ACW in beeld (nederlands)

1,185 views

Published on

Het ACW luistert naar de zorgen van mensen en probeert er een oplossing voor te zoeken. Er ligt veel zwerfvuil op de straat, kinderen hebben geen plek om te spelen,
senioren vinden geen betaalbaar rusthuis. Het ACW zoekt steeds naar rechtvaardige
en duurzame oplossingen. Zodat iedereen een plek heeft in de samenleving.
Soms kunnen mensen de problemen niet alleen wegwerken. Soms moeten
beleidsmensen voor een oplossing zorgen. Het ACW oefent druk uit op hen en
beïnvloedt zo de politiek. Zodat er goede oplossingen uit de bus komen: oplossingen
die met iedereen rekening houden en die sociaal en duurzaam zijn.
Samen sta je sterker. Dat geldt zeker voor het ACW. Samenwerken met andere
organisaties verhoogt de kans op een succesvolle oplossing. Eisenbundels voorleggen
aan alle democratische partijen, concrete oplossingen bespreken met politici die het
maatschappelijk project van het ACW genegen zijn: ook dat is ACW-werk.

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,185
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
39
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ACW in beeld (nederlands)

  1. 1. ACWin beeld actiekoepel beleid
  2. 2. waar het om gaat Het ACW wil voor iedereen een waardevolle plek. Voor mensen van vandaag en mensen van morgen. Voor mensen hier en mensen elders. Dat project vertaalt het ACW in twaalf Fundamentele Doelstellingen.1 Rechten van de mens afdwingen en verbeteren Cultuur in meervoud 7 Overeenkomstig de Universele verklaring van de Rechten van de Iedereen krijgt de kans om de eigen mogelijkheden te ontplooien Mens wordt de samenleving zo ingericht, dat iedereen kan genie- en bij te dragen tot een rijke culturele omgeving. Daartoe zijn ten van de fundamentele politieke, sociale, economische en cultu- onderwijs, sociaal-cultureel werk, sport en culturele voorzienin- rele rechten. Personen en groepen hebben wettelijke en feitelijke gen voor allen toegankelijk. Verdraagzaamheid verzekert waarde- mogelijkheden om deze grondrechten af te dwingen. ring voor ieders cultuur.2 Economie in dienst van mens en samenleving Duurzame ontwikkeling 8 De economie is een middel om aan de behoeften van mens en Duurzame ontwikkeling voorkomt economische en milieuproble- samenleving te voldoen met als actoren de vrije markt, het parti- men en steunt op solidariteit tussen generaties, tussen rijk en culier initiatief én de overheid. Een wettelijk kader en collectieve arm, tussen Noord en Zuid. Internationale samenwerking, herver- overeenkomsten vermijden dat de economie leidt tot uitsluiting. deling, aandacht voor het milieu en structurele hervormingen in De werknemers beschikken over eigen organisaties. landen in ontwikkeling vormen de bouwstenen.3 Kwaliteitsvolle arbeid voor iedereen Omgaan met veranderingen 9 Arbeid is een middel voor bestaanszekerheid en zelfontplooiing. Ontwikkelingen in maatschappij en technologie dragen bij tot Arbeid is een recht. Sociale partners en regeringen geven aan- meer levenskwaliteit en solidariteit en integratie. Een snel ver- dacht aan volwaardige arbeidsplaatsen en aan een solidaire ver- anderende samenleving vraagt om een kritisch aanpassingsver- deling, ook met het oog op gezinsarbeid en sociale arbeid. Iedere mogen. Iedereen heeft gelijke kansen om deel te nemen aan de arbeidsplaats heeft een volwaardig statuut. informatiemaatschappij en andere technologische ontwikkelingen.4 Solidair opkomen voor gezondheid Vrede maken 10 In de samenleving is er aandacht voor gezondheid. Iedereen heeft Evenwaardige levenskansen zijn voorwaarde om samen te leven. recht op een gezond leefklimaat. En een kwalitatieve gezond- Politieke instanties zijn uitgerust om de veiligheid te verze- heidszorg staat open voor elkeen. Dit wordt gewaarborgd door een keren. Zij trachten op de eerste plaats problemen te voorko- sociaal verzekeringssysteem. Ziekenfondsen, zorgverstrekkers en men. Wapenproductie en -handel worden aan banden gelegd. gebruikers zijn verantwoordelijk. Ontwapenen, sociale rechtvaardigheid en duurzame ontwikkeling zijn dé weg naar vrede.5 Een rechtvaardige en zorgzame samenleving Een tweedeling in de samenleving wordt voorkomen door ver- Democratie versterken 11 sterking van collectieve diensten, onderwijskansen, rechtvaardige Een democratie vereist een goed werkende wetgevende, rechter- fiscaliteit, menswaardig inkomen en wonen, algemene sociale lijke en uitvoerende macht. De besluitvorming stoelt op demo- zekerheid en sociaal beleid. De kansarmen worden bij het beleid cratisch verkozen mandatarissen. Tegelijk is er een overleg met betrokken. De sociale organisaties zijn hun partners. organisaties en burgers. De burger kan de rechtsregels afdwingen via een doeltreffende rechtsbedeling.6 Creatief en gelukkig samenleven De gemeenschap biedt alle kansen, opdat mensen hun leven Ruimte voor geloof 12 kunnen uitbouwen in harmonische gezinnen, in duurzame Alle mensen krijgen de ruimte om hun geloof te beleven, maar het samenlevingsvormen, in eenoudergezinnen en als alleenstaan- openbare leven wordt niet beheerst door een of andere godsdienst de. Bijzondere aandacht gaat naar de ontplooiingskansen van of levensbeschouwing. De evangelische geloofscultuur geeft diep- kinderen. De gemeenschap erkent deelname aan het vereni- gang en daadkracht aan het maatschappelijk project van de chris- gingsleven. telijke arbeidersbeweging.
  3. 3. beleidbewegen Het ACW luistert naar de zorgen van mensen en probeert er een oplossing voor te zoeken. Er ligt veel zwerfvuil op de straat, kinderen hebben geen plek om te spelen, senioren vinden geen betaalbaar rusthuis. Het ACW zoekt steeds naar rechtvaardige en duurzame oplossingen. Zodat iedereen een plek heeft in de samenleving. Soms kunnen mensen de problemen niet alleen wegwerken. Soms moeten beleidsmensen voor een oplossing zorgen. Het ACW oefent druk uit op hen en beïnvloedt zo de politiek. Zodat er goede oplossingen uit de bus komen: oplossingen die met iedereen rekening houden en die sociaal en duurzaam zijn. Samen sta je sterker. Dat geldt zeker voor het ACW. Samenwerken met andere organisaties verhoogt de kans op een succesvolle oplossing. Eisenbundels voorleggen aan alle democratische partijen, concrete oplossingen bespreken met politici die het maatschappelijk project van het ACW genegen zijn: ook dat is ACW-werk.Patrick Develtere, ACW-voorzitter: “Ook via het beleid ende politiek willen we onze sociale en duurzame prioriteitenrealiseren. Als sociale beweging zetten we daarom acties open overleggen we met sociaal bewogen politici. Op die maniertelt de stem van mensen dubbel: in onze verenigingen én inde politiek”.
  4. 4. beweging makenHet ACW is een brede sociale beweging in Vlaanderen. De vele duizenden vrijwilligers tref je aan in bijna elke Vlaamseen Brusselse gemeente.Die vrijwilligers bewegen je buurt. Ze ijveren voor een veilige schoolomgeving, voor voldoende kinderopvang, voor eengezond milieu. Ze voeren actie voor meer sociale woningen, voor rechtvaardige belastingen, voor werk en voor eeninkomen voor iedereen.Het ACW luistert naar wat mensen bezighoudt in hun omgeving. Het brengt mensen samen, zoekt naar blijvendeoplossingen voor problemen. Het zet mensen in beweging zodat die sterk genoeg staan om zelf de problemen in hunbuurt aan te pakken.In wijk en buurt, regio en gemeente pakt het ACW de zorgen van mensen aan. Met vele geïnteresseerden enbetrokkenen. Met acties en petities, met dossiers en voorstellen zet het ACW de samenleving in beweging. Anders kan ook De aarde warmt op, met droogte, overstromingen en andere natuurrampen tot gevolg. Het ACW maakt mensen bewust van de gevaren van de klimaatverandering, want het zijn dikwijls de sociaal zwakkere groepen die nog eens extra moeten betalen voor de klimaatopwarming. Maar het ACW zoekt ook alternatieven. Een plaatselijke ACW-afdeling organiseert een samenaankoop van isolatiemateriaal. Een ACW-verbond toert het land rond met de marktwagen ‘duurzaam wonen’, waar mensen hapklaar massa’s informatie vinden over energiezuinig wonen.Beter wonen voor iedereenEen eigen dak boven het hoofd. Dat wil toch iedereen? En liefst ook één dat niet lekt en waarvoor je jezelf niettot de bedelstaf veroordeelt. Wonen is duur in Vlaanderen en wordt nog altijd duurder. Daarom ijvert het ACWvoor meer sociale woningen, zowel om te huren als om te kopen. Ook jonge gezinnen, ouderen en mensen meteen laag inkomen hebben recht op een veilig, aangenaam en kwaliteitsvol onderkomen.
  5. 5. Voor een solidaire wereld hier en in het Zuiden Het ACW komt via zijn derdewereldorganisatie Wereldsolidariteit op voor menswaardige arbeidsomstandig- heden. Werknemers elders in de wereld werken aan een hongerloon, met onmenselijke werkuren en zonder enige bescherming. Wereldsolidariteit laat zien dat je er iets aan kan doen. Door mensen te informeren en hen collectief te laten opkomen voor hun rechten. Of door bij ons petitieacties rond Schone Kleren te verspreiden. Onze kleren mogen niet in mensonwaardige omstandigheden gemaakt worden. Die boodschap van solidariteit verspreidt het ACW ook hier, samen met Wereldsolidariteit. Plaatselijke afde- lingen organiseren een wereldmarkt met hapjes en producten uit het Zuiden. Het ACW nodigt mensen uit verschillende culturen uit om met elkaar in gesprek te gaan. Want elkaar kennen is elkaar leren waarderen.De sociale zekerheid is er voor uIedereen krijgt in zijn leven te maken met onze sociale zekerheid: wanneer je ziek bent en een briefjebinnenbrengt bij de mutualiteit, wanneer je werkloos bent, wanneer je kinderbijslag ontvangt of metpensioen gaat. Het ACW is trots op dat unieke systeem van sociale zekerheid en wil mensen er zo goedmogelijk over informeren. Ouderen, werklozen, zieken, personen met een handicap of gezinnen: ze heb-ben recht op bestaanszekerheid. In 2009 voerde het ACW intensief campagne rond sociale zekerheid,met als afsluiter een Feestival Social in Antwerpen voor duizenden mensen.Het ACW weet ook dat de toekomst nieuwe uitdagingen brengt voor de sociale zekerheid, en daar wilhet mee over nadenken.samen sterk ooksamenspel met anderen en in samenspraak Samen voor een diverse samenleving Op straat, op school, op het werk of in het dorp zien we steeds meer mensen met verschil- lende kleuren. Maar dikwijls kennen we onze buren uit andere culturen niet echt. Daarom willen we contacten leggen met verenigingen waar etnisch-culturele minderheden actief zijn. Op vele plaatsen werken ACW en het Internationaal Comité, koepelvereniging voor zo’n 200 zelforganisaties van migranten in Vlaanderen, samen. Ze organiseerden bijvoorbeeld samen een debat over het asiel- en migratiebeleid, waar beide bewegingen hun leden op uitnodigden om met elkaar in gesprek te gaan.VerkeersplatformsACW-afdelingen zetten zich in voor een verkeersveilige enleefbare omgeving, in hun dorp of stad. In vele Vlaamsegemeenten overleggen ze in een Verkeersplatform metverenigingen, scholen en burgers om het verkeer veiligerte maken. De Verkeersplatforms zetten de weggebrui-kers in beweging: ze proberen fietsers bijvoorbeeld aante zetten om reflecterende kledij te dragen. De wedstrijd‘Doe het dan zelf’ voor jongeren, met de oproep om zelfhippe fluokledij en -accessoires te ontwerpen, boektegroot succes.
  6. 6. koepel van organisatiesHet ACW is de koepel van christelijke werknemersorga-nisaties. Het ACW en z’n partnerorganisaties komen opvoor een sociaal rechtvaardige en duurzame samenleving.Samen zetten ze de zorgen van vele gewone mensen op deagenda. Daar blijft het niet bij: het ACW zoekt met hen naaroplossingen. Het ACW zet de samenleving in beweging. ACV KAV Het ACV verdedigt de belangen van 1,7 miljoen aange- KAV zet haar deuren open voor alle vrouwen. Neem sloten arbeiders, bedienden, kaderleden en ambtena- je deel aan de sportieve, leerrijke, culturele of crea- ren. Het staat je bij met raad en daad bij thema’s die tieve activiteiten, dan verleg je je grenzen en geniet je met arbeid te maken hebben. van ontmoeting. KAV verdedigt ook de belangen van www.acv-online.be vrouwen, in het bijzonder die van vrouwen met minder kansen. www.kav.be CM CM is een ziekenfonds dat niet enkel snel en correct betaalt, maar waar je ook advies op maat krijgt. Je KWB geniet bovendien van tal van voordelen. Kiezen voor CM Kwb brengt mensen bijeen en maakt samen met hen is kiezen voor een warm en solidair ziekenfonds waar werk van ontspanning, vorming, actie, sport, uitstap- mensen centraal staan. pen voor het hele gezin. Kwb wordt gedragen door hon- www.cm.be derden vrijwilligers in afdelingen die dit gevarieerde aanbod verzorgen. www.kwb.be FAMILIEHULP Familiehulp is de grootste dienst voor thuiszorg in Vlaanderen en Brussel. De vzw biedt een uitgebreid OKRA gamma van thuiszorgdiensten aan zoals gezinszorg, Je pensioen in zicht? Dan is OKRA, trefpunt 55+ iets bejaardenzorg, kraamzorg, poetshulp en karweihulp. voor jou. Je inkomen, je mobiliteit, je gezondheidszorg www.familiehulp.be en alle andere levensbelangrijke domeinen zijn in goede handen. Of wat dacht je van lijndansen of digi- tale foto’s bewerken? Meer dan 1 200 lokale trefpunten GROEP ARCO verwachten je. Groep ARCO is een coöperatieve holding met kapitaal www.okra.be van sociale organisaties en van 840 000 particuliere vennoten. Groep ARCO investeert haar middelen in de financiële sector en in bedrijven van algemeen nut. KAJ www.groeparco.be KAJ is de jongerenorganisatie van ACW. Ze zet jonge- ren aan om via actie en vriendschap hun toekomst en die van de maatschappij in handen te nemen. www.kaj.be
  7. 7. goede banden met sterke partnersWELZIJNSZORG GROEP INTRO‘Armoede uitsluiten’ in onze samenleving. Die uitdaging neemt Groep INTRO ondersteunt maatschappelijk kwetsbare jongerenWelzijnszorg op door inzicht in armoede te brengen, het beleid te en volwassenen in Vlaanderen en Brussel via vorming, onderwijs,beïnvloeden en steun te geven aan werkingen die sociale uitsluiting opleiding, trajectbegeleiding, jobcoaching, werkervaring en socialetegengaan. economie.www.welzijnszorg.be www.groepintro.beINTERNATIONAAL COMITE PAX CHRISTIIC is een federatie van allochtone organisaties, die hen steunt in hun Pax Christi Vlaanderen is een christelijk geïnspireerde vredesbewe-ontwikkeling. IC strijdt voor gelijke kansen en volwaardige deelname ging. Vanuit de actieve geweldloosheid wil het mensen en groepenvan mensen met een andere origine in de interculturele samenleving. inspireren, vormen en begeleiden op weg naar een samenleven inwww.internationaalcomite.be vrede. Pax Christi steunt daarbij op drie pijlers: spiritualiteit, actie en vorming.ARKTOS www.paxchristi.beArktos organiseert vormings- en ondersteuningprojecten met envoor jongeren. Dit vanuit een rotsvast geloof in hun talenten. In vijfcentra zet Arktos, samen met diverse partners, actieve projecten opvanuit verschillende levensdomeinen (onderwijs, arbeid, welzijn, vrijetijd en woonomgeving).www.arktos.be
  8. 8. se Jurgen Doom VISIE AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X - P806000 JG. 66 - VISIE NR. 05 VRIJDAG 12 FEBRUARI 2010 VOLGENDE VISIE OP 26 FEBRUARI Liefde is van alle leeftijden Visie is het blad van het ACW. Het bereikt 36 keer per jaar 1 300 000 gezinnen Hij tovert een verlegen glimlach op zijn mond. Jona zit in de eerste kleuterklas van de Steiner- ken krijgen en dat kan bij sommige kleuters heel “Ja, ik ben verliefd”, zegt Bavo, bijna 6 jaar oud. school in Brussel. Toni zit in het onthaalklasje, wat emoties losweken. “Op Hannelore uit mijn klas.” Hij zegt het ter- maar ze hebben dezelfde juf. “Kussen, nee dat Hoe reageer je als ouder? Lach de gevoelens van wijl hij druk bezig is een tekening te maken. Met doen we niet,” zeggen ze allebei verbaasd. Jo- je kind niet weg. Stel je open op. Praat gerust een jongen, een meisje, een huisje en een tuin- na geeft Toni wel een dikke knuffel terwijl hij met je kind over verliefdheid, maar forceer tje en in de lucht heel veel hartjes. Morgen doet haar liefdevol een boekje toont. niets. hij ze haar cadeau. “Dan krijg ik weer een zoen- tje.” Geeft hij dan een zoentje terug? “Nee”, Liefde is van alle leeftijden. Ook peuters en kleu- Peter Heirman reageert hij verongelijkt. “Jongens doen zoiets ters geven soms aan dat ze verliefd zijn. Het is via hun lidmaatschap bij ACV of CM. Visie brengt maatschappelijk nieuws niet. Ik geef haar wel een handje. En later trouw de leeftijd waarop ze een of twee vriendjes of ik met haar. Of met mama. Dat weet ik nog niet.” vriendinnetjes hebben waar ze zich meer mee verbonden voelen dan met andere kinderen. Meer info bij Kind en Gezin (tel. 078 150 100), Jona is druk in de weer met zijn vriendinnetje de Opvoedingstelefoon (078 150 010) of surf Toni (zie foto). Hij toont haar waar ze haar jas Meestal beperkt verliefd zijn zich tot samen spe- naar www.groeimee.be. aan de kapstok mag hangen, waar het toilet is len. Kusjes of handjes geven gebeurt soms ook, en wat er in elk hoekje van de klas te beleven maar niet zo vaak. Het is ook een gevoel waar- is. “Ik moet toch voor haar zorgen”, zegt hij. bij ze soms voor het eerst met afwijzing te ma- met de bril van het maatschappelijk project van het ACW. Via reportages Groene stroom op ons dak www.acw.be 2 De tabakoloog spreekt moed in www.groeparco.be 5 www.cm.be Vrouwen in de bloemen 10 www.acv-online.be en interviews laat Visie zijn lezers meeleven met de sociale problemen van anderen. Het staat dicht bij de mensen door een katern met regionale informatie. Visie heeft ook een blog waar je de sociaal-culturele actualiteit kan volgen. www.acwvisie.be PASAR Pasar is in Vlaanderen de referentie voor recreatie dichtbij. De sociaal-cul- turele vereniging, vroeger gekend als Vakantiegenoegens, staat voor actief, groen en sociaal en wil zoveel mogelijk mensen de kans bieden om hun vrije tijd zinvol in te vullen. En dat met een brede waaier van activiteiten die wekelijks door ruim 3000 vrijwilligers in 330 afdelingen in heel Vlaanderen worden georganiseerd. Het maandblad Pasar is met een totaal aantal lezers van 264.200 het meest verspreide reismagazine in België en staat elke maand garant voor schitterende, vernieuwende reisreportages. www.pasar.beWERELD 8500 KORTRIJK 1 AFDELING 2 4/1132 1 BELGIE - BELGIQUEBURGERwereldnieuwsin zakformaat Benin WERELDSOLIDARITEIT Wereldburger is een driemaandelijkse uitgave van Wereldsolidariteit Wereldsolidariteit vzw - Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel 12de jaargang • januari - februari - maart 2010 • Afgiftekantoor Kortrijk 1 • afdeling 2 • erkenning P309504 Overal ter wereld werken mensen keihard voor een beter leven voor zichzelfO-WBkrant_14161.indd 1 19/02/10 09:42 en hun gezin. Maar arbeiders in het Zuiden krijgen geen redelijk loon, moe- ten vaak in zeer slechte omstandigheden werken, kennen bittere armoede en hebben geen toegang tot gezondheidszorg of sociale zekerheid. Hieraan wil Wereldsolidariteit structureel iets veranderen. Hoe? Door mensen in het Zuiden alle kansen te geven om zich te organiseren, zodat ze voor hun rechten kunnen opkomen. www.wereldsolidariteit.be
  9. 9. ACW algemeen secretariaatHaachtsesteenweg 579, 1030 Brussel, 02 246 31 11, acw@acw.be - www.acw.be ACW-regio’s Antwerpen, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen, 03 220 12 22, acwantwerpen@acw.be - www.acwantwerpen.be Brugge, Oude Burg 13, 8000 Brugge, 050 33 27 38, acwbrugge@acw.be - www.acw.be/verbond/brugge Brussel, Pletinckxstraat 19, 1000 Brussel, 02 557 87 55, acwbrussel@acw.be - www.acw.be/verbond/brussel Gent-Eeklo, Korenlei 20, 9000 Gent, 09 269 96 69, acw.genteeklo@acw.be - www.acw.be/verbond/genteeklo Kempen, Korte Begijnenstraat 18, 2300 Turnhout, 014 40 31 51, regio.kempen@acw.be - regio.acw.be/kempen Leuven, Bondgenotenlaan 131, 3000 Leuven, 016 29 81 00, acwleuven@acw.be - www.acw.be/verbond/leuven Limburg, Mgr. Broekxplein 6, 3500 Hasselt, 011 29 08 70, acw.limburg@acw.be - www.acwlimburg.be Mechelen, Begijnenstraat 18 bus 1, 2800 Mechelen, 015 29 25 50, acwmechelen@acw.be - www.acw.be/verbond/mechelen Midden en Zuid West-Vlaanderen, Wijngaardstraat 48, 8500 Kortrijk, 056 23 37 11, m.z.west.vl@acw.be - www.acw.be/verbond/mzwvl Oostende-Westhoek, Dr. L. Colensstraat 7, 8400 Oostende, 059 55 25 11, | © gevaertgraphics | oostende.westhoek@acw.be - www.acw.be/verbond/oostendewesthoek Waas en Dender, Hendrik Heymanplein 7, 9100 Sint-Niklaas, 03 760 13 51, waasendender@acw.be - www.acw.be/verbond/waasendender V.U.: ACW, de koepel van christelijke werknemersorganisaties, Kris Houthuys - Haachtsesteenweg 579 - 1030 Brussel - www.acw.be - pers@acw.be - Zuid-Oost-Vlaanderen, Keizersplein 20, 9300 Aalst, 053 76 16 02, acw.zovl@acw.be - www.acw.be/verbond/zuidoostvlaanderen ACW-partners ACV, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel, 02 246 31 11, acv@acv-csc.be, www.acv-online.be LCM, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel, 02 246 41 11, lcm@cm.be, www.cm.be KAV, Urbain Britsierslaan 5, 1030 Brussel, 02 246 51 11, kav@kav.be, www.kav.be KWB, Urbain Britsierslaan 5, 1030 Brussel, 02 246 52 52, kwb@kwb.be, www.kwb.be OKRA, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel, 02 246 44 41, secretariaat@okra.be, www.okra.be KAJ, Urbain Britsierslaan 5, 1030 Brussel, 02 246 53 00, info@kaj.be, www.kaj.be Groep ARCO, Urbain Britsierslaan 5, 1000 Brussel, 02 246 50 00, info@groeparco.be, www.groeparco.be Familiehulp, Koningsstraat 294, 1210 Brussel, 02 227 40 10, info@familiehulp.be, www.familiehulp.be Geassocieerde partners Arktos, Valkerijgang 26, 3000 Leuven, 016 29 57 74, info@arktos.be, www.arktos.be Groep Intro, Paviljoenstraat 1, 1030 Brussel, 02 242 85 43, info@groepintro.be, www.groepintro.be Welzijnszorg, Huidevetterstraat 165, 1000 Brussel, 02 502 55 75, info@welzijnszorg.be, www.welzijnszorg.be Pax Christi, Italiëlei 98a, 2000 Antwerpen, 03 225 10 00, paxchristi@paxchristi.be, www.paxchristi.be Internationaal Comité, Mgr. Broekxplein 6, 3500 Hasselt, 011 29 09 17, info@internationaalcomite.be, www.internationaalcomite.beHefboom, Vooruitgangstraat 333 bus 5, 1030 Brussel, 02 205 17 20,hefboom@hefboom.be, www.hefboom.beBezoek ons op www.acw.be

×