SlideShare a Scribd company logo
1 of 24
Download to read offline
Informe sobre l’atenció a la salut mental infantil
i adolescent a Catalunya
Presentació: 9/6/2016
L'atenció a la salut mental infantil i
adolescent a Catalunya
Cap infant sense colònies 2016
Per què un informe
sobre salut mental
infantil i adolescent a
Catalunya?
Informe atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya 2016
L'atenció a la salut mental infantil i
adolescent a Catalunya
Informe atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya 2016
OMS: salut mental com una de les prioritats principals i un dels majors
reptes de la salut pública
 Una prioritat mundial
A nivell internacional, prevalença
de problemàtiques de salut
mental: entre el 10 i el 20% de
població infantil i adolescent.
Els problemes no tractats en la infantesa
tenen forta tendència a persistir a l’edat
adulta: el 75% de trastorns mentals
comencen abans dels 18 anys (OMS)
Despesa anual en salut mental:
- 2 €/persona en països
desenvolupats.
Des de l’OMS s’afirma que la majoria de
les necessitats per a una bona salut
mental no estan sent satisfetes ni tan sols
en les societats més riques.
Un percentatge important d’infants no arriba o arriba molt tard a
rebre un diagnòstic o orientació sobre el seu malestar psíquic.
L'atenció a la salut mental infantil i
adolescent a Catalunya
Cap infant sense colònies 2016
 Conseqüències
Informe atenció a la salut mental infantil i juvenil a Catalunya 2016
•Educació
•Relacions socials
•Cronificació problema
•Estils de vida inestables
•Consum tòxics
•Conductes autolesives
INFANTS
•Càrregues objectives i
subjectives
•Inseguretat, pors,
angoixa
•Més efectes en l’infant
FAMÍLIES
•8% del Producte
Interior Brut a Espanya
•Problemàtiques en la
infància costos 10 cops
superiors en l’edat
ASPECTES
SOCIOECONÒMICS
Informe atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya 2016
L'atenció a la salut mental infantil i
adolescent a Catalunya
Cap infant sense colònies 2016
 Factors de risc
Afrontar el dia a dia
Dificultats social
Manca habilitats socials
Transició a la vida adulta
Incertesa del futur
Factors individuals
• Ruptures familiars
• Conflictes
• Abandonament
• Adopcions
•Estils parentals
Família
•Pobresa
• Problemes d’habitatge
• Mala alimentació
• Condicions laborals
Situació socioeconomica
•Valors: individualisme i
consumisme
• Noves tecnologies
• Exigència acadèmica
•Consum tòxics
L’entorn
• Retard en la petició
d’ajuda
• Afecta benestar i
adaptació
•Por, culpa, vergonya
L’estigma
Informe atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya 2016
L'atenció a la salut mental infantil i
adolescent a Catalunya
Cap infant sense colònies 2016
 Abordatge integral
La salut mental infantil i adolescent precisa d’un abordatge integral
Centres de
salut
Escoles i
instituts
Serveis
Socials
Espais de
lleure i
participació
Informe atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya 2016
Pla Integral de Salut Mental i Addicions 2014, Línia 2: promoció de la
integració de les intervencions en la infància i adolescència
L'atenció a la salut mental infantil i
adolescent a Catalunya
Cap infant sense colònies 2016
 Objectius de l’informe
Les dues entitats considerem important conèixer el marc genèric de l’estat de
l’atenció a la salut mental en la infància i l’adolescència a Catalunya.
L’objectiu principal: analitzar el model d’actuació a Catalunya i la situació de
l’atenció en cadascun dels sistemes que el conformen, identificar els reptes i
propostes de millora.
Metodologia
• Revisió documental de + 150 fonts: per la redacció de l’informe i les dades.
• Aportacions de + 40 especialistes en una sessió de treball: per l'elaboració dels
reptes i identificació de propostes.
Informe atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya 2016
L'atenció a la salut mental infantil i
adolescent a Catalunya
Cap infant sense colònies 2016
7 reptes de l’atenció a
la salut mental
d’infants i adolescents
a Catalunya
Informe atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya 2016
L'atenció a la salut mental infantil i
adolescent a Catalunya
Cap infant sense colònies 2016
 7 reptes de l’atenció a la salut mental d’infants i
adolescents a Catalunya
1. Generalitzar l’aplicació de programes i serveis de
promoció i prevenció.
2. Assegurar una atenció integral i coordinada entre els
serveis.
3. Disposar d’un sistema d’indicadors per a l’avaluació i la
planificació.
4. Garantir la participació activa i l’acompanyament de les
famílies, infants i adolescents.
5. Fer accessibles els serveis.
6. Aplicar un model específic en el context escolar que
garanteixi els suports adients en salut mental.
7. Garantir els suports adients per a la inclusió i
participació comunitària dels infants i adolescents.
Informe atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya 2016
L'atenció a la salut mental infantil i
adolescent a Catalunya
Cap infant sense colònies 2016
 REPTE 1: Generalitzar l’aplicació de programes i serveis de
promoció i prevenció
Informe atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya 2016
4t nivell
3r nivell
2n nivell
1r nivell
4t nivell
3r nivell
2n nivell
1r nivell
Es destinen més esforços en el
tractament clínic -quan ja tenim el
problema- (nivell 3 i 4) que en la
promoció i o risc (nivell 1 i 2).
Falta coneixement general sobre
què es fa i una planificació.
FALTA INVERSIÓ PLANIFICADA EN EL
NIVELL DE PREVENCIÓ
L'atenció a la salut mental infantil i
adolescent a Catalunya
•Mapa d’actuacions i actors implicats. Avaluació
dels programes més reconeguts en la funció de
detecció i derivació.
• Programes d’assessorament prenatal i programes
d’atenció en el domicili.
• Programes de parentalitat positiva i de
capacitació per la criança i les relacions pares-fills.
• Programes de sensibilització per a joves,
adolescents, famílies i professionals. ESTIGMA.
Cap infant sense colònies 2016
 Propostes  Promoció i prevenció
Informe atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya 2016
4t nivell
3r nivell
2n nivell
1r nivell
L'atenció a la salut mental infantil i
adolescent a Catalunya
Cap infant sense colònies 2016
 REPTE 2: Assegurar una atenció integral i coordinada
Informe atenció a la salut mental infantil i juvenil a Catalunya 2016
Intervenció molt fragmentada: mirades i
plans de treball parcials
Pocs espais i manca de temps per a la
reflexió i coordinació interprofessional
Coneixement insuficient del conjunt de
recursos, funcionament i distribució
Dèficit formatiu i competencial.
Discontinuïtat assistencial i en una
resposta dilatada i no sempre adient
L'atenció a la salut mental infantil i
adolescent a Catalunya
•Integració funcional dels serveis: plans treball i
objectius conjunts, eines compartides, espais
estructurats
•Desenvolupar programes formatius compartits
.Incorporar i desenvolupar la coordinació amb
recursos comunitaris d’educació en el lleure i de
suport als infants i adolescents, com casals de
joves o esplais; així com espais de criança o
AMPAS.
•Millorar la transició entre recursos CSMIJ-CSMA
Cap infant sense colònies 2016
 Propostes  atenció integral
Informe atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya 2016
L'atenció a la salut mental infantil i
adolescent a Catalunya
Cap infant sense colònies 2016
 REPTE 3: Disposar d’un sistema d’indicadors per a
l’avaluació i la planificació
Informe atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya 2016
Moltes diferències en la forma de
recollir les dades.
Falta informació o aquesta no és
accessible.
La informació disponible dificulta
objectivar la saturació dels serveis i
la manca de recursos.
MOLTES DADES, POCA ARMONIA
L'atenció a la salut mental infantil i
adolescent a Catalunya
•Sistematitzar la informació i indicadors dels
diferents àmbits (salut, escola i social), per poder fer
una anàlisi objectiva i planificar els recursos
necessaris en el territori.
•Valorar l’opció de fer estudis de prevalença
població 0-18 anys
•Iniciar estudis epidemiològics per anàlisi de
desigualtats territorials i socials.
•Millorar la transparència i accessibilitat de dades
agregades
Cap infant sense colònies 2016
 Propostes Sistema d’indicadors
Informe atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya 2016
L'atenció a la salut mental infantil i
adolescent a Catalunya
Cap infant sense colònies 2016
 REPTE 4: Assegurar la participació activa i l’acompanyament
de famílies, infants i adolescents
•Suport i acompanyament insuficient
•Sistema d’informació i formació poc estructurat i
en molts casos insuficient.
•Espais de participació en els serveis de les
famílies i infants molt limitat
•Manca suport psicològic i emocional: existeix
un predomini de l’orientació assistencial +
manca de recursos
Informe atenció a la salut mental infantil i juvenil a Catalunya 2016
L'atenció a la salut mental infantil i
adolescent a Catalunya
•Invertir en recursos que garanteixen l’accés a la informació,
orientació, capacitació, acompanyament i suport psicològic i
emocional.
•Desenvolupar estratègies que promoguin la participació de
les famílies i dels infants i adolescents.
•Reforçar a les associacions en el seu paper de promoció de
la participació comunitària i d’acompanyament i suport.
•Definir accions per identificar i acompanyar els menors en
risc de sobretractament i les famílies que se senten
desateses pel sistema.
Cap infant sense colònies 2016
 Propostes: acompanyament famílies
Informe atenció a la salut mental infantil i juvenil a Catalunya 2016
L'atenció a la salut mental infantil i
adolescent a Catalunya
Cap infant sense colònies 2016
 REPTE 5: Fer accessibles els serveis
Informe atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya 2016
El lloc de residència pot generar desigualtats.
La població socialment més exclosa té més
dificultats per accedir als serveis, a l’hora que
d’emmalaltir.
La saturació dels serveis de salut mental
comporta esperes dilatades en el temps per rebre
atenció.
L’estigma pot dificultar la petició d’ajuda.
DESIGUALTATS EN L’ACCÉS
L'atenció a la salut mental infantil i
adolescent a Catalunya
•Igualar el nivell de recursos i abordatges des de la
xarxa en el territori.
•Incrementar la capacitat d’atenció dels serveis
(CDIAP i CSMIJ)
• Treballar des del sistema sanitari amb els sistemes
familiar, educatiu, social i comunitari.
•Incrementar la capacitat de detecció i derivació dels
serveis de proximitat.
• Estudi sobre identificació i incidència de barreres
que dificulten l’accés als serveis de salut mental.
Cap infant sense colònies 2016
 Propostes Accés als serveis
Informe atenció a la salut mental infantil i juvenil a Catalunya 2016
L'atenció a la salut mental infantil i
adolescent a Catalunya
Cap infant sense colònies 2016
 REPTE 6: Aplicar un model específic en el context
escolar
• Insuficients recursos per atendre alumnes amb
necessitats derivades d’una problemàtica de salut
mental dins l’escola ordinària per garantir la seva
inclusió.
•Manca de competències i formació per part del
professorat.
•Limitada funció dels EAPS en relació al suport i
acompanyament del professorat
•Majors dificultats a la secundària que a la primària,
existint limitacions greus en l’atenció dels 12-16 anys.
Informe atenció a la salut mental infantil i juvenil a Catalunya 2016
L'atenció a la salut mental infantil i
adolescent a Catalunya
•Revisar i avaluar els programes que tenim actualment
per tal de valorar la seva funció actual i eficàcia.
•Desenvolupar un nou model educatiu que permeti
disposar de suports flexibles i que s’adaptin a les
necessitats dels infants i adolescents en salut mental.
•Formar i acompanyar els professors.
Cap infant sense colònies 2016
 Propostes  àmbit escolar
Informe atenció a la salut mental infantil i juvenil a Catalunya 2016
L'atenció a la salut mental infantil i
adolescent a Catalunya
Cap infant sense colònies 2016
 REPTE 7: Garantir els suports adients per a la inclusió i
participació comunitària dels infants i adolescents
•La relació entre salut mental i pobresa està més que
demostrada.
•L’adolescència, com etapa vital, és una etapa de crisis.
•Els recursos en l’àmbit socioeducatiu pels menors i llurs
famílies són molt limitats, malgrat detectar més
problemàtiques de salut mental.
•Falta de recursos intermedis per adolescents amb
problemes greus de salut mental
• Dificultats per donar una resposta adient des dels CRAE,
on la incidència de problemàtiques de salut mental és
elevada.
Informe atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya 2016
Inclusió en la diferència
L'atenció a la salut mental infantil i
adolescent a Catalunya
• Garantir serveis de suport social a l’habitatge, a la formació i
inserció prelaboral per a adolescents.
• Garantir serveis de lleure i espais de trobada que garanteixin
la identificació i necessitats dels adolescents.
•Revisar el model actual d’atenció als infants vinculats al
sistema de protecció social.
•Potenciar la figura dels treballadors socials i dels educadors
socials.
•Reduir els determinants i factors socials de risc: condicions
d’ocupació i conciliació amb la vida familiar, situacions d’atur o
en l’habitatge.
Cap infant sense colònies 2016
 Propostes àmbit social i comunitari
Informe atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya 2016
L'atenció a la salut mental infantil i
adolescent a Catalunya
Informe sobre l’atenció a la salut mental infantil
i adolescent a Catalunya
L'atenció a la salut mental infantil i
adolescent a Catalunya

More Related Content

What's hot

FSYC - Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions
FSYC - Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccionsFSYC - Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions
FSYC - Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccionsFSYC - Fundación Salud y Comunidad
 
Programa "Tracta'm bé" Dolors Coll
Programa "Tracta'm bé" Dolors CollPrograma "Tracta'm bé" Dolors Coll
Programa "Tracta'm bé" Dolors CollPonenciesASPCAT
 
Novetats PAAS Conxa Castell
Novetats PAAS Conxa CastellNovetats PAAS Conxa Castell
Novetats PAAS Conxa CastellPonenciesASPCAT
 
FSYC - SALUT MENTAL: Reportatge perfils professionals que capaciten
FSYC - SALUT MENTAL: Reportatge perfils professionals que capacitenFSYC - SALUT MENTAL: Reportatge perfils professionals que capaciten
FSYC - SALUT MENTAL: Reportatge perfils professionals que capacitenFSYC - Fundación Salud y Comunidad
 
L'equip de Dipsalut - Anna Loste
L'equip de Dipsalut - Anna LosteL'equip de Dipsalut - Anna Loste
L'equip de Dipsalut - Anna LosteDipsalut
 
L'Esport Suma - Clara Homs
L'Esport Suma - Clara HomsL'Esport Suma - Clara Homs
L'Esport Suma - Clara HomsPonenciesASPCAT
 
Catalunya Central. Abordatge de les demències: un treball en equip
Catalunya Central. Abordatge de les demències: un treball en equipCatalunya Central. Abordatge de les demències: un treball en equip
Catalunya Central. Abordatge de les demències: un treball en equipInstitut Català de la Salut
 
Programa millora d'hàbits alimentaris infants de 3 a 12anys basat en el Nutr...
Programa millora d'hàbits alimentaris infants de 3 a 12anys basat en el Nutr...Programa millora d'hàbits alimentaris infants de 3 a 12anys basat en el Nutr...
Programa millora d'hàbits alimentaris infants de 3 a 12anys basat en el Nutr...PonenciesASPCAT
 
El conte inventat. Una eina de treball emocional.
El conte inventat. Una eina de treball emocional.El conte inventat. Una eina de treball emocional.
El conte inventat. Una eina de treball emocional.Pediatriadeponent
 
Model d’atenció EAR a Badalona i assistència al final de vida en l’entorn res...
Model d’atenció EAR a Badalona i assistència al final de vida en l’entorn res...Model d’atenció EAR a Badalona i assistència al final de vida en l’entorn res...
Model d’atenció EAR a Badalona i assistència al final de vida en l’entorn res...Badalona Serveis Assistencials
 
PAAS i Sostenibilitat Angelina Gonzalez
PAAS i Sostenibilitat Angelina GonzalezPAAS i Sostenibilitat Angelina Gonzalez
PAAS i Sostenibilitat Angelina GonzalezPonenciesASPCAT
 
Novetats PAAS Gemma Salvador
Novetats PAAS Gemma SalvadorNovetats PAAS Gemma Salvador
Novetats PAAS Gemma SalvadorPonenciesASPCAT
 
Enquesta de valoració CDIAP de Catalunya 2010
Enquesta de valoració CDIAP de Catalunya 2010Enquesta de valoració CDIAP de Catalunya 2010
Enquesta de valoració CDIAP de Catalunya 2010Pili Fernández
 
MEMÒRIA PREVENCIÓ 2016
MEMÒRIA PREVENCIÓ 2016MEMÒRIA PREVENCIÓ 2016
MEMÒRIA PREVENCIÓ 2016infodroguesreus
 
Pla Local Infància i Adolescència
Pla Local Infància i AdolescènciaPla Local Infància i Adolescència
Pla Local Infància i AdolescènciaPremsa Sant Cugat
 

What's hot (17)

FSYC - Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions
FSYC - Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccionsFSYC - Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions
FSYC - Pla integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions
 
Programa "Tracta'm bé" Dolors Coll
Programa "Tracta'm bé" Dolors CollPrograma "Tracta'm bé" Dolors Coll
Programa "Tracta'm bé" Dolors Coll
 
Novetats PAAS Conxa Castell
Novetats PAAS Conxa CastellNovetats PAAS Conxa Castell
Novetats PAAS Conxa Castell
 
FSYC - SALUT MENTAL: Reportatge perfils professionals que capaciten
FSYC - SALUT MENTAL: Reportatge perfils professionals que capacitenFSYC - SALUT MENTAL: Reportatge perfils professionals que capaciten
FSYC - SALUT MENTAL: Reportatge perfils professionals que capaciten
 
L'equip de Dipsalut - Anna Loste
L'equip de Dipsalut - Anna LosteL'equip de Dipsalut - Anna Loste
L'equip de Dipsalut - Anna Loste
 
L'Esport Suma - Clara Homs
L'Esport Suma - Clara HomsL'Esport Suma - Clara Homs
L'Esport Suma - Clara Homs
 
Catalunya Central. Abordatge de les demències: un treball en equip
Catalunya Central. Abordatge de les demències: un treball en equipCatalunya Central. Abordatge de les demències: un treball en equip
Catalunya Central. Abordatge de les demències: un treball en equip
 
Deteccio precoç (Judit Ramos Pujol)
Deteccio precoç (Judit Ramos Pujol)Deteccio precoç (Judit Ramos Pujol)
Deteccio precoç (Judit Ramos Pujol)
 
Programa "La Salut Mental és feina de tots"
Programa "La Salut Mental és feina de tots"Programa "La Salut Mental és feina de tots"
Programa "La Salut Mental és feina de tots"
 
Programa millora d'hàbits alimentaris infants de 3 a 12anys basat en el Nutr...
Programa millora d'hàbits alimentaris infants de 3 a 12anys basat en el Nutr...Programa millora d'hàbits alimentaris infants de 3 a 12anys basat en el Nutr...
Programa millora d'hàbits alimentaris infants de 3 a 12anys basat en el Nutr...
 
El conte inventat. Una eina de treball emocional.
El conte inventat. Una eina de treball emocional.El conte inventat. Una eina de treball emocional.
El conte inventat. Una eina de treball emocional.
 
Model d’atenció EAR a Badalona i assistència al final de vida en l’entorn res...
Model d’atenció EAR a Badalona i assistència al final de vida en l’entorn res...Model d’atenció EAR a Badalona i assistència al final de vida en l’entorn res...
Model d’atenció EAR a Badalona i assistència al final de vida en l’entorn res...
 
PAAS i Sostenibilitat Angelina Gonzalez
PAAS i Sostenibilitat Angelina GonzalezPAAS i Sostenibilitat Angelina Gonzalez
PAAS i Sostenibilitat Angelina Gonzalez
 
Novetats PAAS Gemma Salvador
Novetats PAAS Gemma SalvadorNovetats PAAS Gemma Salvador
Novetats PAAS Gemma Salvador
 
Enquesta de valoració CDIAP de Catalunya 2010
Enquesta de valoració CDIAP de Catalunya 2010Enquesta de valoració CDIAP de Catalunya 2010
Enquesta de valoració CDIAP de Catalunya 2010
 
MEMÒRIA PREVENCIÓ 2016
MEMÒRIA PREVENCIÓ 2016MEMÒRIA PREVENCIÓ 2016
MEMÒRIA PREVENCIÓ 2016
 
Pla Local Infància i Adolescència
Pla Local Infància i AdolescènciaPla Local Infància i Adolescència
Pla Local Infància i Adolescència
 

Similar to Presentació Informe Salut Mental Infantil i Adolescents a Catalunya

A criar fills se n’aprèn? Presentació de Sílvia Blanch
A criar fills se n’aprèn? Presentació de Sílvia BlanchA criar fills se n’aprèn? Presentació de Sílvia Blanch
A criar fills se n’aprèn? Presentació de Sílvia BlanchFundació Jaume Bofill
 
Catalogo apoyos. aprenem
Catalogo apoyos. aprenemCatalogo apoyos. aprenem
Catalogo apoyos. aprenemMarta Montoro
 
Cataleg de SUPORTS per infants i joves amb TEA
Cataleg de SUPORTS per infants i joves amb TEACataleg de SUPORTS per infants i joves amb TEA
Cataleg de SUPORTS per infants i joves amb TEAPili Fernández
 
Dossier de premsa Campanya solidària de Nadal Ajuda'ls a créixer
Dossier de premsa Campanya solidària de Nadal Ajuda'ls a créixerDossier de premsa Campanya solidària de Nadal Ajuda'ls a créixer
Dossier de premsa Campanya solidària de Nadal Ajuda'ls a créixerFundacio Pere Tarres
 
Avaluació Eix 1 PMSDR 2016 2020
Avaluació Eix 1 PMSDR 2016 2020Avaluació Eix 1 PMSDR 2016 2020
Avaluació Eix 1 PMSDR 2016 2020infodroguesreus
 
Presentació servei Assessoria de Salut per a Joves (ASJ)
Presentació servei Assessoria de Salut per a Joves (ASJ)Presentació servei Assessoria de Salut per a Joves (ASJ)
Presentació servei Assessoria de Salut per a Joves (ASJ)ajcubelles
 
Resum objectius PMSDR GUIA AVALUACIÓ
Resum objectius PMSDR GUIA AVALUACIÓResum objectius PMSDR GUIA AVALUACIÓ
Resum objectius PMSDR GUIA AVALUACIÓinfodroguesreus
 
Informe “Situació de la salut mental d’infants i adolescents”
Informe “Situació de la salut mental d’infants i adolescents” Informe “Situació de la salut mental d’infants i adolescents”
Informe “Situació de la salut mental d’infants i adolescents” Salut Mental Catalunya
 
HUVH el benestar emocional dels infants, també és salut
HUVH el benestar emocional dels infants, també és salutHUVH el benestar emocional dels infants, també és salut
HUVH el benestar emocional dels infants, també és salutInstitut Català de la Salut
 
Prescripció Social - Joan Colom
Prescripció Social - Joan ColomPrescripció Social - Joan Colom
Prescripció Social - Joan ColomPonenciesASPCAT
 
MEMÒRIA PREVENCIÓ 2020
MEMÒRIA PREVENCIÓ 2020MEMÒRIA PREVENCIÓ 2020
MEMÒRIA PREVENCIÓ 2020infodroguesreus
 
MEMÒRIA PREVENCIÓ 2019
MEMÒRIA PREVENCIÓ 2019MEMÒRIA PREVENCIÓ 2019
MEMÒRIA PREVENCIÓ 2019infodroguesreus
 
Dossier premsa memòria 2016
Dossier premsa memòria 2016Dossier premsa memòria 2016
Dossier premsa memòria 2016Creu Roja Girona
 

Similar to Presentació Informe Salut Mental Infantil i Adolescents a Catalunya (20)

Reptes de la Salut Mental a Catalunya
Reptes de la Salut Mental a CatalunyaReptes de la Salut Mental a Catalunya
Reptes de la Salut Mental a Catalunya
 
A criar fills se n’aprèn? Presentació de Sílvia Blanch
A criar fills se n’aprèn? Presentació de Sílvia BlanchA criar fills se n’aprèn? Presentació de Sílvia Blanch
A criar fills se n’aprèn? Presentació de Sílvia Blanch
 
Catalogo apoyos. aprenem
Catalogo apoyos. aprenemCatalogo apoyos. aprenem
Catalogo apoyos. aprenem
 
Pla de xoc en salut mental de Barcelona
Pla de xoc en salut mental de BarcelonaPla de xoc en salut mental de Barcelona
Pla de xoc en salut mental de Barcelona
 
Cataleg de SUPORTS per infants i joves amb TEA
Cataleg de SUPORTS per infants i joves amb TEACataleg de SUPORTS per infants i joves amb TEA
Cataleg de SUPORTS per infants i joves amb TEA
 
Dossier de premsa Campanya solidària de Nadal Ajuda'ls a créixer
Dossier de premsa Campanya solidària de Nadal Ajuda'ls a créixerDossier de premsa Campanya solidària de Nadal Ajuda'ls a créixer
Dossier de premsa Campanya solidària de Nadal Ajuda'ls a créixer
 
Avaluació Eix 1 PMSDR 2016 2020
Avaluació Eix 1 PMSDR 2016 2020Avaluació Eix 1 PMSDR 2016 2020
Avaluació Eix 1 PMSDR 2016 2020
 
Presentació servei Assessoria de Salut per a Joves (ASJ)
Presentació servei Assessoria de Salut per a Joves (ASJ)Presentació servei Assessoria de Salut per a Joves (ASJ)
Presentació servei Assessoria de Salut per a Joves (ASJ)
 
Resum objectius PMSDR GUIA AVALUACIÓ
Resum objectius PMSDR GUIA AVALUACIÓResum objectius PMSDR GUIA AVALUACIÓ
Resum objectius PMSDR GUIA AVALUACIÓ
 
Informe “Situació de la salut mental d’infants i adolescents”
Informe “Situació de la salut mental d’infants i adolescents” Informe “Situació de la salut mental d’infants i adolescents”
Informe “Situació de la salut mental d’infants i adolescents”
 
Memòria de la Fundació - 2011/2012
Memòria de la Fundació - 2011/2012Memòria de la Fundació - 2011/2012
Memòria de la Fundació - 2011/2012
 
Un projecte que mira al futur "CatSalut-PDSMA"
Un projecte que mira al futur "CatSalut-PDSMA"Un projecte que mira al futur "CatSalut-PDSMA"
Un projecte que mira al futur "CatSalut-PDSMA"
 
11è congrès Diabetis
11è congrès Diabetis11è congrès Diabetis
11è congrès Diabetis
 
Memòria drogues 10
Memòria drogues 10Memòria drogues 10
Memòria drogues 10
 
HUVH el benestar emocional dels infants, també és salut
HUVH el benestar emocional dels infants, també és salutHUVH el benestar emocional dels infants, també és salut
HUVH el benestar emocional dels infants, també és salut
 
Prescripció Social - Joan Colom
Prescripció Social - Joan ColomPrescripció Social - Joan Colom
Prescripció Social - Joan Colom
 
MEMÒRIA PREVENCIÓ 2020
MEMÒRIA PREVENCIÓ 2020MEMÒRIA PREVENCIÓ 2020
MEMÒRIA PREVENCIÓ 2020
 
MEMÒRIA PREVENCIÓ 2019
MEMÒRIA PREVENCIÓ 2019MEMÒRIA PREVENCIÓ 2019
MEMÒRIA PREVENCIÓ 2019
 
Dossier premsa memòria 2016
Dossier premsa memòria 2016Dossier premsa memòria 2016
Dossier premsa memòria 2016
 
Prescripció social
Prescripció social Prescripció social
Prescripció social
 

More from Salut Mental Catalunya

Salut Mental Catalunya - Memòria 2014
Salut Mental Catalunya - Memòria 2014Salut Mental Catalunya - Memòria 2014
Salut Mental Catalunya - Memòria 2014Salut Mental Catalunya
 
“Taules de Salut Mental. Alguns exemples des de la pràctica en el territori“
“Taules de Salut Mental. Alguns exemples des de la pràctica en el territori““Taules de Salut Mental. Alguns exemples des de la pràctica en el territori“
“Taules de Salut Mental. Alguns exemples des de la pràctica en el territori“Salut Mental Catalunya
 
"Taules de Salut Mental. Una eina per al desenvolupament de polítiques locals...
"Taules de Salut Mental. Una eina per al desenvolupament de polítiques locals..."Taules de Salut Mental. Una eina per al desenvolupament de polítiques locals...
"Taules de Salut Mental. Una eina per al desenvolupament de polítiques locals...Salut Mental Catalunya
 
Jornada Salut Mental i territori: Ponència Noel García
Jornada Salut Mental i territori: Ponència Noel GarcíaJornada Salut Mental i territori: Ponència Noel García
Jornada Salut Mental i territori: Ponència Noel GarcíaSalut Mental Catalunya
 
Jornada Salut Mental i territori: Ponència Pauline Guezennec
Jornada Salut Mental i territori: Ponència Pauline GuezennecJornada Salut Mental i territori: Ponència Pauline Guezennec
Jornada Salut Mental i territori: Ponència Pauline GuezennecSalut Mental Catalunya
 
Jornada Salut Mental i territori: Ponència Quim Brugué
Jornada Salut Mental i territori: Ponència Quim BruguéJornada Salut Mental i territori: Ponència Quim Brugué
Jornada Salut Mental i territori: Ponència Quim BruguéSalut Mental Catalunya
 

More from Salut Mental Catalunya (7)

Desitjo-El Paraigua
Desitjo-El ParaiguaDesitjo-El Paraigua
Desitjo-El Paraigua
 
Salut Mental Catalunya - Memòria 2014
Salut Mental Catalunya - Memòria 2014Salut Mental Catalunya - Memòria 2014
Salut Mental Catalunya - Memòria 2014
 
“Taules de Salut Mental. Alguns exemples des de la pràctica en el territori“
“Taules de Salut Mental. Alguns exemples des de la pràctica en el territori““Taules de Salut Mental. Alguns exemples des de la pràctica en el territori“
“Taules de Salut Mental. Alguns exemples des de la pràctica en el territori“
 
"Taules de Salut Mental. Una eina per al desenvolupament de polítiques locals...
"Taules de Salut Mental. Una eina per al desenvolupament de polítiques locals..."Taules de Salut Mental. Una eina per al desenvolupament de polítiques locals...
"Taules de Salut Mental. Una eina per al desenvolupament de polítiques locals...
 
Jornada Salut Mental i territori: Ponència Noel García
Jornada Salut Mental i territori: Ponència Noel GarcíaJornada Salut Mental i territori: Ponència Noel García
Jornada Salut Mental i territori: Ponència Noel García
 
Jornada Salut Mental i territori: Ponència Pauline Guezennec
Jornada Salut Mental i territori: Ponència Pauline GuezennecJornada Salut Mental i territori: Ponència Pauline Guezennec
Jornada Salut Mental i territori: Ponència Pauline Guezennec
 
Jornada Salut Mental i territori: Ponència Quim Brugué
Jornada Salut Mental i territori: Ponència Quim BruguéJornada Salut Mental i territori: Ponència Quim Brugué
Jornada Salut Mental i territori: Ponència Quim Brugué
 

Presentació Informe Salut Mental Infantil i Adolescents a Catalunya

 • 1. Informe sobre l’atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya Presentació: 9/6/2016 L'atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya
 • 2. Cap infant sense colònies 2016 Per què un informe sobre salut mental infantil i adolescent a Catalunya? Informe atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya 2016 L'atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya
 • 3. Informe atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya 2016 OMS: salut mental com una de les prioritats principals i un dels majors reptes de la salut pública  Una prioritat mundial A nivell internacional, prevalença de problemàtiques de salut mental: entre el 10 i el 20% de població infantil i adolescent. Els problemes no tractats en la infantesa tenen forta tendència a persistir a l’edat adulta: el 75% de trastorns mentals comencen abans dels 18 anys (OMS) Despesa anual en salut mental: - 2 €/persona en països desenvolupats. Des de l’OMS s’afirma que la majoria de les necessitats per a una bona salut mental no estan sent satisfetes ni tan sols en les societats més riques. Un percentatge important d’infants no arriba o arriba molt tard a rebre un diagnòstic o orientació sobre el seu malestar psíquic. L'atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya
 • 4. Cap infant sense colònies 2016  Conseqüències Informe atenció a la salut mental infantil i juvenil a Catalunya 2016 •Educació •Relacions socials •Cronificació problema •Estils de vida inestables •Consum tòxics •Conductes autolesives INFANTS •Càrregues objectives i subjectives •Inseguretat, pors, angoixa •Més efectes en l’infant FAMÍLIES •8% del Producte Interior Brut a Espanya •Problemàtiques en la infància costos 10 cops superiors en l’edat ASPECTES SOCIOECONÒMICS Informe atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya 2016 L'atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya
 • 5. Cap infant sense colònies 2016  Factors de risc Afrontar el dia a dia Dificultats social Manca habilitats socials Transició a la vida adulta Incertesa del futur Factors individuals • Ruptures familiars • Conflictes • Abandonament • Adopcions •Estils parentals Família •Pobresa • Problemes d’habitatge • Mala alimentació • Condicions laborals Situació socioeconomica •Valors: individualisme i consumisme • Noves tecnologies • Exigència acadèmica •Consum tòxics L’entorn • Retard en la petició d’ajuda • Afecta benestar i adaptació •Por, culpa, vergonya L’estigma Informe atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya 2016 L'atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya
 • 6. Cap infant sense colònies 2016  Abordatge integral La salut mental infantil i adolescent precisa d’un abordatge integral Centres de salut Escoles i instituts Serveis Socials Espais de lleure i participació Informe atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya 2016 Pla Integral de Salut Mental i Addicions 2014, Línia 2: promoció de la integració de les intervencions en la infància i adolescència L'atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya
 • 7. Cap infant sense colònies 2016  Objectius de l’informe Les dues entitats considerem important conèixer el marc genèric de l’estat de l’atenció a la salut mental en la infància i l’adolescència a Catalunya. L’objectiu principal: analitzar el model d’actuació a Catalunya i la situació de l’atenció en cadascun dels sistemes que el conformen, identificar els reptes i propostes de millora. Metodologia • Revisió documental de + 150 fonts: per la redacció de l’informe i les dades. • Aportacions de + 40 especialistes en una sessió de treball: per l'elaboració dels reptes i identificació de propostes. Informe atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya 2016 L'atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya
 • 8. Cap infant sense colònies 2016 7 reptes de l’atenció a la salut mental d’infants i adolescents a Catalunya Informe atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya 2016 L'atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya
 • 9. Cap infant sense colònies 2016  7 reptes de l’atenció a la salut mental d’infants i adolescents a Catalunya 1. Generalitzar l’aplicació de programes i serveis de promoció i prevenció. 2. Assegurar una atenció integral i coordinada entre els serveis. 3. Disposar d’un sistema d’indicadors per a l’avaluació i la planificació. 4. Garantir la participació activa i l’acompanyament de les famílies, infants i adolescents. 5. Fer accessibles els serveis. 6. Aplicar un model específic en el context escolar que garanteixi els suports adients en salut mental. 7. Garantir els suports adients per a la inclusió i participació comunitària dels infants i adolescents. Informe atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya 2016 L'atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya
 • 10. Cap infant sense colònies 2016  REPTE 1: Generalitzar l’aplicació de programes i serveis de promoció i prevenció Informe atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya 2016 4t nivell 3r nivell 2n nivell 1r nivell 4t nivell 3r nivell 2n nivell 1r nivell Es destinen més esforços en el tractament clínic -quan ja tenim el problema- (nivell 3 i 4) que en la promoció i o risc (nivell 1 i 2). Falta coneixement general sobre què es fa i una planificació. FALTA INVERSIÓ PLANIFICADA EN EL NIVELL DE PREVENCIÓ L'atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya
 • 11. •Mapa d’actuacions i actors implicats. Avaluació dels programes més reconeguts en la funció de detecció i derivació. • Programes d’assessorament prenatal i programes d’atenció en el domicili. • Programes de parentalitat positiva i de capacitació per la criança i les relacions pares-fills. • Programes de sensibilització per a joves, adolescents, famílies i professionals. ESTIGMA. Cap infant sense colònies 2016  Propostes  Promoció i prevenció Informe atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya 2016 4t nivell 3r nivell 2n nivell 1r nivell L'atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya
 • 12. Cap infant sense colònies 2016  REPTE 2: Assegurar una atenció integral i coordinada Informe atenció a la salut mental infantil i juvenil a Catalunya 2016 Intervenció molt fragmentada: mirades i plans de treball parcials Pocs espais i manca de temps per a la reflexió i coordinació interprofessional Coneixement insuficient del conjunt de recursos, funcionament i distribució Dèficit formatiu i competencial. Discontinuïtat assistencial i en una resposta dilatada i no sempre adient L'atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya
 • 13. •Integració funcional dels serveis: plans treball i objectius conjunts, eines compartides, espais estructurats •Desenvolupar programes formatius compartits .Incorporar i desenvolupar la coordinació amb recursos comunitaris d’educació en el lleure i de suport als infants i adolescents, com casals de joves o esplais; així com espais de criança o AMPAS. •Millorar la transició entre recursos CSMIJ-CSMA Cap infant sense colònies 2016  Propostes  atenció integral Informe atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya 2016 L'atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya
 • 14. Cap infant sense colònies 2016  REPTE 3: Disposar d’un sistema d’indicadors per a l’avaluació i la planificació Informe atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya 2016 Moltes diferències en la forma de recollir les dades. Falta informació o aquesta no és accessible. La informació disponible dificulta objectivar la saturació dels serveis i la manca de recursos. MOLTES DADES, POCA ARMONIA L'atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya
 • 15. •Sistematitzar la informació i indicadors dels diferents àmbits (salut, escola i social), per poder fer una anàlisi objectiva i planificar els recursos necessaris en el territori. •Valorar l’opció de fer estudis de prevalença població 0-18 anys •Iniciar estudis epidemiològics per anàlisi de desigualtats territorials i socials. •Millorar la transparència i accessibilitat de dades agregades Cap infant sense colònies 2016  Propostes Sistema d’indicadors Informe atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya 2016 L'atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya
 • 16. Cap infant sense colònies 2016  REPTE 4: Assegurar la participació activa i l’acompanyament de famílies, infants i adolescents •Suport i acompanyament insuficient •Sistema d’informació i formació poc estructurat i en molts casos insuficient. •Espais de participació en els serveis de les famílies i infants molt limitat •Manca suport psicològic i emocional: existeix un predomini de l’orientació assistencial + manca de recursos Informe atenció a la salut mental infantil i juvenil a Catalunya 2016 L'atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya
 • 17. •Invertir en recursos que garanteixen l’accés a la informació, orientació, capacitació, acompanyament i suport psicològic i emocional. •Desenvolupar estratègies que promoguin la participació de les famílies i dels infants i adolescents. •Reforçar a les associacions en el seu paper de promoció de la participació comunitària i d’acompanyament i suport. •Definir accions per identificar i acompanyar els menors en risc de sobretractament i les famílies que se senten desateses pel sistema. Cap infant sense colònies 2016  Propostes: acompanyament famílies Informe atenció a la salut mental infantil i juvenil a Catalunya 2016 L'atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya
 • 18. Cap infant sense colònies 2016  REPTE 5: Fer accessibles els serveis Informe atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya 2016 El lloc de residència pot generar desigualtats. La població socialment més exclosa té més dificultats per accedir als serveis, a l’hora que d’emmalaltir. La saturació dels serveis de salut mental comporta esperes dilatades en el temps per rebre atenció. L’estigma pot dificultar la petició d’ajuda. DESIGUALTATS EN L’ACCÉS L'atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya
 • 19. •Igualar el nivell de recursos i abordatges des de la xarxa en el territori. •Incrementar la capacitat d’atenció dels serveis (CDIAP i CSMIJ) • Treballar des del sistema sanitari amb els sistemes familiar, educatiu, social i comunitari. •Incrementar la capacitat de detecció i derivació dels serveis de proximitat. • Estudi sobre identificació i incidència de barreres que dificulten l’accés als serveis de salut mental. Cap infant sense colònies 2016  Propostes Accés als serveis Informe atenció a la salut mental infantil i juvenil a Catalunya 2016 L'atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya
 • 20. Cap infant sense colònies 2016  REPTE 6: Aplicar un model específic en el context escolar • Insuficients recursos per atendre alumnes amb necessitats derivades d’una problemàtica de salut mental dins l’escola ordinària per garantir la seva inclusió. •Manca de competències i formació per part del professorat. •Limitada funció dels EAPS en relació al suport i acompanyament del professorat •Majors dificultats a la secundària que a la primària, existint limitacions greus en l’atenció dels 12-16 anys. Informe atenció a la salut mental infantil i juvenil a Catalunya 2016 L'atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya
 • 21. •Revisar i avaluar els programes que tenim actualment per tal de valorar la seva funció actual i eficàcia. •Desenvolupar un nou model educatiu que permeti disposar de suports flexibles i que s’adaptin a les necessitats dels infants i adolescents en salut mental. •Formar i acompanyar els professors. Cap infant sense colònies 2016  Propostes  àmbit escolar Informe atenció a la salut mental infantil i juvenil a Catalunya 2016 L'atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya
 • 22. Cap infant sense colònies 2016  REPTE 7: Garantir els suports adients per a la inclusió i participació comunitària dels infants i adolescents •La relació entre salut mental i pobresa està més que demostrada. •L’adolescència, com etapa vital, és una etapa de crisis. •Els recursos en l’àmbit socioeducatiu pels menors i llurs famílies són molt limitats, malgrat detectar més problemàtiques de salut mental. •Falta de recursos intermedis per adolescents amb problemes greus de salut mental • Dificultats per donar una resposta adient des dels CRAE, on la incidència de problemàtiques de salut mental és elevada. Informe atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya 2016 Inclusió en la diferència L'atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya
 • 23. • Garantir serveis de suport social a l’habitatge, a la formació i inserció prelaboral per a adolescents. • Garantir serveis de lleure i espais de trobada que garanteixin la identificació i necessitats dels adolescents. •Revisar el model actual d’atenció als infants vinculats al sistema de protecció social. •Potenciar la figura dels treballadors socials i dels educadors socials. •Reduir els determinants i factors socials de risc: condicions d’ocupació i conciliació amb la vida familiar, situacions d’atur o en l’habitatge. Cap infant sense colònies 2016  Propostes àmbit social i comunitari Informe atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya 2016 L'atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya
 • 24. Informe sobre l’atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya L'atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya