Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Program ZÉTA - seminář před vyhlášením veřejné soutěže

Prezentace k programu ZÉTA na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení mladé výzkumné generace. Videozáznam najdete zde: https://www.youtube.com/watch?v=U4blb8x30kI&feature=youtu.be

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Program ZÉTA - seminář před vyhlášením veřejné soutěže

 1. 1. 1
 2. 2. Harmonogram veřejných soutěží 2017 2
 3. 3. Nový informační systém • Dříve IS Patriot • Od února 2017 ISTA = informační systém TA ČR • Zjednodušení administrativy
 4. 4. Seminář k programu ZÉTA
 5. 5. 1. ČÁST – PŘEDSTAVENÍ PROGRAMU ZÉTA 2. ČÁST – PARAMETRY 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE
 6. 6. PŘEDSTAVENÍ PROGRAMU ZÉTA 1. část 6
 7. 7. Podpora nastupující výzkumné generace 7 1 ZÉTA zaměření programu Copyright : kurhan
 8. 8. 1. Aplikační kultura 8 ZÉTA cíle programu
 9. 9. 2. Kultura rovných příležitostí 9 ZÉTA cíle programu Bachelor Master PhD Postdoc Prof. Zdroj: blogs.nature.com
 10. 10. ZÉTA základní informace o programu 10 Ukazatel Hodnota Doba trvání programu 2017 až 2025, tj. 9 let 1. veřejná soutěž 28. 3. 2017 další veřejné soutěže vyhlašovány každoročně až do r. 2021 Celková alokace 720 mil. Kč Celkem podpořených projektů 140 Max. výše podpory na projekt 5 mil. Kč Průměrná podpora projektu 2 mil. Kč Max. míra podpory 85 % Doba trvání projektu 12 - 24 měsíců
 11. 11. ZÉTA vybrané podmínky podpory • Věk a min. počet členů týmu: min. 4 = 3 členové do 35 let* – studentky/studenti, resp. mladí výzkumní pracovníci + minimálně 1 mentor/ka • Mentor/ka: starší 35 let s odpovídajícími zkušenostmi • Vedoucím řešitelského týmu: student/ka nebo mladý vědecký pracovník do 35 let* • Zaměstnanecký poměr: Členové týmu jsou zaměstnanci uchazeče nebo se jimi po udělení podpory stanou • Aplikační partner: Prokázání spolupráce v oblasti řešení projektu s aplikačním partnerem nebo se zahraniční institucí s propracovaným systémem komercionalizace * do 35 let se nezapočítává doba strávená na mateřské/rodičovské dovolené, dlouhodobá nemoc, péče o osobu blízkou apod. 11
 12. 12. ZÉTA schéma projektu 12 Řešitelský tým/ Zaměstnanci příjemce podpory Aplikační partner Uchazeči/ Příjemci podpory nebo vedoucíčlenové a členky řešitelského týmu spolupráce s... ≤ 35 let ≥36 let Mentor/ka
 13. 13. Model intervenční logiky programuVSTUPYVÝSTUPYVÝSLEDKYDOPADY Počet projektů a spoluprací Státní rozpočet Neveřejné zdroje Počet aplikací Počet studentů/ studentek Náklady programu Počet organizací → Zvýšený a soustředěný zájem mladé generace o VaVaI → Vyšší zapojení žen do projektů VaVaI ↔ Zavedení výsledků VaVaI do praxe …na inovační ekosystém ČR a) Rozvoj rovných příležitosti mužů a žen pro výzkumnou práci b) Efektivnější využívání lidských zdrojů pro aplikace a) Prolamování bariér mezi výzkumnou a aplikační sférou b) Podpora (odpovědných) inovací v ČR …na konkurenceschopnost a kvalitu života v ČR
 14. 14. PARAMETRY 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE 2. část 14
 15. 15. Obecné podmínky pro podání projektu do VS Příjemcem podpory může být podnik (právnická osoba i fyzická osoba) nebo výzkumná organizace. • Návrh projektu může podat uchazeč sám nebo ve spolupráci s dalším účastníkem projektu. • Způsobilým uchazečem není podnik, na který byl vydán inkasní příkaz a podnik v obtížích podle článku 1 odst. 4 písm. a) a c) Nařízení. • Způsobilým uchazečem není takový subjekt, kterým není dodržena povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku ve smyslu zákona č. 304/2013 o veřejných rejstřících. Uchazeč musí splnit při podání návrhu projektu do veřejné soutěže několik podmínek: • Podat návrh projektu elektronicky prostřednictvím informačního systému ISTA během soutěžní lhůty. • Zaslat Potvrzení podání návrhu projektu do datové schránky TA ČR. • Prokázat způsobilost uchazeče dle z. č. 130/2002 Sb. (čestné prohlášení, výpisy z RT). 15
 16. 16. Obecné podmínky pro návrh projektu Návrh projektu musí: • Splňovat podmínky a cíle dané Programem ZÉTA. • Splňovat podmínky dané Zadávací dokumentací k 1. veřejné soutěži programu ZÉTA - zveřejněná v den vyhlášení veřejné soutěže. • Být v souladu s Národními prioritami orientovaného výzkumu (NPOV). Další skutečnosti: • Uchazeč může získat max. 85% podporu, zbytek musí dofinancovat z neveřejných zdrojů. • Podstata návrhu projektu nebo její části nebyla řešena v rámci jiného projektu, nebo jiné aktivity podporované z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace. • Uchazeč musí dosáhnout některého z výsledků daných Programem ZÉTA. • Min. 4 členný řešitelský tým - min. 3 studenti či mladí výzkumní pracovníci + mentor. 16
 17. 17. Výsledky podporované Programem ZÉTA 17 ● Zpolop - Poloprovoz ● Ztech - Ověřená technologie ● Fuzit - Užitný vzor ● Fprum - Průmyslový vzor ● Hleg - Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem ● Hneleg - Výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele ● O – Ostatní výsledky • R – Software ● Gprot - Prototyp ● Gfunk - Funkční vzorek ● Nmet - Certifikovaná metodika ● Nlec - Léčebný postup ● Npam - Památkový postup ● Nmap - Specializovaná mapa s odborným obsahem ● Vsouhrn – Souhrnná výzkumná zpráva Uvedené výsledky musí splňovat podmínky stanovené platnou Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů.
 18. 18. Uznatelné náklady • Osobní náklady Náklady na mzdy nebo platy a povinné odvody na pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, odměny atd. • Ostatní přímé náklady Náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, další provozní náklady, náklady na provoz, opravy a údržbu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, cestovní náklady atd. • Ostatní nepřímé náklady Metoda vykazování nepřímých nákladů na základě pevné sazby, tzv. metodou „flat rate“, do výše 20 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů Osobní náklady mentora nebudou uznatelnými náklady projektu - měly být hrazeny z provozních nákladů organizace. 18
 19. 19. Hodnocená kritéria oponenty věcná část • Kvalita, aktuálnost a novost. – Plánované výsledky přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti, mají rys novosti a potřebnosti. • Spolupráce uchazečů na řešení projektu. – Dělení aktivit při řešení dílčích cílů, rozložení finanční podpory, přístup k výsledkům, autorská práva apod. • Přiměřenost časového plánu a celkových uznaných nákladů. – Navrhovaný časový plán (doba řešení) v souvislosti s očekávanými výstupy/výsledky je adekvátní. – Výše nákladů je odpovídající, přiměřená a řádně zdůvodněná. • Znalost řešení analogických problémů v zahraničí i v ČR, znalost předchozích řešení. • Organizační zajištění činnosti projektu. – Hlavní příjemce je schopen kontrolovat průběh řešení a dodržování harmonogramu prací. – Způsob řízení projektu, úroveň komunikace se spoluřešiteli, definice a systém odpovědností za plnění dílčích úkolů. 19
 20. 20. Hodnocená kritéria Radou programu Rada programu hodnotí na 3 stupňové škále níže uvedená kritéria: • Genderová vyváženost týmu – Ideálně: • Vyvážené zastoupení obou pohlaví v řešitelském týmu; • Vedoucí týmu žena. – Vyvážený řešitelský tým = tým, ve kterém jsou obě pohlaví zastoupena z alespoň 35 %. • Aplikační a tržní potenciál předpokládaných výsledků – Schopnost příjemce podpory zavést výsledky projektu do praxe. – Ideálně = zpracovaný marketingový průzkum trhu apod. nezávislým subjektem, zpracovaný finanční plán, dohoda s potenciálním odběratelem výsledku apod. • Personální politika hlavního uchazeče – Uchazeč má zavedené např. následující opatření: firemní školka nebo dětská skupina, flexibilní pracovní doba, homeoffice, etický kodex, programy aktivní podpory začínajících výzkumnic a výzkumníků, uchazeč je držitelem relevantního HR ocenění apod. 20
 21. 21. Hodnoticí proces • Oponenti hodnotí věcnou část projektu → 2 posudky ve veřejné soutěži. • Zpravodaj → souhrnná hodnoticí zpráva. • Hodnocení odbornými hodnotiteli - hodnocení ekonomického zdraví uchazeče a hodnocení vlastnické struktury uchazeče. • Rada programu vychází z věcného hodnocení oponentů a zpravodaje a dále hodnotí návrh projektu v oblastech: • Genderová vyváženost týmu; • Aplikační a tržní potenciál předpokládaných výsledků; • Personální politika hlavního uchazeče. • Rada programu → doporučuje předsednictvu TA ČR výsledný návrh pořadí projektů. • Předsednictvo TA ČR → finální rozhodnutí. 21
 22. 22. Seznam doporučených dokumentů • Program ZÉTA; • Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací; • Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací; • Platná Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů; • Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací - Úřední věstník Evropské unie C 198, 27. června 2014 (Rámec); • Nařízení Komise (ES) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (Nařízení); • Zadávací dokumentace; • Příručka pro uchazeče; • Smlouva/Rozhodnutí o poskytnutí podpory, zejm. specifické podmínky; • SME-06 Směrnice pro přijímání návrhů projektů do veřejné soutěže; • Příklady prokázání způsobilosti. 22
 23. 23. Helpdesk Dotazy k programu ZÉTA a k 1. veřejné soutěži je možné podávat přes helpdesk na www.tacr.cz/hesk 23
 24. 24. ZÉTA Mezinárodní výzva GENDER-NET Cofound Počet veřejných soutěží: 1 Vyhlášení veřejné soutěže: 2. pol. 2017 Počet podpořených projektů: 3 - 4 projekty Cíl: Integrovat poznatky o pohlaví a genderu do výzkumných projektů v rámci mezinárodní spolupráce ve VaVaI. Mezinárodní projekt: hledat partnery je možné z těchto zemí konsorcia - Irsko, Norsko, Švédsko, Itálie, Francie aj. Hodnocení projektů: na úrovni konsorcia GENDER-NET Cofund. Forma financování: dotace. Každá národní agentura financuje partnery ze své země – virtual common pot. 24
 25. 25. Děkujeme za pozornost! www.tacr.cz

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • LucieKuchtov

  Mar. 8, 2017

Prezentace k programu ZÉTA na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení mladé výzkumné generace. Videozáznam najdete zde: https://www.youtube.com/watch?v=U4blb8x30kI&feature=youtu.be

Views

Total views

1,950

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

19

Actions

Downloads

40

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×