2013 12-03 TNSC Press Release

533 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
533
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2013 12-03 TNSC Press Release

  1. 1. PRESS RELEASE สภาผูส่งออกฯ เสนอยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้าง ้ เพื่อแก้ไขปั ญหาการส่งออกอย่างยั่งยืน 3 ธันวาคม 2556 - (11.00 น.ห้องประชุมสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย) สภาผู้ส่งออกฯ ระบุมูลค่าการส่งออกไทยเดือนตุลาคม 2556 มีมูลค่า 19,393.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 0.67 ในรูปเงินบาทมีมูลค่า 603,082.4 ล้านบาท เพิ่ ม ขึ้ น 0.94 จากตั ว เลขการส่ ง ออกรวมของไทยในระยะ 10 เดื อ นที่ ผ่ า นมา ประกอบกับสถานการณ์ ทางการเมืองในขณะนี้ จึงเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าตัวเลขการ ส่งออกรวมของไทยทั้งปี 2556 น่าจะเติบโตได้เพียง 0.5% เท่านั้น สาหรับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปีหน้ามีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น เห็นได้ชัดจาก อุปสงค์ภาคครัวเรือนของสหรัฐอเมริกามีการปรับตัวดีขึ้น เศรษฐกิจสหภาพยุโรปมี แนวโน้มฟื้นตัว เศรษฐกิจจีนและเอเชียมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่ใกล้เคียงกับปี 2556 แม้ว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นมีแนวโน้มชะลอตัว แต่ในภาพรวมเชื่อว่าจะมีทิศทาง เป็นบวก ด้วยปัจจัยดังกล่าวข้างต้น สภาผู้ส่งออกฯ จึง คาดการณ์การส่งออกปี 2557 เติบโตที่ 5% อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโลกโดยรวมในปี 2557 จะปรับตัวไปในทิศทางที่ ดี ขึ้ น แต่ ก ารฟื้ น ตั ว อย่ า งช้ า ๆของสภาวะเศรษฐกิ จ โลกนั้ น ไม่ ไ ด้ ท าให้ ค วาม ต้ อ งการสิ น ค้ า ในตลาดโลกเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว ดั ง นั้ น การกระตุ้ น ตั ว เลขการ ส่งออกด้าน Demand side ด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียง พอที่ จ ะผลั ก ยอดส่ ง ออกของไทยให้ เ ติ บ โตได้ ตามเป้ า สิ่ ง ที่ ต้ อ งหั น มาให้ ความสาคัญในขณะนี้คือการปรับโครงสร้างภาคการส่ง ออกซึ่งเป็นด้าน Supply side ให้สามารถแข่งขันได้ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรง ดังนั้น สภาผู้ส่งออกฯ จึงได้จัดทาร่างยุทธศาสตร์ส่งออกไทยซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ ปรับโครงสร้างการส่งออกให้แข็งแกร่งและมีประสิทธิ ภาพสามารถแข่งขันได้ และ ได้นาเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 1|Page สภาผูส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผูส่งออกฯ) ้ ้
  2. 2. 11 พ.ย. 2556 ที่ผ่านมา และเมื่อสถานการณ์การเมืองภายในประเทศสงบลง สภา ผู้ส่งออกฯ จะนาเสนอยุทธศาสตร์ดังกล่าวต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีและกระทรวงที่ เกี่ ยวข้ องทั้ง หมด พร้ อมทั้ ง ผลัก ดั นการส่ งออกเป็น วาระแห่ งชาติ เพื่อ ให้ ทุ กฝ่ า ย ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ ส าหรั บ เนื้ อ หาในยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาการส่ ง ออกไทย (TNSC’s Export Strategy Model) นั้นมุ่งยกระดับการค้าระหว่างประเทศของไทยให้เป็นศูนย์กลาง ทางการค้า (Trading Nation) และการผลิตที่สร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเน้นการเขื่อม โยง ระหว่างอุต สาหกรรมต้นน้า กลางน้าและปลายน้า ในระดับภูมิภาคเพื่อการ ส่งออก ซึ่งร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้มีการเสนอแผนรายอุตสาหกรรม สาหรับ 13 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ อุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์ , เฟอร์นิเจอร์, ยาน ย น ต์ แ ล ะ ชิ้ น ส่ ว น ย า น ย น ต์ , เ ค รื่ อ ง ส า อ า ง , อั ญ ม ณี แ ล ะ เ ค รื่ อ ง ป ร ะ ดั บ , เครื่ องใช้ไ ฟฟ้าและอิ เล็ก ทรอนิก ส์ , สิ่งทอและเครื่ องนุ่ งห่ ม , กระดาษและบรรรจุ ภัณฑ์กระดาษ, พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก , เครื่องจักรและอุปกรณ์ , สินค้า เกษตร(ข้าว น้าตาล มันสาปะหลัง), อาหาร, เครื่องปรับอากาศและเครื่องทาความ เย็น นอกจากนี้ยังเสนอให้มีการปรับโครงสร้างในภาคการส่งออกของไทย ตั้งแต่ การปรับระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน การอานวยความสะดวกทางการค้า และกฎระเบี ย บต่ า งๆ การพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการส่ ง ออกและแรงงาน รวมทั้ ง ยกระดับการวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนภาคการส่งออกไทยให้ เติบโตได้อย่างยั่งยืน อย่ า งไรก็ ต าม สภาผู้ ส่ ง ออกฯ มี ค วามเป็ น ห่ ว งต่ อ สถานการณ์ ก ารเมื อ งและการ ประท้วงซึ่งกินเวลานานมากขึ้นและยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ในปัจจุบัน แม้ว่าจะ ไม่ส่งผลกระทบมากนักต่อการส่งออกในขณะนี้ เพราะสัญญาซื้อขายต่างๆ ได้ตก ลงไว้ก่อนหน้าและสามารถทยอยส่งมอบสินค้าได้ตามกาหนด เพราะไม่มีการปิด ท่าเรือหรือท่าอากาศยาน แต่สถานการณ์ที่ลากยาวจะกลายเป็นสาเหตุที่ทาให้ผู้ ซื้อในต่างประเทศขาดความเชื่อมั่น และไม่เข้ามาเจรจาธุรกิจในประเทศไทย ซึ่ง อาจจะส่งผลกระทบต่อยอดขายสินค้าในช่วงไตรมาส 1-2 ของปีหน้า จึงอยาก เสนอให้รัฐบาลและผู้ประท้วงรีบดาเนินการเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันโดยเร็วที่สุด 2|Page สภาผูส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผูส่งออกฯ) ้ ้
  3. 3. อนึ่ง สภาผู้ส่งออกฯ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วม Asian Shippers’ Meeting และ European Shippers’ Council ณ จัง หวัด เชี ยงราย เมื่ อวัน ที่ 23-25 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา โดยมีผู้แทนจากเอเชียและสหภาพยุ โรปเข้าร่วม ประชุ ม และได้ ห ารื อ เกี่ ย วกั บ ประเด็ น ทางการค้ า และการขนส่ ง สิ น ค้ า ระหว่ า ง ประเทศ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาและมีความเห็นร่วมกันเกี่ยวกับบทบาท ของภาครัฐในการตอบสนองต่อกฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้น และการรวมกลุ่มของสาย เรือขนาดใหญ่ ดังต่อไปนี้  มาตรการชังน้าหนักตูสนค้า (Container Weight Verification Rules) โดย ่ ้ ิ International Maritime Organization (IMO) เพื่อแก้ไขปัญหาความ ปลอดภัยทางการขนส่งทางทะเลด้วยตู้คอนเทนเนอร์ ที่ประชุมได้มีข้อสรุป ว่าแนวทางที่เหมาะสมคือต้องกาหนดมาตรการและขั้นตอนการแจ้งข้อมูล และยื น ยั น น้ าหนั ก ตู้ สิ น ค้ า ที่ ส อดคล้ อ งกั บ เวลาปฏิ บั ติ ง านจริ ง (Timely Declaration) และต้องกาหนดแนวทางที่ชัดเจนในการใช้ข้อมูลน้าหนักตู้ สินค้าดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนบรรจุตู้สินค้าบนเรือ (Stowage Plan) นอกจากนี้ ม าตรการที่ อ อกมาควรค านึ ง ถึ ง การบรรจุ ตู้ สิ น ค้ า บนเรื อ ที่ เหมาะสม (Proper Stowage) การกระทบของตู้สินค้าบนเรือ (Lashing of Containers) และการซ่อมบารุงเรือสินค้า (Maintenance of vessels) เป็น หลัก  การรวมตัวของสายเรือขนาดใหญ่ 3 สาย ได้แก่ Maersk Line, MSC และ CMA ภายใต้ชื่อ P3 Network ซึ่งอาจนาไปสู่การเข้าควบคุมตลาดของสาย เรือทัง 3 สาย ลดการแข่งขันและการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และอาจ ้ ก่อให้เกิดการรวมตัวขึ้นค่าระวางหรือค่าใช้จ่ายกับผู้นาเข้า -ส่งออก ดังนั้น จึ ง เป็ น หน้ า ที่ ข องผู้ ส่ ง ออกและภาครั ฐ ในแต่ ล ะประเทศที่ จ ะต้ อ งจั บ ตาดู เงื่อนไขข้อตกลงที่จะตามมาในอนาคต เพื่อมิให้เกิดการบิดเบือนของกลไก ตลาดโดยการเป็นผู้ควบคุมตลาด อันจะส่งผลกระทบในการลดทอนอานาจ ต่อรอง และการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมในทางธุรกิจ 3|Page สภาผูส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผูส่งออกฯ) ้ ้
  4. 4. นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบให้มีการรวมกลุ่ม Shippers’ Council ในอาเซียน เพื่อรองรับการเปิด AEC ในปี 2015 ซึ่งสภาผู้ส่งออกฯ รับหน้าที่ในการเชิญ Vietnam National Shippers’ Council เข้ามาร่วมกลุ่มในการประชุมครั้งต่อไป และจะมี ก ารผลั ก ดั น ให้ ป ระเทศพม่ า กั ม พู ช า และลาว มี ก ารจั ด ตั้ ง Shippers’ Council ขึ้น ภายในประเทศ เพื่อผลั กดัน ให้เกิ ดการพัฒนามาตรฐานด้า นโลจิ สติกส์ และการอานวยความสะดวกทางการค้าร่วมกันในระดับภูมิภาคอีกทางหนึ่ง. *********** 4|Page สภาผูส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผูส่งออกฯ) ้ ้

×