Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības: aktuālās problēmas un rīcībpolitikas attīstības tendences

Ekonomikas ministrijas Valsts sekretāra Jura Pūzes prezentācija konferencē ”Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības: rīcībpolitikas meklējumi augošai vērtībai” 2011.gada 23.martā.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības: aktuālās problēmas un rīcībpolitikas attīstības tendences

 1. 1. Latvi jas Republ i k as Ek onom i k as m i ni str i j a Mi n i str y of Econom i cs Republ i c of Latvi a Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības: aktuālāsproblēmas un rīcībpolitikas attīstības tendences J.Pūce Valsts sekretārs
 2. 2. Tiesiskais regulējums (1) Publiska persona (valsts vai pašvaldība) var nodarboties ar komercdarbību šādos gadījumos: ja tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā pakalpojuma pieejamību stratēģiski svarīgā nozarē jaunā nozarē nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi nozarē, kurā atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku kvalitātes standartuLatvi jas Republ i k asEk on om i k as m i n i st r i j aMi n i str y of Econ om i csRepubl i c of Latvi a
 3. 3. Tiesiskais regulējums (2) Komercdarbības veikšanai publiska persona saskaņā ar likumu dibina kapitālsabiedrību Publiskā persona veic komercdarbību piešķirtās kompetences ietvaros un tās darbības mērķis ir nodrošināt sabiedrības intereses Publiskā persona pastāvīgi pārbauda veiktās komercdarbības atbilstību sabiedrības interesēmLatvi jas Republ i k asEk on om i k as m i n i st r i j aMi n i str y of Econ om i csRepubl i c of Latvi a
 4. 4. Statistika (1) Latvijas valstij pastāv līdzdalība 142 kapitālsabiedrībās, to skaitā 69 ir ar 100% valsts dalību Uzņēmumu aktīvu kopējā vērtība 2009.gada beigās bija LVL 7,15 miljardi, bet kopējais apgrozījums – LVL 2,26 miljardiLatvi jas Republ i k asEk on om i k as m i n i st r i j aMi n i str y of Econ om i csRepubl i c of Latvi a
 5. 5. Statistika (2) Valstij pilnībā vai daļēji piederošajos uzņēmumos nodarbināti vairāk nekā 52 tūkstoši strādājošo; 2009.gadā peļņas un apgrozījuma attiecība bijusi vidēji 5,9% Kopējā valsts uzņēmumu (izņemot finanšu sektoru) pašu kapitāla atdeve 2009.gadā bija 7%Latvi jas Republ i k asEk on om i k as m i n i st r i j aMi n i str y of Econ om i csRepubl i c of Latvi a
 6. 6. Par valsts dalībukapitālsabiedrībās pamatā valsts līdzdalība ir kapitālsabiedrībās, kas darbojas enerģētikas, telekomunikācijas, mežsaimniecības, transporta, nekustamo īpašumu un veselības aprūpes jomās izteikta ir valsts līdzdalība kapitālsabiedrībās, kuras vienīgā komercdarbība ir sniegt pakalpojumus, kas izriet no tai deleģētā valsts pārvaldes uzdevumaLatvi jas Republ i k asEk on om i k as m i n i st r i j aMi n i str y of Econ om i csRepubl i c of Latvi a
 7. 7. Statistika Kopumā valstī pašvaldībām pastāv tiešā līdzdalība 605 kapitālsabiedrībā, to skaitā 323 ir ar 100% pašvaldības dalību un 39 kapitālsabiedrībā pašvaldībai pastāv izšķirošā ietekme Valstī ir četras pašvaldības, kurām nepastāv nekāda līdzdalība kapitālsabiedrībāsLatvi jas Republ i k asEk on om i k as m i n i st r i j aMi n i str y of Econ om i csRepubl i c of Latvi a
 8. 8. Par pašvaldību dalībukapitālsabiedrībās pamatā pašvaldības līdzdalība aprobežojas ar kapitālsabiedrībām, kas sniedz komunālos pakalpojumus noteiktajā administratīvajā teritorijā izteikta ir pašvaldību līdzdalība privāti publiskajās kapitālsabiedrībās, kuras sniedz noteiktus pakalpojumus vairākās administratīvajās teritorijās, kuru pašvaldības kooperējas, lai nodrošinātu zināma pakalpojuma pieejamību šajās teritorijāsLatvi jas Republ i k asEk on om i k as m i n i st r i j aMi n i str y of Econ om i csRepubl i c of Latvi a
 9. 9. PārvaldībaValsts kapitālsabiedrības: Pārvaldība ir decentralizēta Pārvaldi veic attiecīgās nozares ministrijas Pārvalde tiek īstenota atbilstoši valsts politikai noteiktajā jomā un sociālajām vajadzībāmLatvi jas Republ i k asEk on om i k as m i n i st r i j aMi n i str y of Econ om i csRepubl i c of Latvi a
 10. 10. Trūkumi Zema kapitāla atdeve Necaurskatāma pārraudzība Neprofesionāla pārraudzība Operatīvo lēmumu politizācija Valsts kapitālsabiedrības, kas darbojas kā valsts pārvaldes iestādesLatvi jas Republ i k asEk on om i k as m i n i st r i j aMi n i str y of Econ om i csRepubl i c of Latvi a
 11. 11. Reformas (1) Publisko personu komercdarbības koncepcija – mērķis ir pārvērtēt publiskas personas nepieciešamību turpmāk darboties kā komersantam publisko personu kapitālsabiedrības, kuru komercdarbība saistīta ar tām deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi, pārveidošana par valsts pārvaldes iestādēm (publiskajām aģentūrām) Tautsaimniecībai svarīgie objekti, kuru darbība skar valsts drošību un nodrošina sabiedrībai nozīmīgu pakalpojumu sniegšanu – VAS “Latvenergo”, VAS “Latvijas pasts”, VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”“, VAS “Latvijas dzelzceļš”, VAS “Latvijas gaisa satiksme” un VAS “Latvijas valsts meži” -, tiek saglabāti valsts īpašumāLatvi jas Republ i k asEk on om i k as m i n i st r i j aMi n i str y of Econ om i csRepubl i c of Latvi a
 12. 12. Reformas (2) Ministru kabinetam piedāvāt atbalstīt vienu no turpmākajiem risinājumiem publiskās personas komercdarbībai: publiskām personām netiek noteikti ierobežojumi komercdarbības veikšanai būtiski sašaurināt publiskas personas tiesības nodarboties ar komercdarbību, ar mērķi noteikt, ka publiska persona ir tiesīga veikt komercdarbību, ja to prasa svarīgas valsts (sabiedrības) intereses noteikt, ka publiska persona ir tiesīga veikt komercdarbību, ja ir konstatēta tirgus nepilnībaLatvi jas Republ i k asEk on om i k as m i n i st r i j aMi n i str y of Econ om i csRepubl i c of Latvi a
 13. 13. Reformas (3) Publisko personu īpašumā esošu kapitāla daļu pārvaldības koncepcija – mērķis ir centralizēt un pilnveidot valsts kapitālsabiedrību pārvaldi: Valsts komercdarbības stratēģisko jautājumu risināšanas nošķiršana no valsts nozaru politikas jautājumiem Centralizēta valsts aktīvu pārvaldīšana Vienotu kritēriju noteikšana valsts kapitāla atdeves noteikšanai un mērīšanai Aktīvu atdeves un vērtības palielināšanas pasākumiLatvi jas Republ i k asEk on om i k as m i n i st r i j aMi n i str y of Econ om i csRepubl i c of Latvi a
 14. 14. Reformas (4) Nodrošināt regulāru datu pieejamību par valsts aktīviem un ikgadējo pārskats sagatavošanu par valstij piederošiem aktīviem Profesionālu padomju, ar profesionāliem, neatkarīgiem locekļiem, izveidošana Valdes locekļu atalgojuma sistēmas reforma, sasaistot atalgojuma līmeni ar sasniegtajiem rezultātiem Diferencēti piemērojama dividenžu politika Regulāri analizējama valsts līdzdalība kapitālsabiedrībās Latvi jas Republ i k as Ek on om i k as m i n i st r i j a Mi n i str y of Econ om i cs Republ i c of Latvi a
 15. 15. Laika grafiks Publisko personu komercdarbības koncepcija: Iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā - 2011.gada aprīlis Iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā saistītos normatīvo aktu projektus - līdz 2011.gada jūlijam Publisko personu īpašumā esošu kapitāla daļu pārvaldības koncepcija: Sabiedriskā apspriešana – 2011.gada aprīlis Iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā - līdz 2011.gada jūlija beigām Iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā saistītos normatīvo aktu projektus - līdz 2011.gada beigāmLatvi jas Republ i k asEk on om i k as m i n i st r i j aMi n i str y of Econ om i csRepubl i c of Latvi a
 16. 16. Latvi jas Republ i k as Ek onom i k as m i ni str i j a Mi n i str y of Econom i cs Republ i c of Latvi aPaldies par uzmanību! Brīvības iela 55, Rīga, LV 1519 Tālr.Nr.: 67013101 Faksa Nr.: 67280882 E-pasts: pasts@em.gov.lv Mājas lapa: www.em.gov.lv

×