Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības: aktuālās problēmas un rīcībpolitikas attīstības tendences

2,135 views

Published on

Ekonomikas ministrijas Valsts sekretāra Jura Pūzes prezentācija konferencē ”Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības: rīcībpolitikas meklējumi augošai vērtībai” 2011.gada 23.martā.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības: aktuālās problēmas un rīcībpolitikas attīstības tendences

 1. 1. Latvi jas Republ i k as Ek onom i k as m i ni str i j a Mi n i str y of Econom i cs Republ i c of Latvi a Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības: aktuālāsproblēmas un rīcībpolitikas attīstības tendences J.Pūce Valsts sekretārs
 2. 2. Tiesiskais regulējums (1) Publiska persona (valsts vai pašvaldība) var nodarboties ar komercdarbību šādos gadījumos: ja tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā pakalpojuma pieejamību stratēģiski svarīgā nozarē jaunā nozarē nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi nozarē, kurā atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku kvalitātes standartuLatvi jas Republ i k asEk on om i k as m i n i st r i j aMi n i str y of Econ om i csRepubl i c of Latvi a
 3. 3. Tiesiskais regulējums (2) Komercdarbības veikšanai publiska persona saskaņā ar likumu dibina kapitālsabiedrību Publiskā persona veic komercdarbību piešķirtās kompetences ietvaros un tās darbības mērķis ir nodrošināt sabiedrības intereses Publiskā persona pastāvīgi pārbauda veiktās komercdarbības atbilstību sabiedrības interesēmLatvi jas Republ i k asEk on om i k as m i n i st r i j aMi n i str y of Econ om i csRepubl i c of Latvi a
 4. 4. Statistika (1) Latvijas valstij pastāv līdzdalība 142 kapitālsabiedrībās, to skaitā 69 ir ar 100% valsts dalību Uzņēmumu aktīvu kopējā vērtība 2009.gada beigās bija LVL 7,15 miljardi, bet kopējais apgrozījums – LVL 2,26 miljardiLatvi jas Republ i k asEk on om i k as m i n i st r i j aMi n i str y of Econ om i csRepubl i c of Latvi a
 5. 5. Statistika (2) Valstij pilnībā vai daļēji piederošajos uzņēmumos nodarbināti vairāk nekā 52 tūkstoši strādājošo; 2009.gadā peļņas un apgrozījuma attiecība bijusi vidēji 5,9% Kopējā valsts uzņēmumu (izņemot finanšu sektoru) pašu kapitāla atdeve 2009.gadā bija 7%Latvi jas Republ i k asEk on om i k as m i n i st r i j aMi n i str y of Econ om i csRepubl i c of Latvi a
 6. 6. Par valsts dalībukapitālsabiedrībās pamatā valsts līdzdalība ir kapitālsabiedrībās, kas darbojas enerģētikas, telekomunikācijas, mežsaimniecības, transporta, nekustamo īpašumu un veselības aprūpes jomās izteikta ir valsts līdzdalība kapitālsabiedrībās, kuras vienīgā komercdarbība ir sniegt pakalpojumus, kas izriet no tai deleģētā valsts pārvaldes uzdevumaLatvi jas Republ i k asEk on om i k as m i n i st r i j aMi n i str y of Econ om i csRepubl i c of Latvi a
 7. 7. Statistika Kopumā valstī pašvaldībām pastāv tiešā līdzdalība 605 kapitālsabiedrībā, to skaitā 323 ir ar 100% pašvaldības dalību un 39 kapitālsabiedrībā pašvaldībai pastāv izšķirošā ietekme Valstī ir četras pašvaldības, kurām nepastāv nekāda līdzdalība kapitālsabiedrībāsLatvi jas Republ i k asEk on om i k as m i n i st r i j aMi n i str y of Econ om i csRepubl i c of Latvi a
 8. 8. Par pašvaldību dalībukapitālsabiedrībās pamatā pašvaldības līdzdalība aprobežojas ar kapitālsabiedrībām, kas sniedz komunālos pakalpojumus noteiktajā administratīvajā teritorijā izteikta ir pašvaldību līdzdalība privāti publiskajās kapitālsabiedrībās, kuras sniedz noteiktus pakalpojumus vairākās administratīvajās teritorijās, kuru pašvaldības kooperējas, lai nodrošinātu zināma pakalpojuma pieejamību šajās teritorijāsLatvi jas Republ i k asEk on om i k as m i n i st r i j aMi n i str y of Econ om i csRepubl i c of Latvi a
 9. 9. PārvaldībaValsts kapitālsabiedrības: Pārvaldība ir decentralizēta Pārvaldi veic attiecīgās nozares ministrijas Pārvalde tiek īstenota atbilstoši valsts politikai noteiktajā jomā un sociālajām vajadzībāmLatvi jas Republ i k asEk on om i k as m i n i st r i j aMi n i str y of Econ om i csRepubl i c of Latvi a
 10. 10. Trūkumi Zema kapitāla atdeve Necaurskatāma pārraudzība Neprofesionāla pārraudzība Operatīvo lēmumu politizācija Valsts kapitālsabiedrības, kas darbojas kā valsts pārvaldes iestādesLatvi jas Republ i k asEk on om i k as m i n i st r i j aMi n i str y of Econ om i csRepubl i c of Latvi a
 11. 11. Reformas (1) Publisko personu komercdarbības koncepcija – mērķis ir pārvērtēt publiskas personas nepieciešamību turpmāk darboties kā komersantam publisko personu kapitālsabiedrības, kuru komercdarbība saistīta ar tām deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi, pārveidošana par valsts pārvaldes iestādēm (publiskajām aģentūrām) Tautsaimniecībai svarīgie objekti, kuru darbība skar valsts drošību un nodrošina sabiedrībai nozīmīgu pakalpojumu sniegšanu – VAS “Latvenergo”, VAS “Latvijas pasts”, VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”“, VAS “Latvijas dzelzceļš”, VAS “Latvijas gaisa satiksme” un VAS “Latvijas valsts meži” -, tiek saglabāti valsts īpašumāLatvi jas Republ i k asEk on om i k as m i n i st r i j aMi n i str y of Econ om i csRepubl i c of Latvi a
 12. 12. Reformas (2) Ministru kabinetam piedāvāt atbalstīt vienu no turpmākajiem risinājumiem publiskās personas komercdarbībai: publiskām personām netiek noteikti ierobežojumi komercdarbības veikšanai būtiski sašaurināt publiskas personas tiesības nodarboties ar komercdarbību, ar mērķi noteikt, ka publiska persona ir tiesīga veikt komercdarbību, ja to prasa svarīgas valsts (sabiedrības) intereses noteikt, ka publiska persona ir tiesīga veikt komercdarbību, ja ir konstatēta tirgus nepilnībaLatvi jas Republ i k asEk on om i k as m i n i st r i j aMi n i str y of Econ om i csRepubl i c of Latvi a
 13. 13. Reformas (3) Publisko personu īpašumā esošu kapitāla daļu pārvaldības koncepcija – mērķis ir centralizēt un pilnveidot valsts kapitālsabiedrību pārvaldi: Valsts komercdarbības stratēģisko jautājumu risināšanas nošķiršana no valsts nozaru politikas jautājumiem Centralizēta valsts aktīvu pārvaldīšana Vienotu kritēriju noteikšana valsts kapitāla atdeves noteikšanai un mērīšanai Aktīvu atdeves un vērtības palielināšanas pasākumiLatvi jas Republ i k asEk on om i k as m i n i st r i j aMi n i str y of Econ om i csRepubl i c of Latvi a
 14. 14. Reformas (4) Nodrošināt regulāru datu pieejamību par valsts aktīviem un ikgadējo pārskats sagatavošanu par valstij piederošiem aktīviem Profesionālu padomju, ar profesionāliem, neatkarīgiem locekļiem, izveidošana Valdes locekļu atalgojuma sistēmas reforma, sasaistot atalgojuma līmeni ar sasniegtajiem rezultātiem Diferencēti piemērojama dividenžu politika Regulāri analizējama valsts līdzdalība kapitālsabiedrībās Latvi jas Republ i k as Ek on om i k as m i n i st r i j a Mi n i str y of Econ om i cs Republ i c of Latvi a
 15. 15. Laika grafiks Publisko personu komercdarbības koncepcija: Iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā - 2011.gada aprīlis Iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā saistītos normatīvo aktu projektus - līdz 2011.gada jūlijam Publisko personu īpašumā esošu kapitāla daļu pārvaldības koncepcija: Sabiedriskā apspriešana – 2011.gada aprīlis Iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā - līdz 2011.gada jūlija beigām Iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā saistītos normatīvo aktu projektus - līdz 2011.gada beigāmLatvi jas Republ i k asEk on om i k as m i n i st r i j aMi n i str y of Econ om i csRepubl i c of Latvi a
 16. 16. Latvi jas Republ i k as Ek onom i k as m i ni str i j a Mi n i str y of Econom i cs Republ i c of Latvi aPaldies par uzmanību! Brīvības iela 55, Rīga, LV 1519 Tālr.Nr.: 67013101 Faksa Nr.: 67280882 E-pasts: pasts@em.gov.lv Mājas lapa: www.em.gov.lv

×