Successfully reported this slideshow.
Programma „NVO fonds” Sabiedrības integrācijas fonds   Vidzemes NVO forums Cēsīs     Rīga, 2012.gada 3.oktobris
Mērķis •  Programmas mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības   attīstību Latvijā un stiprināt atbalstu sociālajam ...
Programmas uzbūve                NVO fonds                 Apakšprogramma         I...
NVO darbības atbalsta programma• Mērķis: stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā un atbalstīt NVO darbību,  stiprinot to ...
NVO darbības atbalsta programma• Atbalstāmās aktivitātes:    pilsoniskās līdzdalības veicināšana    interešu aizstāv...
NVO projektu programma• Mērķis: veicināt labklājības izaugsmi, stiprināt demokrātiskās vērtības un  cilvēktiesību ievēroš...
NVO projektu programmaAtbalstāmās aktivitātes• Sociālā sektora aktivitātes:    sociālo pakalpojumu attīstība    pe...
NVO projektu programma•  Pieejamais finansējums:    mikroprojektiem (vietējais līmenis): 5-20 tūkst. EUR līdz 1 gadam...
Divpusējā sadarbība • Atbalsts divpusējās sadarbības veicināšanai starp Latvijas un  donorvalstu NVO un kopīgu projektu i...
Laika grafiks                 2012.      2013.            2014.            20...
Iepriekš noteiktais projekts    „Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un        monitoringa...
Sasniedzamie rezultāti •  īstenoti ~ 200 NVO projekti •  izveidotas ~ 15 divpusējās partnerības starp Latvijas un   do...
Paldies par uzmanību!        Arita Vendta    Sabiedrības integrācijas fondaProjektu konkursu nodaļas vadītāja v...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2012 10 03_sif_nvo_fonds

453 views

Published on

Sabiedrības integrācijas fonds: Arita Vendta, projektu konkursu nodaļas vadītāja vietniece

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2012 10 03_sif_nvo_fonds

 1. 1. Programma „NVO fonds” Sabiedrības integrācijas fonds Vidzemes NVO forums Cēsīs Rīga, 2012.gada 3.oktobris
 2. 2. Mērķis • Programmas mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā un stiprināt atbalstu sociālajam taisnīgumam, demokrātijai un ilgtspējīgai attīstībai. • Programmas mērķa grupa ir biedrības un nodibinājumi, kas nedarbojas tikai savās interesēs vai savu biedru komerciālajās vai profesionālajās interesēs, bet darbojas plašākas sabiedrības labā, kā arī ir neatkarīgas no publiskās pārvaldes institūcijām, politiskām partijām vai komerciālām organizācijām.
 3. 3. Programmas uzbūve NVO fonds Apakšprogramma Iepriekš noteiktais Apakšprogramma projekts „NVO projektu „NVO darbības „Ilgtspējīgas programma” pilsoniskās sabiedrības atbalsta programma” 5 783 036 EUR attīstības atbalsta un 3 760 435 EUR monitoringa sistēmas Sociālā Vienotas sektora sabiedrības pilnveidošana Latvijā” aktivitātes veidošana 134 593 EUR 81% 16% Divpusējās sadarbības veidošana 3% Kopējais projektiem pieejamais finansējums ir 9 678 064 EUR (t.sk. 95% EEZ finanšu instruments + 5% Latvijas valsts budžets)
 4. 4. NVO darbības atbalsta programma• Mērķis: stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā un atbalstīt NVO darbību, stiprinot to institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti un nodrošinot finansiālu atbalstu regulārai un ilglaicīgai NVO līdzdalībai rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesā.• Atbalsta jomas:  demokrātija un līdzdalības demokrātija  cilvēktiesības (t.sk. etnisko, reliģisko, lingvistisko, seksuālo minoritāšu tiesības)  laba pārvaldība un atklātība  rasisma, ksenofobijas un diskriminācijas ierobežošana  dzimumu līdztiesība un uz dzimumu balstītas vardarbības mazināšana  vide un ilgtspējīga attīstība• Sadarbības partneri:  citas biedrības un nodibinājumi  donorvalstu nevalstiskās organizācijas
 5. 5. NVO darbības atbalsta programma• Atbalstāmās aktivitātes:  pilsoniskās līdzdalības veicināšana  interešu aizstāvība  līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā  NVO un publiskās pārvaldes sadarbības veicināšana  NVO iesaiste starptautiskos sadarbības tīklos  brīvprātīgā darba popularizēšana  NVO kapacitātes stiprināšana  jaunu biedru piesaiste  papildu finansējuma piesaiste• Pieejamais finansējums:  mikroprojektiem (vietēja līmeņa NVO) – līdz 1500 EUR/mēn. 1-3 gadiem (max summa 54 000 EUR)  makroprojektiem (reģionāla vai nacionāla līmeņa NVO) – } 90% no kopējām izmaksām līdz 2000 EUR /mēn. 1-3 gadiem (max summa 72 000 EUR)• Projektu konkurss: 2012.g. IV cet.
 6. 6. NVO projektu programma• Mērķis: veicināt labklājības izaugsmi, stiprināt demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu Latvijā, finansiāli atbalstot NVO projektus apakšprogrammas atbalsta jomās.• Atbalsta jomas:  sociālā sektora aktivitātes  vienotas sabiedrības veidošana• Sadarbības partneri:  citas biedrības un nodibinājumi  donorvalstu un saņēmējvalstu nevalstiskās organizācijas  Krievijas un Baltkrievijas nevalstiskās organizācijas  Latvijas, donorvalstu un saņēmējvalstu valsts iestādes, pašvaldības un to iestādes
 7. 7. NVO projektu programmaAtbalstāmās aktivitātes• Sociālā sektora aktivitātes:  sociālo pakalpojumu attīstība  personu ar invaliditāti sociālā iekļaušana  dzimumu līdztiesības veicināšana  vardarbības mazināšana  cilvēkdrošības veicināšana  brīvprātīgā darba popularizēšana  sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrācija• Vienotas sabiedrības veidošana:  starpkultūru dialoga veicināšana  latviešu valodas, vēstures un kultūras apguve  pilsonības iegūšanas veicināšana  pilsoniskās līdzdalības veicināšana  cilvēktiesību ievērošana  diskriminācijas novēršana
 8. 8. NVO projektu programma• Pieejamais finansējums:  mikroprojektiem (vietējais līmenis): 5-20 tūkst. EUR līdz 1 gadam }  mecoprojektiem (reģionālais līmenis): 20-50 tūkst. EUR līdz 2 gadiem 90%  makroprojektiem (nacionālais vai starptautiskais līmenis): 50-100 tūkst. EUR līdz 2 gadiem Projektu konkursi:  1.konkurss (visi projekti) – 2012.g. IV cet.  2.konkurss (visi projekti) – 2013.g. III cet.  3.konkurss (tikai mikroprojekti) – 2014.g. IV cet.
 9. 9. Divpusējā sadarbība • Atbalsts divpusējās sadarbības veicināšanai starp Latvijas un donorvalstu NVO un kopīgu projektu izstrādei • Finansējuma saņēmēji: mecoprojektu un makroprojektu iesniedzēji, kuri izvirzīti uz otro kārtu • Tiks segtas viena brauciena izmaksas ne vairāk kā 2 personām no vienas organizācijas (līdz 896,4 EUR/cilv.)
 10. 10. Laika grafiks 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. Nosaukums IV I II III IV I II III IV I II III IV I NVO darbības atbalsta programma (mikro, makro) NVO projektu programma mikro, 1.konkurss mikro, 2.konkurss mikro, 3.konkurss meco&makro, 1.konkurss meco&makro, 2.konkurss Iepriekš noteiktais projekts Projektu konkurss Projektu vērtēšana Projektu īstenošana
 11. 11. Iepriekš noteiktais projekts „Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā”• Mērķis: stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību Latvijā.• Projekta īstenotājs: Latvijas Pilsoniskā alianse• Sadarbības partneris: Latvijas Platforma attīstības sadarbībai• Pieejamais finansējums: 134 593 EUR (90% no kopējām izmaksām)• Īstenošanas periods: līdz 2016.gada 30.aprīlim• Atbalstāmās aktivitātes:  pētījumi par NVO sektoru (2013., 2015.)  priekšlikumu izstrāde NVO sektora finansēšanas modeļa ieviešanai  pētījums par cilvēkdrošību un turpmākās darbības stratēģijas izstrāde  sabiedrības līdzdalības indeksa izstrāde  NVO sektora monitoringa sistēmas izstrāde
 12. 12. Sasniedzamie rezultāti • īstenoti ~ 200 NVO projekti • izveidotas ~ 15 divpusējās partnerības starp Latvijas un donorvalstu NVO • nodrošināti sociālie pakalpojumi ~ 27 350 personām • nodrošināts atbalsts pilsonības iegūšanai ~ 200 personām • NVO darbībā iesaistīti ~ 2560 jauni dalībnieki • iedzīvotāju skaits, kuri veic brīvprātīgā darbu, palielinājies par ~ 1760 personām
 13. 13. Paldies par uzmanību! Arita Vendta Sabiedrības integrācijas fondaProjektu konkursu nodaļas vadītāja vietniece E-pasts: arita.vendta@sif.lv Tel.: 67078208 www.sif.lv

×