Asehi kahi book for website-feb 28-b

362 views

Published on

Ase hi kahi by Dr. Manohar Bapat

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
362
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Asehi kahi book for website-feb 28-b

 1. 1. Demesner keÀener ceveesnj yeeHeì
 2. 2. [e@. ceveesnj jece®ebê yeeHeì M.Sc., Ph.D., D.O.M., M.I.I.F., C. Chem., M.R.S.C. (U.K.) 2, meblees<eer, keÀoce neTme, Souepeer jes[, ®ejF&, þeCes (He.) - 400 601. otjOJeveer : 022 - 2541 0700 Ye´ceCeOJeveer : 098692 58722. 25 ef[meWyej 2012. cegêkeÀ : DeMeeskeÀ HeÀueosmeeF& ef¬eÀSefìJn efÒebìme&, 203, ef¬eÀSefìJn Fb[mì^erDeue Fmìsì, vee. ce. peesMeer ceeie&, ef®eb®eHeeskeÀUer (He.), cegbyeF& - 400 011. De#ejpegUCeer : ©HesMe ieebieCe Ye´ceCeOJeveer : 086898 25566. ÒekeÀeMekeÀ : Òees. [e@. ce=Ceeue ceveesnj yeeHeì kesÀJeU Keepeieer efJelejCeemeeþer
 3. 3. ¸ÉÒ MÉhÉä¶ÉÉSÉÒ ¨ÉÚiÉÔ — ¨ÉÉJÉVÉxÉ ¸ÉÒ näù´É ´ªÉÉbä÷·É® ú- MÉÖ½þÉMÉ®ú ¸ÉÒ näù´ÉÒ ªÉÉäMÉä·É®úÒ - +ƤÉäVÉÉäMÉÉ<Ç EÖò±Énèù´ÉiÉä
 4. 4. ¨ÉÒ EòÉfø±Éä±ÉÒ ®úÉÆMÉÉä³ýÒ
 5. 5. ! $ Eèò. VÉÉxÉEòÒ ®úɨÉSÉÆpù ¤ÉÉ{É] ´Éõ Eèò. ®úɨÉSÉÆpù ´ÉɨÉxÉ ¤ÉÉ{É]õ ¨ÉÉZÉä ½äþ {ÉÖºiÉEò ¨ÉÒ ¨ÉÉZªÉÉ +É<Ç ´ÉÊb÷±ÉÉÆSªÉÉ º¨ÉÞÊiÉºÉ ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ Eò®úÒiÉ +ɽäþ
 6. 6. ¨ÉxÉÉäMÉiÉ ±ÉÉèÊEòEò où¹]õ¬É ¨ÉÒ BEò ºÉɨÉÉxªÉ ¨ÉÉhÉÚºÉ +ɽäþ iÉ®úÒ½þÒ ¨ÉÉZªÉÉ ¤ÉɤÉiÉÒiÉ PÉb÷±É䱪ÉÉ PÉ]õxÉÉ ºÉɨÉÉxªÉ ¨ÉÉhɺÉÉÆSªÉÉ +ɪÉÖ¹ªÉÉiÉ PÉb÷iÉÉxÉÉ {ɽþɴɪÉÉºÉ Ê¨É³ýiÉÒ±ÉSÉ +¶ÉÒ JÉÉjÉÒ näùiÉÉ ªÉäiÉ xÉɽþÒ. ¨ÉÒ VÉå´½þÉ ¨ÉÉZªÉÉ +ɪÉÖ¹ªÉÉiÉ PÉb÷±É䱪ÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ PÉ]õxÉÉÆʴɹɪÉÒ EòÉƽþÒ MɨÉiÉÒnùÉ®ú +É`ö´ÉhÉÒ ¨½þhÉÚxÉ xÉÉiÉä´ÉÉ<ÇEò ËEò´ÉÉ Ê¨ÉjÉÉƤɮúɤɮú MÉ{{ÉÉ ¨ÉÉ®úiÉÉÆxÉÉ iªÉÉÆxÉÉ ºÉÉÆMÉiÉ +ºÉä iÉå´½þÉ ä iªÉÉÆxÉɽþÒ ªÉÉ MÉÉä¹]õÒ {ÉÖ¹Eò³ýÉxÉÉ ¨ÉÉʽþiÉ ´½þÉ´ªÉÉiÉ +ºÉä ´ÉÉ]õ±Éä +ÉÊhÉ iªÉÉÆSªÉÉ +ÉOɽþɺiÉ´É ¨ÉÒ ½þÉ {ÉÖºiÉEò |É{ÉÆSÉ Eäò±ÉÉ +ɽäþ. Æ VÉähÉäEò¯ûxÉ ¨ÉÉZªÉÉ +É`ö´ÉhÉÓʴɹɪÉÒSÉÒ / +xÉ֦ɴÉÉÆʴɹɪÉÒSÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ EòɽþÒ `ö®úÉÊ´ÉEò xÉÉiÉä´ÉÉ<ÇEò ËEò´ÉÉ Ê¨ÉjÉ ªÉÉÆSªÉÉ{ÉÖ®úiÉÒSÉ ¨ÉªÉÉÇÊnùiÉ xÉ ®úɽþÉiÉÉ iªÉÉÆSªÉÉiÉÒ±É ´ÉèÊ´ÉvªÉÉSÉÉ ½äþ {ÉÖºiÉEò VªÉÉÆSªÉÉ ½þÉiÉÒ {Ébä÷±É iªÉÉ ºÉ´ÉÉÈxÉÉ +ɺ´ÉÉnù PÉäiÉÉ ªÉÉ´ÉÉ ªÉÉ où¹]õÒxÉä iªÉÉ ºÉÆEò±ÉÒiÉ Eäò±ªÉÉ +ɽäþiÉ. <lÉä ¨ÉÒ EòɽþÒ ¨ÉÉäVÉCªÉÉSÉ +É`ö´ÉhÉÓSÉÉ VªÉÉ ¨ÉÉZªÉÉ où¹]õÒxÉä <iÉ®úÉxÉÉ ºÉ´ÉǺÉɨÉÉxªÉ ËEò´ÉÉ EÆò]õɳý´ÉÉhªÉÉ Æ xÉ ´ÉÉ]õiÉÉ ´ÉÉSÉxÉÒªÉ ´ÉÉ]õiÉÒ±É +¶ÉÉÆSÉÉSÉ {É®úɨɶÉÇ PÉäiɱÉÉ +ɽäþ. ÁÉ {ÉÖºiÉEòÉiÉ +MÉnùÒ ±É½þÉxÉ{ÉhÉÉ{ÉɺÉÚxÉSªÉÉ ¨É±ÉÉ +É`ö´ÉiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ EòɽþÒ MÉÉä¹]õÓSÉÉ ¨ÉÒ =±±ÉäJÉ Eäò±ÉÉ +ɽäþ. {É®ÆúiÉÖ iªÉÉiɽþÒ <iÉ®úÉ{ÉäIÉÉ lÉÉäb÷ä¡òÉ®ú ´ÉäMɳäý{ÉhÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ +É`ö´ÉhÉÓSÉÒ ÊxÉ´Éb÷ Eò®úhªÉÉSÉÉ ¨ÉÒ |ɪÉixÉ Eäò±ÉÉ +ɽäþ. ¨ÉÉZªÉÉ xÉÉiÉä´ÉÉ<ÇEòÉÆSÉÉ Æ MÉÉäiÉɴɳýÉ JÉÚ{ÉSÉ +ɽäþ. iɺÉäSÉ ¨ÉÉZÉÉ Ê¨ÉjÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú½þÒ JÉÚ{É ¨ÉÉä`öÉ +ɽäþ. iªÉɨÉÖ³ýä |ÉiªÉäEòÉ Ê´É¹ÉªÉÒ BEäòEò +É`ö´ÉhÉ ËEò´ÉÉ ÊEòººÉÉ Ê±É½þɴɪÉÉSÉÉ `ö®úʴɱÉä +ºÉiÉä iÉ®úÒ ÊEò¨ÉÉxÉ 1000 {ÉÉxÉÒ OÉÆlÉ ZÉɱÉÉ +ºÉiÉÉ. iªÉ¨ÉÖ³ýä ¨ÉÒ iÉÉä ¨ÉÉä½þ ]õɳý±ÉÉ +ɽäþ ´É EòɽþÒ +iªÉÆiÉ ÊxÉ´Éb÷Eò +É`ö´ÉhÉÓSÉÉ ºÉÉ`öÉ +É{ɱªÉÉ{ÉÖføä `äö´ÉhªÉÉSÉÉ |ɪÉixÉ ¨ÉÒ ªÉÉ Ê±ÉJÉÉhÉÉiÉÚxÉ Eäò±ÉÉ +ɽäþ. ½äþ EòɽþÒ ¨ÉÉZÉä +Éi¨ÉSÉÊ®újÉ xÉ´½äþ iªÉɨÉÖ³ýä ¨ÉÉZªÉÉ +ɪÉÖ¹ªÉɶÉÒ ÊxÉMÉb÷ÒiÉ ºÉ´ÉÇSÉ ´ªÉËHòSÉÉ ‘xÉÉiÉä´ÉÉ<ÇEò, ʨÉjÉ{ÉÊ®ú´ÉÉ®’ ªÉÉÆSÉÉ <lÉä =±±ÉäJÉ ZÉɱÉä±ÉÉ xÉɽþÒ. ªÉɨÉvÉä EòÉähÉɱÉɽþÒ nÖùJÉÊ´ÉhªÉÉSÉÉ =qäù¶É xÉɽþÒ. VÉälÉä PÉ]õxÉÉÆSªÉÉ ºÉÆnù¦ÉÉǺÉÉ`öÒ EÖò]ÖõƤÉÉiÉÒ±É ËEò´ÉÉ Ê¨ÉjÉ {ÉÊ®ú´ÉÉ®úÉiÉÒ±É ´ªÉËHòSÉÉ {ÉÊ®úSÉªÉ ªÉähÉä ¨É±ÉÉ +ɴɶªÉEò ´ÉÉ]õ±Éä iÉälÉä ¨ÉÒ VÉÉÊhÉ´É{ÉÚ´ÉÇEò +¶ÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ PÉÉiɱÉä±ÉÒ +ɽäþ. EòɽþÒ ´ªÉËHòʴɹɪÉÒ EÞòiÉYÉiÉÉ ´ªÉHò Eò®úiÉÉxÉÉ iªÉÉ ´ªÉÊHò ´ÉÉSÉEòɺɽþÒ ¨ÉÉʽþiÉ ´½þÉ´ªÉÉiÉ ªÉÉ où¹]õÒxÉä iªÉÉÆSÉÒ ¶ÉCªÉ +ºÉä±É iÉälÉä UôɪÉÉÊSÉjÉä½þÒ Ênù±Éä±ÉÒ +ɽäþiÉ. ÁÉ ¤É-ªÉÉ´ÉÉ<Ç]õ +É`ö´ÉhÉÒ / +xÉÖ¦É´É Ê±É½þÒiÉÉÆxÉÉ iªÉÉ MÉÉä¹]õÒ PÉb÷±ªÉÉ iÉå´½þÉ ¨ÉxÉɱÉÉ VÉä ´ÉÉ]õ±Éä iÉä iɺÉäSÉ Ê±É½þÒ±Éä +ɽäþ. iÉä Eò®úiÉ +ºÉiÉÉÆxÉÉ EÖòhÉÉSªÉÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ nÖùJÉ´ÉɪÉSÉÒ ¨ÉÉZÉÒ +ÊVɤÉÉiÉ <SUôÉ xÉɽþÒ {ÉhÉ VÉ®ú iɺÉä SÉÖEòÚ xÉ ZÉɱÉä +ºÉä±É iÉ®ú ¨ÉÒ Ênù±ÉÊMÉ®úÒ ´ªÉHò Eò®úiÉÉä. EònùÉÊSÉiÉ ºÉt {ÉÊ®úκlÉiÉÒiÉ iªÉÉ PÉ]õxÉÉÆEòbä÷ {ɽþÉiÉÉxÉÉ iªÉÉ PÉ]õxÉÉƨÉvÉÚxÉ EòÉähÉÒ ´ÉäMɳäý +lÉǽþÒ EòÉfÚø ¶ÉEòiÉÒ±É. {É®ÆúiÉÖ ¨ÉÒ iɶÉÉ |ÉEòÉ®äú iªÉÉ´É®ú EÖò`äö½þÒ ¦ÉɹªÉ Eò®úhªÉÉSÉÉ |ɪÉixÉ Eäò±Éä±ÉÉ xÉɽþÒ. iªÉÉ iªÉÉ {ÉÊ®úκlÉÊiÉiÉÒ±É iÉä iÉä +xÉÖ¦É´É ¨ÉÉZªÉÉ iªÉÉ iªÉÉ EòɳýÉiÉÒ±É ¦ÉÉ´ÉxÉÉÆSÉä tÉäiÉEò +ɽäþiÉ. ¨ÉÒ VÉä iªÉÉ Ê´Éʶɹ]õ EòɳýÉiÉ +xÉ֦ɴɱÉä iÉä iɺÉäSªÉÉ iɺÉä ¨ÉÉÆb÷hªÉÉSÉÉ |ÉɨÉÉÊhÉEò |ɪÉixÉ Eäò±ÉÉ +ɽäþ. ªÉÉiÉÒ±É EòÉähÉiªÉɽþÒ MÉÉä¹]õÒ Eò{ÉÉä±ÉEòα{ÉiÉ ËEò´ÉÉ ®úSɱÉ䱪ÉÉ xɺÉÚxÉ iªÉÉ ºÉiªÉ +ɽäþiÉ +ÉÊhÉ ¨½þhÉÚxÉSÉ iªÉÉÆiÉÒ±É EòɽþÒ Eò]Úõ½þÒ +ɽäþiÉ +ÉÊhÉ iªÉÉ ºÉÉÆMÉiÉÉÆxÉÉ ¨É±ÉÉ jÉɺɽþÒ ½þÉiÉ +ɽäþ {ÉhÉ ¨ÉÒ +¶ÉÉ |ɺÉÆMÉÉxÉÉ EòºÉä iÉÉåb÷ Ênù±Éä ä ½äþ +É{ÉhÉÉ ºÉ´ÉÉÈxÉÉ Eò³ýÉ´Éä B´ÉføÒSÉ |ÉɨÉÉÊhÉEò <SUôÉ. ¨ÉÉZÉÉ º´É¦ÉÉ´É ÊEòiÉÒ MÉ{{ÉÒ¹]õ +ɽäþ iÉä ¨ÉÉZªÉÉ ºÉ½þ´ÉɺÉÉiÉ +ɱÉ䱪ÉÉ ºÉ´ÉÉÈxÉÉSÉ ¨ÉÉʽþiÉ +ɽäþ. {É®ÆúiÉÖ MÉ{{ÉÉÆSªÉÉ +ÉäPÉÉiÉ iªÉÉ iªÉÉ ºÉÆnù¦ÉÉÇxÉÖºÉÉ®ú +É{ɱªÉÉ +ɪÉÖ¹ªÉÉiÉÒ±É +xÉÖ¦É´É ºÉÉÆMÉhÉä +ÉÊhÉ {ÉÖºiÉEò °ü{ÉÉiÉ iÉä ´ÉÉSÉiÉÉxÉÉ ´ÉÉSÉEòɱÉÉ EÆò]õɳýÉ ªÉähÉÉ®ú xÉɽþÒ +¶ÉÉ|ÉEòÉ®äú BEòÉ{ÉÉ`öÉ{ÉÉ`ö BEò, +ÉEò¹ÉÇEòiÉÉ ´ÉÉføÊ´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ iªÉÉiÉ EÖò`ö±ÉɽþÒ Ê¨ÉSÉÇ ¨ÉºÉɱÉÉ xÉ PÉɱÉiÉÉ, ¨ÉÉÆb÷hÉä ½äþ +iªÉÆiÉ ä Eò`öÒhÉ EòÉ¨É +ɽäþ, ½äþ ¨ÉÒ ½þÉ {ÉÖºiÉEò |É{ÉÆSÉ Eò®úiÉÉxÉÉ +xÉ֦ɴɱÉä +ɽäþ. ¨É±ÉÉ +xÉäEò UÆônù +ɽäþiÉ. iªÉÉiÉÒ±É EòɽþÓSÉÉ =±±ÉäJÉ +É`ö´ÉhÉÓSªÉÉ +xÉÖ¹ÉÆMÉÉxÉä ½þÉähÉÉ®ú +ɽäþSÉ. {ÉhÉ iªÉÉJÉä®úÒVÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ UÆônùÉ{ÉèEòÒ BEò ¨½þhÉVÉä +ÉVÉÚ¤ÉÉVÉÚ±ÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉÉiÉ, ®úÉVÉEòÉ®úhÉÉiÉ PÉb÷hÉÉ-ªÉÉ {ÉhÉ ¨ÉxÉɱÉÉ JÉ]õEòhÉÉ-ªÉÉ ËEò´ÉÉ Æ ¦ÉÉ´ÉhÉÉ-ªÉÉ MÉÉä¹]õÓ´É°üxÉ ¨ÉxÉÉiÉ =ºÉ³ýhÉÉ®äú Ê´ÉSÉÉ®ú ´ÉiÉǨÉÉxÉ {ÉjÉÉiÉÒ±É ®úEòÉxªÉÉuùÉ®äú ±ÉÉäEòÉÆ{ɪÉÈiÉ {ÉÉä½þÉSÉ´ÉhÉä. ¨ÉÉZÉÒ +¶ÉÒ |ÉʺÉrù ä ZÉɱÉä±ÉÒ {ÉjÉä / ±ÉäJÉ ´ÉÉSÉÚxÉ +xÉäEò ´Éä³ýÉ +Éä³ýJÉÒSªÉÉiÉÒ±É ´ÉÉSÉEòÉÆEòRÚóxÉ ‘+MÉnùÒ +ɨÉSªÉÉ ¨ÉxÉÉiÉÒ±É Ê´ÉSÉÉ®úÉxÉÉ iÉÚ / iÉÖ¨½þÒ Æ ¶É¤nù°ü{É Ênù±Éä +ɽäþºÉ / +ɽäþiÉ’ +¶ÉÉ |ÉEòÉ®úSªÉÉ ¡òÉäxÉ´É°üxÉ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ Ê¨É³ýiÉ +ºÉiÉ. ¨ÉÒ Ê±Éʽþ±Éä±ÉÒ ºÉ´ÉÇSÉ {ÉjÉä |ÉʺÉrù ZÉɱÉÒ +¶ÉÉiɱÉÉ ¦ÉÉMÉ xÉɽþÒ, {É®ÆúiÉÚ iªÉÉÆSÉÒ ZɱÉEò ʨɳýÉ´ÉÒ ´É iªÉÉ iªÉÉ EòɳýÉiÉÒ±É iÉÖ¨ÉSªÉÉ +É`ö´ÉhÉÓxÉÉ =VÉɳýÉ Ê¨É³ýÉ´ÉÉ ªÉɺÉÉ`öÒ ªÉÉSÉ {ÉÖºiÉEòÉSªÉÉ =´ÉÇ®úÒiÉ ¦ÉÉMÉÉiÉ |ÉʺÉrùÒ Ê¨É³ýɱÉ䱪ÉÉ ´É EòɽþÒ +|ÉʺÉrù ±ÉäJÉÉÆSÉÉ / {ÉjÉÉÆSÉÉ ºÉɨÉÉ´Éä¶É Eäò±Éä±ÉÉ +ɽäþ.
 7. 7. ¨ÉÉZªÉÉ +É`ö´ÉhÉÓSªÉÉ JÉÊVÉxªÉÉiÉÒ±É EòɽþÒ ÊxÉ´Éb÷Eò +É`ö´ÉhÉÒ {ÉÖºiÉEò ¯û{ÉÉxÉä iÉÖ¨ÉSªÉÉ ½þÉiÉÒ näùiÉÉxÉÉ ¨É±ÉÉ +iªÉÆiÉ +ÉxÉÆnù ½þÉiÉ +ɽäþ. ¨ÉÉZÉä ½äþ {ÉÖºiÉEò ºÉ´ÉÉÈxÉÉ ´ÉÉSÉÉ´ÉäºÉä ´ÉÉ]äõ±É ´É +É´Ébä÷±É½þÒ +¶ÉÒ JÉÉjÉÒ ´ÉÉ]õiÉä. ä {ÉÖºiÉEòɺÉÉ`öÒ ¨ÉVÉEÚò®ú ]õÉ<Ç{É Eò®úɪÉSÉä EòÉ¨É ¨ÉÒSÉ Eäò±Éä. ¨ÉÉjÉ ´ÉiÉǨÉÉxÉ{ÉjÉÉiÉ |ÉʺÉrù ZÉɱÉä±ÉÒ EòɽþÒ {ÉjÉä ´É ±ÉäJÉ ªÉÉ {ÉÖºiÉEòÉiÉ PÉɱÉhªÉɺÉÉ`öÒ ]õÉ<Ç{É Eò®úhªÉÉSªÉÉ EòɨÉÒ ´É {ÉÖºiÉEòÉiÉÒ±É <iÉ®ú EòɨÉÉÆiɽþÒ ¸ÉÒ. ¯û{Éä¶É MÉÉÆMÉúhÉ ÁÉÆxÉÒ ¨ÉÉä±ÉÉSÉÒ ¨ÉnùiÉ Eäò±ÉÒ. {ÉÖºiÉEò Uô{ÉÉ<ÇSÉÒ VɤÉɤÉnùÉ®úÒ +ɨÉSÉä ʨÉjÉ ¸ÉÒ. ¡ò³ýnùäºÉÉ<ÈxÉÒ ºÉÉƦÉɳý±ÉÒ. ¨ÉÉZªÉÉ +ÉEòɶɴÉÉhÉÒ´É®úÒ±É ¨ÉÖ±ÉÉJÉiÉÒSªÉÉ ºÉÒ.b÷Ò.SÉä ´É iªÉÉiÉ ¨ÉÉZªÉÉ ®úÉMÉÉ䲪ÉÉÆSÉä ¡òÉä]õÉä PÉɱÉhªÉÉSÉä JÉÉºÉ EòÉ¨É ¸ÉÒ.ÊxɱÉåpù {ÉÉä®úä ªÉÉxÉä Eäò±Éä. ªÉÉ ºÉ´ÉÉÈSÉÉ ¨ÉÒ +iªÉÆiÉ +ɦÉÉ®úÒ Æ +ɽäþ. ´ÉÉSÉEòÉÆʶɴÉÉªÉ ´É iªÉÉÆSªÉÉ ¤É-ªÉÉ-´ÉÉ<Ç]õ ʨɨÉÉƺÉä ʶɴÉÉªÉ ¨ÉÉZÉä ½äþ Eò¹]õ ¡ÖòEò]õ VÉÉiÉÒ±É ¨½þhÉÚxÉ ¨ÉÒ ´ÉÉSÉEòÉÆSÉɽþÒ ¡òÉ®ú +ɦÉÉ®úÒ +ɽäþ. ªÉÉ {ÉÖºiÉEòÉSÉä ½þºiÉʱÉÊJÉiÉ iÉ{ÉɺÉhªÉÉSÉä ´É +ÉäPÉ´ÉiÉä Eò®úhªÉÉSÉä EòɪÉÇ ¨ÉÖJªÉi´Éä ¨ÉÉZªÉÉ {ÉixÉÒxÉä, ºÉÉè. ¨ÉÞhÉɱÉxÉä, Eäò±Éä +ɽäþ. ÊiÉSªÉÉ ªÉÉ ¨ÉnùiÉÒ¤Éq±É ¨ÉÒ ÊiÉSÉÉ +ɦÉÉ®úÒ +ɽäþ. ½äþ {ÉÖºiÉEò ʱɽþÒhªÉÉSÉÒ <SUôÉ ¨ÉxÉÉiÉ VÉÉMÉÞiÉ Eò°üxÉ iªÉɺÉÉ`öÒ |ÉiªÉIÉ |ÉÉäiºÉɽþxÉ näùhÉÉ-ªÉÉ ´É +|ÉiªÉIÉ{ÉhÉä ¨ÉnùiÉ Eò®úhÉÉ-ªÉÉ ºÉ´ÉÉÈSÉÉ ¨ÉÒ +iªÉÆiÉ @ñhÉÒ +ɽäþ. - ¨ÉxÉÉä½® ¤ÉÉ{É] CD DeJeM³e Hene Je SskeÀe
 8. 8. Devegke´ÀceefCekeÀe Yeeie 1 keÀener ef v eJe[keÀ DeeþJeCeer 001 - 070 Yeeie 2 HeÀes ì es i e´ e HeÀer ceePee ceg k eÌ l e íb o 071 - 071 ceeP³ee jeb i ees È ³eeb J ej Jele& c eeveHe$eelet v e He´ e f m eOo Peeues u es ues K e 072 - 079 Yeeie 3 Jele& c eeveHe$eeb l e He´ e f m eOo Peeues u es ceePes ues K e 080 - 097 Jele& c eeveHe$eeb l e He´ e f m eOo Peeues u eer ceePeer He$es 098 - 118 DeHe´ k eÀeef M ele ues K e Je He$es 119 - 154 keÀener GHe³eg k eÌ l e ef ì Hme (ef v eef j #eCe) 155 - 155
 9. 9. Yeeie 1
 10. 10. keÀener efveJe[keÀ DeeþJeCeer ....
 11. 11. ¨ÉÉZÉÉ +ÉVÉ{ɪÉÈiÉSÉÉ |É´ÉɺÉ
 12. 12. ½þɪÉb÷±É¤ÉMÉÇ ªÉälÉÒ±É ºÉ¨¨Éä±ÉxÉÉÆiÉ - 1970 ¨ÉÒ EòºÉ±ªÉÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉÆiÉ +ɽäþ ¤É®ú ?
 13. 13. ¨ÉÉZÉÉ VÉx¨É ¤ÉÉ{É]õ EÖò]ÖõƤÉÉiÉ 25 Êb÷ºÉå¤É®ú 1940 ®úÉVä ÉÒ ¨ÉÖ¤Æ É<ÇiÉ ZÉɱÉÉ. ¨ÉÉZÉä ´Éb÷Ò±É ®úɨÉSÉÆpù ´ÉɨÉxÉ ¤ÉÉ{É]õ, VÉx¨É ¨ÉÉJÉVÉxÉ ªÉälÉÒ±É. ʶÉIÉhÉ ¨Éì]õÅÒEò {ɪÉÈiÉ. {ÉÖhªÉɱÉÉ EòÉì±ÉäVɨÉvÉä |É´Éä¶É PÉäiɱÉÉ {ÉhÉ PÉ®úSªÉÉ {ÉÊ®úκlÉiÉÒ¨ÉÖ³ýä iÉä ¨ÉvÉäSÉ ºÉÉäb÷ÚxÉ tÉ´Éä ±ÉÉMɱÉä. xÉÆiÉ®ú ¨ÉÖ¤É<Ç ¨É½þÉxÉMÉ®ú {ÉÉʱÉEäòiÉ ´ÉÉìb÷Ç <xº{ÉäC]õ®ú ¨½þhÉÚxÉ xÉÉäEò®úÒ Æ Eäò±ÉÒ. º´É¦ÉÉ´É ºÉÉvÉÉ +ÉÊhÉ ºÉ®ú³ý - +VÉÉiɶÉjÉÚ ½þÉiÉä iÉä. +ɨ½þÒ iªÉÉÆxÉÉ +{{ÉÉ ¨½þhÉiÉ ½þÉiÉÉä. ‘+{{ÉÉ ¨ÉÉ®úÒ MÉ{{ÉÉ’ ªÉÉ =HòÒ ä ä |ɨÉÉhÉä MÉ{{ÉÉ ¨ÉÉ®úhÉä ½þÉ iªÉÉÆSÉÉ ºÉ´ÉÉÇiÉ +É´Éb÷iÉÉ UÆônù ½þÉiÉÉ. ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ ´ÉÉ]õɪÉSÉä EòÒ ÁÉÆSÉä iÉÉåb÷ EòºÉä nÖùJÉiÉ xÉɽþÒ. {ÉhÉ iªÉÉÆxÉÒ Ã ä MÉ{{ÉÉ ¨ÉÉ®ú±ªÉÉ xÉɽþÒiÉ iÉ®ú iªÉÉÆxÉÉ SÉèxÉ {Éb÷iÉ xɺÉä. ¨ÉÉZÉä½þÒ iɺÉäSÉ +ɽäþ. iªÉÉÆSÉÉSÉ ½þÉ MÉÖhÉ ¨ÉÒ =SɱɱÉÉ. ¨ÉÉZÉÒ +É<Ç, VÉÉxÉEòÒ >ð¡Çò |ÉʨɱÉÉ Ê´ÉxÉɪÉEò ¤Éä½þä®úä ʽþSÉÉ VÉx¨É {É®ú¶ÉÖ®úÉ¨É (¸ÉÒ IÉäjÉ {É®ú¶ÉÖ®úɨÉ) ªÉälÉä ZÉɱÉÉ. ʶÉIÉhÉ BEò-nùÉxÉ <ǪÉkÉÉ {ɪÉÈiÉSÉ {ÉhÉ EòiÉǤÉMÉÉ®ú +ÉÊhÉ ´ªÉ´É½þÉ®úÒ. ä +ɨ½þÒ {ÉÉÆSÉ ¦ÉÉ´ÉÆb÷ä, SÉÉ®ú ¦ÉÉ>ð, ¨ÉÉvÉ´É =¡Çò ´ÉºÉÆiÉÉ =¡Çò ¦ÉÉ>ð, |ɦÉÉEò®ú =¡Çò ¤ÉÉ{ÉÚ, ¤ÉʽþhÉ EÖò¨ÉÖÊnùxÉÒ =¡Çò EÖòÆ nùÉ, ¨ÉÒ º´ÉiÉ:, +ÉÊhÉ ¶É®únù. ¡òÉä]Éä xÉÆ. 1 : ¶É®ún, ù¨ÉÒ º´ÉiÉ:, ¤ÉʽþhÉ EÖò¨ÉÖÊnùxÉÒ >ð¡Çò EÖòÆ nùÉ, |ɦÉÉEò®ú >ð¡Çò ¤ÉÉ{ÉÚ +ÉÊhÉ ¨ÉÉvÉ´É =¡Çò ´ÉºÉÆiÉÉ =¡Çò ¦ÉÉ>ð ¨ÉÉZÉä xÉÉiÉä´ÉÉ<ÇEò +xÉäEò +ɽäþiÉ. +ºÉä EÖò]ÖõÆ¤É ´ÉÉ ´ªÉHòÒ ¶ÉÉävÉÉ´ÉÒSÉ ±ÉÉMÉä±É EòÒ ¨ÉÉZÉÉ iªÉÉÆSªÉɶÉÒ ºÉƤÉÆvÉ xÉɽþÒ ´ÉÉ iªÉÉÆSªÉÉEòbä÷ VÉÉhÉä-ªÉähÉä½þÒ xÉɽþÒ. JÉÖqù ¨ÉÖ¤É<ÇiÉ, ÊMÉ®úMÉÉ´É, nùÉnù®ú, {ÉɱÉæ, ¤ÉÉäÊ®ú´É±ÉÒ, b÷ÉÊå ¤É´É±ÉÒiÉ, EòÉäEòhÉÉiÉ iɺÉäSÉ ¨É½þÉ®úɹ]ÅõÉiÉÒ±É Æ <iÉ®ú ¦ÉÉMÉÉiÉ +ÉÊhÉ ¨É½þÉ®úɹ]ÅõɤÉɽäþ®ú ºÉÖ®úiÉ, xɴɺÉÉ®úÒ, ¤Éb÷ÉnùÉ iÉä lÉä]õ +VɨÉä®ú {ɪÉÈiÉ iÉÒ Ê´ÉJÉÖ®ú±Éä±ÉÒ +ɽäþiÉ. ¦ÉÉ®úiÉɤÉɽäþ®ú½þÒ +xÉäEò ä +ºÉä xÉÉiÉä´ÉÉ<ÇEò +ɽäþiÉ EòÒ ªÉÉ xÉÉ iªÉÉ ÊxÉʨÉkÉÉxÉä iÉä ´É ¨ÉÒ BEò¨ÉäEòÉÆSªÉÉ ºÉÆ{ÉEòÉÇiÉ +ºÉiÉÉä. 25 Êb÷ºÉå¤É®ú 1940 ½þÒ ¨ÉÉZÉÒ VÉx¨É iÉÉ®úÒJÉ +MÉnùÒ xÉɨÉÒ +ɽäþ +ÉÊhÉ ±ÉIÉÉiÉ ®úɽþhªÉÉVÉÉäMÉÒSÉ +ɽäþ. ªÉä¶ÉÚ ÊLɺiÉÉSÉÉ VÉx¨É Ênù´ÉºÉ {ÉhÉ iÉÉäSÉ +ÉÊhÉ ºÉ®ú BäZÉìEò xªÉÚ]õxÉ, ±ÉÉìb÷Ç VÉÒxÉÉ, ¸ÉÒ. +]õ±É ʤɽþÉ®úÒ ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÒ ªÉÉÆSªÉɺÉÉ®úJªÉÉ EòɽþÒ ¡òÉ®ú ¨ÉÉä`ö¬É ´ªÉÊHò½þÒ iªÉÉSÉ Ênù´É¶ÉÒ VÉx¨ÉɱÉÉ +ɱªÉÉ, ªÉÉäMÉɪÉÉäMÉÉxÉä ¸ÉÒ MÉhÉä¶É ½þÊ®ú Eò®ÆúnùÒEò®ú =¡Çò +{{ÉÉ EòÉEòÉ (iÉä ±ÉÊiÉ¡ò ½þÉ>ðºÉ ¨ÉvÉä ®úɽþÉiÉ +ºÉiÉ), iɺÉäSÉ ¨ÉÉZªÉÉ {ÉÖiÉhÉÒSÉä, b÷É. ºÉÉè. Ê´ÉVɪÉÉ (¤ÉÉ{É]õ) nùÉiÉä ʽþSÉä ªÉVɨÉÉxÉ ¸ÉÒ Ê´É´ÉäEò nùÉiÉä ÁÉÆSÉÉ VÉx¨É½þÒ 25 ì Êb÷ºÉå¤É®úSÉÉSÉ. iÉÉ®úÒJÉ B´ÉføÒ |ÉʺÉrù +ºÉ±ªÉɨÉÖ³ýä ºÉ´ÉÉÈSªÉÉSÉ iÉÒ ±ÉIÉÉiÉ ®úɽþÉiÉä +ÉÊhÉ iªÉɨÉÖ³ýä SÉ +xÉäEò xÉÉiÉä´ÉÉ<ÇEò +É`ö´ÉhÉÒxÉä ´ÉÉføÊnù´ÉºÉÉSªÉÉ ¶ÉÖ¦ÉäSUôÉ näùiÉÉiÉ. +É`ö´ÉhÉÒxÉä =±±ÉäJÉ Eò®úhªÉÉVÉÉäMÉÒ <iÉ®ú ¨ÉÆb÷³ýÒ ¨½þhÉVÉä {ÉɱªÉÉÇSÉÒ ºÉ´ÉÇSÉ xÉÉiÉä´ÉÉ<ÇEò ¨ÉÆb÷³ýÒ ´É EòɽþÒ ´É¹ÉÉÈ{ÉÚ´ÉÔ{ɪÉÈiÉ ¸ÉÒ. ¦ÉÉ. ªÉ. =¡Çò +ɤÉÉ MÉÉb÷MÉÒ³ý (EòɽþÒ ´É¹ÉÉÈ{ÉÚ´ÉÔ iªÉÉÆxÉÉ näù´ÉÉYÉÉ ZÉɱÉÒ). +ÉhÉJÉÒ BEò ´ªÉÊHò ¨½þhÉVÉä ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉɴɺɤÉʽþhÉ ºÉÉè. +±ÉEòÉ (ºÉÉ`äö) ÊSÉ{ɳÖýhÉEò®ú ´É ¸ÉÒ. ºÉnùÉʶɴɮúÉ´É ÊSÉ{ɳÖýhÉEò®ú - +VɨÉä®ú´ÉɺÉÒ, ½äþ ºÉÖrùÉ iªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉZÉÉ ´ÉÉføÊnù´ÉºÉ ¨ÉÉʽþiÉ ZÉɱªÉÉ{ÉɺÉÚxÉ xÉä¨ÉÉxÉä +ʦÉxÉÆnùxÉÉSÉÒ iÉÉ®ú {ÉÉ`öÊ´ÉiÉÉiÉ, ËEò´ÉÉ ¡òÉäxÉ Eò®úiÉÉiÉ. +xÉäEò ʨÉjɽþÒ xÉ Ê´ÉºÉ®úiÉÉ ¡òÉäxÉ´É°üxÉ ´ÉÉføÊnù´ÉºÉÉSªÉÉ ¶ÉÖ¦ÉäSUôÉ näùiÉÉiÉ. ´ÉÉføÊnù´ÉºÉ EòºÉÉ ºÉÉVÉ®úÉ Eò®úÉ´ÉÉ ´É ÊEòiÉÒ ´ÉªÉÉä¨ÉÉxÉÉ{ɪÉÈiÉ Eò®úÉ´ÉÉ ½þÉ |ÉiªÉäEòÉSªÉÉ <SUäôSÉÉ |ɶxÉ +ɽäþ. {ÉhÉ 1
 14. 14. iªÉÉ ÊxÉʨÉkÉÉxÉä ºÉ´ÉÉȶÉÒ MÉ{{ÉÉ ¨ÉÉ®úiÉÉ ªÉäiÉÉiÉ ½äþ xÉCEòÒ ! ´ÉÉføÊnù´ÉºÉÉ´É°üxÉ +ÉhÉJÉÒ BEò MÉÉä¹]õ +É`ö´É±ÉÒ. iÉÒ ¨½þhÉVÉä, ¦ÉÉ®úiÉ ºÉ®úEòÉ®úSªÉÉ Ê¶É¹ªÉ´ÉÞkÉÒ´É®ú ¨ÉÒ =SSÉ Ê¶ÉIÉhÉɺÉÉ`öÒ EòɽþÒ ´É¹Éæ VɨÉÇxÉÒ±ÉÉ MÉä±ÉÉä ½þÉiÉÉä. iÉälÉÒ±É ¸ÉÒ ´Éɱbä÷¨ÉÉ®ú ªÉÉäº]õ ´É ¸ÉÒ. £òÉxZÉ ä ZÉÉ<ÇMÉä ½äþ ʨÉjÉ {ÉhÉ xÉ SÉÖEòiÉÉ ¶ÉÖ¦ÉäSUôÉ {ÉjÉ {ÉÉ`ö´ÉɪÉSÉä. ªÉÉ Ê¨ÉjÉÉÆSªÉÉ ¨ÉiÉä, ¨ÉÉZªÉÉ ¤ÉɤÉiÉÒiÉ, xÉÉiÉɳý ´É ´ÉÉføÊnù´ÉºÉ BEòÉSÉ Ênù´É¶ÉÒ +ɱªÉɨÉÖ³ýä nù®ú´É¹ÉÔ ¨É±ÉÉ BEò “ÊMÉ}]” Eò¨ÉÒ Ê¨É³ýiÉä. +ºÉÉä. iɺÉÉSÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eäò±ÉÉ iÉ®ú, ´ÉÉføÊnù´ÉºÉɱÉÉ |ÉäZÉäx]õ näùhÉä ´ÉMÉè®úä ½äþ +ÉVÉEòÉ±É ¡òÉ®úSÉ ¤ÉÉäEòɳý±Éä +ɽäþ. iªÉɨÉÖ³ýä iªÉÉiɱÉÉ ¡òÉ쨪ÉÉÇʱÉ]õÒ ¦ÉÉMÉ ºÉÉäb÷±ÉÉ iÉ®ú BEòjÉ ¤ÉºÉÚxÉ MÉ{{ÉÉ ¨ÉÉ®úhÉä, JÉÉhÉä-Ê{ÉhÉä ´ÉMÉè®úä JÉ®úÉJÉ®úSÉ +ÉxÉÆnùnùɪÉÒ +ºÉiÉä ´É iªÉÉiÉÚxÉ BEò +ÉMɳäýSÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxɽþÒ Ê¨É³ýiÉä. ä ¨ÉÉZÉä +É<Ç-´ÉÊb÷±É ´É +ɨ½þÒ ¦ÉÉ´ÉÆb÷ä nùÉnù®ú±ÉÉ ±ÉÊiÉ¡ò ½þÉ>ðºÉ ¨ÉvÉä ®úɽþÉiÉ ½þÉiÉÉä. ¨É±ÉÉ BEÚòhÉ iÉÒxÉ EòÉEòÉ ´É iÉÒxÉ ä +ÉiªÉÉ. +ɨÉSÉä BEò EòÉEòÉ (¤ÉÉ{ÉÚVÉÒ ´ÉɨÉxÉ =¡Çò nùÉnùÉ) +Ê´É´ÉɽþÒiÉ ½þÉiÉä ´É ªÉÖÊxɪÉxÉ ¨ÉÉä]õ®ú ºÉ´½þԺɨÉvÉä ÊMÉ®úMÉÉ´ÉÉiÉ xÉÉäEò®úÒ±ÉÉ ä ½þÉiÉä. iÉä ½þÉiÉä Eìòʶɪɮú {ÉhÉ iÉäSÉ ÊiÉlɱÉä ºÉ´ÉæºÉ´ÉÉÇ ½þÉiÉä. ¨ÉÖ¤É<ÇSªÉÉ ªÉÖÊxɪÉxÉ ¨ÉÉä]õ®ú ºÉ´½þ# +Éì¡òҺɨÉvÉä nùÉnùÉSÉä ®úÉVªÉ ½þÉiÉä. ä ä ä Æ Æ ä iªÉɨÉÖ³ýä +ɨÉSªÉÉ MÉÉ´ÉɱÉÉ VÉÉhÉÉ-ªÉÉ ¤É-ªÉÉSÉ MÉÉb÷¬É +ɨÉSªÉÉ nùÉnù®úSªÉÉ PÉ®úÒ lÉÉƤÉÚxÉSÉ {ÉÖføä VÉÉiÉ. iªÉɨÉÖ³ýä MÉÉ´ÉÒ EòɽþÒ ÊxÉ®úÉ{É ä {ÉÉ`ö´ÉɪÉSÉÉ +ºÉ±ÉÉ iÉ®ú =kÉ¨É ´É ½þ¨ÉJÉÉºÉ ºÉÉäªÉ ½þÉiÉÒ, ËEò´ÉÉ +ɨÉSªÉÉ {ÉèEòÒ EòÉähÉɱÉÉ MÉÉ´ÉÒ VÉɴɪÉÉSÉä +ºÉä±É iÉ®ú MÉÉb÷ÒiÉ ¡òHò ä ¤ÉºÉɪÉSÉä EòÒ SÉɱɱÉä MÉÉ´ÉɱÉÉ. ¨ÉÒ iÉ®ú +xÉäEò ´Éä³ýÉ ¡òHò nùÉxÉ Eò{Ébä÷ Ê{ɶɴÉÒiÉ PÉɱÉÚxÉ bÅ÷ɪɴ½þ®ú ¤É®úɤɮú ¨ÉÉJÉVÉxɱÉÉ MÉ䱪ÉÉSÉä ä ä +É`ö´ÉiÉä. PÉ®úSÉÉ b÷¤ÉÉ ¤É®úɤɮú +ºÉäSÉ {ÉhÉ ¤ÉÉEòÒSÉÒ EòɳýVÉÒ bÅ÷ɪɴ½þ®ú ¨É½þÉ¶ÉªÉ PÉäiÉ +ºÉiÉ. iªÉÉ´Éä³ýÒ +ɨÉSªÉɨÉÖ³ýä <iÉ®ú ä |É´ÉɶªÉÉÆxÉÉ ÊEòiÉÒ jÉÉºÉ ºÉ½þxÉ Eò®úÉ´ÉÉ ±ÉÉMɱÉÉ +ºÉä±É ½äþ =ʶɮúÉxÉä EòÉ ½þÉ<xÉÉ {ÉhÉ +ÉiÉÉ VÉÉhÉ´ÉiÉä. +ºÉÉä. ä Ç ÊxÉ´ÉÞkÉÒ xÉÆiÉ®ú nùÉnùÉEòÉEòÉ +ɨÉSªÉÉ MÉÉ´ÉÒ, ¨ÉÉJÉVÉxɱÉÉ MÉä±Éä. ¨ÉÉJÉVÉxɱÉÉ MÉ䱪ÉÉ´É®ú iªÉÉÆxÉÉ VÉÉhɴɱÉä EòÓ ÊiÉlÉä ºÉ®ú{É]õhÉÉ-ªÉÉ Ê´É¹ÉÉ®úÒ |ÉÉhªÉÉÆ{ÉɺÉÚxÉ ´É VÉÆMɱÉÒ VÉxÉÉ´É®úÉ{ÉɺÉÚxÉ VÉ{ɱÉä {ÉÉʽþVÉä +ÉÊhÉ iªÉÉÆSªÉÉ{ÉɺÉÚxÉ ¤ÉSÉÉ´ÉɺÉÉ`öÒ BEò ¤ÉÆnùÚEò½þÒ Æ {ÉÉʽþVÉä. ¨ÉxÉÉÆiÉ +ɱªÉÉ ¤É®úɤɮú ¤ÉÆnùÚEòÒºÉÉ`öÒ {É®ú´ÉÉxÉɽþÒ Ê¨É³ýʴɱÉÉ ´É BEò UôÉxɶÉÒ nùÉxÉ-xɲªÉÉÆSÉÒ ¤ÉÆnùÚEò PÉ®úÉiÉ +ɱÉÒ. +É{ɱªÉÉ ä ä |ɨÉÉhÉäSÉ <iÉ®úÉxÉÒ½þÒ iÉÒ ´ÉÉ{É®úÉ´ÉÒ ¨½þhÉÚxÉ iÉä |ɪÉixɶÉÒ±É ½þÉiÉä. {ÉhÉ PÉ®úÉiÉÒ±É iɯûhÉ ¨ÉÆb÷³ýÓxÉÉ ¤ÉÆnùÚEòÒSÉÒ ¦ÉÒÊiÉ ´ÉÉ]õɪÉSÉÒ ËEò´ÉÉ Æ ä EòÉªÉ iÉä ºÉ¨ÉVɱÉä xÉɽþÒ {ÉhÉ iÉä ¤ÉÆnùÚEò ʶÉEòɪɱÉÉ ®úÉVÉÒ xÉ´½þiÉä. ¨ÉÒ ¨ÉÉjÉ nùÉnùÉSªÉÉ +Énäù¶ÉÉSÉÒ ´ÉÉ]õSÉ ¤ÉPÉiÉ ½þÉiÉÉä. iªÉÉ ¤ÉÆnùÚEòÒiÉ Æ ä ¤ÉÉ®ú ´ÉÉ Uô®úä EòºÉä ¦É®úɪÉSÉä ´É iÉÒ Eò¶ÉÒ ´ÉÉ{É®úɪÉSÉÒ ½äþ nùÉnùÉEòbÚ÷xÉ ¨ÉÒ Ê¶ÉEò±ÉÉä. iªÉÉ ´ÉªÉÉiÉ ½äþ ʶÉEòiÉÉxÉÉ ¨É±ÉÉ JÉÚ{ÉSÉ ¨ÉVÉÉ Æ +ɱÉÒ. ±É½þÉxÉ{ÉhÉSªÉÉ ½þɺÉäSÉä BEò +ºÉ±ÉÒ =nùɽþ®úhÉ. è ¡òÉä]Éä xÉÆ. 2 : nùÉnùÉEòÉEòÉ ¨É±ÉÉ ¤ÉÆnùÚEòÒiÉÚxÉ Uô®úä =b÷´ÉɪɱÉÉ Ê¶ÉEò´ÉiÉ +ºÉiÉÉxÉÉ nùÉnùÉEòÉEòÉÆSÉÉ ´ªÉ´ÉκlÉiÉ{ÉhÉÉ ºÉ´ÉÇ YÉÉiÉ ½þÉiÉÉ. PÉ®úÉiÉÒ±É ºÉ´ÉÇ EÖò±ÉÖ{ÉÉÆSªÉÉ SÉÉ´ªÉÉÆxÉÉ ±Éä¤É±É ±ÉÉ´ÉÚxÉ iªÉÉ´É®ú iªÉÉÆxÉÒ ä 2
 15. 15. iªÉÉÆSªÉÉ ´É³ýhÉnùÉ®ú ºÉÖ¤ÉEò +IÉ®úÉiÉ iÉÒ EÖò`ö±ªÉÉ Eò{ÉÉ]õÉSªÉÉ EÖò±ÉÖ{ÉÉSÉÒ SÉÉ´ÉÒ ´ÉMÉè®úä iÉÉ®úJÉäºÉ½þ xÉÉånù Eò¯ûxÉ `äö´É±Éä±ÉÒ +ºÉä. iªÉɨÉÖ³ýä EòÉähÉiªÉɽþÒ EÖò±ÉÖ{ÉÉSÉÒ SÉÉ´ÉÒ ½þ´ÉÒ iÉå´½þÉ {É]õEòxÉ ºÉÉ{Éb÷iÉ +ºÉä. ¡òÉä]õÉä EòÉfø±Éä EòÒ iªÉÉSªÉÉ ¨ÉÉMÉSªÉÉ ¤ÉÉVÉÚ±ÉÉ ºÉÖ´ÉÉSªÉ +IÉ®úÉiÉ ¡òÉä]õÉiÉÒ±É ´ªÉHòÓSÉÒ xÉÉ´Éä, VÉÉMÉÉ ´É iÉÉ®úÒJÉ ªÉÉSÉÒ xÉÉånù Eäò±Éä±ÉÒ +ºÉä. iªÉɨÉÖ³ýä iÉÉä ¡òÉä]õÉä EòÉähÉÒ½þÒ {ɽþɴɪÉÉºÉ PÉäiɱÉÉ ä iÉ®úÒ ‘½äþ EòÉähÉ ?’ +ºÉä {ɽþÉhÉÉ-ªÉÉSªÉÉ SÉä½þ-ªÉÉ´É®ú |ɶxÉÊSÉx½þ =¨É]õiÉ xɺÉä. iªÉÉÆSªÉÉ ´ªÉ´ÉκlÉiÉ{ÉhÉÉSªÉÉ ±É½þÉxÉ{ÉhÉÒ {ÉÉʽþ±É䱪ÉÉ +¶ÉÉ +xÉäEò MÉÉä¹]õÒ +ÉVɽþÒ ¨ÉÉZªÉÉ º¨É®úhÉÉiÉ +ɽäþiÉ. iªÉÉÆxÉÉ +ɨ½þÉ ¨ÉÖ±ÉÉÆSÉÉ ´É +ɨÉSªÉÉ EòiÉǤÉMÉÉ®úÒSÉÉ ¡òÉ®ú +ʦɨÉÉxÉ ½þÉiÉÉ. ä +ÉVÉ iÉä ½þªÉÉiÉ +ºÉiÉä iÉ®ú iªÉÉÆxÉÉ +ÉxÉÆnùÉxÉä º´ÉMÉÇ nùÉxÉ ¤ÉÉä]õäSÉ =®ú±ÉÉ +ºÉiÉÉ. ä +½þ¨Énù ºÉä±É®ú ¨ÉÊvÉ±É {ÉÉʱÉEäòSªÉÉ ¶ÉɳäýiÉSÉ ¨ÉÉZÉä <ªÉkÉÉ SÉÉèlÉÒ {ɪÉÈiÉSÉä ʶÉIÉhÉ ZÉɱÉä. +ɨÉSªÉÉSÉ SÉɳýÒiÉ ®úɽþÉhÉÉ®äú ¸ÉÒ nùÉnùÉ (½þ®úÒ xÉÉ®úɪÉhÉ) Eò®ÆúnùÒEò®ú, VÉä `öÉEò®úºÉÒ OÉÖ{É +Éì¡ò ʨɱºÉ ¨ÉvÉä SÉÒ¡ò <ÆÊVÉÊxɪɮú ½þÉiÉä, iÉä iªÉÉÆSªÉÉ ¡ò]õ¡ò]õÒ´É°üxÉ ¨É±ÉÉ ä EòvÉÒ EòvÉÒ Ë½þnù¨ÉÉiÉɱÉÉ ¶ÉɳäýiÉ ºÉÉäb÷iÉ. iªÉÉ EòɳýÉiÉ ¡ò]õ¡ò]õÒ´É®ú ¤ÉºÉɪɱÉÉ Ê¨É³ýɱªÉÉSÉÉ +ÉxÉÆnù EòɽþÒ +Éè®úSÉ +ºÉɪÉSÉÉ. ªÉÉ ¶ÉɳäýiÉ +ɨ½þɱÉÉ BEò ¸ÉÒ. JÉè®ú¨ÉÉäb÷ä MÉÖ¯ûVÉÒ ½þÉiÉä. iªÉÉÆxÉÒ ¨É±ÉÉ ´ÉMÉÉÇSÉÉ ¨ÉÉìÊxÉ]õ®ú xÉä¨É±Éä ½þÉiÉä. iªÉÉÆSÉÒ Ê¶ÉIÉÉ näùhªÉÉSÉÒ ä ä {ÉrùiÉ Ê´ÉÊSÉjÉSÉ ½þÉiÉÒ. iÉä SÉÖEòÉ Eò®úhÉÉ-ªÉÉ ¨ÉÖ±ÉÉÆSªÉÉ lÉÉä¤ÉÉb÷ÒiÉ ¨ÉÉ®úɴɪÉÉSÉÒ Ê¶ÉIÉÉ näùiÉ +ºÉiÉ ´É iÉä EòÉ¨É ¨ÉÉìÊxÉ]õ®ú±ÉÉ Eò®úÉ´Éä ä ±ÉÉMÉiÉ +ºÉä. iªÉɨÉÖ³ýä , +¶ÉÒ Ê¶ÉIÉÉ ZÉɱÉä±Éä ¨ÉÉZÉä ´ÉMÉÇʨÉjÉ ¶ÉɳýÉ ºÉÖ]õ±ªÉÉ´É®ú ¨É±ÉÉ BEò]õ¬É±ÉÉ ¶ÉɳäýSªÉÉ ¤Éɽäþ®ú {ÉEòbÚ÷xÉ ¨ÉɺiÉ®úÉxÉÒ ¨ÉÉZªÉÉEò®ú´ÉÒ Ênù±É䱪ÉÉ Ê¶ÉIÉäSÉÉ ´ÉSÉ{ÉÉ EòÉføhªÉÉSÉÒ ´ÉÉ]õ ¤ÉPÉiÉ +ºÉiÉ. ½äþ +Éä³ýJÉÚxÉSÉ +ɨÉSÉä JÉè®ú¨ÉÉäb÷ä MÉÖ¯ûVÉÒ ¨É±ÉÉ Æ ¶ÉɳýÉ ºÉÖ]õhªÉÉ{ÉÚ´ÉÔSÉ 5 -10 ʨÉÊxÉ]äõ +MÉÉänù®ú ºÉÉäb÷iÉ. iªÉɨÉÖ³ýä ¨ÉÒ PÉ®úÒ ºÉ½þҺɱÉɨÉiÉ {ÉÉä½þSÉÚ ¶ÉEòiÉ +ºÉä. ºÉÖ¯û´ÉÉiÉÒ±ÉÉ +ɨÉSªÉÉ SÉɳýÒSÉä xÉÉ´É ±ÉÊiÉ¡ò ½þÉ>ðºÉ ½þÉäiÉä. +ɨÉSÉä +{{ÉÉ ¨ÉÖƤÉ<Ç ¨É½þÉxÉMÉ®ú {ÉÉʱÉEäòiÉ EòɨÉɱÉÉ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³ýä ºÉ´ÉÇ <¨ÉÉ®úiÉÓSÉä ¨ÉֺɱɨÉÉxÉ ¨ÉɱÉEò iªÉÉÆxÉÉ +Éä³ýJÉiÉ ½þÉiÉä. ±ÉÊiÉ¡ò ½þÉ>ðºÉ VÉå´½þÉ ¤ÉÉÆvɱÉÒ, iÉå´½þÉ EòÉähÉ ¦ÉÉb÷ÉjÉÒ ä ä PªÉɴɪÉÉSÉä ½äþ `ö®úÊ´ÉiÉÉÆxÉÉ ¨ÉɱÉEòÉxÉä +{{ÉÉÆSÉÉ ºÉ±±ÉÉ PÉäiɱÉÉ. iªÉɱÉÉ ¶ÉCªÉiÉÉä ¥ÉÉÀhÉ ¦ÉÉb÷ÉjÉÒ ½þ´Éä ½þÉiÉä. ¨½þhÉÚxÉ +{{ÉÉÆxÉÒ iªÉɱÉÉ ä ä {ÉÆSÉÉMÉÉSÉä BEò {ÉÉxÉ Ênù±Éä ´É ÁÉiÉ VÉ®ú iªÉÉ ´ªÉÊHòSÉä xÉÉ´É +ºÉä±É iÉ®ú iªÉÉÆxÉÉ VÉÉMÉÉ näùhªÉÉºÉ ½þ®úEòiÉ xÉɽþÒ +ºÉä ºÉÉÊMÉiɱÉä. VÉå´½þÉ BEò näù¶ÉºlÉ MÉÞ½þºlÉ, ¸ÉÒ. ±ÉÉä½þÉEò®äú, VÉÉMÉÉ PÉähªÉɺÉÉ`öÒ +ɱÉä iÉå´½þÉ iªÉÉÆxÉÉ ¨ÉɱÉEò VÉÉMÉÉ näù<xÉÉ. EòÉ®úhÉ iªÉÉÆSÉä xÉÉ´É iªÉÉ ä Ç {ÉÆSÉÉMÉÉSªÉÉ {ÉÉxÉÉ´É®ú xÉ´½þiÉä. iªÉÉ MÉÞ½þºlÉÉÆxÉÒ ¨ÉɱÉEòɱÉÉ ºÉ¨ÉVÉÉ´ÉhªÉÉSÉÉ ¤É®úÉSÉ |ɪÉixÉ Eäò±ÉÉ {ÉhÉ ¨ÉɱÉEò BäEòɪɱÉÉ iɪÉÉ®ú xÉ´½þiÉÉ. iªÉÉxÉä ¶Éä´É]õÒ ={ÉÉªÉ ¨½þhÉÚxÉ, +ɨÉSªÉÉ +{{ÉÉxÉÒ iÉÖ¨½þÒ ¥ÉÉÀhÉ +ɽþÉiÉ +ºÉä ºÉÉÆÊMÉiɱÉä iÉ®ú ¨ÉÒ VÉÉMÉÉ näù<xÉ +ºÉä ¤ÉVÉɴɱÉä. Ç VÉå´½þÉ +{{ÉÉÆxÉÒ ¨ÉɱÉEòɱÉÉ ºÉ¨ÉVÉÉ´ÉÚxÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉä EòÒ {ÉÆSÉÉMÉÉiÉ +ÉhÉJÉÒ {ÉhÉ EòɽþÒ {ÉÉxÉä +ɽäþiÉ iªÉÉÆiÉ <iÉ®ú ¥ÉÉÀhÉÉÆSÉÒ xÉÉ´Éä +ɽäþiÉ. ½äþ iªÉɱÉÉ ºÉ¨ÉVɱªÉÉ´É®ú ºÉ´ÉÇ |ɶxÉ Ê±É±ÉªÉÉ ºÉÖ]õ±Éä ´É ¸ÉÒ. ±ÉÉä½þÉEò®åúxÉÉ VÉÉMÉÉ {ÉhÉ Ê¨É³ýɱÉÒ. ¸ÉÒ. ±ÉÉä½þÉEò®äú +ɨÉSÉäSÉ ä ä ¶ÉäVÉÉ®úÒ ½þÉiÉä ½þÉ BEò ªÉÉäMÉɪÉÉäMÉSÉ ¨½þhÉÉ´ÉÉ ±ÉÉMÉä±É. ä nùÉnù®ú±ÉÉ +ɨÉSªÉÉ SÉɳýÒiÉÒ±É 10-12 EÖò]ÖõƤÉÉiÉ ¨ÉÖHò ´ÉÉ´É®úhÉÉ®úÉ ¨ÉÉZªÉÉ ´ÉªÉÉäMÉ]õÉiÉ ¨ÉÒ iɺÉÉ BEò]õÉSÉ ½þÉiÉÉä. ¸ÉÉ´ÉhÉÉÆiÉ ä ´ÉÉ <iÉ®ú ´Éä³ýÒ ¥ÉÉÀhÉ ¨½þhÉÚxÉ ¨É±ÉÉ +ɨÉÆÊjÉiÉ Eäò±Éä VÉɪÉSÉä. BEäò ´É¹ÉÔ SÉÉiÉÖ¨ÉÉǺÉÉSªÉÉ +ÉvÉÒ +ɨÉSªÉÉ <¨ÉÉ®úiÉÒiÉÒ±É ºÉÉè. Eò®ÆúnùÒEò®ú ´ÉʽþxÉÓxÉÒ ¨É±ÉÉ ¤ÉÉä±ÉÉ´ÉÚxÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉä EòÒ iªÉÉ BEò xÉä¨É Eò®úhÉÉ®ú +ɽäþiÉ +ÉÊhÉ iªÉÉiÉ iªÉÉÆxÉÉ BEòÉ ¥ÉÉÀhÉɱÉÉ SÉÉ®ú ¨ÉʽþxÉä VÉä´ÉɪɱÉÉ PÉɱÉɴɪÉÉSÉä +ɽäþ +ÉÊhÉ iªÉɺÉÉ`öÒ iªÉÉ ¨É±ÉÉ ¤ÉÉä±É´ÉÚ <ÎSUôiÉÉiÉ, iÉ®ú ¨ÉÒ iɪÉÉ®ú +ɽäþ EòÉ ? iªÉÉÆSÉÉ ½þÉ SÉÉ®ú ¨ÉʽþxªÉÉÆSÉÉ ¤ÉäiÉ BäEòÚ xÉ ¨ÉÒ |ÉlÉ¨É SÉGòɴɱÉÉäSÉ ´É iÉÖ¨½þÒ VÉ®ú ªÉÉ Ê´É¹ÉªÉÒ ¨ÉÉZªÉÉ +É<Ç Vɴɳý ¤ÉÉä±É±ÉÉiÉ iÉ®ú ¤É®äú ½þÉ<±É +ºÉä ¨ÉÒ ä Ç iªÉÉÆxÉÉ ºÉÖSÉʴɱÉä. iªÉÉ|ɨÉÉhÉä iªÉÉÆxÉÒ +É<DZÉÉ ´É +É<ÇxÉä ¨É±ÉÉ ºÉÉÆÊMÉiɱªÉÉ´É®ú ¨ÉÒ ºÉÉè. Eò®ÆúnùÒEò®ú ´ÉʽþxÉÓxÉÉ ½þÉEòÉ®ú nù¶ÉÇʴɱÉÉ ´É ä ¨ÉÒ SÉÉiÉÖ¨ÉÉǺÉÉiÉ VÉä´ÉɪɱÉÉ ªÉä<xÉ +ºÉä Eò¤ÉÚ±É Eäò±Éä. SÉÉiÉÖ¨ÉÉǺÉɱÉÉ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉ ZÉɱÉÒ iªÉÉ Ênù´ÉºÉÉ {ÉɺÉÚxÉ ¨ÉÒ ºÉEòɳýÒ 9-9.30 ±ÉÉ Ç iªÉÉÆSªÉÉEòbä÷ VÉä´ÉɪɱÉÉ VÉÉ>ð ±ÉÉMɱÉÉä. ¸ÉÒ. MÉhÉä¶É xÉÉ®úɪÉhÉ Eò®ÆúnùÒEò®ú, >ð¡Çò +{{ÉÉEòÉEòÉ, ´ÉʽþxÉÓSÉä vÉÉEò]äõ nùÒ®ú ¨ÉÉZªÉÉ ¤É®úɤɮú ä {ÉÆMÉiÉÒ±ÉÉ +ºÉiÉ. iªÉÉÆSªÉÉEòb÷Ò±É ÁÉ ¦ÉÉäVÉxÉÉSªÉÉ ÊxÉʨÉkÉÉxÉäSÉ ¨ÉÒ VÉä´ÉhÉÉSªÉÉ ¶Éä´É]õÒ nù½þÒ-nÖùvÉ ¦ÉÉiÉ JÉɪɱÉÉ Ê¶ÉEò±ÉÉä. BEò SÉÉÆMɱÉÒ ºÉ´ÉªÉ ±ÉÉMɱÉÒ. SÉÉ®ú ¨ÉʽþxÉä EòºÉä MÉä±Éä iÉä ºÉ¨ÉVɱÉä½þÒ xÉɽþÒ. ‘xÉä¨ÉÉSÉÒ’ ºÉÉÆMÉiÉÉ Eò®úiÉÉÆxÉÉ ¥Éɨ½þhÉɱÉÉ EòɽþÒ nùÉxÉ Eò®úhªÉÉSÉÒ |ÉlÉÉ +ɽäþ iªÉÉxÉÖºÉÉ®ú iªÉÉÆxÉÒ ¨É±ÉÉ EòÉªÉ +É´Ébä÷±É +¶ÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úhÉÉ Eäò±ÉÒ. SÉÉÆMɱÉÉ {Éí]õ {ÉÒºÉ EòÉ ºÉÉä´É²ªÉÉSÉÉ Eònù ªÉÉiÉÒ±É BEò ¨É±ÉÉ ÊxÉ´Éb÷ɪÉSÉä ½þÉiÉä. ¨É±ÉÉ {Éʽþ±ªÉÉ{ÉɺÉÚxÉ näù´É-{ÉÖVÉÉ Eò®úhªÉÉSÉÒ +É´Éb÷ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³ýä ¨ÉÒ ºÉ½þÉÊVÉEòSÉ EònùÉSÉÒ ä ÊxÉ´Éb÷ Eäò±ÉÒ ´É iªÉÉ|ɨÉÉhÉä ºÉÉè.Eò®ÆúnùÒEò®ú ´ÉʽþxÉÓxÉÒ ¨É±ÉÉ BEò SÉÉÆMɱÉÉ Eònù ¦Éä]õ Ênù±ÉÉ. iªÉÉ ¶ÉɳýEò®úÒ ´ÉªÉÉiÉ ¯û¤ÉɤÉnùÉ®ú {Éí]õ {ÉÒºÉ xÉ ¨ÉÉMÉiÉÉ Eònù ¨ÉÉMÉhÉÉ®úÉ ¨ÉÒ <iÉ®úÉSªÉÉ où¹]õÒxÉä Ê´ÉÊSÉjÉSÉ ½þÉiÉÉä. ±É½þÉxÉ{ÉhÉÉ{ÉɺÉÚxÉSÉ <iÉ®úÉ{ÉäIÉÉ EòɽþÒiÉ®úÒ ´ÉäMɳäý, {ÉhÉ VÉä Æ ä Æ +É{ɱªÉÉ ¨ÉxÉɱÉÉ {É]äõ±É, +É´Ébä÷±É iÉä Eò®úhªÉÉEòbä÷ ¨ÉÉZÉÉ Eò±É ½þÉiÉÉ. ½þÒ +É`ö´ÉhÉ xɨÉÚnù Eò®úhªÉÉSÉä EòÉ®úhÉ +xÉäEòÉÆxÉÉ ªÉÉ ä VɨÉÉxªÉÉiÉ ÁÉ SÉÉ®ú ¨ÉʽþxÉä ¥ÉÉÀhÉ ¦ÉÉäVÉxÉɤÉqù±ÉSÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ +ºÉä±É ËEò´ÉÉ xÉɽþÒ ªÉÉʴɹɪÉÒ ¶ÉÆEòÉ ´ÉÉ]õiÉä. {ÉhÉ iÉä ´ÉɺiÉ´É +ɽäþ 3
 16. 16. +ÉÊhÉ ªÉÉSÉä EòɽþÒ ºÉÉIÉÒnùÉ®ú +VÉÚxÉ xÉʶɤÉÉxÉä ½þªÉÉiÉ +ɽäþiÉ. ½þÉ +xÉÖ¦É´É ´É ½þÒ PÉb÷±Éä±ÉÒ MÉÉä¹]õ JÉ®úÉJÉ®úSÉ xɴɱÉÉ<ÇSÉÒ ´ÉÉ]õiÉä ä ªÉÉÆiÉ ¶ÉÆEòÉ xÉɽþÒ. ¦ÉÉ>ð¤ÉÒVÉä±ÉÉ ¦ÉÉ´ÉÉxÉä ¤ÉʽþhÉÒEòbä÷ VÉÉ>ðxÉ +Éä´ÉɳÚýxÉ PÉähªÉÉSÉÒ |ÉlÉÉ VÉÖxÉÒSÉ +ɽäþ. iªÉÉÆiÉ ºÉJJÉÉ ¦ÉÉ>ð ½þVÉ®ú xɺÉä±É iÉ®ú iªÉÉSÉÒ VÉÉMÉÉ +lÉÉÇiÉSÉ SÉÖ±ÉiÉ ´ÉÉ ¨ÉɨÉä¦ÉÉ>ð PÉäiÉ +ºÉiÉ. ¨ÉÉZªÉÉ SÉÖ±ÉiÉ ´É ¨ÉɨÉä ¤ÉʽþhÉÒ iªÉÉ´Éä³ýÒ ¨ÉÖ¤É<ÇiÉ ½þÉiªÉÉ. +ɨÉSÉÉ ¦ÉÉ>ð Æ ä xÉä½þ¨ÉÒ ¨ÉÖ¤É<Ç ¤Éɽäþ®úSÉ +ºÉɴɪÉÉSÉÉ, ¤ÉÉ{ÉÚ +¦ªÉɺÉÉiÉ nÆùMÉ iÉ®ú ¶É®únù iɺÉÉ ±É½þÉxÉ, iªÉɨÉÖ³ýä ¦ÉÉ>ð¤ÉÒVÉäºÉÉ`öÒ <iÉCªÉÉ Ê`öEòÉhÉÒ VÉÉ>ð Æ ¶ÉEòhÉÉ®úÉ ¡òHò ¨ÉÒSÉ ½þÉiÉÉä. iªÉÉiÉ ¨ÉÒ JɴɪªÉɽþÒ. iªÉɨÉÖ³ýä º´ÉɦÉÉÊ´ÉEòSÉ ¦ÉÉ>ð¤ÉÒVÉä±ÉÉ ¤ÉʽþhÉÓEòbä÷ VÉÉhªÉÉSÉÒ VɤÉɤÉnùÉ®úÒ ¨ÉÒSÉ ä =SɱÉɪÉSÉÉä. ºÉÖ¯û´ÉÉiÉÒ±ÉÉ MÉÆMÉÖiÉÉ<Ç ´É ±ÉÒ±ÉÉiÉÉ<ÇSÉ ¨ÉÖ¤É<ÇiÉ ½þÉiªÉÉ. xÉÆiÉ®ú EÖòºÉÖ¨É ´É ¨ÉɱÉÚ{ÉhÉ ¨ÉÖ¤É<ÇiÉ +ɱªÉÉ. +{{ÉÉ ¦ÉÉ>ð¤ÉÒVÉä±ÉÉ Æ ä Æ {ÉɱªÉÉDZÉÉ VÉÉiÉ. iªÉÉÆSªÉÉ ¤É®úɤɮú ¨ÉÒ½þÒ VÉɪÉSÉÉä. iÉälÉÚxÉSÉ VÉÉäMÉä·É®úÒ±ÉÉ ¨ÉɨÉä¤ÉʽþhÉÒEòbä÷ ´É ±ÉÒ±ÉÉiÉÉ<ÇEòbä÷ {ÉhÉ ¨ÉÒ ½þ¨ÉJÉÉºÉ VÉÉiÉ ä +ºÉä +ÉÊhÉ ¶Éä´É]õÒ Ê¶É´ÉÉVÉÒ {ÉÉEÇò±ÉÉ MÉÆMÉÚiÉÉ<ÇEòbä÷. SÉÉèlÉÒ xÉÆiÉ®ú PÉ®úÉVɴɳý +ºÉ±É䱪ÉÉ ËEòMÉ VÉÉìVÉÇ <ÆOÉVÉÒ ¶ÉɳäýiÉ ¨ÉÒ {ÉÖføÒ±É Ê¶ÉIÉhÉɺÉÉ`öÒ |É´Éä¶É PÉäiɱÉÉ. ¶ÉɳäýiÉ ä ºÉÖ®ú´ÉÉiÉÒ±ÉÉ ºEòÉ>ð]õ ´É xÉÆiÉ®ú B.ºÉÒ.ºÉÒ. (Auxiliary Cadet Corps ) ¨ÉvÉä ¨ÉÒ ºÉ½þ¦ÉÉMÉÒ ZÉɱÉÉä ½þÉiÉÉä. ºEòÉ>ð]õSÉä ¨ÉÖJªÉ ¸ÉÒ. ºÉÆiÉ MÉÖ°üVÉÒ +ÉÊhÉ B.ºÉÒ.ºÉÒ.SÉä ¸ÉÒ. ¨É½þÉVÉxÉ ´É ¸ÉÒ. ®úÉ>ðiÉ MÉÖ°üVÉÒ ½þÉiÉä. ¶ÉɳäýiÉ nÖùºÉ®úÒ ¦ÉɹÉÉ Ê¶ÉEòÉ´ÉÒ ±ÉÉMÉiÉ +ºÉä. ¨ÉÒ ä SÉɳýÒiÉÒ±É ¸ÉÒ. ¤ÉÆb÷Ú (ªÉ¶É´ÉÆiÉ ½þ®úÒ) Eò®ÆúnùÒEò®úSªÉÉ {ÉÉ`öÓ¤ªÉɨÉÖ³ýä £åòSÉ ¦ÉɹÉÉ Ê¶ÉEòɪÉSÉä `ö®úʴɱÉä. iªÉɺÉÉ`öÒ ¨É±ÉÉ ´ÉäMɲªÉÉ ´ÉMÉÉÇiÉ VÉÉ´Éä ±ÉÉMɱÉä. ¨ÉÖ±ÉÓSªÉÉ ¶ÉɳäýiÉ £åòSÉ ¦ÉɹÉÉ Ê¶ÉEòhªÉÉSÉÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ xÉ´½þiÉÒ iªÉɨÉÖ³ýä £åòSÉ Ê¶ÉEòhÉÉ-ªÉÉ {ÉÉÆSÉ ¨ÉÖ±ÉÒ½þÒ +ɨÉSªÉÉ ´ÉMÉÉÇiÉ +ɱªÉÉ. ¨É®úÉ`öÒ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉSªÉÉ +ɨ½þÉ ¨ÉÖ±ÉÉÆSªÉÉ ¶ÉɳäýiÉ ½þÉ BEòSÉ ´ÉMÉÇ +{É´ÉÉnù ½þÉiÉÉ, £åòSÉ Ê¶ÉEòhÉÉ-ªÉÉ ¨ÉÖ±ÉÓ{ÉèEòÒ BEò ½þÉiÉÒ ä ä VɪɸÉÒ ºÉÖ³ýä (ºÉÖ³ýä ¨ÉɺiÉ®úÉSÉÒ ¨ÉÖ±ÉMÉÒ, +ÉiÉÉ VɪɸÉÒ iÉɨ½þÉhÉä). +VÉÚxɽþÒ +ɨÉSÉÒ ¨ÉèjÉÒ Ê]õEòÚ xÉ +ɽäþ. +ɨ½þÒ BEòÉSÉ ´É¹ÉÔ ¯û<ǪÉÉ Æ EòÉì±ÉäVɨÉvÉÚxÉ ¤ÉÒ.BºÉ.ºÉÒ. ZÉɱÉÉä iªÉɨÉÖ³ýä +ɨÉSªÉÉ OÉÖ{ɨÉvÉä iÉÒ½þÒ +ºÉiÉä. ¨ÉÒ ¶ÉɳäýiÉ +ºÉiÉÉÆxÉÉ ºÉƺEÞòiÉSªÉÉ Bä´ÉVÉÒ “£åòSÉ” second language PÉäiɱªÉɨÉÖ³ýä ºÉƺEÞòiɶÉÒ ¨ÉÉZÉÉ nÖù®úÉx´ÉªÉÉxÉä½þÒ ºÉƤÉÆvÉ xÉ´½þiÉÉ. {ÉÖVÉÉ Eò®úhÉä ´É ¶±ÉÉäEò ´ÉÉ ºiÉÉäjÉ ¨½þhÉhÉä ¨É±ÉÉ +É´Éb÷ɪÉSÉä ¨½þhÉÚxÉ ¨ÉÒ +{{ÉÉÆEòbÚ÷xÉ ¸ÉÒ¨ÉnÂù¦ÉMÉ´ÉiÉ MÉÒiÉäSÉÉ 12, 15, ´É 16 ´ÉÉ +vªÉÉªÉ Ê¶ÉEò±ÉÉä. +{{ÉÉÆxÉÒ ºÉ¨ÉɺÉÉSÉÒ ¡òÉäb÷ EÖò`äö ´É Eò¶ÉÒ Eò®úɴɪÉÉSÉÒ ½äþ ºÉ¨ÉVÉÉ´ÉÚxÉ ºÉÉÆÊMÉiɱªÉɨÉÖ³äý ¨É±ÉÉ ½äþ ÊiÉx½þÒ +vªÉÉªÉ ºÉÖ®úÉiÉ ´É ¶ÉÖrù ¨½þhÉiÉÉ ªÉä>ð ±ÉÉMɱÉä. ¨ÉÒ iÉä ¨ÉÖJÉÉänùÂMÉiɽþÒ Eäò±Éä. +ÉVÉ Ê¨ÉiÉÒ±ÉɽþÒ ¨ÉÒ iÉä ¨½þhÉiÉÉä. ¨ÉÉZªÉÉ ªÉÉ Ê´ÉtäSÉä Æ ¨ÉÒ xÉÆiÉ®ú ÊSÉ. +Ê·ÉxÉÒ±ÉÉ vÉbä÷ Ênù±Éä ´É ÊiÉSªÉÉEòbÚ÷xÉ ½äþ +vªÉÉªÉ {ÉÉ`ö Eò°üxÉ PÉäiɱÉä, ªÉÉSÉÒ {ÉÊ®úÊhÉiÉÒ ÊiɱÉÉ ‘®úÉVÉÉ Ê¶É´ÉÉVÉÒ Ê´ÉtɱɪÉÉiÉұɒ º{ÉvÉæiÉ {Éʽþ±Éä {ÉÉÊ®úiÉÉäʹÉEò ʨɳýhªÉÉiÉ ZÉɱÉÒ. ÊiÉSªÉÉ +vªÉÉªÉ ¶ÉÖrù ´É ±ÉªÉÒiÉ ¨½þhÉhªÉɨÉÖ³ýä ¶ÉɳäýiÉÒ±É Ê¶ÉIÉEò JÉÚ{É JÉÚ¹É ZÉɱÉä. BºÉÂ.BºÉÂ.ºÉÒ.±ÉÉ ¶Éä´É]õSªÉÉ ´É¹ÉÔ Ê´É¹ÉªÉÉÆSÉä ´ÉäMÉ´ÉäMɳäý OÉÖ{É Eäò±ªÉɨÉÖ³ýä ¨É±ÉÉ £åòSÉ Ê´É¹ÉªÉ ºÉÉäb÷É´ÉÉ ±ÉÉMɱÉÉ ´É xÉÉMÉ®úÒEò ¶ÉɺjÉ PÉähÉä ¦ÉÉMÉ {Éb÷±Éä. ÁÉ ¤Énù±ÉɨÉÖ³ýä ¨ÉÉZÉÒ nùÉxÉ ´ÉMÉÉÇiÉÒ±É ¨ÉÖ±ÉÉƶÉÒ ¨ÉèjÉÒ ZÉɱÉÒ. ËEòMÉ VÉÉìVÉÇ ¶ÉɳäýiÉÚxÉSÉ 1958 ºÉɱÉÒ ¨ÉÒ ä {Éʽþ±ªÉÉ ´ÉMÉÉÇiÉ BºÉÂ.BºÉÂ.ºÉÒ. {ÉÉºÉ ZÉɱÉÉä. BºÉÂ.BºÉÂ.ºÉÒ. {ÉÉºÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ +ɨ½þÒ EòɽþÒ Ê´ÉtÉlªÉÉÇxÉÒ 2008 ºÉɱÉÒ (50 ´É¹Éæ ZÉɱÉÒ ¨½þhÉÚxÉ) `öÉhªÉɱÉÉ BEò ¨Éä³ýÉ´ÉÉ +ɪÉÉäVÉÒiÉ Eäò±ÉÉ ½þÉiÉÉ. +ÆnùÉVÉä 40 SªÉÉ +ɺÉ{ÉÉºÉ Ê¨ÉjÉ ´É iªÉÉÆSªÉÉ ºÉÉè. {ÉhÉ ÁÉ ä ¨Éä³ýÉ´ªÉɱÉÉ ½þVÉ®ú ½þÉiÉä. ä ¨ÉÒ BºÉÂ.BºÉÂ.ºÉÒ. {Éʽþ±ªÉÉ ´ÉMÉÉÇiÉ {ÉÉºÉ ZÉɱÉÉä. ºÉ´ÉÇ EòɽþÒ {É®úÒIÉäiÉ Ê¨É³ýɱÉ䱪ÉÉ MÉÖhÉÉÆ´É®úSÉ +´É±ÉƤÉÚxÉ xɺÉiÉä ½äþ ¨É±ÉÉ ºÉ¨ÉVÉiÉ ½þÉiÉä. {É®ÆúiÉÖ VÉxÉiÉäºÉÉ`öÒ ½Öþ¶ÉÉ®úÒSÉÉ iÉÉäSÉ ¨ÉÉ{ÉnÆùb÷ +ºÉiÉÉä. {ÉÖføÒ±É Ê¶ÉIÉhÉɺÉÉ`öÒ ¨ÉÒ ¯û<ǪÉÉ ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉiÉ |É´Éä¶É ä PÉäiɱÉÉ. ¤ÉÉ{ÉÚ ´É EÖòÆ nùÉ {ÉhÉ ÊiÉlÉäSÉ Ê¶ÉEò±Éä ½þÉiÉä. ¯û<ǪÉɨÉvÉä ¨ÉÒ NCC ¨ÉvÉä nùÉJÉ±É ZÉɱÉÉä. ¨ÉÒ Eò´ÉɪÉiÉ SÉÉÆMɱÉÒ Eò®úiÉ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³ýä ä ¨ÉÉZÉÒ ´ÉäMɲªÉÉ {±Éì]õÚxɨÉvÉä ÊxÉ´Éb÷ ZÉɱÉÒ. ½þÒ BEò JÉÉºÉ ¤ÉÉ¤É ½þÉiÉÒ. ½þÉ {±Éì]õÚxÉ ´ÉÉ̹ÉEò Eìò¨{ÉSªÉÉ´Éä³ýÒ SÉføÉ+ÉäføÒiÉ ¦ÉÉMÉ PÉäiÉ +ºÉä, ä EòÉì±ÉäVÉSªÉÉ nÖùºÉ-ªÉÉ ´É¹ÉÔ +ɨÉSªÉÉ {±Éì]õÚxɱÉÉ {Éʽþ±Éä ¤ÉÊIÉºÉ Ê¨É³ýɱÉä ½þÉiÉä. EòɽþÒiÉ®úÒ ´ÉäMɳäý ´É vÉÉb÷ºÉÒ Eò®úÉ´Éä ÁÉSÉ =qäù¶ÉÉxÉä ä ä ä ¨ÉÒ NCC ¨ÉvÉä MÉä±ÉÉä ½þÉiÉÉä. B ºÉÌ]õ¡òÒEäò]õ PÉä>ðxÉ ¨ÉÒ NCC ±ÉÉ ®úɨɮúÉ¨É Eäò±ÉÉ. {ÉhÉ iɺÉä Eò®úɴɪÉÉºÉ xÉEòÉä ½þÉiÉä ½äþ ¨É±ÉÉ ¡òÉ®ú =¶ÉÒ®úÉ ºÉ¨ÉVɱÉä. ¨ÉÒ C ºÉÌ]õ¡òÒEäò]õ {ÉhÉ PÉäiɱÉä +ºÉiÉä iÉ®ú ¤É®äú ZÉɱÉä +ºÉiÉä. {ÉhÉ ½äþ ¶É½þÉhÉ{ÉhÉ ¡òÉ®ú =¶ÉÒ®úÉ ºÉÖSɱÉä. B.Sc.SªÉÉ {É®úÒIÉäSªÉÉ ´Éä³ýÒ ¨ÉÒ BEò ´É¹ÉÇ bÅ÷É{É PÉähªÉÉSÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úiÉ ½þÉiÉÉä. ¤ÉÉ{É]õ xÉÉ´É +ºÉÚxɽþÒ +ɨ½þÉ {Éʽþ±ªÉÉ 30 ì ä Ê´ÉtÉlªÉÉÈSªÉÉ ¤ÉìSɱÉÉ BEò ¨ÉʽþxªÉÉxÉÆiÉ®ú ‘Practical Exam.’ `äö´ÉhªÉÉiÉ +ɱÉÒ. iªÉÉ BEò ¨ÉʽþxªÉÉiÉ {ÉÖx½þÉ {ÉÖx½þÉ +¦ªÉÉºÉ Eò®úiÉÉxÉÉ ¨É±ÉÉ VÉÉhɴɱÉä EòÓ +ºÉÉ +¦ªÉÉºÉ Eò®úhÉä ¨É±ÉÉ ¡òÉ®ú Eò`öÒhÉ +ɽäþ. ¨ÉxÉÉSÉÒ iɶÉÒ PÉb÷hÉSÉ xɺɱªÉɨÉÖ³ýä ¨ÉʽþxªÉɦɮúÉiÉSÉ 4
 17. 17. bÅ÷É{É PÉähªÉÉSÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú ¨ÉÒ ¤Énù±É±ÉÉ ´É {É®úÒIÉÉ {ÉÚhÉÇ Eäò±ÉÒ. Practical ¨ÉvÉä VÉɺiÉ ¨Éä½þxÉiÉ PÉäiɱÉÒ ½þÉiÉÒ iªÉÉSÉÉ ={ɪÉÉäMÉ {É®úÒIÉäiÉ ì ä ZÉɱÉÉ. Higher Second Class ʨɳý´ÉÚxÉ ¨ÉÒ 1962 ºÉɱÉÒ B.Sc. {É®úÒIÉÉ =kÉÒhÉÇ ZÉɱÉÉä. {ÉÖføÒ±É Ê¶ÉIÉhÉ PÉähÉä, xÉ PÉähÉä +ºÉä ¨½þhÉhªÉÉ{ÉäIÉÉ, ʨɳýhÉä xÉ Ê¨É³ýhÉä ¨½þhÉhÉä VÉɺiÉ ªÉÉäMªÉ ½þÉ<±É EòÉ®úhÉ {ÉɱÉEòÉÆSªÉÉ ä Ç +ÉÌlÉEò {ÉÊ®úκlÉiÉÒ´É®ú iÉä ¡òÉ®ú +´É±ÉƤÉÚxÉ +ºÉiÉä, +¶ÉÉ ´Éä³ýÒ PÉ®úÉiÉÒ±É ¨ÉÉä`ö¬É ¦ÉÉ´ÉÆb÷ÉxÉÒ ½þÒ VɤÉɤÉnùÉ®úÒ VÉ®ú κ´ÉEòÉ®ú±ÉÒ xÉɽþÒ iÉ®ú iªÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÇ{ÉÖføä +xÉäEò +b÷SÉhÉÒ ÊxɨÉÉÇhÉ ½þÉiÉÉiÉ, ªÉÉSÉÒ ¨É±ÉÉ VÉÉhÉÒ´É ½þÉiÉÒ. ¨ÉÉZÉä ´Éb÷Ò±É, iÉÒ. +{{ÉÉ iÉ®ú ¨ÉÒ F.Y. ±ÉÉ ä ä ä +ºÉiÉÉxÉÉSÉ Ê®ú]õɪɮú ZÉɱÉä ½þÉiÉä. JÉ®äúiÉ®ú B.Sc. {ɪÉÈiÉSÉä ʶÉIÉhɽþÒ ¶ÉCªÉ xÉ´½þiÉä, {ÉhÉ ¨ÉÉZªÉÉ nùÉx½þÒ ´Éb÷Ò±É ¤ÉÆvÉÚxÉÒ, ¦ÉÉ>ð ´É ä ¤ÉÉ{ÉÚ ªÉÉÆxÉÒ, ¨É±ÉÉ iɺÉä VÉ®úɺÉÖrùÉ ¦ÉɺÉÚ Ênù±Éä xÉɽþÒ. nùÉx½þÒ ¦ÉÉ´ÉÉÆSÉä ={ÉEòÉ®ú ʴɺɮúhÉä ÊxÉnùÉxÉ ¨É±ÉÉ ÁÉ ½þªÉÉiÉÒiÉ iÉ®úÒ +¶ÉCªÉ ä +ɽäþ. iªÉÉÆSªÉÉ ºÉ´ÉÇ |ÉEòÉ®úSªÉÉ ¨ÉnùiÉÒ¨ÉÖ³ýä SÉ ¨ÉÒ +ÉVÉ ªÉälÉ´É®ú {ÉÉä½þSÉÚ ¶ÉEò±ÉÉä. ¨ÉÉZªÉÉ EòɽþÒ Ê¨ÉjÉÉÆxÉÉ VÉå´½þÉ +ÉÌlÉEò {ÉÊ®úκlÉiÉÒ¨ÉÖ³ýä {ÉÖføä ʶÉIÉhÉ PÉäiÉÉ ªÉä>ð ¶ÉEò±Éä xÉɽþÒ ½äþ ¨ÉÒ {ÉÉʽþ±Éä iÉå´½þÉ ¨É±ÉÉ Ê¨É³ýɱÉ䱪ÉÉ ¨ÉnùiÉÒSÉÒ ËEò¨ÉiÉ Eò³ý±ÉÒ. nùÉx½þÒ ¦ÉÉ´ÉÉÆxÉÉ iªÉÉÆSªÉÉ ä ªÉÉ ¨ÉnùiÉÒºÉÉ`öÒ vÉxªÉ´ÉÉnù näùhÉä ¨½þhÉVÉä iªÉÉÆSªÉÉ ={ÉEòÉ®úÉSÉä ¨ÉÉäVɨÉÉ{É Eò®úhªÉɺÉÉ®úJÉä ½þÉ<±É {ÉhÉ iÉ®úÒ½þÒ xÉ ®úɽþ´ÉÚxÉ +É{ÉÉä+É{É Æ ä Ç ä iÉÉåb÷ÉiÉÚxÉ ¶É¤nù ¤Éɽäþ®ú {Éb÷iÉÉiÉ THANK YOU ¦ÉÉ>ð-¤ÉÉ{ÉÚ. ÁÉiÉ +lÉÉÇiÉSÉ +É<Ç ´É +{{ÉÉÆSÉä +ɶÉÒ´ÉÉÇnù ½þÉiÉäSÉ. ¦ÉÉ´ÉÉÆxÉÒ Ênù±É䱪ÉÉ ¨ÉnùiÉÒSªÉÉ ½þÉiÉɱÉÉ, ¨ÉÒ½þÒ xÉÒ]õ {ÉÉºÉ ½þÉiÉ, ºÉÉlÉ näùiÉ ¨ÉÉZÉä EòiÉÇ´ªÉ ÊxɦÉɴɱÉä. +ɨÉSÉä +É<Ç-´Éb÷Ò±É JÉ®úÉJÉ®úSÉ xÉʶɤɴÉÉxÉ. +ɨ½þÒ ä ä EòÉähÉÒ½þÒ iªÉÉÆxÉÉ Ê¶ÉIÉhÉÉSªÉÉ ¤ÉɤÉiÉÒiÉ EòvÉÒSÉ jÉÉºÉ Ênù±ÉÉ xÉɽþÒ. ¨½þhÉVÉä nù®ú´É¹ÉÔ ¤É-ªÉÉ{ÉèEòÒ MÉÖhÉ Ê¨É³ý´ÉÚxÉ (+xÉäEònùÉ {Éʽþ±ÉÉ ´ÉMÉÇ +ºÉɪÉSÉÉ ) +ɨ½þÒ =kÉÒhÉÇ ½þÉiÉ MÉä±ÉÉä. ä ä ¨ÉÉZÉÉ B.Sc.±ÉÉ VÉ®úÒ First Class ½ÖþEò±ÉÉ +ºÉ±ÉÉ iÉ®úÒ MÉÖhÉ SÉÉÆMɱÉä ½þÉiÉä iªÉɨÉÖ³ýä M.Sc. ±ÉÉ |É´Éä¶É ʨɳýhÉä ºÉÉä{Éä ZÉɱÉä, {É®ÆúiÉÖ EòÉähÉiÉÉ Ê´É¹ÉªÉ ´É EòÉähÉiÉä College ½äþ xÉCEòÒ `ö®úiÉ xÉ´½þiÉä. iªÉÉ EòɳýÒ ¯û<ǪÉÉ EòÉì±ÉäVɱÉÉ ‘®úÉVÉÉ-®úÉhÉÒ’ EòÉì±ÉäVÉ ä ¨½þhÉiÉ. ¯û<ǪÉɨÉvÉä iÉ®ú ¨É±ÉÉ Demonstratorship {ÉhÉ Ê¨É³ýhÉÉ®ú ½þÉiÉÒ {ÉhÉ iÉälÉÒ±É ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ´É M.Sc. SªÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈSÉÉ Practical Eòbä÷ ¤ÉPÉhªÉÉSÉÉ où¹]õÒEòÉäxÉ ¤ÉPÉÚxÉ ¨ÉÒ Ê´ÉYÉÉxÉ ºÉƺlÉÉ ¨ÉÖ¤É<Ç ªÉälÉä |É´Éä¶É PÉäiɱÉÉ. ÊiÉlÉä M.Sc. SªÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈEòbÚ÷xɽþÒ Æ EòÉ]äõEòÉä®ú{ÉhÉä nù®ú®úÉVÉ |ɪÉÉäMÉ Eò®ú´ÉÚxÉ PÉäiɱÉä VÉÉiÉ. iÉä ¨É±ÉÉ ¡òÉ®ú +É´Éb÷±Éä +ÉÊhÉ ¨ÉÒ iªÉÉiÉ Ê´É¶Éä¹É ®úºÉ PÉäiɱªÉɨÉÖ³ýä ¨É±ÉÉ ä Practical Exam ¨ÉvÉä SÉÉÆMɱÉä MÉÖhÉ Ê¨É³Úý ±ÉÉMɱÉä. M.Sc. ±ÉÉ ´ÉäMɳýÒ ´É ºÉÖ¤ÉEò VÉxÉÇ±É Eò®úhªÉÉSÉÒ {ÉrùiÉ ¨ÉÉZªÉÉ Batch {ÉɺÉÚxÉSÉ ºÉÖ°ü ZÉɱÉÒ. ¨ÉÒ VÉɺiÉ EòɳýVÉÒ PÉä>ðxÉ iÉÒ =iEÞò¹]õ Eò®úhªÉÉSÉÉ |ɪÉixÉ Eäò±ÉÉ EòÉ®úhÉ ¨ÉÒ Eäò±É䱪ÉÉ |ɪÉÉäMÉÉÆSÉä Results ¡òÉ®úSÉ SÉÉÆMɱÉä +ɱÉä ½þÉiÉä. iÉä ¨ÉÒ xÉÒ]õ{ÉhÉä ¨ÉÉÆb÷hªÉÉSÉÒ ºÉ´ÉªÉ ±ÉÉ´ÉÚxÉ PÉäiɱÉÒ. ÁÉ ºÉ´ÉªÉÒSÉÉ ¨É±ÉÉ ¶Éä´É]õSªÉÉ {ÉÊ®úIÉäiÉ ¡òÉ®ú ={ɪÉÉäMÉ ä ZÉɱÉÉ. SªÉÉ ´Éä³ýÒ ½þɺ]äõ±É ¨ÉvÉä |É´Éä¶É ʨɳýÊ´ÉiÉÉÆxÉÉ PÉb÷±Éä±ÉÉ BEò ÊEòººÉÉ +É`ö´ÉiÉÉä. ¨ÉÖ¤É<ÇSÉÉ ®úʽþ´ÉɺÉÒ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³ýä ì Æ Hostel ¨ÉvÉä |É´Éä¶É ʨɳýhÉä Eò`öÒhÉ ½þÉiÉä. iªÉÉ´Éä³ýSÉä b÷ɪɮäúC]õ®ú b÷É. ¤Éɳý ªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÒ {É]õ´ÉÚxÉ Ênù±Éä EòÒ ¨ÉÒ nùÉnù®ú±ÉÉ VÉ®úÒ ®úɽþÉiÉ ä ì +ºÉ±ÉÉä iÉ®úÒ ¨ÉÉZÉä PÉ®ú ½äþ BEòÉ SÉɳýÒiÉ +ɽäþ. +¦ªÉɺÉÉiÉÚxÉ ±ÉIÉ =b÷´ÉhÉÉ®úÒ ËEò´ÉÉ +¦ªÉɺÉɺÉÉ`öÒ ±ÉÉMÉhÉÉ®úÒ BEòÉOÉiÉÉ PÉɱɴÉhÉÉ®úÒ +xÉäEò EòÉ®úhÉä +ÉVÉÚ¤ÉÉVÉÚ±ÉÉ ºÉiÉiÉ PÉb÷iÉ +ºÉiÉÉiÉ. iªÉɨÉÖ³ýä +¦ªÉÉºÉ ´ªÉ´ÉκlÉiÉ ½þÉ<±É EòÒ xÉɽþÒ ªÉÉSÉÒ EòvÉÒSÉ ä Ç ¶ÉÉ·ÉiÉÒ xɺÉiÉä. ʶɴÉÉªÉ <xº]õÒ]õ¬]õ ¨ÉvÉä VÉÉhªÉÉ-ªÉähªÉÉiÉ ®úÉVÉ VÉä 2 / 3 iÉÉºÉ ¡ÖòEò]õ VÉÉiÉÉiÉ, iÉÉäSÉ ´Éä³ý VÉ®ú ¨ÉÒ +¦ªÉɺÉɱÉÉ Ú ä Ênù±ÉÉ iÉ®ú ¨É±ÉÉ SÉÉÆMɱªÉÉ MÉÖhÉÉÆxÉÒ {ÉÉºÉ ½þÉhÉä ¶ÉCªÉ ½þÉ<±É. ¨ÉÉZªÉÉ ªÉÉ ´ÉäMɲªÉÉ {ÉhÉ ºÉƪÉÖÊHòEò º{ɹ]õÒEò®úhÉÉ´É®ú b÷ɪɮäúC]õ®ú b÷É. ä ä Ç ì ¤Éɳý xÉÖºÉiÉä JÉÖ¹ÉSÉ ZÉɱÉä xÉɽþÒiÉ iÉ®ú iªÉÉÆxÉÒ ¨É±ÉÉ ½þɺ]äõ±É¨ÉvÉä |É´Éä¶É½þÒ Ênù±ÉÉ. iªÉÉ´Éä³ýÒ ¨É±ÉÉ ºÉÒ-®úÉb÷, SÉSÉÇMÉä]õ ªÉälÉÒ±É iÉä±ÉÆMÉì ä ¨Éä¨ÉÉä®úÒªÉ±É ½þɺ]äõ±É ¨ÉvÉä 4 lªÉÉ ¨ÉVɱªÉÉ´É®ú ¯û¨É xÉƤɮú 86 ¨ÉvÉä ®úɽþɴɪÉÉºÉ Ê¨É³ýɱÉä ½þÉiÉä. ì ä M.Sc. 1964 ºÉɱÉÒ ¨ÉÒ {Éʽþ±ªÉÉ ´ÉMÉÉÇiÉ M.Sc. {É®úÒIÉÉ {ÉÉºÉ ZÉɱÉÉä. University ¨ÉvÉä First Class ʨɳýÊ´ÉhÉÉ®úÉ ¨ÉÒ BEò¨Éä´É ä Ê´ÉtÉlÉÔ ½þÉiÉÉä. iªÉÉEòɳýÒ 65% ¨ÉÉEòÉÈxÉÉ First Class ½þÉiÉÉ. iªÉɨÉÖ³ýä +xÉäEò Ê´ÉtÉlÉÉÈSÉä xÉÖEòºÉÉxÉ ZÉɱÉä. ¨ÉÒ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`öÉiÉ First ä ä Class First +ɱÉÉä iªÉÉSÉÉ +ÉxÉÆnù ¡òÉ®úSÉ ¨ÉÉä`öÉ ½þÉiÉÉ. “+ÊJÉ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Ê´ÉtÉlÉÔ {ÉÊ®ú¹Énù” ºÉ´ÉÇ Ê´É¹ÉªÉÉÆiÉÒ±É First Class First Ê´ÉtÉlªÉÉÈSÉÉ ºÉiEòÉ®ú Eò®úÒiÉ +ºÉä iªÉÉÆiÉ +lÉÉÇiÉSÉ ¨ÉÉZÉÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É½þÒ ½þÉiÉÉ. ä ÁÉ result SªÉÉ Ênù´É¶ÉÒ BEò MɨÉiÉÒnùÉ®ú |ɺÉÆMÉ PÉb÷±ÉÉ. Result SªÉÉ Ênù´É¶ÉÒ ¨ÉÒ University ¨ÉvÉä MÉä±ÉÉä ½þÉiÉÉä. +xÉäEò ä Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÒ second class SªÉÉ Ê±Éº]õ ¨ÉvÉä ¨ÉÉZÉÉ xÉƤɮú ¶ÉÉävÉhªÉÉSÉÉ |ɪÉixÉ Eäò±ÉÉ. {É®ÆúiÉÖ xÉÆiÉ®ú third class ¨ÉvÉä½þÒ ¨ÉÉZÉÉ xÉƤɮú xÉ ÊnùºÉ±ªÉɨÉÖ³ýä iªÉÉÆxÉÉ ´ÉÉ]Úõ ±ÉÉMɱÉä EòÒ ¨ÉÒ xÉÉ{ÉÉºÉ ZÉɱÉÉä. iªÉɨÉÖ³ýä iÉä ºÉ´ÉÇVÉhÉ ¨ÉÉZÉä ºÉÉÆi´ÉxÉ Eò¯û ±ÉÉMɱÉä ´É {ÉÖføSªÉÉ ´É¹ÉÔ xÉÒ]õ VÉÉä®úÉiÉ iɪÉÉ®úÒ Eò®ú ¨½þhÉVÉä SÉÉÆMɱÉÉ {ÉÉºÉ ½þɶÉÒ±É +ºÉä {É®úiÉ {É®úiÉ ºÉÉÆMÉiÉ ½þÉiÉä. +ºÉÉ ÊxÉEòÉ±É ±ÉÉMÉÚxɽþÒ ¨ÉÒ ÊiÉlÉä ½þVÉ®ú EòºÉÉ ä ä ªÉÉSÉä iªÉÉÆxÉÉ +ɶSɪÉÇ ´ÉÉ]õiÉ ½þÉiÉä. ¨ÉÒ `ö®úʴɱÉä EòÒ +ÉiÉÉ iªÉÉÆSªÉÉ ºÉƪɨÉÉSÉÒ ´ÉÉ]õ ¤ÉPÉɪÉSÉÒ xÉɽþÒ. ¨ÉÒ iªÉÉÆxÉÉ ¨½þhÉɱÉÉä EòÒ ÊxÉnùÉxÉ ä 5
 18. 18. SÉÖEòÚ xÉ iÉ®úÒ First Class list ¨ÉvÉä ¨ÉÉZÉÉ xÉƤɮú ¤ÉÊPÉiɱÉÉ +ºÉiÉÉiÉ iÉ®ú ¨ÉÉZªÉÉ ÊxÉEòɱÉÉ Ê´É¹ÉªÉÒ iÉÖ¨ÉSÉÉ MÉè®úºÉ¨ÉVÉ nÚù®ú ZÉɱÉÉ +ºÉiÉÉ. {ÉhÉ iÉ®úÒ½þÒ iªÉÉÆSÉÒ JÉÉjÉÒ ½þÉ<xÉÉ. ¨ÉÉZªÉÉ Ê¨ÉjÉÉÆxÉÒ ¨ÉÉZªÉÉ ªÉ¶ÉɨÉÉMÉSªÉÉ ¨Éä½þxÉiÉÒSÉÉ lÉÉäb÷ɺÉÖrùÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eäò±ÉÉ xÉɽþÒ ä Ç ªÉÉSÉÉ ¨É±ÉÉ JÉänù ´ÉÉ]õ±ÉÉ. +ºÉÉä. ¨ÉÉZªÉÉ Ê¨ÉjÉÉÆxÉÉ BEò SÉÉÆMɱÉÉ ´É ºÉÖJÉnù- ¶ÉÉìEò Ênù±ªÉÉSÉä ¨É±ÉÉ ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ Ê¨É³ýɱÉä. +SÉÉxÉEò ¨ÉÉZÉÒ MÉhÉxÉÉ ºEòÉì±É®ú OÉÖ{ɨÉvÉä ½þÉ>ð ±ÉÉMɱÉÒ. +ºÉä +ºÉ±Éä iÉ®úÒ ¨ÉÒ {ÉÖºiÉEòÒ-ºEòÉì±É®ú +ɽäþ +ºÉä ¨É±ÉÉ EòvÉÒSÉ ´ÉÉ]õ±Éä xÉɽþÒ. ä 1964 ºÉɱÉÒ ¦ÉÉ>ðSÉä ±ÉMxÉ `ö®ú±Éä ½þÉiÉä, ¨ÉÖ±ÉÒEòb÷SªÉÉÆxÉÉ ±É´ÉEò®úSÉÉ ¨ÉÖ½þÚiÉÇ ½þ´ÉÉ ½þÉiÉÉ. ¨ÉÉZÉÒ ±ÉäJÉÒ {É®úÒIÉÉ ZÉɱÉÒ ½þÉiÉÒ ä ä ä {ÉhÉ practical SÉÒ {É®úÒIÉÉ ¤ÉÉEòÒ ½þÉäiÉÒ. +ɨÉSªÉÉ PÉ®úÉiÉÒ±É ±ÉÉäEòÉÆSªÉÉ Ê´ÉSÉÉ®úºÉ®úhÉÒxÉÖºÉÉ®ú <iÉ®ú EòÉähÉiªÉɽþÒ MÉÉä¹]õÒ{ÉäIÉÉ Ê¶ÉIÉhÉɱÉÉ +ÊvÉEò ¨É½þi´É ½þÉiÉä. iªÉɨÉÖ³ýä ¦ÉÉ>ðxÉä ±ÉMxÉÉSÉÉ ¨ÉÖ½þÚiÉÇ ¨ÉÉZªÉÉ {É®úÒIÉäxÉÆiÉ®úSÉÉ PÉähªÉÉSÉä xÉCEòÒ Eäò±Éä. ¨ÉÒ SÉÉÆMɱªÉÉ ä MÉÖhÉÉÆxÉÒ M.Sc. {É®úÒIÉÉ =kÉÒhÉÇ ZÉɱÉÉä. ¨ÉÉZªÉÉ {É®úÒIÉäºÉÉ`öÒ ±ÉMxÉ {ÉÖføä føEò±ÉhªÉÉSªÉÉ ¦ÉÉ>ðSªÉÉ ÊxÉhÉǪÉÉSÉÉ ¨ÉÒ ªÉÉäMªÉ iÉÉä ¨ÉÉxÉ ®úÉJɱÉÉ. ä ¦ÉÉ>ð Air Force ¨ÉvÉä +ºÉ±ªÉɨÉÖ³ýä EòɽþÒ ´É¹ÉÉÈSªÉÉ +ÆiÉ®úÉxÉä BEòÉ Ê`öEòÉhÉɽÚþxÉ nÖùºÉ-ªÉÉ Ê`öEòÉhÉÒ iªÉÉSÉÒ ¤Énù±ÉÒ ½þÉiÉ +ºÉä. ¦ÉÉ>ð VªÉÉ VªÉÉ MÉÉ´ÉÒ ¤Énù±ÉÚxÉ MÉä±ÉÉ iªÉÉ iªÉÉ MÉÉ´ÉÒ ¨ÉÒ Î´½þVÉÒ]õ tɪÉSÉÉäSÉ. BEònùÉ xÉÊ´ÉxÉ ¤Énù±ÉÒSªÉÉ VÉÉMÉÒ ¦ÉÉ>ðEòbä÷ ¨ÉÒ VÉÉ>ð ¶ÉEò±ÉÉä xÉ´½þiÉÉä. ¨ÉVÉÉ ¨½þhÉVÉä `ö®úÉÊ´ÉEò ¨ÉÖnùiÉÒ{ÉäIÉÉ +ÊvÉEò Eòɳý =±É]ÚõxÉ MÉä±ÉÉ +ºÉÚxɽþÒ iªÉÉSÉÒ ¤Énù±ÉÒ ZÉɱÉÒ xÉ´½þiÉÒ. iÉå´½þÉ ºÉÖ±ÉÚ´ÉʽþxÉÒ ¨É±ÉÉ MɨÉiÉÒiÉ ¨½þhÉɱªÉÉ “¨ÉxÉÉä½þ®ú¦ÉÉ>ðVÉÒ iÉÖ¨½þÒ +ɨÉSªÉÉEòbä÷ +tÉ{É +ɱÉÉ xÉɽþÒiÉ ¨½þhÉÚxÉ ÁÉÆSÉÒ ¤Énù±ÉÒ ZÉɱÉä±ÉÒ xÉɽþÒ. iÉÖ¨½þÒ ªÉä>ðxÉ MÉä±ÉÉiÉ EòÓ +ɨÉSÉÒ xÉCEòÒ ¤Énù±ÉÒ ½þÉ<±É”. Eò¨ÉÇ vɨÉÇ ºÉƪÉÉäMÉÉxÉä iªÉÉxÉÆiÉ®ú ¨É±ÉÉ iªÉÉÆSªÉÉEòbä÷ VÉÉiÉÉ ä Ç +ɱÉä. MÉƨÉiÉÒSÉÉ ªÉÉäMÉɪÉÉäMÉ ¨½þhÉVÉä ÊiÉEòbÚ÷xÉ {É®úiɱªÉÉ´É®ú ¨É±ÉÉ ¦ÉÉ>ðSÉä {ÉjÉ +ɱÉä EòÓ iªÉÉSªÉÉ ¤Énù±ÉÒSÉÒ order +ɱÉÒ +ɽäþ. VÉhÉÚEòɽþÒ iªÉÉ ºlɳýÉSªÉÉ ¨ÉÉZªÉÉ ¦Éä]õÒSÉÒ ¦ÉÉ>ðSÉä ´ÉÊ®ú¹`ö ´ÉÉ]õSÉ {ÉɽþÉiÉ ½þÉiÉä. ¨ÉÒ ¦ÉÉ>ðEòbä÷ VÉÉ>ðxÉ +ɱªÉÉ - +ɱªÉÉ iªÉÉSÉÒ ä JÉ®úÉJÉ®úSÉ ¤Énù±ÉÒ ZÉɱªÉɨÉÖ³ýä ºÉÖ±ÉÚ´ÉʽþxÉÓxÉÒ ¨ÉÉZªÉÉ iªÉÉÆSªÉÉEòbä÷ VÉÉhªÉÉSÉÉ +ÉÊhÉ ¦ÉÉ>ðSªÉÉ ¤Énù±ÉÒSÉÉ VÉÉä BEò ºÉÉä<ºEò®ú (MÉè®ú) ä Ç ºÉ¨ÉVÉ Eò¯ûxÉ PÉäiɱÉÉ ½þÉiÉÉ iªÉÉ´É®ú ʶÉCEòÉ ¨ÉÉäiÉÇ¤É ZÉɱÉä +ºÉäSÉ ¨½þhÉÉ´Éä ±ÉÉMÉä±É. ä ¦ÉÉ>ð ´É ¤ÉÉ{ÉÚ ªÉÉÆSªÉÉ {ÉÉ`öÓ¤ªÉɨÉÖ³ýä ¨ÉÒ b÷ÉC]õ®úä]õ Êb÷OÉÒ ºÉÆ{ÉÉnùxÉ Eò¯û ¶ÉEò±ÉÉä. iɺÉäSÉ M.Sc.±ÉÉ Ê´ÉYÉÉxÉ ºÉƺlÉäiÉ |É´Éä¶É ì PÉähªÉÉSÉÉ ¨ÉÉZÉÉ ÊxÉhÉÇªÉ ªÉÉäMªÉ `ö®ú±ÉÉ ½þÉiÉÉ. ¨ÉÒ M.Sc. ±ÉÉ Univ. iÉ {Éʽþ±ÉÉ +ɱÉÉä ½þÉiÉÉä iªÉɨÉÖ³ýä ¨ÉÉZÉÉ Ph.D. Eò®úhªÉÉSÉÉ ä ä ¨ÉÉMÉÇ ºÉÖ±É¦É ZÉɱÉÉ. Ê´ÉYÉÉxÉ ºÉƺlÉäiÉÒ±É |ÉÉä. Eäò¶É´É ¨É½þÉnäù´É VÉÉä¶ÉÒ ªÉÉÆSªÉÉEòbä÷ ¨ÉÒ Ph.D. (Physical Chemistry) ºÉÉ`öÒ xÉÉ´É xÉÉånùʴɱÉä. Ph.D. ºÉÉ`öÒ |É´Éä¶É PÉäiɱªÉÉ xÉÆiÉ®ú ¨ÉÒ Scholarship ºÉÉ`öÒ CSIR Eòbä÷ +VÉÇ Eäò±ÉÉ. M.Sc. iÉÒ±É SÉÉÆMɱªÉÉ MÉÖhÉÉƨÉÖ³ýä ¨É±ÉÉ Jr. Research Fellowship ¤É½þÉ±É Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ ´É +ÉÌlÉEò ¨ÉnùiɽþÒ Ê¨É³Úý ±ÉÉMɱÉÒ. Ph.D. Eò®úiÉ +ºÉiÉÉÆxÉÉ ¨ÉÒ 1966 ºÉɱÉÒ “ʨɺ]õ®ú <xº]õÒ]õ¬]” ¨½þhÉÚxÉ ÊxÉ´ÉbÚ÷xÉ +ɱÉÉä. ¨ÉÉZªÉÉ Ê¨ÉjÉÉÆSªÉÉ ¨ÉnùiÉÒxÉä ¨ÉÒ 7-8 {ÉÉäº]õºÉÇSÉ ¤ÉxÉʴɱÉÒ ½þÉiÉÒ. Ú ä ½þÒ {ÉÉäº]õ®ú ¤ÉxÉÊ´ÉhªÉÉSªÉÉ ¤ÉɤÉiÉÒiÉÒ±É ºÉ´ÉÇ VɤÉɤÉnùÉ®úÒ ½þɺ]äõ±É ¨ÉvÉÒ±É +ÉÌEò]äõCSÉ®úSªÉÉ ¨ÉÉZªÉÉ BEòÉ Ê¨ÉjÉÉxÉä =iºÉɽþÉxÉä {ÉÉ®ú ì {ÉÉb÷±ÉÒ ½þÉiÉÒ. ºÉ´ÉÉÈxÉÉ iÉÒ {ÉÉäº]õºÉÇ +ÊiÉ¶ÉªÉ +É´Éb÷±ÉÒ ½þÉiÉÒ. ½þÒ ºÉ´ÉÇ {ÉÉäº]õºÉÇ <iÉEòÒ ¤ÉÉä±ÉEòÒ ½þÉiÉÒ EòÒ Ê´ÉYÉÉxÉ ºÉƺlÉÉ ´É ä ä ä iªÉÉ ¶ÉäVÉÉ®úÒ±É Bϱ¡òxº]õxÉ EòÉì±ÉäVÉ ¨ÉvÉÒ±É Ê´ÉtÉlªÉÉÈSÉÒ iªÉÉ ¤Éqù±ÉSÉÒ |ÉÊiÉÊGòªÉÉ EòÉì±ÉäVÉ VÉMÉiÉÉiÉ ºÉ´ÉÇjÉ {ɺɮú±ÉÒ ½þÉiÉÒ. ä SELECT and ELECT JAI JAWAN - JAI KISAN MANOHAR BAPAT AS Mr. INSTITUTE ( 1965 - 66 ) WHY VOTE Mr. BAPAT A s M r. I N S T I T U T E ? 1. M. Sc. First Class First - Physical Chemistry. B eware of rumour - mongers. A dd to the defence efforts. P repare for the need of the hour. A chieve more by deceiving less. T ruth alone triumphs. E AT LESS - GROW 2. Ph. D. Research Fellow. 3. Inter-Collegiate Sports Representative in Volley-Ball. WA S T E NO MORE 4. Rifle-Cadet. 5. Inter-Collegiate Athletic Representative. ¡òÉä]Éä xÉÆ. 3 : b÷ɪɮäúC]õ® b÷É.Eò¨É±ÉÉ ºÉÉä½þÉxÉÓ EòbÚ÷xÉ ì ä Mr.Institute Certificate κ´ÉEòÉ®úiÉÉxÉÉ 6. Maharashtra State Carrom Representative. and Institute Carrom Champion. 7. College Stage-Actor. 8. Institute Table-Tennis Runner-up. 9. Institute Badminton Runner-up. ÊxÉ´ÉbhÉÚ÷EòÒºÉÉ`öÒ UôÉ{ɱÉä±Éä ´Éèʶɹ`ö¬{ÉÚhÉÇ ½íþb÷Ê¤É±É 6 MORE
 19. 19. ¨É±ÉÉ ¨ÉiÉ EòÉ tÉ ½äþ ºÉÉÆMÉhªÉɺÉÉ`öÒ ´É Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ näùhªÉɺÉÉ`öÒ ¨ÉÒ BEò ½íþb÷Ê¤É±É näùÊJÉ±É UôÉ{ÉÚxÉ PÉäiɱÉä ½þÉiÉä. iÉä½þÒ ´Éèʶɹ`ö¬{ÉÚhÉÇ ä ½þÉiÉä. ¨ÉiÉä ʨɳýÊ´ÉhªÉÉiÉ ¨ÉÒ BEò Ê´ÉGò¨ÉSÉ Eäò±ÉÉ ½þÉiÉÉ. ªÉɱÉÉ EòÉ®úhÉ ¨É±ÉÉ ºÉMɲªÉÉ Êb÷{ÉÉ]Çõ¨Éå]õ弃 ¨ÉÊvÉ±É Ê¨ÉjÉÉÆxÉÒ ¨ÉiÉä Ênù±ÉÒ. ä ä xÉÉäEò®úÒ Eò°üxÉ B¨ÉÂ. BººÉÒ. / {ÉÒ. BSÉÂ. b÷Ò. Eò®úhÉÉ®äú +xÉäEò ʨÉjÉ ¨ÉiÉnùÉxÉÉSªÉÉ Ênù´É¶ÉÒ ´Éä³ýä ´É®ú ½þVÉ®ú ®úÉʽþ±Éä ´É iªÉÉÆxÉÒ ¨É±ÉÉ ¦É®úPÉÉäºÉ ¨ÉiÉÉÆxÉÒ ÊxÉ´ÉbÚ÷xÉ ªÉähªÉÉºÉ ¨ÉnùiÉ Eäò±ÉÒ. ¨ÉÉZªÉɺÉÉ`öÒ {ÉÉäº]õºÉÇ ¤ÉxÉ´ÉhÉÉ®úÉ ¨ÉÉZÉÉ ½þÉ OÉä]õ ʨÉjÉ, ¸ÉÒ. VɪÉÆiÉ +¹]äõEò®ú ºÉvªÉÉ {ÉÖhªÉɱÉÉ ®ú½þÉiÉÉä. +ʱÉEòbä÷ +ɨ½þÒ BEò¨ÉäEòÉÆxÉÉ ¡òÉ®úºÉä ¦Éä]õÚ ¶ÉEòiÉ xɺɱÉÉä iÉ®úÒ {ÉÖhªÉɱÉÉ ¨ÉÒ EòvÉÒ MÉä±ÉÉä +ÉÊhÉ ºÉ´Éb÷ +ºÉä±É iÉ®ú iªÉɱÉÉ ¦Éä]õhªÉÉSÉÉ |ɪÉixÉ Eò®úiÉÉä. ÊxÉnùÉxÉ +ɨÉSªÉÉ ºÉɨÉÉʪÉEò ʨÉjÉÉÆEòbÚ÷xÉ BEò¨ÉäEòÉÆSÉÒ JÉÖ¶ÉɱÉÒ iÉ®ú xÉCEòÒSÉ Eò³ýiÉä. +¦ªÉɺÉɤɮúɤɮúSÉ |ɪÉÉäMÉɺÉÉ`öÒ ±ÉÉMÉhÉÉ-ªÉÉ ºÉ´ÉÇ MÉÉä¹]õÒ VɨÉÉ Eò®úhªÉÉºÉ ´Éä³ý ±ÉÉMÉiÉ ½þÉiÉÉ, {ÉhÉ ¨ÉÉZªÉÉ CSIR SªÉÉ ä ä Fellowship ¤É®úɤɮú contingency grant +ºÉ±ªÉɨÉÖ³ýä EòɽþÒ +ɴɶªÉEò MÉÉä¹]õÒ Ê´ÉEòiÉ PÉähÉä ¨É±ÉÉ ¶ÉCªÉ ZÉɱÉä. ¨ÉÉZÉä EòÉ¨É ä Capillary Electrode ´É®ú +ºÉ±ªÉɨÉÖ³ýä ¨É±ÉÉ glass-blowing ʶÉEòÉ´Éä ±ÉÉMɱÉä. glass-blowing Eò®úiÉÉ ªÉäiÉ ½þÉiÉä iªÉÉSÉÉ ä ä ¡òɪÉnùÉ Ê´ÉYÉÉxÉ ºÉƺlÉäiÉÒ±É +xÉäEò ʨÉjÉÉÆxÉɽþÒ, iªÉÉÆSÉä EòɽþÒ iÉÖ]õ±Éä±Éä glass items nÖù¯ûºiÉ Eò¯ûxÉ näùhªÉÉiÉ, ½þÉiÉ +ºÉä. ÁɨÉÖ³ýä BEò ´ÉäMɳýÉSÉ +xÉÖ¦É´É ¨É±ÉÉ Ê¨É³ýɱÉÉ. Ph.D.SÉä EòÉ¨É Eò®úiÉÉÆxÉÉ ºÉEòɳýÒ 10 iÉä ºÉÆvªÉÉEòɳýÒ 5 {ɪÉÈiÉ +ºÉä xÉÉäEò®úÒºÉÉ®úJÉä EòɨÉÉSÉä iÉÉºÉ `ö®ú±Éä±Éä xɺÉiÉÉiÉ. ºÉEòɳýÒ 8 iÉä ®úÉjÉÒ 12 {ɪÉÈiÉ ºÉ´ÉÇ ´Éä³ý ºÉƶÉÉävÉxÉɺÉÉ`öÒ `äö´ÉÉ´ÉÉ ±ÉÉMÉiÉÉä. M.Sc. |ɨÉÉhÉäSÉ Ph.D. SªÉÉ ´Éä³ýÒ½þÒ ¨ÉÒ SÉSÉÇMÉä]õSªÉÉ ½þɺ]äõ±É ¨ÉvÉä ®úɽþÉiÉ ½þÉiÉÉä. ì ä SªÉÉ ´Éä³ýÒ ¨ÉÉjÉ ¨ÉÒ ºÉÒ-®úÉb÷ ´É®úÒ±É xÉÊ´ÉxÉ Govt. Hostel ¨ÉvÉä ¯û¨É xÉƤɮú 507 ¨ÉvÉä ®úɽþÉiÉ ½þÉiÉÉä. ½þÒ JÉÉä±ÉÒ ä ä EòÉìxÉÇ®úSÉÒ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³ýä ÁÉ JÉÉä±ÉÒ±ÉÉ nùÉxÉ ÊJÉb÷CªÉÉ ½þÉiªÉÉ. ½äþ xÉÊ´ÉxÉ ½þɺ]äõ±É ¤ÉÉÆvÉɴɪÉÉºÉ PÉäiɱÉä iÉå´½þÉ{ÉɺÉÚxÉ ¨ÉÉZÉÉ ÁÉ nùÉxÉ ä ä ä ä ÊJÉb÷CªÉÉ´ÉɱªÉÉ EòÉìxÉÇ®úSªÉÉ JÉÉä±ÉÒ´É®ú b÷ɳýÉ ½þÉiÉÉ. xÉä½þ¨ÉÒ ¨ÉÒ ¨ÉxÉɶÉÒ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úÒiÉ +ºÉä EòÒ ÁÉ JÉÉä±ÉÒiÉ ®úɽþɪɱÉÉ Ê¨É³ýhÉÉ®úÉ ä ä EòÉähÉ ¦ÉÉMªÉ´ÉÉxÉ +ºÉä±É ¤É®äú ? +ÉÊhÉ Eò¨ÉÇ vɨÉÇ ºÉƪÉÉäMÉÉxÉä iÉÒ JÉÉä±ÉÒ ¨É±ÉÉSÉ Ê¨É³ýɱÉÒ +ÉÊhÉ ¨ÉÒSÉ iÉÉä ¦ÉÉMªÉ´ÉÉxÉ `ö®ú±ÉÉä. ¨ÉÒ ½þɺ]äõ±É¨ÉvÉä ®úɽþÉiÉ +ºÉiÉÉxÉÉ ä ºÉEòɳý S ªÉÉ VÉä ´ ÉhÉɺÉÉ`ö Ò +É<Ç x Éä EòÉì ± Éä V É´É®ú {ÉÉ`öʴɱÉä±ÉÉ PÉ®úSÉÉ b÷¤ÉÉ ´É ®úÉjÉÒSÉä VÉä´ÉhÉ ¨ÉÉjÉ ½þɺ]äõ±É¨ÉvÉä +ºÉÉ ¨ÉÉZÉÉ EòɪÉÇGò¨É +ºÉä. ì Ph.D. BEònùÉ ¨ÉÉZÉÉ b÷¤ÉÉ ¤Énù±ÉÚxÉ ¨É±ÉÉ nÖùºÉ-ªÉÉ EòÉähÉÉSÉÉ iÉ®úÒ b÷¤ÉÉ +ɱÉÉ. b÷¤ªÉÉSªÉÉ ¤Éɽäþ®Òú ±É ¯û{ÉɴɯûxÉ +ÉÆiÉ EòÉªÉ +ºÉä±É ½äþ ºÉÉÆMÉhÉä Eò`öÒhÉ ½þÉäiÉä. ¨ÉÒ b÷¤ªÉÉSÉä ZÉÉEòhÉ ¡òHò =PÉb÷±Éä +ÉÊhÉ VÉÉä ´ÉÉºÉ +ɱÉÉ iªÉɤɮúɤɮú ¨ÉÒ ZÉ]õEòxÉ b÷¤ªÉÉSÉä ZÉÉEòhÉ ¤ÉÆnù ä ä Eäò±Éä. iªÉÉ b÷¤ªÉÉiÉ non-veg ½þÉiÉä. ¨ÉÒ ¨ÉÉƺÉ-¨ÉɺÉä JÉÉiÉ xɺɱªÉɨÉÖ³ýä ¨ÉÒ iªÉÉ Ênù´É¶ÉÒ iÉÉä b÷¤ÉÉ +ɨÉSªÉÉ BEòÉ Ê¶É{ÉɪÉɱÉÉ, ¸ÉÒ. Ê´ÉGò¨É ªÉɱÉÉ Ênù±ÉÉ. iªÉɱÉÉ iÉÒ +SÉÉxÉEò SÉɱÉÚxÉ +ɱÉä±ÉÒ ¨ÉäVÉ´ÉÉxÉÒSÉ ´ÉÉ]õ±ÉÒ +ºÉhÉÉ®ú. ¨ÉÉZÉÉ b÷¤ÉÉ RBI ¨ÉvÉÒ±É ¸ÉÒ. ºÉ½þºjɤÉÖrùä ªÉÉÆSªÉÉEòbä÷ MÉä±ÉÉ. iªÉÉxÉÒ iÉÉä ´ªÉ´ÉκlÉiÉ iÉÉ´É ¨ÉɯûxÉ ¡òºiÉ Eäò±ÉÉ {ÉhÉ <ǨÉÉxÉnùÉ®úÒxÉä iªÉÉÆxÉÒ b÷¤ªÉÉiÉ BEò ÊSÉ`Âö`öÒ Ê±É½ÚþxÉ iªÉÉiÉ ¨ÉÉZªÉÉ +É<DZÉÉ ´ÉÉ ¨ÉÉZÉä ±ÉMxÉ ZÉɱÉä +ºÉ±ªÉÉºÉ ¨ÉÉZªÉÉ ºÉÉè.xÉÉ SÉʴɹ]õ VÉä´ÉhÉÉ ¤Éqù±É vÉxªÉ´ÉÉnù Ênù±Éä ´É ÊSÉ`Âö`öÒiÉ +É{ɱÉÉ ]äõ±ÉÒ¡òÉäxÉ xÉƤɮú {ÉhÉ Eò³ýʴɱÉÉ ½þÉiÉÉ. b÷¤ªÉÉiÉÒ±É ÊSÉ`Âö`öÒ´É°üxÉ ä +É<DZÉÉ Eò±{ÉxÉÉ +ɱÉÒ EòÒ ¨É±ÉÉ EòÉ±É PÉ®úSÉä VÉä´ÉhÉ ¸ÉÒ. ºÉ½þºjɤÉÖrùäSÉÒ ‘ÊSÉ`Âö`öÒ’ - 1966 Æ 7
 20. 20. ʨɳýɱÉä xÉɽþÒ. ÊSÉ`Âö`öÒ´É°üxÉ b÷¤ÉÉ ¸ÉÒ. ºÉ½þºjɤÉÖråùxÉÒ JÉɱ±ÉÉ ½äþ½þÒ ¨É±ÉÉ ºÉ¨ÉVɱÉä. ¨É±ÉÉ iÉÒ ÊSÉ`Âö`öÒ Ê¨É³ýɱªÉÉ´É®ú ¨ÉÒ ¸ÉÒ.ºÉ½þºjɤÉÖrùäxÉÉ ¡òÉäxÉ Eò¯ûxÉ b÷¤ÉÉ JÉɱ±ªÉɤÉqù±É vÉxªÉ´ÉÉnù Ênù±Éä, {ÉhÉ {ÉÖføSªÉÉ ´Éä³ýÒ VÉ®ú ¨ÉÉZÉÉ b÷¤ÉÉ ¤Énù±É±ÉÉ iÉ®ú ¨ÉÒ RBI ¨ÉvÉä VÉä´ÉɪɱÉÉ ªÉä<xÉ +ºÉä MɨÉiÉÒiÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉä, iªÉÉÆxÉÒ½þÒ iªÉÉºÉ ½þÉEòÉ®ú Ênù±ÉÉ. lÉÉäb÷CªÉÉiÉ b÷¤ªÉÉSªÉÉ +nù±ÉÉ-¤Énù±ÉÒSÉÉ |ɺÉÉnù Ç ä ¨É±ÉÉ Ê¨É³ýɱÉÉ +ÉÊhÉ SÉÖEòÚ xÉ +ɱÉ䱪ÉÉ b÷¤ªÉÉSÉÉ +ɺ´ÉÉnù PÉähÉÉ-ªÉÉSÉÒ SÉÉÆMɱÉÒ ´ÉÞkÉÒ {ÉhÉ ÊnùºÉ±ÉÒ. ¨ÉÒ Institute of Science ¨ÉvÉä Ph.D. Eò®úiÉ +ºÉiÉÉÆxÉÉ EòɨÉÉÊxÉʨÉkÉÉxÉä Univ.iÉ VÉÉiÉ +ºÉä. ¨É±ÉÉ Eìò®ú¨É ´É ]äõ.]äõÊxÉºÉ ªÉÉ JÉä³ýÉSÉÒ +É´Éb÷ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³ýä ÊiÉlÉä VÉ®ú Eìò®ú¨ÉSÉÉ MÉä¨É SÉɱÉÚ +ºÉä±É iÉ®ú ¨ÉÒ iÉÉä Vɯû®ú ¤ÉPÉiÉ +ºÉä. iªÉɨÉÖ³ýä Univ. iÉÒ±É Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ Æ ¨É±ÉÉ +Éä³ýJÉiÉ +ºÉiÉ. +ºÉÉSÉ BEò Univ. iÉÒ±É Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ¨É±ÉÉ ¶ÉÉävÉiÉ ¶ÉÉävÉiÉ Inst. ¨ÉvÉä +ɱÉÉ. +ɱªÉÉ +ɱªÉÉ ±ÉMÉäSÉSÉ iªÉÉxÉä, ¨ÉÉZªÉÉ EòbÚ÷xÉ EòɽþÒ +ÉÌlÉEò ¨ÉnùiÉ Ê¨É³Úý ¶ÉEäò±É EòÉ +¶ÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úhÉÉ Eäò±ÉÒ. iªÉÉSÉÒ MÉ®úVÉ ¨ÉÉä`öÒ ½þÉiÉÒ {ÉhÉ ¨ÉÉZªÉÉ UôÉ]õ¬É¶ÉÉ ä ä Scholarship ¨ÉvÉÚxÉSÉ ¨ÉÒ iªÉɱÉÉ ¶ÉCªÉ ½þÉiÉÒ iÉä´ÉføÒ ¨ÉnùiÉ, {ÉÖføSÉÉ ¡òÉ®ú Ê´ÉSÉÉ®ú xÉ Eò®úiÉÉ, Eäò±ÉÒ. iÉÉä Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ iÉä {ÉèºÉä ºÉ´Éb÷ÒxÉä ä {ÉhÉ xÉCEòÒ {É®úiÉ Eò®úÒxÉ +ºÉä ºÉÉÆMÉÚxÉ MÉä±ÉÉ. iªÉÉxÉÆiÉ®ú ¨ÉʽþxÉä MÉä±Éä, EòɽþÒ ´É¹Éæ½þÒ MÉä±ÉÒ {ÉhÉ iªÉÉSÉÉ {ÉkÉÉ xÉ´½þiÉÉ. ¨ÉÒ ºÉÖrùÉ, iÉÉä {ÉèºÉä VɨɱªÉÉ´É®ú ´É ºÉ´Éb÷ ʨɳýɱªÉÉ´É®ú ªÉä<±É ÁÉ Eò±{ÉxÉäiÉ ½þÉiÉÉä {ÉhÉ iɺÉä EòɽþÒ PÉb÷±Éä xÉɽþÒ. iÉÉä Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ {ÉèºÉä {É®úiÉ Ç ä Eò®úɪɱÉÉ +ɱÉÉSÉ xÉɽþÒ. ¨ÉÒ {ÉhÉ VÉÉ>ðtÉ +ºÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò¯ûxÉ iÉä ʴɺɯûxɽþÒ MÉä±ÉÉä ½þÉiÉÉä. ä EòɽþÒ EòɳýÉxÉÆiÉ®ú ¡òÉä]õǨÉvÉä ¤ÉºÉxÉä |É´ÉÉºÉ Eò®úiÉ +ºÉiÉÉxÉÉ ¨ÉÉZªÉÉ ±ÉIÉÉiÉ +ɱÉä EòÒ ¶ÉäVÉÉ®úSÉÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ºÉÉ®úJÉÉ ¤Éɽäþ®úSÉ ¤ÉPÉiÉ ½þÉiÉÉ. +É{ÉhÉ EÖòiÉÖ½þ±ÉÉxÉä +É{ɱªÉÉ ¶ÉäVÉÉ®úÒ ËEò´ÉÉ +ÉVÉÖ¤ÉÉVÉÖ±ÉÉ EòÉähÉ ¤ÉºÉ±Éä +ɽäþ ½äþ {ÉɽþÉhªÉɺÉÉ`öÒ ÊEò¨ÉÉxÉ BEònùÉiÉ®úÒ ä <Eòbä÷ ÊiÉEòbä÷ xÉVÉ®ú Ê¡ò®úÊ´ÉiÉÉä. {ÉhÉ iªÉÉxÉä BEònùɽþÒ ÊJÉb÷EòÒiÉÚxÉ xÉVÉ®ú ½þ]õʴɱÉÒ xÉɽþÒ. iÉÉä +ºÉä EòÉ Eò®úiÉ +ɽäþ ¨½þhÉÚxÉ ¨ÉÒ ä iªÉÉSªÉÉEòbä÷ ÊxÉ®úJÉÚxÉ ¤ÉÊPÉiɱÉä, iÉä´½þÉ ¨ÉÉZªÉÉ ±ÉIÉÉiÉ +ɱÉä EòÒ iÉÉä Univ. iÉÒ±É Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ½þÉiÉÉ, VªÉÉxÉä ¨ÉÉZªÉÉEòbÚ÷xÉ =ºÉxÉä {ÉèºÉè PÉäiɱÉä ½þÉiÉä +ÉÊhÉ iÉÉä +ÉiÉÉ ¨É±ÉÉ ]õɳýiÉ ½þÉiÉÉ. ¨É±ÉÉ ¶ÉÆEòÉ +ɱªÉɨÉÖ³ýä ¨ÉÒSÉ iªÉɱÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú±Éä EòÒ iÉÉä Univ.iÉ EòÉ¨É Eò®úiÉÉä ä ä EòÉ ? ´É iÉÉä ¨É±ÉÉ +Éä³ýJÉiÉÉä EòÉ? iÉå´½þÉ iªÉɱÉÉ Eò³ý±Éä EòÒ +ÉiÉÉ iÉÉä {ÉEòb÷±ÉÉ MÉä±ÉÉ. ¨ÉMÉ iªÉÉxÉäSÉ Eò¤ÉÖ±É Eäò±Éä EòÒ {ÉèºÉä xɺɱªÉɨÉÖ³ýä iÉÉä ¨É±ÉÉ ¦Éä]õ±ÉÉ xÉɽþÒ. ¨ÉÒ iªÉɱÉÉ xÉÒ]õ ºÉ¨ÉVÉÉʴɱÉä EòÒ {ÉèºÉä {É®úiÉ näùiÉÉ +ɱÉä xÉɽþÒiÉ iÉ®úÒ iªÉÉxÉä ¨É±ÉÉ ÊxÉnùÉxÉ +Éä³ýJÉ tɪɱÉÉ ½þ´ÉÒ ½þÉiÉÒ. ¨É±ÉÉ ]õɳÚýxÉ +ÉÊhÉ SÉÖEò´ÉÚxÉ iÉÉä EòɽþÒ ºÉÖ]õhÉÉ®ú xÉ´½þiÉÉ. {ÉhÉ EòɨÉÉ {ÉÖ®úiÉÉ ¨ÉɨÉÉ ¨½þhÉiÉÉiÉ iɺÉäSÉ ä PÉb÷±Éä ½äþ xÉCEòÒ. ÁÉSÉ MÉÉä¹]õÒSÉä ¨É±ÉÉ nÖù:JÉ ZÉɱÉä. ¨ÉÒ ¨ÉxÉÉiÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eäò±ÉÉ VÉÉ>ð tÉ iªÉÉSÉä EòÉ¨É ZÉɱÉä xÉÉ ¤ÉºÉ, ¤ÉÉEòÒ ºÉ´ÉÇ ¤ÉɤÉÒ MÉÉèhÉ +ɽäþiÉ. +¶ÉÒ EòɽþÒ MÉÉä¹]õ PÉb÷±ÉÒSÉ xÉɽþÒ +ºÉä ºÉ¨ÉVÉÚxÉ ¨ÉÒ iªÉÉ {Éè¶ÉÉÆSÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú ¨ÉxÉÉiÉÚxÉ EòÉfÚøxÉ ]õÉEòɪÉSÉä `ö®úʴɱÉä. Eò®úiÉ +ºÉiÉÉxÉÉ EòɨÉɺÉÉ`öÒ EòɳýÉSÉä ´É ´Éä³ýä SÉä ¤ÉÆvÉxÉ `äö>ðxÉ SÉɱÉiÉ xÉɽþÒ. ºÉEòɳý - ºÉÆvªÉÉEòɳý |ɪÉÉäMÉÉSÉÒ iɪÉÉ®úÒ Eò®úhÉä ´É Ê®úb÷ÓMÉ PÉähÉä EòÉªÉ¨É SÉɱÉÚ +ºÉɪÉSÉä. EòɨÉÉSªÉÉ´Éä³ýÒ EòÉ¨É Eäò±Éä EòÒ iªÉÉSÉÒ ¡ò³äý xÉÆiÉ®ú +É{ÉÉä+É{ÉSÉ Ê¨É³ýiÉÉiÉ ½äþ ¨ÉÉʽþiÉ ½þÉiÉä. ºÉÆvªÉÉEòɳýÒ +É¨É VÉxÉiÉÉ Ê¡ò®úɪɱÉÉ VÉÉiÉÉxÉÉ ¤ÉPÉÚxÉ JÉÚ{É ´ÉÉ<Ç]õ ´ÉÉ]õiÉ +ºÉä. +É{ÉhɽþÒ {ÉÖføä +¶ÉÒ ¨ÉÉèVÉ Eò¯û ä ¶ÉEÚò +ºÉä º´ÉiÉ:±ÉÉ ºÉ¨ÉVÉ´ÉhªÉÉ´ªÉÊiÉ®úÒHò nÖùºÉ®úÉ {ɪÉÉǪÉSÉ xÉ´½þiÉÉ. Ph.D. SªÉÉ EòɳýÉiÉ ½þɺ]äõ±É¨ÉvÉä ®úɽþÉiÉ +ºÉiÉÉxÉÉ ¡äò¥ÉÖ´ÉÉ®úÒ ¨ÉʽþxªÉÉiÉ º´ÉÉiÉÆjªÉ´ÉÒ®ú Ê´ÉxÉɪÉEò nùÉ. ºÉÉ´É®úEò®úÉSÉä ì Æ (iÉÉiªÉÉÆSÉä) ÊxÉvÉxÉ ZÉɱªÉÉSÉä ºÉ¨ÉVɱÉä. ºÉÉ´É®úEò®úÉÊÆ ´É¹ÉªÉÒ +ºÉ±É䱪ÉÉ +iªÉÖSSÉ +Énù®úɨÉÖ³ýä ¨ÉÒ ±ÉMÉäSÉ ½þɺ]äõ±É ¨ÉÊvÉ±É EòɽþÒ ì +.¦ÉÉ.Ê´É.{É.SªÉÉ Ê¨ÉjÉÉÆ ¤É®úɤɮú ºÉÉ´É®úEò®úÉSªÉÉ +ÆiªÉnù¶ÉÇxÉɺÉÉ`öÒ ÊxÉPÉɱÉÉä. ¨ÉÒ iªÉÉ Ênù´É¶ÉÒ ={É´ÉÉºÉ Eò®úhªÉÉSÉä xÉCEòÒ Eò¯ûxÉSÉ ä Æ Ê¶É´ÉÉVÉÒ {ÉÉEÇò±ÉÉ MÉä±ÉÉä. ¸ÉÒ. xÉÉxÉÉ nùɨɱÉä (º´ÉÉiÉÆjªÉ ºÉèÊxÉEò) - ¨ÉÉZÉä ¨Éä´½þhÉä, ºÉÉ´É®úEò®úÉSÉä ʶɹªÉ ½þÉiÉä ´É iÉä iªÉÉSÉ ¤ÉÆMɱªÉÉiÉ Æ ä ®úɽþÉiÉ, iªÉɨÉÖ³ýä iÉÉiªÉÉÆSÉä nù¶ÉÇxÉ Ê¨É³ýhÉä iɺÉä Eò`öÒhÉ xÉ´½þiÉä. iÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ºÉÆvªÉÉEòɳý ´É ®úÉjɽþÒ ¨ÉÒ º´ÉÉiÉÆjªÉ´ÉÒ®úÉSªÉÉ Eò±Éä´É®úÉSªÉÉ Æ ºÉä´ÉäiÉ ´ªÉiÉÒiÉ Eäò±ÉÒ. Ph.D. SªÉÉ Thesis SÉä EòÉ¨É {ÉÖ®úä Eò®úiÉÉÆxÉÉ ¨É±ÉÉ proof reading ºÉÉ`öÒ ½þɺ]äõ±É ¨ÉvÉÒ±É ¸ÉÒ. Ê´É·ÉÉºÉ MÉpäùxÉä ¨ÉÉä±ÉÉSÉÒ ì ä ¨ÉnùiÉ Eäò±ÉÒ. Ê´É·ÉÉºÉ MÉÊhÉiÉ Ê´É¹ÉªÉÉiÉÒ±É Institute ¨ÉvÉÒ±É BEò ½Öþ¶ÉÉ®ú Ê´ÉtÉlÉÔ ½þÉiÉÉ. +VÉÚxɽþÒ +ɨÉSÉÉ ºÉÆ{ÉEÇò +ɽäþ. ÊxÉ´ÉÞkÉÒ xÉÆiÉ®ú, ºÉvªÉÉ iÉÉä ¤ÉÉäÊ®ú´É±ÉÒ ªÉälÉä ®ú½þÉiÉÉä. Ê´É·ÉÉºÉ BEò ºÉɱɺÉ, ÊxÉ´ªÉǺÉxÉÒ ´É ʨÉiɦÉɹÉÒ ´ªÉÊHò¨Éi´É +ɽäþ. Ph.D. ºÉÆ{ÉiÉ +ºÉiÉÉxÉÉ ¨É±ÉÉ I. Sc. ¨ÉvÉä Lecturer ¨½þhÉÚxÉ M.P.S.C.iÉ¡æò xÉÉäEò®úÒ Ê¨É³ýɱÉÒ. iÉÒ Gazzeted Officer Post ½þÉiÉÒ. ªÉÉ xÉä¨ÉhÉÚEòÒ¨ÉÖ³ýä ¨É±ÉÉ ½þɺ]äõ±É ºÉÉäb÷É´Éä ±ÉÉMɱÉä {ÉhÉ Ph.D. SÉä EòÉ¨É Vɴɳý - Vɴɳý ºÉÆ{ÉiÉ +ɱªÉɨÉÖ³ýä ½þɺ]äõ±É ä ì ì ºÉÉäb÷hªÉÉSÉÉ ¨ÉÉZªÉÉ EòɨÉÉ´É®ú {ÉÊ®úhÉÉ¨É ZÉɱÉÉ xÉɽþÒ. Ph.D. ¨ÉÒ º]õÉ¡ò +ºÉiÉÉxÉÉSÉ ¨É±ÉÉ b÷ÉC]õ®úä]õ {Énù´ÉÒ Ê¨É³ýɱÉÒ. ºÉ½þÉÊVÉEòSÉ ºÉ´ÉÉÇxÉÒ ¨ÉÉZªÉÉEòbä÷ {ÉÉ]õÔ ¨ÉÉÊMÉiɱÉÒ. ¨ÉÒ BEò ì 8
 21. 21. SÉÉÆMɱÉÉ ¤ÉäiÉ Eò¯ûxÉ, PɯûxÉ ºÉÉVÉÖEò iÉÖ{ÉÉiÉÒ±É ¶ÉÒ®úÉ Eò¯ûxÉ xÉä±ÉÉ ½þÉäiÉÉ. {ÉÉ]õÔ±ÉÉ ºÉ´ÉÇ º]õÉ¡òxÉÉ ¤ÉÉä±ÉɴɱÉä ½þÉäiÉä. ¨ÉÉZªÉÉ ì ä EòÉì±ÉäVɨÉvÉä, Institute of Sciece ¨ÉvÉä b÷É.xÉ.MÉ.¨ÉMÉ®ú xÉÉ´ÉÉSÉä BEò ºÉÉ±ÉºÉ ´É Ê´ÉuùÉxÉ |ÉÉä¡òä ºÉ®ú ½þÉiÉä, iÉä EòvÉÒ EòÉähÉÉSªÉÉ +vªÉÉiÉä Æ ä ¨ÉvªÉÉiÉ xɺÉiÉ. iªÉÉÆSªÉÉ ½þÉiÉÉJÉɱÉÒ +xÉäEò Ê´ÉtÉlªÉÉÇxÉÒ Ph.D. PÉäiɱÉÒ ½þÉiÉÒ. iªÉÉ Ênù´É¶ÉÒ ÁÉ ºÉ®úÉxÉÉ nùÉxÉ ´Éä³ýÉ ¤ÉÉä±ÉÉ´ÉÚxɽþÒ iÉä +ɱÉä xÉɽþÒiÉ ¶Éä´É]õÒ ÊiɺÉ-ªÉÉÆnùÉ ¤ÉÉä±ÉɴɱªÉÉ´É®ú iÉä +ɱÉä. ¨É±ÉÉ iÉä +ºÉä EòÉ ´ÉÉMɱÉä ½äþ ºÉ¨ÉVÉäxÉÉ. {ÉhÉ ÁɨÉÉMÉä xÉCEòÒSÉ EòɽþÒiÉ®úÒ EòÉ®úhÉ +ºÉhÉÉ®ú +¶ÉÒ ¨ÉÉZÉÒ JÉÉjÉÒ ZÉɱÉÒ. {ÉhÉ ¨ÉÒ EòɽþÒ iªÉÉÆxÉÉ iɺÉä Ê´ÉSÉÉ®ú±Éä xÉɽþÒ. ºÉÉè.¨ÉÞhÉÉ±É {ÉhÉ iªÉÉÆSÉÒSÉ Ê´ÉtÉÌlÉxÉÒ. iªÉÉÆSªÉÉ ºÉÉè¦ÉÉMªÉ´ÉiÉÒ ºÉÉè.+ÆVÉxÉɤÉÉ<Ç, EòÉíOÉäºÉSªÉÉ ¨ÉÉä`ö¬É EòɪÉÇEòiªÉÉÇ ½þÉiªÉÉ. {ÉhÉ iªÉÉSÉÉ ªÉÉ |ÉÉä¡òä ºÉ®úÉxÉÒ EòvÉÒ ä Æ <¶ªÉÚ Eäò±ÉÉ xÉɽþÒ. ¨ÉÞhÉɱÉSÉä ´ÉÊb÷±É iªÉÉ |ÉÉä¡òä ºÉ®úÉSÉä SÉÉÆMɱÉä ºxÉä½þÒ ½þÉiÉä. iªÉÉiÉSÉ ÁÉ |ÉÉä¡òä ºÉ®úÉxÉÉ BEòSÉ ¨ÉÖ±ÉMÉÉ ½þÉiÉÉ iªÉɨÉÖ³ýä Æ ä Æ ä iÉä nùÉ{ÉiªÉ ¨ÉÞhÉɱɱÉÉ ¨ÉÖ±ÉÒ|ɨÉÉhÉä ´ÉÉMÉ´ÉiÉ +ºÉä. ¨ÉÉZÉä ´É ¨ÉÞhÉɱÉSÉä ±ÉMxÉ ZÉɱªÉÉxÉÆiÉ®ú ½äþ |ÉÉä¡òä ºÉ®ú +ɨÉSªÉÉEòbä÷ +ɱÉä ½þÉiÉä. ¨ÉÒ Æ ä xÉä½þ¨ÉÒSªÉÉ ºÉ´ÉªÉÒ|ɨÉÉhÉä iªÉÉÆSªÉɶÉÒ MÉ{{ÉÉ ¨ÉÉ®ú±ªÉÉ iÉå´½þÉ iªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉZªÉÉ º´É¦ÉÉ´ÉÉSÉÒ lÉÉäb÷Ò¶ÉÒ Eò±{ÉxÉÉ +ɱÉÒ. iªÉÉxÉÆiÉ®ú ¨ÉÞhÉÉ±É xɺÉiÉÉÆxÉÉ BEònùÉ iªÉÉÆSÉä +ɨÉSªÉÉEòbä÷ ªÉähÉä ZÉɱÉä. ´Éb÷Ò±É ¨ÉÉhɺÉɶÉÒ VɺÉä ´ÉÉMÉiÉÉiÉ iɺÉä ¨ÉÒ iªÉÉÆSªÉɶÉÒ ´ÉÉMɱÉÉä, +É{ɱÉä{ÉhÉÉxÉä VÉä´ÉɪɱÉÉ ¤ÉºÉʴɱÉä ´ÉMÉè®úä. +ºÉä nùÉxÉ ´Éä³ýÉ PÉb÷±Éä {ÉhÉ iªÉɨÉÖ³ýä iªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÒ <iÉ®úɺÉÉ®úJÉÉ xÉɽþÒ ½äþ VÉÉhɴɱÉä +ÉÊhÉ +ɶSɪÉÉÇSÉÒ ä Æ MÉÉä¹]õ ¨½þhÉVÉä ªÉÉ |ÉÉä¡òä ºÉ®úɺÉÉ`öÒ ¨ÉÒ +SÉÉxÉEò ¨ÉxÉÉä½þ®ú{ÉÆiÉ ZÉɱÉÉä. +xÉäEò MÉÉä¹]õÒiÉ iÉä ¨ÉÉZÉÉ ºÉ±±ÉÉ Ê´ÉSÉɯû ±ÉÉMɱÉä, +ɨ½þÉ Æ nùÉPÉÉÆSÉÒ SÉÉèEò¶ÉÒ Eò¯û ±ÉÉMɱÉä, lÉÉäb÷CªÉÉiÉ ¨ÉÉZªÉÉEòbä÷ ¤ÉPÉhªÉÉSÉÉ iªÉÉÆSÉÉ où¹]õÒEòÉäxÉ {ÉÉ®úSÉ ¤Énù±ÉÚxÉ MÉä±ÉÉ. ¨É±ÉɽþÒ Eò³äýxÉÉ EòÒ ä ½äþ Eò¶ÉɨÉÖ³ýä ZÉɱÉä {ÉhÉ iÉÉä ¡ò®úEò ¤É®äúSÉ EòɽþÒ ºÉÉÆMÉiÉ ½þÉiÉÉ. BEònùÉ iÉ®ú ÁÉ |ÉÉä¡òä ºÉ®úÉxÉÒ iªÉÉÆSªÉÉ PÉ®úSªÉÉ ¨ÉÉb÷ÉSÉä 4-5 xÉÉ®ú³ý à ä Æ EÖò±ªÉÉǽþÚxÉ Ê{ɶɴÉÒiÉÚxÉ JÉÉºÉ ¨ÉÉZªÉɺÉÉ`öÒ +ÉhɱÉä, ¨ÉÒ JÉ®úÉJÉ®úÒSÉ +´ÉÉEò ZÉɱÉÉä. ¨É±ÉÉ BEòÉ MÉÉä¹]õÒSÉä ´ÉÉ<Ç]õ ´ÉÉ]õ±Éä EòÒ Ãä ºÉÖ¯û´ÉÉiÉÒ±ÉÉ iÉä ¨ÉÉZªÉɶÉÒ +ºÉä EòÉ ´ÉÉMɱÉä ? ¨ÉÉhɺÉÉSªÉÉ ´ÉÉMÉhªÉÉiÉ, ºÉ¨ÉÉä®úSªÉÉSÉÉ º´É¦ÉÉ´É xÉ ºÉ¨ÉVɱªÉɨÉÖ³ýä EòºÉÉ PÉÉä]õɳýÉ ½þÉiÉÉä ËEò´ÉÉ ¡ò®úEò {Éb÷iÉÉä ªÉÉSÉä ½äþ ¡òÉ®ú +|ÉÊiÉ¨É =nùɽþ®úhÉ +ɽäþ +ºÉä ¨É±ÉÉ ´ÉÉ]õiÉä. EòɽþÒ ´É¹ÉÉÈ{ÉÚ´ÉÔ ºÉ®ú EòÉä]õÉiÉ iªÉÉÆSªÉÉ BEòÉ ä Ç EäòºÉºÉÉ`öÒ MÉä±Éä±Éä +ºÉiÉÉÆxÉÉ nÖù{ÉÉ®úSªÉÉ´Éä³ýÒ ¾þnùªÉÊ´ÉEòÉ®úÉSªÉÉ ZÉ]õCªÉɨÉÖ³ýä EòÉäºÉ³ý±Éä ´É º´ÉMÉÇ´ÉɺÉÒ ZÉɱÉä. +ɨ½þɱÉÉ ½þÒ ´ÉÉ<Ç]õ ¤ÉÉiɨÉÒ ºÉ¨ÉVÉiÉÉSÉ ¨ÉÒ ´É ¨ÉÞhÉɱÉ, nùÉPÉä, VÉÒ.]õÒ. ½þÉÎì º{É]õ±É¨ÉvÉä MÉä±ÉÉä. iÉÉä Ênù´ÉºÉ 6 Êb÷ºÉå¤É®ú ¨½þhÉVÉä ¤ÉɤÉɺÉɽäþ¤É +ÉƤÉäb÷Eò®úÉSªÉÉ ä Æ ¨É½þÉÊxÉ´ÉÉÇhÉÉSÉÉ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³ýä , iªÉÉ Ênù´É¶ÉÒ b÷É.+¯ûhɱÉÉ, iªÉÉÆSÉÉ BEÖò±ÉiÉÉ-BEò ¨ÉÖ±ÉMÉÉ, iÉälÉä {ÉÉä½þÉSÉhªÉÉºÉ 3-4 iÉÉºÉ ±ÉÉMɱÉä. ì ä iªÉÉSªÉÉ iÉɤªÉÉiÉ ºÉ®úÉSÉÒ ¤ÉÉìb÷Ò Ê¨É³ýɱªÉÉ´É®ú iªÉÉSªÉÉSÉ ºÉÉÆMÉhªÉɴɯûxÉ +ɨ½þÒ PÉ®úÒ {É®úiɱÉÉä. ±É½þÉxÉ ´ÉªÉÉÆiÉ iªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉxÉÉ´É®ú Æ ZÉɱÉ䱪ÉÉ +ÉPÉÉiÉɨÉÖ³ýä ¨ÉÉhɺÉÉSÉÉ +ɪÉÖ¹ªÉÉEòbä÷ ¤ÉPÉɪÉSÉÉ où¹]õÒEòÉäxÉ EòºÉÉ +ºÉiÉÉä {ÉhÉ iÉÉäSÉ où¹]õÒEòÉäxÉ º´É¦ÉÉ´É VÉÖ³ý±ªÉÉ´É®ú EòºÉÉ ¤Énù±ÉiÉÉä ÁÉSÉÉ ¨É±ÉÉ +ɱÉä±ÉÉ ½þÉ +xÉÖ¦É´É ÊSÉ®úEòÉ±É º¨É®úhÉÉÆiÉ ®úɽþÒ±É +ºÉÉ +ɽäþ. Ê´ÉYÉÉxÉ ºÉƺlÉäiÉ b÷É. B¨É. VÉÒ. nùÉiÉÉ®ú Associate Prof., Phy.Chem. ʶÉEòÊ´ÉiÉ +ºÉiÉ. iªÉÉ´Éä³ýÒ Ph.D. ì ºÉÆ{ÉiÉÉ ºÉÆ{ÉiÉÉ xÉÖEòiÉÒSÉ ±ÉäCSÉ®ú®ú ¨½þhÉÚxÉ ¨ÉÉZÉÒ xÉä¨ÉhÉÚEò ZÉɱÉÒ ½þÉiÉÒ +ÉÊhÉ nùÉiÉÉ®ú ºÉ®ú iªÉɨÉÉxÉÉxÉä ¤É®äúSÉ ÊºÉÊxɪɮú ʶÉIÉEò ä ½þÉiÉä. ¨ÉÒ JÉ®úÉ |ÉÉä.VÉÉä¶ÉÓSÉÉ Ê´ÉtÉlÉÔ {ÉhÉ |ÉÉä. nùÉiÉÉ®úÉSªÉɽþÒ JÉÉºÉ ¨ÉVÉÔiɱÉÉ ½þÉiÉÉä. nùÉiÉÉ®ú ºÉ®úÉSÉÒ EòÉä±½þÉ{ÉÚ®úSªÉÉ ®úÉVÉÉ®úÉ¨É ä Æ ä Æ EòÉì±ÉäVɱÉÉ ¤Énù±ÉÒ ZÉɱÉÒ ´É iÉä EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú±ÉÉ MÉä±Éä. iÉä EòÉì±ÉäVÉ ºÉÉäb÷ÚxÉ MÉ䱪ÉÉ´É®ú ¨ÉÒ iªÉÉÆxÉÉ BEò {ÉjÉ Ê±É½þÒ±Éä ½þÉiÉä. iªÉɱÉÉ ä iªÉÉÆSªÉÉEòbÚ÷xÉ xÉ Ê´ÉºÉ®úiÉÉ promptly =kÉ®ú +ɱÉä ÁÉ MÉÉä¹]õÒSÉÉ ¨É±ÉÉ xÉÖºÉiÉÉ +ÉxÉÆnùSÉ ZÉɱÉÉ xÉɽþÒ iÉ®ú +|ÉÖ{ɽþÒ ´ÉÉ]õ±Éä. <iÉCªÉÉ ÊºÉÊxɪɮú ʶÉIÉEòÉxÉä ¨ÉÉZªÉɺÉÉ®úJªÉÉ Ê¶ÉIÉEò ¨½þhÉÚxÉ xÉÖEòiÉÒSÉ EòÊ®ú+®ú ºÉÖ°ü Eò®úhÉÉ-ªÉÉ ¨ÉÉhɺÉÉSªÉÉ {ÉjÉɱÉÉ =kÉ®ú {ÉÉ`ö´ÉÉ´Éä ½þÒ ¨ÉÉZªÉÉ où¹]õÒxÉä ¡òÉ®úSÉ ¨ÉÉä`öÒ ¤ÉÉ¤É ½þÉiÉÒ. ä <iÉ®ú Ê´ÉtÉlªÉÉÈ|ɨÉÉhÉäSÉ ¨ÉÒ ºÉÖrùÉ {ÉÖføÒ±É Ê¶ÉIÉhÉɺÉÉ`öÒ {É®únùä¶ÉÒ VÉɪɱÉÉ Ê¨É³äý±É EòÉ ªÉÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉiÉ ½þÉiÉÉä. BEäò ä Ênù´É¶ÉÒ |ÉÉä.VÉÉä¶ÉÓxÉÒ ¨É±ÉÉ VɨÉÇxÉ ºÉ®úEòÉ®úSªÉÉ Post Doctoral Scholarship SÉÒ VÉÉʽþ®úÉiÉ Ênù±ÉÒ. ¨ÉÒ iªÉɺÉÉ`öÒ ºÉ´ÉÇ ä EòÉMÉnù{ÉjÉɺɽþÒiÉ +VÉÇ Eäò±ÉÉ {ÉhÉ iÉÒ MÉÉä¹]õ ʴɺɰüxÉ MÉä±ÉÉä. Ph.D. Eò®úiÉ +ºÉiÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉZÉÉ Hiking SÉÉ UÆônù SÉɱÉÚSÉ ½þÉiÉÉ. Mumbai Univ. xÉä 20 Ê´ÉtÉlÉÔ ´É iÉÒxÉ Staff members +ºÉÉ BEò OÉÖ{É Advanced training in Mountaineering ºÉÉ`öÒ ä ÊxÉ´Éb÷±ÉÉ ½þÉiÉÉ. ¨ÉÉZªÉÉ +xÉäEò Hikes SªÉÉ +xÉ֦ɴÉɨÉÖ³ýä , iªÉÉiÉ ¨ÉÒ BEò staff ¨½þhÉÚxÉ VÉÉhÉÉ®ú ½þÉiÉÉä. ½äþ training =kÉ®ú-EòɶÉÒ±ÉÉ ä ½þÉiÉä. BEòÉ vÉÉb÷ºÉÒ ¨ÉÉä½þÒ¨Éä´É®ú VÉÉhÉÉ®ú +ºÉ±ªÉɨÉÖ³ýä BEò =iEÆò`öÉ ÊxɨÉÉÇhÉ ZÉɱÉÒ ½þÉiÉÒ, ½äþ |ÉʶÉIÉhÉ EòºÉä +ºÉä±É ? ÊiÉlÉä lÉÆb÷Ò ä ä ÊEòiÉ{ÉiÉ +ºÉä±É ? +É{ɱªÉɱÉÉ iÉÒ ZÉä{Éä±É EòÒ xÉɽþÒ ? JÉÉhªÉÉSÉÒ +ɤÉɳý ½þÉ<±É EòÉ ? +ºÉä +xÉäEò Ê´ÉSÉÉ®ú ¨ÉxÉÉiÉ ªÉäiÉ ½þÉiÉä. ä Ç ä |ÉʶÉIÉhÉɱÉÉ xÉCEòÒ VÉɴɪÉÉSÉä ½äþ ¨ÉÒ `ö®úʴɱÉä ½þÉiÉä, iªÉɨÉÖ³ýä ¨ÉÉxÉʺÉEò ´É <iÉ®ú iɪÉÉ®úÒ VÉÉä®úÉiÉ SÉɱÉÚ ½þÉiÉÒ. ÁÉ |ÉʶÉIÉhÉÉSªÉÉ ä ä ¨ÉÉä½þÒ¨Éä´É®ú VÉÉhªÉÉSªÉÉ 3-4 Ênù´ÉºÉ +ÉvÉÒ ¨É±ÉÉ Ênù±±ÉÒ½ÚþxÉ VɨÉÇxÉ ºEòÉì±É®úʶÉ{ÉSªÉÉ Interview SÉä {ÉjÉ +ɱÉä. PÉ®úÉiÉÒ±É ºÉ´ÉÉÈxÉÉSÉ +ÉxÉÆnù ZÉɱÉÉ. EòɽþÒ Ê¨ÉjÉÉÆSªÉÉ ¨ÉiÉä Interview SÉÉ +ºÉÉ EòÉì±É ªÉähÉä ½þÒSÉ BEò SÉÉÆMɱÉÒ MÉÉä¹]õ +ɽäþ +ÉÊhÉ iªÉɺÉÉ`öÒ ¨ÉÒ Ênù±±ÉÒ±ÉÉ MÉä±ÉäSÉ {ÉÉʽþVÉä +ºÉÉ Ê¨ÉjÉÉÆxÉÒ +ÉOɽþSÉ vÉ®ú±ÉÉ. ʽþ¨ÉɱɪÉÉiÉÒ±É |ÉʶÉIÉhÉÉSÉÒ iɪÉÉ®úÒ ´É ºÉ´ÉÇ xÉCEòÒ ZÉɱªÉÉxÉÆiÉ®ú +ºÉä 9
 22. 22. ¨ÉvÉäSÉ EòɽþÒiÉ®úÒ =nÂù¦É´Éä±É, +ÉÊhÉ iÉä½þÒ ½þ¨ÉJÉÉºÉ Ê¨É³äý±ÉSÉ ÁÉSÉÒ JÉÉjÉÒ xɺÉiÉÉÆxÉÉ, +ºÉä ´ÉÉ]õ±Éä xÉ´½þiÉä. iªÉɨÉÖ³ýä ¨ÉÒ Interview ±ÉÉ xÉ VÉÉhªÉÉSÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eäò±ÉÉ. ¨ÉÉZªÉÉ ªÉÉ ÊxÉhÉǪÉÉ´É®ú PÉ®úSÉä ºÉ´ÉÇVÉhÉ ´É ʨÉjÉ JÉÚ{É ÊSÉb÷±Éä. Ênù±±ÉÒSªÉÉ Interview ¤Éqù±É ¨ÉÒ +ºÉä BäEò±Éä ½þÉiÉä EòÒ ÊiÉlÉä ¡òHò +Éä³ýJÉÒSªÉÉÆSÉÒSÉ ´ÉhÉÔ ±ÉÉMÉiÉä. +É{ɱÉä iɺÉä EòÉähÉÒ ÊiÉlÉä xÉɽþÒ ÁÉ Ê´ÉSÉÉ®úɨÉÖ³ýä ¨ÉÉZÉÉ Eò±É ä ʽþ¨ÉɱɪÉÉiÉÒ±É |ÉʶÉIÉhÉɱÉÉSÉ VÉÉhªÉÉSÉÉ ½þÉiÉÉ. ¤É-ªÉÉSÉ ½þÉ-xÉɽþÒ xÉÆiÉ®ú ´É ºÉ´ÉÉÈSªÉÉ nùb÷{ÉhÉɨÉÖ³ýä +JÉä®ú ¨ÉÒ ¨ÉÉZªÉÉ Advanced ä ä training in Mountaineering ºÉÉ`öÒ =kÉ®ú - EòɶÉÒ±ÉÉ VÉÉhªÉÉSªÉÉ Ê´ÉSÉÉ®úÉ´É®ú {ÉÉhÉÒ ºÉÉäb÷±Éä. ¨ÉÉZªÉÉ ªÉÉ ÊxÉhÉǪÉÉSÉÉ ¤ÉÉ{ÉÚ±ÉÉ ¡òÉ®ú +ÉxÉÆnù ZÉɱÉÉ. +ɶSɪÉÉÇSÉÒ MÉÉä¹]õ +¶ÉÒ EòÒ ¨ÉÒ Ênù±±ÉÒ±ÉÉ VÉÉ>ðxÉ Interview Ênù±ÉÉ ´É ÊiÉlÉä +Éä³ýJÉ xɺÉiÉÉxÉɽþÒ select ZÉɱÉÉä. VªÉÉ´Éä³ýÒ selection ZÉɱªÉÉSÉä {ÉjÉ PÉ®úÒ +ɱÉä iÉå´½þÉ iªÉÉ {ÉjÉÉ´É®ú ¨ÉÉZÉÉ Ê´É·ÉɺÉSÉ ¤ÉºÉiÉ xÉ´½þiÉÉ. iÉÒ. +{{ÉÉÆxÉÒ iÉä {ÉjÉ ¨É±ÉÉ Institute ¨ÉvÉä +ÉhÉÚxÉ Ênù±Éä. Prof. VÉÉä¶ÉÒ {ÉhÉ ¨ÉÉZªÉÉ selection ´É®ú JÉÚ¹É ZÉɱÉä. xÉÆiÉ®ú ºÉ´ÉÇ ºÉÉä{ɺEòÉ®ú {ÉÚhÉÇ Eäò±ªÉÉ´É®ú ¨ÉÒ 3 +ÉìC]õɤɮú 1969 ±ÉÉ {É. VɨÉÇxÉÒ±ÉÉ ®ú´ÉÉxÉÉ ZÉɱÉÉä. Germany SÉÒ ½þÒ Scholarship, ä Hoechst Co. iÉ¡æò näùhªÉÉiÉ +ɱÉÒ ½þÉiÉÒ. VÉÉhªÉÉSªÉÉ +ÉvÉÒ 2 Ênù´ÉºÉ, Hoechst House ¨ÉvÉä, Hoechst Co. SªÉÉ M.D. ä ¤É®úɤɮú +ɨ½þÉ selected Fellows ºÉÉ`öÒ ¦Éä]õÒSÉÉ, SɽþÉ {ÉÉxÉÉSÉÉ ´É ¡òÉä]õÉSÉÉ EòɪÉÇGò¨É `ö®ú±ÉÉ ½þÉiÉÉ. iÉÉä ¡òÉä]õÉä ¨ÉÖ¤É<ÇSªÉÉ ´ÉiÉǨÉÉxÉ ä ä ä Æ {ÉjÉÉiÉ |ÉʺÉrù ZÉɱÉÉ. iÉÒ. +{{ÉÉxÉÒ ¨É±ÉÉ VɨÉÇxÉÒ±ÉÉ iÉä EòÉjÉhÉ {ÉÉ`öʴɱÉä ½þÉiÉä. ä ¡òÉä]Éä xÉÆ. 4 : Hoechst Co.SªÉÉ M.D. ¤É®úɤɮúSÉÉ ¡òÉä]õÉä - 1969 ä ì ì b÷É.xÉÉ®úɪÉhÉ, b÷É.¨ÉxÉÉä½þ®ú, b÷Ò. ±ÉÉÆMÉäxÉ¡äò±b÷® (½äþCº]õ M.D.)ú, b÷É.®úÉ´É, b÷É.lÉÉ{ÉÉ ì ì Æ ¨ÉÒ VɨÉÇxÉÒ±ÉÉ VÉÉiÉÉÆxÉÉ, BJÉÉtÉ VÉÉnÚùMÉÉ®úÉ |ɨÉÉhÉä, ½þÉiÉÉiÉ Chemistry SÉÒ {ÉÖºiÉEäò, BEòÉ Ê{ɶɴÉÒiÉ 5 ÊEò±ÉÉä ®úÉMÉÉä³ýÒ ´É ®ÆúMÉ, JÉÉÆtÉ´É®ú ´ÉäiÉÉSÉä ¨É±ÉJÉÉÆ¤É ´É BEòÉ ½þÉiÉÉiÉ ¤ÉֱɤÉÖ±É-iÉ®ÆúMÉ (¨ÉÒ ¤ÉֱɤÉÖ±É-iÉ®ÆúMÉ ´ÉÉVÉ´ÉiÉ +ºÉä) +ºÉÉ ¨ÉÉZÉÉ BEÆònù®ú appearance ½þÉiÉÉ. ¨É±ÉÉ ¤Éɽäþ®úSÉä JÉÉhªÉÉSÉÒ ºÉ´ÉªÉ xɺɱªÉɨÉÖ³ýä ´É ¨ÉÒ ¶ÉÖrù ¶ÉÉEòɽþÉ®úÒ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³ýä , +É`ö´ÉhÉÒxÉä iɪÉÉ®úÒ ä Eò¯ûxÉ ¤É®äúSɺÉä JÉÉhªÉÉSÉä {ÉnùÉlÉǽþÒ ¤É®úɤɮú PÉä>ðxÉ ¨ÉÒ ÊxÉPÉɱÉÉä ½þÉiÉÉä. ʴɨÉÉxÉÉxÉä VÉÉiÉÉÆxÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ ºÉɨÉÉxÉÉSªÉÉ ä ä ä ´ÉVÉxÉÉ´É®ú ¤ÉÆvÉxÉ +ºÉiÉä, {ÉhÉ ¦ÉÉ>ðSÉÉ ´É ¨ÉÉZÉÉ Ê¨ÉjÉ ¸ÉÒ. xÉÉxÉÉ ¡òhɺÉä VÉÉä Air India ¨ÉvÉä Flight Engineer ½þÉiÉÉ iªÉÉxÉä iªÉÉSÉ flight ´É®ú ªÉähªÉÉSÉä `ö®úʴɱÉä +ºÉ±ªÉɨÉÖ³ýä ¨ÉÉZÉä VÉÉnùÉ ºÉɨÉÉxÉ xÉähªÉÉºÉ ¡òÉ®ú ¨ÉÉä±ÉÉSÉÒ ¨ÉnùiÉ ZÉɱÉÒ. xÉÉxÉÉ ¡òhɺÉäxÉä ºÉÉÆMÉÚxÉ `äö´É±ªÉɨÉÖ³ýä ¨É±ÉÉ ´Éè¨ÉÉÊxÉEòÉxÉä EòɽþÒ ´Éä³ý ʴɨÉÉxÉÉSªÉÉ EòÉìEò-{ÉÒ]õ ¨ÉvÉä ¤ÉÉä±ÉÉ´ÉÚxÉ SÉÉÆMɱÉÒ ]ÅõÒ]õ Ênù±ÉÒ. £íòEò¡Úò]Çõ±ÉÉ =iÉ®úiÉÉxÉÉ ¨ÉÉZªÉÉ ¤É®úɤɮúSªÉÉ ºÉ½þEòÉ-ªÉÉÆSÉÒ ¨É±ÉÉ ¨ÉnùiÉ ¨ÉÉMÉÉ´ÉÒ ±ÉÉMɱÉÒ EòÉ®úhÉ ¨ÉÉZÉä ºÉɨÉÉxÉ ¤É®äSÉ ½þÉiÉä ä ú ä ´É BEò]õ¬É±ÉÉ iÉä =SɱÉhÉä +¶ÉCªÉ ½þÉiÉä. ºÉ½þEòÉ-ªÉÉÆxÉÒ {ÉhÉ xÉ EÖò®úEòÖ ®úiÉÉ ¨ÉnùiÉÒSÉÉ ½þÉiÉ Ênù±ÉÉ. Hoechst Co. xÉä |ÉiªÉäEò ä Scholar ºÉÉ`öÒ ´ÉäMɳýÒ - ´ÉäMɳýÒ ¨É̺Éb÷ÒVÉ MÉÉb÷Ò iÉèxÉÉiÉ Eäò±ªÉɨÉÖ³ýä ¨ÉÉZÉÉ ÊxɦÉÉ´É ±ÉÉMɱÉÉ. +¶ÉÉ |ÉEòÉ®äú +ɨÉSÉÒ º´ÉÉ®úÒ VɨÉÇxÉÒ±ÉÉ {ÉÉä½þÉäSɱÉÒ. ä {Éʽþ±Éä SÉÉ®ú ¨ÉʽþxÉä VɨÉÇxÉ ¦ÉɹÉÉ Ê¶ÉEòhªÉɺÉÉ`öÒ ¨ÉÒ Staufen ªÉÉ nùÊIÉhÉäEòb÷Ò±É ±É½þÉxɶÉÉ MÉÉ´ÉÒ ½þÉiÉÉä. ªÉÉ EòɳýÉiÉ {Éʽþ±Éä 2 ¨ÉʽþxÉä ¨ÉÒ BEòÉ EÖò]ÖõƤÉÉiÉ ´É xÉÆiÉ®úSÉä 2 ¨ÉʽþxÉä nÖùºÉ-ªÉÉ EÖò]ÖõƤÉÉiÉ ®úɽþÉiÉ ½þÉiÉÉä. ºÉÖ¯û´ÉÉiÉÒ±ÉÉ ¦ÉɹÉÉ ªÉäiÉ xɺɱªÉɨÉÖ³ýä lÉÉäb÷É ä 10
 23. 23. jÉÉºÉ ZÉɱÉÉ {ÉhÉ xÉÆiÉ®ú VɶÉÒ ¦ÉɹÉÉ ºÉ¨ÉVÉÚ ±ÉÉMɱÉÒ iɶÉÉ +b÷SÉhÉÒ {ÉhÉ Eò¨ÉÒ ½þÉiÉ MÉ䱪ÉÉ. Staufen ¨ÉvÉÒ±É ¦ÉɹÉÉ ¶ÉɳäýiÉ ¨ÉÉZªÉÉ ä ¤É®úɤɮú +ɱÉä±Éä iÉÒxÉ ¦ÉÉ®úiÉҪɽþÒ - Ênù±±ÉÒSÉÉ b÷É. xÉÉ®úɪÉhÉ, ½èþpùɤÉÉnùSÉÉ b÷É. ®úÉ´É ´É xÉä{ÉɳýSÉÉ b÷É. lÉÉ{ÉÉ - ½þÉiÉä {ÉhÉ iªÉÉÆSÉÒ ä ì ì ì ä ºÉÉäªÉ nÖùºÉ-ªÉÉ EÖò]ÖõƤÉÉÆiÉ Eäò±Éä±ÉÒ ½þÉiÉÒ. ä {Éʽþ±ªÉÉ EÖò]ÖõƤÉÉiÉ ¨É±ÉÉ iɳý¨ÉVɱªÉÉ´É®ú BEò BäºÉ{ÉèºÉ JÉÉä±ÉÒ Ê¨É³ýɱÉÒ ½þÉiÉÒ. JÉÉä±ÉÒiÉ BEò Ϻ|ÉMÉ-¤Éäb÷, MÉÉnùÒ ´É ¯û<ÇSªÉÉ ä EòÉ{ɺÉÉSÉÒ =¶ÉÒ ½þÉiÉÒ. EÖòºÉ ¤Énù±ÉiÉÉÆxÉÉ iªÉÉ Ïº|ÉMÉ-¤Éäb÷SÉÉ +É´ÉÉVÉ ½þÉiÉ +ºÉä, ¨É±ÉÉ iɶÉÒ ºÉ´ÉªÉ xɺɱªÉɨÉÖ³ýä ºÉÖ¯û´ÉÉiÉÒ±ÉÉ +¶ÉÉ ä ä ¤Éäb÷´É®ú ZÉÉä{ÉhÉä VÉ®úÉ Eò`öÒhÉ MÉä±Éä. {Éä<MÉ-MÉäº]õ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³ýä ¯û¨ÉSÉÒ ºÉÉ¡ò-ºÉ¡òÉ<Ç ´É ¤Éäb÷ +É´É®úhÉä ½þÒ EòɨÉä PÉ®ú¨ÉɱÉÊEòhÉÒSÉÒSÉ È +ºÉiÉ. {ÉhÉ +É{ɱÉÒ MÉÉnùÒ nÖùºÉ-ªÉÉxÉä EòÉ +É´É®úɪÉSÉÒ +ºÉÉ |ɶxÉ ¨É±ÉÉ {Éb÷iÉ +ºÉä, iɺÉäSÉ ¯û¨É¨ÉvÉä b÷º]õʤÉxÉ +ºÉiÉÉÆxÉÉ EòSÉ®úÉ JÉɱÉÒ VɨÉÒxÉÒ´É®ú Eò¶ÉɱÉÉ {ÉbÚ÷ tɪÉSÉÉ ½þɽþÒ |ɶxÉ ½þÉiÉÉ. lÉÉäb÷CªÉÉiÉ ¨ÉÉZªÉÉ º´É¦ÉÉ´ÉɨÉÖ³ýä , ¨ÉÒ ¨ÉÉZÉÒ ¯û¨É ´É MÉÉnùÒ ´ªÉ´ÉκlÉiÉ ä ºÉÉ¡ò `äö´ÉiÉ +ºÉä. ¨ÉÉZªÉÉ ªÉÉ ´ÉÉMÉhªÉɨÉÖ³ýä PÉ®ú¨ÉɱÉEòÒhÉ ¨ÉÉZªÉÉ´É®ú JÉÖ¹É ½þÉiÉÒ. ¦ÉɹÉÉ Ê¶ÉEòiÉ +ºÉiÉÉÆxÉÉ JÉ®äúà iÉ®ú MÉäº]õä º]ÖõbÆ÷]ÂõºÉxÉÉ +ÉÆPÉÉä³ýÒºÉÉ`öÒ ¦ÉɹÉÉ-¶ÉɳäýiÉÒ±É EòÉì¨ÉxÉ x½þÉhÉÒMÉÞ½þÉiÉ ºxÉÉxÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ VÉÉ´Éä ±ÉÉMÉä. ¨ÉÉZªÉÉ xÉÒ]õ-xÉä]õCªÉÉ ®úɽþÉhÉÒ¨ÉÖ³ýä ËEò´ÉÉ PÉ®úÉiÉ Ê¶É®úiÉÉÆxÉÉ +É´ÉÉVÉ xÉ Eò®úiÉÉ |É´Éä¶É Eò®úhÉä, ¤ÉÚ]õ ºÉÉ¡ò Eò¯ûxÉ JÉÉä±ÉÒiÉ VÉÉhÉä ªÉÉ ºÉ´ÉÉȨÉÖ³ýä PÉ®ú¨ÉɱÉÊEòhÉÒxÉä ¨É±ÉÉ PÉ®úÉiÉÒ±É ¤ÉÉlɯû¨ÉvÉä +ÉÆPÉÉä³ý Eò®úhªÉÉºÉ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ Ênù±ÉÒ. B´ÉfäøSÉ xÉɽþÒ iÉ®ú nù®ú ®úÊ´É´ÉÉ®úÒ iÉÒ ¨É±ÉÉ ºÉEòɳýÒ xÉɶiªÉÉSÉä ´Éä³ýÒ EòÉì¡òÒ ´É EäòEò {ÉhÉ näùiÉ +ºÉä. ]õɳýÒ BEòÉ ½þÉiÉÉxÉä ´ÉÉVÉiÉ xÉɽþÒ ¨½þhÉiÉÉiÉ iÉä JÉ®äú +ɽäþ EòÉ®úhÉ VÉå´½þÉ VÉå´½þÉ PÉ®ú¨ÉɱÉEòÒhÉ ¨ÉÉZÉÒ Ê´ÉSÉÉ®ú{ÉÚºÉ Eò®úɪɱÉÉ ªÉäiÉ +ºÉä iÉå´½þÉ ¨ÉÒ ÊiɱÉÉ +É´Éb÷hÉÉ®äú {ÉäªÉ +Éì¡ò®ú Eò®úÒiÉ +ºÉä. iªÉɨÉÖ³ýä ¨É±ÉÉ Ê¨É³ýhÉÉ®úÒ ´ÉÉMÉhÉÚEò <iÉ®ú º]Öõb÷Æ]õ弃 {ÉäIÉÉ ´ÉäMɳýÒ ½þÉiÉÒ. PÉ®ú¨ÉɱÉEòÒhÉ ´É ÊiÉSÉä ªÉVɨÉÉxÉ iɤªÉäiÉÒxÉä iÉÆnùÖ¯ûºiÉ ½þÉiÉä {ÉhÉ iÉ®úÒ½þÒ iªÉÉÆSÉÒ ¨ÉÖ±ÉMÉÒ ÊMÉZɱÉÉ ä ä BEòÉ Ê´ÉÊSÉjÉ ®úÉMÉÉxÉä +ÉVÉÉ®úÒ ½þÉiÉÒ. ÊiÉSÉÉ iÉÉä +ÉVÉÉ®ú VÉx¨ÉÉ{ÉɺÉÚxÉSÉ ½þÉiÉÉ. ÊiÉxÉä EÖò`ö±ªÉɽþÒ ]õhÉEò / Eò`öÒhÉ ´ÉºiÉÚ±ÉÉ VÉÉä®úÉiÉ ä ä ä ½þÉiÉ ±ÉɴɱÉÉ iÉ®úÒ ÊiÉSªÉÉ ½þÉiÉÉiÉÚxÉ ®úHò ªÉäiÉ +ºÉä. iªÉɨÉÖ³ýä ÊiɱÉÉ ¨É>ð ½þÉiÉ-¨ÉÉäVÉä ´É {ÉɪÉ-¨ÉÉäVÉä PÉɱÉÉ´Éä ±ÉÉMÉiÉ ´É ÊiÉSÉÒ VÉɺiÉÒiÉ VÉɺiÉ EòɳýVÉÒ PÉäiɱÉÒ VÉÉ<Ç. iÉÒ VÉå´½þÉ ¨ÉÉZªÉÉEòbä÷ ªÉäiÉ +ºÉä iÉå´½þÉ ¨ÉÒ½þÒ ÊiÉSªÉɶÉÒ xÉÊ´ÉxÉ +´ÉMÉiÉ Eäò±É䱪ÉÉ ¦ÉɹÉäiÉ MÉ{{ÉÉ Eò®úiÉ +ºÉä ´É ÊiɱÉÉ SÉÉìEò±Éä]õ ´ÉMÉè®úä näùiÉ +ºÉä. ÊiɱÉÉ ¤ÉPÉÚxÉ ¡òÉ®ú ´ÉÉ<Ç]õ ´ÉÉ]õiÉ +ºÉä EòÒ B´Éfø¬É ±É½þÉxÉ ¨ÉÖ±ÉÒ±ÉÉ EòÉªÉ ÁÉ ´ÉänùxÉÉ ? ÊiÉSªÉÉ´É®ú +É<Ç-´Éb÷Ò±ÉÉÆxÉÒ ¤É®äúSÉ ={ÉSÉÉ®ú Eäò±Éä {ÉhÉ ¨½þhÉÉ´Éä iɺÉä MÉÖhÉ ªÉäiÉ xÉ´½þiÉä. ʤÉSÉÉ®úÒ ÊMÉZɱÉÉ ! ¨ÉÉZªÉÉ JÉÉä±ÉÒiÉ ´É BEÆònù®úÒiÉSÉ iªÉÉ MÉÉ´ÉÉiÉ B´ÉføÒ ¶ÉÉÆiÉiÉÉ ½þÉiÉÒ EòÒ ºÉÉÆMÉɪÉSÉÒ ºÉÉäªÉ xÉɽþÒ. ºÉEòɳý ´É ºÉÆvªÉÉEòɳý ä ¡òHò SÉSÉÇSªÉÉ PÉÆ]õäSÉÉ +É´ÉÉVÉ BäEòÚ ªÉäiÉ +ºÉä. ¨ÉÒ ¤ÉÉVÉÉ®úÉiÉÚxÉ BEò UôÉ]õÉ ]ÅõÉÊÆ Zɺ]õ®ú Ê´ÉEòiÉ PÉä>ðxÉ +ɱÉÉä ´É iÉÉä ¨ÉÒ ºÉiÉiÉ SÉɱÉÚ Æ ä `äö´ÉiÉ +ºÉä iªÉɨÉÖ³ýä JÉÉä±ÉÒiÉ VÉÉxÉ +ɱÉÒ. VÉÒ´ÉPÉähÉÒ ¶ÉÉÆiÉiÉÉ BEònùÉSÉÒ nÚù®ú ZÉɱÉÒ. ªÉÉ EÖò]ÖõƤÉÉiÉ ®úɽþÉiÉ +ºÉiÉÉÆxÉÉ Ênù´ÉɳýÒ +ɱÉÒ. ¨ÉÒ ®úÉMÉÉä³ýÒ ¤É®úɤɮú PÉä>ðxÉ MÉä±ÉÉä ½þÉiÉÉä {ÉhÉ JÉÉä±ÉÒiÉ ®úÉMÉÉä³ýÒ EÖò`äö Æ ä ä Æ EòÉføɪÉSÉÒ ´ÉMÉè®úä |ɶxÉ ½þÉiÉä. ¨ÉÉZªÉÉ iÉÖ]õ{ÉÖVÉÉ ¦ÉɹÉäiÉ ¨ÉÒ PÉ®ú¨ÉɱÉÊEòhÉÒ±ÉÉ {É]õ´ÉÚxÉ Ênù±Éä EòÒ JÉÉä±ÉÒiÉÒ±É EòÉ®ú{Éä]õ EòÉfø±ÉÒ iÉ®úSÉ ä Æ ¨ÉÒ ®úÉMÉÉä³ýÒ EòÉfÚø ¶ÉEäòxÉ, ʶɴÉÉªÉ ¨ÉÉZªÉÉ ªÉÉ |ɪÉÉäMÉɨÉÖ³ýä ÊiÉSÉÒ EòÉ®ú{Éä]õ ´É VɨÉÒxɽþÒ JÉ®úÉ¤É ½þÉhÉÉ®ú xÉɽþÒ. ÊiÉSªÉÉ ½þÉEòÉ®úÉxÉÆiÉ®ú Æ ä ä ´É EòɽþÒ iÉɺÉÉÆSªÉÉ ¨Éä½þxÉiÉÒ xÉÆiÉ®ú BEòÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ¤ÉÉ<ÇSÉä ÊSÉjÉ JÉbÚ÷xÉä EòÉfÚøxÉ ZÉɱÉä. ®ÆúMÉ ¤ÉxÉÊ´ÉiÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉZªÉÉ ±ÉIÉÉiÉ +ɱÉä EòÓ +ɨÉSªÉÉ ¤ÉʽþhÉɤÉÉ<Ç (ºÉÉè. EÖòÆ nùÉ - ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉä`öÒ ¤ÉʽþhÉ) MÉb÷¤Éb÷ÒiÉ EòɳýÉ ®ÆúMÉ tɪɱÉÉ Ê´ÉºÉ®ú±ÉÒ ½þÉiÉÒ. ´ªÉÊHòSªÉÉ ÊSÉjÉɺÉÉ`öÒ ä EòɳýÉ ®ÆúMÉ +MÉnùÒ +ɴɶªÉEò ½þÉiÉÉ iªÉɨÉÖ³ýä iÉÉä +ÉiÉÉ EòºÉÉ Ê¨É³ý´ÉɪÉSÉÉ ªÉÉ Ê´É´ÉÆSÉxÉäiÉ ¨ÉÒ ½þÉiÉÉä. EòÉähÉÒ +Éè¹ÉvÉÉÆSªÉÉ nÖùEòÉxÉÉiÉÚxÉ ä ä Carbon SªÉÉ MÉÉ䲪ÉÉ +ÉhÉÚxÉ iªÉÉSÉÒ {ÉÚb÷ Eò¯ûxÉ ´ÉÉ{É®úhªÉÉºÉ ºÉÖSÉʴɱÉä {ÉhÉ iÉä +iÉÒ JÉÌSÉEò ZÉɱÉä +ºÉiÉä. ʶɴÉÉªÉ ¨É±ÉÉ MÉb÷nù EòɲªÉÉ ®ÆúMÉÉSÉÒ MÉ®úVÉ ½þÉiÉÒ. ¨É±ÉÉ ¨ÉÉʽþiÉ ½þÉiÉä EòÒ ¨É±ÉÉ EòÉä³ýºÉÉ Ê¨É³ýÊ´ÉiÉÉ +ɱÉÉ iÉ®ú ¨ÉÉZÉä EòÉ¨É ½þÉ<±É. ¶Éä´É]õÒ ¨ÉÒ EòÉä³ýºÉÉ ä ä ä Ç ¶ÉÉävÉhªÉɺÉÉ`öÒ ¤Éɽäþ®ú {Éb÷±ÉÉä. iÉälÉÒ±É ±ÉÉäEòÉÆSÉÒ Eò±{ÉxÉÉ EòÒ ¨É±ÉÉ ¨ÉÉä`ö¬É |ɨÉÉhÉÉiÉ EòÉä³ýºÉÉ ±ÉÉMÉä±É {ÉhÉ ¨É±ÉÉ BEò -nùÉxÉ ä EòÉä³ýºÉäSÉ {ÉÉʽþVÉäiÉ ½äþ BäEò±ªÉÉ´É®ú iªÉÉÆSªÉÉ iÉÉåb÷É´É®úÒ±É ¦ÉÉ´ÉɴɯûxÉ ¨É±ÉÉ ¨ÉÉZÉÉ |ɶxÉ ºÉÖ]õhÉÉ®ú ªÉÉSÉÒ JÉÉjÉÒ ZÉɱÉÒ. BEònùÉSÉä ¨ÉÒ nùÉxÉ nùMÉb÷Ò EòÉä³ýºÉä ʨɳýʴɱÉä. +ÉiÉÉ |ɶxÉ ½þÉiÉÉ EòÒ iªÉÉSÉÒ {ÉÚb÷ Eò¶ÉÒ Eò®úɴɪÉÉSÉÒ ? {ÉhÉ <SUôÉ +ºÉ±ÉÒ EòÒ näù´É ¨ÉÉMÉÇ ä ä nùÉJÉÊ´ÉiÉÉä iªÉÉ|ɨÉÉhÉä ¨ÉÒ BEòÉ ±ÉÉEÚòb÷ iÉÉäb÷¬ÉSÉÒ EÖò-½Éb÷ ʨɳý´ÉÚxÉ iªÉÉ EòÉä³ý¶ÉÉÆSÉÉ SÉÖ®úÉ Eäò±ÉÉ ´É PÉ®úÒ VÉÉ=xÉ iÉÉä |ÉlÉ¨É MÉɳýhªÉÉiÉÚxÉ ´É ¨ÉMÉ ¯û¨ÉɱÉÉiÉÚxÉ MÉɳÚýxÉ ½þ´ÉÉ iɺÉÉ EòɳýÉ ®ÆúMÉ iɪÉÉ®ú Eäò±ÉÉ. +ÉiÉÉ ºÉ´ÉÇ ºÉÉʽþiªÉ ʨɳýɱªÉɨÉÖ³ýä ¨ÉÉZÉÉ ½Öþ¯û{É {ÉhÉ ´ÉÉfø±ÉÉ ½þÉiÉÉ. xÉÆiÉ®ú 12-15 iÉÉºÉ ¨Éä½þxÉiÉ PÉä>ðxÉ ¨ÉÒ ®ÆúMÉ ¦É°üxÉ ®úÉMÉÉä³ýÒ {ÉÚhÉÇ Eäò±ÉÒ. ºÉÉvÉÉ®úhÉ +b÷ÒSÉ x iÉÒxÉ ¡Úò]õ +ÉEòÉ®úÉSÉÒ ä Æ ®úÉMÉÉä³ýÒ ZÉɱÉÒ. ºÉ´ÉÇ {ɺÉÉ®úÉ +ɴɯûxÉ ´É JÉɱÉÒ {Éb÷±Éä±Éä ®ÆúMÉ ´ÉMÉè®úä ºÉÉ¡ò Eò¯ûxÉ ¨ÉÒ PÉ®ú ¨ÉɱÉÊEòhÉÒ±ÉÉ ®úÉMÉÉä³ýÒ ¤ÉPÉɪɱÉÉ Æ Æ ¤ÉÉä±ÉÉʴɱÉä. ®úÉMÉÉä³ýÒ ¤ÉPÉÚxÉ iÉÒ +ɶSɪÉÇSÉÊEòiÉ ZÉɱÉÒ ´É ¨ÉÉZªÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Eò±Éä´É®ú JÉÚ{É JÉڹɽþÒ ZÉɱÉÒ. VɶÉÒ ºÉÆvªÉÉEòɳý ZÉɱÉÒ Æ iɶÉÉ ¨ÉÒ ®úÉMÉÉä³ýÒ ¦ÉÉä´ÉiÉÒ ¨ÉähɤÉkªÉÉ ±ÉɴɱªÉÉ ´É {ÉÖx½þÉ ¨ÉɱÉÊEòhÉÒ±ÉÉ ºÉÉÆMÉɪɱÉÉ MÉä±ÉÉä EòÓ ¨ÉähɤÉkÉÒSªÉÉ |ÉEòɶÉÉiÉ ®úÉMÉÉä³ýÒ Æ Æ 11

×