Jbom johan van_gaens

507 views

Published on

 • Be the first to comment

Jbom johan van_gaens

 1. 1. Belgisch / Vlaams Jeugdbeleid Mei 2011
 2. 2. Inleiding: de twee poten van het jeugdwerk <ul><li>Jeugdwerk: organiseren van de jeugd (cf. Baden-Powell, Cardijn,…), functionerend binnen Katholieke Actie en andere ideologische kaders, ondersteund door de voorloper van de Afdeling Jeugd (= Nationale Dienst voor de Jeugd) </li></ul><ul><ul><li>Volksontwikkeling </li></ul></ul><ul><ul><li>Vorming van kaders (elite) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vaak georganiseerd op sociaal-economische grondslag (jonge arbeiders, jonge boeren, jonge middenstanders) </li></ul></ul><ul><li>Jeugdwerk als voorziening voor de jeugd (vakantiekolonies, openluchtleven), ondersteund door de voorloper van Kind en Gezin en door de voorloper van het BLOSO. </li></ul>Johan van Gaens Tuesday, May 24, 2011 •
 3. 3. 1956 Nationale Dienst voor de Jeugd - taken <ul><li>Eigen kadervormingsdienst uitbouwen </li></ul><ul><li>Secretariaat Jeugdraad en Interdepartementale commissie </li></ul><ul><li>Instaan “ voor de verbinding tussen de jeugdorganisaties onderling en tussen de jeugdorganisaties en de regering“ </li></ul><ul><li>Bijdragen tot de ontwikkeling van de opvoedende en actieve vrijetijdsbesteding van de jeugd door de oprichting, of door de openbare besturen en de vrijwillige organisaties te helpen bij de oprichting van allerlei cultuurtehuizen, vormingscentra en technische diensten </li></ul>Johan van Gaens Tuesday, May 24, 2011 •
 4. 4. Nationale Dienst voor de Jeugd – taken (2) <ul><li>“ De algemene onderwijsdirecties (…) helpen bij het organiseren van de bijschoolse activiteiten” </li></ul><ul><li>Organiseren van nationale en internationale jeugdmanifestaties, inlichtings- en documentatiediensten en jeugdbibliotheken inrichten, bulletins en tijdschriften uitgeven </li></ul><ul><li>De vrijwillige jeugdorganisaties steun verlenen voor de verwezenlijking van hun eigen doeleinden </li></ul>Johan van Gaens Tuesday, May 24, 2011 •
 5. 5. Recruteren en vormen van een (nieuwe) elite <ul><li>Jaren ‘50: </li></ul><ul><ul><li>De jeugdbewegingen hebben “tot taak de toekomstige, voor het land verantwoordelijke kaders in een geest van civisme op te leiden” (Collard, 1957) </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Jeugdleider” = leider van een jeugdbeweging / -vereniging = leider van de jeugd = toekomstig leider van het land of zijn organisaties / instellingen </li></ul></ul><ul><li>1969: 5 Nederlandstalig leden van de Nationale Jeugdraad waren toekomstige ministers (2 eerste-ministers) </li></ul><ul><li>1979: slechts 1 van de leden zou het tot minister schoppen </li></ul>Johan van Gaens Tuesday, May 24, 2011 •
 6. 6. Jeugdbeleid in de jaren ’60 (en daarna) <ul><li>NDJ: onderbemand </li></ul><ul><li>Vormingscentrum (op afstand geplaatst in 1994) </li></ul><ul><li>Informatie voor de jeugd (b.v. “Jongelui waarheen?”) en voor jeugdverenigingen (afgebouwd/geprivatiseerd doorheen de jaren ’80 en ‘90) </li></ul><ul><li>Uitleendienst Kampeermateriaal (onder beheer van vzw Materiaal voor de Jeugd geplaatst) </li></ul><ul><li>Vormingswerkers creatieve vorming (DACEB opgedoekt in jaren 80) </li></ul><ul><li>Subsidiëren van jeugdverenigingen </li></ul>Johan van Gaens Tuesday, May 24, 2011 •
 7. 7. Jeugdbeleid als een vorm van cultuurbeleid <ul><li>1970 – 1971: Bij grondwetswijziging worden de cultuurgemeenschappen gecreëerd </li></ul><ul><li>Verantwoordelijk voor hun eigen cultuurbeleid: kunsten, openbare bibliotheken, luister en bescherming van de taal, sport… en “jeugdbeleid” </li></ul><ul><li>“ Jeugdbeleid” = niet-formele vorming </li></ul><ul><li>Jeugdbeleid ≠ jeugdpolitiek </li></ul>Johan van Gaens Tuesday, May 24, 2011 •
 8. 8. Rol van de overheid <ul><li>Welvaartstaat creëert nieuwe verwachten t.a.v. de overheid </li></ul><ul><li>“ Gebruikspluralisme” </li></ul><ul><li>Participatie (sport, openbare bibliotheek,…): limieten van het verenigingsleven </li></ul><ul><ul><ul><li>Meer actieve rol van de overheid vereist (maar niet bij “jeugd”: afbouw van de instrumenten die niet sectorondersteunend zijn ((structurele) subsidieregelingen zijn per definitie sectoraal) </li></ul></ul></ul>Johan van Gaens Tuesday, May 24, 2011 •
 9. 9. Eigenschappen van het toenmalige jeugdbeleid <ul><li>Geen planning. Niet pro-actief </li></ul><ul><li>Kwantiteit in plaats van kwaliteit </li></ul><ul><li>Objectieve criteria, geen pedagogische, morele, culturele, … appreciatie </li></ul><ul><li>De bestaansreden van de Dienst Jeugdwerk is het “ondersteunen van jeugdorganisaties”, maar waarom doet ze dat? (cf. jaren ‘90: NPM: subsidiëren geen doel maar een middel ) </li></ul><ul><li>Geen andere doelstellingen voor het beleid </li></ul>Johan van Gaens Tuesday, May 24, 2011 •
 10. 10. 1975 <ul><li>Decreet erkenning en subsidiëring landelijk georganiseerd jeugdwerk </li></ul><ul><ul><li>Geen definitie van “jeugdwerk” </li></ul></ul><ul><ul><li>Jeugdwerk = jeugdorganisaties = organisaties voor de jeugd (6 – 35 jaar), geleid door jonge mensen (ten minste 2/3 van de leden van de bestuursorganen < 35 jaar) </li></ul></ul><ul><ul><li>Objectieve criteria voor de erkenning van organisaties </li></ul></ul><ul><ul><li>Minimale overheidssturing </li></ul></ul><ul><ul><li>Financiële kosten, geen output, laat staan outcome </li></ul></ul> Johan van Gaens Tuesday, May 24, 2011 •
 11. 11. Subsidiëren van jeugdorganisaties <ul><li>Financiering niet gebaseerd op output of outcome, maar op begroting en uitgaven </li></ul><ul><ul><li>Max. 75 % werkingskosten </li></ul></ul><ul><ul><li>Max. 90 % van de kost van de eerste beroepskracht, max. 75% van de tweede en max. 50% van de anderen </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul><ul><ul><li>Conclusie: Om veel subsidies te krijgen, moest je in staat zijn veel andere inkomsten te verwerven (Mattheus 13:12: “Want wie heeft zal nog meer krijgen ”) </li></ul></ul>Johan van Gaens Tuesday, May 24, 2011 •
 12. 12. De jaren ‘80 <ul><li>1980: Grondwetswijziging: gemeenschappen ook bevoegd voor “bijstand aan personen” (=welzijn) </li></ul><ul><li>Crisis in het jeugdwerk: </li></ul><ul><ul><li>Groeiend belang van jeugdwerk voor kansarme jeugd </li></ul></ul><ul><ul><li>Verminderd ledenaantal jeugdbewegingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Jeugdbeweging of kinderbeweging </li></ul></ul><ul><ul><li>Minder jeugdhuizen en jeugdateliers </li></ul></ul><ul><ul><li>Identiteitscrisis in diverse jeugdwerkvormen: jeugdhuizen, jeugdateliers, jeugdmuziekateliers, …) </li></ul></ul>Johan van Gaens Tuesday, May 24, 2011 •
 13. 13. De jaren ‘80 <ul><li>Minister Dewael : </li></ul><ul><ul><li>“ Het is niet de taak van de overheid om ideologisch of filosofisch gekleurde instellingen, verenigingen of organisaties te betoelagen” </li></ul></ul>Johan van Gaens Tuesday, May 24, 2011 •
 14. 14. De jaren ‘90 <ul><li>Dewael (PVV): ( Ik wil) “een Vlaanderen dat geen politieke machtsholdings en netwerken nodig heeft, maar waarin de mondige burger uit een pluralistisch aanbod een keuze kan maken. We moeten onze aandacht niet op de structuur richten, maar op de mens” </li></ul><ul><li>Luc Martens (CVP): “De toenemende individualisering heeft ertoe geleid dat wie wel deelneemt aan het culturele en maatschappelijke leven, dikwijls te weinig geëmancipeerd is om dit op een zelfstandige en verantwoordelijke manier te dien: uit alles wat op hem of haar afkomt, selecteert hij of zij het meest toegankelijke en “consumeert” het kritiekloos.” (Beleidsnota: “Werken aan netwerken ”) </li></ul>Johan van Gaens Tuesday, May 24, 2011 •
 15. 15. 1993: eerste wettelijke definitie van “jeugdwerk” <ul><li>“ Jeugdwerk : groepsgerichte sociaal-culturele initiatieven met de jeugd in de vrije tijd, onder educatieve begeleiding door hetzij particuliere jeugdverenigingen, hetzij door lokale openbare besturen ” </li></ul><ul><li>Jeugd: 6 – 25 jaar </li></ul>Johan van Gaens Tuesday, May 24, 2011 •
 16. 16. De jaren 90 – actie is reactie <ul><li>Beperken van definitie van jeugdwerk: </li></ul><ul><ul><li>groepsgerichte initiatieven </li></ul></ul><ul><ul><li>6 tot 25 jaar </li></ul></ul><ul><li>Poging om kleinere organisaties uit te sluiten </li></ul><ul><ul><ul><li>“ Want wie heeft zal nog meer krijgen, en het zal overvloedig zijn; maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen” (Mattheus, 13:12) </li></ul></ul></ul><ul><li>Dewael “netwerken” versus Martens “Werken aan netwerken” </li></ul>Johan van Gaens Tuesday, May 24, 2011 •
 17. 17. De jaren 90 – actie is reactie … is actie <ul><li>“ Jeugdwerk” was eerder een verzamelterm voor “jeugdverenigingen” (organisaties van en voor de jeugd) </li></ul><ul><li>Werd een verzamelterm voor een vaag omschreven pakket aan activiteiten </li></ul><ul><li>Lokale jeugdwerkbeleidsplannen: participatie leidt tot een meer vraaggestuurd beleid. Meer initiatieven van lokale overheden </li></ul>Johan van Gaens Tuesday, May 24, 2011 •
 18. 18. Sinds jaren ’90: invloed van neo-liberalisme <ul><li>Het zgn. einde van de ideologie resulteert in de nood aan nieuwe verhalen Beleidsplanning </li></ul><ul><li>New Public Management: introductie managementtechnieken bedrijfsleven subsidiëring is een instrument, geen doel van overheidsbeleid </li></ul><ul><li>Effectrapportage: wantrouwen t.a.v. het handelen van de overheid, niet t.a.v. het stilzitten van de overheid???? </li></ul><ul><li>Verschuiving van aandacht voor structurele maatschappelijke problemen naar doelgroepen (maar verminderde aandacht voor sociaal-economische dimensie?) </li></ul><ul><li>Einde van het conflict met de moderniteit?? Cultus van het “plezante” </li></ul>Johan van Gaens Tuesday, May 24, 2011 •
 19. 19. Vernieuwd decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid • www.jeugdbeleid.be

×