Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jaarverslag 2018

179 views

Published on

Heel wat activiteiten, meningen en artikels in 2018 en
daarover werd uitgebreid gecommuniceerd.
We blikken graag terug op een goed gevuld en
strijdvaardig jaar!
Veel leesplezier!

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jaarverslag 2018

 1. 1. 2 0 1 8 JAARVERSLAG Uit De Marge vzw
 2. 2. colofon Een uitgave van  Uit De Marge vzw Henegouwenkaai 29 1080 Brussel 02 411 70 02 info@uitdemarge.be www.uitdemarge.be Verantwoordelijke uitgever Stijn Belmans coördinator Uit De Marge vzw Uit De Marge vzw is het Vlaams steunpunt voor jeugdbeleid en jeugdwerk met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie.
 3. 3. Het jeugdwelzijnswerk en jeugdwerk moet voor kinderen en jongeren een veilige plek zijn, waar ze zichzelf kunnen zijn en in vertrouwen hun verhaal kwijt kunnen aan de jeugdwerker.  Ikrame Kastit
 4. 4. Missie en visie6 Uit De Marge vzw in cijfers in 20188 Inhoud Nieuw in 20189 Lerend Netwerk Jeugdwelzijnsoverleg10 Uit De Marge vzw in 12 maanden12 Nieuw project Zo Geflikt: jeugdwerk en politie36 Road of Change langs de grenzen van Europa42 Politiserend werken44 De zomer van het jeugdwelzijnswerk26 Jongerencongres 2019 30 WE DO GIVE A SHIT!
 5. 5. Missie en visie 6 Uit De Marge vzw is het Vlaams steunpunt voor jeugdbeleid en jeugdwerk met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. We ijveren voor de rechten van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie door maatschappelijke verandering. Dat realiseren we door het jeugdwerk te ondersteunen in zijn diversiteit en via beïnvloeding van het jeugdbeleid. Daarbij ligt de nadruk steeds op de emancipatie van kinderen en jongeren. Uit De Marge vzw onderschrijft daarbij de waarden vervat in de Universele Verklaring van de Mensenrechten en in de Verklaring van de Rechten van het Kind, respecteert de democratische grondbeginselen en de sociale grondrechten en wijst elke vorm van discriminatie, racisme en xenofobie af. Maatschappelijke kwetsbaarheid? Opgroeien in armoede? Ouders langdurig werkloos? Behoren tot een minderheidsgroep? Kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie hebben meer kans op achterstand op school, krijgen minder kansen in de vrije tijd en hebben minder toekomst op de arbeidsmarkt.  Kwetsingen op jonge leeftijd versterken elkaar. Negatieve ervaringen kan men een leven lang meedragen en beïnvloedt ook verdere contacten met sociale voorzieningen en administraties.  We zijn echter niet blind voor het feit dat het moeilijk is om doelgroepen te beschrijven zonder te stigmatiseren. Het liefst spreken we dan ook gewoon over ‘gasten’, ‘kinderen’ of ‘jongeren’. In het jeugdwerk of jeugdbeleid In Vlaanderen zijn een honderdtal werkingen actief als ‘werkingen met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie’ (WMKJ). Deze initiatieven stemmen hun vrijetijdsaanbod maximaal af op de situatie van de doelgroep. Daarnaast kan ook het brede jeugdwerk de kaart trekken van toegankelijkheid en diversiteit.
 6. 6. vormingsaanbod congres  jongerencongres van het jeugdwelzijnswerk jeugdopbouwwerk ondersteuning 7 in 13 steden en gemeenten belangenbehartiging bij lokale besturen en werkingen  vertegenwoordiging in o.a. de Vlaamse Jeugdraad, Kinderrechtencoalitie, Decenniumdoelen, Hart Boven Hard onderzoek en beleidsadvies WE DO GIVE A SHIT!
 7. 7. 2 leidinggevenden 8 Uit De Marge vzw in cijfers 13 medewerkers 16 jeugdopbouwwerkers 10 themavormingen met 98 deelnemers 19 bijeenkomsten van lerende netwerken 8 in 2018 32 intervisiebijeenkomsten 49 coachingstrajecten
 8. 8. 3 lerende netwerken Nieuw 9 in 2018 Lerend Netwerk Buurtsport Het nieuwste Lerend Netwerk Buurtsport dat i.s.m. het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid wordt georganiseerd, focust zich op het thema sport dat een belangrijke plaats inneemt in het werken met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Laagdrempelige sportactiviteiten zijn een onderdeel van de vrijetijdsbesteding en recreatie. In sommige werkingen wordt sport ingezet en gebruikt als pedagogisch instrument: om bepaalde vaardigheden te versterken, voor meer zelfvertrouwen, om samenwerking en groepsvorming te stimuleren, … Lerend Netwerk Werken met kinderen Uit De Marge vzw is er in het bijzonder voor kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie, en voor de organisaties die met hen werken. Tot die groep hoort zeker ook de groep kinderen jonger dan 12 jaar. Het is tot deze groep dat dit lerend netwerk van Uit De Marge vzw zich in de eerste plaats richt. Binnen dit lerend netwerk zetten we de kinderen centraal. Lerend Netwerk Kinderen en jongeren met een vluchtverhaal in het jeugd(welzijns)werk Uit De Marge vzw is er met name ook voor kinderen en jongeren met een vluchtverhaal. Heel wat van de Vlaamse en Brusselse jeugd(welzijns)werkingen bereiken deze jongeren of hebben de intentie ze bij hun werking te betrekken. Binnen het lerend netwerk zetten we de kinderen en jongeren centraal en niet hun verblijfsstatuut: het kan dus gaan om asielzoekers, uitgeprocedeerden, kinderen zonder papieren, erkende vluchtelingen, … De laatste jaren is er in het jeugdwerk terecht meer aandacht gekomen voor deze extra kwetsbare en tegelijkertijd erg veerkrachtige groep jonge mensen. Met dit lerend netwerk beantwoorden we deze nood aan intervisie binnen het jeugd(welzijns)werk.
 9. 9. In 2016 en 2017 brachten we reeds verschillende actoren die lokaal bezig zijn met een jeugdwelzijnsoverleg (JWO) bij elkaar. Ook in 2018 gingen we verder aan de slag met een uitgebreide ploeg. Ondertussen hebben er immers al heel wat gemeenten een overleg jeugd en welzijn, huis van het kind, of dergelijke. We merken de nood om daarrond uit te wisselen en bij te leren. Een aantal gemeentes zijn ook vragende partij om een dergelijk overleg op te starten. Wat is jeugdwelzijnsoverleg? Een jeugdwelzijnsoverleg is een actiegericht forum dat concrete antwoorden zoekt op hiaten en knelpunten in het aanbod voor kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. De agenda wordt bepaald door de noden en behoeften van de doelgroep. De belangrijkste doelstellingen zijn: Onder de vorm van een Lerend Netwerk Jeugdwelzijnsoverleg brachten we ook in 2018 de lokale trekkers van de bestaande en toekomstige overleggen samen om van elkaar te leren en het JWO in de eigen gemeente (verder) uit te bouwen en te versterken. Met het lerend netwerk nemen we de tijd om praktijkervaringen uit te wisselen, problemen en knelpunten uit te diepen, oplossingen te formuleren, kennis te delen, en te reflecteren over de werking in je gemeente. De deelnemers bepalen zelf de verdere inhoud van de bijeenkomsten. Uit De Marge/CMGJ vzw faciliteert, reikt mogelijke ideeën aan, nodigt sprekers en experten uit, verzorgt de communicatie, enz. En verder aan de slag met het 10 Lerend Netwerk Jeugdwelzijnsoverleg De positie van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie versterken en de toegankelijkheid van de maatschappelijke instellingen verhogen. De drempels bij bestaande initiatieven verlagen en indien nodig nieuwe aangepaste projecten opzetten. Hiaten detecteren in de ondersteuning naar de doelgroep toe. Het werkveld samenbrengen en informeren en daarbij het lokale netwerk versterken. Actiegericht antwoorden zoeken op vragen en noden van de doelgroep. Het lokaal bestuur adviseren over te nemen stappen en beleidskeuzes.
 10. 10. Groepen in een maatschappelijk kwetsbare situatie bereiken we soms moeilijk, maar de jeugdopbouwwerker slaagt er in om deze jongeren te bereiken en hen te laten participeren. Daar leren we van en integreren we in onze andere dienstverlening. We zijn het aan onszelf verplicht om iemand te hebben die vanuit kinderen en jongeren vertrekt, met hen op stap gaat en hun woorden omzet in beleid. Joke De Brakeleer diensthoofd Samenleving Geraardsbergen
 11. 11. Heel wat activiteiten, meningen en artikels in 2018 en daarover werd uitgebreid gecommuniceerd. We blikken graag terug op een goed gevuld en strijdvaardig jaar! Uit De Marge vzw   12 in 12 maanden
 12. 12. De Krant van West-Vlaanderen gaat elk jaar op zoek naar bijzondere mensen in de West-Vlaamse gemeentes. Onze jeugdopbouwwerker Jonathan werd genomineerd als Krak van Menen. Als jeugdopbouwwerker is hij er een bekend gezicht voor kinderen en jongeren. “Ik verken de stad en leer kinderen en jongeren en hun leefwereld kennen. Zo vang ik de onderliggende signalen op, waarna we samen kijken wat we daaraan kunnen doen. Het mooie daarvan is dat ze zelf met initiatieven voor de dag komen."  JEUGDOPBOUWWERKER JONATHAN GENOMINEERD ALS KRAK VAN MENEN HET INTEGRATIEPACT BOUWT LUCHTKASTELEN De Vlaamse regering wil met een integratiepact de etnische kloof dichten. Het pact roept op om racisme en discriminatie te bestrijden. Samen met Samenlevingsopbouw, Ella vzw, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Kif Kif stellen we ons vragen bij dit pact. “Het is onvoldoende zolang er geen akkoord is met een overheid die grondrechten garandeert en een sterk beleid tegen racisme vooropzet.”  STUUR KINDEREN NIET TERUG NAAR WAAR ZE NOOIT ZIJN GEWEEST Als bestuurslid van de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen onderschreven we de open brief aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken om de belangen en de rechten van kinderen "als absoluut en afdwingbaar principe centraal te stellen in de migratiewetgeving". januari KINDVRIENDELIJKE WOONOMGEVINGEN: PROJECT 'KIDS ON WHEELS' IN DENDERMONDE Met het project 'Kids on Wheels' focussen we - in samenwerking met de sociale woonmaatschappij - op de kinderen en jongeren in de woonblokken in de Serbosstraat in Dendermonde. Naast het fietsatelier waar ze fietsen kunnen uitlenen en herstellen, is er ook een ontmoetingsruimte waar kinderen en jongeren uit de wijk kunnen samenkomen en spelen. 13
 13. 13. Macht in vraag gesteld Op dinsdag 20 februari was het eindelijk zover. We stelden ons recentste boek voor en nodigden verschillende interessante sprekers uit. Met de titel 'Macht in vraag gesteld: Strategieën en werkvormen in het jeugdwelzijnswerk' zetten we meteen de toon voor een een kritische blik op de samenleving.  Kritisch zijn en samen met kinderen en jongeren strijden voor een sociaal rechtvaardige samenleving is immers eigen aan het jeugdwelzijnswerk. Het zit dan ook in het DNA van de sector om structurele oorzaken van problemen blijvend bloot te leggen en te bekritiseren en bovendien machtsstructuren in vraag te stellen. Tijdens de boekvoorstelling in Antwerpen zoomden we dan ook in op de diverse thema's van het boek. Hoofdredactrice Fleur Van Oyen opende en blikte terug op de evolutie van het jeugdwelzijnswerk. Vervolgens reflecteerden we over de diverse thema’s uit het boek tijdens een boeiend panelgesprek met Thiska Van Durme en Jurgen Käppner (Jong Gent in Actie), Pascal Debruyne (voorzitter Uit De Marge vzw) en Magda De Meyer (voorzitster van de Vrouwenraad en onze toenmalige tijdelijke collega). Onze cocoördinator en hoofdredactrice van het boek, Ikrame Kastit, sloot af met enkele conclusies en blikte vooruit op de toekomst. Eindigen deden we met een optreden van Y.B. Hustle en een receptie. Neem een kijkje op onze Flickr-pagina voor de volledige fotoreportage. In de aanloop naar de boekvoorstelling lieten we ook kinderen en jongeren aan het woord over de thema's macht en de samenleving. Hoe staan onze kinderen en jongeren in de samenleving, hoe denken zij over macht en de maatschappij en hoe willen zij de samenleving veranderen?         Wil je graag het boek ontvangen. Surf dan naar onze website en bestel het online.  februari 14
 14. 14. “Kinderen en jongeren moeten mee vormgever zijn van het politieke debat.” Pascal Debruyne "Zwijgen is brons, spreken is zilver, maar actievoeren is goud." Jurgen Käppner Jong Gent in Actie “Meisjeswerk staat onder druk, maar meisjes hebben nood aan een eigen plek.” Magda De Meyer 
 15. 15. Jeugdwerkers vanuit heel Vlaanderen kwamen opnieuw samen op ons Lerend Netwerk en brainstormden over politiserend werken met meisjes en vrouwen.  LEREND NETWERK MEISJESWERK In 2018 organiseerde de J100 heel wat wijkwandelingen doorheen Antwerpen. Antwerpen-Noord trapte het nieuwe jaar af en bracht een beeld vanuit een ander perspectief. Via de wijkwandelingen tonen jongeren hun wijk: wat loopt goed in hun buurt, waar kan het beter en hoe zouden ze mee kunnen werken aan een oplossing?  J100 DOOR DE STRATEN VAN ANTWERPEN-NOORD Sien Verstraeten Het jeugdopbouwwerk in Menen bestond precies één jaar. Jeugdopbouwwerker Jonathan zet samen met zijn kinderen en jongeren zijn werking dan ook graag in de kijker. Tijdens het toonmoment ‘1 jaar JOW Menen’ zetten ze zaterdag 17 februari hun deuren open voor kinderen, jongeren, ouders en buurtbewoners. MENEN VIERT 1 JAAR JEUGDOPBOUWWERK 16
 16. 16. In de Lindenlei in Duffel opende het nieuwe buurthuis. De nieuwe buurtwerking kwam er op vraag van onze jeugdopbouwwerkster Caroline. “De kinderen en jongeren hadden geen plek om samen te komen”, vertelt Caroline. “Er is wel een jeugdhuis, maar dat is slechts voor een specifieke doelgroep. Mijn kinderen en jongeren hingen buiten rond aan de bibliotheek en hadden geen plek om samen te komen.” NIEUW BUURTHUIS GEOPEND IN DUFFEL Uit De Marge samen met Miks van D’Broej tegen pesten!  MOVE TEGEN PESTEN, HET MANIPEST! 17
 17. 17. Duizenden mensen zakten zaterdag 24 maart af naar Brussel-Noord voor de manifestatie tegen racisme en discriminatie. Onder een stralende zon, met heel wat enthousiasme en kinderen en jongeren voorop, verenigden we ons tegen haat en racisme en riepen we op voor een rechtvaardige samenleving waarin iedereen meetelt. Zo werd er onder meer opgeroepen tot meer vrijheid en gelijkheid, degelijke opvang voor vluchtelingen, de invoer van praktijktesten en meer betaalbare woningen, enz. maart Lees hier het opiniestuk van onze cocoördinator Ikrame Kastit naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Lars Dierckx Verenigd tegen racisme en discriminatie 18
 18. 18. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen bundelden we samen met verschillende sociale middenveldorganisaties de krachten met de boodschap 'Ieders stem telt'. We riepen de beleidsmakers op om op 14 oktober naar de stembus te trekken met een beleid waarin iedereen meetelt. "TREK NAAR DE STEMBUS MET EEN BELEID WAARIN IEDEREEN MEETELT" In de aanloop van het congres #Jeugdwerkwerkt schreven onze stafmedewerker Nina en educatief medewerker Mohamed een opiniestuk over diversiteit in het jeugdwerk: "In homogene teams kunnen nooit alle competenties aanwezig zijn om het werk in een superdiverse samenleving goed te kunnen doen." "A SEAT AT THE TABLE, OOK IN HET JEUGDWERK?" Als één van de bestuursleden van de Kinderrechtencoalitie streden we mee voor de herroeping van de wet tegen schijnerkenningen. Samen met 10 andere organisaties diende de Kinderrechtencoalitie een beroep in bij het Grondwettelijk hof om de nietigverklaring te vragen van de wet tegen schijnerkenningen. Deze wet is gericht tegen frauduleuze erkenningen, of de ‘verblijfsbaby’s’. De maatregelen die in de wet worden uitgewerkt betekenen een reëel gevaar voor kinderen die in ons land geboren worden. Een kind dat niet erkend kan worden, krijgt geen verblijfsrecht en verliest daarmee meteen zijn of haar sociale rechten. MET DE KINDERRECHTENCOALITIE TEGEN SCHIJNERKENNING Koning Filip was op bezoek in Borgerhout en maakte er kennis met onder meer de Pre-venters, de Pleinpatrons, de buurtvaders en de J100; projecten waar jongeren en volwassenen zich inzetten voor hun buurt. Daarnaast nam de koning deel aan rondetafelgesprekken, waar ook onze stafmedewerker Nina, Uit De Marge vzw vertegenwoordigde als één van de partners. KONING FILIP OP BEZOEK IN BORGERHOUT GvA 19
 19. 19. Zoals elk jaar organiseerden we tijdens de paasvakantie weer verschillende cursussen. Zo waren er animator- en hoofdanimatorcursussen in Brakel en Kemmel, in samenwerking met Diggie vzw en vzw LEJO. ANIMATOR- EN HOOFDANIMATORCURSUS
 20. 20. De Kinderrechtencoalitie heeft het bestuursmandaat van Uit De Marge vzw verlengd en verkoos onze cocoördinator Ikrame Kastit als vicevoorzitter. Ze verlengt zo ook haar mandaat als bestuurslid. Ikrame zal focussen op de thema’s emancipatie en participatie van meisjes en vrouwen, maar ook de strijd tegen armoede en discriminatie. Als netwerk voor jeugdwerk en jeugdbeleid met kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties ijvert Uit De Marge vzw dan ook voor een samenleving waarin alle kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen en hun grondrechten gewaarborgd worden. Een bestuursmandaat in de Kinderrechtencoalitie is dan ook erg belangrijk. Kinder- en mensenrechten moeten immers de basis vormen van ieder beleid waarbij de positie van alle kinderen en jongeren versterkt wordt, met name die van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. IKRAME KASTIT NIEUWE VICEVOORZITTER VAN KINDERRECHTENCOALITIE Sharon Duverger De federale regering kondigde aan dat elke gemeente vanaf nu verplicht een Lokale Integrale Veiligheidscel inzake Radicalisering, Extremisme en Terrorisme (LIVC-R) moet oprichten. Jeugdwerkers kunnen gevraagd om in zo’n LIVC-R te zetelen. In een uitgebreid artikel legden we uit wat het precies inhoudt en geven we ons standpunt. RADICALISERING, JEUGDWERK EN DEONTOLOGIE In Denderleeuw openden we in april De Fietsfabriek. Kinderen en jongeren tot 25 jaar kunnen voortaan hun fiets herstellen in de garage van het Koetshuis in de Stationsstraat. Samen met vrijwilligers leer je er technische vaardigheden en heb je opnieuw een veilige fiets. FIETSFABRIEK GEOPEND IN DENDERLEEUW Het Nieuwsblad april 21
 21. 21. Een stralende zon en vooral heel veel kinderen en jongeren tijdens de buitenspeeldag in Mortsel.  BUITENSPEELDAG IN MORTSEL 22
 22. 22. GJG / Het Nieuwsblad mei Amnesty International Amnesty International In Geraardsbergen startten we in samenwerking met Instituut Sint-Jozef, Groep Intro en de stadsdienst Sociale Economie, een project op om jongeren te ondersteunen in hun zoektocht naar werk. Het project kreeg heel wat persaandacht en onze jeugdopbouwwerker Samuel en één van zijn jongeren, Demir, waren ook te gast op de lokale radio M fm. VORMINGSTRAJECT SLAAT BRUG TUSSEN JONGEREN EN BEDRIJFSWERELD Wanneer de politie je stopt omwille van je uiterlijk en niet om wat je hebt gedaan .. Uit onderzoek van Amnesty International blijkt dat etnisch profileren wel degelijk bestaat in België. Samen organiseerden we een studiedag rond het thema om beleidsmakers en politie te informeren. Er moet meer gedaan worden om discriminatie bij identiteitscontroles tegen te gaan. STUDIEDAG ETNISCH PROFILEREN Kinderen horen niet thuis in een gesloten centrum. Samen met meer dan 200 organisaties onderschreven we de oproep 'Een kind sluit je niet op. Punt.' Detentie schendt de rechten van het kind. Alle kinderen moeten dezelfde rechten genieten en kind kunnen zijn. EEN KIND SLUIT JE NIET OP. PUNT. 23
 23. 23. juni Jeugddienst Geraardsbergen Het fietsatelier in Geraardsbergen blies zes kaarsjes uit. Samen met enkele jongeren richtte onze jeugdopbouwwerker Samuel het atelier destijds op en ondertussen is het uitgegroeid tot een vaste waarde in Geraardsbergen, volledig gedragen door de jongeren. Je kan er je niet alleen je  fietsen laten herstellen, maar ook een tweedehands fiets kopen. FIETSATELIER IN GERAARDSBERGEN VIERT ZESDE VERJAARDAG Samen met Unicef België en verschillende jeugdwerkpartners werkten we aan het Alternatief rapport van de kinderen in België voor het Comité voor de Rechten van het kind van de Verenigde Naties. Onder de naam 'What Do You Think?' laten we de stem van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie horen tot op het hoogste niveau, bij de Verenigde Naties. Duizenden getuigden over hun leefwereld, hun parcours, hun ervaringen, maar ook hun dromen. Hun ideeën en opinies werden vervolgens voorgelegd aan het VN-Comité voor de Rechten van het Kind. GEEN GELIJKE KANSEN VOOR KINDEREN "Meer mensen zijn afhankelijk van de voedselbanken, meer mensen moeten een beroep doen op het leefloon, de wachtlijsten voor sociale woningen worden langer …. De economie bloeit en de mensen in armoede blijven bloeden. De grote slachtoffers zijn vandaag de kinderen." Dat bleek uit de laatste kinderarmoedecijfers van Kind en Gezin. Als één van de partners van Decenniumdoelen vragen we wanneer armoede echt structureel zal worden aangepakt? KINDERARMOEDECIJFERS STELLEN HET BELEID OP SCHERP Decenniumdoelen 24
 24. 24. Samen met enkele jongeren ging onze jeugdopbouwwerker in Geraardsbergen, Samuel, voor de zomervakantie gesprek met directeur Luc Dendooven van het Technisch Instituut Sint-Jozef. Aanleiding was een brief die de jongeren opstelden om belangrijke thema’s in de school aan te kaarten. GERAARDSBERGSE JONGEREN SCHRIJVEN AANBEVELINGEN VOOR HUN SCHOOL Ook Uit De Marge vzw was aanwezig op het congres #Jeugdwerkwerkt van De Ambrassade. Zo ging onze collega Mohamed in debat over de toekomst van het jeugdwerk en gaf Hanne een interessante workshop over haar ervaringen in het politiserend werken als jeugdwerker. #JEUGDWERKWERKT Tijdens de 20ste verjaardag van het Kinderrechtencommissariaat in Gent ging onze cocoördinator Ikrame onder meer in debat over racisme. "Kinderen en jongeren hebben plaatsen nodig waar ze welkom zijn en zich thuis voelen. We moeten plekken creëren waar ze gelijkgezinden vinden. Dingen moeten benoemd worden en machtsverhoudingen moeten we blijvend in vraag stellen." #kindinallestaten KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT VIERT TWINTIGSTE VERJAARDAG 25
 25. 25. De zomer van het jeugdwelzijnswerk We blikken terug op een goed gevulde zomer. De zomermaanden zijn dan ook het hoogseizoen van de jeugd(opbouw)werkers. Over heel Vlaanderen en Brussel waren er tijdens de vakantie heel wat activiteiten, cursussen en uitstappen. Wij trokken op pad en bezochten verschillende jeugdwerkingen. Met de zomerse temperaturen zochten ze in Mortsel verkoeling in het park. Op het programma: heel wat spelletjes, voetbal, verstoppertje én waterballonnen! De hele zomer lang trok de bakfiets vol sport- en spelmateriaal van Samen op Stap (stad Mortsel) door de verschillende wijken. MORTSEL #udmzomert In Ieper trokken ze elke week rond met de MO-bak, een bakfiets gevuld met speelgoed en circusmateriaal. Die kreeg bovendien geregeld een nieuw kleurtje. Verder ook de grootste bellen blazen, slijm maken, samen naar de kermis, vliegers maken, een pannavoetbalveldje en een uitstap naar Pairi Daiza! IEPER 26
 26. 26. Onze educatieve medewerkers Jo, Assia en Murat vormden een groep enthousiaste jongeren tot animatoren. Een stralende zon, heel wat creativiteit en vooral veel enthousiasme! Het was dan ook een goed gevulde week voor de jongeren. Zelf rollenspellen in elkaar steken, creatieve expressievormen leren hanteren, groepsdynamiek, communicatieve vaardigheden, maar ook conflictbeheersing en een EHBO-sessie! Proficiat aan onze nieuwe animatoren! ANIMATORCURSUS IN LEUVEN Onze jeugdopbouwwerkers Marlies en Pieter trokken langs de verschillende pleintjes in Dendermonde. Zo stond “Vollen Bak” onder meer op het speelplein in Baasrode. Het stralende weer lokte al snel heel wat kinderen naar het zwembad en de verschillende waterspelletjes. Anderen lieten zich omtoveren tot Batman, prinses of vlinder.  DENDERMONDE 27
 27. 27. In de aanloop naar hun kamp aan zee, testten onze jeugdopbouwwerker Samuel en zijn jongeren alvast hun conditie met een stevige fietstocht van 70 km langs de Dender.  Bekijk hier hun aftermovie! GERAARDSBERGEN Eind augustus stelden Samuel en zijn jongeren ook hun gloednieuwe – en zelf aangelegde – voetbalveldje voor. Heel wat genodigden zakten dan ook naar het grasveld af voor de officiële opening. In aanwezigheid van burgemeester Guido De Padt, schepen van Jeugd Fernand Van Trimpont en vooral heel wat kinderen, jongeren en buren werd de allereerste wedstrijd op het nieuwe voetbalveldje gefloten. In Menen bouwden onze jeugdopbouwwerker Jonathan samen met de jongeren een pull- up station! Op zoek naar een stevige work- out? Het sportterrein in Ter Beke! MENEN 28
 28. 28. Onze jeugdopbouwwerkster Bo vierde samen met jongeren van de speelpleinwerking de Dag van de Animator met een gezellig gala-etentje! ZELZATE In Hoeilaart werd de zomer tot slot afgesloten met een gezellige buurtbarbecue. Heel wat kinderen, jongeren en buurtbewoners zakten af naar Sloesveld voor een fijne namiddag. HOEILAART 29
 29. 29. Met maar liefst 30 jongeren en jeugdwerkers trapten we in augustus de voorbereidingen voor het jongerencongres af. In november kwamen we een tweede keer samen en kreeg het jongerencongres concreet vorm. WE DO GIVE A SHIT! In de aanloop naar het jongerencongres lieten jongeren en jeugdwerkers van over heel Vlaanderen het voorbije halfjaar hun stem horen over wat zij belangrijk vinden. Wat maakt hen gelukkig of droevig? Wat willen zij veranderen in de maatschappij en hoe zien zij het volgende jongerencongres? In 4 werkgroepen werd er concreet aan de slag gegaan rond de thema's armoede, natuur en milieu en wonen en ontstond ook een werkgroep 'praktisch'. Samen gaven zij het jongerencongres concreet vorm. JONGERENCONGRES 2019 30
 30. 30. Op zaterdag 9 februari is het dan zover! Met 'We do give a shit!' komen jongeren en jeugdwerkers van over heel Vlaanderen en Brussel samen om hun stem te laten horen. De stem van jongeren, daar draait het om!  Samen wisselen we uit over de diverse thema's en laten we onze stem luid klinken. Op het programma: verschillende interessante workshops, heel wat leuke randanimatie en muziek, maar ook een infomarktje waar men bij tal van organisaties terechtkan voor informatie en een babbel. 31
 31. 31. september Sterke column van onze cocoördinator Ikrame Kastit in Formaat Magazine. Ze benadrukt er onder meer het belang van meisjeswerkingen en beschrijft hoe het meisjes kan versterken, net zoals haar meisjeswerking haar destijds gevormd heeft tot wie ze nu is. "Het zijn plekken waar meisjes zich veilig voelen, waar ze kunnen uitwisselen, waar ze vaardigheden ontwikkelen, waar gewerkt kan worden aan rolpatronen, stereotypering en seksualiteit. En plaatsen waarin ook hun ouders en de omgeving vertrouwen hebben. Een plaats waar er bovendien samengewerkt wordt in de strijd tegen de ongelijkheid waarin meisjes in een maatschappelijk kwetsbare situatie opgroeien." Lees meer over de ontstaansgeschiedenis en het belang van meisjeswerk in ons boek 'Macht in vraag gesteld' waar we dieper ingaan op het thema. 32 Kastit,I.(2018).column.formaatmagazine,8(3).p.9. "NIEMAND STELT ZICH VRAGEN BIJ JEUGDWERKINGEN DIE ALLEEN JONGENS AANTREKKEN" Uit De Marge vzw ondersteunt Sta-an, Betonne Jeugd, Recht-Op Jongeren en Centrum Kauwenberg in hun oproep om meer gehoord te worden.  In de aanloop naar de Werelddag van Verzet tegen Armoede kwamen we daarom met de werkingen samen en dachten we na over onze boodschap die dag.  #WEZIJNALLEMAALGESJARELD "In onze samenleving is geen plaats voor racisme. Nergens. Nooit. Dat is één van de kernwaarden die Uit De Marge, de stem van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie, consequent uitdraagt. In een Jeugdraad waar de helft van de verkozen jongeren er extremistische, haatdragende ideeën op nahoudt, zoals bleek uit de Pano-reportage over Schild & Vrienden, voelen wij ons dan ook niet thuis.  Daarom rekent Uit De Marge er dan ook op dat de Jeugdraad snel alle banden verbreekt met de betrokkenen. " Onze cocoördinator Ikrame Kastit reageerde met een opiniestuk in Knack op de Pano-reportage. "ELK GIF HEEFT EEN TEGENGIF, OOK RACISME EN DISCRIMINATIE" Onderzoek van het Platform Praktijktesten Nu en de VUB toont duidelijk aan dat er discriminatie is op de Antwerpse huurmarkt. In bijna de helft van de gevallen wordt er gediscrimineerd door verhuurders en/of makelaars die wel degelijk op zoek zijn naar huurders, luidt het. Samen met het platform roepen we op om discriminatie écht aan te pakken en praktijktesten in te voeren. PRAKTIJKTESTEN NU In Geraardsbergen stelde Uit De Marge vzw samen met Hart Boven Hard en tal van andere organisaties een reeks aanbevelingen voor een sterk sociaal beleid op. In de aanloop naar de verkiezingen op 14 oktober roepen we dan ook op tot een sociaal beleid waarin iedereen meetelt. VOOR EEN STERK SOCIAAL BELEID IN GERAARDSBERGEN
 32. 32. Jeugdwelzijnswerk is meer dan alleen groepsmomenten en ontmoeting of individuele hulpverlening. Je stelt de maatschappij in vraag. Politiserend werken gaat daarbij over hoe je samen met jongeren met kleine stappen zelf structurele verandering in gang zet." Rani Kerkaert Jong Gent in Actie
 33. 33. oktober 34 Op 14 oktober kozen we nieuwe gemeenteraden en burgemeesters. De campagne Ieders Stem Telt schreef in de aanloop naar de verkiezingen alvast een brief aan de nieuwe burgemeester. "Sociaal werk versterkt mensen in armoede, maar het zijn de onderliggende structuren die hun leven bepalen. Deze structuren zijn geen natuurwetten. Ze zijn het gevolg van politieke keuzes. Politieke keuzes die jij en je collega’s de komende zes jaar zullen maken."  BRIEF AAN DE NIEUWE BURGEMEESTER Urban Center van Let's Go Urban organiseerde in oktober een interessante sessie rond persoonlijke ontwikkeling, met focus op onderwijs en time management.  Onze collega Mohamed was erbij. Hij had het over zijn eigen ervaringen en ging in gesprek met de jongeren. Empowerment en jongeren inspireren waren de kernwaarden van de avond! COLLEGA MOHAMED INSPIREERT JONGEREN VAN URBAN CENTER Met de coalitie Decenniumdoelen brachten we cijfers over kansarmoede in 33 Vlaamse steden en gemeenten. De resultaten zijn frappant, met onder meer pijnlijke percentages voor Boom, Oostende, Antwerpen en Genk. ARMOEDECIJFERS IN 33 STEDEN EN GEMEENTEN We roepen de nieuw verkozen lokale besturen op om de volgende 6 jaar in te zetten op een sterk sociaal beleid om sociale uitsluiting en armoede terug te dringen. Maak werk van een beleid waarin iedereen meetelt.  WERELDDAG VAN VERZET TEGEN ARMOEDE In Mechelen ging op zaterdag 6 oktober Project X van Tumult vzw van start. Het jongerenparticipatieproject kadert in de Cera-Prijs Jeugdwelzijnswerk Bouwt Bruggen die de organisatie won tijdens het Congres van het Jeugdwelzijnswerk 2017 van Uit De Marge vzw. Tumult vzw ontving daarbij een geldprijs en een communicatietraject met toonmoment ondersteund door Uit De Marge vzw. PROJECT X VAN TUMULT VZW BRENGT STEM VAN JONGEREN TIJDENS TOONMOMENT CERA-PRIJS
 34. 34. 35 In Menen maakten onze jongeren van de jaarlijkse Halloweenwandeling van Samenlevingsopbouw De Barakken een heus Halloweendorp.  Met tal van wegwijzers werden de meer dan 300 wandelaars doorheen de wijk geleid. Zo onder meer langs het zombiedorp van onze jeugdopbouwwerker Jonathan en zijn jongeren waar je je kon laten schminken en verkleden als zombie, maar het was oppassen voor de mysterieuze professor!  HALLOWEEN! De toekomst van onze kinderen en kleinkinderen ligt in onze handen, met beleid dat vandaag wordt gemaakt. Samen met de andere partners van Hart Boven Hard zetten we daarom artikel 23 van de grondwet centraal: "Ieder heeft recht een menswaardig leven te leiden."  ARTIKEL 23 IS EEN STERKE TEKST
 35. 35. In september 2018 is Matthijs Spittel gestart als projectleider van Zo Geflikt, het nieuwe project van Uit De Marge vzw. Voor Zo Geflikt zal Matthijs de komende twee jaar samenwerken met jongeren, jeugdwerkers en politieagenten om de relatie tussen de verschillende partijen te verbeteren. Met het project wil Uit De Marge vzw van onderuit werken om bezorgdheden en frustraties bij jongeren in hun contacten met de politie aan te pakken, maar tegelijkertijd ook goede praktijken binnen politiekorpsen onderschrijven. Matthijs is er dan ook meteen ingevlogen en heeft heel wat plannen. “Toen ik de vacature van projectleider ‘Jeugdwerk en politie’ bij Uit De Marge zag, leek het me meteen een erg uitdagende job. Tot nu toe werkte ik immers altijd vanuit de leefwereld van de jongeren. Met dit project leer ik ook de kant van de politie kennen en kan ik me in hun wereld inleven. Uiteindelijk is het de bedoeling dat ik beide werelden dichter bij elkaar breng en dat er meer begrip is voor elkaar. Het is dan ook net die dubbele relatie met zowel jeugdwerkers en jongeren als met politie die ik ontzettend uitdagend vind.” Dialoog in een veilige context “Het project houdt in dat we in Brussel en in verschillende Vlaamse steden projecten opzetten tussen lokale politiekorpsen, jeugdwerkers, jongeren en lokale besturen. Het gaat daarbij in de eerste plaats om de relatie tussen jongeren en politie waarbij we op zoek gaan naar manieren om die relatie te verbeteren. De dialoog tussen beide partijen lijkt soms zoek en met dit project willen we dan ook samen naar oplossingen zoeken. Het is daarbij erg belangrijk dat we met de verschillende partners overeenstemming vinden in het opzet en het doel van dit traject. Zo zorgen we ervoor dat iedereen op dezelfde manier wilt samenwerken en dat we starten vanuit eenzelfde basis met duidelijke afspraken: wat willen we doen, waarom en hoe organiseren we dat? Zo is het belangrijk dat de deontologische code van de politie gevolgd wordt, maar dat ook jeugdwerkers hun deontologische regels in een veilige context kunnen volgen. Iedereen moet zich dan ook veilig en goed voelen. Op dit moment zijn we daarom volop aan het verkennen en bekijken we welke partners interesse hebben om mee in het project stappen.” 36 Uit De Marge vzw lanceert project Zo Geflikt ONZE JONGEREN MOETEN INSPRAAK KRIJGEN IN HET VEILIGHEIDSBELEID Mijn naam is Matthijs Spittel, ik ben 27 jaar. Afgestudeerd als sociaal maatschappelijk dienstverlener ben ik in Nederland aan het werk gegaan in de maatschappelijke sector; in een verslavingskliniek en in een jeugdinstelling. Later ben ik naar Antwerpen verhuisd, waar ik nu vier jaar woon. Ondertussen heb ik er mijn eigen jeugdproject Violencia opgestart, gericht op jongeren met een maatschappelijk kwetsbare achtergrond. We focussen daarbij vooral op sociaal-artistieke projecten, met name muzikale projecten. Zo nodigen we rolmodellen van jongeren uit, maar ook belangrijke figuren in de muziekindustrie. De focus ligt altijd op het welzijn van de jongeren.
 36. 36. Inspraak in het veiligheidsbeleid “Veel mensen denken dat als jeugdwerkers en politie samenwerken het dan gaat over het delen van persoonlijke informatie over jongeren. Dat is absoluut niet wat we doen, jeugdwerkers mogen dat bovendien niet zomaar doen. We willen wel de leefwereld van de jongeren dichter bij de politie brengen en ervoor zorgen dat binnen het huidige veiligheidsbeleid ook de stem van de jongeren wordt gehoord. Het veiligheidsbeleid dat vandaag ontwikkeld wordt is een beleid dat ervan uitgaat dat er één veiligheidsgevoel is, maar over wiens veiligheid gaat het dan? We vinden het belangrijk dat onze jongeren inspraak krijgen in dat veiligheidsbeleid en kunnen nadenken over wat zij nodig hebben om zich veilig te voelen op straat. Jongeren voelen zich immers dikwijls onveilig met politie in de buurt.” Veilige setting en wederzijds vertrouwen “Vervolgens zullen er in de tweede fase sessies opgezet worden om de jongeren, jeugdwerkers en politiekorpsen met elkaar te laten kennismaken. We streven ernaar om voor alle partijen een veilige ruimte te creëren. Dat wil zeggen dat politieagenten hun uniform thuis laten, maar dat tegelijkertijd ook jongeren hun ‘schild’ tegenover de politie laten zakken. Van bij het begin worden zo machtsverhoudingen een beetje genivelleerd. Het is daarom ook belangrijk dat de politie het standpunt van de jongeren inneemt en dat jongeren de dingen ook proberen te bekijken vanuit het standpunt van de politie. Het gaat over empathie en begrip hebben voor elkaar. Het is dan ook van groot belang aan die veilige setting te werken, empathie op te wekken en succesvolle ervaringen met elkaar te delen, om vervolgens pas te bespreken wat er op straat fout loopt. Als je die aanloop niet neemt, komt dat gesprek niet goed." "Na verloop van tijd willen we de verschillende partijen met elkaar in gesprek laten gaan over de dingen die op straat gebeuren of zaken die fout lopen. We streven ernaar om via positieve contacten vertrouwen op te bouwen, problemen te bespreken en daarna samen als een collectief die oplossingen naar buiten te brengen, naar de wijk, naar de burgemeester, naar het lokale bestuur, eventueel naar de minister van Binnenlandse Zaken als het gaat over veiligheid. Na afloop zullen we dan ook beleidsaanbevelingen formuleren zodat er structureel verder gewerkt wordt. Uit De Marge werkt al verschillende jaren intensief samen met tal van mensenrechtenorganisaties en ngo’s (zoals Amnesty International, de Liga voor de Mensenrechten, het Minderhedenforum en het Kinderrechten- commissariaat) rond de thema’s politie en etnisch profileren. Het is dan ook met dat netwerk dat we heel actief van onderuit goede praktijken en lokale experimenten willen ondersteunen en naar buiten brengen." “Jeugdwerkers beseffen vaak dat er een probleem is en dat er dingen moeten veranderen, hetzelfde geldt voor politieagenten. Ook zij hebben op lokaal niveau verschillende signalen gekregen om op zoek te gaan naar alternatieven, omdat ze merken dat de relatie met jongeren niet vlot loopt." "Het project blijft voor de betrokkenen inderdaad wel een sprong in het diepe, maar dat jongeren op een veilige manier in gesprek kunnen gaan met politieagenten – zonder dat je meteen beboet wordt – is een unieke kans. Je gaat op een andere manier in gesprek met iemand van wie je vaak het gevoel hebt dat er geen gesprek mogelijk is. Het is daarbij belangrijk om uit te leggen hoe politieagenten omgaan met informatie en hoe jeugdwerkers dat doen en daar moet iedereen rekening mee houden. Het kan inderdaad gebeuren dat er dingen op straat gebeuren, maar dan moeten deze zaken besproken worden: wat is er gebeurd, waarom zijn die maatregelen genomen, welk gevoel gaf dat bij de verschillende partijen en hoe zorgen we ervoor dat we volgende keer geen dergelijke incidenten meer hebben?” "Jeugdwerkers beseffen vaak dat er een probleem is en dat er dingen moeten veranderen, hetzelfde geldt voor politieagenten." 37
 37. 37. november 38 Hoor wie klopt daar kinderen, de Sint is er weer met heel wat Pieten en Mieten. Pieten en Mieten vanuit heel de wereld, met blonde lokken, bruine krulletjes en van alle tinten. Kinderen van over heel België zien zichzelf daarin terug, hoe leuk is dat?! Het is belangrijk dat alle kinderen over heel het land kunnen genieten van het feest. Door Zwarte Piet te ontdoen van discriminerende en stereotyperende kenmerken kan er van hem een figuur gemaakt worden die recht doet aan het plezier dat zovelen beleven aan de Sinterklaastraditie. Wil je aan de slag gaan in je jeugdwerking? Lees dan zeker de 4 tips van Chirojeugd Vlaanderen voor een geslaagd Sinterklaasfeest! Ook Scouts en Gidsen Vlaanderen roept op voor een inclusief feest. In Le Space staat er een heus kinderfeest gepland met ballonnen, spelletjes, cadeautjes, gezonde snacks, enz. Zo is er onder meer ook een voorstelling van Queen Nikkolah die de grenzen van ras en gender binnen de traditie van Sinterklaas in vraag stelt. We wensen alvast alle kinderen een fantastisch feest toe! HOOR WIE KLOPT DAAR KINDEREN ... Raymond van Mil Armoede is een onrecht! Meer en meer kinderen lopen het risico op te groeien in armoede.  Onze jeugdopbouwwerker Francesco in Landen voert samen met kinderen, jongeren en verschillende lokale spelers actie tegen armoede.  #NeenTegenArmoedeStadLanden NEEN TEGEN ARMOEDE
 38. 38. december 39 Samen met verschillende jeugdopbouwwerkers waren we op 6 december aanwezig op de Sinterklaasverklaring in het Vlaams Parlement. Onze jeugdopbouwwerker Willem was er onder meer aan het woord over positieve identiteitsontwikkeling bij kinderen en jongeren.  SINTERKLAASVERKLARING In Landen trok onze jeugdopbouwwerker Francesco samen met verschillende kinderen en jongeren door Landen om soep uit te delen en aandacht te vragen voor de verontrustende armoedecijfers. Maar liefst 1 op 3 kinderen groeit op in armoede. "Met de actie ‘Geen lege schoen voor onze kapoen’ wilden we op die manier ook letterlijk warmte uitdelen en tegelijkertijd de voorbijgangers aanspreken en bewustmaken over de problematiek.” Op heel wat plaatsen in Landen werden bovendien lege schoenen gezet met de oproep om armoede structureel aan te pakken. #NeenTegenArmoedeStadLanden GEEN LEGE SCHOEN VOOR ONZE KAPOEN
 39. 39. 40 Onze cocoördinator Ikrame Kastit reageert in De Standaard over het Vlaamse deradicaliserings- beleid: "Met de term 'radicalisering' bekom je een omgekeerd effect. [...] Als het beleid vertrekt vanuit het deradicaliseringsidee, geef je aan bepaalde jongeren het gevoel dat ze tot een risicovolle groep in de samenleving behoren. Met die insteek kunnen jeugdwerkers niet samenwerken met jongeren." Jeugdwerkers onderhouden net een heel nauwe vertrouwensrelatie met jongeren. RADICALISERING HERKENNEN GEEN TAAK VAN JEUGDWERK Zowel onderzoekers van de Arteveldehogeschool in Gent als het onderzoek van Marion van San (Erasmus Universiteit Rotterdam) stellen duidelijk dat het Vlaams deradicaliseringsbeleid in het jeugdwelzijnswerk contraproductief werkt. Ook praktijkwerkers concluderen dat de meeste initiatieven geen impact hebben of zelfs een omgekeerd effect dreigen te creëren. In een artikel op Dewereldmorgen.be reageert ook onze cocoördinator Ikrame Kastit: “Het Vlaamse deradicaliseringsbeleid mag de opdracht van het jeugdwerk niet ondermijnen. [...] Jongeren zullen jeugdwerkers niet meer vertrouwen en hen voortaan beschouwen als verlengstuk van de politie, niet als hun vertrouwenspersoon.“ DERADICALISERINGSBELEID MOET RADICAAL ANDERS Sharon Duverger Onderzoek van de Universiteit Antwerpen wijst opnieuw uit dat de beleidsmaatregelen rond armoede weinig impact hebben op kinderarmoede. Uit De Marge vzw trekt aan de alarmbel en reageert in Knack. Gezinnen boven de armoedegrens tillen vraagt een andere aanpak. MEER GEZINNEN BOVEN DE ARMOEDEGRENS TILLEN EN DE KINDERARMOEDE HALVEREN, VRAAGT EEN ANDERE AANPAK Met de start van de nieuwe bestuursperiode vragen we om extra in te zetten op de betaalbaarheid en de kwaliteit van wonen. Samen met tal van andere middenveldorganisaties schreven we daarom een open brief. "Vaak zijn er gewoonweg geen betaalbare woningen voor handen of worden kandidaat-huurders geweigerd op basis van hun afkomst, inkomen of verblijfsstatuut. De kwaliteit van de beschikbare woningen laat vaak te wensen over. Op de koop toe worden we geconfronteerd met een chronisch tekort aan sociale woningen." OPEN BRIEF OVER WOONBELEID EN THUISLOZEN OPVANG
 40. 40. Kinderen en jongeren kunnen de leiders zijn van morgen, maar ook die van vandaag, alleen moeten we er zelf ook in geloven en het mee realiseren." Ikrame Kastit
 41. 41. Uit De Marge vzw organiseert in samenwerking met Vluchtelingenwerk Vlaanderen en StreetwiZe • Mobile School de tweede editie van Road of Change. Het is een ervaringsgericht leertraject over asiel en migratie waarbij 15 jongeren in het voorjaar van 2019 samen met hun begeleiders langs de grenzen van Europa trekken. Ze ervaren hoe de werkelijke situatie is voor mensen op de vlucht, ontmoeten er tal van organisaties en hulpverleners en ontdekken welke uitdagingen er zijn in het huidige asiel- en migratiebeleid. 42 Road of Change JONGEREN KLAAR VOOR ROADTRIP LANGS GRENZEN VAN EUROPA Na het eerste kennismakingsweekend in Antwerpen eind november schoot het project Road of Change echt uit de startblokken. Vrijdag 4 en zaterdag 5 januari neemt vzw Humain de vijftien jongeren en hun begeleiders mee naar Calais, Duinkerke en Zeebrugge, waar ze ook priester Fernand Maréchal zullen ontmoeten. Aan de vooravond van het weekend blikken enkele jongeren en hun jeugdwerkers Samuel Vileyn (Jeugdopbouwwerk Geraardsbergen Uit De Marge vzw) en Marco Placido (Gigos Jeugdwelzijnswerk) alvast terug op de eerste tweedaagse in Antwerpen. Een fantastisch startweekend, want met heel wat enthousiasme en gedrevenheid stapte de groep jongeren in dit nieuwe avontuur en leerden ze elkaar kennen. Ieder zijn eigen verhaal De Geraardsbergse jongeren Demir en Ferre stapten samen met onze jeugdopbouwwerker Samuel in dit project. Voor Demir is Road of Change ook een persoonlijk verhaal. Zijn vader vluchtte na de oorlog uit Joegoslavië en vestigde zich in België. Demir wil met deze reis dan ook in het spoor van zijn vader treden en het traject langs de grenzen van Europa afleggen. Bovendien is hij – net als vele anderen – ontzettend verontwaardigd over het migratiedebat dat momenteel in de media gevoerd wordt. “Ik vind het niet eerlijk wat er momenteel met de vluchtelingen gebeurt. Ze krijgen geen eerlijke kans!”, zegt Demir. Ook Ferre wilt kennismaken met de verhalen van vluchtelingen. “Ik wil kijken hoe de mensen daar in de vluchtelingenkampen leven. Wat een verschil dat ook is met onze wereld, waar wij alles nog hebben en zij alles verloren zijn. Ik wil ook meer te weten komen over hun geloof”, legt Ferre uit. Beide jongeren stapten dan ook met een welbepaald doel in dit project. Terwijl Demir zich wil inzetten voor gelijke kansen voor vluchtelingen, hoopt Ferre de verhalen die hij tijdens de reis zal horen ook in België bekend te maken. “Ik wil hier in België vertellen wat ik daar gezien heb. Er moet bovendien ook meer geïnvesteerd worden in mensen die minder hebben, zoals vluchtelingen”, benadrukt hij. Officieel van start Het eerste startweekend in november liet alvast een indruk na. “Ik denk dat ik voor de hele groep kan spreken als ik zeg dat het leren kennen van elkaars leefwerelden een heel grote meerwaarde is van het project”, vertelt onze jeugdopbouwwerker Samuel. “Los van de inhoud, ging het startweekend ook om het samenzijn. Het samenzijn van een groep jongeren en begeleiders met verschillende achtergronden.” Ook Demir benadrukt dat: “het was leuk om nieuwe mensen te leren kennen. Je weet nooit wie je op je pad tegenkomt, dus dat was erg interessant.” Jeugdwerker Marco van Gigos Sledderlo bevestigt en vond het “heel mooi om te zien hoe de jongeren – die elkaar vooraf niet kenden – langzaamaan toenadering tot elkaar zochten. Het gaat immers om jongeren met eigen visies en interesses en verschillende achtergronden die zich samen engageren voor één doel.” "Mijn vader vluchtte na de oorlog uit Joegoslavië. Met deze reis wil ik in het spoor van mijn vader treden en het traject langs de grenzen van Europa afleggen." Demir, jeugdopbouwwerk Geraardsbergen
 42. 42. 43 “We zien heel veel berichten in de media over het thema, maar het met je eigen ogen zelf ondervinden is nog iets heel anders dan een reportage op televisie”, legt jeugdwerker Marco uit. “Ik denk dat alle jongeren zichzelf nog zullen tegenkomen tijdens de reis.” Calais, Duinkerke en Zeebrugge De voorbije weken maakte Demir samen met zijn familie al volop spulletjes – bijvoorbeeld het knutselen van rendieren voor de eindejaarsperiode – om vervolgens op school te verkopen als financiële steun voor het project. Daarnaast zullen Demir en Ferre ook eten op school verkopen en heeft het jeugd- opbouwwerk in Geraardsbergen – naast heel wat positieve reacties over het project – ook al enkele spontane giften ontvangen. Nu de examens en de eindejaarsvakantie (bijna) achter de rug zijn, reist de groep op vrijdag 4 en zaterdag 5 januari naar Calais, Duinkerke en Zeebrugge. Vrijdag neemt vzw Humain hen mee naar Calais en Duinkerke waar nog steeds heel wat mensen op de vlucht op straat leven. Een honderdtal mensen, onder wie veel families, zijn opgevangen in de lokale gymzaal in het kader van het winterplan. De groep jongeren zullen mensen op de vlucht ontmoeten, hen een maaltijd aanbieden, een medisch team versterken, een creatieve workshop aanbieden en met hen in gesprek gaan. Op zaterdag 5 januari gaan ze op bezoek in Zeebrugge bij Fernand Maréchal, de priester die vluchtelingen aan de Belgische kust helpt. Michiel Crijns
 43. 43. Politiserend werken 44 Bijna iedereen heeft het erover, we moeten het allemaal doen, maar dat wil niet zeggen dat iedereen weet hoe. Als we spreken over politiserend werken met kinderen en jongeren, dan gaat het over kinderen en jongeren een stem geven, hen serieus nemen en hen helpen om die stem op het juiste moment, op de juiste plaats, te laten klinken. Wij geloven dat kinderen en jongeren experten zijn in hun leven en leefwereld. Zij zijn degenen die zaken zien, horen en meemaken, waar wij als jeugdwerker vaak alleen maar een tweedehands verslag van krijgen. Om te weten wat er misgaat – of juist goed! – in de levens van onze kinderen en jongeren, is het belangrijk om te vertrekken van de bron. Wij als jeugdwerkers kunnen hen ondersteunen in het vinden van woorden, het leggen van linken en het zoeken van een spreekbuis. Samen maken we de grootst mogelijke kans op succes, op verandering! Wie het kleine niet eert is het grote niet weerd!? Politiserend werken begint bij het kleinste, grootste begin: een goede vertrouwensrelatie tussen jeugdwerker en jongere. Dat is het fundament voor al het verdere politiserend werk. Zonder een vertrouwensrelatie, zonder échte voeling en een directe link met de groep die de signalen uit eerste hand binnenbrengen, zijn onze acties leeg. Eens er een vertrouwensrelatie is, en de signalen tot bij jou komen, dan kan je verder, bewuster en doelmatiger aan de slag. Op een manier die goed voelt voor de jongeren, voor jezelf als begeleider en die past bij de boodschap. Een gereedschapskist is nutteloos als niemand je ooit het verschil tussen een hamer en een zaag leerde. Het internet staat vol met ‘tools’. Jij hebt er, wij hebben er, iedereen heeft er. Soms zie je echter door het bos de bomen niet meer. Welke tool zet je wanneer in, en wat zou een logisch gevolg zijn? Waar moet ik in godsnaam beginnen? Wij bij Uit De Marge vzw hebben ons deze vragen ook al gesteld. In onze zoektocht naar antwoorden en houvast zijn we heel wat interessante mensen, organisaties en onlinedatabanken tegengekomen. Die willen we graag met jullie delen. Daarnaast doen we ook een gooi naar een ‘trajectboekje’ waarin we de ruwbouw van de weg van signaal tot actie proberen te vatten. De opbouw is bij verschillende jongerengroepen uitgetest en de werkvormen werden op basis daarvan aangepast. Trajecten in verschillende jeugdwelzijnswerkingen Daarnaast ondersteunt Uit De Marge vzw haar netwerk en begeleidt het jeugdwelzijnswerkingen in hun politiserende trajecten. Het voorbije jaar hebben we geregeld een traject in de kijker gezet. Zo ondersteunde we onder meer Jong Gent in Actie in hun traject rond de hulpverlening van het CLB in Gent. In Menen ging onze jeugdopbouwwerker Jonathan bijvoorbeeld samen met zijn jongeren aan de slag rond de verkiezingen in oktober.
 44. 44. 45 "Bij een politiserend traject is het belangrijk dat er steeds vertrokken wordt vanuit de vraag aan jongeren wat hen blij maakt of waar ze boos om worden. Afhankelijk van hun input bepalen we een thema en zetten we een traject op. Op dit moment is dat – in samenwerking met Uit De Marge vzw – het traject rond de hulpverlening van het CLB, het Centrum voor Leerlingenbegeleiding, in Gent. Ook hier vertrokken we vanuit de signalen van de jongeren zelf. Op basis daarvan gaan we met hen in gesprek. Wat vinden ze belangrijker? Voor welk thema willen ze zich engageren? Sommige kwesties vragen immers meer tijd. Al snel werd de hulpverlening van het CLB als thema naar voren geschoven. Jongeren vertelden dat ze zich niet geholpen voelden door het CLB. Die getuigenissen werden ook erkend door anderen en al snel verzamelden we heel wat verhalen Rani Kerkaert (Jong Gent in Actie) over politiserend werken en het CLB-traject Zo stelden we vast dat het beroepsgeheim vaak geschonden wordt; wanneer een jongere iets in vertrouwen aan een CLB-medewerkster vertelt, mag dat niet zomaar aan de ouders doorverteld worden. Ook bleek vaak dat er bij jongeren in een crisissituatie niet altijd (goed) gehandeld wordt en de jongere niet geholpen wordt. Tot slot ook soms een gebrek aan professionaliteit: iemand met autisme werd heel zwaar gepest. Het CLB noemde de jongere "sociaal incapabel", in plaats van het pesten aan te pakken. Eens de getuigenissen verzameld, bekeken we samen met de jongeren hoe we op korte termijn hier iets konden realiseren. Zo wist bijvoorbeeld geen enkele jongere wat je kan doen als je je niet begrepen voelt, als je niet (goed) geholpen wordt door het CLB of als je een klacht wil indienen. Dat is echt een probleem, want als het CLB niet weet waar het fout loopt, kunnen ze ook niets veranderen. In een video kaartten we het probleem aan en richtten we ons tot de CLB’s en het stadsbestuur van Gent. We kregen de reactie dat ze “het verder zullen meenemen”. Onvoldoende. We riepen dan ook op om samen aan tafel te zitten en het probleem structureel aan te pakken. In een signalenbundel verzamelden we de kern van alle getuigenissen en stelden een stappenplan op voor jongeren die zich niet geholpen voelen door het CLB: waar kan je terecht voor een gesprek of wie kan je contacteren als dat niet goed verloopt? We ijveren ook voor structurele oplossingen wat betreft de schending van het beroepsgeheim en de deontologische code of het niet verder helpen van sommige jongeren. We vragen de schepen van Jeugd en de directies van de CLB's in Gent dan ook ons stappenplan structureel te implementeren en te allen tijde transparant te communiceren over de hulpverlening en mogelijke stappen die jongeren of ouders kunnen zetten; bijvoorbeeld tijdens een gesprek met een CLB-medewerker of bij oudercontacten, … Zo weten jongeren en ouders, waar ze terechtkunnen en is er een transparante werkwijze." Macht in vraag stellen en samen met jongeren structureel verandering brengen "Het belang van politiserend werken ligt voor mij dan ook bij het structurele aspect van dergelijke trajecten. Jeugdwelzijnswerk is meer dan alleen groepsmomenten en ontmoeting of individuele hulpverlening. Je stelt de maatschappij in vraag. Als er mensen uit de boot vallen, ligt dat niet aan hen. De oorzaak ligt bij het systeem dat niet voor iedereen werkt. Hoe ga je met zoiets complex echter zelf aan de slag en hoe zet je samen met jongeren met kleine stappen een structurele verandering in gang? Het gaat daarbij ook over durven springen en durven falen, we zien wel wat er op ons af komt en hoe het loopt. Wat werkt er en wat zijn de signalen van jongeren om mee aan de slag te gaan? Wat leeft er in de groep? Dat is telkens het vertrekpunt van elk traject." Signalen van jongeren
 45. 45. 46 Op maat van jongeren “Het aanbod dat ik voorzie is dan ook op basis van wat de jongeren zelf willen. Het zijn erg uiteenlopende activiteiten: van een sporadische voetbalwedstrijd over een Halloweenwandeling tot een lessenreeks rond het theoretisch rijbewijs. Ik noem het een melting pot van wat de jongeren zelf aangeven.” “In de aanloop naar de lokale verkiezingen aanstaande zondag, zet ik momenteel erg in op politiserend werken. Dat vind ik heel belangrijk. Politiek is voor veel jongeren al vaak een-ver- van-hun-bedshow, maar voor mijn jongeren al des te meer. Daarom organiseerde ik eind september een infoavond waarbij we zowel jongeren als lokale politici samenbrachten om elkaar te ontmoeten, kennis te maken en uit te wisselen. Jonathan Eggermont (JOW Menen): “Onze werking vertaalt de stem van jongeren naar de politiek” Het kadert in het project ‘Democratisering, Burgerschap en Participatie’ van de stad Menen, waarbij we de stem van de jongeren willen laten horen. Dat is ook precies wat ik in de werking steeds probeer te doen.” Op zoek naar informatie “Veel jongeren gaan voor de eerste keer stemmen en zijn dan ook op zoek naar informatie over de verschillende politieke partijen en hun programma’s. Tegelijkertijd willen we vanuit onze werking belangrijke zaken meegeven aan de lokale politici zodat daar de volgende beleidsperiode sterk op ingezet wordt.” “Voorafgaand aan de infoavond, vroeg ik daarom de verschillende partijprogramma’s op en stelde ze ter beschikking in ‘t Kot. Zo konden jongeren op eigen tempo de verschillende programma’s doornemen en al een keer kennismaken met de belangrijkste punten van elke partij. We bouwden ook stemhokjes om jongeren aan de hand van correct ingevulde stembiljetten meer informatie te geven over hoe je op de juiste manier stemt. Wanneer is je stem geldig? Wat moet je zelf meebrengen naar het stemlokaal? Heel wat concrete informatie om jongeren te sensibiliseren om op een doordachte manier te stemmen. Met de mobiele stemhokjes trokken we de voorbije weken al langs de verschillende scholen in de buurt.” “Op de infoavond werden vervolgens politici uitgenodigd om met de jongeren in gesprek te gaan. Waar liggen jongeren wakker van en wat willen ze veranderd zien in hun stad? Met een lijst van 14 aandachtspunten, opgedeeld in 7 thema’s, maakten de jongeren hun wensen, maar ook bezorgdheden en frustraties concreet en legden ze hun programma voor. Politici gaven hun ideeën en dachten tegelijkertijd mee met de jongeren. Ik hoorde gesprekken over burgerparticipatie, over het recht om in de publieke ruimte te mogen vertoeven, de nood aan een goede locatie voor kinderen en jongeren in hun vrije tijd, voldoende vuilnisbakken die regelmatig worden geledigd, enzovoort. Voor ons was het dan ook duidelijk: er moet vooruitgedacht worden en hopelijk worden de besproken zaken werkelijkheid!” “Na 14 oktober stopt het dan ook niet. De komende maanden trekken de jongeren alvast met wegwerpcamera’s door de stad, op zoek naar wat zij goed vinden en wat beter moet. Het eindproject wordt in het kader van het stadsproject ‘Democratisering, Burgerschap en Participatie’ begin 2019, bij de start van de nieuwe legislatuur, voorgesteld." .
 46. 46. Je hebt recht op alles wat nodig is om ervoor te zorgen dat je niet ziek wordt, geen honger hebt en een dak boven je hoofd hebt. Moeder en dochter hebben recht op bijzondere zorg en bijstand . Ikrame Kastit
 47. 47. Hengouwenkaai 29 1080 Brussel info@uitdemarge.be www.uitdemarge.be

×