADER 4.1.1./faza 1Secţiune hidrogeologică între Verbiţa şi Moţăţei
 35. 35. Slide 34: Proiectul 411/ADER 4.1.1./faza 1Secţiune hidrogeologică între văile Câlniştea şi Sabar (după Bretotean,1997)
 36. 36. Slide 35: Proiectul 411/ADER 4.1.1./faza 1
 37. 37. Slide 36: Proiectul 411/ADER 4.1.1./faza 1 Sectiuni hidrogeologice
 38. 38. Slide 37: Proiectul 411/ADER 4.1.1./faza 1Rezultatele scontate a se obţine : Studiu şi raport de cercetare documentar.Rezultatele obţinute: Realizarea unei vederi sintetice de ansamblu asupra domeniului studiat şi a obiectivelor proiectului, constituindu-se astfel o bază de plecare pentru activităţile următoare.
 39. 39. Slide 38: Proiectul 411/ADER 4.1.1./faza 1CONCLUZII: În cadrul prezentei faze, s-a realizat un studiu documentar pe baza datelor existente în literatura de specialitate, referitor la resursele de apă de suprafaţă şi subterane, a politicilor şi reglementărilor existente în domeniul apelor. Pe baza studiului documentar întreprins, pot fi formulate următoarele concluzii de etapă: Consumul resurselor de apă la nivel mondial a crescut de nu mai puţin de 6 ori, în timp ce la noi în ţară s-a redus simţitor ca urmare a scăderii activităţilor economice. La nivelul anilor 2020 - 2025 criza apei se va manifesta acut pe tot globul. Pentru a contracara efectele deja manifeste ale încălzirii globale, pe plan mondial se au în vedere măsuri cum ar fi: stabilirea de zone inundabile controlat şi consolidarea digurilor; realizarea unor lucrări hidrotehnice de protecţie la inundaţii şi a unor sisteme urbane de stocare în caz de precipitaţii abundente.
 40. 40. Slide 39: Proiectul 411/ADER 4.1.1./faza 1 La nivelul fluviului Dunărea se constată o tendinţă de creştere a debitelor maxime măsurate începând cu anii 1840, corelat cu o tendinţă de creştere a nivelului Mării Negre, conform măsurătorilor efectuate la Constanţa şi Sulina începând cu anii 1860. Conform directivei cadru apa (Art. 5 şi 9) trebuie promovat mecanismul economic pentru apă, fapt ce necesită realizarea pentru fiecare bazin hidrografic a unei analize şi evaluări economice. Punerea în aplicare a directivei cadru apa, prin intermediul schemelor directoare elaborate pentru fiecare bazin hidrografic, în vedere atingerii la nivelul anului 2015 a “stării bune a apei”, va conduce la o creşterea a preţului apei, inclusiv pentru exploataţiile agricole. Regulamentul CE 1698/2005 prevede acordarea de compensaţii fermierilor pentru costurile suplimentare ce decurg din aplicarea Directivei cadru apa şi a realizării reţelei de arii naturale protejate “Natura 2000”.Considerăm că în faza următoare va fi necesară aprofundarea cerinţelor Directivei cadru apa referitoare la mecanismul economic in domeniul apelor si corelatia existenta cu actuala politica agrara comuna.
 41. 41. Slide 40: Proiectul 411/ADER 4.1.1./faza 1VA MULTUMIM PENTRU ATENTIE

×