Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Створюємо науку разом

1,911 views

Published on

Наукові видання Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Published in: Education
  • Be the first to comment

Створюємо науку разом

  1. 1. Наука — сфера діяльності людини, спрямована на одержання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез,законів природи чи суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збір, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують природні або суспільні явища, які досліджуються, та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебі. Видатну роль у розвитку наукі відіграють виші. Університет відрізняється від інших учбових закладів тим, що має безпосереднє відношення до науки. У сучасному університеті наука повинна займати до 50% всієї діяльності. Результати теоретичних або емпіричних досліджень, а також підготовлені науковцями пам´ятки культури, історичні документи, літературні тексти, тощо публікуються в наукових виданнях. Наукове видання − це такий документ, що пройшов редакційно- видавниче опрацювання, виготовлений друкуванням, тисненням або іншим способом, містить інформацію, призначену для поширення і відповідає вимогам державних стандартів щодо видавничого оформлення і поліграфічного виконання (ДСТУ 3017-95 «Видання. Основні види. Терміни та визначення»). В СНУ ім. В. Даля видається ряд наукових періодичних видань, тематична спрямованість яких відповідає основним напрямам роботи його структурних підрозділів. Наукові видання університету мають державну реєстрацію. Електронні версії видань своєчасно розміщуються у електронній базі наукових видань Державної бібліотеки імені Вернадського, необмежений доступ до якої мають усі користувачі мережі Інтернет.
  2. 2. ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ • Науковий журнал • Рік заснування: 1996 р. • Вихід з друку: вісімнадцять разів на рік. Журнал включено до Переліків наукових видань ВАК України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з технічних, історичних, економічних наук відповідно. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА • Збірник наукових праць • Рік заснування: 2000р. Відповідно до постанови Президії ВАК України від 12.06.2002 №1-05/6, рішення Президії ВАК України (протокол №1-05/4 від 14.10.2009 р.), постанови Президії ВАК України від 14 квітня 2010 р. №1-05/3 збірник затверджено як наукове фахове видання, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Збірник внесений до Міжнародної наукометричної бази даних «Index Copernicus International» (Польща). З 2013 року входить до електронного міжнародного каталогу періодичних видань Ulrich's Web Global Serials Directory. ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ. ПІДПРИЄМНИЦТВО • Збірник наукових праць • Рік заснування: 2000 р. • Вихід з друку: два рази на рік Відповідно до постанови президії ВАК України від 16.12.2009 №1-05/6 науковий журнал пройшов реєстрацію і внесений до Переліку наукових фахових видань, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук з економічних наук.
  3. 3. Збірник наукових праць "Економіка. Менеджмент. Підприємництво" з листопада 2013 року входить до електронного міжнародного каталогу періодичних видань Ulrich's Web Global Serials Directory. Мета видання – розгляд актуальних проблем та науково-практичних завдань у галузі економіки, менеджменту, підприємництва, економічної безпеки та освіти, ознайомлення широкої наукової громадськості з науковими підходами вітчизняних та зарубіжних науковців до їхнього виявлення, інструментарієм розв’язання та вирішення за результатами фундаментальних та прикладних досліджень, з новими науковими поглядами, течіями, концепціями, теоріями та їхніми прикладними аспектами. ДУХОВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА • Збірник наукових праць • Рік заснування: 2004 р. Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. (Затверджено постановою президії ВАК України від 8.07.2009 р. № 1-05/3) Журнал включено до міжнародної бази даних Ulrich’sPeriodical Directory 2.08.13., до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus 1.11.13. Тематика: актуальні питання методології, теорії й практики розвитку духовної культури особистості в сучасних соціокультурних умовах ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА • Науковий журнал • Рік заснування: 2009р. • Вихід з друку: два рази на рік Занесений до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» з технічних наук, затверджений постановою президії ВАК України від 14.05.2010 р., № 1-05/3.
  4. 4. Тематика: оприлюднення науково-технічної інформації, узагальнення та систематизація результатів та досвіду впровадження наукових досягнень у галузі безпеки інформаційних технологій. ІСТОРИЧНІ ЗАПИСКИ • Збірник наукових праць • Рік заснування: 2004 р. • Вихід з друку: чотири рази на рік Журнал включено до Переліків наукових фахових видань України (Бюл. ВАК №8 2004 р.), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата історичних наук. У збірнику публікуються праці, що висвітлюють найбільш актуальні проблеми історії України, всесвітньої історії, історії освіти, науки і техніки. МАРКЕТИНГ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА • Збірник наукових праць • Рік заснування: 1997 р. Збірник визначено як фахове видання, яке включено до Переліку №1 (Бюлетень Вищої атестаційної комісії України, 1999, № 4), в якому можна публікувати результати дисертаційних робіт. Статті збірника присвячені головним теоретичним питанням маркетингу та досвіду реалізації функцій маркетингу у практиці вітчизняних підприємств. Розглядаються такі питання: вивчення кон'юнктури ринку; маркетингові дослідження; оцінка конкурентоспроможності; товарна та інноваційна політика; цінова політика; товарорух та канали розподілу; комунікаційна політика; логістика; управління маркетингом тощо.
  5. 5. МАТЕРІАЛИ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ З АРХЕОЛОГІЇ СХІДНОЇ УКРАЇНИ • Збірник наукових праць • Рік заснування: 2004 р. • Вихід з друку: один раз на рік Постановою Президії ВАК України № 1-05/6 від 10 жовтня 2010 р. збірник перереєстровано та включено до Переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата історичних наук. Збірник «Матеріали та дослідження з археології Східної України» присвячений публікаціям і дослідженням археологічних пам’яток, виявлених в останні роки в східних регіонах України. Збірник розрахований на археологів, викладачів і студентів вузів, музейних працівників, усіх, кому небайдужа археологічна спадщина. НАУКОВІ ВІСТІ ДАЛІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ • Електронне наукове фахове видання • Рік заснування: 2010 р. • Тематика: технічні та економічні науки Журнал включено до Переліків наукових видань ВАК України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з технічних і економічних наук. ПОЛІТОЛОГІЧНІ ЗАПИСКИ • Збірник наукових праць • Рік заснування: 2009 р. • Вихід з друку: два рази на рік Вища атестаційна комісія України визнала збірник наукових праць фаховим виданням з політичних наук (Постанова Президії ВАК України № 1-05/4 від 22.04.2011 р.). У збірнику публікуються матеріали у галузі політичних наук, в яких висвітлюються найбільш актуальні проблеми
  6. 6. сучасного розвитку політичних інститутів та процесів в контексті світового та вітчизняного досвіду модернізації політичної системи, політичної культури та ідеології. РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБРОБКИ ТИСКОМ МАТЕРІАЛІВ У МАШИНОБУДУВАННІ • Збірник наукових праць • Рік заснування: 1997 р. • Спеціальність ДАК: технічні науки Збірник включено до Переліку наукових спеціалізованих видань України з технічних наук для опублікування результатів дисертаційних робіт (Постанова президії ВАК України від 16.12.09 р. № 1-05/6, бюл. ВАК №1(123), 2010 р.). У збірнику публікуються матеріали за результатами теоретичних та експериментальних досліджень у галузі обробки тиском та матеріалознавства, лиття, різання, розглядаються питання фундаментальних та прикладних досліджень, використання нових матеріалів, методів підвищення якості виробів, нових технологій виготовлення виробів і удосконалення технологічного оснащення та вузлів машин. Збірник призначений для наукових та інженерних працівників, аспірантів і студентів. ПРИКЛАДНА ЕКОЛОГІЯ • Збірник наукових праць • Рік заснування: 2009 р. До збірника увійшли праці докторантів, аспірантів та молодих науковців, які досліджують актуальні проблеми екології та прикладної екології
  7. 7. СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ • Збірник наукових праць • Рік заснування: 2003 р. До збірника увійшли статті фахівців регіону, докторантів, аспірантів, здобувачів Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля та вищих навчальних закладів України в галузі соціологічних досліджень. Збірник містить як теоретичні питання соціології, так і прикладні аспекти соціологічних дослiджень. ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ • Збірник наукових праць • Рік заснування: 2001 р. Збірник наукових праць включено до Переліку наукових видань ВАК України відповідно постанови Президії ВАК України №1-05/4 від 26.05.2010, в якому можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з психології. УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ТА РОЗВИТОК ВИРОБНИЦТВА • Збірник наукових праць • Рік заснування: 2000 р. Збірник включено у перелік фахових видань з технічних наук (Постанова Президії ВАК України №1-05/5 від 01.07.2010 р.) та економічних наук (Постанова Президії ВАК України №1-05/6 від 16.12.2009 р.). Тематика: методологічні та методичні аспекти управління безпечною діяльністю та розвитком інноваційних проектно-орієнтованих суб’єктів господарювання в епоху економіки знань
  8. 8. ФІЛОСОФСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ • Збірник наукових праць • Рік заснування: 2000 р. Включено ВАК України до переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з філософських наук. Постанова ВАК України № 1-05/6 від 12.06.2002. Збірник містить як класичні питання філософії, що потребують реінтерпритації, так й зовсім нові, що відображають появу різних соціальних контекстів, в яких людина маніфестує свої властивості по-іншому, ніж це було усталено. ЧАСОПИС ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ • Науково-виробничий журнал • Рік заснування: 2010 р. Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук (економічні науки). Постанова президії ВАК України від 31 травня 2011 р. № 1-05/5. Тематика: висвітлення питань соціально-економічного розвитку України, методологічних і прикладних проблем сучасної економіки; досліджень у галузі економіки, менеджменту, організації виробництва та підприємництва; досвіду реформувань у всіх сферах економічної діяльності ЮРИДИЧНА НАУКА, ПРАКТИКА І ОСВІТА • Збірник наукових праць • Рік заснування: 2010 р. • Вихід з друку: два рази на рік Тематика: обговорення сучасних проблем цивільного, господарського, кримінального, адміністративного, екологічного та інших галузей права

×