Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

"Overleven in een veranderende markt"

1,455 views

Published on

Artikel "Overleven in een veranderende markt" uit de Inside Information

Published in: Design
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

"Overleven in een veranderende markt"

  1. 1. Meubilair Overleven in een veranderende markt De crisis hakt erin bij de kantoormeubelbranche. Fors lagere omzetten, gedwongen ontslagen en in enkele gevallen een faillissement. Het antwoord van bedrijven? Focussen op de kerncompetenties, blijven investeren in productontwikkeling en een schepje er bovenop voor de klant. Op weg naar betere tijden, te beginnen in 2011. Auteur: Wilma Schreiber. Over 2010 kunnen fabrikanten, leveran- directeur Jan Beltman van Markant. “De stelt. Als gevolg van de hypotheektombo- ciers en projectinrichters kort zijn: niet omzet van bedrijven die failliet gegaan la in de VS is de wereld in een economi- best. Na een flinke omzetdaling in 2009 – zijn, wordt verdeeld onder de overlevers. sche crisis gestort die in de Nederlandse naar schatting 30 procent – was er vorig Anders was de omzetdaling nog groter projectinterieursector een behoorlijke ra- jaar opnieuw sprake van een terugval. geweest.” vage heeft teweeggebracht. Verschillende Marktpartijen melden cijfers uiteenlo- Het is duidelijk: de markt voor project- bedrijven hebben daarom al faillissement pend van 11 tot 25 procent. En eigenlijk meubelen maakt een crisis door die eer- moeten aanvragen. De meest prominente staat de markt er nog slechter voor, aldus dere conjuncturele dipjes in de schaduw was ongetwijfeld de voormalige gigant8 Inside Information
  2. 2. MeubilairWerkplekmeubilair wordt momenteel beduidend minder vaak aangeschaft dan in de periode voor de crisis.ASPA, die werd ingelijfd door marktleider niet ten einde. Hoewel er een voor- marges onder druk komen te staan. OmAhrend. Daarnaast moesten ook bedrij- zichtig herstel van de woningsector het hoofd boven water te kunnen hou-ven als bijvoorbeeld Kembo, Van Munster aanstaande lijkt, is de situatie op het den, kiezen bedrijven volgens Kees vanAmersfoort en Brink de gang naar Ca- gebied van de utiliteitsbouw nog altijd der Sluijs, manager bij brancheverenigingnossa maken. ver beneden de maat. En fabrikanten VSM, momenteel voor twee strategieën: en leveranciers van projectmeubilair reorganisatie en kostenreductie. VaakDe crisis die in 2009 toesloeg en in merken dat natuurlijk. Er wordt stevig gaan deze strategieën hand in hand;2010 voortwoekerde is ook in 2011 nog geconcurreerd op prijs, waardoor de menig bedrijf heeft gedurende de voor- Inside Information 9
  3. 3. Meubilair In de VS trekt de markt voor kantoormeubilair weer aan. Nu Europa nog. bije anderhalf jaar noodgedwongen een 2008 een grote kostenherstructurering bepaalde keuzes veroorloven. “Ik neem deel van het personeel de wacht moeten doorgevoerd, waarbij ruim twintig banen liever nu een verlies van een paar ton aanzeggen. Jan Beltman van Markant verloren gingen.” Hierdoor is het Beltman dan dat ik goede mensen ontsla.” benadrukt dat timing hierbij belangrijk is: naar eigen zeggen gelukt de regie in wie op tijd maatregelen neemt, kan nog handen te houden. En doordat dochteron- Kostenreductie is ook mogelijk door on- pijnlijker ingrepen voorkomen. “Bij Mar- dernemingen van Markant in het buiten- der meer aandacht te besteden aan de kant Nederland hebben we in augustus land goed draaien, kan Beltman zich nu kwaliteit van het eigen productieproces.10 Inside Information
  4. 4. Meubilair“Als je een fout meubel levert, kost het Andere patronen zijn wel zichtbaar. De Plan@Office Nederland: “Projectinrichtersgeld om het probleem op te lossen en nog markt voor zitmeubilair is volgens Bon- zijn afhankelijk van een stabiele, groei-meer geld om de klant terug te winnen”, genaar bijvoorbeeld minder gevoelig ge- ende economie. Met name in Nederlandaldus Beltman. Ook bij Mibra Kantoor- weest voor de crisis dan die voor kasten zijn veel bedrijven aan het bezuinigen enmeubelen in Luyksgestel is kwaliteit een en tafels. “De levensduur is korter, het is reorganiseren. Meubilair wordt als eerstesleutelbegrip. “We houden vast aan onze simpeler om een stoel te vervangen en het van de investeringslijst geschrapt.” Maarkerncompetenties en proberen iedere is een lagere investering. En dan kun je er zijn ook structurele oorzaken aan tekeer de kwaliteit weer net een tandje toch nog iets doen naar je werknemers.” wijzen. Alex van der Klift signaleert dathoger te krijgen”, stelt directeur Ries Bon- Ton Lucas van projectinrichter Leferink de markt al zo’n 15 jaar consolideert.genaar. “We streven naar steeds betere in Haaksbergen herkent dit beeld. “2010 “Voor de Nederlandse industrie is er al-dealers en partners, die meer omzet met was een moeilijk jaar. Weinig nieuwbouw, leen lokaal toekomst. We hebben nietons willen realiseren. Dat moeten we zelf veel partijen in de vervangingsmarkt. de schaalgrootte om onze internationaleverdienen, door onze eigen performance Je ziet een stuk behoudendheid om activiteiten verder uit te bouwen. Groteen het assortiment te verbeteren. Met meubilair te vervangen. De gemiddelde Nederlandse spelers, zoals Ahrend, wor-nieuwe meubelvarianten kunnen partners gebruiksduur van 10 tot 15 jaar wordt den door de crisis teruggeworpen op dehun marktpositie versterken. Daarnaast is Nederlandse markt en bouwen hun inter-de communicatie met hen geïntensiveerd, nationale activiteiten af. En nu de positiezodat we nog beter kunnen inspelen opde marktbehoefte.” ‘Lean en mean van Nederlandse bedrijven verzwakt is, penetreren internationale spelers deAlex van der Klift, directeur bij BrinkBeheer Groep, onderschrijft dat ‘mean is prioriteit Nederlandse markt.” Jan Beltman van Markant ziet nog een andere structurele& lean’ prioriteit nummer één is. Verderis het volgens hem belangrijk continu nummer één’ ontwikkeling: “Automatisering maakt or- ganisaties productiever, bedrijfskolommente innoveren op het gebied van produc- integreren verder, internet dwingt totten, organisatie en communicatie. In dit opgerekt naar 17 jaar.” efficiency en papier neemt af in organisa-kader ging hij in juli 2010 bijvoorbeeld Voor 2011 is dus nog veel ongewis. “Zo ties, waardoor mensen minder gebondeneen samenwerkingsverband aan met de lang de bouw geen herstel laat zien, zal zijn aan kantoren.”Oostenrijkse producent Bene. “Je kunt je de crisis in de kantoormeubelindustrie ze- Ook Ries Bongenaar erkent dat er mo-eigen producten makkelijker op de inter- ker nog na-ijlen”, verwacht Kees van der menteel veel staat te veranderen “Ieder-nationale markt kwijt en hebt makkelijker Sluijs van de VSM. “De aanschaf van kan- een kijkt of het goedkoper kan, de markttoegang tot productontwikkeling op Eu- toormeubilair heeft momenteel geen prio- is nog transparanter geworden”, zegt hij.ropees niveau”, aldus Van der Klift over riteit bij bedrijven.” Volgens Alex van der “Daarnaast is alles veranderd: marktpar-deze stap. Klift van Brink wordt 2011 niet anders tijen, vraag, beïnvloeders en inkopers. En dan 2010. Met Kembo, dat in 2009 een de veranderingen gaan steeds sneller. DeDe inspanningen van de verschillende be- herstart maakte, verwacht hij een positief enige constante is dat mensen nog steedsdrijven lijken zo hier en daar hun vruchten resultaat te kunnen behalen, maar bij het waar voor hun geld willen hebben.”af te werpen. Ries Bongenaar van Mibra vorig jaar doorgestarte Brink ligt de situ-meldt bijvoorbeeld een lichte stijging van atie anders. “Brink kan die slag nog niet Bedrijven met producten in het mid-de verkopen ten opzichte van 2009. Niet- maken. Het vertrouwen van banken is densegment hebben het momenteel hettemin spreekt hij van een grillige ontwik- ook totaal anders, er wordt kritischer naar moeilijkst vanwege de grote (buitenland-keling. “Met de één gaat het goed, met de gekeken.” se) concurrentie. “Als je als bedrijf dozenander slecht, dat hangt af van onderhanden gaat schuiven en afstapt van je eigenprojecten. Normaal gesproken is het vierde De huidige crisis is voor een belangrijk identiteit, red je het niet”, stelt Ton Lucaskwartaal het beste van het jaar. Dergelijke deel te wijten aan de economische con- van Leferink. “Wij zijn versneld naar eenseizoenspatronen gelden echter niet meer.” junctuur. Ad Sint Nicolaas, directeur van hoger niveau gegaan om te overleven- Inside Information 11
  5. 5. Meubilair De markt voor kantoormeubilair ondergaat momenteel een structurele verandering; werkplekken krijgen een geheel nieuwe configuratie.12 Inside Information
  6. 6. MeubilairHarde keuzes maken en doorvoeren, je We trekken met andere specialisten op je een topomgeving bieden waar ze totmoet de kloten hebben om te reorgani- om klanten op die manier nog beter te bloei kunnen komen.”seren op grond van kosten én nieuwe kunnen bedienen”, aldus Ton Lucas.visie.” Hierbij speelt de vermogenspositie Hierbij is het mogelijk ‘aan te haken’ bij Branchebreed leeft de hoop dat afnemersvan een bedrijf natuurlijk een rol. Daarom hoopvolle marktontwikkelingen, zoals de in 2011 weer een toenemende bereid-zingen familiebedrijven het volgens VSM- stijgende populariteit van ‘Het Nieuwe heid zullen tonen om inderdaad te inves-branchemanager Kees van der Sluijs in Werken’. Lucas: “De markt lijkt ontvanke- teren in producten die toptalenten eende regel vrij lang uit. “In andere gevallen lijk voor onze redeneertrant van rende- ideale werkomgeving bieden. En watis het de vraag hoe lang investerings- mentsverbetering: meer verdienen door dat betreft is er enig licht aan het eindmaatschappijen bereid zijn een bedrijf een betere inrichting.” van de tunnel. Zoals gezegd laat de wo-te ondersteunen”, zegt hij. Jan Beltman Anderen zien heil in het verlagen van het ningbouw de eerste voorzichtige pogin-verwacht bijna zeker nieuwe faillisse- rentetarief en het (tijdelijk) herinvoeren gen van herstel zien. Eén en ander doetmenten, met name onder bedrijven met van beproefde investeringsregelingen. vermoeden dat ook met betrekking toteen ‘me-too’-houding. “Daarom stoppen “Als ondernemers hier voordeel uit halen, de utiliteitsbouw de seinen later dit jaarwij veel geld in R&D. Onze naam Markant geeft dit uiteindelijk een positieve impuls langzaam weer op groen zullen gaan. Watvertelt precies wat je moet doen om geld dat betreft, stemt de huidige voorzichtigete verdienen.” opleving in de Verenigde Staten hoopvol.Ad Sint Nicolaas denkt dat kleine produ- ’De gemiddelde Jan Beltman van Markant wijst erop dat marktontwikkelingen in de VS meestalcenten, maar met name ook dealers hetkomend jaar heel moeilijk krijgen. Door gebruiksduur na 1 à 2 jaar overwaaien naar Europa. “Beursgenoteerde meubelfabrikanten la-omstandigheden hebben bedrijven hun lotniet altijd in eigen hand. “Als je als leve- wordt opgerekt’ ten daar sinds augustus 2010 een groei met dubbele cijfers zien”, zegt hij. “Enrancier een paar keer in een faillissement daarvan wordt het niet slechter in 2011.”zit, kun je in de problemen komen, ook al aan de werkgelegenheid”, stelt Ad Sintbeschik je over goede mensen en kwali- Nicolaas. Jan Beltman maakt zich sterkteiten”, zegt Ries Bongenaar. voor een betere positie van het mid-Om de crisis te overwinnen, is ambitie den- en kleinbedrijf bij het verkrijgenerg belangrijk, vervolgt de Mibra-man. van overheidopdrachten. Verder moeten“Bedrijven die het glas als halfvol be- bedrijven zich meer richten op hun core-schouwen, zien kansen en proberen die business, meent hij. “Dus net zo lang klei-in de markt te zetten. Zij komen sterker uit ner worden tot je weer winst maakt of dede crisis”, zegt hij. “De hiervoor vereiste markt weer groter wordt. Daarom blijvencreativiteit versnelt de productontwikke- we investeren in nieuwe producten.”ling. Als kleine producent hebben wij hetvoordeel van korte lijnen, korte beslistijd Een juiste positionering is ook volgensen grote wendbaarheid.” Verder is het Alex van der Klift een belangrijke voor-belangrijk vast te houden aan de waar- waarde voor succes. “Kembo is eenden die partners van Mibra verwachten. nichespeler met innovatieve designpro- www.markantoffice.com“Maximale betrouwbaarheid, snelheid, ducten. Die hebben een prijs en die wil www.mibra.nlproductontwikkeling en kwaliteit. Daarom je er al dan niet voor betalen. Het gaat www.beleefbrink.nlgaan we de upgrading verder uitbouwen.” ons niet om de laagste prijs, maar om www.kembo.nl het welzijn van gebruikers. Wij ontwik- www.planatoffice.nlOok Leferink zet in op een hoger inspan- kelen producten die mensen helpen en www.leferink.nlningsniveau. “Meer, maar vooral beter. inspireren. Creatieve toptalenten moet www.vsmplaza.nl Inside Information 13

×