Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Een praktische invulling van TOGAF

2,869 views

Published on

TOGAF is een belangrijke standaard voor enterprise-architectuur en beschrijft onder meer een methode en te ontwikkelen producten. De standaard is alleen niet erg toegankelijk beschreven en bevat daarnaast ook allerlei zaken die niet altijd belangrijk zijn. Danny Greefhorst zal daarom een praktische invulling van TOGAF beschrijven die ervoor zorgt dat het eenvoudiger wordt deze standaard toe te passen. Hij zal laten zien welke activiteiten, technieken en producten het meest belangrijk zijn en bij elkaar de essentie van TOGAF en enterprise-architectuur weergeven. Aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk wordt het voor de deelnemers ook duidelijk hoe zij dit zelf zouden kunnen doen in hun eigen organisatie.

Published in: Business

Een praktische invulling van TOGAF

 1. 1. Een  prak)sche  invulling  van   TOGAF  voor  enterprise-­‐ architectuur   Danny  Gree)orst   dgree)orst@archixl.nl  
 2. 2. Agenda   •  Korte  inleiding  TOGAF   •  De  essen;e  van  de  Architecture  Development  Method   •  De  essen;e  van  het  Architecture  Content  Framework   •  De  essen;e  van  het  Architecture  Capability  Framework   2
 3. 3. Over  mijzelf   1991-­‐  1995:   Informa;ca,   Universiteit   Utrecht   1995-­‐2001:   Researcher,   SoTware   Engineering   Research   Centre   2001-­‐2006:     IT-­‐Architect,   IBM   2006-­‐2007:   Consultant,   Yellowtail   2008-­‐nu:   Directeur/ consultant,   ArchiXL  
 4. 4. •  Beheerd  door  The  Open  Group   •  Publiek  beschikbaar   •  Uitgebreid  en  breed  inzetbaar   •  Leveranciersona)ankelijk   •  Aanpasbaar  aan  context   •  Complementair  met  andere   raamwerken  en  technieken   •  Gebaseerd  op  prak;jk   •  Breed  geadopteerd   4   TOGAF  
 5. 5. Architecture  Development  Method   5   •  Bepalen  processen  en  besturing   •  Bepalen  organisa;e  en  team   •  Aanpassen  methode  aan  context   •  Implementeren  tools   •  Vaststellen  belanghebbenden   •  Analyseren  doelen,  uitgangspunten   •  Vaststellen  veranderbereidheid   •  Opstellen  architectuurprincipes   •  Opstellen  architectuurvisie   •  Opstellen  plan  van  aanpak   •  Verzamelen  referen;emodellen   •  Vaststellen  huidige  situa;e   •  Bepalen  gewenste  situa;e   •  Bepalen  gewenste  veranderingen   •  Valideren    en  reviewen   •  Begrijpen  organisa;econtext   •  Groeperen  gewenste  veranderingen   •  Bepalen  a)ankelijkheden   •  Opstellen  implementa;estrategie   •  Opstellen  roadmap  met  ini;a;even   •  Bepalen  kosten+baten  van  ini;a;even   •  Inschaben  noodzakelijke  ;jd+capaciteit     •  Prioriteren  ini;a;even   •  Opstellen  implementa;eplan   •  Begeleiden  opstart  van  ini;a;even   •  Opstellen  eisen  aan  ini;a;even   •  Begeleiden  en  adviseren  ini;a;even   •  Toetsen  producten  aan  opgestelde  eisen   •  Documenteren  van  resultaten   •  Vastleggen  eisen  en  prioriteiten   •  Analyseren  impact  van  nieuwe  eisen   •  Bewaken  risico’s  en  nemen  maatregelen   •  Signaleren  interne+externe  veranderingen   •  Analyseren  veranderingen   •  Formuleren  aanbevelingen   •  Aanbrengen  wijzigingen  in  architectuur  
 6. 6. De  belangrijkste  fasen  in  de  ADM   6   •  Het  is  moeilijk  om  de  toekomst  te   voorspellen   •  kennis  en  inzichten  veranderen   •  doelstellingen  en  prioriteiten  veranderen   •  de  wereld  verandert   •  De  rich;ng  is  belangrijker  dan  de   eindsitua;e   •  Een  goede  architectuur  is   betekenisloos  als  deze  niet  wordt   geimplementeerd   •  Sluit  architectuur  aan  op  de  overige   veranderprocessen   •  Betrek  de  overige  rollen  die   verantwoordelijk  zijn  voor   verandering  
 7. 7. 7   governancestructuur en -principes governancestructuur en -principes Enterprise   governance   doelstellingen en beleidsuitgangspunten oplossing doelstellingen, beleidsuitgangspunten en roadmap architectuurprincipes en -modellen, roadmap Strategie  en  beleid   Programma’s  en   projecten   behoeften behoeften projectdocumenten architectuurprincipes en -modellen, compliance reviews programma/ project definitie voortgang Opera;e   en  beheer   Programma  en  project   poreoliomanagement   Enterprise   architectuur   behoeften architectuurprincipes, modellen en roadmap doelstellingen, beleidsutgangspunten en roadmap behoeften, configuratie-items architectuurprincipes en -modellen
 8. 8. De  essen;e  van  de  ADM   8   1. Identificeren van veranderfactoren 2. Opstellen van architectuurprincipes 3. In kaart brengen van de huidige situatie 4. Bepalen van de impact van veranderfactoren 5. Bepalen van de gewenste situatie 6. Bepalen van de veranderinitiatieven
 9. 9. Architecture  Content  Framework   9  
 10. 10. De  essen;e  van  het  Architecture  Content  Framework   10   Principle   Goal   Func;on   Data  En;ty   Informa;on   System  Service   Plaeorm   Service   Constraint   Requirement   Driver   Objec;ve  
 11. 11. Rich;nggevende  uitspraken   11   Doelstellingen   Eisen   Beleids   uitgangspunten   Architectuur   principes   Ontwerp   keuzen   B   T  I   B   T  I   B   T  I   B   T  I   B   T  I   Ontwikkelingen   B   T  I   BehoeTen   B   T  I   Richtlijnen  Standaarden   B   T  I  B   T  I   Missie,  visie  en   kernwaarden  
 12. 12. Rela;e  met  Architecture  Content  Framework   12   Doelstellingen   Eisen   Beleids   uitgangspunten   Architectuur   principes   Ontwerp   keuzen   B   T  I   B   T  I   B   T  I   B   T  I   B   T  I   Ontwikkelingen   B   T  I   BehoeTen   B   T  I   Richtlijnen  Standaarden   B   T  I  B   T  I   Missie,  visie  en   kernwaarden   Principle   Goal   Constraint   Requirement   Driver   Objec;ve  
 13. 13. Voorbeeld   13   Doelstellingen   Eisen   Beleids   uitgangspunten   Architectuur   principes   Ontwerp   keuzen   B   T  I   B   T  I   B   T  I   B   T  I   B   T  I   Ontwikkelingen   B   T  I   BehoeTen   B   T  I   Richtlijnen  Standaarden   B   T  I  B   T  I   Missie,  visie  en   kernwaarden   Klantgerichtheid   Digitalisering   Self-­‐service   Alle   overheidsdiensten   digitaal   Alle  kanalen  blijven   open   Diensten  worden   digitaal  beschikbaar   gesteld   FormDesk  is  onze   formulieren-­‐ generator   Het  systeem  biedt   digitale  formulieren   Formulieren  tonen   al;jd  NAW  gegevens   en  BSN   We  maken  1   invulformulier  
 14. 14. Wat  zijn  architectuurprincipes?     •  Rich;nggevende  uitspraken  die   doelstellingen,  behoeTen  en   beleidsuitgangspunten  vertalen   naar  gewenste  inrich;ng     Waarom  architectuurprincipes?   •  Ze  richten  zich  op  de  essen;e   •  Ze  zorgen  ervoor  dat  de   architectuur  toekomstgericht  is   •  Ze  zorgen  ervoor  dat  je  bewust   keuzes  kunt  maken     Wat  zijn  de  toepassingsmogelijk-­‐ heden  van  architectuurprincipes?   •  Visievorming   •  Vertaling  van  strategie  naar   opera;e   •  Documenteren  en  traceren   •  Codificeren  kennis   •  Ondersteunen  planning   14   Focus  op  architectuurprincipes  
 15. 15. Func;es  en  gegevens  zijn  de  basis  voor  de  inrich;ng   15   Ledennet   Secretariaat   Prospect   Lid   Contribu;e   Lid   Evenement   Kennis   Ar;kel   Blog   Presenta;e   Webinar   Web-­‐site   Mobiele   App(s)   Informa;e   voor  leden   PE-­‐punt   Evenement   Kennis   Evenement   Evalua;e   Persoonlijke   profielen   gegevens  func;e   zoeken  in   alles   samenwerken/ sociaal   beheren  eigen   gegevens   (sociaal)   inloggen   aanmaken   evenement   versturen   nieuwsbrief   evalueren   evenement   Lid   Informa;e  voor   niet-­‐leden   lead   genera;e   Prospect   Wijzigingen  in   gegevens  lid   PE-­‐punt   registra;e   PE-­‐punt   Leverancier   enquete   samenwerken/ sociaal   aanmelden  voor   evenement   Agenda   Foto   no;fica;es   (sociaal)   inloggen   verzorgen   webinar   Evenement   Andere   kanalen   retarge;ng   Link  naar   ledennet   boeken  zaal   met  kor;ng  personaliseren  
 16. 16. E-­‐mail  en   agenda   Telefonie  en     video   conferen;e   Sociale   interac;e   Co-­‐crea;e   Persoonlijke   profielen   Digitale  diensten   Open   content   Digitaal  leren   en  toetsen   Onderzoeks   gegevens   Digitale   documenten   Onderwijs   administra;e   Onderzoeks   administra;e   Bedrijfsvoerings   administra;e   Algemene   informa;e   Archief   Verbinding  met   alumni   digitaal   poreolio   digitale   iden;teit   individuele   leerweg   werkveld   Toegang   Toegangs   controle   Persoonlijke   informa;e   Integra;e  Zoeken   No;fica;e  Dashboard   verbinden   onderwijs  
 17. 17. Directory IT-systeem Monitoring en audit Self-serviceAutorisatieadministratie Identiteitenadministratie DoelsystemenAutoritatieve bronnen Prospect Interne medewerker Externe medewerker Leverancier Gast Rol Deelnemer Organisatie onderdeel Rol Autorisatie-object Identiteit Autorisatie Provisioning Authenticatie en autorisatie Organisatie onderdeel IT-systeem Identity- en accessmanagementsysteem Account Account Authenticatiemiddel Autorisatie-object Autorisatie Rol Rol Autorisatie-object Account Autorisatie Authenticatiemiddel IT-systeem Administreren identiteiten Bewaken geldigheid account Creëren account en initieel wachtwoord Zelfregistreren Beheren persoonlijk profiel Wijzigen wachtwoord Resetten wachtwoord Raadplegen rollen Aanvragen rol Aanvragen autorisatie Afleiden rollen uit huidige autorisaties Administreren rollen & autorisaties Delegeren autorisatiebeheer Controleren functiescheiding Automatisch koppelen rollen Synchroniseren identiteiten Synchroniseren accounts Ondersteunen hand- matige provisioning Monitoren provisioning Synchroniseren autorisaties Provisionen naar cloudapplicatie Genereren token Controleren token Risico-gebaseerd authenticeren Sterk authenticeren Authenticeren met formulier Inloggen in web- of desktopapplicatie Grofmazig autoriseren Autoriseren applicatie Uitloggen Audit trail Rapporteren verschil IST-SOLL Rapporteren huidige autorisaties Fijnmazig autoriseren
 18. 18. 18   Directory IT-systeem Monitoring en audit Self-serviceAutorisatieadministratie Identiteitenadministratie DoelsystemenAutoritatieve bronnen Prospect Interne medewerker Externe medewerker Leverancier Gast Rol Deelnemer Organisatie onderdeel Rol Autorisatie-object Identiteit Autorisatie Provisioning Authenticatie en autorisatie Organisatie onderdeel IT-systeem Identity- en accessmanagementsysteem Account Account Authenticatiemiddel Autorisatie-object Autorisatie Rol Rol Autorisatie-object Account Autorisatie Authenticatiemiddel IT-systeem NetIQ SimpleSAML OpenLDAP Administreren identiteiten Bewaken geldigheid account Creëren account en initieel wachtwoord Zelfregistreren Beheren persoonlijk profiel Wijzigen wachtwoord Resetten wachtwoord Raadplegen rollen Aanvragen rol Aanvragen autorisatie Afleiden rollen uit huidige autorisaties Administreren rollen & autorisaties Delegeren autorisatiebeheer Controleren functiescheiding Automatisch koppelen rollen Synchroniseren identiteiten Synchroniseren accounts Ondersteunen hand- matige provisioning Monitoren provisioning Synchroniseren autorisaties Provisionen naar cloudapplicatie Genereren token Risico-gebaseerd authenticeren Sterk authenticeren Inloggen in web- of desktopapplicatie Grofmazig autoriseren Autoriseren applicatie Uitloggen Audit trail Rapporteren verschil IST-SOLL Rapporteren huidige autorisaties Fijnmazig autoriseren AD ADFS Controleren token Authenticeren met formulier Niet beschikbaar HAN Google provisioning
 19. 19. Leg  een  architectuurrepository  aan  en  deel  kennis   19  
 20. 20. Gebruik  referen;e-­‐architecturen   20  www.referen)earchitectuur.nl  
 21. 21. Hoger  Onderwijs  Referen;e  Architectuur  (HORA)   21  h?p://www.wikixl.nl/wiki/hora  
 22. 22. Valorisatie Onderwijsondersteuning Onderzoeksondersteuning OnderzoekOnderwijs Onderwijs ontwikkeling Onderwijs planning Onderwijs uitvoering Roostering Deelnemer werving Inschrijving Onderzoeks administratie Onderzoeks ontwikkeling Onderzoeks opzet Onderzoeks publicatie Toetsing Deelnemer counseling Diplomering Kennis uitnutting Onderzoeks uitvoering Onderzoeks assistentie Deelnemer begeleiding Informatie ontsluiting Informatie levering Bedrijfsvoering Human Resource Management Financieel management Facilitair management Communicatie management Inkoop management Contact management Juridisch management Informatie en Technologie management Sturing Beleid en planvorming Verander management Verbeter management Verantwoording Strategie en governance Informatie doorlevering Bedrijfsfunc;emodel  
 23. 23. Informatie ontsluiting Onderzoeksondersteuning ValorisatieOnderzoek Onderwijsondersteuning Onderwijs Bedrijfsvoering Sturing Beleid en planvorming •  Beleidsvorming en evaluatie •  Enterprise architectuur •  Tactische planning •  Productportfoliomanagement Verbetermanagement •  Procesmanagement •  Performancemanagement •  Kwaliteitsmanagement •  Operationeel management Onderwijsontwikkeling •  Opleidingsontwikkeling •  Onderwijseenheidontwikkeling •  Onderwijsmateriaalontsluiting •  Opleidingsevaluatie •  Onderwijseenheidevaluatie Inschrijving •  Aanmeldingsregistratie •  Deelnemermatching •  Deelnemerinschrijving •  Deelnemerherinschrijving •  Deelnemeruitschrijving Verandermanagement •  Programma en project- portfoliomanagement •  Programmamanagement •  Projectmanagement •  Innovatie Onderzoeksontwikkeling •  Onderzoeksvraagidentificatie •  Onderzoekspartnering •  Onderzoeksplanning •  Financieringswerving Toetsing •  Toetsvoorbereiding •  Toetsuitvoering •  Toetsbeoordeling •  Vaststelling verworven competenties Deelnemerwerving •  Marktonderzoek •  Marktbewerking •  Informatieverstrekking •  Prospectondersteuning Verantwoording •  Interne rapportages •  Jaarverslaglegging •  Accreditatie •  Uitvoering Standard Evaluation Protocol •  Overige externe rapportages •  Integrale veiligheidsbewaking Human Resource Management •  Formatieplanning •  Werving en selectie •  Medewerkerontwikkeling •  Medewerkerbeoordeling •  Medewerkeradministratie •  Tijdregistratie •  Salaris- en declaratieverwerking •  Ziekte en verzuimadministratie Financieel management •  Begrotingsconstructie •  Grootboekbeheer •  Activabeheer •  Facturering •  Debiteurenbeheer •  Crediteurenbeheer •  Betalingen •  Vermogensbeheer Facilitair management •  Gebouwbeveiliging •  Cateringbeheer •  Schoonmaak •  Afvalbeheer •  Vastgoedontwikkeling •  Gebouwbeheer •  Goederenafhandeling •  Bedrijfshulpverlening •  Documentafhandeling en archivering Informatie en Technologie management •  Functioneel beheer •  Gegevensbeheer •  Informatiebeveiliging •  Identiteitenbeheer •  Applicatie-ontwikkeling •  Applicatiebeheer •  IT-infrastructuurontwikkeling •  IT-infrastructuurbeheer Communicatiemanagement •  Imago-ontwikkeling •  Interne communicatie •  Externe communicatie Inkoopmanagement •  Aanbesteden •  Leveranciersbeheer •  Contractbeheer •  Bestellen Contactmanagement •  Contactbeheer •  Servicemanagement •  Relatiebeheer •  Alumnibeheer Juridisch management •  Compliancebeheer •  Juridisch adviseren •  Juridische bescherming •  Afhandeling bezwaren en beroepen •  Klachtenafhandeling Onderwijsuitvoering •  Voorbereiding onderwijsactiviteit •  Leergroepvorming •  Uitvoering onderwijsactiviteit Onderwijsplanning •  Onderwijsadministratie •  Onderwijseenheidinschrijving •  Toetsinschrijving •  Onderwijsactiviteitenplanning •  Vraagprognostisering •  Lesgroepvorming •  Inzet en middelenplanning Onderzoeksuitvoering •  Literatuuronderzoek •  Gegevenscollectie •  Gegevensverwerking en -analyse •  Onderzoeksprotocoltoetsing •  Promovendusbegeleiding Onderzoekspublicatie •  Publicatiecreatie •  Collegiale toetsing •  Kennisoverdracht naar vakgenoten •  Kennisoverdracht naar onderwijs Onderzoeksopzet •  Bronidentificatie •  Onderzoeksprotocolontwikkeling •  Onderzoeksinstrumentontwikkeling Kennisuitnutting •  Kennisoverdracht naar maatschappij •  Kennisoverdracht naar bedrijven •  Octrooiwerving •  Kennisvermarkting •  Start-upbegeleiding Deelnemercounseling •  Studiekeuzebegeleiding •  Persoonlijke situatiebegeleiding •  Arbeidsmarktbegeleiding Diplomering •  Kwalificatiecontrole •  Bindend studieadvies •  Waardedocumentverstrekking Roostering •  Lesroosterconstructie •  Toetsroosterconstructie •  Roosterpublicatie •  Roosterwijziging Onderzoeksadministratie •  Financieringsondersteuning •  Onderzoeksregistratie •  Vergunningswerving •  Onderzoeksobjectwerving Strategie en governance •  Strategische planning •  Enterprise governance •  Organisatiemanagement •  Enterprise risicomanagement Deelnemerbegeleiding •  Studieloopbaanbegeleiding •  Stage en afstudeermatching •  Stage en afstudeerbegeleiding Informatielevering •  Onderzoeksresultaatborging •  Onderzoeksresultaatarchivering •  Onderzoeksresultaatpreservering •  Onderzoeksresultaatontsluiting Onderzoeksassistentie •  Onderzoeksgegevensbeheer •  Impactanalyse Informatiedoorlevering •  Ontsluiting digitale databanken •  Ontsluiting digitaal materiaal •  Ontsluiting fysiek materiaal •  Informatievaardigheids ondersteuning
 24. 24. Valorisatie Onderwijsondersteuning Onderzoeksondersteuning OnderzoekOnderwijs Onderwijsplanning Onderwijsuitvoering Roostering Deelnemerwerving Inschrijving Onderzoeksadministratie Onderzoeksontwikkeling Onderzoeksopzet OnderzoekspublicatieToetsing Deelnemercounseling Diplomering Kennisuitnutting Onderzoeksuitvoering Onderzoeksassistentie Deelnemerbegeleiding Informatie ontsluiting Informatielevering Bedrijfsvoering Human Resource Management Financieel management Facilitair management Communicatie management Inkoop management Contact management Juridisch management Informatie en Technologie management Sturing Beleid en planvorming Verandermanagement Verbetermanagement VerantwoordingStrategie en governance Informatiedoorlevering Business  Objects   Qlikview   Decos   Onderwijsontwikkeling Educator   QMP   BlackBoard   Ephorus   CITO   Baseline   Educator   MapleTA   MS  SQL  Server   Progress.net   MS  Dynamics   Google  Apps   NHL  App   Syllabus+   Progress.net   Drupal   Winris   MS  Dynamics   LBS   A-­‐Z  lijst   LinkResolver   Write-­‐N-­‐Cite   3M  HAN   Werkurenkaart   YouForce   FMS   Omnicard   Vecos   ING  e-­‐banking   Magnacarta   Paycubes   Salto   TELEForm   Planon   Johnson  Ctl   Decos   Peter  Connects   TopDesk   OpenLDAP   NetIQ   NHL  App   NarrowCast   MijnNHL   NHL.NL   Progress.net   BlackBoard   Wintoets   SafeAssign   CMD-­‐eigen   E-­‐folio   Edugroepen  MySchoolsNW   Presenta;ons2Go   NHL  App   NHL  App   Timetell   Digitaal  declareren   CISCO  prime   Novell  IDM   SimpleSAML   Educator   Business  Objects   MS  SQL  Server   FMS   TopDesk   Progress.net   DEBENU  PDF   Winris   MSO   MODA  
 25. 25. 25   Architecture  Capability  Framework  
 26. 26. Essen;ele  verandering  van  competen;es   26  
 27. 27. Kernac;viteiten  van  een  architect   Verbeelden:  vertaalt  de  zingeving  van  organisa;es  naar  een  visie   op  de  vormgeving  van  organisa;e,  processen  en   informa;evoorziening   Afstemmen:  vertaalt  inhoudelijke  kennis,  ideeën  en  meningen   van  individuen  naar  gemeenschappelijke  uitgangspunten,   structuren  en  plannen     Structureren:  brengt  complexe  informa;e  op  verschillende   abstrac;eniveau’s  terug  tot  de  essen;ële  structuur     27  
 28. 28. Kerncompeten;es  van  een  architect   Kennis  en  inzicht   •  HeeT  kennis  van  wat  typische  inrich;ngen  van  organisa;e,   processen  en  informa;evoorziening  zijn  en  wat  er  de  voor-­‐  en   nadelen  van  zijn.   •  HeeT  kennis  van  methoden  en  technieken  voor  het  opstellen   van  architectuurprincipes  en  het  modelleren  van  processen,   gegevens  en  applica;es  zoals  TOGAF  en  ArchiMate.   28  
 29. 29. Kerncompeten;es  van  een  architect   Toepassen  kennis  en  inzicht   •  Is  in  staat  om  gegeven  een  probleemsitua;e  een   gestructureerde  aanpak  te  bepalen  om  te  komen  tot   relevante  inrich;ngskeuzen.   •  Is  in  staat  om  passende  inrich;ngskeuzes  te  bepalen  gegeven   specifieke  doelstellingen.   •  Is  in  staat  om  verzamelde  informa;e  om  te  zeben  in  een   model  dat  een  relevant  perspec;ef  biedt  op  de  informa;e.     29  
 30. 30. Kerncompeten;es  van  een  architect     Oordeelsvorming   •  Is  in  staat  om  te  bepalen  welke  inrich;ngskeuzes  op  een   bepaald  moment  gemaakt  moeten  worden.   •  Is  in  staat  om  te  bepalen  welke  informa;e  en  meningen   verzameld  moeten  worden  om  keuzes  te  onderbouwen.   •  Is  in  staat  om  de  hoofd-­‐  en  bijzaken  te  onderscheiden  in   verzamelde  informa;e  en  terug  te  brengen  tot  de  essen;e.   30  
 31. 31. Vragen?   31  

×