Presentation 2013 09-13 Thai Logistics Standard to World Class Logistics

2,612 views

Published on

Presentation ในการบรรยายพิเศษหัวข้อ
“Thai Logistics Standard to Word Class logistics”
โดย คุณนพพร เทพสิทธา ประธาน สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
เนื่องในการสัมมนาเปิดโครงการ
"การพัฒนาการมาตรฐานด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย
เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556 เวลา 9:00 – 15:00 น.
ห้อง อินพินิตี้ ณ โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพฯ
จัดโดย สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม, สถาบันวิทยาการโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม, และ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

Published in: Business
1 Comment
5 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
2,612
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
147
Comments
1
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentation 2013 09-13 Thai Logistics Standard to World Class Logistics

 1. 1. Thai Logistics Standard to World Class Logistics Nopporn Thepsithar 13 September 2013
 2. 2. Definition of Standard 1. An object that is regarded as the usual or most common size or form of its kind. 2. An average or normal requirement, quality, quantity, level, grade, etc. 3. A rule or principle that is used as a basis for judgment. 4. Something considered by an authority or by general consent as a basis of comparison.
 3. 3. Definition of Standard 1. Usual or Common Form 2. Average or Normal Requirement 3. Rule or Principle for Judgment 4. Something set for Comparison by Authority or by General Consent
 4. 4. Logistics Standard - Physical Standard - Process Standard - Information Standard - People Standard - Organization Standard - Service Standard
 5. 5. 10 Steps of Logistics Standard 1. No Standard 2. Self Standard 3. Internal Standard 4. 2-Party Standard 5. Group Standard 6. Value Chain Standard 7. National Standard 8. Regional Standard 9. Global Standard 10.No Limit Standard
 6. 6. Examples of Logistics Standard - ISO/ASTM/JIS/TIS - GS 1 - INCOTERMS - Container - Pallet
 7. 7. Elements of Standardization System - Standard - Standard Authority - Certified Body - Inspection Body - Control & Enforcement Body
 8. 8. Value of Logistics Standard - Business - Efficiency : Cost & Speed - Connection & Collaboration - Value Network - Safety & Security - Trust & Image - Competitiveness - Base for Development - Sustainability
 9. 9. The Way to World Class Logistics - Commercial Standard - Logistics & Trade Facilitation Standard - Production Standard - Raw Material Standard - Compliance Standard - Leader & People Standard Improvement - Development – Transformation - Evolution
 10. 10. nnnnnn
 11. 11. ตลาดส่งออกหลักของไทย ตลาดหลัก ปี 2555 สัดส่วน ตลาด มูลค่า อัตราขยาย ตัว อาเซียน(9) 25% 56499.00 4.50% สหภาพยุโรป(15) 9% 19554.00 -9.20% จีน 12% 26870.00 2.40% ญี่ปุ่ น 10% 23466.00 -1.70% สหรัฐอเมริกา 10% 22786.00 4.60% 10% U.S. A. 9% EU 12% Chin a 10% Japa n 25% ASEAN 2556 มค.-กค. +4.7 +1.2 -3.8 -3.7 -0.5
 12. 12. 13
 13. 13. Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค ้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) Important obstacles;  A lot of document required for custom procedure.  Judgment of government officer on tariff and declaration.  Domestics Tax, Regulation and Standard.  Other such as Logistics Cost etc. Experiences from FTA : Some obstacle still be!!!
 14. 14. ตัวอย่างมาตรฐานด้านความปลอดภัยของสินค้า Food Standard Good Manufacturing Practice เกณฑ์ขั้นพื้นฐานที่จาเป็นในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ ผู้ผลิตปฏิบัติตาม และทาให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นการป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่อาจจะทา ให้อาหารเป็นพิษ เป็นอันตราย หรือเกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค Hazard Analysis Critical Control Point การวิเคราะห์อันตราย จุดควบคุมวิกฤต เป็น แนวคิดเกี่ยวกับ มาตรการป้องกันอันตราย ที่อาจเกิดขึ้น ในแต่ละขั้นตอน ของการดาเนินกิจกรรม ISO 22000 เป็นการรวมเอาระบบ GMP ซึ่งเป็นระบบพื้นฐานของอุตสาหกรรมอาหารกับระบบ HACCP ซึ่งเป็นระบบวิเคราะห์จุดอันตราย แต่ละขั้นตอนการผลิตและมีการผนวกISO 9001 เข้า ไปเสริมในเรื่องการจัดการและระบบเอกสารทาให้ระบบนี้สามารถประกันความปลอดภัยของสินค้าตลอด ระบบห่วงโซ่อาหารมากได้ขึ้น
 15. 15. ตัวอย่างมาตรการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง การรับรองผู้ประกอบการที่เกี่ยวข ้องกับการ เคลื่อนย ้ายสินค ้าตลอดห่วงโซ่อุปทานว่ามีการ ดาเนินงานที่ปลอดภัยตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้นาเข ้า ผู้ส่งอก ตัวแทน ผู้ขนส่ง ผู้รวบรวม คนกลาง ท่าเรือ ท่า อากาศยาน ผู้ประกอบการท่ารถ คลังสินค ้า ผู้จัด จาหน่าย มาเป็นมาตรฐานเพื่อวางกรอบความคิด ให ้ได ้ตามมาตรการความปลอดภัยในการขนส่ง สินค ้าระหว่างประเทศ บริษัทที่ได ้รับสถานะเป็น AEO จะได ้รับประโยชน์จากมาตรการอานวยความ สะดวกทางด ้านการค ้า อย่างเช่น การลดการตรวจทางกายภาพของศุลกากร ณ ชายแดนของสหภาพฯ ได ้รับการตรวจสอบอย่างรวดเร็วเมื่อถูกสุ่มตรวจ และมีขั้นตอนการดาเนินการที่เรียบง่ายที่สุด ซึ่งจะส่งผลให ้เกิดการลดต ้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพให ้สูงขึ้น และลดระยะเวลาในการส่งสินค ้าเข ้าสู่ตลาด มาตรการ AEO
 16. 16. เป็นระเบียบที่สหรัฐฯ กาหนดให ้บริษัทขนส่งสินค ้าทางเรือ ต ้องแจ ้งข ้อมูลให ้ ศุลกากรสหรัฐฯ ทราบถึง รายละเอียดของสินค ้า และตู้คอนเทนเนอร์ผ่านระบบ Automated Manifest System (AMS) ล่วงหน้า 24 ชั่วโมงก่อนสินค ้าจะถูก บรรทุกขึ้นเรือ ข ้อมูลเพื่อป้องกันมิให ้ผู้ก่อการร ้ายอาศัยการขนส่งสินค ้าทางเรือ ใช ้เป็นช่องทางในการก่อเหตุ ตัวอย่างมาตรการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง 24 Hour Rule
 17. 17. ตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ที่มีความเสี่ยงสูงก่อนที่จะเข้าสู่ ท่าเรือสหรัฐฯ โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความรวดเร็วใน การตรวจสอบ ตัวอย่างมาตรการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง Container Security Initiative: CSI
 18. 18. รับรองผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทาหน้าที่อย่างเดียวกัน SIRIM QAS International Snd.Bhd. รับรองสินค้า/บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Singapore Green label Scheme (SGLS) Green Choice Philippines: GCP รับรองผลิตภัณฑ์และบริการที่มีผลกระทบน้อยเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ทาหน้าที่อย่างเดียวกัน Lembaga Indonesia Ekolabel รับรองการใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ รับรองผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติที่ปลูกโดยวิธีทางเกษตร ที่ควบคุมไม่ให้มีการปนเปื้อนของสารเคมีในทุกขั้นตอน Laos Organic Thai Green Label รับรองมาตรฐานสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการบริโภค การผลิตอย่างยั่งยืน ตัวอย่างมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม Green Label
 19. 19. มาตรฐานโลจิสติกส์ไทย - มอก.โลจิสติกส์ด้านการเคลื่อนย้ายทางกายภาพ - มอก.โลจิสติกส์ด้านการเคลื่อนย้ายข้อมูลสารสนเทศ - มอก.โลจิสติกส์ด้านบรรจุภัณฑ์ - มาตรฐาน Q - มาตรฐานแผ่นรองสินค้าพลาสติก (กาลังดาเนินการ) 21
 20. 20. Target for ASEAN …. Each ASEAN Country Standard ASEAN Common Standard “International Standard”
 21. 21. 27 รายการ สิงคโปร์ ญี่ปุ่ น ฮ่องกง จีน มาเลเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ อินเดีย เวียดนาม ดัชนีความสามารถด้านโลจิ สติกส์ 4.13 3.93 4.12 3.52 3.49 3.07 3.02 3.08 3.00 อันดับ 1 8 2 26 29 38 52 46 53 (1) พิธีการศุลกากร 4.10 3.72 3.97 3.25 3.28 2.96 2.63 2.77 2.65 (2) โครงสร้างพื้นฐาน 4.15 4.11 4.12 3.61 3.43 3.08 2.80 2.87 2.68 (3) การเตรียมการขนส่ง ระหว่างประเทศ 3.99 3.61 4.18 3.46 3.40 3.21 2.97 2.98 3.14 (4) สมรรถนะผู้ให้บริการโลจิ สติกส์ทั้งภาครัฐและธุรกิจ 4.07 3.97 4.08 3.47 3.45 2.98 3.14 3.14 2.68 (5) ระบบการติดตามและ ตรวจสอบสินค้า 4.07 4.03 4.09 3.52 3.54 3.18 3.30 3.09 3.16 (6) ความตรงต่อเวลาของ บริการ 4.39 4.21 4.28 3.80 3.86 3.63 3.30 3.58 3.64 ตารางเปรียบเทียบ LPI ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย ปี 2012 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 SG JP HK CH MY TH PHI IN Viet 4.13 3.93 4.12 3.52 3.49 3.07 3.02 3.08 3 ความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของไทยยังพัฒนาค่อนข้างล่าช้าเมื่อ เปรียบเทียบกับต่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย ที่มา : สศช
 22. 22. 28 0 1 2 3 4 5 Overall LPI 1. Customs 2. Infra. 3. Inter. Shipment 4. Logistics Competencey 5. Tracking & Tracing 6. Timeliness สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย เวียดนาม ปัจจัยชี้วัดดัชนีความสามารถด้านโลจิสติกส์ (LPI) ของประเทศไทย ประเด็นการพัฒนาที่ไทยด ้อยกว่าประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ค่อนข ้างมาก ได ้แก่ (1) พิธีการศุลกากร (2) สมรรถนะของผู้ให ้บริการโลจิสติกส์ภายในประเทศทั้งภาครัฐและธุรกิจ (3) โครงสร้างพื้นฐานด ้านการขนส่งและเทคโนโลยีสารสนเทศ (4) ระบบการติดตามและตรวจสอบสินค ้า
 23. 23. Global Trade Management Global Sourcing, Trading Intelligence, Excellent SC Resilience
 24. 24. World-Class Logistics - Rapid adoption and effective implementation of best logistics practice. - Attract and retain selected customers by providing superior levels of differentiated logistics service. - Understanding the success factors of important customers and using logistics to help customers improve their own competitive position and assure short-term competitiveness & long-term prosperity - Values logistics as a competitive weapon. - Having mindset of continuous improvement and constant learning for the impetus for logistics strategy evolution
 25. 25. DHL The Number 1 in Logistics Worldwild - 220 Countries & Territories > UN - Over 285,000 Employees - A Fleet of 80,000 Vehicles - Operating Profit 2,036 MEuro
 26. 26. Li & Fung World Leader in consumer goods design, development, sourcing & distribution 300 Offices 28,000 Employees 15,000 Suppliers
 27. 27. 10 Steps of Logistics Standard 1. No Standard 2. Self Standard 3. Internal Standard 4. 2-Party Standard 5. Group Standard 6. Value Chain Standard 7. National Standard 8. Regional Standard 9. Global Standard 10.No Limit Standard
 28. 28. สร้างมาตรฐานของตนเอง ที่เป็นรากฐานที่ทาให้เราเข้มแข็ง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และ สามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน

×