Successfully reported this slideshow.

F I N A L3

386 views

Published on

SVAK PPT

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

F I N A L3

 1. 1. ¥sÀÄPÀIJªÀiÁ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è «QgÀtzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀĺÁ¯ÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd ¸ÀtÚQÌ ¨sËvÀ±Á¸ÀÛç ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ºÁUÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á CzsÁåAiÀÄ£À «¨sÁUÀ eÁÕ£À UÀAUÁ DªÀgÀt UÀÄ®§UÁð «±Àé«zÁå®AiÀÄ UÀÄ®§UÁð - 585106 E-ªÉÄïï: [email_address]
 2. 2. ¦ pÃPÉ <ul><li>8.9 jPÀÖgï ¥ÀæªÀiÁtzÀ wêÀæªÁzÀ ¨sÀÆPÀA¥À¢AzÀ GAmÁUÀĪÀ MAzÀÄ «zsÀéA¸ÀPÀ ¸ÀÄ£Á«Ä, ªÀiÁZïð 11, 2011 gÀAzÀÄ d¥Á£À PÀgÁªÀ½ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è C¥ÀཹvÀÄ. EzÀÄ ¦ÃrvÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è fêÀ£À, D¹Û ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸ËPÀAiÀÄðUÀ½UÉ ªÁå¥ÀPÀ ºÁ¤AiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrvÀÄ. ¨sÀÆPÀA¥ÀzÀ MvÀÛqÀ ºÉaÑzÀ ¥ÀæzÉñÀ £É¯ÉUÉÆArgÀĪÀ ¥sÀÄPÀIJªÀiÁ CtĸÁܪÀgÀ ºÁ¤UÉƼÀUÁ¬ÄvÀÄ. </li></ul><ul><li>d¥Á£ï£À F zÀÄgÀzÀȵÀÖPÀgÀ WÀl£ÉAiÀÄAvÉ J¦æ¯ï 26, 1986 gÀAzÀÄ AiÀÄÄPÉæãï£À ZÀ£ÉÆÃð¨Éʯï ( Chernobyle )£À°èAiÀÄÄ PÀÆqÁ ¸ÀA¨sÀ«¹vÀÄÛ. C°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÝ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É DAiÉÆÃr£ï-131( I -131)¹fAiÀÄA-137( Cs ss- 137) ªÀÄvÀÄÛ ¹fAiÀÄA-134 ( Cs -134)ªÀÄvÀÄÛ PÀrªÉÄ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è DAiÉÆÃr£ï -129, 135 ¸ÀªÀĸÁܤUÀ¼ÀÄ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀªÀÅ. CzÀjAzÀ C°è£À d£ÀgÀÄ §ºÀÄvÉÃPÀªÁV DAiÉÆÃr£ï PÀ®Ä¶vÀ DºÁgÀ (ªÀÄPÀ̼À ºÁ®Ä), CxÀªÁ ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è ºÀgÀrgÀĪÀ «QgÀt²Ã® ¸ÀªÀĸÁܤUÀ¼À eÉÆvÉ G¹gÁl¢AzÀ, DAiÀiÁ¤ÃPÀgÀtUÉÆAqÀ «QgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¸Éë¹zÀgÀÄ. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>ZÀ£ÉÆÃð¨Éʯï ( Chernobyle ) ¥ÀgÀªÀiÁtÄ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ, xÉÊgÁ¬Äqï PÁ¬Ä¯ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ UÀªÀÄ£ÁºÀðªÁV PÀAqÀħAzÀªÀÅ. F «QgÀt²Ã® ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀÄ d£ÀgÀÄ 50% PÀrªÉÄ C£ÀĪÉÃzÀ£Á ZÀlĪÀnPÉAiÀÄÄ£ÀÄß ºÀÆA¢zÁgÉ JAzÀÄ CªÉÄÃjPÁ gÉÆÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt WÀlPÀ ( ACDC ) ¸Á©ÃvÀÄ ¥Àr¹vÀÄ. CªÀÅUÀ¼À°è, UÁ¬Älgï ªÀÄvÀÄÛ xÉÊgÁ¬Äqï°è PÉÆgÀvÉPÀAqÀÄ §AzÀªÀÅ. UÉÆ£ÉÆåqÉÆmÉÆæ¦Pï ºÁªÉÆð£ïUÀ¼ÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ°è ªÉÃUÀªÀ¢üðvÀ ¯ÉÊAVPÀ C©üªÀÈ¢Þ ¸À櫸ÀÄ«PÉAiÀÄ°è ºÉaÑ£À zÀgÀ ¸É¼É¬ÄvÀÄ. </li></ul><ul><li> F ¦ÃrvÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è d¤¹zÀ ªÀÄPÀ̼À°è ºÀÄnÖ¤AzÀ¯Éà zÉÆõÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢ªÉ. EzÀjAzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ ªÉÊ¥ÀjvÀåUÀ¼ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA§«¹zÀ £ÀAvÀgÀ d¤¹zÀ ªÀÄPÀ̼À°è PÀAqÀħAzÀªÀÅ. CªÀÅUÀ¼ÉAzÀgÉ £ÀgÀUÀ¼À £Á¼ÀzÀ £ÀÆå£ÀvÉUÀ¼ÀÄ, ªÀtðvÀAvÀÄ«£À ªÉÊ¥ÀjvÀåUÀ¼ÀÄ, ºÀÈzÀAiÀÄ gÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ, zÀȶÖzÉÆõÀ, C§ÄðzÀ( Cancer ), ªÀÄ£ÉÆêÉÊPÀ®å, xÉÊgÁ¬Är£À gÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ «QgÀt ¦ÃrvÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è Cw ºÉZÁÑV PÀAqÀħgÀÄvÀÛªÉ. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>CAiÀiÁ¤ÃPÀgÀtUÉÆAqÀ «QgÀtªÀÅ CAUÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ©gÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ CAUÀªÀÅ MAzÀÄ «Äw ªÀÄlÖ¢AzÀ CAiÀiÁ£ÀÄPÁj «QgÀt²Ã®¢AzÀ GAmÁUÀĪÀ ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß avÀæ (1) gÀ°è vÉÆÃj¸À¯ÁVzÉ. »gÀÄ«PÉAiÀÄ ªÀÄlÖ PÀrªÉÄAiÀiÁzÀgÉ, ©ÃmÁ PÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁªÀiÁ QgÀtUÀ¼ÀÄ ¹fAiÀÄA-137( Cs s-137) ªÀÄvÀÄÛ ¹fAiÀÄA-134 ( Cs-134 ) ¤AzÀ GvÀìfð¸ÀÄvÀÛªÉ. CªÀÅUÀ¼ÀÄ fêÀPÉÆñÀzÀ ªÉÄÃ¯É Cw PÀæªÀÄt bÉÃzÀ£À ªÀiÁr DNA ªÀÄvÀÄÛ RNA ¸ÉÃjzÀAvÉ fªÀPÉÆñÀUÀÀ¼À°è£À gÀZÀ£ÁvÀäPÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðPÁj ¥ÉÆæÃn£ïUÀ¼À°è ºÁUÀÆ CAUÁA±ÀUÀ¼À°è ºÁ¤AiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉÉ. «QgÀtzÀ ªÀiÁ°£ÀåvɬÄAzÀ ²ÃWÀæ fêÀPÉÆñÀ «¨sÀd£ÉAiÀiÁV ¨sÀÆætUÀ¼À ¨É¼ÉªÀtÂUÉUÉ «£Á±ÀPÁjAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. EzÉà jÃwAiÀiÁzÀ C£ÁgÉÆÃUÀåPÀgÀ ¹ÜwAiÀÄÄ ZÀ£ÉÆÃð¨Éʯï CtÄzÀÄgÀAvÀzÀ°è PÀAqÀħA¢z.É </li></ul>
 5. 5. <ul><li>£ÉÃgÀ¼ÁwÃvÀ QgÀtUÀ¼À£ÀÄß Cwà ºÉZÁÑV ºÉÆgÀ¸ÀƸÀĪÀzÀjAzÀ (ªÀiÁ£ÀªÀ£À ªÉÄÃ¯É ©Ã¼ÀĪÀzÀjAzÀ), C§ÄðzÀ, PÁnðPÀ¯ï PÁålgÁåPÀÖ, PÀtÂÚ£À ¥ÉÆgÉ, ¤AiÉÆÃ¥Áè¸Àä¸ï, ZÀªÀÄðzÀ PÁå£Àìgï ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊgÀ¯ï gÉÆÃUÀUÀ¼À C¥ÁAiÀÄ C¢üPÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. </li></ul><ul><li>EAiÀiÁmÁæd¤Pï «QgÀt MqÀÄØ«PɬÄAzÀ aQvÀìPÀ CxÀªÁ vÉÆAzÀgÉ ¤ªÁgÀt GzÉÝñÀUÀ½UÁV «QgÀt MqÀÄØ«PÉ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è. ºÁUÉAiÉÄà «QgÀtzÀ MqÀÄØ«PÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀgÉ, UÀt¤ÃAiÀĪÁV CAUÁ±ÀUÀ¼À ºÁ¤UÉ PÁgÀtªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. GzÁ: PÀëÀì-QgÀtUÀ¼ÀÄ ( x-ray s ) ªÀÄvÀÄÛ PÀA¥ÀÆåmÉqï mÉƪÉÆUÁæ¦ü( CTS ) ¸ÁÌöå£ï, qÉÊAiÀÄUÉÆß¹ÖPÀ EªÉÄÃeïAUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À Cw ºÉZÀÄÑ §¼ÀPɬÄAzÀ PÁå£Àìgï C¥ÁAiÀĪÀÅ ¸ÀºÀ ºÉZÁÑUÀÄvÀÛªÉ. CwAiÀiÁzÀ gÉÃrAiÉÆÃUÁæ¦AiÀÄ §¼ÀPɬÄAzÀ C£ÉÃPÀ gÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ PÁt¹PÉƼÀÄîvÀÛªÉ, GzÁ: UÀ¨sÀðPÉÆñÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ, ¨Á®åzÀ PÁå£Àìgï (®ÆåPÉ«ÄAiÀiÁ) ªÀÄÄAvÁzÀAxÀªÀÅ. «QgÀt C£Á£ÀgÀtªÀÅ ªÁ¸ÀÛªÀªÁV ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ JAqÉÆÃPÉæöÊ£ï UÀæAyAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÉ ¦lålj, UÉÆ£ÁqÀì ªÀÄvÀÄÛ xÉÊgÁAiÀÄqï £ÀAvÀºÀ PÉ®ªÀÅ UÀæAyUÀ¼ÀÄ ¸ÀAªÉÃzÀ£Á²Ã®ªÁVgÀÄvÀÛªÉ. DzÀgÉ Dræ£À¯ï UÀæAyAiÀÄÄ CvÀåAvÀ ¥ÀæwgÉÆÃzsÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ. </li></ul>
 6. 6. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV JzÀÄgÁUÀĪÀ «QgÀtzÀ qÀƸïUÀ¼ÀÄ <ul><li>¥ÀjuÁªÀÄPÁj qÀÆ¸ï «QgÀtzÀ ªÀÄÆ® </li></ul><ul><li><= 0.01 rem ¥ÀgÀªÀiÁtÄ CtĸÁÛªÀzÀ §½ </li></ul><ul><li>ªÁ¹¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ,JzÉÃAiÀÄ PÀë – QgÀt </li></ul><ul><li>¨¼À¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ. </li></ul><ul><li><=0.1 rem ¨É£ÀÄߪÀÄƼÉAiÀÄ PÀë-QgÀt, ºÀÆmÉÖ CxÀªÁ </li></ul><ul><li>¸ÀÆAlzÀPÀë – QgÀt ¨¼À¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ. </li></ul><ul><li><=0.5 rem CvÀåAvÀ ¨ÉjAiÀÄA ¸ÀA§¢vÀ </li></ul><ul><li>PÀë- QgÀt,ªÉÄzÀļÀÄ AiÀÄPÀÈvÀ ±Áé¸ÀPÀƱÀUÀ¼À </li></ul><ul><li>ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆvÀæ¦AqÀUÀ¼À ¸ÁÌöå£À. </li></ul><ul><li><=1.0 rem JzÉ, ºÀÆmÉÖ CxÀªÁ C¹ÛPÀÄgÀĺÀzÀ ¹n </li></ul><ul><li>¸ÁÌöå£À. </li></ul><ul><li><=5.0 rem ºÀÈzÀAiÀÄzÀ ¥ÀjzsÀªÀĤUÀ¼À®UÀ¼À°è PÀë-QgÀtUÀ½AzÀ, CvÀåAvÀ </li></ul><ul><li>¥ÀgÀªÀiÁtÄUÀ¼À «QgÀt¢AzÀ ºÀÈzÀAiÀÄ ¸ÁÌöå£À </li></ul><ul><li>ªÀÄr¸ÀĪÀzÀjAzÀ </li></ul>
 7. 7. ¸ÀgÁ¸Àj ªÁ¶ðPÀ «QgÀt C£ÁªÀgÀt (milli-sievert) ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄÆ® «±ÀézÀ ¸ÀgÁ¸Àj ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÁå¦ÛAiÀÄ CªÉÄjPÁ d¥Á£À ¥ÀæwQæAiÉÄ £ÉʸÀVðPÀ UÁ½ 1.26 0.2-10.0 2.29 0.40 ¥ÀæªÀÄÄRªÁV gÉqÁ£À C¤®zÀ CAvÀjPÀ sss±ÉRgÀuÉAiÀÄ ªÀÄ¯É CªÀ¯A©vÀ CAvÀjPÀ 0.29 0.2-1.0 0.16 0.40 ¥ÀæªÀÄÄRªÁVÀ( K -40, C -14, etc .) ªÀÄvÀÄÛ DºÁgÀ ¥ÀzÀÝw¬ÄAzÀÀ ¨sÀƪÀÄAqÀ® 0.48 0.3-1.0 0.19 0.40 ªÀÄtÄÚ ªÀÄvÀÄÛ PÀlÖqÀzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À ªÉÄÃ¯É CªÀ®A©¹zÉ ¨ÁºÁåPÁ±ÀzÀ 0.39 0.3-1.0 0.31 0.30 ¸ÀªÀÄÄzÀæ ªÀÄlÖQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ JvÀÛgÀzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ MmÁÖgÉAiÀiÁV 2.40 1.0-13.0 2.95 1.50 PÀÈvÀPÀ ªÉÊzÀåQAiÀÄ 0.60 0.03-2.0 3.00 2.30 PÀzÀ£À/«QgÀt PÀtUÀ½AzÀ 0.007 0 - 1+ - 0.01 1963 &1986 vÀÄvÀÛvÀÄ¢AiÀÄ ¥ÀjPÁë & C¥ÀWÁvÀ ¸ÀÜ ¼ÀzÀ°è £À CªÉÄjPÁzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ EvÀgÉ 0.0052 0-20 0.25 0.001 ¸ÀgÁ¸Àj ªÀÈw¥ÀgÀ gÀAUÀzÀ°è C£ÁªÀgÀt 0.02 mSv -0.7mSv UÀtÂUÁjPÀgÀÄ CtĸÁܪÀgÀ §½ ªÁ¹¸ÀĪÀÅzÀjªÀAzÀ MmÁÖgÉAiÀiÁV 0.6 0 -10 3.25 2.311 MlÄÖ 3.00 0 -10 6.20 3.81
 8. 8. <ul><li>CAiÀiÁ£ÀÄPÁj «QgÀtzÀ §¼ÀPɬÄAzÀ F UÀæAyUÀ½UÉ CvÀåAvÀ PÀrªÉÄ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è (< 1 Sv ) ºÁ¤AiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. »gÉÆòªÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÁ¸ÁQAiÀÄ°è §zÀÄPÀĽzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É £ÀqɹzÀ CzsÁåAiÀÄ£À¢AzÀ £ÀªÀÄUÉ w½zÀħA¢gÀĪÀÅzÉ£ÉAzÀgÉ, ¥ÀÆålålj UÀæAyAiÀÄÄ ¥Àæw ºÉZÀÄѪÀj vÀÄ®£ÁvÀäPÀ C¥ÁAiÀÄ ( excess relative risk per sievert ERR sv = 1.0 ) JAzÀÄ ¸Á©ÃvÀÄ ¥Àr¸À¯Á¬ÄvÀÄ. DAiÉÆÃr£ï-131 (I- 131) ¹fAiÀÄA-137( Cs - 137) ¸ÀªÀĸÁܤUÀ¼À eÉÆvÉ G¹gÁl ºÁUÀÄ DºÁgÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸Éë¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÁªÉÆð£ÀÄUÀ¼À PÉÆgÀvÉ, xÉÊgÁ¬Äqï CxÀªÁ DqÀæ£À¯ïUÀ¼À ¤¶ÌçAiÀÄvÉUÉ PÁgÀtªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀÝjAzÀ d¥Á£À ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ ±Á¯Á ªÀÄPÀ̽UÉ M¥À৺ÀÄzÁzÀ §AiÀÄ®Ä ªÀiÁqÀÄ«PÉ zÀgÀªÀÅ 1mSv – 2mSv ¥Àæw ªÀµÀðzÀAvÉ WÉÆö¹zÉ. </li></ul><ul><li>gÉÃrAiÉÆ xÉgÀ¦AiÀÄ «QgÀt QæAiÉÄUÉ MqÀÄØ«PÉ MlÄÖ qÉƸÀ 20 f.ªÁAiÀiï CxÀªÁ CzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ qÉƸÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÉÛªÉ. PÀrªÉÄ ¥ÀæªÀiÁtzÀ «QgÀtUÀ¼À£ÀÄß MqÀÄØ«PɬÄAzÀ ªÀåQÛUÀ¼À°è ªÉÃUÀªÀ¢üðvÀ ºÀgÉAiÀÄ ¥ÁæAiÀÄPÀÄÌ ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀÄvÀÛzÉ. CzÀÄ ºÀÄqÀÄUÀjVAvÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀ°è eÁ¹ÛAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¨ÁºÀå«QgÀt ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À MqÀÄØ«PɬÄAzÀ KAqÉÆPÉæöÊ£À UÀæAy ªÀÄvÀÄÛ xÉÊgÁAiÀÄØ ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ©gÀÄvÀÛzÉ KAzÀÄ ZÀ£ÉÆÃð¨Éʯï( Chernobyle ) zÀÄgÀAvÀzÀ°è PÀAqÀħA¢vÀÄÛ. d£ÀgÀ°è PÁå£Àìgï ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ C¥ÁAiÀĪÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄ®Ä ¥ÉÆmÁå¶AiÀĪÀiï CAiÉÆqÉÊqï ªÀiÁvÉæAiÀÄ£ÀÄß ¤qÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ EzÀÄ «QgÀtzÀ 3 UÀAmÉUÀ¼À £ÀAvÀgÀ UÀt¤AiÀĪÁV PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 26 fªÁAiÀiï VAvÀ eÁ¹Û «QgÀtzÀ ¥ÀæªÀiÁt¢AzÀ xÉÊgÁ¬Är¸ÀªÀiï JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ CzÀ£ÀÄß avÀæ (2) gÀ°è vÉÆj¸À¯ÁVzÉ. DzÀgÉ EzÀÄ ¸À¨ï Qè¤PÀ¯ï DVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ¦lÄålj UÀæAyAiÀÄÄ 50 fªÁAiÀiï VAvÀ C¢üPÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ «QgÀt MqÀÄØ«PÉ ºÉaÑzÀgÉ EzÀ£ÀÄß ºÉÊ¥ÉÆxÉÊgÁ¬ÄظÀªÀiï JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÉÛªÉ. </li></ul>avÀæ (2)
 10. 10. <ul><li>UÉÆ£ÁqÀìUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ UÀA©ügÀªÁV «QgÀtUÀ¼À ¥Àæ¨sÁªÀPÉÌ ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀÄvÀzÉ . «QgÀtQæAiÉÄ ¥ÀjuÁªÀÄ¢ªÀÄzÀ PÉÃAzÀæ£ÀgÀªÀÇåºÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è UÉÆ£ÁåqÉÆ榣ï PÉÆgÀvÉUÉ PÁgÀtªÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ ºÉÆmÉÖ, ¸ÉÆAl, ¨É£ÀÄß ºÁUÀÆ PÀrªÉÄ ¯ÉÊAVPÀ ¹ÖgÁAiÀiïØ ªÀÄvÀÄÛ §AeÉvÀ£ÀPÉÌ PÁgÀtªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. UÀ¨sÁðªÀ¸ÉÜAiÀÄ ªÉüÉAiÀÄ°è CAiÀiÁ£ÀÄPÁj «QgÀt §¼ÀPɬÄAzÀ ¸ÀºÀd UÀ¨sÀð¥ÁvÀzÀ°è C¥ÁAiÀÄ PÀAqÀÄ §gÀ§ºÀÄzÀÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40 jAzÀ 50 ¢£ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ «QgÀtzÀ eÉÆÃvÉ PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ «ÃAiÀÄð GvÀàwÛ PÀrªÉÄAiÀiÁV vÁvÁÌ°PÀ CxÀªÁ ±Á±ÀévÀ C°UÉÆà D¸ÀàjäAiÀiÁUÉ PÁgÀtªÁUÀÄvÀÛzÉ. E£ÀÄß ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À°è ±Á±ÀévÀ §AeÉvÀ£À §gÀ§ºÀÄzÀÄ. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>«QgÀtªÀÅ ¸ÀvÀvÀ §¼ÀPɬÄAzÀ ºÁªÉÆð£ï ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAUÁA±ÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É UÀA©üÃgÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ©ÃgÀÄvÀÛzÉ. ZÀ£ÉÆÃð¨ÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀÄPÀIJªÀiÁ ªÀiÁzÀjAiÀÄAvÀºÀ zÀÄgÁzÀȵÀÖPÀgÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ£À DgÉÆÃUÀåzÀ ªÉÄÃ¯É ¢üWÀð CxÀªÁ ±Á±ÀévÀ ºÉÆqÉvÀzÀ UÀÄgÀÄvÀÄUÀ¼ÁV ©ÃqÀÄvÀÛzÉ. F ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è §zÀÄPÀĽzÀªÀgÀ£ÀÄß ªÁ¶ðPÀªÁV ¥ÀæwªÀµÀðªÀÅ PÀ¤µÀ× 10 ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® ¥ÀjQë¸À¨ÉÃPÀÄ. DzÀgÉ EA¢£À DzsÀĤPÀ dUÀwÛ£À°è ¥ÀgÀªÀiÁtÄ QæAiÀiÁUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ «QgÀt ±ÀQÛAiÀÄÄ ¸ÁªÀÄ£ÀåªÁV §¼À¸ÀĪÀŸÀĪÀÅzÀjAzÀ ¥ÀzÀ« ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁßvÀPÉÆvÀÛgÀ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄzÀ°è «QgÀt¢AzÁUÀĪÀ ¸ÀªÀĸÉå ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ Cj«£À CUÀvÀåvÉ ¨ÉÃPÀÄ. </li></ul>
 12. 12. zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ

×