Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Anexa ROI oct 2018

Anexa Regulament Intern

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Anexa ROI oct 2018

 1. 1. Anexă La REGULAMENTUL INTERN AL ȘCOLII GIMNAZIALE SPECIALE „CONSTANTIN PĂUNESCU”, BUCUREȘTI Anul şcolar 2018-2019
 2. 2. C O N T R A C T I N D I V I D U A L D E M U N C Ă încheiat şi înregistrat sub nr. ........ /..................... în registrul general de evidenţă a salariaţilor CAPITOLUL A. Părţile contractului 1. Angajator – Persoana juridică/fizică Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu”, cu sediul/domiciliul în str. Aleea Istru , nr. 4, loc. Bucuresti, sector 6 cod poştal 061912, cod fiscal 4340382, cod CAEN 8531, telefon 021 4442288, reprezentată legal prin Marinela Vasile, în calitate de Director, şi 2. Salariata – ........................................., domiciliat/domiciliată în .................., Str.................... nr............, bl..........., sc..........., et.............,ap........., sector .......... posesor/posesoare al/a buletinului/cărtii de identitate/paşaportului seria ....... nr............., eliberat/eliberată de .................., la data de .................., CNP.................................................., autorizaţie demuncă/permis de şedere în scop de muncă seria ....... nr. ....... din data .................., am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiţii asupra cărora am convenit: CAPITOLUL B. Obiectul contractului: Executarea atribuţiilor ce decurg din funcţia didactică de profesor itinerant și de sprijin CAPITOLUL C. Durata contractului: Determinată, de la ................................................, până la .................................................................... CAPITOLUL D. Locul de muncă Activitatea se desfăşoară la ............................................................................ CAPITOLUL E. Felul muncii Funcţia/meseria: .................................... Cod COR ............................., conform Clasificării ocupațiilor din România CAPITOLUL F. Atribuţiile postului Atribuţiile postului, precum şi obiectivele de performanţă individuală sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă. CAPITOLUL F1 Criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului (stabilite prin ordin al ministrului educatiei și/sau Regulament intern) Evaluarea activităţii profesionale a salariatului se va face conform OMEN nr. 6143/2011, de aprobare a Metodologiei de evaluare a personalului didactic şi didactic auxiliar precum şi a OMEN nr. 3597/18.06.2014 CAPITOLUL G. Condiţii de muncă: Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale de muncă, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare. CAPITOLUL H. Durata muncii: 1.O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de de 8 ore/zi, 40 ore/saptămână sau o normă didactică de predare-învățare-evaluare întreagă, durata timpului de lucru fiind de ....... ore/săptămână. a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează:..........(ore zi/ore noapte/ inegal) sau conform orarului de funcționare al unității școlare; b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractul colectiv de muncă aplicabil; 2.O fracţiune de normă de ...............ore/zi,............ore/săptămână sau o normă didactică de predare-învățare- evaluare întreagă, durata timpului de lucru fiind de ...........ore/săptămână.
 3. 3. a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează:........................- ( ore pe zi/ore / noapte / inegal) sau conform orarului de funcționare al unității școlare; b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractul colectiv de muncă aplicabil c)Nu se vor efectua ore suplimentare cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecinţelor acestora. CAPITOLUL I. Concediul Durata concediului anual de odihnă este de ...... zile lucrătoare, în raport cu durata muncii (normă întreagă, fracţiune de normă) si conform Contractului Colectiv de Munca Unic la Nivel de Sector de Activitate Invatamant Preuniversitar. De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de ...... zile lucratoare. Concediul se va efectua conform programării și înțelegerii între părți. CAPITOLUL J. Salarizare: Se face conform studiilor .......................................................................................................................... Salariul de baza lunar brut ................ lei. 2. Alte elemente constitutive: a). Sporuri1 : - ................................................... ; b). indemnizaţii – NU ESTE CAZUL. b1 ). prestații suplimentare in bani: NU ESTE CAZUL. b2 ). modalitatea prestaţiilor suplimentare in natura: NU ESTE CAZUL. c). alte adaosuri: NU ESTE CAZUL. 3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat. 4. Activitatile didactice desfasurate la cumul/plata cu ora vor fi remunerate conform prevederilor prezentului contract colectiv de munca. 5. Data la care se plăteşte salariul este .............. ale lunii următoare pentru luna in curs. 6. Părţile convin ca următoarele obligaţii băneşti ale salariatului să fie achitate prin serviciile financiar-contabile ale unităţii: cotizaţia sindicală, contribuţiile şi ratele CAR şi bănci etc. CAPITOLUL K. Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind securitatea si sănătatea în muncă: a). echipament individual de protecţie: NU ESTE CAZUL; b). echipament individual de lucru: NU ESTE CAZUL; c). materiale igienico-sanitare: conform normelor în vigoare; d). alimentaţie de protecţie: NU ESTE CAZUL; e). alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă: NU ESTE CAZUL. CAPITOLUL L. Alte clauze: a). perioada de proba este de: NU ESTE CAZUL; b). perioada de preaviz în cazul concedierii este de 20 de zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de muncă; c). perioada de preaviz în cazul demisiei este de 10 de zile calendaristice, conform Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, sau Contractului colectiv de muncă aplicabil; d). în cazul în care salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate, informaţiile prevăzute la art.18 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regăsi şi în contractul individual de muncă; e). alte clauze. CAPITOLUL M. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor: (1) Salariatul are, în principal, următoarele drepturi: 1. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi: a) dreptul la salarizare pentru munca depusă; b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; c) dreptul la concediu de odihnă anual;
 4. 4. d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament; e) dreptul la securitate şi sănătate în muncă; f) dreptul la acces la formare profesională. 2. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului; b) obligaţia de a respecta disciplina muncii și prevederile stabilite prin Codul de etică; c) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu; d) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate; e) obligatia de a respecta secretul de serviciu. 3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi: a) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor; b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; c) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern; d) să stabilească obiectivele de performanţă individuală ale salariatului, precum și criteriile de evaluare a realizării acestora. 4. Angajatorului în revin, în principal, următoarele obligaţii: a) sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca, anterior inceperii activitatii; a1 ) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractul individual de munca, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din lege; b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă, potrivit specificului activitatii; c) sa informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă; d) să elibereze, la cerere, orice documente care atestă calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si specialitate; e) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului; f) alte obligatii, in functie de specificul unitatii. CAPITOLUL N. Dispoziţii finale Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 53/2003, Codul Muncii, republicată si ale contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul unităţilor de invatamant preuniversitar din Municipiul Bucuresti, inregistrat sub nr. 1637/04.11.2016 la Inspectoratul teritorial de munca al Municipiului Bucuresti/Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale. Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale si contractului colectiv de munca aplicabil. Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. . CAPITOLUL O. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de instanţa judecătorească competentă potrivit legii. Angajator, Salariat, Vasile Marinela ......................................... Semnatura…………………….………… Data: .................................. Începând cu data de .......................prezentul contract de muncă încetează în temeiul art. 56 alin (1) lit.i. din Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicată, în urma îndeplinirii procedurii legale. Angajator, VASILE MARINELA
 5. 5. CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ încheiat şi înregistrat sub nr. ……………/ ……………….. în Registrul general de evidenţă a salariaţilor CAPITOLUL A: Părţile contractului Angajator – Persoana juridică/fizică Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu”, cu sediul/domiciliul în str. Aleea Istru , nr. 4, loc. Bucuresti, sector 6 cod poştal 061912, cod fiscal 4340382, telefon 021 4442288, reprezentată legal prin Marinela Vasile, în calitate de Director, şi salariatul/salariata - ……………, domiciliat/domiciliată în ................ , Str.............. nr........., bl......... sc........., et...., ap.........., sector ....... posesor/posesoare al/a buletinului/cărtii de identitate/paşaportului seria ......... nr........... eliberat/eliberată de ...................... Sector .......... la data de ............., CNP ......................, autorizaţie demuncă/permis de şedere în scop de muncă seria ....... nr. ....... din data ..................,am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiţii asupra cărora am convenit: CAPITOLUL B: Obiectul contractului Reglementarea raporturilor de muncă dintre părțile semnatare. CAPITOLUL C: Durata contractului a) nedeterminată, salariatul/salariata urmând să înceapă activitatea la data de ...................... b) determinată, de …………. luni, pe perioada cuprinsă între data de ………….. şi data de ………….. /pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului de post/ pe post vacant. CAPITOLUL D: Locul de muncă 1.Activitatea se desfăşoară la (clasă/ laborator/ bibliotecă/ secţie/ atelier/ birou/ serviciu/ compartiment etc.) ……………………........................ din sediul unității- ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ”CONSTANTIN PĂUNESCU” 2.În lipsa unui loc de muncă fix salariatul va desfăşura activitatea astfel: Unități școlare din sectorul 6. CAPITOLUL E: Felul muncii Funcţia/meseria ………………………, Cod.COR ………… conform Clasificării ocupaţiilor din România CAPITOLUL F: Atribuţiile postului Atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă. CAPITOLUL F1: Criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului 1. Proiectarea eficientă a curriculumului 2. Realizarea curriculumului 3. Evaluarea rezultatelor învăţării
 6. 6. 4. Realizarea activităţilor extracurriculare 5. Dezvoltarea profesională, activitatea metodică şi ştiinţifică 6. Contribuţia la activitatea generală a unităţii de învăţământ şi la promovarea imaginii acesteia 7.Conduita profesionala CAPITOLUl G: Condiţii de muncă 1.Activitatea se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991. 2.Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare. CAPITOLUL H: Durata muncii 1.O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de … ore/zi, … ore/săptămână. La opțiunea salariatului, repartizarea timpului de muncă poate fi inegală, în funcție de specificul muncii prestate. a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: ............. (ore zi/ore noapte/inegal) . b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil. 2. O fracţiune de normă de ……….. /săptămână; a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: .............. (ore zi/ore noapte) . b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil. c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecinţelor acestora. CAPITOLUL I: Concediul Durata concediului anual de odihnă este de 62 zile lucrătoare, în raport cu durata muncii (normă întreagă, fracţiune de normă) și conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar. De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de 0 zile lucrătoare. Concediul se va efectua conform programării și înțelegerii dintre părți. CAPITOLUL J: Salarizare 1.Salariul de bază lunar brut: ……………………. 2.Alte elemente constitutive: a) sporuri*: spor învățământ special – 15% ; b) indemnizaţii …………….. ; b1 ) prestaţii suplimentare în bani .....................; b2 ) modalitatea prestaţiilor suplimentare în natură ……………..........; c) alte adaosuri .................. *Se vor prevedea toate sporurile ce se cuvin fiecărui salariat în funcție de condițiile în care își desfășoară activitatea.
 7. 7. 3.Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 4.Data la care se plăteşte salariul este 14 ale fiecarei luni. CAPITOLUL K: Drepturi specifice legate de sănătatea şi securitatea în muncă a) echipament individual de protecţie – nu este cazul b) echipament individual de lucru – nu este cazul c) materiale igienico-sanitare – nu este cazul d) alimentaţie de protecţie – nu este cazul e) alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă – nu este cazul CAPITOLUL L: Alte clauze a) perioada de probă este de 30 zile calendaristice; b) perioada de preaviz în cazul concedierii este de 20 zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau contractului colectiv de muncă; c) perioada de preaviz în cazul demisiei este de 20 zile lucrătoare, FUNCTIE EXECUTIE/ 45 zile FUNCTIE CONDUCERE conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau contractului colectiv de muncă aplicabil; d) în cazul în care salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate, informaţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare se vor regăsi şi în contractul individual de muncă; e) alte clauze. CAPITOLUL M: Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor 1.Salariatul are, în principal, următoarele drepturi: a) dreptul la salarizare pentru munca depusă; b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; c) dreptul la concediu de odihnă anual; d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament; e) dreptul la securitate şi sănătate în muncă; f) dreptul la acces la formare profesională. 2.Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului; b) obligaţia de a respecta disciplina muncii; c) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu; d) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate; e) obligaţia de a respecta secretul de serviciu. 3.Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi: a) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor; b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; c) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern. d) să stabilească obiectivele de performanţă individuală ale salariatului; 4.Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
 8. 8. a) să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă, anterior începerii activităţii; a1 ) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din lege; b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă; c) să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă; d) să elibereze, la cerere, un document care să ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi specialitate; e) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului, f) alte obligații, în funcție de specificul unității. CAPITOLUL N: Dispoziţii finale Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul unității/ instituției/ sectorului de activitate învățământ preuniversitar. Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale și contractului colectiv de muncă aplicabil. Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Capitolul O: Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de instanţa judecătorească competentă potrivit legii. Angajator, SCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ”CONSTANTIN PĂUNESCU” DIRECTOR,, PROF .VASILE MARINELA Salariat, Semnătura, …........................... Data, ……………….. Pe data de .................. prezentul contract încetează în temeiul art. 56 alin.(1) lit.i. din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în urma îndeplinirii procedurilor legale. Angajator, SCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ „CONSTANTIN PĂUNESCU”
 9. 9. Salariu de bază Nr ore plătite Anul şcolar 2018/2019 Semestrul I Funcția didactică ………………………………………………………..…… Numele şi prenumele cadrului didactic Avizat Şef catedră/responsabil arie curriculară/ Director adjunct Director Nume și prenume: Prof.Vasile Marinela Semnătura: FISĂ DE ACTIVITATE LUNARĂ Plata cu ora Luna …………….anul …………….. Nr. crt. Ziua Intervalulorar Disciplina Tematica Clasa Locul desfăşurării activităţii Nr ore Semnătură 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Total
 10. 10. Doamna Director Subsemnata(ul) ………………………………………………….., cu domiciul in localitatea …………………………………..str. …………………………………………, bl. …………………ap. …………………….,sector ……………tel……………………………………posesor(are) a CI seria………….,nr……………………….eliberat de………………………………… mama (tata) elevului/ei……………………………………………………..….din clasa …………… de la Scoala Gimnaziala Speciala “Constantin Paunescu”, declar pe propria raspundere ca fiul (fiica ) meu (mea) poate / nu poate pleca neinsotit (a) din clasa dupa ce se termina programul organizat de scoala speciala conform Ordinului nr.5573/7 octombrie 2011,art.71(2), cu privire la Regulamentul de organizare si functionare a invatamantului special si special integrat. Mentionez ca sunt constient(a) si imi asum intreaga resposabilitate de pericolele strazii . Am luat la cunostinta ca programul scolii este intre 8.00 – 18.00 in zilele de luni, marti, miercuri, joi, iar vineri intre orele 8.00 – 16.00. Sunt de acord ca fiul meu minor sa plece de la scoala, in fiecare zi la ora…………………………………… Data: Semnatura parintelui: ……………………………. ………………
 11. 11. Registrul pentru evidența accesului vizitatorilor în spațiile unitatii de invatamant numele, prenumele, seria și numarul actului de identitate, scopul vizitei, precum și ora intrarii și părăsirii Nume si prenume Seria și numarul actului de identitate Scopul vizitei Ora intrarii în institutie Ora iesirii din institutie ECUSON VIZITATOR ŞCOALA GIMNAZIALA SPECIALĂ “Constantin Păunescu” Aleea Istru, nr. 4, sector 6, Bucureşti Telefon: 021 444 22 88; fax: 021 444 03 32 VIZITATOR Semnătura şi stampila conducerii

×