การบริหารกาลังพลคุณภาพในภาคเอกชน     นพพร เทพสิ ทธา     21 มีนาคม 2013                  1
หัวข้ อในการเสวนา• การบริหารกาลังพลคุณภาพของบริษทฯ                ั• การบริหารกาลังพลคุณภาพจากประสบการณ์• ส...
การบริหารกาลังพลคุณภาพของบริษทฯ               ั                 3
การกาหนดกาลังพลคุณภาพ• พิจารณา ผลงาน และ ศักยภาพ• ผลงานย้ อนหลัง 3 ปี  เฉลีย - ดี - ดีมาก              ่• ศ...
Classifying by Performance and Potential              High                    questione  ...
“Block of Success”       Competencies     Training            Focus of Development         ...
่ กุญแจสูความสาเร็จในการเปนผูนา             ็ ้  Strategic Leadership  Inspiration Leadership     (...
Where you are now             Where you want to go    Your view         Abilities         ...
Coaching• Group Coaching• Executive Coaching• Coaching Practice            9
การบริหารกาลังพลคุณภาพจากประสบการณ์                   10
กาลังพลคุณภาพในระดับต่ างๆ•  ผู้บริหารระดับสู ง•  ผู้บริหารระดับกลาง•  ผู้บริหารระดับต้ น•  พนักงานบังคับบัญชาและวิชาช...
เราควรแบ่ งเวลาให้ กบคนที่เก่ ง กับ คนที่ไม่ เก่ ง อย่ างไร ?          ั การกาหนดกาลังพลคุณภาพมีข้อดีข้อเสี ยอย...
การผสมผสานระหว่างระบบและจิตใจ           การปฎิบติตามหลักการ              ั            ...
การผสมผสานระหว่างระบบและจิตใจ•  ระบบ มุ่งภาพรวม จิตใจมุ่งเฉพาะบุคคล•  ระบบ ตอบสนอง ความต้ องการขั้นพืนฐาน้•  ระบบ เป็ น...
Coaching แนวคิดในการทางานและดารงชีวต                  ิ  • การเล่ าประสบการณ์ และ ให้ ข้อคิด  • การสร...
การเล่าประสบการณ์ และ ให้ ข้อคิด• แ ลกเปลียนประสบการณ์       ่ ความสาเร็จ และ ความล้ มเหลว ในอดีต• ข้ อคิด เรื่อง ...
เส้ นทางอาชีพ•  ก้ าวหน้ าแบบรวดเร็ว ไม่ สนใจวิธีการ•  มุ่งรายได้ เป็ นหลัก•  ทาตามใจปรารถนา•  แล้ วแต่ โอกาสและโชค• ...
เส้ นทางสู่ ความสาเร็จ  • ตัวเองช่ วย  • คนอืนช่ วย     ่  • ฟาช่ วย   ้             18
การสร้ างแรงบันดาลใจ• ตานานชีวต  ิ• การเป็ นผู้ให้ – ผู้สร้ าง• การเป็ นผู้นาทีสร้ างความสาเร็จบนรอยยิม         ...
การตั้งคาถามให้ คด                 ิ•  อะไร คือ เป้ าหมายของชีวติ•  คุณค่ า ของ เรา คือ อะไร•  เราควรแ...
แนวทางการพัฒนากาลังพลคุณภาพ•  ประเมินความเป็ นตัวตน – เฉพาะตัว และ แบบกลุ่ม•  ประเมินจุดอ่ อนจุดแข็ง ศักยภาพ สถานะของภาว...
ตัวอย่ างการพัฒนากาลังคนคุณภาพจากประสบการณ์•  สร้ างเวทีให้ แสดงฝี มือ โครงการกลุ่ม โครงการเดียว             ...
สรุปการบริหารกาลังพลคุณภาพ•  ผู้บังคับบัญชาโดยตรง มีส่วนสาคัญอย่ างมาก•  ขึนกับ วัฒนธรรมองค์ กร ผู้นาองค์ กร & Role Mode...
Leadership CompetenciesEnergize People               Act as a Role ModelCommunicates and          ...
ความสาเร็จ วัดที่ คุณค่ าต่ อ Stakeholder ทุกฝ่ าย                         25
ขอบคุณ และ สวัสดีครับ            26
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2013-03-21 การบริหารกำลังพลคุณภาพในภาคเอกชน

835 views

Published on

บรรยาย เรื่อง "การบริหารกำลังพลคุณภาพ (Talent Management) ในภาคเอกชน" ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๙ สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี ให้กับนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ และ มีประสบการณ์ทำงานในส่วนราชการไม่น้อยกว่า ๒ ปี

Published in: Business
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
 • สวัสดีค่ะคุณนพพร วันนี้ได้รับเมล์สไลด์แชร์และเพิ่งมีเวลานั่งอ่านแล้วนะคะ
  เนื้อหาดีมาก ๆ เลยค่ะ สมกับเป็นกูรูที่มีความรู้และนำมาแบ่งปั้น ได้บุญมาก
  นะคะ ขอให้มีความสุขมาก ๆ และที่พึ่งของน้อง ๆ ชาวโลจิสติกส์ต่อไปนานๆ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
835
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2013-03-21 การบริหารกำลังพลคุณภาพในภาคเอกชน

 1. 1. การบริหารกาลังพลคุณภาพในภาคเอกชน นพพร เทพสิ ทธา 21 มีนาคม 2013 1
 2. 2. หัวข้ อในการเสวนา• การบริหารกาลังพลคุณภาพของบริษทฯ ั• การบริหารกาลังพลคุณภาพจากประสบการณ์• สรุป 2
 3. 3. การบริหารกาลังพลคุณภาพของบริษทฯ ั 3
 4. 4. การกาหนดกาลังพลคุณภาพ• พิจารณา ผลงาน และ ศักยภาพ• ผลงานย้ อนหลัง 3 ปี  เฉลีย - ดี - ดีมาก ่• ศักยภาพ 3 ระดับ  Stable - High -Very High 4
 5. 5. Classifying by Performance and Potential High questione stars d • Convert the to stars C • Keep turn over low A A • Counsel them to accelerate • Take steps to accelerate their development their development Potential C A B• Convert them to workhorse • Keep turn over low• Terminate them if they • Keep them motivated andcannot be salvaged C B B productive where there are deadwood workhorse Low s Performance High 5 Adapted from William J Rothwell, Effective Succession Planning,2005 and
 6. 6. “Block of Success” Competencies Training Focus of Development Experiences Education Interests Difficult to develop/Ability Personality Motivations Orientations Select these early on Values 6
 7. 7. ่ กุญแจสูความสาเร็จในการเปนผูนา ็ ้ Strategic Leadership Inspiration Leadership (Head) (Heart) มองภาพอนาคต สร้างแรงบ ันดาลใจ Characteristic Performance Leadership (Trust) (Hand) ื่เน้นความเชอ เปนต ัวอย่าง ็ ชอบสอน ชอบทา 7
 8. 8. Where you are now Where you want to go Your view Abilities Goals  Where have you been most  What are your most important successful? What skills have goals, values, and interests? contributed to that success?  What do you want to do that you  Where have you been least are not doing now? successful? What additional skills  What’s most important to you; would have been helpful for you? what do you care most about in  Based on performance appraisals your work and your life? and your own perceptions of your  In what ways do you want to track record, what do you see as contribute at work? What do you your abilities? hope to accomplish? GAPS In what areas do you turn to others for assistance?  What gives you the greatest sense of satisfaction and reward? Grid In what areas are you most likely to offer expertise to others? Others’ Perceptions Success Factors views  Based on feedback from others and  What are the criteria for success in group debriefs, how do you think your current position? others see you?  What expectations are placed on  What do others say concerning you because of the culture of your your strengths and development organization? needs?  Who is most valued and respected  What is your reputation with in your organization? Why? different groups and at different  What will senior management levels in the organization? value most from you?  What feedback have you received  What capabilities are in greatest that you disagree with? demand in your organization right now? Which ones will be most important in the future? 8
 9. 9. Coaching• Group Coaching• Executive Coaching• Coaching Practice 9
 10. 10. การบริหารกาลังพลคุณภาพจากประสบการณ์ 10
 11. 11. กาลังพลคุณภาพในระดับต่ างๆ• ผู้บริหารระดับสู ง• ผู้บริหารระดับกลาง• ผู้บริหารระดับต้ น• พนักงานบังคับบัญชาและวิชาชีพ• พนักงานปฏิบัติการ 11
 12. 12. เราควรแบ่ งเวลาให้ กบคนที่เก่ ง กับ คนที่ไม่ เก่ ง อย่ างไร ? ั การกาหนดกาลังพลคุณภาพมีข้อดีข้อเสี ยอย่ างไร ? 12
 13. 13. การผสมผสานระหว่างระบบและจิตใจ การปฎิบติตามหลักการ ั ความผูกพันทางใจ Rational Emotional Compliance Commitment Top Leaders Vision วิสยทัศน์ ั Commitment ความมุงมัน ่ ่ความสอดคล้อง แรงกระตุน Alignment Motivation Values Integrating คุณค่า Mechanisms กลไกบูรณาการ ้ Pride ความภาคภูมิ Strategy กลยุทธ์ Team Purpose Members ความมุงหมาย ่ 13 Source: Leading outside the lines, Jon Katzenbach, Booz &Company
 14. 14. การผสมผสานระหว่างระบบและจิตใจ• ระบบ มุ่งภาพรวม จิตใจมุ่งเฉพาะบุคคล• ระบบ ตอบสนอง ความต้ องการขั้นพืนฐาน้• ระบบ เป็ นช่ องทางให้ แสดงความสามารถ และ วัดผลสาเร็จ• ในด้ านจิตใจ สร้ างความภาคภูมิใจในงานและองค์ กร• ในด้ านจิตใจ สร้ างความผูกพันกับองค์ กร• ในด้ านจิตใจ สร้ างความสุ ขในการทางาน• ในด้ านจิตใจ สร้ างศรัทธาและความเชื่อมั่นในตัวผู้นา 14
 15. 15. Coaching แนวคิดในการทางานและดารงชีวต ิ • การเล่ าประสบการณ์ และ ให้ ข้อคิด • การสร้ างแรงบันดาลใจ • การตั้งคาถามให้ คด ิ 15
 16. 16. การเล่าประสบการณ์ และ ให้ ข้อคิด• แ ลกเปลียนประสบการณ์ ่ ความสาเร็จ และ ความล้ มเหลว ในอดีต• ข้ อคิด เรื่อง เส้ นทางอาชีพ• ข้ อคิด เรื่อง เส้ นทางสู่ ความสาเร็จ 16
 17. 17. เส้ นทางอาชีพ• ก้ าวหน้ าแบบรวดเร็ว ไม่ สนใจวิธีการ• มุ่งรายได้ เป็ นหลัก• ทาตามใจปรารถนา• แล้ วแต่ โอกาสและโชค• ไปเรื่อยๆ ขอให้ มั่นคงและไม่ เหนื่อย/กดดันมาก• เลือกเส้ นทางแห่ งการสร้ างคุณค่ า 17
 18. 18. เส้ นทางสู่ ความสาเร็จ • ตัวเองช่ วย • คนอืนช่ วย ่ • ฟาช่ วย ้ 18
 19. 19. การสร้ างแรงบันดาลใจ• ตานานชีวต ิ• การเป็ นผู้ให้ – ผู้สร้ าง• การเป็ นผู้นาทีสร้ างความสาเร็จบนรอยยิม ่ ้ 19
 20. 20. การตั้งคาถามให้ คด ิ• อะไร คือ เป้ าหมายของชีวติ• คุณค่ า ของ เรา คือ อะไร• เราควรแบ่ งเวลาให้ กบการทางานอย่ างไร ั• ในการทางาน เราควรแบ่ งเวลาให้ กบการบริหารคนอย่ างไร ั 20
 21. 21. แนวทางการพัฒนากาลังพลคุณภาพ• ประเมินความเป็ นตัวตน – เฉพาะตัว และ แบบกลุ่ม• ประเมินจุดอ่ อนจุดแข็ง ศักยภาพ สถานะของภาวะผู้นา• กาหนด วิสัยทัศน์ ความคาดหวัง เปาหมาย ้• กาหนด เงือนไข วิธีการ เส้ นทาง กลยุทธ์ แผนดาเนินการ ่• ประเมินผล และ ดาเนินการต่ อไปรู้ จกตัวเอง กาหนดเส้ นทางของตัวเอง สร้ างอนาคตของตนเอง ั เพือความสาเร็จและความสุ ขของตนเอง ่ 21
 22. 22. ตัวอย่ างการพัฒนากาลังคนคุณภาพจากประสบการณ์• สร้ างเวทีให้ แสดงฝี มือ โครงการกลุ่ม โครงการเดียว ่• สร้ างเวทีให้ ฝึกภาวะผู้นาแบบเป็ นทางการ และ ไม่ เป็ นทางการ• สร้ างเครือข่ ายภายใน – ภายนอก• เป็ นวิทยากรภายใน – ภายนอก• International Approach – Exchange Program• Rotation 22
 23. 23. สรุปการบริหารกาลังพลคุณภาพ• ผู้บังคับบัญชาโดยตรง มีส่วนสาคัญอย่ างมาก• ขึนกับ วัฒนธรรมองค์ กร ผู้นาองค์ กร & Role Model ้• ใช้ ระบบคณะกรรมการในการบริหาร• ต้ องปรับเปลียนตามคน ่• สร้ างความเป็ นผู้นา ดีกว่ า สร้ าง Talent 23
 24. 24. Leadership CompetenciesEnergize People Act as a Role ModelCommunicates and Inspires trust andrelates with others confidence byin a way that handling all situationsfosters their with composure andopenness, honesty and bycollaboration, displaying anaction and openness to feedbackpersonal and new challengesdevelopmentDelivery Results Think BusinessAssures that stretchgoals are reached Has both a broad andand customer deep understandingsatisfaction is of the business andachieved by driving applies that knowledgeexecution, effectively to set directionorganizing for maximize financial benefitssuccess & efficiency and make strong decisions,and encouraging particularly in complexnew ideas and ambiguous situations 24& perspectives
 25. 25. ความสาเร็จ วัดที่ คุณค่ าต่ อ Stakeholder ทุกฝ่ าย 25
 26. 26. ขอบคุณ และ สวัสดีครับ 26

×