Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De kreet van de ruimte - inleiding

1,856 views

Published on

De kreet van de ruimte - inleiding

Published in: Education, Technology, Real Estate
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De kreet van de ruimte - inleiding

 1. 1. Van harte welkom
 2. 2. Over diverse aanspraken en keuzes voor de toekomst in het omgevingsbeleid Ann Vermorgen, nationaal secretaris ACV
 3. 3. Overzicht van recente beleidsevoluties Bert De Wel, adviseur studiedienst ACV Michel Debruyne, adviseur studiedienst ACW
 4. 4. DE KREET VAN DE RUIMTE Richting geven aan beleid
 5. 5. INHOUD  REGEERAKKOORD 15 juli 2009  MINISTERS MAKEN DECRETEN  MINISTERS MAKEN PLANNEN
 6. 6. REGEERAKKOORD 2009 Doorbraak 5. Groen en dynamisch stedengewest Een nieuwe visie voor ruimtelijke ordening in Vlaanderen De ruimtelijke ordening, waarbij de diverse maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar worden afgewogen, behoudt een integrerende en coördinerende rol ten opzichte van de diverse sectorale aanspraken.  7000 ha extra bedrijventerreinen  750.000 ha agrarisch gebied afbakenen  38.000 ha extra natuurgebied  10.000 ha extra bosgebied
 7. 7. REGEERAKKOORD 2009 Vaststelling: het is voor publieke en private investeerders steeds moeilijker om binnen een redelijke termijn belangrijke investeringsprojecten te realiseren.  Commissie Investeringsprojecten van de Vlaamse regering (‘Commissie Berx’).  Commissie ad hoc Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten van het Vlaams Parlement (‘Commissie Sauwens’).
 8. 8. REGEERAKKOORD 2009  Ministers maken decreten Zoeken naar vereenvoudiging en versnelling • Omgevingsvergunning • Complexe projecten  Ministers maken plannen • • • • Problematiek van de mer Beleidsplan ruimte Mobiliteitsplan Woonbeleidsplan
 9. 9. MINISTERS MAKEN DECRETEN OMGEVINGSVERGUNNING COMPLEXE PROJECTEN
 10. 10. OMGEVINGSVERGUNNING  Integratie van stedenbouwkundige en milieuvergunning • Op termijn andere vergunningen integreren • Permanente vergunning  Herzien van klasse-indelingen  Meer milieudossiers voor gemeenten, provincie ook verantwoordelijk voor stedenbouwkundige vergunningen  Eenvoudiger en kortere procedure
 11. 11. RICHTING GEVEN  Concept van de omgevingsvergunning wordt onderschreven, zorgvuldige en evenwichtige uitvoering is noodzakelijk.  Correcte evaluatie van de vergunning na 20 jaar.  Voldoende capaciteit lokale besturen.  Garanderen participatie en transparantie. • Wat met werknemersparticipatie in bedrijven bij declassering huidige milieuvergunningen?
 12. 12. COMPLEXE PROJECTEN  Projecten van groot maatschappelijk en ruimtelijk strategisch belang dat om een geïntegreerd vergunningen- en planproces vraagt  Binnen 1 procedure: vergunningen + mer/… + bestemmingswijziging  Geïntegreerd effectenonderzoek  Afwijkingen van ruimtelijke plannen en beschermende decreten  Drie fasen: • Voortraject startbeslissing; informele participatie • Onderzoeksfase alternatievenonderzoek; raadpleging voorkeursbesluit; openbaar onderzoek • Uitwerkingsfase projectbesluit; openbaar onderzoek • Uitvoeringsfase = monitoring  Routeplanner: Nieuwe methodiek om geïntegreerde besluitvorming op te volgen.
 13. 13. RICHTING GEVEN  Nood aan creëren van een draagvlak • Draagvlak tijdens de drie fasen is positief • Onduidelijk wat de draagwijdte is van verschillende vormen van betrokkenheid • Onduidelijk wat “informele betrokkenheid” betekent  Nood aan integratie van verschillende procedures • Maatwerk, oplossingsgericht werken en integratie zijn positief • Gelijkheidsbeginsel geschonden?  Omschrijving complex = vaag • Wie is bevoegd? Mogelijkheid tot overrulen?  Beoordeling project ≠ beoordeling project via gewone procedure? • Mogelijkheid tot afwijking van alle beschermende decreten, structuurplannen en rup’s
 14. 14. MINISTERS MAKEN PLANNEN CONCEPTNOTA OMGEVINGSPLAN
 15. 15. Nood aan integratie  Oosterweeltrauma • Commissies Berx en Sauwens • ACV/ACW: kwaliteit van besluitvorming en garantie op grotere betrokkenheid en participatie  Dendermondetrauma of de rodebosmiertrauma • Verschillende aanpassingen aan MER en RO • Decreten worden vernietigd RUP’s • ACV/ACW: belang van participatie, motivatie, alternatievenonderzoek, juist e procedure
 16. 16. Conceptnota omgevingsplan
 17. 17. Richting geven       Nood aan integratie effecten en ruimte Nood aan gegarandeerde betrokkenheid Wat wordt onderzocht (effecten en alternatieven) Is er een hiërarchie? Onderscheid plan-mer en project-mer? Verschillende soorten rup’s: • 3 niveaus • ambitie van rup  Nood aan een nieuw RUP?  Evaluatie MER in Vlaanderen?
 18. 18. MINISTERS MAKEN PLANNEN BELEIDSPLAN RUIMTE VLAANDEREN
 19. 19. BRV: EEN NIEUW KADER 2012 2013 2014 GROENBOEK WITBOEK BELEIDSPLAN Uitdagingen volledig Visie eerste versie Visie volledig Strategie aanzet Strategie uitwerking Strategie compleet Acties enkele KT-acties Acties uitwerking Acties compleet programma
 20. 20. BRV: DE PROCEDURE ?
 21. 21. HET GROENBOEK: DE THEMA’S  Drie strategische thema's • Metropool Vlaanderen • Vlaanderen op mensenmaat • Veerkrachtige ruimte
 22. 22. HET GROENBOEK: DE SLEUTELKWESTIES
 23. 23. LIJNEN VAN EEN/HET WITBOEK  Metropool Vlaanderen 2050 • • • Metropolitane allure • In 2050 is Vlaanderen leefbaar, toegankelijk en aantrekkelijk voor bestaande activiteiten, bekwame professionals, bezoekers en buitenlandse investeerders Op maat van de mensen • In 2050 heeft Vlaanderen een grote verscheidenheid aan hoogwaardige woon- en leefomgevingen Veerkrachtige ruimte • In 2050 kan Vlaanderen de gevolgen van mondiale trends van economie, demografie, klimaat, energie en voedsel opvangen
 24. 24. LIJNEN VAN EEN/HET WITBOEK RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGSSTRATEGIE  Het stedelijk netwerk ontwikkelen Stedelijke regio’s ontwikkelen • Potentievolle kernen ontwikkelen • Economische netwerken ontwikkelen • Het functioneren van het stedelijk systeem als geheel garanderen •
 25. 25. LIJNEN VAN EEN/HET WITBOEK RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGSSTRATEGIE  Het openruimtenetwerk ontwikkelen Grote aaneengesloten openruimtegebieden veerkrachtig ontwikkelen • Fijnmazig netwerk van groenblauwe aders ontwikkelen • Instaan voor de ontwikkeling van het openruimtenetwerk als geheel •
 26. 26. LIJNEN VAN EEN/HET WITBOEK RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGSSTRATEGIE  Het logistiek netwerk ontwikkelen Performantie van internationale logistieke knooppunten versterken • Regionale logistieke knooppunten uitbouwen • Logistieke knopen internationaal verbinden • Logistieke ketens ruimtelijk faciliteren •
 27. 27. LIJNEN VAN EEN/HET WITBOEK  Netwerkbenadering • Over elkaar liggende ruimtelijke netwerken waar economisch, maatschappelijk en ecologisch functioneren plaatsvindt • Functioneel samenhangend geheel van knopen en verbindingen
 28. 28. RICHTING GEVEN  Reële betrokkenheid of … • Een reëel partnerschap met lagere besturen … • Welk traject wordt er nu gevolgd?  Relatie met RSV?  Vaagheid • Vage lange termijndoelstellingen • Vage blitse concepten (polycentrisch, metropool, …) • Welk instrumentarium?  Hiërarchie tussen drie netwerken • Conflictueus • Waar wordt op ingezet? • Ruimte voor bv energie?  Vertrek van en zet maximaal in op veerkrachtige ruimte • Sense of urgency? • Ruimtelijke standstill in 2050?
 29. 29. MINISTERS MAKEN PLANNEN MOBILITEITSPLAN
 30. 30. PROCEDURE Voorontwerp MP 05/2011 Ontwerp MP 11/2013 01/2014 Ontwerp MP Eind 2011 MORA - 12/03/2014 ? Vl Parl ? Vl Reg ?
 31. 31. MOBILITEITSPLAN 2030 - 2050  5 strategische doelstellingen: bereikbaar, toegankelijk, veilig, leefbaar en natuurvriendelijk  Keuzes • • • • Samenhangend en robuust vervoersnetwerk Gebruiksvriendelijk, kwalitatief en comfortabel Efficiënt en veilig gebruikt Milieuvriendelijk en energie-efficiënt
 32. 32. RICHTING GEVEN  Effectiviteit?  Integratie andere plannen? • BRV?  Vaagheid • Strategische als operationele doelstellingen  Geen duidelijke keuzes • Bereikbaarheid = centraal • Hiërarchie?  Conflictueus? • Veiligheid? • Klimaat, milieu, leefbaarheid?
 33. 33. WOONBELEIDSPLAN debatnota visienota ontwerpnota eindnota 29/11/2011 6/2012 12/2012 12/2013 ?
 34. 34. WOONBELEIDSPLAN: VISIETEKST  Doelstellingen • Woonzekerheid, een levenslange garantie op een aangepaste woning • Afdwingbaar recht op betaalbaarheid • Afdwingbaar recht op kwaliteit • Graag wonen  Voorwaarden • • • • Beleid voor koop en huur Ruimtelijke ordening ifv goed wonen Slim ruimtegebruik en creatieve woonoplossingen Energiezuinig en duurzaam wonen
 35. 35. RICHTING GEVEN OOK OP LOKAAL EN PROVINCIAAL NIVEAU
 36. 36. RICHTING GEVEN  Zeer grote onduidelijkheid/verwarring over hoe de komende jaren de ruimte vorm zal worden gegeven  Tendenzen zijn: • Vereenvoudigen en versnellen • Nieuwe procedures om af te wijken? • Integratie mer, mobiliteit, erfgoed, … en economie • Alles onder één noemer of ruimte als integrerend domein • Betrokkenheid vergroten • Draagvlak zoeken of conflicten vermijden • Puntsgewijs ruimtelijk beleid (BRV) • Ruimtelijke visie of ruimte geven aan projecten
 37. 37. RICHTING GEVEN OOK LOKAAL  Vereenvoudigen en versnellen • Zorgvuldig omspringen met procedures  Integratie mer, mobiliteit, erfgoed, … en economie • Ruimtelijke kwaliteit bewaken  Betrokkenheid vergroten • Plaats van raden bewaken • Plaats van burger bewaken  Puntsgewijs ruimtelijk beleid • Ruimtelijke visie ontwikkelen
 38. 38. Overzicht van recente beleidsevoluties Bert De Wel, adviseur studiedienst ACV Michel Debruyne, adviseur studiedienst ACW
 39. 39. DE WERKGROEPEN
 40. 40. 1. 10:15 Werkgroepen 12:15 Broodjesbuffet Ruimte maken voor flexibel wonen z.9 2. Afstanden verkleinen met sterke kernen z.8 3. Economisch ruimte gebruiken z.2
 41. 41. DRIE WERKGROEPEN  WONEN onder leiding van Anne Malliet en Michel Debruyne • ZAAL 9  MOBILITEIT onder leiding van Johan Demol, Luk Vanden Poel en Koen Repriels • Zaal 8  RUIMTELIJKE ECONOMIE onder leiding van Pieter Deforche en Bert De Wel • Zaal 2
 42. 42. 12:15 Broodjesbuffet In de hall

×