Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Architectuur als taal v1 1.1

1,321 views

Published on

Presentatie over architectuur als taal. Hiermee wordt vanuit een architectuurperspectief aangesloten op beheren onder architectuur (beheer architectuur) door Bart de Best

Published in: Business
 • Be the first to comment

Architectuur als taal v1 1.1

 1. 1. Architectuur als taal Presentatie HU 7 maart 20121
 2. 2. Architectuur als taal Wat is architectuur? Waarom architectuur als taal?2
 3. 3. Waarom architectuur?
 4. 4. Informatiesysteemontwikkeling In de loop van de tijd zijn informatiesystemen steeds complexer geworden:  Monolytische systemen op mainframes  Data-extracties naar PC’s  Desktops met lokale applicaties  Decentrale verwerking  Complete rekencentra met mainframes, mini’s, PC’s, koppelingen met extranetten, internetten, clouds etc. De gevolgen zijn dat:  Veranderingen complexe analyses vereisen  Veel redundate services/producten worden gebruikt  De ICT-serviceverlening verstard is4
 5. 5. Informatiesysteemontwikkeling Ontwikkelingen:  Budgetten dalen en kosten stijgen  Contingencyfactoren veranderen sneller en TTM daalt Algemene uitdagingen voor architectuur zijn:  Kortere TTM  Lagere kosten5
 6. 6. Groei in volwassenheid6
 7. 7. De belofte van Architectuur7
 8. 8. De belofte van Architectuur o Betere mogelijkheid tot fasering van ambities o Mogelijkheid tot het maken van synergie keuzes o Lagere beheer- en exploitatiekosten o Kortere time-to-market van nieuwe diensten o Betere vertaling van strategie naar implementatie o Betere regie in geval van uitbesteding o Betere besluitvorming over welke projectportfolio o Beter risicomanagement o Bestuurbaar maken van ICT projecten8
 9. 9. Wat is Architectuur? Een discipline of een functie (de architectuur functie) binnen een organisatie  Eigen taak, bijdrage en verantwoordelijkheden binnen de organisatie  Eigen niveau van ophanging.  Rollen , TVB Een Proces  Manier van werken  Aanhaking op andere processen  Ingebed in organisatie  Betrokken Stakeholders Een Product  Architectuur producten (documenten, presentaties)  Inzicht in de huidige en toekomstige situatie  Richtinggevende documenten9
 10. 10. Definitie architectuur(DYA®) Architectuur is een consistent geheel van principes en modellen dat richting geeft aan ontwerp en realisatie van de processen, organisatorische inrichting, informatievoorziening en technische infrastructuur van een organisatie (DYA).10
 11. 11. Definitie Architectuur(IEEE-Std-1471-2000) Fundamental conception of a system in its environment embodied in its elements, their relationships to each other and to its environment, and the principles guiding its design and evolution. (IEEE-Std-1471- 2000).11
 12. 12. Architectuurprincipes Een architectuurprincipe is een richtlijn of uitgangspunt voor een ontwerper, bouwer (tijdens het ontwerp) of beheerder (tijdens beheer) die richting geeft aan keuzes in de verandering. Principes zijn algemene kaders en richtlijnen die bedoeld zijn om langdurig toe te passen.12
 13. 13. Principes Statement De principe als een statement. Bij voorkeur in 1 regel, communiceerbaar. Rationale In hoofdlijnen de opbrengsten van het hanteren van het principe. Implicaties Wat zijn de implicaties van het principes. Referenties Wat zijn de referenties naar andere documenten, bronmateriaal etc.13
 14. 14. Voorbeeldprincipe Alle informatie wordt eenmalige opgeslagen en meervoudig gebruikt Act as one De organisatie, processen en informatie zijn service gericht opzet.14
 15. 15. Hierarchie van principes Enterprise principes Domein principes  Business -> Globale inrichting  IT -> Veelal strikter richting standaarden Project / Programma principes15
 16. 16. Architectuurmodel Visualisatie en beschrijving van bestaande (IST) en gewenste situatie (SOLL). Modellen zijn bedoeld voor inzicht, samenhang en sturing. Modellen ter ondersteuning van de communicatie.16
 17. 17. Verschillen en overeenkomsten Beleidsuitgangspunten: Architectuurprincipes:  Richtinggevend  Richtinggevend  Concreet  Abstract  Voorschrijvend  Inperkend qua vrijheden  Tijdsgebonden  Tijdloos Architectuurmodellen: • Geven de samenhang der dingen weer (beeldvormend). • Zijn een eerste stap naar het toepassen van de architectuurprincipes. • Geven op hoofdlijnen een nadere invulling aan de beleidsuitgangspunten en architectuurprincipes.17
 18. 18. Referentiearchitectuur De verzameling van architectuurprincipes en architectuurmodellen Scope:  Business architectuur  Informatie architectuur  Technische architectuur  Beheer, beveiliging18
 19. 19. BusinessdoelenDYA®Architectuur Business- Informatie- TechnischeWerkmodel architectuur architectuur architectuur Domeinen Prod/ Proces Orga- Gege- Appli- Middle- Plat- Net- dienst nisatie vens catie ware form werk Abstract Algemene principes Migratie Beleidslijnen (concrete principes) Modellen IST / SOLL Ontwerp Concreet Realisatie19
 20. 20. Architectuur Niveaus Enterprise Domein/Programma Project Architectuur Architectuur Architectuur Project Domein Project Organisatie Programma Project Strategisch, Tactisch, Operationeel, •Visie •Vertalen •Executie •Abstract •Kiezen •Detail •Wat •Sturen •Hoe20 •Denken •Doen
 21. 21. Gelaagde Architectuur – Organisaties en Ketens Europe VS .. Netherlands UK Denmark Germany Austria France .. Gemeenten Sociale Keten Ministeries Provincies OOV Sector Onderwijs Waterschappen municipality municipality .. GSD UWV CWI SVB .. CFI IBG .. Amsterdam Rotterdam21
 22. 22. Gelaagde Architectuur – Architectuur raamwerken European Federal Interoperability Enterprise Framework Architecture E-Government The Administration NORA interoperability Reference SAGA - .. on the net framework profile SUWI Onderwijs Gemma MARIJ Petra - Wilma Keten. Sector arch Gemeente Gemeente .. GSD UWV CWI SVB .. CFI IBG .. Amsterdam Rotterdam22
 23. 23. Architectuur als taal Wat is architectuur? Waarom architectuur als taal?23
 24. 24. Risico management (1) Wat is risico management:  Het bepalen van faalfactoren:  Van een change  Van een project  Van een programma  Het bepalen van kansen * impact  Het bepalen van proactieve en reactieve tegenmaatregelen24
 25. 25. Risico management (2) Risico management omvat de objecten:  Van een service  Van een product  Van een proces  Van een project25
 26. 26. Risico management (3) Beheersing in vakgebieden:  Architectuur – architect  We komen niet van A naar B, geen hergebruik, het portfolio is out-of-date  Project management – project manager  We halen de doelen van tijd, geld en functionaliteit niet  Systeemontwikkeling – ontwerper / bouwer  Het is niet maakbaar en haalbaar  Test management – tester  Er zitten te veel defecten in  Service management – beheerder  We halen de SLA normen niet  Business - gebruiker  We kunnen niet wat we willen en wat we kunnen voldoet niet aan onze kwaliteitsnormen26
 27. 27. Babylonische spraakverwarring Taal? Object? Service Architectuur Producten? Management ICT- Services Systeem Project ontwikkeling Management Test Management27
 28. 28. Babylonische spraakverwarring Service Architectuur Management Modellen CI’s Taal: TOGAF, DYA, etc. Taal: ITIL, ASL, BiSL, MOF, etc. Object: Modellen ICT- Object: CI’s Producten: Principes, Services Producten: SLA, RFC, etc. Modellen, RA, PSA, Deployable Units Producten Informatie Systeem Project ontwikkeling systemen Management Taal: DSDM, RUP, Agile, etc. Test Taal: Prince2, IPMA, etc. Object: Programmatuur Management Object: Producten Producten: SAD, Sprint, Producten: Projectbrief, PID, Sourcode, etc. PBS, Faseplannen Taal: TMAP (NEXT), Testframe, SmarTEST etc. Object: Informatiesysteem28 Producten: Testplannen, testcases
 29. 29. Risicobeheersing vereist communicatie Service Management Architectuur Bouw- stenen Systeem Project ontwikkeling Management Test Management29
 30. 30. GSA stappenplan30
 31. 31. GSA Stap 1.1ProcesContextdiagram31
 32. 32. GSA Stap 1.1ProcesDataFlowDiagram32
 33. 33. GSA Stap 1.1KSF-schema33
 34. 34. GSA Stap 1.2 Applicatiebeeldvorming34
 35. 35. GSA Stap 1.3InfrastructuurBeeldvorming35 35
 36. 36. GSA Stap 2 Scope Doel:  Decompositie  Change Inventarisatie  Object identificatie Risicogebieden:  Use Cases  SBB-A  SBB-I36
 37. 37. GSA Stap 2.2 SBB-A37
 38. 38. GSA Stap 2.3 SBB-I38
 39. 39. GSA Stap 2.1SBB versusUse Case39 39
 40. 40. GSA Stap 3Risicoanalyse Doel:  Risicobepaling  Risicoweging  Tegenmaatregelen40
 41. 41. GSA Stap 3.2Risicoanalyse applicaties41
 42. 42. GSA Stap 3.3Risicoanalyse infrastructuur42
 43. 43. Vragen43
 44. 44. Meer informatie? De meer dan 30 artikelen van Bart de Best zijn gepubliceerd op de volgende sites: www.sps.nl www.glidepath.nl www.ngn.nl www.rh-a.nl www.dbmetrics.nl4444 www.itmg.nl
 45. 45. Meer informatie? Meer publicaties en of activiteiten van Pascal Huijbers zijn te vinden en te volgen op: www.ngi.nl www.informatie.nl www.sca-alliance.com www.via-nova-architectura.org4545 www.skeap.org
 46. 46. PublicatiesISBN-13: ISBN-13: 97890813380119789012116633 ISBN13: 9789071501470 WWW.LEONON.NLISBN-13: ISBN-13:9789039524992 9789071501456
 47. 47. Literatuur References[Alexander, 1977] C. Alexander et al, “A Pattern Language”, Oxford University Press, 1977 [Cace, 2008] B. Cace, “Architecture Patterns for Enterprise-wide SOA”, Via Nova Architectura, 2008 [2][IBM, 2008] IBM’s developerWorks site, IBM Patterns for e- business IEEE 1471:www.iso-architecture.org/ieee-1471 Togaf – www.opengroup.com / togaf SKEAP – www.skeap.org47
 48. 48. LiteratuurBeheren onder architectuur ISBN 9789081338011Publicaties in IT Beheer Magazine www.dbmetrics.nlKetenbeheer in de praktijk ISBN 90 12 11663 5Acceptatiecriteria ISBN 90 395 2499 848

×