SlideShare a Scribd company logo

I 4.0 metaverse part 1

جایگاه متاورس در صنعت 4.0

1 of 8
Download to read offline
‫صنعت‬‫در‬‫متاورس‬‫جایگاه‬
4.0
Industry 4.0, Smart Economy & Metaverse
‫یکتا‬ ‫زاده‬ ‫عرب‬ ‫مهدی‬
‫گذار‬ ‫مشی‬ ‫خط‬ ‫و‬ ‫استراتژیست‬ ، ‫مشاور‬
‫دیجیتال‬ ‫حوزه‬
‫دا‬ ‫آوری‬ ‫گرد‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫فناوری‬ ‫کاربست‬ ‫به‬ ،‫تنها‬ ‫کردن‬ ‫فکر‬ ‫دیگر‬
‫از‬ ‫ها‬ ‫ده‬
‫نیست؟‬ ‫کافی‬ ‫حسگرها‬
!
‫است‬ ‫نوپدید‬ ‫های‬‫روش‬ ‫به‬ ‫بالدرنگ‬ ‫های‬‫داده‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬ ‫شیوه‬ ،‫مهم‬
.
‫دنیای‬ ‫مدیریت‬
‫متفاوت‬ ،‫آتی‬
‫؟‬ ‫است‬ ‫امروزی‬ ‫نگاری‬ ‫آینده‬ ‫از‬
!
Physical
Worlds
‫دیجیتال‬ ‫همزاد‬
‫هوشمند‬ ‫شهرهای‬
‫بنادر‬ ‫دیجیتال‬ ‫همزاد‬
‫هوشمند‬
‫دیجیتال‬ ‫همزاد‬
‫هوشمند‬ ‫گردشگری‬
‫صنایع‬ ‫دیجیتال‬ ‫همزاد‬
‫هوشمند‬
Digital Worlds
Metaverses
‫عملگرها‬
‫حسگرها‬
IoT
‫در‬ ‫است‬ ‫قرار‬ ‫گفتند‬ ‫می‬ ‫روزگاری‬
‫تنهایی‬ ‫به‬ ‫هوشمند‬ ‫شهرهای‬
2
‫سامانه‬ ‫به‬ ‫عملگر‬ ‫و‬ ‫حسگر‬ ‫میلیارد‬
‫و‬ ‫شود‬ ‫متصل‬ ‫شهرها‬ ‫خرد‬ ‫مرکزی‬
‫ما‬ ‫تصویرپردازی‬ ،‫خود‬ ‫خودی‬ ‫به‬ ‫این‬
‫به‬ ‫دیجیتال‬ ‫همزادهای‬ ‫دنیای‬ ‫از‬ ‫را‬
‫خلق‬ ‫برای‬ ‫حال‬ ،‫بود‬ ‫رسانده‬ ‫حداکثر‬
‫را‬ ‫عددی‬ ‫چه‬ ،‫رو‬ ‫پیش‬ ‫های‬ ‫متاورس‬
‫بود؟‬ ‫متصور‬ ‫باید‬
!
‫چیزی‬ ‫بایستی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬
‫برای‬ ‫کنونی‬ ‫آیندگاری‬ ‫از‬ ‫فراتر‬
‫گرفت‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫دنیا‬ ‫آتی‬ ‫مدیریت‬
.
Web 4.0
‫صنعت‬ ‫متاورس‬ ‫خلق‬ ‫و‬
4.0
‫کمک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫ذهن‬ ‫بتوانیم‬ ‫که‬ ‫آیند‬‫می‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫زمانی‬ ،‫صنعت‬ ‫کل‬ ‫سازی‬ ‫دگرگون‬ ‫برای‬ ‫فرصت‬
‫پردازش‬ ‫قدرت‬
‫ت‬ ‫الگوریتمی‬ ‫های‬ ‫حاکمیت‬ ‫و‬ ‫ها‬‫ماشین‬
‫کنیم‬ ‫قویت‬
.
‫وب‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫جایگزینی‬ ‫های‬ ‫نسخه‬ ،‫متاورسی‬ ‫آتی‬ ‫دنیای‬ ‫در‬
4.0
‫سراغ‬ ‫به‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫فکر‬ ‫آنچه‬ ‫از‬ ‫زودتر‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬
‫بیایند‬ ‫شما‬ ‫صنعت‬
.
‫صنعت‬ ‫در‬ ‫متاورس‬
4.0
‫صنعت‬ ‫متاورس‬ ،‫کنیم‬ ‫می‬ ‫زندگی‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫فیزیکی‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫طور‬ ‫همان‬ ،‫است‬ ‫صنعت‬ ‫از‬ ‫مجازی‬ ‫ترسیم‬ ‫همان‬ ‫واقع‬ ‫در‬
4.0
‫امکان‬ ‫این‬ ‫ما‬ ‫به‬
‫نمای‬ ‫خلق‬ ‫را‬ ‫دیجیتال‬ ‫های‬ ‫اکوسیستم‬ ‫از‬ ‫نوپدید‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫هستند‬ ‫ها‬ ‫متاورس‬ ‫ساخت‬ ‫های‬ ‫پایه‬ ‫که‬ ‫دیجیتال‬ ‫همزادهای‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫را‬
‫یم‬
.
‫چیست‬‫هدف‬
‫صنعت‬ ‫آینده‬ ‫از‬ ‫پردازی‬ ‫تصویر‬ ‫در‬
4.0
‫به‬ ‫رویا‬ ‫جایی‬ ،
‫ی‬ ‫از‬ ،‫دیجیتالی‬ ‫همزاد‬ ‫یک‬ ‫که‬،‫شود‬ ‫می‬ ‫تبدیل‬ ‫حقیقت‬
‫ک‬
‫بلن‬ ‫کوره‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫قطعه‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫شی‬
‫و‬ ‫د‬
‫از‬ ‫شده‬ ‫دریافت‬ ‫فیدهای‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ،‫لیفتراک‬ ‫یک‬ ‫حتی‬
‫ای‬ ‫زنده‬ ‫روح‬ ،‫ها‬ ‫شماتیک‬ ‫به‬ ،‫فیزیکی‬ ‫دنیای‬ ‫حسگرهای‬
‫مکمل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ،‫واقعی‬ ‫زمان‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫همه‬ ‫تا‬ ‫بدمد‬
‫کنند‬ ‫بالدرنگ‬ ‫گیرهای‬ ‫تصمیم‬ ‫در‬ ‫آفرینی‬ ‫نقش‬
.
‫دیجیتال‬ ‫شکل‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫فیزیکی‬ ‫شیء‬ ‫یک‬ ‫تفسیر‬
‫با‬ ‫و‬ ‫ی‬
‫داده‬ ‫همپوشانی‬
،‫پویا‬ ‫های‬
‫های‬‫سازی‬‫شبیه‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫آن‬
‫نگه‬ ‫از‬ ‫فراتر‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫صنایع‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اجازه‬ ‫این‬ ،‫پیچیده‬
‫داری‬
‫ب‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫های‬ ‫سامانه‬ ‫که‬ ‫ای‬‫کننده‬‫بینی‬‫پیش‬
‫رای‬
‫کنند‬ ‫نمایی‬ ‫قدرت‬ ‫کنند؛‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫صنایع‬
.
‫نیست‬‫لنزی‬‫و‬‫ل‬‫و‬‫ه‬‫نیمه‬‫ا‬‫یک‬‫فقط‬،‫ما‬‫برای‬‫خروجی‬
!
‫ها‬‫متاورس‬‫به‬‫ورود‬‫طریق‬‫از‬‫هوشمند‬‫اقتصاد‬
‫امکان‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ،‫ها‬ ‫متاورس‬ ‫درون‬ ‫به‬ ‫دیجیتال‬ ‫همزادهای‬ ‫انتقال‬
‫بازآفرینی‬ ‫زنده‬ ‫های‬‫داده‬ ‫با‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫صنعتی‬ ‫های‬ ‫آبژه‬ ‫تا‬ ‫دهد‬‫می‬
‫های‬ ‫اکوسیستم‬ ‫بقیه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آبژه‬ ‫همین‬ ‫عینا‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫بلکه‬ ،‫کنید‬
‫تغذیه‬ ‫هم‬ ‫زنده‬ ‫های‬‫داده‬ ‫دگر‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫نموده‬ ‫آفرینی‬ ‫باز‬ ‫شده‬ ‫رندر‬ ‫صنعتی‬
‫نموده‬
‫و‬
‫یافت‬ ‫دست‬ ‫نوپدید‬ ‫اقتصادی‬ ‫های‬ ‫ارزش‬ ‫به‬
.
‫شوید‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫خالق‬ ‫باشید‬ ‫خود‬ ‫صنعتی‬ ‫ارزهای‬ ‫و‬ ‫محلی‬ ‫اقتصاد‬ ‫خالق‬
‫های‬ ‫زیرساخت‬ ‫مدیریت‬ ‫ولی‬ ‫هستید‬ ‫دنیا‬ ‫از‬ ‫دیگری‬ ‫جای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫درست‬
،‫صنعتی‬
‫تواند‬ ‫می‬
‫شود‬ ‫هدایت‬ ‫شما‬ ‫های‬ ‫سامانه‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫توسط‬ ‫کامال‬
Gross
Output by
Industry 4.0
GRDP
Algorithmic
Governance
DEG
‫متاورس‬‫دنیای‬‫روی‬‫پیش‬‫های‬‫گام‬
‫صنعت‬
4.0
،‫صنایع‬ ‫ارزش‬ ‫زنجیره‬ ‫در‬ ‫دیجیتال‬ ‫همزاد‬ ‫نمودن‬ ‫اجرایی‬ ‫با‬
‫و‬ ‫عملیاتی‬ ، ‫میدانی‬ ‫بینش‬ ‫توامان‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫پس‬
‫و‬ ‫تجهیزات‬ ‫شامل‬ ‫ها‬ ‫زیرساخت‬ ‫از‬ ‫واقعی‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تجاری‬
‫وضعیت‬ ‫از‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ،‫آورد‬ ‫بدست‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬
‫گ‬ ‫تنظیم‬ ‫با‬ ‫بلکه‬ ،‫شد‬ ‫مطلع‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫تجهیزات‬ ‫خرابی‬
‫ری‬
‫و‬ ‫خدمات‬ ‫تحویل‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫درستی‬ ‫تصویرپردازی‬ ،‫بهینه‬
‫نمود‬ ‫ایجاد‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫محصوالت‬
.
Connected Things
‫و‬ ‫عملگرها‬ ، ‫حسگرها‬ ‫انواع‬ ‫شامل‬
...
‫نظیر‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫حوزه‬ ‫باند‬ ‫پهن‬ ‫ارتباطی‬ ‫های‬ ‫زیرساخت‬
5G & 6G
‫مه‬ ‫پردازش‬ ‫و‬ ‫لبه‬ ‫رایانش‬
‫دیجیتال‬ ‫همزاد‬ ‫های‬ ‫سامانه‬
‫تحلیگر‬ ‫های‬ ‫سیستم‬
Bimodal
‫رخدادها‬ ‫اکتشاف‬ ‫و‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫سطوح‬ ‫در‬
‫و‬ ‫سازها‬ ‫مدل‬
Recommendation Engines
‫الیه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫کاربست‬
Enterprise
‫و‬ ‫صنعتی‬ ‫دیجیتال‬ ‫ارزهای‬ ،‫نوپدید‬ ‫اقتصادی‬ ‫های‬ ‫پلتفرم‬
Value Economic
‫صنعت‬ ‫حوزه‬ ‫نوپدید‬ ‫های‬
4.0

Recommended

More Related Content

Similar to I 4.0 metaverse part 1

کسب و کار مجازی
کسب و کار مجازیکسب و کار مجازی
کسب و کار مجازیbabak akaberi
 
Internet of Things - Future & Opportunities * اینترنت اشیاء - فرصتهای پیش رو
Internet of Things - Future & Opportunities * اینترنت اشیاء - فرصتهای پیش روInternet of Things - Future & Opportunities * اینترنت اشیاء - فرصتهای پیش رو
Internet of Things - Future & Opportunities * اینترنت اشیاء - فرصتهای پیش روMasoud Zamani
 
داده های عظیم چگونه دنیا را تغییر خواهند داد
داده های عظیم چگونه دنیا را تغییر خواهند داد داده های عظیم چگونه دنیا را تغییر خواهند داد
داده های عظیم چگونه دنیا را تغییر خواهند داد Farzad Khandan
 
How to get startup ideas (karnova.ir)
How to get startup ideas (karnova.ir)How to get startup ideas (karnova.ir)
How to get startup ideas (karnova.ir)Ali Sohofi
 
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاءپلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاءstartupIoT
 
پنج توصیه‌ ثروتمندترین مرد جهان برای موفقیت در کسب و کار.…
پنج توصیه‌ ثروتمندترین مرد جهان برای موفقیت در کسب و کار.…پنج توصیه‌ ثروتمندترین مرد جهان برای موفقیت در کسب و کار.…
پنج توصیه‌ ثروتمندترین مرد جهان برای موفقیت در کسب و کار.…کسب و کار شما
 
ضرورت و چرایی رشد کسب و کار
ضرورت و چرایی رشد کسب و کارضرورت و چرایی رشد کسب و کار
ضرورت و چرایی رشد کسب و کارHosseinMeizari
 
صنعت مالی و بلاکچین
صنعت مالی و بلاکچین صنعت مالی و بلاکچین
صنعت مالی و بلاکچین ParsiaSafaee
 
شبکه های هوشمند
شبکه های هوشمندشبکه های هوشمند
شبکه های هوشمندkkaramatnia
 
IOT-Startup-Business-Model-Canvas
IOT-Startup-Business-Model-CanvasIOT-Startup-Business-Model-Canvas
IOT-Startup-Business-Model-CanvasMahdi Nasseri
 
ترندهای مهم استارتاپی 2018
ترندهای مهم استارتاپی 2018ترندهای مهم استارتاپی 2018
ترندهای مهم استارتاپی 2018aliaalistartup
 
E commerce
E commerceE commerce
E commerceNAGHSHI
 
متاورس_محمدصالح‌نوروزی.pptx
متاورس_محمدصالح‌نوروزی.pptxمتاورس_محمدصالح‌نوروزی.pptx
متاورس_محمدصالح‌نوروزی.pptxBehroozDadkhah
 

Similar to I 4.0 metaverse part 1 (20)

کسب و کار مجازی
کسب و کار مجازیکسب و کار مجازی
کسب و کار مجازی
 
Internet of Things - Future & Opportunities * اینترنت اشیاء - فرصتهای پیش رو
Internet of Things - Future & Opportunities * اینترنت اشیاء - فرصتهای پیش روInternet of Things - Future & Opportunities * اینترنت اشیاء - فرصتهای پیش رو
Internet of Things - Future & Opportunities * اینترنت اشیاء - فرصتهای پیش رو
 
IoT for Iran
IoT for Iran IoT for Iran
IoT for Iran
 
داده های عظیم چگونه دنیا را تغییر خواهند داد
داده های عظیم چگونه دنیا را تغییر خواهند داد داده های عظیم چگونه دنیا را تغییر خواهند داد
داده های عظیم چگونه دنیا را تغییر خواهند داد
 
داده های متصل
داده های متصلداده های متصل
داده های متصل
 
How to get startup ideas (karnova.ir)
How to get startup ideas (karnova.ir)How to get startup ideas (karnova.ir)
How to get startup ideas (karnova.ir)
 
artificial intelligence
artificial intelligenceartificial intelligence
artificial intelligence
 
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاءپلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء
 
پنج توصیه‌ ثروتمندترین مرد جهان برای موفقیت در کسب و کار.…
پنج توصیه‌ ثروتمندترین مرد جهان برای موفقیت در کسب و کار.…پنج توصیه‌ ثروتمندترین مرد جهان برای موفقیت در کسب و کار.…
پنج توصیه‌ ثروتمندترین مرد جهان برای موفقیت در کسب و کار.…
 
اقتصاد دیجیتال
اقتصاد دیجیتالاقتصاد دیجیتال
اقتصاد دیجیتال
 
ضرورت و چرایی رشد کسب و کار
ضرورت و چرایی رشد کسب و کارضرورت و چرایی رشد کسب و کار
ضرورت و چرایی رشد کسب و کار
 
ثروت افرینان.
ثروت افرینان.ثروت افرینان.
ثروت افرینان.
 
Cloud ofthings
Cloud ofthingsCloud ofthings
Cloud ofthings
 
صنعت مالی و بلاکچین
صنعت مالی و بلاکچین صنعت مالی و بلاکچین
صنعت مالی و بلاکچین
 
شبکه های هوشمند
شبکه های هوشمندشبکه های هوشمند
شبکه های هوشمند
 
General cataloge 4
General cataloge 4General cataloge 4
General cataloge 4
 
IOT-Startup-Business-Model-Canvas
IOT-Startup-Business-Model-CanvasIOT-Startup-Business-Model-Canvas
IOT-Startup-Business-Model-Canvas
 
ترندهای مهم استارتاپی 2018
ترندهای مهم استارتاپی 2018ترندهای مهم استارتاپی 2018
ترندهای مهم استارتاپی 2018
 
E commerce
E commerceE commerce
E commerce
 
متاورس_محمدصالح‌نوروزی.pptx
متاورس_محمدصالح‌نوروزی.pptxمتاورس_محمدصالح‌نوروزی.pptx
متاورس_محمدصالح‌نوروزی.pptx
 

More from Mehdi Arabzadeh Yekta

More from Mehdi Arabzadeh Yekta (7)

I 4.0 metaverse part 2
I 4.0 metaverse part 2I 4.0 metaverse part 2
I 4.0 metaverse part 2
 
The social construction of reality
The social construction of realityThe social construction of reality
The social construction of reality
 
مدل رویکردهای اجرای خط مشی عمومی
مدل رویکردهای اجرای خط مشی عمومیمدل رویکردهای اجرای خط مشی عمومی
مدل رویکردهای اجرای خط مشی عمومی
 
Knowledge management
Knowledge managementKnowledge management
Knowledge management
 
Digital banking as a service(v.e)
Digital banking as a service(v.e)Digital banking as a service(v.e)
Digital banking as a service(v.e)
 
Cognitive computing in telecommunication
Cognitive computing in telecommunicationCognitive computing in telecommunication
Cognitive computing in telecommunication
 
Blockchain Governance
Blockchain GovernanceBlockchain Governance
Blockchain Governance
 

I 4.0 metaverse part 1

  • 1. ‫صنعت‬‫در‬‫متاورس‬‫جایگاه‬ 4.0 Industry 4.0, Smart Economy & Metaverse ‫یکتا‬ ‫زاده‬ ‫عرب‬ ‫مهدی‬ ‫گذار‬ ‫مشی‬ ‫خط‬ ‫و‬ ‫استراتژیست‬ ، ‫مشاور‬ ‫دیجیتال‬ ‫حوزه‬ ‫دا‬ ‫آوری‬ ‫گرد‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫فناوری‬ ‫کاربست‬ ‫به‬ ،‫تنها‬ ‫کردن‬ ‫فکر‬ ‫دیگر‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫ده‬ ‫نیست؟‬ ‫کافی‬ ‫حسگرها‬ ! ‫است‬ ‫نوپدید‬ ‫های‬‫روش‬ ‫به‬ ‫بالدرنگ‬ ‫های‬‫داده‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬ ‫شیوه‬ ،‫مهم‬ .
  • 2. ‫دنیای‬ ‫مدیریت‬ ‫متفاوت‬ ،‫آتی‬ ‫؟‬ ‫است‬ ‫امروزی‬ ‫نگاری‬ ‫آینده‬ ‫از‬ ! Physical Worlds ‫دیجیتال‬ ‫همزاد‬ ‫هوشمند‬ ‫شهرهای‬ ‫بنادر‬ ‫دیجیتال‬ ‫همزاد‬ ‫هوشمند‬ ‫دیجیتال‬ ‫همزاد‬ ‫هوشمند‬ ‫گردشگری‬ ‫صنایع‬ ‫دیجیتال‬ ‫همزاد‬ ‫هوشمند‬ Digital Worlds Metaverses ‫عملگرها‬ ‫حسگرها‬ IoT ‫در‬ ‫است‬ ‫قرار‬ ‫گفتند‬ ‫می‬ ‫روزگاری‬ ‫تنهایی‬ ‫به‬ ‫هوشمند‬ ‫شهرهای‬ 2 ‫سامانه‬ ‫به‬ ‫عملگر‬ ‫و‬ ‫حسگر‬ ‫میلیارد‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫متصل‬ ‫شهرها‬ ‫خرد‬ ‫مرکزی‬ ‫ما‬ ‫تصویرپردازی‬ ،‫خود‬ ‫خودی‬ ‫به‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫دیجیتال‬ ‫همزادهای‬ ‫دنیای‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خلق‬ ‫برای‬ ‫حال‬ ،‫بود‬ ‫رسانده‬ ‫حداکثر‬ ‫را‬ ‫عددی‬ ‫چه‬ ،‫رو‬ ‫پیش‬ ‫های‬ ‫متاورس‬ ‫بود؟‬ ‫متصور‬ ‫باید‬ ! ‫چیزی‬ ‫بایستی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫برای‬ ‫کنونی‬ ‫آیندگاری‬ ‫از‬ ‫فراتر‬ ‫گرفت‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫دنیا‬ ‫آتی‬ ‫مدیریت‬ .
  • 3. Web 4.0 ‫صنعت‬ ‫متاورس‬ ‫خلق‬ ‫و‬ 4.0 ‫کمک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫ذهن‬ ‫بتوانیم‬ ‫که‬ ‫آیند‬‫می‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫زمانی‬ ،‫صنعت‬ ‫کل‬ ‫سازی‬ ‫دگرگون‬ ‫برای‬ ‫فرصت‬ ‫پردازش‬ ‫قدرت‬ ‫ت‬ ‫الگوریتمی‬ ‫های‬ ‫حاکمیت‬ ‫و‬ ‫ها‬‫ماشین‬ ‫کنیم‬ ‫قویت‬ . ‫وب‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫جایگزینی‬ ‫های‬ ‫نسخه‬ ،‫متاورسی‬ ‫آتی‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ 4.0 ‫سراغ‬ ‫به‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫فکر‬ ‫آنچه‬ ‫از‬ ‫زودتر‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫بیایند‬ ‫شما‬ ‫صنعت‬ . ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫متاورس‬ 4.0 ‫صنعت‬ ‫متاورس‬ ،‫کنیم‬ ‫می‬ ‫زندگی‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫فیزیکی‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫طور‬ ‫همان‬ ،‫است‬ ‫صنعت‬ ‫از‬ ‫مجازی‬ ‫ترسیم‬ ‫همان‬ ‫واقع‬ ‫در‬ 4.0 ‫امکان‬ ‫این‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫نمای‬ ‫خلق‬ ‫را‬ ‫دیجیتال‬ ‫های‬ ‫اکوسیستم‬ ‫از‬ ‫نوپدید‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫هستند‬ ‫ها‬ ‫متاورس‬ ‫ساخت‬ ‫های‬ ‫پایه‬ ‫که‬ ‫دیجیتال‬ ‫همزادهای‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫یم‬ .
  • 4. ‫چیست‬‫هدف‬ ‫صنعت‬ ‫آینده‬ ‫از‬ ‫پردازی‬ ‫تصویر‬ ‫در‬ 4.0 ‫به‬ ‫رویا‬ ‫جایی‬ ، ‫ی‬ ‫از‬ ،‫دیجیتالی‬ ‫همزاد‬ ‫یک‬ ‫که‬،‫شود‬ ‫می‬ ‫تبدیل‬ ‫حقیقت‬ ‫ک‬ ‫بلن‬ ‫کوره‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫قطعه‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫شی‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫دریافت‬ ‫فیدهای‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ،‫لیفتراک‬ ‫یک‬ ‫حتی‬ ‫ای‬ ‫زنده‬ ‫روح‬ ،‫ها‬ ‫شماتیک‬ ‫به‬ ،‫فیزیکی‬ ‫دنیای‬ ‫حسگرهای‬ ‫مکمل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ،‫واقعی‬ ‫زمان‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫همه‬ ‫تا‬ ‫بدمد‬ ‫کنند‬ ‫بالدرنگ‬ ‫گیرهای‬ ‫تصمیم‬ ‫در‬ ‫آفرینی‬ ‫نقش‬ . ‫دیجیتال‬ ‫شکل‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫فیزیکی‬ ‫شیء‬ ‫یک‬ ‫تفسیر‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫داده‬ ‫همپوشانی‬ ،‫پویا‬ ‫های‬ ‫های‬‫سازی‬‫شبیه‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫نگه‬ ‫از‬ ‫فراتر‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫صنایع‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اجازه‬ ‫این‬ ،‫پیچیده‬ ‫داری‬ ‫ب‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫های‬ ‫سامانه‬ ‫که‬ ‫ای‬‫کننده‬‫بینی‬‫پیش‬ ‫رای‬ ‫کنند‬ ‫نمایی‬ ‫قدرت‬ ‫کنند؛‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫صنایع‬ .
  • 5. ‫نیست‬‫لنزی‬‫و‬‫ل‬‫و‬‫ه‬‫نیمه‬‫ا‬‫یک‬‫فقط‬،‫ما‬‫برای‬‫خروجی‬ ! ‫ها‬‫متاورس‬‫به‬‫ورود‬‫طریق‬‫از‬‫هوشمند‬‫اقتصاد‬ ‫امکان‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ،‫ها‬ ‫متاورس‬ ‫درون‬ ‫به‬ ‫دیجیتال‬ ‫همزادهای‬ ‫انتقال‬ ‫بازآفرینی‬ ‫زنده‬ ‫های‬‫داده‬ ‫با‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫صنعتی‬ ‫های‬ ‫آبژه‬ ‫تا‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫های‬ ‫اکوسیستم‬ ‫بقیه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آبژه‬ ‫همین‬ ‫عینا‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫بلکه‬ ،‫کنید‬ ‫تغذیه‬ ‫هم‬ ‫زنده‬ ‫های‬‫داده‬ ‫دگر‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫نموده‬ ‫آفرینی‬ ‫باز‬ ‫شده‬ ‫رندر‬ ‫صنعتی‬ ‫نموده‬ ‫و‬ ‫یافت‬ ‫دست‬ ‫نوپدید‬ ‫اقتصادی‬ ‫های‬ ‫ارزش‬ ‫به‬ . ‫شوید‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫خالق‬ ‫باشید‬ ‫خود‬ ‫صنعتی‬ ‫ارزهای‬ ‫و‬ ‫محلی‬ ‫اقتصاد‬ ‫خالق‬ ‫های‬ ‫زیرساخت‬ ‫مدیریت‬ ‫ولی‬ ‫هستید‬ ‫دنیا‬ ‫از‬ ‫دیگری‬ ‫جای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫درست‬ ،‫صنعتی‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫شود‬ ‫هدایت‬ ‫شما‬ ‫های‬ ‫سامانه‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫توسط‬ ‫کامال‬
  • 6. Gross Output by Industry 4.0 GRDP Algorithmic Governance DEG ‫متاورس‬‫دنیای‬‫روی‬‫پیش‬‫های‬‫گام‬ ‫صنعت‬ 4.0 ،‫صنایع‬ ‫ارزش‬ ‫زنجیره‬ ‫در‬ ‫دیجیتال‬ ‫همزاد‬ ‫نمودن‬ ‫اجرایی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫عملیاتی‬ ، ‫میدانی‬ ‫بینش‬ ‫توامان‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫تجهیزات‬ ‫شامل‬ ‫ها‬ ‫زیرساخت‬ ‫از‬ ‫واقعی‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تجاری‬ ‫وضعیت‬ ‫از‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ،‫آورد‬ ‫بدست‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫گ‬ ‫تنظیم‬ ‫با‬ ‫بلکه‬ ،‫شد‬ ‫مطلع‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫تجهیزات‬ ‫خرابی‬ ‫ری‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫تحویل‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫درستی‬ ‫تصویرپردازی‬ ،‫بهینه‬ ‫نمود‬ ‫ایجاد‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫محصوالت‬ . Connected Things ‫و‬ ‫عملگرها‬ ، ‫حسگرها‬ ‫انواع‬ ‫شامل‬ ... ‫نظیر‬ ‫اشیا‬ ‫اینترنت‬ ‫حوزه‬ ‫باند‬ ‫پهن‬ ‫ارتباطی‬ ‫های‬ ‫زیرساخت‬ 5G & 6G ‫مه‬ ‫پردازش‬ ‫و‬ ‫لبه‬ ‫رایانش‬ ‫دیجیتال‬ ‫همزاد‬ ‫های‬ ‫سامانه‬ ‫تحلیگر‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ Bimodal ‫رخدادها‬ ‫اکتشاف‬ ‫و‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫سطوح‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫سازها‬ ‫مدل‬ Recommendation Engines ‫الیه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫کاربست‬ Enterprise ‫و‬ ‫صنعتی‬ ‫دیجیتال‬ ‫ارزهای‬ ،‫نوپدید‬ ‫اقتصادی‬ ‫های‬ ‫پلتفرم‬ Value Economic ‫صنعت‬ ‫حوزه‬ ‫نوپدید‬ ‫های‬ 4.0
  • 7. ‫متاورسی‬‫شیرین‬‫و‬‫انتهایی‬‫بخش‬ ‫جایی‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫واقعی‬ ‫دنیای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫متاورس‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫شده‬ ‫سازی‬‫شبیه‬ ‫های‬‫بینش‬ ‫تمامی‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫که‬ ‫اینجاست‬ ،‫متاورسی‬ ‫انگیز‬‫هیجان‬ ‫بخش‬ ‫از‬ ‫هستی‬ ‫بازگردانید‬ ‫دارد؛‬ ‫حضور‬ ‫بشر‬ ‫که‬ ‫هستید‬ ‫سهیم‬ ‫هم‬ ‫حاصله‬ ‫پایدار‬ ‫درآمدهای‬ ‫در‬ ‫بلکه‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫نقش‬ ‫ایفای‬ ،‫صنعتی‬ ‫جدید‬ ‫آفرینی‬ ‫نظم‬ ‫در‬ ‫تنها‬ ‫نه‬
  • 8. ‫یکتا‬ ‫زاده‬ ‫عرب‬ ‫مهدی‬ 09128065242 contact@dpag.ir www.dpag.ir Digital Policy Advisory Group