Coordination and Evaluation Division
สวนประสานการปฏิบัติและประเมินผล
ศูนยปฏิบัติการทุนระเบิดแหงชาติ
การรับฟงการประเมิ...
กรอบแนวคิดในการวิจัย
18-20 ธ.ค.2556
26-28 พ.ค.2557
ยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ.2556 - 2560
• ปญหาและภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบเกา
• การสูรบตามแนวชายแ...
ยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ.2556 - 2560
• ยุทธศาสตรผนึกกําลังเพื่อเสริมสรางศักยภาพและภูมิคุมกันขอ...
ยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ.2556 - 2560
• จัดทําแผนระบบปองกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน
• จัดระเบ...
ยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ.2556 - 2560
• ฯลฯ
• ..กิจกรรมเสริมสรางความรวมมือที่นําไปสูการอยูรวม...
สรุปผลการรับฟงความคิดเห็น
1.การจัดลําดับความเรงดวนพื้นที่อันตรายที่ไดรับการยืนยันวามีทุนระเบิดที่
เหลืออยูในประเทศไ...
ผลการวิเคราะหขอมูล-พื้นที่ CHA ที่เหลือทั้งประเทศไทย
พื้นที่ CHA ที่ไมสามารถดําเนินการได
1.พื้นที่ CHA ที่หนวยงานดาน...
รูปแบบแนวทางการปฏิบัติงาน
รูปแบบแนวทางการปฏิบัติงาน
1.ทําทุกจังหวัด
(ตามพื้นที่รับผิดชอบของ แตละ นปท.)
2.ทําใหแลวเสร็จท...
0 20 40 60 80 100 120 140
ตราด
จันทบุรี
สระแก้ว
บุรีรัมย์
สุรินทร์
ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี
เชียงราย/อุตรดิตถ์/น่าน
เชียงใหม่
...
รูปแบบแนวทางการปฏิบัติงาน
0 20 40 60 80 100 120 140
ตราด
จันทบุรี
สระแก้ว
บุรีรัมย์
สุรินทร์
ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี
เชียงราย...
7
2 1 2 1 1 1 1 1 1 1
4
1 1
16
1 1 1
16
7
71
6
1 1 2
15
1
5
2 1 1 1 2 1
5
16
1 1 1 2
12
5
1 1 2
1212
2
11
1 1
20
1
3
0
10
...
รูปแบบแนวทางการปฏิบัติงาน
0 20 40 60 80 100 120 140
ตราด
จันทบุรี
สระแก้ว
บุรีรัมย์
สุรินทร์
ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี
เชียงราย...
การประชุมกลุมยอย
• แผนการปฏิบัติงานปรับลดพื้นที่ CHA ของ นปท.1,2,3,4 ตั้งแตปงบประมาณ 2558-2561
มีความเหมาะสมหรือไม คว...
แนวทางการปฏิบัติงานตั้งแตป 2558-2561
66,416,491
360,113
74,420.00
2,773,903
128,000,000 262,083,737
0 200,000,000 400,00...
แนวทางการเพิ่มทรัพยากรเพื่อใหแลวเสร็จทันเวลา
• ของบประมาณเพิ่มจากรัฐบาล ผานทางยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อเสริมความ
มั่นคงขอ...
ขอเสนอแนะ
• IOs คือ การกระทําตอความคิดของผูมีอํานาจเพื่อใหตัดสินใจ
ตามที่ฝายเราตองการ และเปาหมายที่แทจริงมิใชเอาช...
ขอเสนอแนะ
IOsMINE ACTION IN THAILAND
“การกระพือปกของผีเสื้อในประเทศบราซิล
กอใหเกิดพายุทอนาโดในรัฐเท็กซัสได หรือไม”
ก...
ขอเสนอแนะ
IOsMINE ACTION IN THAILAND
“..ครม.ไดมีมติเมื่อ 6 ส.ค.2556 รับทราบยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของ
ชาติ (พ.ศ.2556-2560) ตามที่ สํานักงาน สมช...
นายกรัฐมนตรีไดเนนย้ําวา “รัฐบาลใหความสนใจและตระหนักในปญหาดังกลาว
อยางยิ่ง โดยจะเรงรัดใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเน...
Coordination and Evaluation Division
สวนประสานการปฏิบัติและประเมินผล
ศูนยปฏิบัติการทุนระเบิดแหงชาติ
ตอบขอคําถาม
โทร.0...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

นำเสนอผลการประเมินผลกระทบจากพื้นที่ CHA

450 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
450
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

นำเสนอผลการประเมินผลกระทบจากพื้นที่ CHA

 1. 1. Coordination and Evaluation Division สวนประสานการปฏิบัติและประเมินผล ศูนยปฏิบัติการทุนระเบิดแหงชาติ การรับฟงการประเมินผลกระทบจาก พื้นที่อันตรายที่ไดรับการยืนยันวามีทุนระเบิดที่เหลืออยูในประเทศไทย เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน โดย พันเอก ดร.สุชาต จันทรวงศ หัวหนาสวนประสานการปฏิบัติและประเมินผล 28 พฤษภาคม 2557 การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอรท อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา : 26-28 พ.ค.2556 โทร.02-929-2122, โทรสาร.02-929-2002 : www.facebook.com/COED.TMAC อีเมล์ : oce_tmac@hotmail.com
 2. 2. กรอบแนวคิดในการวิจัย 18-20 ธ.ค.2556 26-28 พ.ค.2557
 3. 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ.2556 - 2560 • ปญหาและภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบเกา • การสูรบตามแนวชายแดน • การลักลอบหลบหนีเขาเมือง • ความไมชัดเจนของแนวชายแดน • การลักลอบคาอาวุธสงคราม • การกําหนดสถานะบุคคล • ปญหาและภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม • ยาเสพติด • แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย • ความขัดแยงในสังคม • การทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม • สาธารณภัยขนาดใหญ • โรคระบาด • การกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ ความไมปลอดภัยจากทุนระเบิดตกคางตามแนวชายแดน ??????
 4. 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ.2556 - 2560 • ยุทธศาสตรผนึกกําลังเพื่อเสริมสรางศักยภาพและภูมิคุมกันของคน ชุมชน และพื้นที่เปาหมายอยางยั่งยืน • ยุทธศาสตรจัดระบบปองกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน • ยุทธศาสตรเสริมสรางความมั่นคงในมิติวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และการจัดการโดยสันติวิธี • ยุทธศาสตรพัฒนาฐานขอมูลและองคความรูดานความมั่นคง • ยุทธศาสตรเสริมสรางความรวมมือดานความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบาน • ยุทธศาสตรบริหารจัดการที่มีเอกภาพและประสิทธิภาพ ประเด็นยุทธศาสตร
 5. 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ.2556 - 2560 • จัดทําแผนระบบปองกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน • จัดระเบียบชุมชนและเสริมสรางระบบหมูบานเขมแข็งใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จังหวัด ชายแดน จังหวัดชายฝงทะเลรวมทั้งเกาะแกง และจังหวัดชั้นใน • วางแผนและกําหนดแผนปฏิบัติงานรวมกัน เพื่อลดความซ้ําซอนในการฝกอบรมกําลัง ประชาชน • จัดระบบแจงเตือนและระบบเฝาตรวจทางบกและทางทะเล • สนับสนุนและพัฒนาระบบสื่อสารใหพรอมใชงานควบคูเสริมสรางความรูของเจาหนาที่ และอาสาสมัครกลุมตางๆ • พัฒนาระบบการสัญจรขามแดน • เรงดําเนินการจัดระเบียบพื้นที่ที่มีเงื่อนไขของปญหาความมั่นคงหรือควบคุมการใชพื้นที่ ทีมีปญหาเขตแดน เพื่อลดการเผชิญหนาหรือการกระทบกระทั่งกับประเทศคูกรณี ยุทธศาสตรจัดระบบปองกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน
 6. 6. ยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ.2556 - 2560 • ฯลฯ • ..กิจกรรมเสริมสรางความรวมมือที่นําไปสูการอยูรวมกันอยางสันติสุข... • ..เรงรัดการแกไขปญหาในระดับพื้นที่กับประเทศรอบบาน โดยใชกลไกการ เจรจาในระดับทวิภาคีบนพื้นฐานของความเคารพและความไววางใจซึ่งกัน และกัน • ...สงเสริมและประสานงานความรวมมือระหวางจังหวัดชายแดนไทยกับ จังหวัดชายแดนประเทศรอบบาน อาทิ ความรวมมือดานสาธารณสุขชายแดน ดานการศึกษา......ภายใตกลไกการเจรจาในลักษณะทวิภาคีและระดับภูมิภาค ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรดานตางประเทศของไทย.... • ฯลฯ ยุทธศาสตรเสริมสรางความรวมมือดานความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบาน
 7. 7. สรุปผลการรับฟงความคิดเห็น 1.การจัดลําดับความเรงดวนพื้นที่อันตรายที่ไดรับการยืนยันวามีทุนระเบิดที่ เหลืออยูในประเทศไทย 2.แนวทางการปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามอนุสัญญาออตตาวา 3.ขอเสนอแนะ
 8. 8. ผลการวิเคราะหขอมูล-พื้นที่ CHA ที่เหลือทั้งประเทศไทย พื้นที่ CHA ที่ไมสามารถดําเนินการได 1.พื้นที่ CHA ที่หนวยงานดานความมั่นคงไมใหเขาดําเนินการ 202,000 ตร.ม. 2.พื้นที่ CHA ที่มีปญหาเรื่องเสนเขตแดน (BP) 66,416,491 ตร.ม. 3.พื้นที่ CHA ที่มีปญหาเรื่องแผนที่ (MP) 360,113 ตร.ม. 4.พื้นที่ CHA ที่มีปญหาเรื่องการสํารวจที่ผิดพลาด (SP) 74,420 ตร.ม. 5.พื้นที่ CHA ที่อยูนอกเขตแดนประเทศไทย 2,773,903 ตร.ม. รวม 69,826,927 ตร.ม. พื้นที่ CHA ที่ยังไมไดสํารวจ 8,069,952 ตร.ม. พื้นที่ CHA ที่สามารถดําเนินการได 381,811,785 ตร.ม. รวมทั้งสิ้น 459,708,664 ตร.ม. ครอบคลุมพื้นที่ 18 จังหวัด
 9. 9. รูปแบบแนวทางการปฏิบัติงาน รูปแบบแนวทางการปฏิบัติงาน 1.ทําทุกจังหวัด (ตามพื้นที่รับผิดชอบของ แตละ นปท.) 2.ทําใหแลวเสร็จทีละจังหวัด (ตามพื้นที่รับผิดชอบของแตละ นปท.) 3.ทําตามลําดับความเรงดวนทั้งประเทศไทย (ไมคํานึงถึงพื้นที่รับผิดชอบของแตละ นปท.) ขอกําหนด • กําลังพลและยุทธโปกรณในการปฏิบัติงานของแตละ นปท. เทาเดิม • คาเฉลี่ยในการปรับลดพื้นที่ดวยวิธี Land release เฉลี่ยปละ 32 ตร.กม. (นปท. ละ 8 ตร.กม.)
 10. 10. 0 20 40 60 80 100 120 140 ตราด จันทบุรี สระแก้ว บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี เชียงราย/อุตรดิตถ์/น่าน เชียงใหม่ เม่อ่องสอน รูปแบบแนวทางการปฏิบัติงาน รูปแบบที่ 1 ทําทุกจังหวัด แลวเสร็จป 2560 /ป 2561 เสริมกําลังในพื้นที่ นปท.3 แลวเสร็จป 2558 /ป 2559-2561 เสริมกําลังในพื้นที่ นปท.3 แลวเสร็จป 2558 แลวเสร็จป 2561 เหลือ เหลือ เหลือ เหลือ
 11. 11. รูปแบบแนวทางการปฏิบัติงาน 0 20 40 60 80 100 120 140 ตราด จันทบุรี สระแก้ว บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี เชียงราย/อุตรดิตถ์/น่าน เชียงใหม่ เม่อ่องสอน รูปแบบที่ 2 ทําใหแลวเสร็จทีละจังหวัด แลวเสร็จป 2560 /ป 2561 เสริมกําลังในพื้นที่ นปท.3 แลวเสร็จป 2558 /ป 2559-2561 เสริมกําลังในพื้นที่ นปท.3 แลวเสร็จป 2558 แลวเสร็จป 2561 แลวเสร็จป 2561 เหลือ เหลือ เหลือ แลวเสร็จป 2558
 12. 12. 7 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 16 1 1 1 16 7 71 6 1 1 2 15 1 5 2 1 1 1 2 1 5 16 1 1 1 2 12 5 1 1 2 1212 2 11 1 1 20 1 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 พื้นที่ทั้งประเทศไทย 287 พื้นที่ พื้นที่ทั้งประเทศไทย 287 พื้นที่ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 32.076 33.006 33.185 33.562 รูปแบบแนวทางการปฏิบัติงาน รูปแบบที่ 3 ทําตามลําดับความเรงดวนทั้งประเทศไทย ลําดับที่15/30 ลําดับที่21/68 ลําดับที่21/88 ลําดับที่21/109
 13. 13. รูปแบบแนวทางการปฏิบัติงาน 0 20 40 60 80 100 120 140 ตราด จันทบุรี สระแก้ว บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี เชียงราย/อุตรดิตถ์/น่าน เชียงใหม่ เม่อ่องสอน พื้นที่ภาคใต้ พื้นที่ที่มีปัญหา รูปแบบที่แลวเสร็จทันป พ.ศ.2561 แลวเสร็จป 2560 /ป 2561 เสริมกําลังในพื้นที่ จ.อุบลฯ แลวเสร็จป 2558 /ป 2559-2561 เสริมกําลังในพื้นที่ จ.บุรีรัมย แลวเสร็จป 2558 แลวเสร็จป 2561 แลวเสร็จป 2561 ป 2559-2561 เพิ่มกําลังให นปท.3 อีก 9 เทา ป 2559-2561 จัดตั้ง นปท.5 ขึ้นกับ ทภ.4 ป 2559-2561 เพิ่มกําลังให นปท.2 อีก 2 เทา 69,826,927 ตร.ม.
 14. 14. การประชุมกลุมยอย • แผนการปฏิบัติงานปรับลดพื้นที่ CHA ของ นปท.1,2,3,4 ตั้งแตปงบประมาณ 2558-2561 มีความเหมาะสมหรือไม ควรมีการปรับปรุง แกไข หรือเพิ่มเติมอยางไร • พื้นที่ CHA ที่หนวยงานดานความมั่นคงไมอนุญาตใหเขาดําเนินการ ควรทําอยางไร • พื้นที่ CHA ที่มีปญหาเหลานี้ ควรทําอยางไร • พื้นที่ CHA ที่มีปญหาเรื่องเสนเขตแดน (BP) • พื้นที่ CHA ที่มีปญหาเรื่องแผนที่ (MP) • พื้นที่ CHA ที่มีปญหาเรื่องการสํารวจที่ผิดพลาด (SP) • พื้นที่ CHA ที่อยูนอกเขตแดนประเทศไทย • แนวทางการจัดลําดับความเรงดวน พื้นที่ CHA ในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมหรือไม ควรมีการปรับปรุง แกไข หรือเพิ่มเติมอยางไร เพื่อใหการจัดลําดับความเรงดวนมีความ ใกลเคียงขอเท็จจริงมากที่สุด • แนวทางการวางแผนการปฏิบัติงานใหแลวเสร็จทันตามอนุสัญญาออตตาวา ใน พ.ศ.2561
 15. 15. แนวทางการปฏิบัติงานตั้งแตป 2558-2561 66,416,491 360,113 74,420.00 2,773,903 128,000,000 262,083,737 0 200,000,000 400,000,000 600,000,000 พื้นที่ CHA รหัส BP พื้นที่ CHA รหัส MP พื้นที่ CHA รหัส SP พื้นที่ CHA นอกเขตประเทศไทย พื้นที่ CHA ที่ดํานินการได้ ตัดออกจากฐานขอมูล รอการแกไขดวยกลไกของรัฐ รอการแกไขดวยกลไกของรัฐ ตัดออกจากฐานขอมูล เรียงตามลําดับความเรงดวนตาม ผลการวิจัยและแผนของ นปท.1-4 พื้นที่คงเหลือหลังป 2561 หากตองการให ทันตามอนุสัญญา ตัวเลขโดยประมาณ
 16. 16. แนวทางการเพิ่มทรัพยากรเพื่อใหแลวเสร็จทันเวลา • ของบประมาณเพิ่มจากรัฐบาล ผานทางยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อเสริมความ มั่นคงของชาติ พ.ศ.2556 – 2560 และยุทธศาสตรการดําเนินงานทุนระเบิดเพื่อ มนุษยธรรมแหงชาติ (พ.ศ.2559-2561) • หาเงินบริจาคจากภายนอกประเทศ • หาเงินบริจาคจากภายในประเทศ • เสนองบประมาณผานองคกรปกครองสวนทองถิ่น • ฝกอบรมคนในชุมชนใหชวยงานดานทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรม • เชิญชวนใหองคกรปฏิบัติการดานทุนระเบิดภาคเอกชน/องคกรที่ไมใชของรัฐที่ไม แสวงหาผลกําไร (NGO) ทั้งในประเทศและตางประเทศ มาชวยดําเนินการ • ผลักดันใหมีการเก็บกูทุนระเบิดรวมในพื้นที่ที่มีปญหาโดยใชหลักสิทธิมนุษยชนและ เก็บกูทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรม โดยใชเครือขายองคกรปฏิบัติการดานทุนระเบิด ภาคเอกชน/องคกรที่ไมใชของรัฐที่ไมแสวงหาผลกําไร (NGO) IOSMINE ACTION IN THAILAND
 17. 17. ขอเสนอแนะ • IOs คือ การกระทําตอความคิดของผูมีอํานาจเพื่อใหตัดสินใจ ตามที่ฝายเราตองการ และเปาหมายที่แทจริงมิใชเอาชนะ กําลังทหารฝายตรงขาม แตเปนการเอาชนะความเชื่อและการ ตัดสินใจของผูนํา การปฏิบัติการขาวสาร (Information Operations : IOs) ที่มา : เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ. (2554). การปฏิบัติการขาวสาร (INFORMATION OPERATIONS). http://www.vcharkarn.com/varticle/42857 [2557 ก.พ.24]
 18. 18. ขอเสนอแนะ IOsMINE ACTION IN THAILAND “การกระพือปกของผีเสื้อในประเทศบราซิล กอใหเกิดพายุทอนาโดในรัฐเท็กซัสได หรือไม” การบรรยายของ ศาสตราจารย เอ็ดเวิรด เลอลอง ในสมาคม Advancement of Science ของอเมริกา ที่ Washington, D.C (พ.ศ.2515) ทฤษฎีผีเสื้อขยับปก (The Butterfly Effect) บุคคลทั่วไป เปนการสื่อความหมายวา เรื่อง เล็กๆ เชนการที่ผีเสื้อกระพือปกสามารถกอให เกิดเรื่องใหญๆที่ไมคาดคิดในระยะทางไกลๆได (“เด็ดดอกไมกระเทือนถึงดวงดาว”)
 19. 19. ขอเสนอแนะ IOsMINE ACTION IN THAILAND
 20. 20. “..ครม.ไดมีมติเมื่อ 6 ส.ค.2556 รับทราบยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของ ชาติ (พ.ศ.2556-2560) ตามที่ สํานักงาน สมช.เสนอ โดยใหคณะกรรมการนโยบายและ อํานวยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติรับความเห็นและขอสังเกตของหนวยงานที่ เกี่ยวของไปพิจารณาดําเนินการ แลวแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนกรอบแนวทางใน การดําเนินงานและจัดทําแผนงานและแผนงบประมาณรองรับการดําเนินงานยุทธศาสตร การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.2556-2560)..” หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.0505/20788 ลงวันที่ 7 ส.ค.2556 งานที่ควรทําตอไป ครม.ไดมีมติเมื่อ x x.x.xxxx รับทราบยุทธศาสตรการดําเนินงานทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรม แหงชาติ (พ.ศ.2559-2561) ตามที่ ศูนยปฏิบัติการทุนระเบิดแหงชาติ เสนอ โดยให คณะกรรมการดําเนินงานทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรมแหงชาติรับความเห็นและขอสังเกตของ หนวยงานที่เกี่ยวของไปพิจารณาดําเนินการ แลวแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนกรอบ แนวทางในการดําเนินงานและจัดทําแผนงานและแผนงบประมาณรองรับการดําเนินงาน ยุทธศาสตรการดําเนินงานทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรมแหงชาติ (พ.ศ.2559-2561)
 21. 21. นายกรัฐมนตรีไดเนนย้ําวา “รัฐบาลใหความสนใจและตระหนักในปญหาดังกลาว อยางยิ่ง โดยจะเรงรัดใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการเก็บกูทุนระเบิดในพื้นที่ เสี่ยงภัยและใหการดูแลผูประสบภัยจากทุนระเบิดอยางเต็มที่” (12 มิ.ย.2556 ณ หองสีมวง ตึกไทยคูฟา ทําเนียบรัฐบาล) นายกรัฐมนตรี : ประธานคณะกรรมการดําเนินงานทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรมแหงชาติ (National Mine Action Committee : NMAC)
 22. 22. Coordination and Evaluation Division สวนประสานการปฏิบัติและประเมินผล ศูนยปฏิบัติการทุนระเบิดแหงชาติ ตอบขอคําถาม โทร.02-929-2122, โทรสาร.02-929-2002 : www.facebook.com/COED.TMAC อีเมล์ : oce_tmac@hotmail.com การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอรท อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา : 26-28 พ.ค.2556

×