Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
2014-07-10 ทิศทางการส่งออกและโลจิสติกส์ในภาพรวมของไทย
2014-07-10 ทิศทางการส่งออกและโลจิสติกส์ในภาพรวมของไทย
2014-07-10 ทิศทางการส่งออกและโลจิสติกส์ในภาพรวมของไทย
2014-07-10 ทิศทางการส่งออกและโลจิสติกส์ในภาพรวมของไทย
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2014-07-10 ทิศทางการส่งออกและโลจิสติกส์ในภาพรวมของไทย

698 views

Published on

2014-07-10 ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ทิศทางการส่งออกและโลจิสติกส์ในภาพรวมของไทย" ใน การสัมนา "การพัฒนาและลงทุนด้านโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมการส่งออกไทยเพื่อศักยภาพในการแข่งขัน" จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) ที่ห้องประชุมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

×