Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

สรุปผลการ QC อ.เวียงแก่น เชียงราย

378 views

Published on

สรุปผลการตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัย 26-30 พ.ย.2555 CHA 828-01 บ.ห้วยลึก ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย พื้นที่ 145,715 ตร.ม. และCHA 821-01 บ.ไทยเจริญ ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ขนาดพื้นที่ 39,137 ตร.ม.


 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

สรุปผลการ QC อ.เวียงแก่น เชียงราย

 1. 1. ส่ วนประสานการปฏิบัตและประเมินผล ิCoordination and Evaluation Division โทร.02-929-2122, โทรสาร.02-929-2002 อีเมล์ : coed.tmac@gmail.com การตรวจสอบและประเมินผลพืนที่ปลอดภัย ้
 2. 2. CHA 828-01 CHA 821-01บ.ห้ วยลึก ต.ม่ วงยาย อ.เวียงแก่ น จ.เชียงราย บ.ไทยเจริญ ต.ม่ วงยาย อ.เวียงแก่ น จ.เชียงราย พืนที่ 145,715 ตร.ม. ้ ขนาดพืนที่ 39,137 ตร.ม. ้
 3. 3. พันเอกสุ ชาต จันทรวงศ์ ระยะทางเดินประมาณ 443 เมตร
 4. 4. พันโทอาทิตย์ งาเจือ ระยะทางเดินประมาณ 2,214 เมตร
 5. 5. ร้ อยเอกบรรดิษฐ์ สว่างกมล ระยะทางเดินประมาณ 1,207 เมตร
 6. 6. CHA 828-01 CHA 821-01บ.ห้ วยลึก ต.ม่ วงยาย อ.เวียงแก่ น จ.เชียงราย บ.ไทยเจริญ ต.ม่ วงยาย อ.เวียงแก่ น จ.เชียงราย พืนที่ 145,715 ตร.ม. ้ ขนาดพืนที่ 39,137 ตร.ม. ้
 7. 7. CHA 821-01 บ.ไทยเจริญ ต.ม่ วงยาย อ.เวียงแก่ น จ.เชียงราย ขนาดพืนที่ 39,137 ตร.ม. ้ลำดับ รำยกำร ค่ำเฉลี่ย S.D. ระดับควำม เชื่อมั่น 1 กำรปรับลดพื้นที่ด้วยกำรสำรวจทำงเทคนิคของหน่วย - - - (Land release by NTS) 2 กำรปรับลดพื้นที่ด้วยกำรสำรวจทำงเทคนิคของหน่วย 3.6 0.54 มำก (Land release by TS) 3 กำรปรับลดพื้นที่ด้วยกำรกวำดล้ำงพื้นที่ทุ่นระเบิดของ - - - หน่วย (Land release by Clearance) 4 ควำมเชื่อมั่นพื้นที่จำกกำรสุ่มตรวจของคณะกรรมกำรว่ำมี 4.4 0.89 มำก ควำมปลอดภัยระดับใด 5 ควำมเชื่อมั่น และควำมน่ำเชื่อถือในกำรปฏิบัตงำนของ ิ 3.8 0.83 มำก หน่วย 6 กำรยอมรับว่ำพื้นที่นี้ปลอดภัยจำกทุ่นระเบิด สำมำรถ 4.6 0.54 มำกที่สุด ปลดปล่อยพื้นที่ และสำมำรถส่งมอบให้แก่ผู้ใช้ประโยชน์ ต่อไป
 8. 8. CHA 828-01 บ.ห้ วยลึก ต.ม่ วงยาย อ.เวียงแก่ น จ.เชียงราย พืนที่ 145,715 ตร.ม. ้ลำดับ รำยกำร ค่ำเฉลี่ย SD ระดับควำม เชื่อมั่น 1 กำรปรับลดพื้นที่ด้วยกำรสำรวจทำงเทคนิค - - - ของหน่วย (Land release by NTS) 2 กำรปรับลดพื้นที่ด้วยกำรสำรวจทำงเทคนิค 3.6 0.54 มำก ของหน่วย (Land release by TS) 3 กำรปรับลดพื้นที่ด้วยกำรกวำดล้ำงพื้นที่ทุ่น - - - ระเบิดของหน่วย (Land release by Clearance) 4 ควำมเชื่อมั่นพื้นที่จำกกำรสุ่มตรวจของ 4.4 0.89 มำก คณะกรรมกำรว่ำมีควำมปลอดภัยระดับใด 5 ควำมเชื่อมั่น และควำมน่ำเชื่อถือในกำร 3.8 0.83 มำก ปฏิบัติงำนของหน่วย 6 กำรยอมรับว่ำพื้นที่นี้ปลอดภัยจำกทุ่นระเบิด 4.6 0.54 มำกที่สุด สำมำรถปลดปล่อยพื้นที่ และสำมำรถส่งมอบ ให้แก่ผู้ใช้ประโยชน์ต่อไป
 9. 9. M1 NTS M2 NTS M1 >60 องศา >60 องศา
 10. 10. ลาดชันมากกว่า 60 องศา NM1 M2 NTS พิกด ัความสูง NM2 พิกด ั NTS ความสูงความสูง ? ระยะทาง ARC TAN

×