การพัฒนาเทคนิคและวิธีการปรับลดพื้นที่ 2014

352 views

Published on

บรรยายในการปฐมนิเทศประจำปีงบประมาณ 2557

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
352
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การพัฒนาเทคนิคและวิธีการปรับลดพื้นที่ 2014

 1. 1. Coordination and Evaluation Division ส่วนประสานการปฏิบัติและประเมินผล ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ การพัฒนาเทคนิคและวิธีการ การปรับลดพื้นที่ด้วยวิธี Land Release โดย พันเอก ดร.สุชาต จันทรวงศ์ หัวหน้าส่วนประสานการปฏิบัติและประเมินผล 31 ตุลาคม 2556 โทร.02-929-2122, โทรสาร.02-929-2002 : www.facebook.com/COED.TMAC อีเมล์ : oce_tmac@hotmail.com การปฐมนิเทศประจาปีงบประมาณ 2557 ณ โรงแรมวาสิษฐี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
 2. 2. การตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ (QC) ของ TMAC
 3. 3. อัตราร้อยละของความต้องการพื้นที่สุ่มตรวจในการสารวจทางเทคนิค เครื่ องมือที่ใช้ วิธีการสุม ่ เครื่องจักร มีเปาหมาย ้ เป็ นระเบียบ มีเปาหมาย ้ เป็ นระเบียบ มีเปาหมาย ้ เป็ นระเบียบ คน สุนัข ความต้ องการพืนที่ส่ ุมตรวจ (อัตราร้ อยละของพืนที่) ้ ้ ผลการแบ่งพื ้นที่จากการสารวจที่ไม่ใช่ทางเทคนิค (NTS) Limited TS Normal TS Increase TS Extensive TS (LTS) (NMTS) (ITS) (ETS) 10 20 30 40 20 30 40 50 5 10 20 30 10 20 30 40 7.5 15 25 35 15 25 35 45 หมายเหตุ : 1. วิธีการสุ่มแบบเป็ นระเบียบ หมายรวมถึง วิธีการสุ่มแบบกึ่งมีระเบียบและการสุ่มแบบไร้ ระเบียบด้ วย 2. พืนที่การสุ่มต้ องเท่ ากับหรื อไม่ น้อยกว่ าจานวน % ที่กาหนดไว้ ้
 4. 4. การสุ่มตรวจแบบงูเลื้อย วิธีการ QC =Returning Process =Snake walker Random สุนข ั เครื่ องตรวจค้ น การสุ่มแบบงูเลือย ้ พัฒนาโดย สปป.ศทช.ฯ Snake walker Random
 5. 5. การสุ่มตรวจแบบงูเลื้อย SWR = P(TRIP ∩ DO) SWR = Snake Walker Random (การสุ่ มแบบงูเลือย) ้ P = Probability (ความน่ าจะเป็ น) T =Terrain (ลักษณะภูมประเทศ) ิ R = Route (เส้ นทางที่มีอยู่) I = Information (ข้ อมูลข่ าวสาร,ประวัตพนที่) ิ ื้ P = People (การใช้ ประโยชน์ พนที่ของประชาชน) ื้ D = Doctrine (หลักนิยมการรบของคู่สงคราม) O = OCOKA (ลักษณะพืนที่ทางยุทธวิธี) ้ Snake walker Random
 6. 6. การสุ่มตรวจแบบงูเลื้อย พื้นที่ปลูกป่ ำ ฐำนเก่ำ การสุ่มแบบงูเลือย ้ แหล่งน้ ำ แหล่งน้ ำ SWR = P(TRIP ∩ DO)
 7. 7. CHA 359-01/13 บ.สายตรี 3 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ พื้นที่ 667,230.29 ตร.ม.
 8. 8. Snake walker Random CHA 742-01 อุทยานแห่งชาติตาพระยา ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ขนาดพื้นที่ 3,128,328 ตร.ม.
 9. 9. พื้นที่ CHA 386-01/04 บ้านสายตรี 9 ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ขนาดพื้นที่ 1,212,433 ตร.ม.
 10. 10. ตารางการสุ่มตรวจแบบงูเลื้อยสาหรับพื้นที่ที่ปรับลดด้วย NTS ของคณะกรรมการ ขนาดพืนที่ท่ ปรับลดด้ วยวิธี ้ ี การสารวจที่ไม่ ใช่ ทางเทคนิค (ตร.ม.)  1,000 1,001 - 1,500 1,501 - 2,000 2,001 - 2,500 2,501 - 3,000 3,001 - 3,500 3,501 - 4,000 4,001 - 4,500 4,501 - 5,000 5,001 - 6,000 6,001 - 7,000 7,001 - 8,000 8,001 - 9,000 9,001 - 10,000 10,001 - 15,000 15,000 - 20,000 20,001 - 25,000 25,001 - 50,000 50,001 - 100,000 100,001 - ∞ ขนาดพืนที่การสุ่มตรวจไม่ น้อยกว่ า (ตร.ม.) ้ ค่ าความคลาดเคลื่อนได้ ±5% 474 563 621 662 692 716 735 750 763 783 798 809 818 826 849 861 869 884 892 900 ประยุกต์จากตารางสาเร็จรูปในการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% ยอมให้เกิดค่าความ คลาดเคลื่อนได้ ±5%
 11. 11. เครื่องมือ ที่ใช้ ส่ ุม ระดับ การสุ่ม มี DHA ย่ อ ปกติ รัดกุม ไม่ มี DHA ย่ อ ปกติ รัดกุม Limited TS (LTS) Normal TS (Norm) Increased TS (ITS) Extensive TS (ETS) 0.5% 1% 1.5% 2% 4% 6% 1% 2% 3% 4% 8% 12% 2% 4% 6% 6% 12% 18% 3% 6% 9% 8% 16% 24% ระดับย่ อ คือ มีความเชื่อมั่นในพยานหลักฐาน การปฏิบัตของหน่ วย มีความรั บผิดชอบ มีความชานาญและประสบการณ์ สูง ิ ระดับปกติ คือ พอเชื่อมั่นในพยานหลักฐานและการปฏิบัตของหน่ วย มีความรั บผิดชอบ มีความชานาญและประสบการณ์ ิ ระดับปานกลาง ระดับรั ดกุม คือ ไม่ ค่อยมีความเชื่อมั่นในพยานหลักฐานและการปฏิบัตของหน่ วย มีความรั บผิดชอบ มีความชานาญและ ิ ประสบการณ์ ค่อนข้ างต่า พบข้ อบกพร่ องบ่ อย ประยุกต์มาจาก CONGO EXAMPLE และ IMAS 09.20 ตาราง C1
 12. 12. ของคณะกรรมการ ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.) ประเภทการใช้ ประโยชน์พื้นที่ ย่อ ปกติ รัดกุม ไม่เกิน 500 ตร.ม. LU1 LU3 349 281 230 387 306 249 449 333 270 ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ 40,001-200,000 ตร.ม. LU1 684 472 352 851 539 394 1,307 627 443 LU2 LU2 LU3 LU1= พื ้นที่อยูอาศัยและสัญจรหรื ออยูใกล้ หรื ออยูในเขตชุมชน ่ ่ ่ LU2= พื ้นที่หางไกลชุมชน ราษฎรใช้ ประโยชน์ไม่มากนัก หรื อใช้ ่ ประโยชน์ในการเกษตรหรื อเลี ้ยงสัตว์หรื อเป็ นเขตป่ าชุมชน LU3= พื ้นที่ป่าสงวน,อุทยานแห่งชาติหรื อพื ้นที่ซงไม่มีราษฎรเข้ าใช้ ึ่ ประโยชน์ ที่มา ; IMAS 09.20 ตาราง C1 ระดับย่อ คือ มีความเชื่อมันในพยานหลักฐาน การปฏิบตของหน่วย มีความ ่ ัิ รับผิดชอบ มีความชานาญและประสบการณ์สง ู ระดับปกติ คือ พอเชื่อมันในพยานหลักฐานและการปฏิบตของหน่วย มีความ ่ ัิ รับผิดชอบ มีความชานาญและประสบการณ์ระดับปานกลาง ระดับรัดกุม คือ ไม่คอยมีความเชื่อมันในพยานหลักฐานและการปฏิบตของหน่วย ่ ่ ัิ มีความรับผิดชอบ มีความชานาญและประสบการณ์คอนข้ างต่า พบข้ อบกพร่อง ่ บ่อย
 13. 13. ค่ าระดับความเชื่อมั่นของหน่ วยปฏิบัตการทุ่นระเบิด ิ ระดับย่อ คือ มีความเชื่อมั่นในพยานหลักฐาน การปฏิบัติของหน่วย มีความรับผิดชอบ มีความชานาญและประสบการณ์สูง ระดับปกติ คือ พอเชื่อมั่นในพยานหลักฐานและการปฏิบัติของ หน่วย มีความรับผิดชอบ มีความชานาญและประสบการณ์ระดับ ปานกลาง ระดับรัดกุม คือ ไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นในพยานหลักฐานและการ ปฏิบัติของหน่วย มีความรับผิดชอบ มีความชานาญและ ประสบการณ์ค่อนข้างต่า พบข้อบกพร่องบ่อย
 14. 14. CHA 359-01/13 บ.สายตรี 3 ต.ปราสาท อ.บ้ านกรวด จ.บุรีรัมย์ พืนที่ 667,230.29 ตร.ม. ้ ลาดับ รายการ 1 การปรับลดพื้นที่ด้วยการสารวจทางเทคนิคของหน่วย (Land release by NTS) 2 การปรับลดพื้นที่ด้วยการสารวจทางเทคนิคของหน่วย (Land release by TS) 3 การปรับลดพื้นที่ด้วยการกวาดล้างพื้นที่ทุ่นระเบิดของหน่วย (Land release by Clearance) 4 ความเชื่อมั่นพื้นที่จากการสุ่มตรวจของคณะกรรมการว่ามี ความปลอดภัยระดับใด 5 ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงานของหน่วย 6 การยอมรับว่าพื้นที่นี้ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด สามารถ ปลดปล่อยพื้นที่ และสามารถส่งมอบให้แก่ผู้ใช้ประโยชน์ ต่อไป ค่าเฉลี่ย S.D. 3.80 0.44 ระดับความ เชื่อมั่น มาก - - - - - - 4.20 0.83 มาก 4.20 0.44 4.20 0.44 มาก มาก
 15. 15. พื้นที่ลาดชันเกิน 60 องศา NORM LR >60 องศำ ETS LR >60 องศำ NORM
 16. 16. ลำดชันมำกกว่ำ 60 องศำ LTS ETS พิกด ั ความสูง NORM LR พิกด ั ความสูง ควำมสูง ? ระยะทำง LR ARC TAN
 17. 17. เส้นทำงเดินของพรำน/ชำวบ้ำน/อื่นๆ/TS + กำรสำรวจด้วย TS =20% การสุ่มแบบกึ่งมีระเบียบ เส้นทำงเดินของพรำน/ชำวบ้ำน/อื่นๆ/TS กำรสำรวจด้วย TS
 18. 18. เส้นทำงเดินของพรำน/ชำวบ้ำน/อื่นๆ/TS + กำรสำรวจด้วย TS =20% การสุ่มแบบไร้ระเบียบ เส้นทำงเดินของพรำน/ชำวบ้ำน/อื่นๆ/TS กำรสำรวจด้วย TS
 19. 19. •เรื่องรหัสตัวเลขท้าย CHA XXX-XX •CHA XXX-XX/01 •DHA XXX-XX/01 •CHA XXX-XX/02 •DHA XXX-XX/02/1 •DHA XXX-XX/02/2 •CHA XXX-XX/03 •DHA XXX-XX/03 •CHA ที่มีปัญหา •CHA XXX-XX/BP (BP ย่อมาจาก Border Line Problem) •CHA XXX-XX/MP (MP ย่อมาจาก Map Problem)
 20. 20. กรณีศึกษา กัมพูชา New TP ไทย CHA 350-2/MP (Map Problem) บ.สวนส้ม ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ขนาดพื้นที่ : 228,816 ตร.ม.
 21. 21. CHA 84-01/BP (Border Line Problem) บ.ร่ มไทร ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ขนาดพืนที่ : 458,743 ตร.ม. ้
 22. 22. CHA 84-02/BP (Border Line Problem) บ.ร่ มไทร ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ขนาดพืนที่ : 458,743 ตร.ม. ้
 23. 23. 95,995 666,00 5 1,708,000 DHA 434-02-01 = 3,832 ตร.ม. DHA 434-02-02 = 20,014 ตร.ม. TS = 75,028 ตร.ม. TS = 375,991 ตร.ม. NTS=191,140 ตร.ม. รวมพืนที่ = 666,005 ตร.ม. ้ คงเหลือ = 1,803,995 ตร.ม. •DHA 434-02-03 = 53,589 ตร.ม. •DHA 434-02-04 = 42,406 ตร.ม. •CHA 434-02/2 = 1,708,000 ตร.ม. CHA 434-02 ที่ต้ง : บ.สั นติสุข ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ั ขนาดพืนที่ : 2,470,000 ตร.ม. ้
 24. 24. รหัส TP8 TP1 TP2 TP3 CHA 434-02/BP 1,708,000 TP4 TP7 TP6 DHA 434-02-01 = 3,832 ตร.ม. DHA 434-02-02 = 20,014 ตร.ม. TS = 75,028 ตร.ม. TS = 375,991 ตร.ม. NTS=191,140 ตร.ม. DHA 434-02-03 = 53,589 ตร.ม. DHA 434-02-04 = 42,406 ตร.ม. CHA 434-02/XX = 1,708,000 ตร.ม. TP5 CHA 434-02/BP ที่ต้ง : บ.สั นติสุข ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ั ขนาดพืนที่ : 1,708,000 ตร.ม. ้
 25. 25. การสังเกต CHA 53-01 บ.ทับทิมสยาม 03 ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ขนาดพื้นที่ : 70,000 ตร.ม.
 26. 26. แนวทางการเลือกพื้นที่ในการสุ่มตรวจ ขนาดพื้นที่ 1,000 ตร.ม. ความต้องการพื้นที่ ในการสุ่มร้อยละ 20 พื้นที่สุ่ม 200 ตร.ม. • พิสูจน์ได้อย่างไร ว่าเป็นตัวแทนของพื้นที่ 1,000 ตร.ม.จริง • มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ น่าเชื่อถือ แม่นยา หรือไม่
 27. 27. แนวทางการเลือกพื้นที่ในการสุ่มตรวจ การสุ่มแบบกึ่งมีระเบียบ การสุ่มแบบไร้ระเบียบ การสุ่มแบบมีระเบียบ การสุ่มแบบมีเป้าหมาย ภาพพื้นที่เดียวกัน ใช้วิธีการสุ่มตรวจที่แตกต่างกัน แต่ได้พื้นที่สุ่มตรวจร้อยละ 20 เท่ากัน
 28. 28. การสุ่มตัวอย่างคุณภาพ P(TRIP ∩ DO)+Q Q = Quality (คุณภาพ) RS = Random Sample (การสุ่มตัวอย่าง) P = Probability (ความน่าจะเป็น) T =Terrain (ลักษณะภูมิประเทศ) R = Route (เส้นทางที่มีอยู่) I = Information (ข้อมูลข่าวสาร,ประวัติพื้นที) ่ P = People (การใช้ประโยชน์พื้นที่ของประชาชน) D = Doctrine (หลักนิยมการรบของคู่สงคราม) O = OCOKA (ลักษณะพื้นที่ทางยุทธวิธี) QRS Snake walker Random
 29. 29. แนวทางการเลือกพื้นที่ในการสุ่มตรวจ ข้อมูลข่าวสาร + ลักษณะทางกายภาพ CABC BCAC ACBB CAB พื้นที่ CHA การสารวจที่ไม่ใช่ทางเทคนิค NTS AA AA พื้นที่ย่อย BBB B B CCC C C C A BB CCC ทบทวน P(TRIP ∩ DO) + Q พื้นที่สุ่มตรวจ มีคุณภาพ ยอมรับ น่าเชื่อถือ ภาพการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน (Stratified Random Sampling) ้
 30. 30. แนวทางการเลือกพื้นที่ในการสุ่มตรวจ 8 % 3 % 5% 4% ภาพพื้นที่เดียวอาจใช้วิธีการสุ่มตรวจแบบผสมผสาน รวมแล้วได้พื้นที่สุ่มตรวจร้อยละ 20
 31. 31. สรุ ป-การปรับลดพืนที่ด้วยวิธี Land Release ้ ความพยายามทังปวง ้ ที่จะค้ นหาพืนที่ DHA ใน CHA ้ ข้ อมูลข่ าวสาร •ปฐมภูมิ •ทุติยภูมิ •กายภาพ การใช้ ประโยชน์ ของ พืนที่ ้ การสารวจที่ไม่ ใช่ ทางเทคนิค (NTS) Land Release by NTS การสารวจทางเทคนิค (TS) ตำรำงสุ่ ม Land Release by TS DHA - การกวาดล้ างทุ่นระเบิด (Clr) •โซ่ (Flail) •หัวเจาะ (Tiller) •ลูกกลิ ้ง (Rollers) Land Release by Clearance
 32. 32. Coordination and Evaluation Division ส่วนประสานการปฏิบัติและประเมินผล ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ คาถาม โทร.02-929-2122, โทรสาร.02-929-2002 : www.facebook.com/COED.TMAC อีเมล์ : oce_tmac@hotmail.com การปฐมนิเทศประจาปีงบประมาณ 2557 ณ โรงแรมวาสิษฐี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

×