SlideShare a Scribd company logo

Правила прийому 2024.pdf

home
home

Правила прийому 2024.pdf

1 of 9
Download to read offline
равління
:ої обласної
ндр Ткачу
,023
ЗАТВЕРДЖУЮ
Луцького центру ПТО
Ольга Завацька
и ш о п Сі іУД— 2023
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до Луцького центру професійно - технічної освіти
на 2024 рік
І. Загальна частина
1.1. До Луцького центру професійно - технічної освіти (далі Луцький
центр ПТО) приймаються громадяни України та особи без громадянства, які
перебувають в Україні на законних підставах.
Особливості прийому на навчання осіб, місцем проживання яких є
тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення в
частині проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації,
отримання документа державного зразка про базову середню освіту або повну
загальну середню освіту (якщо особа не отримала документ про освіту
відповідно до законодавства), визначаються відповідно до Порядку прийому для
здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної)
освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної
Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території
окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів
на лінії зіткнення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України
від 01 березня 2021 року № 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15 квітня 2021 року за№ 505/36127).
1.2. Громадяни України користуються рівними правами при вступі до
Луцького центру ПТО відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від
віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, громадянства,
національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування,
етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності
судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть
бути дійсними або припущеними.
Іноземці, особи без громадянства та особи, яким надано статус
закордонного українця, здобувають професійну (професійно-технічну) освіту в
закладі відповідно до чинного законодавства України.
Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового
захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.
Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для
вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує
додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та
особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до закладу
професійної (професійно-технічної) освіти.
Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а
також показниками професійної придатності, що визначені Кабінетом
Міністрів України.
1.3. Прийом громадян до Луцького центру ПТО здійснюється для
здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований
робітник».
1.4. Прийом громадян на первинну професійну підготовку в рамках
регіонального замовлення здійснюється за рахунок видатків місцевого
бюджету..
1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку понад
регіональне замовлення з окремих професій, а також професійне (професійно-
технічне) навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за
рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.
ІІ. Приймальна комісія
2.1. Прийом до Луцького центру ПТО здійснює приймальна комісія,
створена наказом керівника від 28.09.2023 № 161.
2.2. Очолює приймальну комісію керівник закладу, яка наказом визначає та
затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.
2.3. Правила прийому до Луцького центру ПТО на 2024 рік розроблені
відповідно до законодавства України, у тому числі цих Типових правил,
затверджуються керівником закладу професійної (професійно-технічної) освіти
за погодженням зі структурними підрозділами з питань професійної
(професійно-технічної) освіти Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, не
пізніше 01 грудня поточного року, та вносяться до Єдиної державної
електронної бази з питань освіти.
2.4. Приймальна комісія:
• організовує прийом заяв та документів безпосередньо від вступника (його
батьків та/або законних представників) та/або через електронний кабінет
вступника, які реєструються у журналі реєстрації документів для вступу;
•визначає форму ведення журналу реєстрації документів для вступу
(паперова чи електронна);
•проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов
навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального
захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами,
працевлаштування після закінчення закладу професійної (професійно-технічної)
освіти;
• організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
• приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Луцького
центру ПТО, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
• організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням
здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності
вступників;
• вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.
2.5. Правила прийому до Луцького центру ПТО доводяться до відома
вступників на сайті закладу lcpto.lutsk.ua, через соціальні мережі та засоби
масової інформації, Українське радіо Луцьк, 112 телеканал, Суспільна Волинь,
інформаційні стенди, що встановлені на території закладу освіти.
Прийом на навчання для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня
випускників на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки, перепідготовки,
підвищення кваліфікації здійснюється з таких професій на підставі безстрокової
ліцензії в межах ліцензованого обсягу прийому:
№
з/
п
Код Назва професії Термін
навчання
Ліцен
зован
ий
обсяг
План
прийому,
осіб
Вимоги щодо
освітнього рівня
Кваліфікація
випускника
Регіональне замовлення
1. 7433
7435
Кравець,
закрійник
1,5
роки
120 12 повна загальна
середня освіта
кравець 5 р.
закрійник 5 р.
2. 7433
7435
Кравець,
закрійник
2 роки 120 52 повна загальна
середня освіта
кравець 3 р.
закрійник 5 р.
3. 5141 Перукар
(перукар-модельєр)
1 рік 60 30 повна загальна
середня освіта
перукар 2 кл.
4. 5141
5141
Перукар
(перукар-модельєр),
манікюрник
2 роки 60 16 повна загальна
середня освіта
перукар 1 кл.
манікюрник 1 кл.
5 7344 Фотограф
(фотороботи)
1 рік 50 18 повна загальна
середня освіта
фотограф 4 р.
6. Всього: 128
7433
8263
Кравець,
вишивальник
2 роки 60 38 базова середня
освіта
кравець 4 р.
вишивальник 2р.
Всього: 38
Разом: 166
Платна форма навчання
8. 5141
5141
Перукар
(перукар-модельєр),
візажист
1 рік 60 20 повна загальна
середня освіта
перукар,
візажист
Курсове навчання
(за кошти фізичних осіб та за угодами із державною службою зайнятості)
• Кравець (термін навчання – 3,5 місяців)
• Перукар (термін навчання – 3,2 місяці)
Професійна освіта здійснюється за денною та дистанційною (змішаною)
формою навчання, а при необхідності - за індивідуальною.
Обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними
показаннями проводиться відповідно до висновків медичної установи (довідка
086-У) та вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик ДОС.
2.6. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на
навчання вступників на основі базової середньої освіти, повної загальної
середньої освіти проводиться в такі строки:
№
з/п Назва етапу Дата
для прийому
документів на ІІІ
ступінь
1 Початок прийому заяв
та документів
з 17 червня 2024 з 20 грудня 2023
2. Закінчення прийому заяв
та документів
16 серпня 2024 15 лютого 2024
3. Засідання
приймальної комісії
19,20,21 серпня 2024 16 лютого 2024
4. Термін оприлюднення
рейтингів списку вступників
Після 14.00
в день проведення
співбесіди
в день
проведення
співбесіди
5. Дата зарахування
вступників
27 серпня 2024 17 лютого 2024
Форми конкурсного відбору та дата проведення співбесід:
Професія
Дата
проведення
співбесіди
Час
проведення
співбесід
Форми проведення
Перукар
(перукар-модельєр) 19.08.2024 11.00
За результатами середнього
бала документа про повну
загальну середню освіту
Перукар
(перукар-модельєр),
манікюрник
19.08.2024 11.00
Перукар
(перукар-модельєр),
візажист
19.08.2024 11.00
Фотограф
(фотороботи) 20.08.2024 11.00
Кравець,
закрійник 21.08.2024 11.00
Кравець,
вишивальник
21.08.2024 11.00
За результатами середнього
бала документа про базову
середню освіту
Приймальна комісії працює щоденно з 9.00 до 17.00; перерва на обід з
13.00.-14.00; вихідні дні: субота та неділя.
Гуртожитком забезпечуються зараховані на навчання за регіональним
замовленням іногородні вступники пільгових категорій.
ІІІ. Порядок прийому заяв та документів для вступу
3.1. Вступники подають заяву про вступ до Луцького центру ПТО,
вказуючи обрану професію, форму здобуття освіти» у:
• паперовій формі (особисто);
• електронній формі (через електронний кабінет).
Заяви в електронній формі можуть подавати вступники, інформація щодо
документів про раніше здобуту освіту (основа вступу) яких міститься в Реєстрі
документів про освіту.
3.2. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
• документ про освіту, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до
нього;
• медичну довідку за формою 086-У;
• довідку ОК-5, що підтверджує наявність страхового стажу (у разі
потреби);
• висновок медико-соціальної експертної комісії (у разі потреби);
• 6 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
• копії документів, що дають право на пільги для вступу до Луцького
центру ПТО (за наявності).
• копію документа, (одного з документів), що посвідчує особу та
підтверджує громадянство України; посвідчує особу чи її спеціальний статус,
передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр
та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи
її спеціальний статус;
• документ (оригінал) про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня
«кваліфікований робітник» (диплом) за результатами закінчення другого
ступеня навчання (для навчання на третьому ступені в Луцькому центрі
ПТО);
• письмову згоду на обробку персональних даних.
Якщо з об'єктивних причин (під час воєнного стану, надзвичайної ситуації
або надзвичайного стану (особливого періоду)) документ про освіту відсутній,
подається виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної електронної бази з
питань освіти про його отримання (без подання додатка до документа).
3.3. Вступнику видається розписка з переліком отриманих приймальною
комісією документів. Відмітка про отримання розписки долучається до
документів вступника.
Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, фіксується у заяві
вступника і завіряється його особистим підписом.
3.4. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення
електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією
закладу.
В електронному кабінеті вступник зазначає такі дані:
адресу електронної пошти, до якої вступник має доступ. Зазначена адреса
буде логіном для входу до особистого електронного кабінету;
пароль для входу до особистого електронного кабінету;
серію та номер документа про раніше здобуту освіту (основи вступу);
наявність документів, що дають право на пільги при вступі до закладу
професійної (професійної) освіти.
В електронному кабінеті вступник завантажує:
- скановану копію додатка до документа про освіту;
- фотокартку розміром 3 × 4 см;
- скановану копію медичної довідки за формою, установленою
законодавством України.
Особи, які отримали в електронному кабінеті або на електронну пошту
повідомлення про рекомендування до зарахування повинні впродовж 5 робочих
днів подати оригінали документів, перелік яких зазначено у пункті 3.2 цього
розділу.
В закладі створено консультаційний центр для надання допомоги
вступникам під час подання заяв в електронній формі.
3.5. Вступник може подати заяву на вступ одночасно не більше ніж до
п’яти закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
ІV. Умови прийому
4.1. Прийом до Луцького центру ПТО проводиться шляхом конкурсного
відбору вступників на навчання:
 за результатами співбесіди та середнього бала відповідного документа
про базову середню освіту або повну загальну середню освіту;
У відповідності до конкурсного бала формується рейтинговий список за
категоріями у такій послідовності:
 особи, які мають право на зарахування поза конкурсом;
 особи, які мають право на зарахування першочергово за інших рівних
умов;
У разі отримання вступниками однакового конкурсного балу переваги
надаються вступникам з вищим балом відповідного документа про освіту.
У разі однакового середнього балу документа про освіту переваги при
зарахуванні має та особа, в якої вищий бал з предмета «Українська мова».
4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього
періоду прийому документів.
4.3. Під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану
(особливого періоду) у випадках, якщо кількість поданих заяв про зарахування
перевищує кількість місць регіонального замовлення на відповідну професію
та/або відповідний ліцензований обсяг, прийом до закладу професійної
(професійно-технічної) освіти проводиться за результатами співбесіди, у тому
числі дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних
та цифрових технологій.
4.4. Здобувачі освіти закладу, які успішно закінчили другий ступінь
навчання і пройшли кваліфікаційну атестацію, зараховуються на третій ступінь
на основі відбору згідно з Положенням про ВПУ та Центр ПТО, затвердженим
наказом Міністерства освіти і науки України від 20.06.2000 року № 225 (зі
змінами).
Професійне навчання за інтегрованою професією «кравець, закрійник»
проводиться ступенево: ІІ ступінь складає 1,5 роки навчання з присвоєнням
кваліфікації кравця 2, 3 розрядів та закрійника 4 розряду; ІІІ ступінь – 0,5 роки з
присвоєнням кваліфікації закрійника 5 розряду.
На ІІІ ступінь професійного навчання з присвоєнням закрійника 5
розряду навчальна група може комплектуватись в кількості не менше 12 осіб.
Професійне навчання за інтегрованою професією «перукар (перукар-
модельєр), манікюрник» проводиться за такими ступенями: ІІ ступінь складає
1,5 року з присвоєнням кваліфікації «манікюрник 2, 1 класу», «перукар» та
«перукар 2 класу»; ІІІ ступінь передбачає 0,5 року навчання з присвоєнням
кваліфікації перукаря 1 класу.
За результатами ІІ ступеню навчання здобувачі освіти (за бажанням)
можуть отримати диплом кваліфікованого робітника із встановленим розрядом і
далі вже не продовжувати навчання на ІІІ ступені.
Випускники інших ЗП(ПТ)О, робітники, особи з числа безробітних
громадян, які завершили навчання на ІІ –му ступені й мають необхідний рівень
кваліфікації з відповідної професії та повну загальну середню освіту,
приймаються до Луцького центру ПТО шляхом зарахування на третій ступінь
професійної (професійно-технічної) освіти на основі конкурсного відбору.
Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником
сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.
Прийом здобувачів освіти на перепідготовку або підвищення кваліфікації
здійснюється шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок
відповідно до статті 14 Закону України «Про професійну (професійно-технічну)
освіту.
4.5. Вступники мають право подати заяву на вступ до закладу професійної
(професійно-технічної) освіти незалежно від місця проживання.
Заклад професійної (професійно-технічної) освіти не має права відмовити
особі у прийнятті документів та у зарахуванні на навчання на умовах
регіонального замовлення за відсутності реєстрації місця проживання особи на
території відповідної територіальної громади.
4.6. Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у
зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у
наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.
V. Зарахування
5.1. Зараховуються поза конкурсом:
• особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
• діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з
їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання,
соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
• діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане
навчання за обраною професією (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону
України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;
• особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке
право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за умови одержання
громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;
• особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності
шахтарської праці» надано таке право;
• діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових
формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час
виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням.
Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати)
визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків,
відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про
додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх
правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного
виховання молоді».
5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:
• випускники закладу загальної середньої освіти, нагороджені золотою
(срібною) медаллю;
• випускники закладу загальної середньої освіти, які мають свідоцтво про
базову середню освіту з відзнакою;
• учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями,
для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
• призери III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України в рік вступу;
• особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва
батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший
помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та
виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи
соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;
• випускники ЗП(ПТ)О, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з
відзнакою і вступають до Луцького центру ПТО на ІІІ ступінь за відповідними
професіями;
5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору
приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список
осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Луцького центру ПТО за
обраною формою здобуття освіти.
5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у
триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови
приймальної комісії.
5.5. Зарахування до закладу професійної (професійно-технічної) освіти
здійснюється наказом директора Луцького центру ПТО.
5.6. Зарахування до закладу професійної (професійно-технічної) освіти на
навчання за рахунок місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами,
установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами
здійснюється в межах ліцензійних обсягів.
VІ. Прикінцеві положення
6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10
днів від дня їх початку, відраховуються з закладу професійної (професійно-
технічної) освіти. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що
отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були
зараховані. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих
професій заклад професійної (професійно-технічної) освіти може проводити
додатковий прийом.
6.2. Особам, які не зараховані до закладу професійної (професійно-
технічної) освіти, а також тим, які без поважних причин не приступили до
занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня
прийняття рішення.
6.4. Контроль за дотриманням цих правил здійснюється Міністерством
освіти і науки України та управлінням освіти і науки Волинської
облдержадміністрації.
Правила прийому до Луцького центру ПТО розроблені на підставі Типових
правил прийому, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від
14.05.2013 № 499, зі змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства освіти і
науки № 344 від 09.04.2014; № 152 від 07.02.2019; № 1550 від 12.12.2019; № 541
від 10.06.2022; № 716 від 12.06.2023.

Recommended

Правила прийому 2018
Правила прийому 2018Правила прийому 2018
Правила прийому 2018home
 
Правила прийому 2018
Правила прийому 2018Правила прийому 2018
Правила прийому 2018home
 
Правила прийому 2022
Правила прийому 2022Правила прийому 2022
Правила прийому 2022SerhiyCheb
 
Правила прийому
Правила прийомуПравила прийому
Правила прийомуymcmb_ua
 
Правила прийому 2023 готово.pdf
Правила прийому 2023 готово.pdfПравила прийому 2023 готово.pdf
Правила прийому 2023 готово.pdfhome
 
правила прийому
правила прийомуправила прийому
правила прийомуymcmb_ua
 
Правила прийому 2022.pdf
Правила прийому 2022.pdfПравила прийому 2022.pdf
Правила прийому 2022.pdfhome
 
правила прийому 2019
правила прийому 2019правила прийому 2019
правила прийому 2019ymcmb_ua
 

More Related Content

Similar to Правила прийому 2024.pdf

правила прийому 2019
правила прийому 2019правила прийому 2019
правила прийому 2019ymcmb_ua
 
Правила прийому ДНЗ ЛВПУХТ
Правила прийому ДНЗ ЛВПУХТПравила прийому ДНЗ ЛВПУХТ
Правила прийому ДНЗ ЛВПУХТLVPUCHT
 
Правила прийому до ДПТНЗ ПГЛ у 2020 р
Правила прийому до ДПТНЗ ПГЛ у 2020 рПравила прийому до ДПТНЗ ПГЛ у 2020 р
Правила прийому до ДПТНЗ ПГЛ у 2020 рchexpro
 
Pravila piyomu
Pravila piyomuPravila piyomu
Pravila piyomuProGamer12
 
правила прийому на 2018 н.рік
правила прийому на 2018 н.рікправила прийому на 2018 н.рік
правила прийому на 2018 н.рікАртьом Сильман
 
Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів Україн...
Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів Україн...Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів Україн...
Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів Україн...NVK Yakym Gymnasia
 
Pravila priyomu 2021
Pravila priyomu 2021Pravila priyomu 2021
Pravila priyomu 2021ProGamer12
 
Порядок реєстрації абітурієнтів для участі в ЗНО-2016
Порядок реєстрації абітурієнтів для участі в ЗНО-2016Порядок реєстрації абітурієнтів для участі в ЗНО-2016
Порядок реєстрації абітурієнтів для участі в ЗНО-2016Sergey Ocheretnyy
 
Правила прийому
Правила прийомуПравила прийому
Правила прийомуTKDDAEU
 
Iнформацiйно методичний матерiал ЗНО-2014
Iнформацiйно методичний матерiал ЗНО-2014Iнформацiйно методичний матерiал ЗНО-2014
Iнформацiйно методичний матерiал ЗНО-2014gimnaziyashevchenka
 
стутут впу-№29-смт-володимирець 1
стутут впу-№29-смт-володимирець 1стутут впу-№29-смт-володимирець 1
стутут впу-№29-смт-володимирець 1Артьом Сильман
 
стутут впу-№29-смт-володимирець 1
стутут впу-№29-смт-володимирець 1стутут впу-№29-смт-володимирець 1
стутут впу-№29-смт-володимирець 1Артьом Сильман
 
Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році
Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 роціУмови прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році
Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 роціlabinskiir-33
 
Praмula pruiomy
Praмula pruiomyPraмula pruiomy
Praмula pruiomychexpro
 

Similar to Правила прийому 2024.pdf (20)

правила прийому 2019
правила прийому 2019правила прийому 2019
правила прийому 2019
 
Правила прийому ДНЗ ЛВПУХТ
Правила прийому ДНЗ ЛВПУХТПравила прийому ДНЗ ЛВПУХТ
Правила прийому ДНЗ ЛВПУХТ
 
1
11
1
 
1
11
1
 
Правила прийому до ДПТНЗ ПГЛ у 2020 р
Правила прийому до ДПТНЗ ПГЛ у 2020 рПравила прийому до ДПТНЗ ПГЛ у 2020 р
Правила прийому до ДПТНЗ ПГЛ у 2020 р
 
Правила прийому до Київського Славістичного Університету 2016
Правила прийому до Київського Славістичного Університету 2016Правила прийому до Київського Славістичного Університету 2016
Правила прийому до Київського Славістичного Університету 2016
 
Pravila piyomu
Pravila piyomuPravila piyomu
Pravila piyomu
 
правила прийому на 2018 н.рік
правила прийому на 2018 н.рікправила прийому на 2018 н.рік
правила прийому на 2018 н.рік
 
Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів Україн...
Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів Україн...Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів Україн...
Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів Україн...
 
Pravila priyomu 2021
Pravila priyomu 2021Pravila priyomu 2021
Pravila priyomu 2021
 
Порядок реєстрації абітурієнтів для участі в ЗНО-2016
Порядок реєстрації абітурієнтів для участі в ЗНО-2016Порядок реєстрації абітурієнтів для участі в ЗНО-2016
Порядок реєстрації абітурієнтів для участі в ЗНО-2016
 
Правила прийому
Правила прийомуПравила прийому
Правила прийому
 
Iнформацiйно методичний матерiал ЗНО-2014
Iнформацiйно методичний матерiал ЗНО-2014Iнформацiйно методичний матерiал ЗНО-2014
Iнформацiйно методичний матерiал ЗНО-2014
 
умови
умовиумови
умови
 
стутут впу-№29-смт-володимирець 1
стутут впу-№29-смт-володимирець 1стутут впу-№29-смт-володимирець 1
стутут впу-№29-смт-володимирець 1
 
стутут впу-№29-смт-володимирець 1
стутут впу-№29-смт-володимирець 1стутут впу-№29-смт-володимирець 1
стутут впу-№29-смт-володимирець 1
 
положення про аспірантуру
положення про аспірантуруположення про аспірантуру
положення про аспірантуру
 
Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році
Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 роціУмови прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році
Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році
 
Praмula pruiomy
Praмula pruiomyPraмula pruiomy
Praмula pruiomy
 
Ab02.pdf
Ab02.pdfAb02.pdf
Ab02.pdf
 

More from home

ключові події 1 сем 2024 4444444444.pptx
ключові події 1 сем 2024 4444444444.pptxключові події 1 сем 2024 4444444444.pptx
ключові події 1 сем 2024 4444444444.pptxhome
 
11111111111111111111111111111111111111111111.pptx
11111111111111111111111111111111111111111111.pptx11111111111111111111111111111111111111111111.pptx
11111111111111111111111111111111111111111111.pptxhome
 
Презентація тиждень енеф кін .pptx
Презентація тиждень енеф кін    .pptxПрезентація тиждень енеф кін    .pptx
Презентація тиждень енеф кін .pptxhome
 
звіт тиждень ПМ.pptxзвіт тиждень ПМ.pptx
звіт тиждень ПМ.pptxзвіт тиждень ПМ.pptxзвіт тиждень ПМ.pptxзвіт тиждень ПМ.pptx
звіт тиждень ПМ.pptxзвіт тиждень ПМ.pptxhome
 
Звіт НПЦ за 2023 рік2023 рік2023 рік.pptx
Звіт НПЦ за 2023 рік2023 рік2023 рік.pptxЗвіт НПЦ за 2023 рік2023 рік2023 рік.pptx
Звіт НПЦ за 2023 рік2023 рік2023 рік.pptxhome
 
звіт НПЦ 23 рік .pptx
звіт НПЦ 23 рік                   .pptxзвіт НПЦ 23 рік                   .pptx
звіт НПЦ 23 рік .pptxhome
 
44477777777777777777777777777777777777777777777.pdf
44477777777777777777777777777777777777777777777.pdf44477777777777777777777777777777777777777777777.pdf
44477777777777777777777777777777777777777777777.pdfhome
 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''111.pptx
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''111.pptx''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''111.pptx
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''111.pptxhome
 
Методичний річний 23-24.doc
Методичний річний 23-24.docМетодичний річний 23-24.doc
Методичний річний 23-24.dochome
 
структура МР 23-24.pptx
структура МР 23-24.pptxструктура МР 23-24.pptx
структура МР 23-24.pptxhome
 
Всеукраїнський місячник бібліотек "Вірю в майбутнє твоє, Україно!"
Всеукраїнський місячник бібліотек "Вірю в майбутнє твоє, Україно!"Всеукраїнський місячник бібліотек "Вірю в майбутнє твоє, Україно!"
Всеукраїнський місячник бібліотек "Вірю в майбутнє твоє, Україно!"home
 
гомін.pptx
гомін.pptxгомін.pptx
гомін.pptxhome
 
Binder1.pdf
Binder1.pdfBinder1.pdf
Binder1.pdfhome
 
Графік засідань АК.pdf
Графік засідань АК.pdfГрафік засідань АК.pdf
Графік засідань АК.pdfhome
 
список.pdf
список.pdfсписок.pdf
список.pdfhome
 
Склейка
СклейкаСклейка
Склейкаhome
 
Події та досягнення Луцького центру ПТО у 2022-2023 навчальному році
Події та досягненняЛуцького центру ПТО у 2022-2023 навчальному роціПодії та досягненняЛуцького центру ПТО у 2022-2023 навчальному році
Події та досягнення Луцького центру ПТО у 2022-2023 навчальному роціhome
 
photo.pdf
photo.pdfphoto.pdf
photo.pdfhome
 
ЗВІТ 2022.pptx
ЗВІТ 2022.pptxЗВІТ 2022.pptx
ЗВІТ 2022.pptxhome
 
Звіт Про проведення декади методичних комісій майстрів виробничого навчання і...
Звіт Про проведення декади методичних комісій майстрів виробничого навчання і...Звіт Про проведення декади методичних комісій майстрів виробничого навчання і...
Звіт Про проведення декади методичних комісій майстрів виробничого навчання і...home
 

More from home (20)

ключові події 1 сем 2024 4444444444.pptx
ключові події 1 сем 2024 4444444444.pptxключові події 1 сем 2024 4444444444.pptx
ключові події 1 сем 2024 4444444444.pptx
 
11111111111111111111111111111111111111111111.pptx
11111111111111111111111111111111111111111111.pptx11111111111111111111111111111111111111111111.pptx
11111111111111111111111111111111111111111111.pptx
 
Презентація тиждень енеф кін .pptx
Презентація тиждень енеф кін    .pptxПрезентація тиждень енеф кін    .pptx
Презентація тиждень енеф кін .pptx
 
звіт тиждень ПМ.pptxзвіт тиждень ПМ.pptx
звіт тиждень ПМ.pptxзвіт тиждень ПМ.pptxзвіт тиждень ПМ.pptxзвіт тиждень ПМ.pptx
звіт тиждень ПМ.pptxзвіт тиждень ПМ.pptx
 
Звіт НПЦ за 2023 рік2023 рік2023 рік.pptx
Звіт НПЦ за 2023 рік2023 рік2023 рік.pptxЗвіт НПЦ за 2023 рік2023 рік2023 рік.pptx
Звіт НПЦ за 2023 рік2023 рік2023 рік.pptx
 
звіт НПЦ 23 рік .pptx
звіт НПЦ 23 рік                   .pptxзвіт НПЦ 23 рік                   .pptx
звіт НПЦ 23 рік .pptx
 
44477777777777777777777777777777777777777777777.pdf
44477777777777777777777777777777777777777777777.pdf44477777777777777777777777777777777777777777777.pdf
44477777777777777777777777777777777777777777777.pdf
 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''111.pptx
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''111.pptx''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''111.pptx
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''111.pptx
 
Методичний річний 23-24.doc
Методичний річний 23-24.docМетодичний річний 23-24.doc
Методичний річний 23-24.doc
 
структура МР 23-24.pptx
структура МР 23-24.pptxструктура МР 23-24.pptx
структура МР 23-24.pptx
 
Всеукраїнський місячник бібліотек "Вірю в майбутнє твоє, Україно!"
Всеукраїнський місячник бібліотек "Вірю в майбутнє твоє, Україно!"Всеукраїнський місячник бібліотек "Вірю в майбутнє твоє, Україно!"
Всеукраїнський місячник бібліотек "Вірю в майбутнє твоє, Україно!"
 
гомін.pptx
гомін.pptxгомін.pptx
гомін.pptx
 
Binder1.pdf
Binder1.pdfBinder1.pdf
Binder1.pdf
 
Графік засідань АК.pdf
Графік засідань АК.pdfГрафік засідань АК.pdf
Графік засідань АК.pdf
 
список.pdf
список.pdfсписок.pdf
список.pdf
 
Склейка
СклейкаСклейка
Склейка
 
Події та досягнення Луцького центру ПТО у 2022-2023 навчальному році
Події та досягненняЛуцького центру ПТО у 2022-2023 навчальному роціПодії та досягненняЛуцького центру ПТО у 2022-2023 навчальному році
Події та досягнення Луцького центру ПТО у 2022-2023 навчальному році
 
photo.pdf
photo.pdfphoto.pdf
photo.pdf
 
ЗВІТ 2022.pptx
ЗВІТ 2022.pptxЗВІТ 2022.pptx
ЗВІТ 2022.pptx
 
Звіт Про проведення декади методичних комісій майстрів виробничого навчання і...
Звіт Про проведення декади методичних комісій майстрів виробничого навчання і...Звіт Про проведення декади методичних комісій майстрів виробничого навчання і...
Звіт Про проведення декади методичних комісій майстрів виробничого навчання і...
 

Recently uploaded

Презентація проєкту “Український національний одяг – частина душі народу”. Хм...
Презентація проєкту “Український національний одяг – частина душі народу”. Хм...Презентація проєкту “Український національний одяг – частина душі народу”. Хм...
Презентація проєкту “Український національний одяг – частина душі народу”. Хм...Natali Rafalska
 
Portfolio 2023-2024 Danchuk Nataliya Yaroslavivna
Portfolio 2023-2024 Danchuk Nataliya YaroslavivnaPortfolio 2023-2024 Danchuk Nataliya Yaroslavivna
Portfolio 2023-2024 Danchuk Nataliya YaroslavivnaVladimirVoroniuk
 
Підсумки міського конкурсу “Учитель року – 2024”
Підсумки міського конкурсу “Учитель року – 2024”Підсумки міського конкурсу “Учитель року – 2024”
Підсумки міського конкурсу “Учитель року – 2024”ssuser5da4be
 
Курс для самостійного вивчення процедцр надання медичної допомоги пораненому
Курс для самостійного вивчення процедцр надання медичної допомоги пораненомуКурс для самостійного вивчення процедцр надання медичної допомоги пораненому
Курс для самостійного вивчення процедцр надання медичної допомоги пораненомуssuser5136e4
 
Портфоліо вихователя гуртожитку Василинець С.М..pptx
Портфоліо вихователя гуртожитку Василинець С.М..pptxПортфоліо вихователя гуртожитку Василинець С.М..pptx
Портфоліо вихователя гуртожитку Василинець С.М..pptxВіктор Пилип
 
Атестація педагогічних працівників Познанського ліцею.pptx
Атестація педагогічних працівників Познанського ліцею.pptxАтестація педагогічних працівників Познанського ліцею.pptx
Атестація педагогічних працівників Познанського ліцею.pptxznzposnan
 
Portfolio 2023-2024 Soroka Nataliya Josypivna
Portfolio 2023-2024 Soroka Nataliya JosypivnaPortfolio 2023-2024 Soroka Nataliya Josypivna
Portfolio 2023-2024 Soroka Nataliya JosypivnaVladimirVoroniuk
 
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Ян Кум
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Ян КумПроєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Ян Кум
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Ян КумНБУ для дітей
 
Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdf
Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdfЗaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdf
Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdfssuser46127c
 
Микола Погрібняк: майстер книжкової графіки
Микола Погрібняк: майстер книжкової графікиМикола Погрібняк: майстер книжкової графіки
Микола Погрібняк: майстер книжкової графікиНБУ для дітей
 
Portfolio 2023-2024 Grushkova Mariya Viktorivna
Portfolio 2023-2024 Grushkova Mariya ViktorivnaPortfolio 2023-2024 Grushkova Mariya Viktorivna
Portfolio 2023-2024 Grushkova Mariya ViktorivnaVladimirVoroniuk
 
Portfolio 2023-2024 Nedrya Tetyana Volodymyrivna
Portfolio 2023-2024 Nedrya Tetyana VolodymyrivnaPortfolio 2023-2024 Nedrya Tetyana Volodymyrivna
Portfolio 2023-2024 Nedrya Tetyana VolodymyrivnaVladimirVoroniuk
 

Recently uploaded (13)

Презентація проєкту “Український національний одяг – частина душі народу”. Хм...
Презентація проєкту “Український національний одяг – частина душі народу”. Хм...Презентація проєкту “Український національний одяг – частина душі народу”. Хм...
Презентація проєкту “Український національний одяг – частина душі народу”. Хм...
 
Portfolio 2023-2024 Danchuk Nataliya Yaroslavivna
Portfolio 2023-2024 Danchuk Nataliya YaroslavivnaPortfolio 2023-2024 Danchuk Nataliya Yaroslavivna
Portfolio 2023-2024 Danchuk Nataliya Yaroslavivna
 
Підсумки міського конкурсу “Учитель року – 2024”
Підсумки міського конкурсу “Учитель року – 2024”Підсумки міського конкурсу “Учитель року – 2024”
Підсумки міського конкурсу “Учитель року – 2024”
 
Курс для самостійного вивчення процедцр надання медичної допомоги пораненому
Курс для самостійного вивчення процедцр надання медичної допомоги пораненомуКурс для самостійного вивчення процедцр надання медичної допомоги пораненому
Курс для самостійного вивчення процедцр надання медичної допомоги пораненому
 
Портфоліо вихователя гуртожитку Василинець С.М..pptx
Портфоліо вихователя гуртожитку Василинець С.М..pptxПортфоліо вихователя гуртожитку Василинець С.М..pptx
Портфоліо вихователя гуртожитку Василинець С.М..pptx
 
Атестація педагогічних працівників Познанського ліцею.pptx
Атестація педагогічних працівників Познанського ліцею.pptxАтестація педагогічних працівників Познанського ліцею.pptx
Атестація педагогічних працівників Познанського ліцею.pptx
 
Portfolio 2023-2024 Soroka Nataliya Josypivna
Portfolio 2023-2024 Soroka Nataliya JosypivnaPortfolio 2023-2024 Soroka Nataliya Josypivna
Portfolio 2023-2024 Soroka Nataliya Josypivna
 
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Ян Кум
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Ян КумПроєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Ян Кум
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Ян Кум
 
Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdf
Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdfЗaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdf
Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdf
 
Микола Погрібняк: майстер книжкової графіки
Микола Погрібняк: майстер книжкової графікиМикола Погрібняк: майстер книжкової графіки
Микола Погрібняк: майстер книжкової графіки
 
Віртуальна виставка нових надходжень 1_2024
Віртуальна виставка нових надходжень 1_2024Віртуальна виставка нових надходжень 1_2024
Віртуальна виставка нових надходжень 1_2024
 
Portfolio 2023-2024 Grushkova Mariya Viktorivna
Portfolio 2023-2024 Grushkova Mariya ViktorivnaPortfolio 2023-2024 Grushkova Mariya Viktorivna
Portfolio 2023-2024 Grushkova Mariya Viktorivna
 
Portfolio 2023-2024 Nedrya Tetyana Volodymyrivna
Portfolio 2023-2024 Nedrya Tetyana VolodymyrivnaPortfolio 2023-2024 Nedrya Tetyana Volodymyrivna
Portfolio 2023-2024 Nedrya Tetyana Volodymyrivna
 

Правила прийому 2024.pdf

 • 1. равління :ої обласної ндр Ткачу ,023 ЗАТВЕРДЖУЮ Луцького центру ПТО Ольга Завацька и ш о п Сі іУД— 2023 ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Луцького центру професійно - технічної освіти на 2024 рік І. Загальна частина 1.1. До Луцького центру професійно - технічної освіти (далі Луцький центр ПТО) приймаються громадяни України та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах. Особливості прийому на навчання осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення в частині проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту (якщо особа не отримала документ про освіту відповідно до законодавства), визначаються відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року № 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за№ 505/36127). 1.2. Громадяни України користуються рівними правами при вступі до Луцького центру ПТО відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними. Іноземці, особи без громадянства та особи, яким надано статус закордонного українця, здобувають професійну (професійно-технічну) освіту в закладі відповідно до чинного законодавства України. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.
 • 2. Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до закладу професійної (професійно-технічної) освіти. Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначені Кабінетом Міністрів України. 1.3. Прийом громадян до Луцького центру ПТО здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник». 1.4. Прийом громадян на первинну професійну підготовку в рамках регіонального замовлення здійснюється за рахунок видатків місцевого бюджету.. 1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку понад регіональне замовлення з окремих професій, а також професійне (професійно- технічне) навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб. ІІ. Приймальна комісія 2.1. Прийом до Луцького центру ПТО здійснює приймальна комісія, створена наказом керівника від 28.09.2023 № 161. 2.2. Очолює приймальну комісію керівник закладу, яка наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи. 2.3. Правила прийому до Луцького центру ПТО на 2024 рік розроблені відповідно до законодавства України, у тому числі цих Типових правил, затверджуються керівником закладу професійної (професійно-технічної) освіти за погодженням зі структурними підрозділами з питань професійної (професійно-технічної) освіти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, не пізніше 01 грудня поточного року, та вносяться до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. 2.4. Приймальна комісія: • організовує прийом заяв та документів безпосередньо від вступника (його батьків та/або законних представників) та/або через електронний кабінет вступника, які реєструються у журналі реєстрації документів для вступу; •визначає форму ведення журналу реєстрації документів для вступу (паперова чи електронна); •проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення закладу професійної (професійно-технічної) освіти; • організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
 • 3. • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Луцького центру ПТО, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб; • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників; • вирішує інші питання, пов'язані з прийомом. 2.5. Правила прийому до Луцького центру ПТО доводяться до відома вступників на сайті закладу lcpto.lutsk.ua, через соціальні мережі та засоби масової інформації, Українське радіо Луцьк, 112 телеканал, Суспільна Волинь, інформаційні стенди, що встановлені на території закладу освіти. Прийом на навчання для одержання освітньо-кваліфікаційного рівня випускників на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації здійснюється з таких професій на підставі безстрокової ліцензії в межах ліцензованого обсягу прийому: № з/ п Код Назва професії Термін навчання Ліцен зован ий обсяг План прийому, осіб Вимоги щодо освітнього рівня Кваліфікація випускника Регіональне замовлення 1. 7433 7435 Кравець, закрійник 1,5 роки 120 12 повна загальна середня освіта кравець 5 р. закрійник 5 р. 2. 7433 7435 Кравець, закрійник 2 роки 120 52 повна загальна середня освіта кравець 3 р. закрійник 5 р. 3. 5141 Перукар (перукар-модельєр) 1 рік 60 30 повна загальна середня освіта перукар 2 кл. 4. 5141 5141 Перукар (перукар-модельєр), манікюрник 2 роки 60 16 повна загальна середня освіта перукар 1 кл. манікюрник 1 кл. 5 7344 Фотограф (фотороботи) 1 рік 50 18 повна загальна середня освіта фотограф 4 р. 6. Всього: 128 7433 8263 Кравець, вишивальник 2 роки 60 38 базова середня освіта кравець 4 р. вишивальник 2р. Всього: 38 Разом: 166 Платна форма навчання 8. 5141 5141 Перукар (перукар-модельєр), візажист 1 рік 60 20 повна загальна середня освіта перукар, візажист Курсове навчання (за кошти фізичних осіб та за угодами із державною службою зайнятості) • Кравець (термін навчання – 3,5 місяців) • Перукар (термін навчання – 3,2 місяці) Професійна освіта здійснюється за денною та дистанційною (змішаною) формою навчання, а при необхідності - за індивідуальною.
 • 4. Обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показаннями проводиться відповідно до висновків медичної установи (довідка 086-У) та вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик ДОС. 2.6. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової середньої освіти, повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки: № з/п Назва етапу Дата для прийому документів на ІІІ ступінь 1 Початок прийому заяв та документів з 17 червня 2024 з 20 грудня 2023 2. Закінчення прийому заяв та документів 16 серпня 2024 15 лютого 2024 3. Засідання приймальної комісії 19,20,21 серпня 2024 16 лютого 2024 4. Термін оприлюднення рейтингів списку вступників Після 14.00 в день проведення співбесіди в день проведення співбесіди 5. Дата зарахування вступників 27 серпня 2024 17 лютого 2024 Форми конкурсного відбору та дата проведення співбесід: Професія Дата проведення співбесіди Час проведення співбесід Форми проведення Перукар (перукар-модельєр) 19.08.2024 11.00 За результатами середнього бала документа про повну загальну середню освіту Перукар (перукар-модельєр), манікюрник 19.08.2024 11.00 Перукар (перукар-модельєр), візажист 19.08.2024 11.00 Фотограф (фотороботи) 20.08.2024 11.00 Кравець, закрійник 21.08.2024 11.00 Кравець, вишивальник 21.08.2024 11.00 За результатами середнього бала документа про базову середню освіту Приймальна комісії працює щоденно з 9.00 до 17.00; перерва на обід з 13.00.-14.00; вихідні дні: субота та неділя.
 • 5. Гуртожитком забезпечуються зараховані на навчання за регіональним замовленням іногородні вступники пільгових категорій. ІІІ. Порядок прийому заяв та документів для вступу 3.1. Вступники подають заяву про вступ до Луцького центру ПТО, вказуючи обрану професію, форму здобуття освіти» у: • паперовій формі (особисто); • електронній формі (через електронний кабінет). Заяви в електронній формі можуть подавати вступники, інформація щодо документів про раніше здобуту освіту (основа вступу) яких міститься в Реєстрі документів про освіту. 3.2. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: • документ про освіту, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; • медичну довідку за формою 086-У; • довідку ОК-5, що підтверджує наявність страхового стажу (у разі потреби); • висновок медико-соціальної експертної комісії (у разі потреби); • 6 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см; • копії документів, що дають право на пільги для вступу до Луцького центру ПТО (за наявності). • копію документа, (одного з документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство України; посвідчує особу чи її спеціальний статус, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус; • документ (оригінал) про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» (диплом) за результатами закінчення другого ступеня навчання (для навчання на третьому ступені в Луцькому центрі ПТО); • письмову згоду на обробку персональних даних. Якщо з об'єктивних причин (під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду)) документ про освіту відсутній, подається виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної електронної бази з питань освіти про його отримання (без подання додатка до документа). 3.3. Вступнику видається розписка з переліком отриманих приймальною комісією документів. Відмітка про отримання розписки долучається до документів вступника. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, фіксується у заяві вступника і завіряється його особистим підписом. 3.4. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією закладу. В електронному кабінеті вступник зазначає такі дані:
 • 6. адресу електронної пошти, до якої вступник має доступ. Зазначена адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету; пароль для входу до особистого електронного кабінету; серію та номер документа про раніше здобуту освіту (основи вступу); наявність документів, що дають право на пільги при вступі до закладу професійної (професійної) освіти. В електронному кабінеті вступник завантажує: - скановану копію додатка до документа про освіту; - фотокартку розміром 3 × 4 см; - скановану копію медичної довідки за формою, установленою законодавством України. Особи, які отримали в електронному кабінеті або на електронну пошту повідомлення про рекомендування до зарахування повинні впродовж 5 робочих днів подати оригінали документів, перелік яких зазначено у пункті 3.2 цього розділу. В закладі створено консультаційний центр для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. 3.5. Вступник може подати заяву на вступ одночасно не більше ніж до п’яти закладів професійної (професійно-технічної) освіти. ІV. Умови прийому 4.1. Прийом до Луцького центру ПТО проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:  за результатами співбесіди та середнього бала відповідного документа про базову середню освіту або повну загальну середню освіту; У відповідності до конкурсного бала формується рейтинговий список за категоріями у такій послідовності:  особи, які мають право на зарахування поза конкурсом;  особи, які мають право на зарахування першочергово за інших рівних умов; У разі отримання вступниками однакового конкурсного балу переваги надаються вступникам з вищим балом відповідного документа про освіту. У разі однакового середнього балу документа про освіту переваги при зарахуванні має та особа, в якої вищий бал з предмета «Українська мова». 4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів. 4.3. Під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду) у випадках, якщо кількість поданих заяв про зарахування перевищує кількість місць регіонального замовлення на відповідну професію та/або відповідний ліцензований обсяг, прийом до закладу професійної (професійно-технічної) освіти проводиться за результатами співбесіди, у тому
 • 7. числі дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій. 4.4. Здобувачі освіти закладу, які успішно закінчили другий ступінь навчання і пройшли кваліфікаційну атестацію, зараховуються на третій ступінь на основі відбору згідно з Положенням про ВПУ та Центр ПТО, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 20.06.2000 року № 225 (зі змінами). Професійне навчання за інтегрованою професією «кравець, закрійник» проводиться ступенево: ІІ ступінь складає 1,5 роки навчання з присвоєнням кваліфікації кравця 2, 3 розрядів та закрійника 4 розряду; ІІІ ступінь – 0,5 роки з присвоєнням кваліфікації закрійника 5 розряду. На ІІІ ступінь професійного навчання з присвоєнням закрійника 5 розряду навчальна група може комплектуватись в кількості не менше 12 осіб. Професійне навчання за інтегрованою професією «перукар (перукар- модельєр), манікюрник» проводиться за такими ступенями: ІІ ступінь складає 1,5 року з присвоєнням кваліфікації «манікюрник 2, 1 класу», «перукар» та «перукар 2 класу»; ІІІ ступінь передбачає 0,5 року навчання з присвоєнням кваліфікації перукаря 1 класу. За результатами ІІ ступеню навчання здобувачі освіти (за бажанням) можуть отримати диплом кваліфікованого робітника із встановленим розрядом і далі вже не продовжувати навчання на ІІІ ступені. Випускники інших ЗП(ПТ)О, робітники, особи з числа безробітних громадян, які завершили навчання на ІІ –му ступені й мають необхідний рівень кваліфікації з відповідної професії та повну загальну середню освіту, приймаються до Луцького центру ПТО шляхом зарахування на третій ступінь професійної (професійно-технічної) освіти на основі конкурсного відбору. Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання. Прийом здобувачів освіти на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту. 4.5. Вступники мають право подати заяву на вступ до закладу професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від місця проживання. Заклад професійної (професійно-технічної) освіти не має права відмовити особі у прийнятті документів та у зарахуванні на навчання на умовах регіонального замовлення за відсутності реєстрації місця проживання особи на території відповідної територіальної громади. 4.6. Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.
 • 8. V. Зарахування 5.1. Зараховуються поза конкурсом: • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право; • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами); • діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»; • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях; • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право; • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді». 5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов: • випускники закладу загальної середньої освіти, нагороджені золотою (срібною) медаллю; • випускники закладу загальної середньої освіти, які мають свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою; • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними; • призери III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково- дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України в рік вступу; • особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;
 • 9. • випускники ЗП(ПТ)О, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до Луцького центру ПТО на ІІІ ступінь за відповідними професіями; 5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Луцького центру ПТО за обраною формою здобуття освіти. 5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії. 5.5. Зарахування до закладу професійної (професійно-технічної) освіти здійснюється наказом директора Луцького центру ПТО. 5.6. Зарахування до закладу професійної (професійно-технічної) освіти на навчання за рахунок місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами здійснюється в межах ліцензійних обсягів. VІ. Прикінцеві положення 6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з закладу професійної (професійно- технічної) освіти. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій заклад професійної (професійно-технічної) освіти може проводити додатковий прийом. 6.2. Особам, які не зараховані до закладу професійної (професійно- технічної) освіти, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення. 6.4. Контроль за дотриманням цих правил здійснюється Міністерством освіти і науки України та управлінням освіти і науки Волинської облдержадміністрації. Правила прийому до Луцького центру ПТО розроблені на підставі Типових правил прийому, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 № 499, зі змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства освіти і науки № 344 від 09.04.2014; № 152 від 07.02.2019; № 1550 від 12.12.2019; № 541 від 10.06.2022; № 716 від 12.06.2023.