Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2011-11-10 Vishwasya Vrittantam

575 views

Published on

Daily Sanskrit Newpaper PDF upload.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2011-11-10 Vishwasya Vrittantam

  1. 1. Title Code : GUJSAN00011/06/1/2011-TC ‚¢¬ÊŒ∑§— «UË.‚Ë. ÷^ Ô á ÁflESÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜ ( ¬˝Ê× ŒÒÁŸ∑§ ) ‚Í⁄à á fl·¸ - 1 á •VU - 166 á Áfl∑˝§◊ÊéŒ - 2067, •ÊÁ‡ÔflŸ ‡ÊÈÄ‹ øÃÈŒ¸‡ÊË á ÁŒŸÊVU - 10 •Ä≈ÍU’⁄ 2011, ‚Ù◊flÊ‚⁄— á ¬ÎD - 4 á ◊ÈÀÿ - 3 L§. Editor - D.C. Bhatt á Vishvasya Vrutantam (Morning Daily) Surat á year - 1 á Issue : 166 á Date : 10-10-2011, Monday á Page : 4, Price 3/- Mob. 98984 78454‡ÊËÃ∑§Ê‹ËŸÊÁœfl‡ÊÔŸ ¡Ÿ‹Ù∑§¬Ê‹ Áflœÿ∑§SÿÔ øøʸ ŸÊª¬È⁄, ÁŒ. 09 ‚¢ÉÊ‚èÿÊ— Á∑§◊Õ¸◊Ô˜ ÃSÿ •ÁÃÔ øÁø¸Ã— ‹Ù∑§¬Ê‹ Ô ‚„ÿÙÁªŸ— •÷flŸÔ ˜ ?Áflœÿ∑§—ÔÔ •ÊªÊ◊Ë ‚òÊÔ •Sÿ ¬˝‡ÔŸSÿÙûÊ⁄◊Ô˜ •ááÊÊ‚¢ ‚ ÁŒ ©¬SÕÔ Ê Á¬Ã— ¬ˇÊÃÔ— ¬Ífl¸◊fl ŒËÿÃ S◊Ô–÷ÁflcÿÁÖ •Sÿ ÉÊÙ·áÊÔÊÔ Á„‚Ê⁄ ¬˝ÊãÃÔ •ááÊÊŒ‹SÿÔ∑ΧÃÊ ∑§ãº˝ ◊ãòÊË ‚‹◊ÊŸÔ ∑§Ê¢ ª ˝  ‚ Áfl⁄ÙœË ¬˝ ø Ê⁄πȇÊ˸ŒŸÔ– Áfl·ÿ ‚‹◊ÊŸÔ •ôÊÔ Ô — ‚—ÔÔ ∞ÃÃÔ˜ •¬Îë¿ÃÔ˜Ô ÿÃÔ˜ •flŒÃÔ ˜ Ô ‚¢ É Ê‚ŒSÿÔ Ê Ô — ∞ÃÃÔ˜ fløŸ◊Ô˜Ô ÷˝◊Êà◊∑§◊Ô˜ òÊËÁáÊ flÊÄÿÊÁŸ flÿ◊Ô ˜ •ÁSà ßÁà ‚— Sflÿ◊Ô ˜ Ô •◊⁄Ë∑§Ë Œ‡Ê øÊÁ‹Ã◊Ô˜Ô ŒËÉʸŒ‡Êfl·Ë¸ÿ◊Ô˜ ÿÈh◊Ô˜Ô•ááÊÊ „¡Ê⁄Ô Œ‹SÿÔÔ ⁄ÊC˛Ëÿ ⁄Ê◊‹Ë‹Ê ¬˝Ê¢ªáÊ •ááÊÊ ÷flÃÔ˜– ‚—Ô ∞ÃÃÔ˜ S¬C◊Ô˜ ÁfløÊ⁄ʜ˟◊Ô˜ ∑§Á⁄cÿÊ◊Ô—– •flŒÃÔ˜– •»§ªÊÁŸSÃÊŸ ÿÈhŒ‡ÊÊéŒÔË ¬ÊÀÿÃÔ–Sflÿ¢ ‚fl∑§ ‚¢ÉÊŸÔ ‚„ Œ‹ Ÿ Ô ‚„ ‚¢ Á ‡Ô ‹ cÔ ≈ U Ê — •∑§⁄ÙÃÔ˜ ÿÃÔ˜Ô •ááÊÊ Œ‹SÿÔÔ Á‚≈UË¡ŸÔ øÊ≈¸ U ⁄◊Ô ˜ , ¬⁄ãÃÈ Ô •ááÊÊŒ‹Sÿ∑§ËŒÎ‡ÊË ◊ÒòÊË fløÃ? ‚— •Ê‚ŸÔ˜– ¬⁄ãÃÈ ¬⁄ÙˇÊÃÿÊ •Á÷ÿÙªSÿÔ ¬˝ ◊ È π ÊÁŸÔ ÁŸêÔŸÊÁœ∑§Ê⁄ËáÊÊ◊Ô˜ ‹Ù∑§¬Ê‹ÊãÃ÷͸Ã◊Ô˜ ÃÕÊ ø ∞ÃʌΠ‡ Ê◊Ô ˜ Ô •¬¬˝ ø Ê⁄◊Ô ˜ Ô ¬ÍáʸÃÿÊ •√ÿÊfl„ÊÁ⁄∑§◊Ô˜ ⁄ÊÖÿÊŸÊ◊Ô˜Ô ©ŒÊ‚ËŸÃÊ◊Ô˜Ô ŒÎCÔ˜flÊÔÔ ∑§ãº˝‚fl¸∑§Ê⁄— ÁøÁãÃ× ŸflÁŒÑË, ÁŒ. 09 •Áœ∑§◊Ô ˜ ÷flÁÖ •ÁãÃ◊Ô ˜ ¬˝ Ê L§¬◊Ô ˜ •ááÊÊ „¡Ê⁄ ¬ˇÊ× ⁄ÊÖÿ · È ‹Ù∑§ÊÿÈÄÔÃÊŸÊ◊Ô˜Ô •Á¬ •ªáÊÃÊ¢ÁòÊ∑§◊Ô˜Ô •ÁSà ßÁà ÃŸÒflÔ ©ÄÔÃ◊Ô˜– ÁŸflʸøŸÔ πÊl‚È⁄ˇÊÊ Áflœÿ∑§ Áfl·ÿÔ ⁄ÊÖÿŸÊ◊Ô˜ •fl„‹ÔÊÔ ◊äÿ¬˝ Œ  ‡ Ê ‚fl¸ ∑ §Ê⁄— ÃÈ ÃÍ c áÊË◊Ô ˜ œÊ⁄ÿÁÖ ÁŸ◊ʸ Ô ¬ ÁÔ ÿ cÿÁÃÔ – ŸflËŸÔ Ô ÷¢ « U Ê ⁄ÊáÊÊ◊Ô ˜ ÁŸ◊ʸ á ÊÊÿÔ Ô ∑§Ê¢ª˝‚SÿÔÔ ¬⁄Ê¡ÿ¬˝øÊ⁄◊Ô˜ „¡Ê⁄ Œ‹Sÿ Áfl¡ÿ—Ô ∞fl– ÁŸÿÈÁÄÔÃÁfløÊ⁄◊Ô˜– •œÈŸÊ •ááÊÊŒ‹Ô¬ˇÊ×ÔÔ Ô ¬˝Á∑˝§ÿÊÿÊ◊Ô˜ ‚Êêÿ Áfl·ÿ ÁmÃËÿ◊Ô˜Ô Áflœÿ∑§◊Ô˜Ô •Á¬ Ÿ ŒÎCÔ˜√ÿÊ– ∑§ãº˝ ‚fl¸∑§Ê⁄Ô— √ÿÊ∑È § ‹— flø Ã Ô  ∞Ã Áflœÿ∑§SÿÔÔ ‚fl¸‚ê◊Áà ∑˝ § ◊ Ô •ŸÈ Ô ◊ ÙŒŸÊÿÔ ∞Ã ©¬ÿÈÄÔÃÊÁŸÔÔ SÕ‹ÊÁŸ •Á¬ •ãfl · áÊ◊Ô ˜ ÷ÁflcÿÁÃÔ – S¬CË∑§⁄áÊ◊Ô ˜ Ô ÿÊøÃ Ô ‚fl¸∑§Ê⁄— •ÊŸcÿÁÃ, •SÿÔ ∑§Ê¢ª˝‚ÁflL§h ◊Ìʟ◊Ô˜ ⁄ÊÖÿ‚fl¸ ∑ §Ê⁄Ô Ê — •Sÿ ¬˝ Œ  ‡ ÊÊ—Ô Ô ¬˝ ◊ È π Ê— ßÁÖ flø◊ÊŸ◊Ô˜ ÃÈ πÊl‡ÊSÿÔÔ ‚‹◊ÊŸ πÈ ‡ Ê˸ Œ Ô ÿÃÔ ˜ ‚ÍøŸÊ ÃŸ ŒûÊÊ– ∑§Ê⁄ÁÿÃÈ◊Ô˜ ‚— ‚fl¸èÿÔ— Áflœÿ∑§Sÿ ¬˝∑§⁄áÊ Sfl- •Ÿ∑§·È ⁄ÊÖÿ·ÈÔ πÊlÊÛÊÔ¢ ∑§Ù·÷flŸÊÁŸ Ÿ ‹èÿãÃÔ–Ô ÁŸflÁŒÃflÊŸÔ˜– SflÔ ÁŸáʸÿ◊Ô˜ ÃÈ⁄ãÃ◊Ô˜Ô ∞fl •Êflá≈UŸ¢ ÁŸÿ◊◊Ô˜ äflSÃ◊Ô˜ •Ã— ∑Χ·∑§ÊŸÊ◊Ô˜ ◊ŸÁ‚ ∑§Ê¢ ª ˝  ‚ Œ‹Sÿ ∑§ûÊ˸ Ô ÿÈflÊflª¸ Áfl∑§Ê‚Êÿ ⁄Ê„È‹SÿÔÔ •Á÷ÿÊŸ◊Ô˜ ŒÊSÿãÃÔÈ– ‚fl¸ ◊ÈÅÿ◊¢ÁòÊáÊ—Ô fløÃ– ‚fl¸òÊ ÷Ê⁄ÃÔËÿ πÊl Ô ˇÊÙ÷— ŒÎ‡ÿÃ– ‚ÙÁŸÿÊÿÊ— ⁄áÊÈ∑§Ê øıœ⁄ËÔÔ •flŒÃÔ˜ Ô- ‹πŸ™U , ÁŒ. 09 •Sÿ Áflœÿ∑§Sÿ ¬˝ÊL§¬◊Ô˜ ÁŸª◊Sÿ ‡ÊSÿ∑ § ãº˝ Ê ÁáÊÔ ¬È ⁄ × •ÁS◊ŸÔ ˜ ¬˝ ∑ §⁄áÊÔ  Ô •ááÊÔ Ê ÃÈ ÃSÿÊ— ’È ¢ Œ  ‹ πá«U ¬˝ Ê ãÃËÿ ‹éœflã× ¬⁄ãÃÈÔ ∞∑§Ù˘Á¬ ãÿÍ Ÿ ÊÁŸ ÃÕÊ Á⁄ÄÔ Ã ÊÁŸÔ Ô πÊl◊ãòÊÔË—Ô ∑§.flË.ÕÊÚ◊Ê‚ÔÔ Œ‹Áfl⁄ÙœË •Ô ¬ ¬˝ ø Ê⁄Ô  ÿÈ fl ∑§ ∑§Ê¢ ª ˝  ‚ Ô S ÿ Ÿ ∑§Êÿ¸ ‡ ÊË‹— ŒÎ ‡ ÿÃ – ‚ÁãÖ •ÊªÊ◊ËÔ flÊÃʸ ‹ ʬ◊Ô ˜ ∑Î § ÃflÊŸÔ ˜ – ◊ÇÔŸ—– ∑§Ê¢ª˝‚SÿÔÔ •¬ÿ‡Ê— ŸflÁŸflʸ Á øà Œ‹ÊÿÔ ©ûÊ⁄¬˝ Œ  ‡ Ê—, ¬¢ ¡ Ê’—, ‡ÊËÃ∑§ÊÁ‹Ÿ‚òÊ •Sÿ ‚È‹÷Œ⁄áÊ πÊlÊÛÊÔÊŸÊ◊Ô˜Ô Á„‚Ê⁄, ÁŒ. 09 ¡Ÿ‚÷ÊÿÒ ‚¢’ÙœÁÿàÔflÊ ¬˝ ø Ê⁄Ô  á Ê ∑§Ù ‹Ê÷— ©ŒÔ ˜ ’ ÙœŸ¢ Ô •fl‚⁄ ⁄Ê„È ‹ „Á⁄ÿÊáÊÔ Ê Ô Œ ÿ— ¬˝ Œ  ‡ ÊÊ— Áflœ ÿ ∑§SÿÔ ¬˝ á ÊÿŸ◊Ô ˜ •Êflá≈UŸÊÿÔÔ ∞·— Áflœÿ∑§— ªÊãœËflÊŒSÿÔ ÃŸ ∞ÃŒÁ¬ÔÔ ©ÄÔÃ◊Ô˜ ÿÃÔ˜Ô ÷ÁflcÿÁà ÃSÿ? ªÊ¢œËÔÔ ¬Á‡Ôø◊Ë ©.¬˝. ÃÕÊ •ÁãÃ◊ÊÁ÷¬˝Êÿ¢Ô Ÿ ÿë¿ÁãÃÔ, ∑§ŒÊÁøÃÔ˜ ‚¢÷flØ– •S◊ÊÃÔ˜ Ô ÁŸÃÊãÃ◊Ô˜ •Êfl‡ÿ∑§— ßÁÃÔ¬˝ ’ ‹‚◊Õ¸ ∑ §—Ô Ô Ÿ Ã Ê ø ∑§Êÿ¸ ∑ §ûÊʸ ⁄ —Ô Ô •⁄Áfl㌠‚Ê˘flŒÃÔ˜Ô ‹Ù∑§Ã¢òÊSÿÔÔ •ãÿòÊ •Á¬ ÷˝Á◊cÿÁà ßÁÃÔ ∞Ã·È ⁄ÊÖÿ·È â«UÍ‹ÊÔ à¬ÊŒŸ◊Ô˜  ¬˝Ê∑§Ô˜ ∑§ãº˝ ‚fl¸∑§Ê⁄— •Sÿ ◊ãÿÃ–•ááÊÊ „¡Ê⁄ ◊„ÙŒÿ— ∑ § ¡⁄ËflÊ‹ ÃÕÊ ◊ŸË· •¬¬˝øÊ⁄áÊÔ ‚◊ª˝ Œ‡ÊSÿÔ Ã Ÿ Ò fl Ô ©ÄÔ Ã ◊Ô ˜ – Ô ÃSÿÔ ÿÈflʪÙcÔ∆UË ‚ê◊‹Ÿ◊Ô˜òÊÿÙŒ‡Ê ÁŒŸÊ¢∑§Ô •ÊªÊ◊Ë Á‚‚ıÁŒÿÊ •Á¬ ⁄ÊC˛ Ë ÿÔ ˇÊÁ× ÷ÁflcÿÁÃÔ– ‚Ê ¬ÈŸ— •Ä≈È U ’ ⁄◊Ê‚SÿÔ •ÁãÃ◊Ô •Áœ∑§◊Ô˜ ◊„àfl◊Ô˜ œÊ⁄ÿÁËÙ∑§‚÷ÔÊÿÊ— Sflÿ◊Ô ˜ Ô ‚ fl ∑§ ‚¢ É ÊSÿ •flŒÃÔ˜Ô •ááÊÊ Œ‹— ÃÈ ‚#Ê„ÔÔ Œ‹SÿÔ •äÿˇÊ¬ŒÊÿÔ ßÁà ¬˝ÃËÿÃ– ÁflœÊŸ‚÷Ê©¬ÁŸflʸ ø ŸSÿ ¬˝ Ê ªÒ fl •ÊãŒÙ‹ŸÔ ∑§ŸÊÁ¬ ¬˝∑§ÔÊ⁄áÊ ‡ÊËÃ∑§Ê‹ËŸÔ ‚òʬÿ¸ãÃ◊Ô˜Ô ÁŸflʸøŸ◊Ô˜Ô ÷ÁflcÿÁÖ ÁŸflʸ ø ŸSÿ ¬‡Ô ø ÊÃÔ ˜∑§Ê¢ ª ˝  ‚ ¬˝ à ÿÊÁ‡ÊŸ—Ô Ô ‚¢ ’ ¢ œ — ŸÊÁSà ßÁÖ •¬ˇÊ◊ÊáÊ—Ô SÿÊÃÔ˜ Ÿ ÃÈ ¤ÊÊ¢‚ËŸª⁄ ‚l¬˝øÁ‹Ã◊Ô˜ ¬Á‡Ôø◊ÔÔ-©.¬˝. ¬ÎÕ∑§ ¬˝◊Èπ¬⁄Ê¡ÿ¬˝øÊ⁄◊Ô˜Ô ¬˝Ê⁄éœflÊŸÔ˜– ⁄Ê.Sfl.‚¢ÉÊ— ÁŸ¡ÔSfl’‹ŸÔ • ¬ ¬ ˝ ø Ê ⁄ ∑ § ⁄ á Ê ◊ Ô ˜ Ô – øÃÈÁŒ¸fl‚Ëÿ◊Ô˜Ô Á‡ÊÁfl⁄◊Ô˜ ÿòÊ ÁŸ◊ʸáÊÊÿ ‚îÊ— ÷flÃÔ˜ ßÁÃ◊ÃŒÊûÊÎ á ÊÊ◊Ô ˜ ∑Î § Ã ÃSÿ •àÿÊøÊ⁄ Áfl⁄ÙœË ∑§¡⁄ËflÊ‹— •flŒÃÔ˜Ô ÿÃÔ˜ ÿÈflÊflª¸— ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ◊Ô˜Ô •Á¬ •Ê‡ÊÊÔ flø à  – ÿÈ fl Êflª¸ —‚¢Œ‡Ê— •Ê‚ËÃÔ˜Ô ÿÃÔ˜ ∑§Ê¢ª˝‚ •ÊãŒÙ‹Ÿ◊Ô˜Ô ∑§Á⁄cÿÁÃÔ– ÷˝CÊøÊ⁄Ô— ÃÕÊ ∑§Ê¢ª˝‚—, ŸÿÁà ÃòÊ ⁄Ê„È ‹ ªÊãœÔ Ë Ô •Áœ∑§ÊÁœ∑§‚¢ Å ÿÊÿÊ◊Ô ˜¬ˇÊSÿÔ Ô ¬⁄Ê¡ÿ Ÿ ‚¢ÉÊŸ ‚„Ô •ááÊÊ Œ‹SÿÔ mÿı—Ô ◊äÿÔ Á÷ÛÊÃÊ ŸÊÁSÖ Œ‡ÊêÿÊ◊Ô˜Ô ÃÕÊ ∞∑§ÊŒ‡ÿÊ◊Ô˜ ∑§Ê¢ ª ˝  ‚ Œ‹ ‚„÷ÊÁªŸÔ — «UÁfl«U œÊflÔŸ mÊ⁄Ê ÁŸÁ◊¸Ã◊Ô˜ ⁄ÊS∑§‹ø‹ÁøòÊ◊ÔÔ˜ ÿòÊÔÔ ÷Ê⁄ÃËÿ ÿÈflÊflª¸SÿßÁÄʂÁŸ◊ʸáÊ◊Ô˜ ‚ê¬∑¸§Ô— ŸÊÁSà ßÁà ÃŸ ‚— •flŒÃÔ˜Ô ∑§Ê¢ª˝‚— ÃÈ ÁÃÕı •ÊªÁ◊cÿÁÖ ÷flãÃÈ ßÁà ⁄Ê„È ‹ SÿÔ ‚ëøÙ≈UÔÃÊÿÊ— Öfl‹ãÃÔ ¬˝◊ÊáÊ◊Ô˜Ô ¬˝ŒÁԇʸÃ◊Ô˜–÷ÁflcÿÁÖ ∑§ãº˝ ‚fl¸∑§Ê⁄— flÊûÊʸ„⁄áÊÊ◊Ô˜Ô ◊ÃÊ◊ÃÊ◊Ô˜ •Sÿ Áflœÿ∑§SÿÔ SflL§¬◊Ô˜ ÁflœÊŸ‚÷ÊÁŸflʸøÔŸ ¬Íáʸ ◊ŸÙ∑§Ê◊ŸÊ– ©ûÊ⁄¬˝Œ‡ÊÔSÿÃSÿ ¡Ÿ‹Ù∑§¬Ê‹ π¢«UŸ◊Ô˜ ∑ΧÃ◊Ô– •lÔ ÿÊflÃÔ˜ Ô˜ ŒÎcÔ≈UÔ˜flÊÔ ÷ÿ÷Ë× fløÃ– ¬˝SÃÈÁà Áfl·ÿ ‚— ÷Ê·áÊ◊Ô˜Ô ◊äÿÊ¢ø‹, ¬ÍflÊZø‹Ô ÃÕÊ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○Áflœ ÿ ∑§Sÿ œÊ⁄Ê◊Ô ˜ ‚¢ ‚ ÁŒ ¡Ÿ‹Ù∑§¬Ê‹Sÿ ©ûÊ⁄¬˝Œ‡ÊÔŸÔ ‚„ •ãÿ·È ¬¢ø ŒÊSÿÁÃÔ –  Ô ⁄Ê„È ‹ SÿÔ Ô ’È¢Œ‹πá«U¬˝ÊãÃÔÔ SÕÊÁŸ∑§ ÷Ê⁄ÃËÿÔ‚¢S∑ΧÁÃ◊Ô˜ •ÊœÊÁ⁄Ã◊Ô˜‚ê¬ÁûÊ◊Ô˜ Ÿ ŒàÔflÊÔ ¡ŸÊŸÔ˜ øøʸ Á∑§◊Õ¸◊Ô˜ Ÿ ÷flÁà ⁄ÊÖÿ·ÔÈ ÿŒÊ ÁflœÊŸ‚÷Ê∑ΧÃ ¬⁄flÃ˸ ¬ ˝ ø Ê⁄Ô Ô ∑§Êÿ¸ ∑ ˝ § ◊— ÁŸflʸøŸË ¬˝Á∑˝§ÿÔÊ ‚◊Ê#Ê÷˝Á◊ÃÊÔ— ∑§⁄ÙÁà •Ã— •Sÿ Ô ßÁÃÔ ÃSÿÔ ¬˝ ‡ Ô Ÿ —– ‚— ◊Ìʟ◊Ô˜ ÷ÁflcÿÁÃÔ ÃŒÊ ¬ Á ‡ Ô ø ◊ - © û Ê ⁄ ¬ ˝ Œ  ‡ Ê  •ÁSà •œÈŸÊÔ ¬Á‡Ôø◊ ¬˝ÊãÃÔÔ ’„ÈøÁø¸Ã◊Ô˜ ‚¢S∑Χà ÷Ê·Ê - ◊ÈπÁfl÷Í·áÊ◊Ô˜Œ‹Sÿ ¬⁄Ê¡ÿ— •flŒÃÔ ˜ Ô Á„‚Ê⁄ ¬˝ Ê ãÃÔ  •Á¬ ∞Ãʌ·Ê◊Ô˜Ô ¬˝øÊ⁄◊Ô˜Ô ÷ÁflcÿÁÖ ÁŸflʸ ø ŸSÿ •Á÷ÿÊŸ◊Ô ˜ Ô ÿÈ h ⁄ËàÔ ÿ Ô Ê•fl‡Ôÿê÷ÊflË– ∑§Ê¢ª˝‚Sÿ ¬⁄Ê¡ÿŸÔ •ááÊÊ ¬˝øÁ‹cÿÁÖ ¬Á⁄áÊÊ◊◊Ô˜ äÿÊŸŸ ŸËàÔflÊ ¬˝ø‹Áà ∞fl– ““yz{ ¡ê‚”” ÁŸflŒŸ◊Ô˜ ‚l¬˝∑§ÊÁ‡ÊÃ◊Ô˜ ’ıÁh∑§ÁfløÊ⁄ÿÈQ§◊Ô˜ ‚¢S∑ΧÃ÷Ê·ÊÿÊ— ‚¢⁄ˇÊáÊÔÊÿ •ÁS◊ŸÔ˜ ◊„ÃÔ˜Ô ©g‡ÿ‚¢¬ÛÊ◊Ô˜ ““Áfl‡ÔflSÿ flÎûÊÊãÃ◊Ô˜”” ¬òÊ ¬˝Á‚hÊÁŸ ‚flʸÁáÊ flSÃÍÁŸ, ‹πÊ— ∑ΧÃÿ—Ô øÔ ‚È‹÷◊ÍÀÿŸ ¬˝Ê#È◊Ô˜ - ‚¢¬∑¸§◊Ô˜ ‚ÊœÿãÃÈ ‹π∑§ÊŸÊ◊Ô˜, ‚¢ª˝Ê„∑§ÔÊŸÊ◊Ô˜, •ŸÈflÊŒ∑§ÊŸÊ◊Ô˜ Sfl∑ΧÃÿ— ∞fl– •ÁS◊ŸÔ˜ Áfl·ÿ flÊÃʸ¬òÊSÿ SflÊ◊Ë, ‚¢¬ÊŒ∑§—, ¬˝∑§Ê‡Ê∑§—Ô, ◊Ⱥ˝∑§— ø Ÿ ¬˝Õ◊Ù ÷ʪ - ◊ÍÀÿ◊Ô˜ - yz/- ŒÊÁÿàÔflÊœÊÁ⁄áÊ—/ ©ûÊ⁄ŒÊÁÿ∑§Ê—Ô ÷ÁflcÿÁãÃÔ–Ô Áfl‡Ê·∑§ÊÿʸŸÈcÔ∆UÊŸÊÿÔ ãÿÊÁÿ∑§∑§Êÿ¸◊Ô˜ ‚È⁄Ã◊Ô˜ •ÁSÖ «UÊÚ. œŸ¢¡ÿ ÷¢¡— - «UË.‚Ë.÷^— (‚¢¬ÊŒ∑§—) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ Áfl‡ÔflSÿ ¬˝ÊøËŸÊ ‚È◊œÈ⁄Ê Œfl÷Ê·Ê-‚¢S∑ΧÃ◊Ô˜ SflÁ∑§ÿ ‚¢SÕÊÿÊ—, ⁄Ê¡Á∑§ÿ, •ÿ¢ÁŸ¡— ¬⁄ÙflÁà ªáÊŸÊ ‹ÉÊÈøÂÊ◊Ô˜– ‚¢S∑§Ê⁄‚ê¬ãÔŸ — ‚Íÿ¸¬Í⁄× (ªÈ¡⁄ÊÃ) ¬˝∑§ÊÁ‡Êâ ‚Ê◊ÊÁ¡∑§, Á‡ÊˇÊÊà◊∑§ ∑§Êÿ¸∑˝§◊—/¬˝‚ŸÙ≈U— ©ŒÊ⁄ øÁ⁄ÃÊŸÊ¢ÃÈ fl‚ÈœÒfl ∑ȧ≈ÈUê’∑§◊Ô˜H ÷Ê⁄ÃÔ fl·¸Sÿ ŒÒÁŸ∑§ flÎûʬòÊ◊Ô˜ ‚¢S∑ΧÃŸ ¬˝∑§Ê‡ÊŸ mÊ⁄Ê •Êà◊ªı⁄fl◊ŸÈ÷fl— 55, SflÊ◊Ë ŸÊ⁄ÊÿáÊ ‚Ù‚Êÿ≈UË, Áfl÷ʪ-1, ¬˝Ê× øÊÿ¬ÊŸ‚„ ‡Ê⁄Ë -2, ¬ÍáÊÊ ªÊ◊ ⁄Ù«U, ‚Í⁄à •fl‡ÿ◊fl ¬∆UŸËÿ— ŒÍ⁄ ¡¢ª◊ äflÁŸ - 9898478454 e-mail : vishvasya.Vrutantam@gmail.com ‚¢S∑Χà flÎûʬòÊ◊Ô˜ ◊ÍÀÿ — 3 M§. ¬ÎcÔ∆U - 4
  2. 2. 2 ŒÒÁŸ∑§ - ‚Í⁄à (‚Íÿ¸¬È⁄) ÁŒ. 10 •Ä≈ÍU’⁄ 2011, ‚Ù◊flÊ‚⁄— ‹Ù∑§∑§ÕÊ •ŸÈflÊŒ∑§ — - «UÊÚ. œŸ¢¡ÿ ÷¢¡— ¿ÊòÊ-‹πŸË •VU •fl’ٜԟ◊Ô˜ ∑§ãÿÊ∑ȧ◊Ê⁄Ë 7 4 2 1 •ÊŒ‡Ê¸ ⁄ÊÖÿÁŸ◊ʸáÊÔ Áflœÿ— 1 6 3 5 8 6 7 4 3 2 7 ÃÁ◊‹ŸÊ«ÈU¬˝Œ‡ÊÔ ÷Ê⁄ÃSÿÔÔ ŒÁˇÊáÊ∑§ÙáÊSÿ •ãÃ 3 6 2 Á’ãŒL§¬áÊÔÔ ŒÎ‡ÿÃ ∑§ãÿÊ∑ȧ◊Ê⁄Ë– •òÊ ¬Ífl¸‚◊Ⱥ˝Sÿ, 7 4 9 6 ¬Á‡Ôø◊‚◊Ⱥ˝Sÿ, ŒÁˇÊáÊ ‚◊Ⱥ˝SÿÔ ø ‚æ˜Ôª◊Ô— ÷flÁÖ ∞Ã òÊÿ—Ô ‚◊ÈºÊ˝ — ÷Ê⁄Ãfl·¸Sÿ ¬ŒÃ‹¢ ÁŸ⁄ãÃ⁄ ¬˝ˇÊÊ‹ÿÁãÖ 2 5 7 9 ¬˝Ê× ‚ÍÿÙ¸ŒÿSÿ ‚Êÿ¢ ‚͡ʸSÃSÿÔÔ ø ŒÎ‡ÿ ‚fl¸·Ê¢ ◊Ÿ— 9 1 6 4 ∞∑§ŒÊ øËŸËŒ‡Ê øı⁄ÊáÊÊ◊Ô˜ ¬˝∑§Ù¬Ô— ÷ÁflcÿÁÖ •SÿÔ ¬˝ÊáÊÊŸÔÔ˜ ¬˝ÁÃÔÔ Áfl¬ÁûÊ—ÔÔ „⁄×– •òÊ ∞∑§◊Ô˜Ô •ãÿŒÔ˜ Œ‡Ê¸ŸËÿ¢ SÕÊŸ◊Ô˜ •ÁSÃÔ •òÊ ¬˝ŒûÊÔÔ ∑§ÙC∑§ Ÿfl flª¸—Ô fløÃ– ¬˝àÿ∑§Ô flª¸ ©ª˝Ô— •Ê‚ËÃÔ˜– ⁄Ê¡Ê •Á¬ ÁøÁãÃÃ◊ÔŸÊ– •Á¬ SÿÊÃÔ˜–Ô ⁄Ê¡Ê ‚fl¸◊Ô˜ üÊÈàÔflÊ ÁŸL§ûÊ⁄— Áflfl∑§ÊŸãŒS◊Ê⁄∑¢§ ŸÊ◊– ∑§ãÿÊ∑ȧ◊Ê⁄Ë× ÿãòÊøÊÁ‹ÃÿÊ ÃŒÊ ÃòÊ •fl‚ÃÔÔ˜ øË ÿÈ¢ªÔ ÿ— ¡ŸÊ◊Ê◊Ô˜ •÷flÃÔ˜– Ÿı∑§ÿÊÔ Áflfl∑§ÊŸãŒS◊Ê⁄∑¢§ ¬˝Áà ªãÃÈ¢Ô ‡ÊÄÿÃ– ‚◊ȺÃË⁄ÊÃÔ˜Ô ˝Ô Ÿfl ‹ÉÊÈ∑§ÙC∑§ÊÁŸÔ ‚ÁãÖÔÔ ¬˝àÿ∑§ ∑§ÙC∑§ ◊Èπ◊Ô˜ ∑§¬Ù‹◊Ô˜ ø ŒÎCÔ˜flÊ øı⁄ÊáÊÊ◊Ô˜ ∑§ÁìÿÒ — ÁŒfl‚ — ⁄ÊôÊÊÔ ∞ÃÃÔ ˜ ∞∑§Ã— Ÿfl ¬ÿ¸ãÃÔ ‚¢ÅÿÊ¢∑§ÊÁŸÔ ¬Í⁄áÊËÿ– ¬˝ÁSÕÃÊ Ÿı∑§ÊÔ •Œı ÁÃL§flÑÈfl⁄ÔÔ ¬˝ÁÃ◊ÊÿÊ—Ô ‚◊ˬ¢ ¬Á⁄øÿ◊Ô˜ ¬˝ÊåÔŸÙÁà S◊–Ô øË ÿÈ¢ªSÿ •flªÃ◊Ô˜ ÿÃÔ˜Ô øË ÿÈ¢ª ∑§ŸÊÁ¬ ŒÈflθûÊŸ ªë¿ÁÖ ÁÃL§flÑÈfl⁄ ◊„ÙŒÿŸÔ “ÁÃL§Pȧ⁄‹Ô˜” ßÁà ŸÊ◊∑§— ∑ΧÁÃàfl◊Ô˜ üÊÈàÔflÊ ⁄Ê¡Ê Ã◊Ô˜ ⁄ÊÖÿSÿ ◊ÊÁ⁄×– øı⁄Œ‹Ÿ ‚— •ÁœªÎ„Ë× ÷ÍàflÊ Ô ‚È⁄ˇÊÊ∑ΧÃ ÁŸÿÈÁÄÔìòÊ◊Ô˜ •ÿë¿ÃÔ˜– ‡ÊŸÒ— ¬¢øàÔfl¢ ¬˝Ê#— ø– ÃÈ⁄ãÃ◊fl ⁄Ê¡Ê ‹Ê•Ù- ÃÁ◊‹flŒ—Ô ⁄Áø×– ß× ¬ÈŸ— ¬˝ÿÊáÊÔ ∑ΧàÔflÊ S◊Ê⁄∑¢§Ô ¬˝Áà ‚Í⁄à Ÿª⁄× ¬˝∑§ÊÁ‡Ê⠪ȡ¸⁄ ÷Ê·ÊÿÊ¢ ªêÿÃ–Ô ÃòÊ ÷ÍË ∞∑§ ÁflÁ‡ÊC äÿÊŸ◊ÁãŒ⁄◊Ô˜ •ÁSà •S◊Ê∑¢§ ‚◊ÊøÊ⁄¬òÊ¢ ‡ÊŸÒ— ∑§øŸ øı⁄Ê—ÔÔ •¬„ÔÎÃÔÊ— ¡ÊÃÊ—ÔÔ–Ô à¡È ‚◊ˬ ªàÔflÊ ‚fl¸◊˜Ô •÷Ê·ÃÔ– ‹Ê•ÙÔ- Ô ÿòÊ •ãœ∑§Ê⁄◊ÿ ¬˝∑§ÙcÔ∆U ¬˝∑§Ê‡Ê◊ÊŸ◊Ô˜ “˙” ßÁà ÁøòÊ¢ ⁄ÊÖÿÔÔ ¬ÈŸ— •ÊŸãŒSÿ flÊÃÊfl⁄áÊ◊Ô˜ à¡È •Ê∑§áÿ¸ ∞ÃÃÔ˜ ‡ÊÊãÃÁøûÊŸ •flŒÃÔ˜ ‚Ê≈Ù¬ ‚◊ÊøÊ⁄¢ ŒÎ‡ÿÃ– ÃòÊ ‚fl¸ ◊ıŸfl˝Ã◊fl œÊ⁄ÿÁÃ–Ô ‚◊Ⱥ˝Sÿ Sfláʸ◊ÿ¢ ¬˝SÕÔÊÁ¬Ã◊Ô˜Ô– ‚ªfl¸◊Ô˜ ⁄Ê¡Ê øË ÿÈ¢ª◊Ô˜ - ““•ÊŒ‡Ê¸ ⁄ÊÖÿÔ Ô ÁŸ◊ʸ á ÊÊÿ SÔflŸ ‚„ ŸËàÔflÊÔ ‹Ê•Ù-à¡È‚◊ˬ◊Ô˜ ‚È⁄ˇÊÔÊ∑§Á◊¸áÊÊ◊Ô˜ •Êfl‡ÿ∑§ÃÊ ŸÊÁSÖ ¡‹¢ Ô , S◊Ê⁄∑§Sÿ Œ‡Ê¸ Ÿ ◊Ô ˜ ‚fl¸ ◊  fl ¬˝  ⁄ áÊÊŒÊÿ∑¢ § (ŒÒÁŸ∑§) S»Í§ÁøŒÊÿ∑§◊Ô˜ ø– ôÊʟʪÊ⁄— ªÃflÊŸÔ– ÃòÊ ‚fl¸◊˜Ô flÎûÊÊãÃ◊Ô˜ •∑§ÕÿÃÔ– ˜ ˜ ‚fl ¸ · È ‚fl¸ ∑ §Ê⁄Ëÿ ∑§Êÿʸ ‹ ÿ · È Ô - Á‚hÊãà ¤ÊÊ øË ÿÈ¢ªSÿÔ ¬˝‡Ê¢‚Ê◊Ô˜ üÊÈàÔflÊ ‹Ê•Ù-à¡È ¬˝àÿflŒÃÔ˜ - •ŸŸ ¬ÈL§·áÊ Œ‡ÊSÿ ‚È⁄ˇÊÊ •Áœ∑§ÊÁ⁄áÊ— ÿŒÊ •ŸÈ Á ‡ÊCÔ Ê —Ô Ô , üÊ΢πÁ‹ÃÊ—, SflÁŸ÷¸⁄‡ÊË‹Ê— ÷ÁflcÿÁãÃÔ ∑§ˇÊÊ - 9, ¡.∞ø.•ê’ÊŸË ‡ÊÊ‹Ê (‚ÊåÔÃÊÁ„∑¢§) Ÿ ‚¢ ÷ fl◊Ô ˜ – Ô •Áœ∑§◊Ô ˜ •ŸÕ¸ ◊ Ô ˜ ÃŒÊ ⁄ÊC˛SÿÔ Áfl∑§Ê‚— •fl‡ÿê÷ÊflË–”” ¬ÿʸÿ ‡ÊéŒÊfl‹Ë∑§≈˛UËŸÊ ∑ΧÃ ‡ÊÙœÁŸ’㜂Ê⁄— ‚Ê÷Ê⁄— ⁄ÊC˛Ëÿ ‚¢S∑Χà ÁfllʬË∆U◊˜Ô, ÃËM§¬Áà ’˝rÊÊ - ¬˝¡Ê¬Á×, Á¬ÃÊ◊„— ÁflcáÊÈ - flŸ◊Ê‹Ë, ÁòÊÁfl∑˝§◊Ô— ‡ÊÊÁéŒ∑§Ÿÿ ÁŸÁŒ¸‡ÿ◊ÊŸÃÊ ◊„‡Ê - ‡ÊÍ‹Ë, ©◊ʬÁׂ‹◊ÊŸSÿ ŒÊÁÿàfl◊Ô˜ √ÿÊ∑§⁄áÊÔÁ‚hÊãÃ·È ÁŸÁŒ¸‡ÿ◊ÊŸ‡ÊéŒSÿ ¬˝ÿÙª •Ÿ∑§SÕ‹·È ¬˝ÊåÿÃ– Á∑§ãÃÈ - Á‚hÊãà ¤ÊÊ ◊È¢’߸– ’„È∑§Ê‹ÊÃÔÔ˜ ‚‹◊ÊŸÔ πÊŸÔ˜ √ÿÊ∑§⁄áʇÊÊù Ô ÁŸÁŒ¸ ‡ ÿ◊ÊŸ¢ ∑§◊Á¬ ¬ÊÁ⁄÷Á·∑§◊Õ¸ ◊ È ¬ SÕʬÿÁÖ ÃS◊ÊÃÔ ˜ ∑§ˇÊÊ - 9 (•), ¡.∞ø.•ê’ÊŸË ‡ÊÊ‹Ê∑§≈˛UËŸÊÔ ∑Ò§»§Ã— ŒÍ⁄ fløÃ– ¬⁄ãÃÈ •lÊÁ¬ ÁŸÁŒ¸‡ÿ◊ÊŸ¬ŒSflM§¬¢ ¬ÊÁ⁄Ô÷ÊÁ·∑¢§ fløÃ– Á‚hÊãÃ∑§ı◊ÈlÊ¢ ŒËÁˇÊÃŸ ¡⁄ʇÊéŒSÿ‚— ∑§≈˛UËŸÊÔ∑ΧÃ ŸÍÃŸÔ ø‹ÁøòÊ ‚¢’¢œÔ ‚ÊœÔÈàflÁŸM§¬áʬ˝‚æ˜ÔªÔ ÁŸÁŒ¸‡ÿ◊ÊŸ‡ÊéŒSÿ ¬˝ÿÙª— ◊Í‹ ∞fl ∑Χ×– ∞fl¢ ¬˝∑§Ê⁄áÊ „·¸∑§ËÁûʸ¬˝áÊËÃÊÔ ŸÊ◊◊Ê‹ÊÁŸáʸÿ◊Ô˜Ô ∑§⁄ÙÁÖ ‚‹◊ÊŸÔ— ÃÈÔ ⁄áÊ’Ë⁄áÊÔÔ ‚„ Á‚hÊãÃ˘ÁS◊ŸÔ˜Ô ‚◊ʪÃSÿÊSÿ ÁŸÁŒ¸Ô‡ÿÔ◊ÊŸ‡ÊéŒSÿÊÕ¸— ∑§— ∑ȧÇÔø ¬˝Ê#ÔÙÔ ÷flÃËÁà 1. ‚⁄SflÃË = flÊÇÔŒflË, ‡ÊÊ⁄ŒÊ, fl⁄ŒÊ, ’˝ÊrÊË,ÔÔ ÷Ê⁄ÃË,ÔÔ ªË—Ô,‚„•Á÷ŸòÊË◊Ô˜ ÷ÁflÃÈ◊Ô˜ ∑§≈˛UËŸÊÿÊ◊Ô˜ ‚fl¸◊fl‡ÿ◊fl ÁfløÊ⁄áÊËÿÁ◊ÁÃÔ ∑ΧàÔflÊÔÔ ¬˝Õ◊◊òÊÔ ’Ë¡¢ ÁŸM§¬ÿÊ◊Ô—– „¢‚ÿÊŸÊ, ’˝rʬÈòÊˬ˝ÁÃ⁄ÙœÁà S◊– ⁄áÊ’Ë⁄ŸÔ ‚„ ‚‹◊ÊŸSÿ - «UÊ. ⁄◊Ê∑§ÊãìÊá«Uÿ—, flÊ⁄ÊáÊ‚Ë 2. ªáÊ‡Ê = ÁflŸÊÿ∑§—Ô, ¬‡Êȸ¬ÊÁáÊ—, ÁflÉÔŸ⁄Ê¡—,ÔÔ ª¡ÊŸŸ—,ÔflÊŒÁflflÊŒ Áfl·ÿ ‚fl¸ ¡ÊŸÁãÖ ¬‡ÔøÊÃÔ˜Ô mÒ◊ÊÃÈ⁄—, ∞∑§Œã×, ‹ê’ÙŒ⁄—,Ô ªáÊÊÁœ¬—,Ô⁄Ê¡∑§¬Í⁄Sÿ »§≈UÙÁøòÊ◊Ô˜ ©¬„Ê⁄L§¬áÊ ÃŸ ◊ÈπÁfl÷Í·áÊ◊Ô˜ ªı⁄Ë‚È×,ÔÔ „⁄ê’—,ÔÔ ◊Í·∑§flÊ„Ÿ—‚‹◊ÊŸŸ ¬˝ŒûÊ◊Ô˜–Ô •ŸŸ mÿÙ— ◊äÿ ¬ÈŸ—◊ÒòÊË SÕÊÁ¬ÃÊ– ôÊÊÿÃ ÿÃÔ˜ ‚‹◊ÊŸSÿÔ H Áfl÷Í·áÊ¢ ◊ıŸ¢ •¬¢Á«UÃÊŸÊ◊Ô˜H - Á‚hÊÕ¸ ÷¢¡— ∑§ˇÊÊ - 9 (•), ¡.∞ø.•ê’ÊŸË ‡ÊÊ‹Ê◊ŸÁ‚ •lÊÁ¬ÔÔ ∑§≈˛UËŸÊÿÊ—Ô ¬˝◊ fløÃ– - ““yz{ ¡ê‚”” •S◊Ê∑§◊Ô˜ Œ‡ÊSÿÔÔ ◊„Ëÿ‚Ë ◊Á„‹Ê— »§⁄fl⁄ËÔ ¬˝Õ◊Ô ÁŒfl‚ ÿŒÊ ÃSÿÊ— Œ‹— ◊„Ê∑§Ê‡ÊÊÃÔ˜ œãÿÊ— ◊Á„‹Ê— œãÿ◊Ô˜Ô ÷Ê⁄Ã◊Ô˜ ¬˝Õ◊ ÁŒŸÊ¢∑§ ∞·Ê ¡ã◊ ‚Ê ÁflôÊÊŸ¬˝ fl Ê„Sÿ ◊„Ê∑§Ê‡Ê •ÁÉÊ∑§Ô à ◊◊Ô ˜ Ô •œ—Ô ¬Î â Ô fl Ë◊Ô ˜ Ô ÿÊŸ Ÿ •ÊªÃflÃË ÃŒÊ •flÃ⁄áÊÊÃÔ ˜ ¬˝ Ê ∑§Ô ˜ Ô ∞fl •÷ÊflŸËÿÊ ÉÊ≈UŸÊÔ Ô •‹÷ÃÔ˜– ’ÊÀÿÊÃÔ˜ ∞flÊ ©ÖÔ¡fl‹Ê‹Ù∑§— •Ê‚ËÃÔ˜– ‚◊ÿ◊Ô˜ 31 „Ù⁄Ê 14—54 ÉÊÁ≈UÃÊ, ÁflS»§Ù≈UŸ∑§Ê⁄áÊŸ ÃSÿÔÊÔ— ÁflôÊÊŸ¬˝ÁÃ÷Ê ‚flÒ¸Ô— ◊„Ê∑§Ê‡Ê •ÁŸÁ‡ÔøÃÃÊÿÊÔ— ÁŸ◊·¬ÿ¸ãÃ◊Ô˜ ÿÊÁòÊL§¬áÊÔ ÃSÿÔÊÔ— ◊ÎàÿÔÈ— •÷flÃÔ˜– ŒÎCÔÊ– Á‡ÊˇÊÊ ¬˝ÊåÔàÿÕ¸Ô ‚Ê ◊äÿ ‚Ê •ŸÈ‚¢œÊŸÊÕ¸◊Ô˜ ãÿfl‚ÃÔ˜– ÃSÿÊ— •flŒÊŸ◊Ô ˜ •◊⁄Ë∑§Ê Œ‡Ê ªÃËflÃË– ªÃflÃË– ∑§À¬ÔŸÊ øÊfl‹Ê 2003 Ã◊ fl·¸ S ÿÔ Áø⁄S◊⁄áÊËÿ◊Ô˜– ¬‡ÔøÊÃÔ˜ 1994 Ã◊ fl·¸ “ŸÊ‚Ê”Ô ÁflôÊÊŸ ‚¢SÕÊÿÊ◊Ô˜ ¬⁄ˡÊÊÿÊ◊Ô˜ ©ûÊËáÊʸ ÷ÍàÔflÊ ∑§À¬ŸÊ øÊfl‹ÊÿÊ— S◊⁄áÊ... “ŸÊ‚Ê” ∑§Êÿʸ ‹ ÿ á ∑§À¬ÔŸÊÿÊ— ŸÊÁêÔŸÔ •ãÃ⁄⁄ʸC˛Ëÿ ◊„Ê∑§Ê‡Ê ÁflE ÁfllÊ‹ÿÔÔ ¿ÊòÊflÎÁûÊ—ÔÔ øÊfl‹Ê „ÊÚ‹Ô ßÁà ∑§âÿÃ– Sfl¡ËflŸ◊Ô˜ ¬˝Ê⁄éœflÃË– ¬˝Ê⁄èÿÃÔ ÿ¢òÊ ÷Ê⁄ÃËÿ ¿ÊòÊÊáÊÊ◊Ô˜ ©ëøÁ‡ÊˇÊáÊÊÿ •Õ¸‚„ÊÿÃÊ á ∑§áÊʸ≈U∑§ ‚fl¸∑§Ê⁄áÊ 2004 Ã◊ fl·¸Ô ∑§ãÿÊ flÒôÊÊÁŸ∑§ÊŸÊ◊Ô˜ ∑ΧÃÔ •ãÃ⁄ˡÊÿÊŸ◊Ô˜ ŒÎc≈UÔ˜flÊÔ ‚Ê ‹èÿÃ– ∑§À¬ŸÊ øÊfl‹Ê ¬È⁄S∑§Ê⁄◊Ô˜Ô ©ŒÔ˜ÉÊÙÁ·Ã◊Ô˜– •ÊœÈÁŸ∑§ ÷Ê⁄ÃSÿ Áfl‡Ê· SÃê÷‹π∑§— ‚ŒÒfl ¬È‹Á∑§ÃÊ •÷flÃÔ˜– á ≈UÄ‚Ê‚ ÁflEÁfllÊ‹ÿÔ 2005 Ã◊ fl·¸ •SÿÊ ŸÊÁêÔŸ ¿ÊòÊflÎûÊ— á ¬¢¡Ê’ÔÔ ÿÊ¢ÁòÊ∑§ËÔ ◊„ÊÁfllÊ‹ÿSÿÔ ∑§ãÿÊÁŸflÊ‚— •SÿÊ— ŸÊÁêÔŸÔ ¬˝ªÁÃÁŸÁ◊ûÊ◊Ô˜ ’„Ô˜flÔ — ÃSÿÊ— SflåÔŸ— ‚Ê∑§Ê⁄àfl◊Ô˜ √ÿflSÕÔÊ ¬˝Ê⁄éœÊ– ¬Á⁄flÁûʸÃ◊Ô˜ ÷flÁÖ ∞ÃŒÁÃÁ⁄ëÿÔ ‚flÙ¸ûÊ◊Ô ¿ÊòÊSÿ ∑ΧÃÔ 25 ‚„ù ŸÊÿ¸ — Ô Sfl¡ËflŸ◊Ô ˜ •÷flÃÔ˜Ô ÿŒÊ •ãÿÒ—Ô ·≈UÔ˜ á Ÿª⁄Ô ∑§À¬ŸÊÿÊ— ŸÊÁêÔŸÔ flÒl∑§Ëÿ ◊„ÊÁfllÊ‹ÿSÿ SÕʬŸÊÿ flÒŒÁ‡Ê∑§ ◊Ⱥ˝ÊáÊÊ◊Ô˜, ¬˝◊Êáʬ˝SÿÔÔ ø √ÿflSÕÊ fløÃ– ‚◊Á¬¸Ãflàÿ—– •Ÿ∑§·È ÿÊÁòÊÁ÷— ÃSÿÊ ŸÊ◊ ÁòÊ¢‡ÊÃÔ˜ ‚„ù◊Ô˜ ¿ÊòÊÊ— ∞∑§òÊË÷ÍàflÊ ◊¢òÊË◊„ÙŒÿÊÿ ÁŸflÁŒÃflã×– Ô á ŸÊ‚Ê ‚¢SÕʬˇÊ× ∞∑§◊Ô˜ •àÿÊœÈÁŸ∑§◊Ô˜ ‚Ȭ⁄ ‚¢ªáÊ∑§◊Ô˜ ˇÊòÊ·ÈÔ ◊„ÃÔ˜ ÿÙªŒÊŸ◊Ô˜ ‚¢‹ÇÔŸÊ˘‚ËÃÔ˜ ◊„Ê∑§Ê‡Ê •ãÃ øÔ SflÊSâÿ◊¢ÁòÊáÊÊ «UÊ. ‚Ë.¬Ë.∆UÊ∑ȧ⁄áÊÔ •Sÿ ◊„ÊÁfllÊ‹ÿSÿ Ú ∑§À¬ŸÊÿÊ— ŸÊÁêÔŸ ‚◊Á¬¸ÃflÊŸÔ˜– •Ê‚ËÃÔ˜– ÁflôÊÊŸˇÊòÊ˘Á¬ •ãfl·áÊÊÿÔÔ ªãÃÈ◊Ô˜– SÕʬŸ◊Ô˜ •∑§⁄ÙÃÔ˜– á ÃSÿÊ— ÷˝ÊÃÊÔ üÊË◊ÊŸÔ˜ ‚¢¡ÿ øÊfl‹Ê ∞ÃÃÔ˜ Á‹πÁà ÿÃÔ˜ - ““∑§À¬ŸÊ ∑§ÊøŸ ◊Á„‹Ê— ÷Ê⁄ÃSÿÔ - «UÊÚ. œŸ¢¡ÿ ÷¢¡ •ŸÈ‚¢œÊŸ∑§Êÿ¸ √ÿSÃÔÊ á •SÿÔÊ Sflª˝Ê◊ (∑§⁄ŸÊ‹) „Á⁄ÿÊáÊÔÊ ‚fl¸∑§Ê⁄áÊ ∑§À¬ÔŸÊ øÊfl‹ÔÊ ◊◊ ÷ÁªŸË Ÿ ◊ÎÃÊ, ‚Ê ÃÈ •◊⁄àfl◊Ô˜ ¬˝Ê#flÃË– ‚Ê¢¬˝Ã◊Ô˜Ô ‚Ê ŸÊ◊ ÁflE ‚ÈfláÊʸˇÊ⁄ÔÒ— •ÊÿÈfl¸ÁŒÿ◊„ÊÁfllÊ‹ÿSÿ SÕʬŸÊ◊Ô˜ ∑Χ×– ÃÊ⁄∑§Ê÷ÍàÔflÊ ‚ŒÊ ŒŒËåÿ◊ÊŸÊ •ÁSÖ ‚◊ª˝ •Ê∑§Ê‡Ê ‚Ê Á‹ÁπÃflãÃË– ∞ÃÊ‚È Ô á ◊≈U‚Ê≈U-1Ô ÿÃÔ˜ ÿÊŸ◊Ô˜ 2003 Ã◊ fl·¸ ÁŸÁ◊¸Ã◊Ô˜ •÷flÃÔ˜ ÃSÿ ¡ÊÖflÀÿ◊ÊŸÊ ÷ÍàÔflÊ Áø⁄∑§Ê‹Êÿ ‡ÊÊÁãÃ◊ŸÁ‚Ô ÁŸfl‚ÁÖ”” ßÁÖ ∞∑§Ê •Ê‚ËÃÔ ˜ ŸÊ◊ ¬Á⁄flûÿ¸Ô ∑§À¬ŸÊ-1 ßÁà ∑ΧÃ◊Ô˜– •¬⁄◊ ∑ΧÁòÊ◊◊Ô˜ ©ª˝„◊Ô˜ á „Á⁄ÿÊáÊÊ ‚fl¸∑§Ê⁄áÊ ∑§À¬ŸÊÿÊ— S◊⁄áÊÊÕ¸ ““∑§À¬ŸÊ øÊfl‹Ê •ãÃÁ⁄ˇÊÿÊÁòÊáÊÔË ∑§À¬ŸÊ ∑§À¬ŸÊ-2 •Á¬ 2007 Ã◊ fl·¸ ™Uäfl¸◊Ô˜ ¬˝Á⁄Ã◊Ô˜ •Ê‚ËÃÔ˜– å‹ÊŸ≈UÙÁ⁄ÿ◊Ô˜”” ÖÿÙÁÂ⁄SÕ‹ ÁŸÁ◊¸Ã◊Ô˜– øÊfl‹Ê ◊„ÙŒÿÊ– á ãÿÍÿÙ∑¸§ Ÿª⁄ 74 ‚⁄áÿÊ— ŸÊ◊ 74 ∑§À¬ŸÊ øÊfl‹Ê ◊ʪ¸◊Ô˜ ßÁà á ÷Ê⁄ÃËÿ •Á÷ÿÊ¢ÁòÊ∑§ËÔ ‚¢SÕÊŸ◊Ô˜ π⁄ª¬È⁄Ô •SÿÊ— ŸÊÁêÔŸÔ „Á⁄ÿÊáÊÊ ¬˝ Œ  ‡ ÊSÿ ∑ΧÃflÊŸÔ˜ •◊⁄Ë∑§Ê‚fl¸∑§Ê⁄—– ÖÿÙÁÇÊÊù◊Ô˜ Áfl÷ʪ— •Á¬Ô ÁŸÁ◊¸Ã◊Ô˜ •ÁSÖ ∑§⁄ŸÊ‹Ê ª˝Ê◊Ô 1961 Ã◊ á ≈UÄ‚Ê‚ ÁflE ÁfllÊ‹ÿ ¬Á⁄‚⁄ ‚ÊœÊ⁄áÊÔ‚÷ʪÊ⁄Sÿ ŸÊ◊ ∑§À¬ŸÊ á ∞ÃŒÁÃÁ⁄ëÿÔÔ ∑§À¬ŸÊÿÊ— ŸÊÁêÔŸÔ •Ÿ∑§ÊÁŸÔ ¬È⁄S∑§Ê⁄ÊÁáÊ ŒËÿÔãÃ– fl·¸Sÿ ¡È‹Êß¸Ô ◊Ê‚SÿOwner, Publisher & Editor : Dipeshbhai Champaklal Bhatt 55, Swaminarayan Soc., Part-1, Sheri-2, Puna Rd., Surat (Gujarat). Printer : Bharat C. Joshi, Printed at : UMAPATI PRINTERS, Pramukh Park Industrial Estate, Batliboy, Udhna-Sachin Main Road, Surat. (Gujarat) Published at : 260/4, Sattadhar Complex, Ambika Soc.-2, Jeram Morar Wadi, Katargam, Surat. (Gujarat) Subject to Surat Jurisdiction
  3. 3. 3 ŒÒÁŸ∑§ - ‚Í⁄à (‚Íÿ¸¬È⁄) ÁŒ. 10 •Ä≈ÍU’⁄ 2011, ‚Ù◊flÊ‚⁄— ‚ê¬ÊŒ∑§Ëÿ◊Ô˜ ∞·Ê ’˝ÊrÊË ÁSÕÁ× ¬ÊÕ¸ ŸÒŸ¢ ¬˝Êåÿ Áfl◊ÈsÁÖ ªËÃÊ‚Ê⁄— •‚◊Õ¸— ªÈL§— •ÿÿÊÕ¸Á‡ÊˇÊÊ ø ÁSÕàÔflÊSÿÊ◊ãÃ∑§Ê‹˘Á¬ ’˝rÊÁŸÔflʸáÊÔ◊Îë¿ÁÃH 72H - ‚ı. „·Ê¸ ‡Ê‹Ã ‚¢¬˝Áà ∑§ãº˝ ‚fl¸∑§Ê⁄áÊ, ⁄ÊÖÿ ‚fl¸∑§Ê⁄Ò— øÔÔ ¬ÎÕ∑§Ô˜ÃÿÊÔ ªÈL§Ô-ôÊÊŸ-ÁŸL§¬áÊ- ∞·Ê ÿÕÙÔQ§ÊÔÔ ’˝ÊrÊË ’˝rÊÁáÊ ÷flÊ ßÿ¢Ô ÁSÕÁ× ‚fl¸ ∑§◊¸ ‚ÛSÿ ’˝rÊL§¬áÊ ∞fl •flSÕÊŸ◊Ô˜Ô ßÁà ∞ÃÃÔ˜– „ ¬ÊÕ¸Ô Ÿ ∞ŸÊ¢ ÁSÕÁâ ¬˝Êåÿ ‹éäflÊ Áfl◊ÈsÁà Ÿ ◊Ù„¢ ¬˝ÊåÔŸÙÁÖ¬⁄ˡÊÊ— •ÊÿÙÖÿãÃÔ– ©ûÊ◊ Á‡ÊˇÊ∑§— ÷ÁflÃÈ◊Ô˜ SÔŸÊÃ∑§ÙûÊ⁄Ô Á‡ÊˇÊÊ Ÿ ‚ËÁ◊ÃÊ ÁSÕàÔflÊ •SÿÊ¢ ÁSÕÃı ’˝ÊrÊÿÊ¢Ô ÿÕÙQ§ÊÿÊ◊Ô˜ •ãÃ∑§Ê‹ •Á¬ÔÔ •ãÃ flÿÁ‚ •Á¬ ’˝rÊÁŸflʸáÊ¢ ’˝rÊÁŸflÎÁâ ◊ÙˇÊ¢ ´§ë¿Áà ªë¿ÁÃ,◊ÊòÊ◊Ô˜Ô– ¬˝flÁ‡Ê∑§Ê ¬⁄ˡÊÊ •Á¬Ô ŒÿÊ– ∞∑§— Á‡ÊcÿÔÔ— ªÈ⁄Ù— ‚◊ˬ •Êªàÿ Á∑§◊ÈÔ flQ§√ÿ¢ ’˝rÊøøʸŒÔ˜ ∞fl ‚ÛÊSÿÔ ÿÊflÖÔ¡Ëfl¢Ô ÿÙ ’˝rÊÁáÊ ∞fl •flÁÃcÔ∆Ufl ‚ ’˝rÊÁŸflʸáÊ◊Ô˜Ô ´§ë¿ÁÃÔ ßÁÃH 72Hfl·¸òÊÿ◊Ô˜Ô Áfllʬ˝Ê#flÊŸÔ˜ ÃŒÊ ªÈ⁄fl— •flŒÃÔ˜Ô „ ¬ÈòÊÔ! Ãfl Á‡ÊˇÊÊ •lÊÁ¬ ‚¢¬ÍáÊʸŸÊÁSÖ àfl◊Ô˜ flŸ◊Ô˜ ¬˝ÁÃÔÔ ªàÔflÊ ∞Ãʌ·Ê◊Ô˜ flΡÊ◊Ô˜ •ÊŸÿ ÿSÿ Á∑§◊Á¬Ô ©¬ÿÙÁªÃÊ◊Ô˜ŸÊÁSÖ ¿ÊòÊÔ— ‚fl¸òÊ ÷˝◊ŸÔ˜ ¬ÈŸ—ÔÔ ‡ÊÍãÿ„S× •ÊªÃflÊŸÔ˜ •flŒÃÔ˜Ô øÔ, ““„ ªÈ⁄Ù!◊ÿÊ ∞Ãʌ·ʗ ¬ÊŒ¬— Ÿ ŒÎC— ÿSÿÔÔ ©¬∑§ÊÁ⁄ÃʪÈáÊ◊Ô˜ ŸÊÁSà ∞fl–”” ∞ÃÃÔ˜üÊÈàÔflÊ ªÈL§— ¬˝‚ãÔŸÁøûÊ— ÃS◊Ò •Ê‡ÊËflʸŒ◊Ô˜Ô •ÿë¿ÃÔ˜–Ô ∞·Ê ÁfllÔÊ ¬˝ÊøËŸÊ ∞fl ÷Ê⁄Ã◊Ô˜ ¬˝Áà øËŸËŒ‡ÊSÿÔ ÁfløÊ⁄œÊ⁄Ê— ⁄Ê¡ŸÒÁÃ∑§ ÁfløÊ⁄◊Ô˜¬⁄ãÃÈ ¬˝ÊÿÙÁª∑§ËÔ ø–Ô øËŸË ¡ŸÃÊÔÔ ÷Ê⁄ÃSÿ •ÁSÃàfl Áfl·ÿ øËŸË Œ ‡ ÊSÿ ‚Ê¢¬˝ÁÃ∑§Ë Á‡ÊˇÊÊ ÃÈÔ ¬ÈSÃ∑§·ÈÔ ‚ËÁ◊ÃÊ ¡ÊÿÃ–Ô ¿ÊòÊÔÊ— ôÊÊÁŸŸ— ÷flÁãà ÁflŒ‡Ê◊¢òÊÊ‹ÿ ÷Ê⁄à Áfl·ÿÔ ∑§fl‹◊Ô˜ ∞ÃÃÔ˜ ¡ÊŸÁãà ÿÃÔ˜ ∞·Ô— Œ‡ÊÔ—¬⁄◊Ô˜ ∑§ ‚Áãà ªÈ⁄fl— ÿ ªÎ„∑§Êÿ¸ ÁŸ¬ÈáÊÔÊ—Ô– ¬ÍáÊʸèÿÊ‚ŸÔ, ¬Ê∆UŸËÿ◊Ô˜ ¬Ê∆U◊Ô˜ ∑§ŒÊÁ¬ ‚ıêÿ “√ÿfl„Ê⁄— Ÿ ªıÃ◊’ÈhSÿÔ ÃÕÊÔ ’ÊÚ‹ËflÈ«U ¡ªÃ—–¬Á∆UàÔflÊ ¬Íáʸ‚¡ÊªÊ— ‚Áãà flÊ? •œÈŸÊ ÃÈ ◊ÊÁ‚∑§flßÊÿÔ ∑§◊¸ Á∑˝§ÿÃ– ŒÎ C —– ÷Ê⁄ÃÔ Ô ⁄ÊC˛ S ÿÔ¿ÊòÊÊáÊÊ◊Ô˜Ô Œ‡ÊÊ Á∑§ŒÎ‡ÊÔËÔ SÿÊÃÔ˜ ßÁà ÁøãÃÔÊ ∑§SÿÊÁ¬ ªÈ⁄Ù— Ÿ ŒÎ‡ÿÃ– •ãÿÃÔ˜Ô ◊„àÔflÙ¬Á⁄ ÃòÊ ∑§ŒÊÁøÃÔ˜ ∞ÃŒÁÃÁ⁄ëÿ ÷Ê⁄ÃŸÔ ŸÔÔ Á∑§◊Á¬ ‚È‹÷◊Ô˜–©ŒÊ„⁄áÊ◊Ô˜ ÿÃÔ˜ ∞∑§— Á‡ÊˇÊ∑§— ‚l∞fl ¬⁄ˡÊáÊ ∑§Ê‹Ô •‚»§‹— ‚¢¡ÊÃÔ—– øøʸ •Á¬ Ÿ •÷flÃÔ˜–Ô ÃÈ⁄ãÃ◊fl ÷Ê⁄ÃËÿ ‚Òãÿ ÿÃÔ˜ flŒÁà ÃÃÔ˜ Ÿ ∑§⁄ÙÁÃÔÔ–¬¢ø¬‡ÊÍŸÊ◊Ô˜ ŸÊ◊ÊÁŸ Á‹ÁπÃÈ◊Ô˜ •‚◊ÕÊ¸ •Ê‚ËÃÔ˜ ‚—– ÁÃé’ÃÔ¬˝ÊãÃÔ ÷Ê⁄ÃÁflL§h Áfl÷ʪSÿÔ ‚Ȍ΅Ë∑§⁄áÊ◊Ô˜Ô øËŸËÔ ⁄ÊC˛ S ÿÔ ÷ÁflcÿÃÔ ˜ ÿÈhÊÿ ‚— Œ‡Ê— •ŸÈ◊ÁÃ◊Ô˜ ∑§⁄áÊËÿ◊Ô ˜ – ‚Ò ã ÿÊŸÊ◊Ô ˜ ÿÙ¡ŸÊÔ Ô — ÃÕÊÔ ø ¬˝ÊÕÁ◊∑§ÔËÔ SÃ⁄ ª˝Ê◊ÔËáÊÔÊ— Á‡ÊˇÊ∑§Ê—Ô ÃÈ ÁfllÊ‹ÿ◊Ô˜ ¬˝ÁÃÔ äÿÊŸ◊Ô˜Ô Ÿ ÿë¿ÁãÖ ŒŒÊÁÃÔ •Ã— mÿÙÔ— Œ‡ÊÿÙ— Á∑˝§ÿÊÃÔ˜– √ÿʬÊÔ⁄¬˝∑§⁄áÊÔ ◊ŸÙflÎÁûÊ— ôÊÊÿÃ– ˇÊ◊ÃÊÿÊ◊Ô ˜ Áfl∑§Ê‚Ô — ◊„àflÊ∑§Ê¢ˇÊÊ— ŒÎCÔ˜flÊ ‚◊ª˝∞Ã·Ê◊Ô˜ ÁŸ∑§≈UÔ ‚◊ÿSÿ •÷Êfl— ŒÎ‡ÿÃ– ÿÕÊ ‚¢ªËÃôÊSÿ ¬ÈòÊ— ‚¢ªËÂʜŸ◊Ô˜ ◊äÿÔ ∑ͧ≈UŸËàÿÊ◊Ô˜ ◊„ÊŸÔ˜ ÷Ê⁄Ã◊Ô ˜ Ô Áfl¬áÊË ßÁÃÔ ◊¢òÊË◊ãÃ√ÿ◊Ô˜ ∑§ûʸ √ ÿ—– •S◊Ê∑§◊Ô ˜ ÁflE◊Ô˜ ÁøÁãÃÃ◊Ô˜ fløÃ–’ÊÀÿÊÃÔ˜ •èÿÊ‚◊Ô˜ ∑§⁄ÙÁà ÃÕÒfl Á‡ÊˇÊ∑§SÿÔ ¬ÈòÊÊ— Á‡ÊˇÊ∑§Ê— Ÿ ÷flÁãÖ ¬˝÷Œ—Ô fløÃ–” ÁfløÊ⁄ÿÁà øËŸËŒ‡Ê—– ÷Ê⁄ÃSÿÔÔ ¬˝ÊÄÔß ∑§ãº˝Ô ŒÿŸËÿÊ◊Ô˜ •Õ¸√ÿflSÕÊ◊Ô˜ Œ◊ŸŸËàÿÙ ‚— ‚flʸ Ÿ Ô ˜◊„ÊŸÔ˜ •Õ¸‡ÊÊùË «UÊÚ. ◊Ÿ◊Ù„Ÿ Á‚¢„Ô— ÿòÊ ¬˝œÊŸ◊¢òÊÔË ÷ÍàÔflÊ •Á¬ ÷Ê⁄ÃËÿ flÊÁáÊÁÖÿ∑§ ÁfløÊ⁄◊Ô˜ ‚Ê◊ÊÁ¡∑§ ‚Ê¢S∑ΧÁÃ∑§Ô ◊¢òÊË üÊË◊ÊŸ •L§áÊ ‡Êı⁄Ë ¬Á⁄◊ÊÁ¡¸Ã◊Ô˜ ∑§⁄áÊËÿÊ ø– ‡Ê◊ÁÿÃÈ◊Ô˜ ÿÃÔ˜ ÁfløÊ⁄◊Ô˜•Õ¸√ÿflSÕÊÿÊ◊Ô, ◊ÍÀÿflÎÁh‚¢⁄ˇÊáÊÔ ø ‚◊Õ¸— ŸÔ ÷flÁà ÃòÊ Á∑§◊ÔÔ˜ •¬ˇÿ◊ÊáÊ◊ÔÔ˜ Ô˜ øËŸË ¡ŸÊ— ∞ÃÃÔ ˜ ÁfløÊ⁄◊Ô˜ ∞ÃÔÃÔ˜ ÁfløÊ⁄ÿÁà ÿÃÔ˜ øËŸË Áfl‡Ê·ôÊ◊ãÃ√ÿ◊Ô˜ •Êø⁄Áà ÃSÿ ÃÈ ÁŸÿ¢òÊáÊ◊Ô˜÷ÁflcÿÁÃ? ÁfløÊ⁄ÿÁãÃÔ ÿÃÔ˜ ÷Ê⁄ÃËÿÊ— øËŸË ¡ŸÃÊÔÔ ÷Ê⁄ÃSÿ ⁄ÊC˛ ◊ Ô ˜ •Ÿ ∑  § ·È ˇÊ ò Ê · È ÷Ê⁄ÃSÿ ⁄ˇÊÔÊÁfl‡Ê·ôÊ— ÷flÃÈ •ãÿÕÊ ∞ÃØ ∑§âÿÃÔ ÿÃÔ˜Ô ◊Íπ¸Sÿ Á¬ÃÈ—Ô ¬ÈòÊÊ— ∑§ŒÊÁøÃÔ˜Ô ’ÈÁh◊ã× ÷ÁflcÿÁãà •Ê¢Ç‹Ù÷Ê·ÊÿÊ◊Ô˜Ô •ÁSÃàfl Áfl·ÿ ∑§fl‹◊Ô˜ •S◊Ê∑§◊Ô ˜ ÷Ê⁄ÃŒ ‡ ÊÊÃÔ ˜ Ô üÊË◊ÊŸ ’˝rÊÔ ø‹ÊŸË ∞ÃÃÔ˜ ◊„àflÊ∑§Ê¢ˇÊÊÿÊ—ÔÔ ¬Á⁄áÊÊ◊— ∑ȧ‡Ê‹Ë÷ÍàÔflÊ ÁflESÿ ¬˝Áà ∞ÃÃÔ˜ ¡ÊŸÁãà ÿÃÔ˜ ∞·Ô— •Áœ∑§◊Ô˜ ∑ȧ‡Ê‹◊Ô˜ ÃòÊ ¬˝∑§Ê‡ÊÿÁà ÿÃÔ˜ øËŸË⁄ÊC˛◊Ô˜ ÷ÿÊfl„Ô— ÷ÁflcÿÁÖ¬⁄ãÃÈÔ ◊Íπ¸Sÿ ªÈ⁄Ù— ’ÈÁh‡ÊÊÁ‹Ÿ— ¿ÊòÊÔÊ— ÃÈ ‡ÊŸÒ— ‡ÊŸÒ— ◊Íπʸ— ∞flÔ ÷ÁflcÿÁãÖ Ô Ô ¬˝ÊãÃ·ÔÈ Sfl-Sfl •Áœ∑§Ê⁄ÊŸÔ˜Ô Œ‡ÊÔ— ªıÃ◊’ÈhSÿÔ ÃÕÊÔ •Õ¸√ÿflSÕÔÊ,ÔÔ∞·ÊÔÔ ÁøãÃÊ ªÈL§áÊÊ◊Ô˜ ‚◊ˬÔ ÷flÃÈ– •ãÿÕÊ ⁄ÊcÔ≈˛UÁ„ÃÊÿ ªÈL§áÊ◊Ô˜ Á∑˝§ÿÊ∑§‹Ê¬◊Ô˜ Ô ’ÊÚ ‹ ËflÈ « U ¡ªÃ—– ÿÊ¢ÁòÊ∑§ËÁfllÊ,ÔÔ Á∑§◊ʇÔøÿ¸◊Ô˜ ¬˝ ◊ ÊáÊÿÁãÖ øËŸËŒ ‡ Ê√ÿÕ¸◊Ô˜ ÷ÁflcÿÁÖ ÁfllÊ‹ÿSÿ ÷flÃÔÈ •ÕflÊ ◊„ÊÁfllÊ‹ÿSÿÔ, ¬˝ÁÃSÃ⁄·È •Ê¢Ç‹Ù÷Ê·ÊÿÊ— flø¸Sfl◊Ô˜ ∞ÃŒÁÃÁ⁄ëÿ ÷Ê⁄Ã Ÿ Ô ŸÔ Ô ¬˝ ‡ ÊÊ‚Ÿ¬˝ Á ∑˝ § ÿÊ— øÔÁ‡ÊˇÊ∑§ÊáÊÊ◊Ô˜ ¬⁄ˡÊáÊ◊Ô˜ SÿÊÃÔ˜– •ŸŸ ªÈL§áÊ◊Ô˜Ô ◊ŸÁ‚ ªÎ„∑§ÊÿʸÿÔ, •èÿÊ‚ÊÿÔ,Ô ŸÊ‚ËÃÔ˜ ¬⁄◊Ô˜ ‚Ê¢¬˝ÁÃ∑§∑§Ê‹ Á∑§◊Á¬ ‚È‹÷◊Ô˜– ÿlÁ¬ÔÔ ©ÛÊÃÔÊ—– ÃSÿ ∞∑§—Ô SflåÔŸ— ¬ÈòÊÊáÊÊ◊Ô˜ ∑§Ù‹Ê„‹ŸÔSfl¬Ê∆UK¬ÈSÃ∑§ÔÊŸÊ◊Ô˜ ¬∆UŸÊÿÔ, •Á÷L§Áø— ©à¬ÁûÊÔ— ÷ÁÔflcÿÁà •ãÿÕÊ Œ‡Ê ÃòÊÊÁ¬Ô •SÿÊ— ÷Ê·ÊÿÊ— ¬˝ Á Ãfl·¸ ◊ Ô ˜ ÷Ê⁄Ã 64 ÿÃÔ˜Ô •ÊªÊ◊Ë ‚◊ÿÔ øËŸË◊Íπʸ— Á‡ÊcÿÊ— ¬˝’‹ûÊ⁄Ê— ÷ÍàÔflÊÔÔ Œ‡ÊSÿ Áfl∑§Ê‚ •fl⁄Ùœ∑§Ê— ÷ÁflcÿÁãÖ ’„Í‹Á‡ÊˇÊáÊ◊Ô˜ ÷flÁÃÔ– Ã ‚„ù◊Ô˜ øËŸË ŸÊªÁ⁄∑§Ê— ÁflESÿ ‚fl¸ ’ Î „ ÃÔ ˜ Ô ©àÿÄÔÃıÔ Á¬Ã⁄ı¬ÈSÃ∑§ôÊÊŸ◊Ô˜Ô Ÿ ÃÈ ‚fl¸◊Ô˜– ∞ÃŒÁÃÁ⁄ëÿÔÔ ¬˝ÊÿÙÁª∑§◊Ô˜ ôÊÊŸ◊Ô˜ ¬˝Ê#È◊Ô˜ ¿ÊòÊÊ—Ô ◊ãÿãÃÔ ÿÃÔ˜ •Ê¢Ç‹Ù÷Ê·ÿÊ •Êªë¿Áãà ¬⁄ãÃÈ Ô ‡ÊÁQ§‡ÊÊ‹Ë Œ ‡ Ê— ÿÙ∑¸§‡ÊÊÿ⁄– ∑§ŒÊÁøÃÔ˜ ∞Ãʌ·ÊÊ— Á¬Ã⁄— ÷flÁãÕÁ¬ ¬˝ÿàÔŸ‡ÊË‹Ê— ÷flãÃÔÈÔ— √ÿfl„ÊÁ⁄∑§ ôÊÊŸ∑§ı‡Ê‹ŸÔ ∞Ã ¿ÊòÊÔÊ— Sfl-Sfl ∞fl ÷Ê⁄ÃËÿÊŸÔÔ˜ ¬Îc∆UÔ àÿÄÔàflÊ Ô Ô ¬¢ø‹ˇÊ¡ŸÊ— øËŸË Œ‡ÊÊÿ ÷ÁflcÿÁÖ ÿÁŒ ÷Ê⁄Ã◊Ô˜Ô ¡ªÁà ÿ Sfl-Sfl ‚ãÃÊŸÊŸÊ◊Ô˜ ∑ΧÃ •‚„ÊÿÊ— ÷flÁãÃÔ ÁflESÿ ‚fl¸òÊÔ Sfl⁄ÊC˛Sÿ ÷Ê⁄ÃÊÃÔ ˜ Ô ¬˝ Á Ãfl·¸ ◊ Ô ˜ øËŸË Œ ‡ ÊSÿ ‚◊ÊŸ◊Ô ˜ ¬⁄ãÃÈ •òÊ ÃÈ Á∑§ÁÜÔøÃÔ˜ Á÷ÛÊ◊Ô˜ ∞flÔ– •òÊ ÃÈÔ ∞∑§Sÿ÷ÊflË¡ËflŸÊÁŸÔÔ ‚Ȍ΅ÊÁŸÔ ∑§Ãȸ◊Ô˜ ‚◊Õʸ— ÷flãÃÈÔ ø– Áfl∑§Ê‚Êÿ √ÿʬÊ⁄∑§◊¸ Ô ªë¿ÁãÖÔÔ •ŸŸ ∞fl Ã·Ê◊Ô˜ ÷ÁflÃÈ ◊ Ô ˜ ßë¿Áà ÃÁ„¸ øÃÈfl¸·Ë¸ÿÔ’Ê‹Sÿ •∑§Ê⁄áÊ ∑§Ù‹Ê„‹— •ŸÕ¸SÿÔÔ ∑§Ê⁄áÊ◊Ô˜ ÷flÁÃÔ– ªÎ„ ◊ÊÃÊÁ¬Ã⁄ı, •ãÿÔ ¬Á⁄flÊ⁄ 1952 Ã◊ fl·¸Ô ªÈ¡¸⁄ Ôfl·¸èÿ— •Sÿ ‚flÊ ŸÍŸ◊Ô˜ ‚ŒSÿÔÊ— ø ©àÿÄÔÃÊ— ÷flÁãà ¬⁄ãÃÈ Á‡Ê‡ÊȬÈòÊSÿ¬˝Œ‡Ê— œãÿ— •÷flÃÔ˜∞Ÿ◊Ô˜ ¬ÈL§·◊Ô˜ ¡ã◊Ô ŒàÔflÊ–÷ÊflŸª⁄ ¬˝ÊãÃ ¡Áã◊× ‚¢S∑ΧÃSÿ ©¬Ê‚∑§— ’‹Œflʟ㌠‚ʪ⁄— •ÁflS◊⁄áÊËÿ◊Ô˜ fløÃ– ÿlÁ¬ ‚¢S∑ΧÃ◊Ô˜ ¬˝Áà ‚ÊœÊ⁄áÊÔ¡Ÿ◊ÊŸ‚ ‚◊ÊŒ⁄— Ô ©ëø‡ÊéŒŸÔ,Ô flÊ⁄¢flÊ⁄◊Ô˜ ©ëø∑˝§ãŒŸŸ ‚fl¸ √ÿSÃÔÊ— ‚ÁãÖ flSÃÈ Ã — Á‚◊ÙŸ ÃÕÊ Á¬å¬Ê ‹Ò ¥ ‚ « U ‹ ÿÙ—üÊË◊ÊŸÔ ˜ ’‹Œ fl ÊŸ¢ Œ ∑¢§åÿÍ≈U⁄-‚¢ªáÊ∑§mÊ⁄Ê ‚¢S∑ΧÃSÿÔ •Ê‡ÊȬ˝ªàÿÕ¸ ÃSÿ ÿÙªŒÊŸ◊Ô˜ •ÃËflÔ ¬˝‡Ê¢‚ŸËÿ◊Ô˜ fløÃ „˝ Ê ‚Ô — flø à  Ô ÃÕÊÁ¬ øÃÈ—fl·Ë¸ÿ— Á‡Ê‡ÊȬÈòÊ— ÁŸàÿ◊Ô˜Ô ©lÊŸÔ ªàÔflÊ ∑˝§Ë«UÁÃÔ– Ԃʪ⁄— •lÊÁ¬ÔÔ ‚¢S∑ΧÃ ŒËÿãÃÔ– ‚È◊œÈ⁄◊Ô˜ fløŸ◊Ô˜, ‚— ‚¢∑§À¬’h— ŒÎ‡ÿÃÔ– ‚¢ S ∑Î § Ô Ã ‚ÊÁ„àÿ◊Ô ˜ ÿÙªŒÊŸ◊Ô ˜ •ÃËflÔ ’‹Œ fl ÊŸÔ ã Œ ‚ʪ⁄Ô fl ÃÔ ˜ ¬˝ÁÃfl‡ÊËmÊ⁄ÊÔ ¬ÈÁ‹‚Œ‹— •Ê„ÍÃÔ˜—– „È‹ Á‚≈UË∞fl flŒÁÃ, ÁfløÊ⁄ÿÁÃÔ, ŸÒ‚Áª¸∑§ÔÙëøÊ⁄áÊ◊Ô˜ •Sÿ ‚¢¬˝Áà •Sÿ ∑§á∆USfl⁄ÔÔ— •¢ª˝¡Ë, Á„¢ŒË ÃÕÊÔ ªÈ¡⁄ÊÃË ¬˝‡Ê¢‚ŸËÿ◊Ô˜ fløÃ– ¬˝flʌԘ ¬ÈL§·Ê— ÁŸL§à‚ÊÁ„ÃÔÊ— ∑§Ê©¢Á‚‹ÔmÊ⁄Ê ÃSÿÔ Á¬Ã⁄ıÔÔ •Õ¸Œ¢«UŸ Œ¢Á«UÃıÔ S×–¡ËflÁÃÔ ø– ÿŒÊ ¬˝ÊœÊãÿ◊fl– ªÃ ÷ Ê · Ê ‚ È ‚¢S∑ΧÃ ÿ ÿÔ ‡ÊéŒÊ—Ô Ÿ ÷flÁãÖ ⁄ÊC˛ ∑§ÀÿÊáÊÊÿ, Á¬Ã⁄◊Ô˜ ¬˝Áà ‚È⁄ˇÊÊ Áfl÷ʪ¬ˇÊ× •ÊŒ‡Ê¬òÊ◊Á¬ ŒûÊ◊Ô˜fl à Ê⁄ÿ¢ ò Ê á Ê ‚◊ÊøÊ⁄— Œ‡Êfl·¸·È ŒÍ⁄Œ‡Ê¸Ÿ •ŸÈflÊÁŒÃ◊Ô˜ ∑§Ãȸ◊Ô˜ ÁŸàÿ ŸÒÁ◊ÁûÊ∑§Ô ¡ËflŸÊÿÔ Œ ‡ ÊSÿ ∞∑§ÃÊÿÊ— ∑Î § Ã ÿòÊÔÔ ßŒ◊Ô˜ Á‹ÅÿÃ - ÿÁŒ ¬ÈòÊSÿ ∑§Ù‹Ê„‹Ÿ ¡ŸÊ—¬˝‚ʃÿ¸ÃÔ ÃŒÊ ‚¢S∑ΧÃ •Á¬ •Ÿ Ÿ ∑§∆UÙ⁄ ¬˝ ÿ àÔ Ÿ ◊Ô ˜ ©¬ÿÙªË SÿÈ — , Ã · Ê◊Ô Ô ˜ ‚¢ S ∑Î § ÃSÿ ◊„àÔ fl ◊Ô ˜ Ã •‡ÊÊãÃÔÊ— ÷ÁflcÿÁãà ÃÁ„¸ ŒÒÁŸ∑§◊Ô˜ •Õ¸Œ¢«U◊Ô˜ •Á¬‚◊ÊøÊ⁄Sÿ ¬˝‚Ê⁄áÊÊÕ¸◊Ô˜ ‚◊ÊøÊ⁄— ¬∆UKÃÔ,Ô Á∑˝ § ÿÃ •Ÿ Ÿ ‡ÊéŒÊŸÊ◊Ô˜Ô ∑§Ù‡ÊÁŸ◊ʸáÊÔÔ ‚— ◊ÊÁ◊¸ ∑ §ÃÿÊ ¡ÊŸÁãÖ ÷Á⁄ÃÈ◊Ô˜ ‡ÊÄÿÃ–‚fl¸ ∑ §Ê⁄— ÁøÁãÃ× ¬Ê∆UKÃÔ ¡Ÿ— ø– ◊„Ê÷ʪŸ– ““Sfláʸ √ÿSÃÊÁSà ߌʟË◊Ô ˜ – Ô üÊË◊ÊŸÔ˜ ’‹Œflʟ㌠‚ʪ⁄—•Ê‚ËÃÔ˜–Ô ∑§ŒÊÁøÃÔ˜ ∞·— ‚¢ ª áÊ∑§ ÿ¢ ò ÊSÿ Œ„ÊÜÔ¡Á‹—”” •SÿÔ ‚Ê◊Êãÿ ¡ŸSÿÔ ©¬∑§Ê⁄ÊÕ¸, Ô ÃÈ •SÿÊ— ÷Ê·ÊÿÊ—∑§Êÿ¸ ∑ ˝ § ◊Ô — ‚»§‹Ô Ù ‚„ÊÿŸ ‚— ‚¢¬˝Áà Sfl⁄ÁøÃ◊Ô˜ ‚¢S∑Χà ‚¢S∑ΧÃ÷Ê·ÊÿÊ— ¬˝ÿÙ¡Ÿ◊Ô˜ ¬ÈŸL§àÕÊŸÊÿ Sfl¡ËflŸ◊Ô˜ ÿ— ¬˝ÿàÔŸ‡ÊË‹— ÃSÿÊÁ¬ ÷˝◊— SÿÊÃÔ˜÷ÁflcÿÁà Ÿ flÊ– ¬⁄ãÃÔÈ Áfl‡Ê·∑§Êÿ⁄× ÿŸ ª˝ãÕÔ◊ÁSÖ ©ÁŒÔ˜Œ‡ÿÔ ÃSÿ •„ÁŸ¸‡Ê◊Ô˜Ô ‚◊Á¬¸ à ◊Ô ˜ Ô ∑Î § Ã◊Ô ˜ – •ÁS◊ŸÔ˜ ¬òÊÔ ¬˝Á‚hÊÁŸÔÔ ÃâÿÊÁŸ ø ¬˝ŒûÊÊ—1974 Ã◊ fl· ¸ ‚¢S∑ΧÃSÿ ’˝ r Ê‚Í ò Ê◊Ô ˜ ÃÕÊ ‚flÊ ‡Ô‹ÊœŸËÿÊ π‹ÈÔ – •Á÷ŸÔ㌟Ëÿ◊Ô˜ ∞Ãʌ·Ê◊Ô˜Ô flÊÃʸ— ∑§ŒÊÁøÃÔ˜ flÒÿÊ∑§⁄áÊŒı·Ô SÿÍ—Ô øÃÔ˜‚¢S∑ΧÃflÊûÊʸÿÔÊ— ‚¢⁄ˇÊáÊ◊Ô˜Ô, © ¬ Á Ÿ · Œ — Œ„‹Ë Ÿª⁄Ô ‡ÊÃÊÁœ∑§◊Ô˜ ◊„ÃÔ˜ ∑§◊¸Ô •Á÷ŸãŒŸËÿı•Êª◊ŸŸÔ ’‹Œflʟ㌠¬ÈŸ⁄¸øŸ◊Ô˜Ô, ¬˝øÊ⁄◊Ô˜ ÷Ê·ÊãÃ⁄◊Á¬ •ŸŸ ‚¢S∑Χà ‚¢÷Ê·áÊ¢Ô Á‡ÊÁfl⁄◊Ô˜ •Sÿ Á¬Ã⁄ıÔ, ¬ÍÖÿ ø ∞·— ÃÁ„¸ ∑Χ¬ÿÊ ÃÊŸÔ˜ ‹πÊŸÔ˜ ‡ÊÈhË∑ΧàÔflÊ ¬∆UãÃÔÈԂʪ⁄Sÿ •Êª◊Ÿ◊Ô ˜ ø ÷flÃÔ˜, Áfl‡ÔflSÿÔ ¬˝ÊÿÃÔ— ¬˝ÁÃÁŒŸ◊Ô˜ »˝§Ê¢‚,Ô •◊⁄Ë∑§Ê, ‚ÊÁœÃ◊Ô ˜ Ô – ∑¢ § åÿÍ ≈ U⁄- Ô •ÊÿÙÁ¡Ã◊Ô ˜ Ã Ÿ Ô – ◊„ÊŸÔ ˜ ‚Í ò ÊœÊ⁄—, ÷flã×. ¬òÊÊøÊ⁄áÊÔ •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∑ΧÃ Á‹πãÃÈÔ‚¢ ¡ ÊÃ◊Ô ˜ – •Ÿ‹‚◊Ô ˜ ¬˝Áì˝ÊãÃ·È ªËflÊáʸ÷Ê·ÔÊÿÊ— ¡◊¸ŸË ÃÕÊ •ÊÚS≈˛UÁ‹ÿÊÁŒ ‚¢ ª áÊ∑§mÊ⁄Ê ‚¢ S ∑Î § ÃSÿÔ ’„ͬ∑ΧÃÊ—Ô ‚Áãà ¿ÊòÊÊ— Á‡ÊÀ¬∑§Ê⁄—– •Á¬– ‚œãÿflÊŒ—ÔÔ•Áfl⁄Ã◊Ô˜ ø •ŸŸÔ flÊûÊʸ— Ô flÒÁ‡ÊCÿ◊Ô˜ ©ŒÔ˜’ÙœÁÿÃÈ◊Ô˜ ⁄ÊC˛·È •Á¬ üÊÈÿÃ– •Ê‡ÊÈ ¬ ˝ ª àÿÕ ¸ ÃSÿ •Sÿ ∑§◊¸áÊÒflÔ–Ô ªÃ 36 - «UÊÚ. œŸ¢¡ÿ ÷¢¡— - «UË.‚Ë.÷^— (‚¢¬ÊŒ∑§—) ‚ê¬ÊŒ∑§— * «UË.‚Ë. èÊ^ ŒÒÁŸ∑§ flÎûʬòÊ◊ Áfl‡Ê· SÃê÷‹π∑§—/•ŸÈflÊŒ∑§— ¬ÈSÃ∑§ÊŒÊŸ◊Ô˜ ôÊÊŸSÿ ÁflÃ⁄áÊ◊Ô˜ * üÊË Á‡Êfl⁄Ê¡ ¤ÊÊ ‡ÊÊùË/•ÊøÊÿ¸ ¬ŒflË œÊ⁄∑§Ê— ““Áfl‡ÔflSÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜”” ‚ŒÒfl ¬Ê∆U∑§ÊŸÊ◊Ô˜ ‚◊ˬ ôÊÊŸ⁄ÊÁ‡Ê◊ÊŒÊÿ ÁŸàÿ ŸflËŸ∑§‹fl⁄áÊ ◊ÊŸŒÔ˜ Áfl‡Ê· SÃê÷‹π∑§Ê— ÁflŒÔ˜flŒÔ˜ ¡ŸÊ— ∑Χ¬ÿÊ ‚¢¬∑¸§◊Ô˜ ‚ÊœÿÃÈ * üÊË ⁄ÙÁ„Ã÷Ê߸ ‡ÊÊSÔòÊË •ÊÿÊÁà •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∑§Á∆UŸ¬˝ÿÊ‚Ù„Á¬ Ÿ ∑§ÊÁ∆UãÿŸ ÿÊÃÈ ÃŒÕ¸◊Ô˜ ÁflŸ◊˝ ÁŸflŒŸ◊ÁSà ÿÃÔ˜ * «UÊÚ. œŸ¢¡ÿ ÷¢¡ ÿ ÿ ‚ÈœËflÎãŒÊ— ‚⁄‚ ‚⁄‹ ‚¢S∑Χà ∑§Ê√ÿª˝ãÕÊŸÊ◊Ô˜ ¬ÈŸL§Œ˜ÔœÊ⁄ÊÕ¸◊Ô˜ ¬˝ÿÃãÃ, Ã ¡ŸÊ— 55, SflÊ◊Ë ŸÊ⁄ÊÿáÊ ‚Ù‚Êÿ≈UË, * üÊË ◊œÈ‚ÈŒŸ ‡ÊÊùË¡Ë ∑Χ¬ÿÊ Sfl¬ÈSÃ∑§ÊÁŸ •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∑§Êÿʸ‹ÿ◊Ô˜ ¬˝Áà ¬˝·ÿãÃÈ •S◊Ê∑§◊Ô˜ ∞·— ¬ÈSÃ∑§‚¢ª˝„¬˝ÿÊ‚Ù Áfl÷ʪ-1, ‡Ê⁄Ë -2, * üÊË Á„ßÊÕ ¤ÊÊ •ŸãÃ⁄◊Ô˜ ÁflÁflœèÿ— ¬ÈSÃ∑§Ê‹ÿèÿ— ‚ÊÕ¸∑§Ù¬∑§Ê⁄Ë ÷ÁflcÿÁãà ßÁÖ ¬ÍáÊÊ ªÊ◊ ⁄Ù«U, ‚Í⁄à Áfl‡Ê· ¬⁄Ê◊‡Ê¸∑§— ‚ê¬ÊŒ∑§ - Áfl‡ÔflSÿ flÎûÊÊ¢Ã◊Ô˜ * «UÊÚ. ¬˝◊ŒÊŸ “÷Ê⁄ÃËÿ” 55, SflÊ◊Ë ŸÊ⁄ÊÿáÊ ‚Ù‚Êÿ≈UË, Áfl÷ʪ-1, ‡Ê⁄Ë -2, ¬ÍáÊÊ ªÊ◊ ⁄Ù«U, ‚Í⁄à ‚¢¬ÊŒ∑§ - «UË.‚Ë. ÷^ (◊Ù. ~}~}y| }yzy) (∞◊.∞., ¬Ë∞ø.«UË.) ŒÍ⁄ ¡¢ª◊ äflÁŸ - 9898478454

×