Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Alfabetul fonetic

1,951 views

Published on

Explicatie alfabetul fonetic.

www.gramaticaengleza.com

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Alfabetul fonetic

 1. 1. GramaticaEngleza.com ALFABETUL FONETIC
 2. 2. GramaticaEngleza.com ALFABETUL FONETIC “ i” scurt “ i” lung seat [si:t] sit [sɪt] hit [hɪt] heat  [hi:t] read  [ri:d] rid  [rɪd]
 3. 3. GramaticaEngleza.com ALFABETUL FONETIC good  [gʊd] food  [fu:d] group  [gru:p] put  [pʊt] spoon  [spu:n] “ u” scurt “ u” lung foot  [fʊt]
 4. 4. GramaticaEngleza.com ALFABETUL FONETIC love  [lʌv] fun  [fʌn] blood  [blʌd] start  [stɑːt] heart  [hɑːt] dark  [dɑːk] “ a” scurt “ a” lung
 5. 5. GramaticaEngleza.com ALFABETUL FONETIC rock  [rɒk] stop  [stɒp] hot  [hɒt] four  [fɔː] door  [dɔː] law  [lɔː]  “ o” scurt “ o” lung
 6. 6. GramaticaEngleza.com ALFABETUL FONETIC nurse  [nɜːs] learn  [lɜːn] refer  [rɪˈfɜː] about  [ə’baʊt] observer  [əb’zɜːvə] butter  [‘bʌtə] “ ă ” scurt “ ă ” lung
 7. 7. GramaticaEngleza.com ALFABETUL FONETIC lamb  [læm] apple  [‘æpl] fat  [fæt] said  [sed] bed  [bed]  net  [net] “ e” “ e” la baza limbii
 8. 8. GramaticaEngleza.com ALFABETUL FONETIC fish  [fɪʃ] nation  [‘neɪʃən] ship  [ʃɪp] teacher [‘ti:tʃə]   chair  [tʃɛə]   choice  [tʃɔɪs] “ ci î ” pronuntat scurt , monosilabic “ ş ”
 9. 9. GramaticaEngleza.com ALFABETUL FONETIC judge  [dʒʌdʒ] bridge  [bridʒ] gym  [dʒɪm] vision  [‘vɪʒən] pleasure  [‘plɛʒə]   leisure  [‘leʒə ] “ j” “ dj” pronuntat scurt, monosilabic
 10. 10. GramaticaEngleza.com ALFABETUL FONETIC then  [ðen] this  [ðɪs] other  [‘ʌðə]   thin  [θɪn] throw  [θrəʊ]   earth  [ə:ð] “ s” cu limba intre dinti “ z” cu limba intre dinti
 11. 11. GramaticaEngleza.com ALFABETUL FONETIC sing  [sɪŋ] English  [‘ɪŋglɪʃ] tongue  [tʌŋ] cat  [kæt] come  [kʌm]   act  [ækt] “ c” “ n” la baza limbii
 12. 12. GramaticaEngleza.com ALFABETUL FONETIC use  [ju:z] yellow  [‘jeləu] beauty  [‘bju:tɪ] quick  [kwɪk] queen  [kwi:n]   window  [‘windəu] “ u” “ i”
 13. 13. GramaticaEngleza.com ALFABETUL FONETIC give  [gɪv] forgive  [fə’gɪv] gift  [gɪft] get  [get] forget  [fə’get]   ghetto  [‘getəu] “ ghe” “ ghi” ge gi ge gi
 14. 14. GramaticaEngleza.com ALFABETUL FONETIC Diferente bed  [bɛd]  [bed] said  [sɛd]  [sed] head  [hɛd]  [hed] … ghetto  [‘gɛtəʊ]  [‘getəʊ]  [‘getoʊ] window  [‘wɪndəʊ]  [‘wɪndoʊ] start  [stɑːt] [stɑːʳt] heart  [hɑːt] [hɑ:ʳt] dark  [dɑːk] [dɑːʳk] [fɔːʳ] [dɔːʳ] teacher [‘ti:tʃə]   [‘ti:tʃəʳ] four  [fɔː] door  [dɔː] leisure  [‘leʒə ] [‘li:ʒər] schedule  [‘ʃɛdju:l]ˈ[‘skɛdju:l]

×