Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

J Thorn-M Lindstrom-Statistisk-bearbetning-for-analys-av-grundvattennivaer

71 views

Published on

Grundvattendagarna 2019

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

J Thorn-M Lindstrom-Statistisk-bearbetning-for-analys-av-grundvattennivaer

 1. 1. Statistisk bearbetning för analys av grundvattennivåer – Ett arbetssätt för att hantera påverkan vid vattenverksamhet 1 2019‐10‐23 Johan Thörn, Matilda Lindström Grundvattendagarna 2019
 2. 2. Västlänken • Cirka 8 km dubbelspårig järnväg varav drygt 6 km i tunnel genom centrala Göteborg. • För pendeltåg och regiontåg. • Tre nya stationer i staden: Göteborgs central, Haga och Korsvägen. 2 Disposition Bakgrund Referensrör Statistisk  bearbetning Arbetssätt Rekommend‐ ationer Slutsatser Station  Centralen Station  Haga Station  Korsvägen
 3. 3. Vattenverksamhet Byggprojekt med grundvattenbortledning kräver tillstånd enligt 11 kap. Miljöbalken. Villkor för vattenverksamhet kan ha olika utformning. Västlänken: Inläckage till bergtunnel och åtgärdsnivåer. 3 Disposition Bakgrund Västlänken Referensrör Statistisk  bearbetning Arbetssätt Rekommend‐ ationer Pressbild: Wolters Kluwer
 4. 4. Grundvattenberoende riskobjekt 4 Disposition Bakgrund Referensrör Statistisk  bearbetning Arbetssätt Rekommend‐ ationer Slutsatser Byggnader – ca 2500 st med grundvattenberoende grundläggning Naturvärden Energibrunnar – ca 500 st Fornlämning: stadslager Servisledningar
 5. 5. Åtgärdsnivåer Västlänken 5 För varje identifierat riskobjekt ska det under anläggningsskedet finnas åtgärdsnivåer grundade på en riskbedömning.  Åtgärdsnivå 1 ska uppmärksamma en första grundvattenpåverkan som är orsakad av Västlänkens arbeten.  Åtgärdsnivå 2 avser den nivå till vilken en grundvattensänkning kan ske utan risk för skada av någon betydelse. Disposition Bakgrund Västlänken Referensrör Statistisk  bearbetning Arbetssätt Rekommend‐ ationer
 6. 6. Mätpunkter Drygt 1000 mätpunkter för grundvatten- nivåmätning inom kontrollprogrammet för grundvatten. Ca 240 av grundvattenrören i undre och övre magasin har individuellt ansatta åtgärdsnivåer. 6 Disposition Bakgrund Referensrör Statistisk  bearbetning Arbetssätt Rekommend‐ ationer Slutsatser
 7. 7. SGU:s tjänst grundvattennivåer, tidsserier Referensrör med lång serie och likartade förhållanden 7 https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare‐grundvattenniva.html Disposition Bakgrund Västlänken Referensrör Statistisk  bearbetning Arbetssätt Rekommend‐ ationer
 8. 8. SGU:s tjänst grundvattennivåer, tidsserier 8 https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare‐grundvattenniva.html Disposition Bakgrund Västlänken Referensrör Statistisk  bearbetning Arbetssätt Rekommend‐ ationer
 9. 9. Extremvärdesanalys Extremvärdesanalys, här har valts T=3 resp 50 år Samvariation med mätrör 9 Disposition Bakgrund Västlänken Referensrör Statistisk  bearbetning Arbetssätt Rekommend‐ ationer
 10. 10. Statistisk bearbetning Automatisk justering av amplitud. Visuell kontroll. 10 Disposition Bakgrund Västlänken Referensrör Statistisk  bearbetning Arbetssätt Rekommend‐ ationer
 11. 11. Statistisk bearbetning Automatisk justering av amplitud. Visuell kontroll. Passa lång referensserie till kort dataserie. 11 Disposition Bakgrund Västlänken Referensrör Statistisk  bearbetning Arbetssätt Rekommend‐ ationer
 12. 12. Statistisk bearbetning Rutinmässigt även för längre serier. Vissa magasin stämmer mycket bra med referensrör. Åtgärdsnivå 1 och 2 beräknas. 12 Disposition Bakgrund Västlänken Referensrör Statistisk  bearbetning Arbetssätt Rekommend‐ ationer
 13. 13. Åtgärdsnivåer • Mätuppdraget UM02 mäter och rapporterar till databas, TMO • Vi granskar värden i databasen 13 Disposition Bakgrund Västlänken Referensrör Statistisk  bearbetning Arbetssätt Rekommend‐ ationer
 14. 14. Orsak till larm • Om ÅN underskrids meddelar TMO detta i form av larm • Larm exporteras till Excel • Jämförs med referensrör, anledning till påverkan bedöms • Mätfel • Naturlig nivåvariation • Påverkad av annan verksamhet • Påverkad av Västlänken 14 Disposition Bakgrund Västlänken Referensrör Statistisk  bearbetning Arbetssätt Rekommend‐ ationer
 15. 15. Larm: Naturligt Larm, naturlig orsak 15 Disposition Bakgrund Västlänken Referensrör Statistisk  bearbetning Arbetssätt Rekommend‐ ationer
 16. 16. Larm: Byggpåverkan Larm, påverkan av bygge 16 Disposition Bakgrund Västlänken Referensrör Statistisk  bearbetning Arbetssätt Rekommend‐ ationer
 17. 17. Åtgärder • Ingen • Följ upp närmare • Rörets läge i relation till pågående bygge • Mät oftare • Fördjupad analys av orsak • Tillsätt geoteknisk utredning • Vissa områden utpekade, utredning klar när den behövs • Ändringar i tätningskoncept • Reglera flöde i skyddsinfiltration • Anläggningar förbereds och finns klara när de behövs 17 Disposition Bakgrund Västlänken Referensrör Statistisk  bearbetning Arbetssätt Rekommend‐ ationer
 18. 18. Rekommendationer • Åtgärdsnivåer = verktyg för att identifiera och kommunicera avvikelser • Förändring i magasin – naturlig, antropogen • Andra anläggningar med eller utan miljödom • Konflikt mellan villkor kan uppstå  Aldrig inskrivna värden i dom!  Bra dialog med tillsynsmyndighet och andra verksamhetsutövare ett måste! 18 Disposition Bakgrund Västlänken Referensrör Statistisk  bearbetning Arbetssätt Rekommend‐ ationer
 19. 19. Tack! 19
 20. 20. Abstract Vid tillståndspliktig grundvattenbortledning enligt miljöbalken behöver grundvattennivåer följas upp för att grundvattenberoende riskobjekt, exempelvis byggnader grundlagda på lera, inte ska skadas. Grundvattennivåerna varierar naturligt över året, och mellan år. För att urskilja vad som är naturlig påverkan och vad som är ett resultat av vattenverksamheten som riskerar att leda till skada på riskobjekt krävs en analys av grundvattennivåer. Många gånger har de observationspunkter för grundvatten som finns tillgängliga för mätning inte tillräckligt långa mätserier för att kartlägga magasinets normala variationer. Vi presenterar ett angreppssätt för hantering av grundvattennivåobservationer vid vattenverksamhet som kan användas som ett analysverktyg för framtagande av åtgärdsnivåer. Åtgärdsnivåer eller larmnivåer för grundvattennivåer kan tas fram genom samvariationsanalys mot referensrör med långa mätserier, t ex från SGUs grundvattennät. Presentationen utgår från framtagande av åtgärdsnivåer för järnvägstunneln Västlänken i Göteborg, där risknivån har valts så att en statistisk treårsnivå föranleder larm och utvärdering av orsak (Åtgärdsnivå 1) och en statistisk 50-årsnivå (Åtgärdsnivå 2) föranleder larm med skyddsåtgärd enligt utvärderingen för Åtgärdsnivå 1. Åtgärdsnivåer finns framtagna för över 250 grundvattenrör i Göteborg. Larm från dessa övervakas, och periodvisa uppdateringar görs med hänsyn till att kunskapen om grundvattenmagasinens beteende successivt växer sig större. Vi visar hur arbetsgången ser ut, och hur detta kommuniceras med tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen i Västra Götaland. Vi visar exempel på när arbetssättet har fångat upp påverkan på grundvattennivåerna från projektet, liksom påverkan från andra aktiviteter som också påverkar stadens grundvattenmagasin. Dessutom beskrivs det olämpligliga med åtgärdsnivåer som fasta nivåer då de baseras på mätseriens omfattning, grundvattenmagasinens fluktuationer, enskilda mätpunkters placering och andra händelser som kan vara svåra att förutsäga. 20 Statistisk bearbetning för analys av grundvattennivåer – Ett arbetssätt för att hantera påverkan vid vattenverksamhet Johan Thörn, Matilda Lindström Bergab

×