Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

NVO juridiskie jautājumi, Valmiera 2010

Nodarbība "NVO dibināšana, juridiskie jautājumi un sabiedriskā labuma statuss", Valmiera, 14.09.2010. © Ansis Bērziņš, Valmieras novada fonds, 2010.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

NVO juridiskie jautājumi, Valmiera 2010

 1. 1. NVO dibināšana, juridiskie jautājumi un sabiedriskā labuma statuss Ansis Bērziņš Valmieras novada fonda valdes priekšsēdētājs
 2. 2. Apmācības Vidzemes nevalstiskajām organizācijām <ul><li>Aktivitāšu kopums NVO līdzdalības un izaugsmes veicināšanai: </li></ul><ul><ul><li>semināri un individuālās konsultācijas </li></ul></ul><ul><ul><li>Apkaimes darbnīcas jeb iedzīvotāju “miniforumi” </li></ul></ul><ul><ul><li>Apkaimes attīstības skolas </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>jaunu ideju un projektu attīstīšanai </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>NVO forumi </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>NVO pulcēšanās, diskusijas un iepazīšanās </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Alūksnē, Cēsīs un Valkā, 2010.g. oktobrī-novembrī </li></ul></ul></ul>
 3. 3. Semināru plāns 2010.gadā 20.oktobris 12.oktobris 30.septembris Stratēģiskā plānošana 16.septembris 2 8 .septembris 24.augusts Grāmat-vedība 12.augusts 24.augusts 7.septembris Finanšu piesaiste 14.septembris 17.augusts 8.septembris Juridiskie jautājumi VALMIERA VALKA ALŪKSNE
 4. 4. Dienas plāns <ul><li>NVO juridiskie jautājumi: </li></ul><ul><ul><li>Kas ir NVO? </li></ul></ul><ul><ul><li>Organizācijas dibināšana </li></ul></ul><ul><ul><li>Pārvaldes struktūra, pārstāvības tiesības </li></ul></ul><ul><ul><li>Grozījumu saskaņošana </li></ul></ul><ul><li>Sabiedriskā labuma statuss: </li></ul><ul><ul><li>SLS iegūšana un process </li></ul></ul><ul><ul><li>Ziedojumi VS sponsorēšana </li></ul></ul><ul><ul><li>Ziedojumu saņemšana un izlietošana </li></ul></ul>
 5. 5. Kas ir NVO? <ul><li>3.sektors – sabiedrības spogulis līdzās valsts pārvaldei un biznesam </li></ul><ul><li>darbībai ir konkrēts mērķis </li></ul><ul><li>mērķim nav peļņas gūšanas rakstura </li></ul><ul><li>drīkst veikt saimniecisko darbību, bet tas nedrīkst gūt pārsvaru pār mērķi </li></ul><ul><li>drīkst piesaistīt brīvprātīgos darbiniekus </li></ul><ul><li>biedrība vai nodibinājums </li></ul>
 6. 6. NVO saistošā likumdošana (1) <ul><li>Likumi: </li></ul><ul><ul><li>Biedrību un nodibinājumu likums </li></ul></ul><ul><ul><li>Sabiedriskā labuma organizāciju likums </li></ul></ul><ul><ul><li>visi likumi, kas regulē ikvienas juridiskas personas darbību: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Par grāmatvedību </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Par arhīviem </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Darba likums </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>likumi par nodokļiem u.c. </li></ul></ul></ul>
 7. 7. NVO saistošā likumdošana (2) <ul><li>Ministru kabineta noteikumi: </li></ul><ul><ul><li>Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem (Nr.808, 03.10.2006.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Noteikumi par sabiedriskā labuma organizāciju administratīvajiem izdevumiem (Nr.11, 04.01.2005.) </li></ul></ul><ul><ul><li>MK noteikumi attiecībā uz juridiskām personām </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>par grāmatvedības kārtošanu (Nr.585, 21.10.2003.) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>par komandējumiem (Nr.219, 28.05.2002.) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>par kases aparātiem un kvītīm (Nr.282, 02.05.2007.) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>par lietvedības kārtošanu (zaudējuši spēku) </li></ul></ul></ul>
 8. 8. Biedrība vai nodibinājums? <ul><li>Biedrība – brīvprātīga personu apvienība , kas dibināta, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi </li></ul><ul><ul><li>sociālās grupas apvienība </li></ul></ul><ul><ul><li>interešu aizstāvības organizācija </li></ul></ul><ul><ul><li>biedru interešu klubiņš </li></ul></ul><ul><li>Nodibinājums jeb fonds – mantas kopums , kurš nodalīts dibinātāju noteiktā mērķa sasniegšanai </li></ul><ul><ul><li>organizācija, kas uzkrāj naudu vai mantu </li></ul></ul><ul><ul><li>striktāki nosacījumi par interešu konfliktu </li></ul></ul><ul><ul><li>nevar pievienoties biedri – tikai ziedotāji vai sadarbības partneri </li></ul></ul>
 9. 9. Biedrība – piemēri <ul><li>Valmieras rajona invalīdu biedrība: mērķis ir apvienot invalīdus, lai atvieglotu to sadzīvi un dotu jaunas iespējas </li></ul><ul><ul><li>centrā ir tās biedru (invalīdu) vajadzības </li></ul></ul><ul><li>Valmieras Zonta klubs: apvienojušies vairāki cilvēki, kuri kopā vēlas apgūt ko jaunu, dot jaunas lietas sabiedrībai un sev </li></ul><ul><ul><li>centrā ir biedru intereses </li></ul></ul><ul><li>XX pagasta mednieku klubs: mednieku pulciņš sanāk, lai apspriestu sasniegumus, palielītos ar trofejām utt. </li></ul><ul><ul><li>centrā ir biedru laika pavadīšana </li></ul></ul>
 10. 10. Nodibinājums – piemēri <ul><li>Valmieras novada fonds: uzdevums ir piesaistīt un nodot tālāk līdzekļus vietējās iniciatīvas projektiem </li></ul><ul><ul><li>netiek apvienota nekāda cilvēku grupa </li></ul></ul><ul><ul><li>centrā ir nauda – ziedojumi un granti </li></ul></ul><ul><li>Vidzemes reģionālais atbalsta centrs “Dardedze”: mērķis ir izveidot stabilu struktūru, kas ilgtermiņā dod valstij sociālos pakalpojumus </li></ul><ul><ul><li>nav biedru, bet mērķa auditorija </li></ul></ul><ul><ul><li>mērķa sasniegšanai ir nodalīta manta (zeme, ēkas, inventārs) </li></ul></ul><ul><ul><li>nenotiek biedru mainība, nodrošinot stabilu pārvaldi </li></ul></ul>
 11. 11. NVO dibināšana, juridiskie jautājumi un sabiedriskā labuma statuss
 12. 12. Organizācijas izveide <ul><li>Sagatavošanās un organizācijas “pamata” radīšana </li></ul><ul><ul><li>pārvaldes struktūra </li></ul></ul><ul><li>Nepieciešamo dokumentu izstrāde: </li></ul><ul><ul><li>Statūti </li></ul></ul><ul><ul><li>dibināšanas lēmums </li></ul></ul><ul><li>Organizācijas dibināšanas sapulce </li></ul><ul><li>Organizācijas reģistrēšana Uzņēmumu reģistrā </li></ul><ul><li>Darbs, aktivitātes, sasniegumi… </li></ul>
 13. 13. Kāpēc dibinām NVO? <ul><li>Organizācijas jēga </li></ul><ul><ul><li>mērķi un uzdevumi, misija </li></ul></ul><ul><ul><li>darba metodes </li></ul></ul><ul><ul><li>auditorija </li></ul></ul><ul><ul><li>Organizāciju NEDIBINA VIENAM PROJEKTAM, bet SABIEDRISKAM MĒRĶIM! </li></ul></ul><ul><li>Cilvēki: atbalstītāji, dibinātāji, biedri, pārvalde </li></ul><ul><li>Biedrība vai nodibinājums </li></ul><ul><li>Organizācijas pārvaldes modelis </li></ul>
 14. 14. Organizācijas pārvalde: likuma prasības <ul><li>BIEDRĪBA: </li></ul><ul><ul><li>Biedru sapulce </li></ul></ul><ul><ul><li>Izpildinstitūcija </li></ul></ul><ul><li>NODIBINĀJUMS: </li></ul><ul><ul><li>Valde (vismaz 3 pers.) </li></ul></ul>JĀVEIDO SAVAI ORGANIZĀCIJAI EFEKTĪVĀKAIS MODELIS!
 15. 15. Biedrības pārvalde <ul><li>Biedru sapulce </li></ul><ul><li>Pārstāvju sapulce </li></ul><ul><li>Izpildinstitūcija </li></ul><ul><li>Revidents/Revīzijas komisija </li></ul><ul><li>Citas institūcijas </li></ul><ul><ul><li>konsultatīvās komitejas </li></ul></ul><ul><ul><li>goda biedru konvents </li></ul></ul>
 16. 16. Biedrības pārvalde: PIEMĒRI <ul><li>Valmieras rajona invalīdu biedrība </li></ul><ul><li>Biedru sapulce </li></ul><ul><ul><li>mandāti </li></ul></ul><ul><li>Valde (3 pers.) =izpildinstitūcija </li></ul><ul><li>Vidzemes augstskolas studentu apvienība </li></ul><ul><li>Biedru sapulce </li></ul><ul><li>Padome (20 pers.) </li></ul><ul><li>Valde (līdz 9 pers.) </li></ul><ul><li>Prezidents =izpildinstitūcija </li></ul>
 17. 17. Vidzemes augstskolas studentu apvienības struktūra BIEDRU SAPULCE PADOME 20 personas Izpildinstitūcija (1 pers.), bet strādā kopā ar valdi (7-9 pers.). Ir valdes priekšsēdētājs Vidzemes Augstskolas pilna laika studenti PREZIDENTS (izpildinstitūcija) VALDE
 18. 18. Nodibinājuma pārvalde <ul><li>Valde </li></ul><ul><ul><li>galvenā un vienīgā izpildinstitūcija </li></ul></ul><ul><li>Revidents/Revīzijas komisija </li></ul><ul><li>Citas institūcijas </li></ul><ul><ul><li>uzraudzības padome </li></ul></ul><ul><ul><li>ziedotāju padome </li></ul></ul><ul><ul><li>grantu komiteja </li></ul></ul><ul><ul><li>padomdevēju konvents </li></ul></ul><ul><ul><li>palīdzības saņēmēju konsīlijs </li></ul></ul>
 19. 19. Nodibinājuma pārvalde: PIEMĒRI <ul><li>Fonds “Ziedot” (Rīgā) </li></ul><ul><li>Padome (3 pers.) </li></ul><ul><li>Valde (1 pers.) =izpildinstitūcija </li></ul><ul><li>Valmieras novada fonds (VNF) </li></ul><ul><li>Ziedotāju padome </li></ul><ul><li>Uzraudzības komiteja (7 pers.) </li></ul><ul><li>Valde (1 pers.) =izpildinstitūcija </li></ul>
 20. 20. Valmieras novada fonda struktūra UZRAUDZĪBAS KOMITEJA VALDE (fonda vadītājs) REVĪZIJAS KOMISIJA DIBINĀTĀJI ZIEDOTĀJU PADOME DARBINIEKI Personas, kuras ziedo fondam vismaz Ls 100 gadā. Piedalās projektu izvērtēšanā Regulārā uzraudzības institūcija – 7 personas
 21. 21. Kurš tad ir mūsu lēmējs?
 22. 22. Pārstāvības modeļi jeb PARAKSTA TIESĪBAS (1) <ul><li>Ja valdē viens cilvēks – viņam vienam ir paraksta tiesības </li></ul><ul><li>Ja valdē vairāki cilvēki – visiem ir tiesības pārstāvēt organizāciju </li></ul><ul><li>Likums: visiem valdes locekļiem ir tiesības pārstāvēt biedrību vai nodibinājumu. Valdes locekļi pārstāv organizāciju kopīgi, ja statūtos nav noteikts citādi. Šīs pārstāvības tiesības attiecībā uz trešajām personām nevar ierobežot </li></ul><ul><ul><li>(Biedrību un nodibinājuma likuma 44. un 94.pants) </li></ul></ul>
 23. 23. Pārstāvības modeļi jeb PARAKSTA TIESĪBAS (2) <ul><li>Atsevišķās pārstāvības tiesības </li></ul><ul><ul><ul><li>valdes locekļi pārstāv organizāciju katrs atsevišķi </li></ul></ul></ul><ul><li>Kopīgās pārstāvības tiesības </li></ul><ul><ul><ul><li>valdes locekļi pārstāv organizāciju visi kopā </li></ul></ul></ul><ul><li>Jauktās pārstāvības tiesības </li></ul><ul><ul><ul><li>valdes loceklis pārstāv organizāciju kopā ar vēl vienu valdes locekli ( divi (vai cits skaits) valdes locekļi ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>valdes priekšsēdētājs pārstāv organizāciju atsevišķi, bet valdes loceklis kopā ar vēl vienu valdes locekli </li></ul></ul></ul>
 24. 24. Pārstāvības modeļi: tipiskas kļūdas <ul><li>Paraksta tiesības tikai valdes priekšsēdētājam </li></ul><ul><ul><li>likums aizliedz ierobežot pārējos valdes locekļus </li></ul></ul><ul><li>Paraksta tiesības divos variantos: valdes priekšsēdētājs atsevišķi, bet jebkurš cits valdes loceklis kopā ar priekšsēdētāju </li></ul><ul><ul><li>valdes locekļi ir pilnībā ierobežoti, jo bez priekšsēdētāja neko nevar parakstīt </li></ul></ul>
 25. 25. Izmaiņas organizācijas pārstāvības tiesībās <ul><li>Par jebkurām izmaiņām valdes sastāvā 14 dienu laikā jāziņo Uzņēmumu reģistram: </li></ul><ul><ul><li>jāaizpilda B3 veidlapa </li></ul></ul><ul><ul><li>jāpievieno protokola izraksts ar lēmumu par institūcijas apstiprināšanu </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>izraksts jāapliecina jaunajam vadītājam (atbilstoši pārstāvniecības tiesībām) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>maksājuma uzdevums par valsts nodevu (Ls 4) </li></ul></ul>
 26. 26. NVO dibināšana, juridiskie jautājumi un sabiedriskā labuma statuss
 27. 27. STATŪTI <ul><li>Statūti = organizācijas pamatdokuments </li></ul><ul><li>Svarīgi definēt visas lietas, kas nepieciešamas ikdienas darbam </li></ul><ul><li>Statūti papildina vai precizē likumā noteiktās normas </li></ul><ul><ul><li>ja pretrunas – likums svarīgāks! </li></ul></ul><ul><li>Tipiskākā kļūda – izmantot paraugstatūtus bez pielāgošanas </li></ul>
 28. 28. Statūtu saturs: BIEDRĪBA <ul><li>Obligāti jāietver: </li></ul><ul><ul><li>nosaukums </li></ul></ul><ul><ul><li>mērķi </li></ul></ul><ul><ul><li>darbības termiņš </li></ul></ul><ul><ul><li>biedru iestāšanās un izstāšanās kārtība </li></ul></ul><ul><ul><li>biedru tiesības un pienākumi </li></ul></ul><ul><ul><li>biedru sapulces sasaukšanas un lēmumu pieņemšanas kārtība </li></ul></ul><ul><ul><li>izpildinstitūcijas nosaukums, sastāvs, pārstāvības tiesības </li></ul></ul><ul><ul><li>revīzijas institūcijas uzbūve, ievēlēšana, kompetence u.c. </li></ul></ul><ul><li>Papildus var ietvert: </li></ul><ul><ul><li>citus noteikumus, kas nav pretrunā ar likumu </li></ul></ul><ul><ul><li>citu pārvaldes institūciju nosaukumi, ievēlēšanas kārtība, kompetences un lēmumu pieņemšanas kārtība </li></ul></ul>
 29. 29. Statūtu saturs: NODIBINĀJUMS <ul><li>Obligāti jāietver: </li></ul><ul><ul><li>nosaukums </li></ul></ul><ul><ul><li>mērķi </li></ul></ul><ul><ul><li>darbības termiņš </li></ul></ul><ul><ul><li>kārtība, kā manta nododama fondam </li></ul></ul><ul><ul><li>fonda līdzekļu izmantošanas kārtība </li></ul></ul><ul><ul><li>fonda mantas sadales kārtība likvidācijas gadījumā </li></ul></ul><ul><ul><li>valdes locekļu iecelšanas un atcelšanas kārtība, pilnvaru termiņš </li></ul></ul><ul><ul><li>citu pārvaldes institūciju nosaukumi, ievēlēšanas un atcelšanas kārtība, pilnvaru termiņš, kompetences un lēmumu pieņemšanas kārtība </li></ul></ul><ul><ul><li>revīzijas institūcijas uzbūve, ievēlēšana, kompetence u.c. </li></ul></ul><ul><ul><li>Statūtu grozījumu izdarīšanas kārtība </li></ul></ul>
 30. 30. Organizācijas nosaukums <ul><li>Nosaukumam jāatšķiras no citu reģistrēto organizāciju nosaukumiem </li></ul><ul><li>Nodibinājumu nosaukumā jāietver vārds “nodibinājums” vai “fonds” </li></ul><ul><li>Nosaukumi nedrīkst: </li></ul><ul><ul><li>būt pretrunā ar likumiem </li></ul></ul><ul><ul><li>ietvert maldinošas ziņas par organizāciju </li></ul></ul><ul><ul><li>sakrist ar valsts vai pašvaldību iestāžu nosaukumiem </li></ul></ul><ul><ul><li>radīt priekšstatu, ka organizācija apveltīta ar publisku varu </li></ul></ul><ul><li>Citās valodās: “nosaukuma tulkojums” </li></ul>
 31. 31. Organizācijas mērķis <ul><li>‘Sociālais labums’, kāpēc organizācija tiek dibināta – jēga </li></ul><ul><li>Jāformulē ļoti rūpīgi, jo īpaši, ja vēlas pretendēt uz sabiedriskā labuma statusu </li></ul>
 32. 32. Darbības termiņš <ul><li>Parasti – bez termiņa </li></ul><ul><li>Citi varianti: </li></ul><ul><ul><li>“dibināta līdz XXXX. gada 31. decembrim” </li></ul></ul><ul><ul><li>“dibināta līdz mērķa sasniegšanai” </li></ul></ul><ul><ul><li>“Fonds dibināts līdz brīdim, kad izlietots dibinātāju piešķirtā manta” </li></ul></ul><ul><ul><li>u.c. </li></ul></ul>
 33. 33. Biedru iestāšanās (biedrībām) <ul><li>KAS var kļūt par biedru? </li></ul><ul><ul><li>ikviens Latvijas iedzīvotājs </li></ul></ul><ul><ul><li>ikviens Vidzemes Augstskolas pilna laika students </li></ul></ul><ul><ul><li>ikviens pensionārs, kura deklarētā dzīves vieta ir Rūjiena </li></ul></ul><ul><li>Kā apstiprina uzņemšanu biedrībā? </li></ul><ul><ul><li>likums: lēmumu pieņem valde, ja statūtos nenosaka citādi </li></ul></ul><ul><ul><li>apstiprina jebkurš izpildinstitūcijas loceklis </li></ul></ul><ul><ul><li>izskata un apstiprina biedru sapulcē </li></ul></ul><ul><li>Var izveidot goda biedra, asociētā biedra statusu u.c. īpašo statusu </li></ul><ul><li>Biedru reģistrs! (BNL 28.pants) </li></ul>
 34. 34. Pārvaldes struktūra <ul><li>Statūtos precīzi apraksta visas pārvaldes institūcijas: </li></ul><ul><ul><li>to ievēlēšanas kārtība </li></ul></ul><ul><ul><li>pilnvaru termiņš </li></ul></ul><ul><ul><li>kompetences </li></ul></ul><ul><ul><li>lēmumu pieņemšanas kārtība </li></ul></ul><ul><li>Katras institūcijas aprakstam var izveidot atsevišķu nodaļu </li></ul>
 35. 35. Institūciju iecelšana NODIBINĀJUMOS <ul><li>Pirmo sastāvu ieceļ dibinātāji </li></ul><ul><li>Turpmākie varianti: </li></ul><ul><ul><li>“ Pašatjaunošanās” </li></ul></ul><ul><ul><li>Valdi ieceļ Uzraudzības institūcija </li></ul></ul><ul><ul><li>Valdi ieceļ Ziedotāju padome </li></ul></ul><ul><ul><li>Valde ievēlēta bez termiņa </li></ul></ul>
 36. 36. Statūtu noformējums <ul><li>Statūtus paraksta visi dibinātāji vai vismaz 2 pārstāvji </li></ul><ul><ul><li>pilnvarojums norādīts dibināšanas lēmumā </li></ul></ul><ul><li>Drukā uz A4 lapām </li></ul><ul><li>Cauršuj un lapas sanumurē </li></ul>
 37. 37. NVO dibināšana, juridiskie jautājumi un sabiedriskā labuma statuss
 38. 38. Organizācijas dibināšana <ul><li>Dibinātāji: </li></ul><ul><ul><li>biedrībai: vismaz 2 personas </li></ul></ul><ul><ul><li>nodibinājumam: vismaz 1 persona </li></ul></ul><ul><ul><li>fiziskas vai juridiskas personas </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>juridisku personu pārstāv vadītājs vai pilnvarota persona </li></ul></ul></ul><ul><li>Dibināšanas sapulce </li></ul><ul><ul><li>apstiprina Statūtus </li></ul></ul><ul><ul><li>paraksta dibināšanas lēmumu </li></ul></ul><ul><ul><li>apstiprina pārvaldes institūcijas </li></ul></ul><ul><ul><li>pilnvaro pārstāvjus dokumentu iesniegšanai UR </li></ul></ul>
 39. 39. Dibināšanas lēmums <ul><li>Lēmumā norāda: </li></ul><ul><ul><li>organizācijas nosaukums </li></ul></ul><ul><ul><li>organizācijas mērķis </li></ul></ul><ul><ul><li>dibinātāju vārdi, uzvārdi un personas kodi </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>juridiskām personām nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>dibinātāju tiesības un pienākumi </li></ul></ul><ul><ul><li>pilnvarojums parakstīt Statūtus un pieteikumu UR </li></ul></ul><ul><ul><li>citas ziņas pēc dibinātāju vienošanās </li></ul></ul><ul><li>Lēmumu paraksta VISI dibinātāji </li></ul><ul><li>Ieteikums: lēmumu sagatavot 2 eksemplāros </li></ul>
 40. 40. Reģistrēšanas dokumenti <ul><li>B2 veidlapa ( www.ur.gov.lv ) </li></ul><ul><li>dibināšanas lēmums (oriģināls) </li></ul><ul><li>Statūti (2 eksemplāros) </li></ul><ul><li>katra valdes locekļa rakstiska piekrišana būt šajā amatā </li></ul><ul><ul><li>norādīt vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi </li></ul></ul><ul><li>apliecinājums par nodevas nomaksu (maksājuma uzdevums) </li></ul>
 41. 41. Reģistrēšana Uzņēmumu reģistrā <ul><li>Jāpārskaita valsts nodeva Ls 8 </li></ul><ul><ul><li>www.ur.gov.lv  UR reģistri  Biedrību un nodibinājumu reģistrs </li></ul></ul><ul><li>Dokumenti jānogādā Uzņēmumu reģistrā (personīgi vai pa pastu): </li></ul><ul><ul><li>Rīgas iela 27, VALMIERA </li></ul></ul><ul><li>VISI DOKUMENTI jāsašuj un jānumurē, ja tajos ir vairāk nekā 1 lapa </li></ul>
 42. 42. Uzņēmumu reģistra atbilde <ul><li>6 darba dienas – UR izskata dokumentus </li></ul><ul><ul><li>IERAKSTĪT organizāciju reģistrā </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>izsniedz vienu Statūtu eksemplāru </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>izsniedz reģistrācijas apliecību </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>izsniedz notāra lēmumu par pārstāvības tiesībām </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>ATLIKT reģistrāciju </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>dod laiku trūkumu novēršanai </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>par precizējumiem nav jāmaksā </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>ATTEIKT reģistrāciju </li></ul></ul>
 43. 43. Regulārās atskaites <ul><li>Ikgadējais GADA PĀRSKATS </li></ul><ul><ul><li>MK noteikumi Nr.808 </li></ul></ul><ul><ul><li>31.marts </li></ul></ul><ul><li>Sabiedriskā labuma darbības pārskats </li></ul><ul><ul><li>ja ir SLS </li></ul></ul><ul><li>Nodokļu atskaites, ja ir darbinieki, kvīšu grāmatiņas, PVN lietas utt. </li></ul>
 44. 44. Grozījumi statūtos (1) <ul><li>Biedrībām: </li></ul><ul><ul><li>lemj Biedru sapulce </li></ul></ul><ul><li>Fondiem: </li></ul><ul><ul><li>lēmumu pieņem valde statūtos noteiktos gadījumos vai ja tas ir pamatoti </li></ul></ul><ul><ul><li>var noteikt, ka grozījumi visos statūtos vai atsevišķās nodaļās nav atļauti </li></ul></ul><ul><ul><li>var noteikt, ka valdei lēmums jāsaskaņo ar citu institūciju vai dibinātājiem </li></ul></ul>
 45. 45. Grozījumi statūtos (2) <ul><li>14 dienu laikā jāziņo Uzņēmumu reģistram: </li></ul><ul><ul><li>valsts nodeva (Ls 6) </li></ul></ul><ul><ul><li>B3 veidlapa </li></ul></ul><ul><ul><li>attiecīgo institūciju protokolu izraksti </li></ul></ul><ul><ul><li>Statūtu jaunā redakcija 2 eksemplāros </li></ul></ul><ul><li>Statūtu izmaiņas attiecībā uz trešajām personām stājas spēkā pēc UR apstiprinājuma </li></ul>
 46. 46. Brīvprātīgais darbs <ul><li>Definējums: </li></ul><ul><ul><li>Biedrību un nodibinājuma likuma 8.pants </li></ul></ul><ul><ul><li>Izmaiņas Civillikumā </li></ul></ul><ul><li>Brīvprātīgā darba līgums </li></ul>
 47. 47. Noderīgi resursi <ul><li>Uzņēmumu reģistrs </li></ul><ul><ul><li>www.ur.gov.lv </li></ul></ul><ul><li>Valsts ieņēmumu dienests </li></ul><ul><ul><li>www.vid.gov.lv  Tiesību akti </li></ul></ul><ul><li>Latvijas Pilsoniskā alianse </li></ul><ul><ul><li>www.nvo.lv </li></ul></ul>
 48. 48. NVO dibināšana, juridiskie jautājumi un sabiedriskā labuma statuss
 49. 49. Likumdošana: SABIEDRISKĀ LABUMA STATUSS <ul><li>Par organizāciju darbību un statusu: </li></ul><ul><ul><li>Sabiedriskā labuma organizāciju likums </li></ul></ul><ul><ul><li>MK noteikumi par sabiedriskā labuma organizāciju administratīvajiem izdevumiem (Nr.11, 04.01.2005.) </li></ul></ul><ul><ul><li>MK noteikumi par biedrības vai nodibinājuma iepriekšējā gada darbības pārskata un turpmākās darbības plāna veidlapas paraugu (Nr.407, 05.05.2010.) </li></ul></ul><ul><li>Par ziedojumiem: </li></ul><ul><ul><li>Likumi Par iedzīvotāju ienākuma nodokli un Par uzņēmumu ienākuma nodokli </li></ul></ul><ul><ul><li>MK not. Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība (Nr.282, 02.05.2007., 70.1.10.punkts) </li></ul></ul><ul><ul><li>MK noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem (Nr.808, 03.10.2006.) </li></ul></ul>
 50. 50. Ziedošana VAI sponsorēšana <ul><li>Ziedojums = manta vai nauda, ko persona bez atlīdzības , pamatojoties uz vienošanos, nodod sabiedriskā labuma organizācijai </li></ul><ul><ul><li>rakstveida līgums! </li></ul></ul><ul><li>Sponsorēšana = abpusēji izdevīgs darījums starp uzņēmumu un organizāciju, kas saņem finansējumu </li></ul><ul><ul><li>Šādos gadījumos organizācijai tiek noteikts pretpienākums: reklāma, cits bartera darījums </li></ul></ul>
 51. 51. Ziedojums NAV: <ul><li>piešķirtā nauda tādā apmērā, kādā sabiedriskā labuma organizācijai ir noteikts pretpienākums veikt darbības ar atlīdzības raksturu </li></ul><ul><ul><li>ziedotāja reklamēšana </li></ul></ul><ul><ul><li>talka uzņēmuma teritorijas sakopšanai </li></ul></ul>
 52. 52. Ziedojumi <ul><li>Vispārīgie ziedojumi </li></ul><ul><ul><li>ziedotājs līgumā vai maksājumā nav norādījis konkrētu mērķi </li></ul></ul><ul><ul><li>jāizlieto Statūtos un SLS lēmumā noteiktajam mērķim </li></ul></ul><ul><li>Mērķziedojumi </li></ul><ul><ul><li>līgumā vai maksājumā ziedotājs norādījis konkrētu mērķi </li></ul></ul><ul><ul><li>ziedojumu drīkst izlietot tikai šim mērķim </li></ul></ul><ul><li>Ziedot var gan naudu, gan mantu, preces </li></ul>
 53. 53. Ziedotāji un saņēmēji <ul><li>Ziedot var jebkurš iedzīvotājs un uzņēmums, biedrība vai nodibinājums </li></ul><ul><li>Ziedojumus saņemt var jebkura nevalstiska organizācija </li></ul><ul><ul><li>sabiedriskā labuma organizācijas </li></ul></ul><ul><ul><li>citas NVO </li></ul></ul><ul><li>BET  </li></ul>
 54. 54. Nodokļu atvieglojumi <ul><li>Nodokļu atlaides ziedotājs var saņemt tikai, ziedojot sabiedriskā labuma organizācijām </li></ul><ul><li>Uzņēmumi: </li></ul><ul><ul><li>85% no ziedojuma apmēra, </li></ul></ul><ul><ul><li>nepārsniedzot 20% no kopējās UIN summas </li></ul></ul><ul><ul><li>samazina maksājamo UIN </li></ul></ul><ul><li>Iedzīvotāji: </li></ul><ul><ul><li>IIN apmērā (2010.g. – 26% no ziedojuma apmēra) </li></ul></ul><ul><ul><li>nepārsniedz 20% no kopējās IIN summas </li></ul></ul><ul><ul><li>saņem IIN atmaksu no VID, iesniedzot deklarāciju </li></ul></ul>
 55. 55. Aprēķins uzņēmuma nodokļa atlaidei <ul><li>SIA “Ezītis” 2010. gadā ziedo Ls 1000 </li></ul><ul><ul><li>teorētiski var saņemt atlaidi Ls 850 apmērā (85%) </li></ul></ul><ul><li>Ja uzņēmuma peļņa 2010. gadā Ls 10’000: </li></ul><ul><ul><li>aprēķinātais nodoklis (15%) – Ls 1500 </li></ul></ul><ul><ul><li>maksimālā atlaide par ziedojumiem (20%) – Ls 300 </li></ul></ul><ul><ul><li>samazina UIN par Ls 300 </li></ul></ul><ul><li>Ja uzņēmuma peļņa 2010. gadā Ls 50’000: </li></ul><ul><ul><li>aprēķinātais nodoklis (15%) – Ls 7500 </li></ul></ul><ul><ul><li>maksimālā atlaide par ziedojumiem (20%) – Ls 1500 </li></ul></ul><ul><ul><li>samazina UIN par Ls 850 </li></ul></ul>
 56. 56. Aprēķins privātpersonas nodokļa atlaidei <ul><li>Ilgonis Vadonis 2010. gadā ziedojis Ls 500 </li></ul><ul><ul><li>teorētiski pienākas 130 latu atlaide (26%) </li></ul></ul><ul><li>Ja Ilgoņa ikmēneša alga ir Ls 120: </li></ul><ul><ul><li>samaksātais IIN ir Ls 19,29 mēnesī jeb Ls 231,48 gadā </li></ul></ul><ul><ul><li>maksimālā atlaide par ziedojumiem (20%) – Ls 46,30 </li></ul></ul><ul><ul><li>pēc gada VID atmaksās Ls 46,30 </li></ul></ul><ul><li>Ja Aivara ikmēneša alga ir Ls 400: </li></ul><ul><ul><li>samaksātais IIN ir Ls 85,54 mēnesī jeb Ls 1026,48 gadā </li></ul></ul><ul><ul><li>maksimālā atlaide par ziedojumiem (20%) – Ls 205,30 </li></ul></ul><ul><ul><li>VID atmaksās visus Ls 130,00 </li></ul></ul>
 57. 57. Nodokļu atvieglojumu saņemšana <ul><li>Ziedojumus norāda: </li></ul><ul><ul><li>uzņēmumi – kārtējā gada pārskatā </li></ul></ul><ul><ul><li>iedzīvotāji – jāiesniedz ienākumu deklarācija </li></ul></ul><ul><li>Deklarācijai/pārskatam jāpievieno: </li></ul><ul><ul><li>ziedojumu apliecinoša maksājuma dokumenta oriģināls vai kopija </li></ul></ul><ul><ul><li>organizācijas SLS lēmuma kopija </li></ul></ul><ul><li>SLS var pārbaudīt: www.fm.gov.lv </li></ul>
 58. 58. Organizācijām – ziedojumu saņemšana <ul><li>Naudas ziedojumu var saņemt: </li></ul><ul><ul><li>bankā </li></ul></ul><ul><ul><li>skaidrā naudā: apliecina kvīts </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>(MK282, 02.05.2007., 70.1.10.punkts) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>anonīmi: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ziedojumu kastītes – sagatavo aktu, kurā norāda summu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>personīgi nodots anonīms ziedojums – akts </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>labdarības tālrunis – bankas ieskaitījums </li></ul></ul></ul>
 59. 59. NVO dibināšana, juridiskie jautājumi un sabiedriskā labuma statuss
 60. 60. Sabiedriskā labuma darbība <ul><li>Sabiedriskā labuma darbība = sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai tās daļai šādās jomās: </li></ul><ul><ul><li>labdarība </li></ul></ul><ul><ul><li>cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība </li></ul></ul><ul><ul><li>pilsoniskas sabiedrības attīstība </li></ul></ul><ul><ul><li>izglītības un zinātnes veicināšana </li></ul></ul><ul><ul><li>kultūras veicināšana </li></ul></ul><ul><ul><li>veselības veicināšana un slimību profilakse </li></ul></ul><ul><ul><li>sporta atbalstīšana </li></ul></ul><ul><ul><li>vides aizsardzība </li></ul></ul><ul><ul><li>palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās </li></ul></ul><ul><ul><li>sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu </li></ul></ul>
 61. 61. Sabiedriskā labuma organizācija <ul><li>Sabiedriskā labuma organizācija = biedrība vai nodibinājums: </li></ul><ul><ul><li>kam Statūtos norādītais mērķis ir sabiedriska labuma darbība, </li></ul></ul><ul><ul><li>kas ieguvis sabiedriskā labuma organizācijas statusu, </li></ul></ul><ul><ul><li>kas ienākumus izlieto, ievērojot likumā noteiktos ierobežojumus </li></ul></ul><ul><li>SLS tiek piešķirts 1-3 konkrētās sabiedriskā labuma darbības jomās </li></ul>
 62. 62. Pieteikums Valsts ieņēmumu dienestam <ul><li>iesniegums brīvā formā </li></ul><ul><ul><li>norādīt veidu, kā saņemt atbildi (pa pastu vai www) </li></ul></ul><ul><li>UR lēmuma kopija (arhīvs?) </li></ul><ul><li>biedrības/nodibinājuma dibināšanas lēmuma kopija (no dibināšanas sapulces) </li></ul><ul><li>Statūtu kopija </li></ul><ul><li>iepriekšējā gada pārskata kopija (ar VID zīmogu) </li></ul><ul><li>vietējās pašvaldības izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu </li></ul><ul><ul><li>ja īpašuma nav, tad izziņa, kas apliecina šo faktu </li></ul></ul><ul><li>pārskats par iepriekšējā gada darbību un nākamā gada plāniem (veidlapa – Nr.407, 05.05.2010.) </li></ul>
 63. 63. SLS atņemšana <ul><li>Statusu var atņemt, ja: </li></ul><ul><ul><li>ziedojumus izlieto ne tai jomai, kas norādīta VID lēmumā, </li></ul></ul><ul><ul><li>neievēro citus likumā noteiktos ierobežojumus, </li></ul></ul><ul><ul><li>pārkāpj likumus, nemaksā nodokļus u.tml. </li></ul></ul><ul><ul><li>bez paziņošanas maina organizācijas mērķi, </li></ul></ul><ul><ul><li>organizācijas pamatdarbība neatbilst Statūtos noteiktajam mērķim </li></ul></ul><ul><li>VID informē organizāciju un dod laiku novērst trūkumus </li></ul><ul><li>Atkārtoti SLS var iegūt ne ātrāk kā pēc gada </li></ul>
 64. 64. Ziņojumi <ul><li>VID jāziņo, ja organizācijas Statūtos tiek mainīts darbības mērķis (14 dienu laikā) </li></ul><ul><li>Katru gadu līdz 31. martam iesniedz VID: </li></ul><ul><ul><li>iepriekšējā gada darbības pārskatu un nākamā gada darba plānu </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>rakstiski un elektroniski </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>gada pārskata kopiju (ar VID zīmogu) </li></ul></ul><ul><ul><li>vietējās pašvaldības izziņu par NĪN nomaksu </li></ul></ul><ul><li>Pārskats par ziedojumu izlietojumu </li></ul><ul><li>No vispārējiem ziedojumiem veikto administratīvo izdevumu pārskats (pie gada pārskata) </li></ul><ul><ul><li>jau pie gada pārskata! </li></ul></ul>
 65. 65. NVO dibināšana, juridiskie jautājumi un sabiedriskā labuma statuss
 66. 66. Ziedojumu izlietošana (1) <ul><li>Ja saņemto ziedojumu kopsumma gadā pārsniedz 12 minimālās algas (Ls 2160): </li></ul><ul><ul><li>ne mazāk kā 75% drīkst izlietot tām sabiedriskā labuma darbībām (jomām), kas nosauktas VID lēmumā </li></ul></ul><ul><ul><li>75% ietver: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>gada laikā izlietotie ziedojumi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>gada laikā izlietotie ieņēmumi no saimnieciskās darbības, kurai piemēro nodokļu atvieglojumus </li></ul></ul></ul>
 67. 67. Ziedojumu izlietošana (2) <ul><li>Administratīvajiem izdevumiem drīkst izlietot ne vairāk kā 25% no vispārējo ziedojumu kopsummas </li></ul><ul><li>Izdevumu veidus nosaka MK noteikumi : </li></ul><ul><ul><li>organizācijas vadīšanas, uzturēšanas, reklāmas un ar organizācijas mērķu īstenošanai nepieciešamo līdzekļu ieguvi saistītie izdevumi </li></ul></ul><ul><ul><li>daļēji var samazināt, ja noteikumos minētos izdevumus var tieši attiecināt uz kāda sabiedriska labuma mērķa sasniegšanu </li></ul></ul>
 68. 68. Ziedojumu izlietošana: VISPĀRĒJS ZIEDOJUMS Vispārējs ziedojums (100%) ≥ 75% – sabiedriskā labuma darbībai Līdz 25% – administratīvajiem izdevumiem
 69. 69. Ziedojumu izlietošana: MĒRĶZIEDOJUMS Mērķa ziedojums (100%) Jāizlieto ziedotāja norādītajam mērķim, kas atbilst FM piešķirtajai jomai Daļēji – administratīva rakstura izdevumiem, kas tieši attiecas uz ziedojuma mērķa sasniegšanu
 70. 70. Ja ziedojumu nodod citai personai: <ul><li>Obligāts rakstveida līgums </li></ul><ul><li>Līgumā jānorāda: </li></ul><ul><ul><li>līdzekļu izlietojuma mērķis (tam jābūt saistītam ar apstiprinātajām SLS jomām) </li></ul></ul><ul><ul><li>saņēmēja atbildība par līdzekļu izlietošanu atbilstoši līguma noteikumiem </li></ul></ul><ul><ul><li>SLO pienākums uzraudzīt saņēmēju </li></ul></ul><ul><ul><li>SLO tiesības atgūt nodotos līdzekļus, ja saņēmējs tos neizmanto korekti </li></ul></ul>
 71. 71. SLO darbības ierobežojumi <ul><li>Organizācijai aizliegts: </li></ul><ul><ul><li>sadalīt mantu vai naudu starp dibinātājiem vai pārvaldes institūcijas locekļiem </li></ul></ul><ul><ul><li>izlietot to tā, lai gūtu tiešu vai netiešu labumu </li></ul></ul><ul><ul><li>bez atlīdzības nodot ziedojumus komercdarbības vai politiskās darbības veikšanai </li></ul></ul><ul><li>Saņemot atlīdzību par darbu, tai jābūt samērīgai un pamatotai ar: </li></ul><ul><ul><li>veicamajiem darbiem un </li></ul></ul><ul><ul><li>organizācijas finanšu stāvokli </li></ul></ul>
 72. 72. Naudas uzkrājumi <ul><li>Likums: SLO ir tiesības veidot finanšu uzkrājumus kredītiestādēs </li></ul><ul><li>Nolūks: papildu ienākumi </li></ul><ul><li>Uzkrājumu izmantošana, ja saņemti kā ziedojumi: </li></ul><ul><ul><li>depozītos – neierobežoti </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>saņemtais ziedojums ik gadu grāmatojas atlikumā </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>akciju tirgū, investīcijās – līdz 25% </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>saskaņā ar MK noteikumiem uzskata par administratīvajiem izdevumiem </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>investētā naudā – vērtspapīru iegādes izdevumi </li></ul></ul></ul>
 73. 73. NVO juridiskie jautājumi: sabiedriskā labuma statuss, ziedojumu juridiskie aspekti
 74. 74. Ziedojuma noformēšana <ul><li>Ziedotāja un NVO vienošanās: </li></ul><ul><ul><li>mutisks ‘līgums’ </li></ul></ul><ul><ul><li>ja summa pārsniedz Ls 1800 – rakstisks līgums </li></ul></ul><ul><li>Naudas ziedojums: līgums un maksājums </li></ul><ul><li>Mantas ziedojums: līgums un akts par līguma izpildi (vai pieņemšanas–nodošanas akts) </li></ul><ul><ul><li>mantiskiem ziedojumiem nepiemēro PVN </li></ul></ul><ul><ul><li>grāmatvedībā: debetā izdevumi vai pamatlīdzekļi </li></ul></ul>
 75. 75. Ziedojuma līgums <ul><li>Ziedojuma mērķis </li></ul><ul><li>Ziedojuma apmērs un izmaksāšanas kārtība </li></ul><ul><ul><li>pakalpojumiem: apraksts un aprēķins naudā </li></ul></ul><ul><li>Ziedojuma izlietošanas kārtība </li></ul><ul><li>Līdzēju tiesības un pienākumi </li></ul><ul><li>Rekvizīti un paraksti </li></ul>
 76. 76. NVO dibināšana, juridiskie jautājumi un sabiedriskā labuma statuss Valmieras novada fonds Garā iela 9, Valmiera http://www.vnf.lv E-pasts: [email_address] Tālrunis: 64281792, 20258200

×