การประเมินผลพื้นที่ทุ่นระเบิดในไทย ตอน 2

439 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
439
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การประเมินผลพื้นที่ทุ่นระเบิดในไทย ตอน 2

 1. 1. Coordination and Evaluation Division สวนประสานการปฏิบัติและประเมินผล ศูนยปฏิบัติการทุนระเบิดแหงชาติ การวิจัยการประเมินผลกระทบจาก พื้นที่อันตรายที่ไดรับการยืนยันวามีทุนระเบิดที่เหลืออยูในประเทศไทย เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ตอนที่ 2 โดย พันเอก ดร.สุชาต จันทรวงศ หัวหนาสวนประสานการปฏิบัติและประเมินผล 26 พฤษภาคม 2557 การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอรท อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา : 26-28 พ.ค.2556 โทร.02-929-2122, โทรสาร.02-929-2002 : www.facebook.com/COED.TMAC อีเมล์ : oce_tmac@hotmail.com
 2. 2. กรอบแนวคิดในการวิจัย 18-20 ธ.ค.2556 26-28 พ.ค.2557
 3. 3. ผลการวิเคราะหขอมูล 1.ผลการสํารวจภาคสนามโดย นปท.1-4 2.การศึกษาผลกระทบ วิเคราะหเปรียบเทียบ และการจัดลําดับความเรงดวน พื้นที่อันตรายที่ไดรับการยืนยันวามีทุนระเบิดที่เหลืออยูในประเทศไทย 3.รูปแบบแนวทางการปฏิบัติงาน
 4. 4. ผลการวิเคราะหขอมูล ลําดับ ผลกระทบ ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 6 7 1 ประโยชนที่ไดรับ นอย นอยที่สุด นอย มาก นอย ปาน กลาง คอนขาง มาก มาก มากที่สุด มาก 2 ผลกระทบตอความมั่นคง ตามแนวชายแดน นอย นอยที่สุด นอย มาก นอย ปาน กลาง คอนขาง มาก มาก มากที่สุด มาก 3 ลําดับความเรงดวนใน การเขาดําเนินการ ต่ํา ต่ําที่สุด ต่ํามาก ต่ํา ปาน กลาง สูง สูงมาก สูงที่สุด สูง 4 ความยากงายในการปรับ ลดพื้นที่ดวยวิธี Land Release งาย งายที่สุด งาย มาก งาย ปาน กลาง ยาก ยากมาก ยากมาก ที่สุด ยาก 5 ความเปนไปไดในการ เก็บกูรวม นอย นอยที่สุด นอย มาก นอย ปาน กลาง คอนขาง มาก มาก มากที่สุด มาก เกณฑการแปลความหมายคาระดับคะแนน
 5. 5. ผลการวิเคราะหขอมูล 66 196 6 2 2 5 10 0 50 100 150 200 250 ทั้งประเทศไทย ดานประโยชนที่ไดรับ น้อยที่สุด น้อยมาก น้อย ปานกลาง ค่อนข้างมาก มาก มากที่สุด สระแกว(7) อุบลฯ (3) ตราด (8) จันทบุรี (20) บุรีรัมย (15)/ทั้งหมด สุรินทร (33)/ทั้งหมด ศรีสะเกษ (53)/ทั้งหมด อุบลฯ (66) นาน (1)/ทั้งหมด ตารางที่ 4.18
 6. 6. ผลการวิเคราะหขอมูล 13 18 0 26 65 161 4 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 ทั้งประเทศไทย ดานผลกระทบตอความมั่นคง น้อยที่สุด น้อยมาก น้อย ปานกลาง ค่อนข้างมาก มาก มากที่สุด สระแกว(3) อุบลฯ (1) ตราด (1) จันทบุรี (5) สระแกว (1) บุรีรัมย (15)/ทั้งหมด สุรินทร (33)/ทั้งหมด ศรีสะเกษ (52) อุบลฯ (54) ตารางที่ 4.19
 7. 7. ผลการวิเคราะหขอมูล 59 71 5 29 13 101 9 0 20 40 60 80 100 120 ทั้งประเทศไทย ดานลําดับความเรงดวนในการเขาดําเนินการ ตํ่าที่สุด ตํ่ามาก ตํ่า ปานกลาง สูง สูงมาก สูงที่สุด สระแกว(7) อุบลฯ (2) สระแกว (2) บุรีรัมย (15)/ทั้งหมด สุรินทร (14) ศรีสะเกษ (36) อุบลฯ (33) เชียงราย (1) ตารางที่ 4.20
 8. 8. ผลการวิเคราะหขอมูล 1 3 92 33 57 48 53 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ทั้งประเทศไทย ดานระดับความยากงายในการดําเนินการ ง่ายที่สุด ง่ายมาก ง่าย ปานกลาง ยาก ยากมาก ยากมากที่สุด อุบลฯ (53) ตราด (1) จันทบุรี (1) สระแกว (7) บุรีรัมย (15)/ทั้งหมด สุรินทร (16) ศรีสะเกษ (36) อุบลฯ (12) นาน (1) อุตรดิตถ (1) เชียงใหม (1) แมฮองสอน (1) ตารางที่ 4.21
 9. 9. ผลการวิเคราะหขอมูล 233 53 0 0 1 0 0 0 50 100 150 200 250 ทั้งประเทศไทย ความเปนไปไดในการเก็บกูรวม น้อยที่สุด น้อยมาก น้อย ปานกลาง ค่อนข้างงมาก มาก มากที่สุด เชียงราย (1) ตารางที่ 4.22
 10. 10. ผลการวิเคราะหขอมูล 66 196 6 2 2 5 1013 18 0 26 65 161 4 59 71 5 29 13 101 9 1 3 92 33 57 48 53 233 53 0 0 1 0 0 0 50 100 150 200 250 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 ทั้ง 5 ดาน ประโยชน์ที่ได้รับ ความมั่นคง ความเร่งด่วน ความยากง่าย เก็บกู้ร่วม ตารางที่ 4.23
 11. 11. ผลการวิเคราะหขอมูล-พื้นที่ CHA ที่มีปญหา 1.พื้นที่ CHA ที่หนวยงานดานความมั่นคงไมใหเขาดําเนินการ 2.พื้นที่ CHA ที่มีปญหาเรื่องเสนเขตแดน (BP) 3.พื้นที่ CHA ที่มีปญหาเรื่องแผนที่ (MP) 4.พื้นที่ CHA ที่มีปญหาเรื่องการสํารวจที่ผิดพลาด (SP) 5.พื้นที่ CHA ที่อยูนอกเขตแดนประเทศไทย 6.พื้นที่ CHA ที่ยังไมไดสํารวจผลกระทบ
 12. 12. ผลการวิเคราะหขอมูล-พื้นที่ CHA ที่มีปญหา พื้นที่ CHA ที่หนวยงานดานความมั่นคงไมใหเขาดําเนินการ ลําดับ CHA ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.) 1 47-01 บ.ทับทิมสยาม 05 ต.คลองไกเถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแกว 90,000 2 47-02 บ.ทับทิมสยาม 05 ต.คลองไกเถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแกว 27,500 3 198-01 บ.ทับทิมสยาม 05 ต.คลองไกเถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแกว 65,000 4 198-02 บ.ทับทิมสยาม 05 ต.คลองไกเถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแกว 19,500 รวมพื้นที่ 202,000 ตารางที่ 4.24
 13. 13. ผลการวิเคราะหขอมูล-พื้นที่ CHA ที่มีปญหา พื้นที่ CHA ที่มีปญหาเรื่องเสนเขตแดน (BP) ลําดับ CHA ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.) 1 84-02/BP บ.รมไทร ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแกว 69,868 2 739-01/BP อุทยานแหงชาติตาพระยา ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแกว 493,318 3 6-01/BP หนองหญาแกว ต โคกสูง อ.โคกสูง จ..สระแกว 1,187,905 4 84-01/BP บ.รมไทร ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแกว 458,743 5 397-01/BP บ.ตระเวง ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร 346,092 6 434-02/BP บ.สันติสุข ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 1,707,946 7 779-01/BP บ.สันตนดู ต.ทาตอน อ.แมอาย จ.เชียงใหม 1,103,526 รวมพื้นที่ 5,367,398 ตารางที่ 4.25
 14. 14. ผลการวิเคราะหขอมูล-พื้นที่ CHA ที่มีปญหา พื้นที่ CHA ที่มีปญหาเรื่องเสนเขตแดน (BP) ลําดับ CHA ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.) 1 724-01 บ.กลอทอ ต.แมจัน อ.อุมผาง จ.ตาก 5,649,134 2 786-01 บ.ปางตนเดื่อ ต.แมอาย อ.แมอาย จ.เชียงใหม 15,203,590 3 636-01 บ.รมเกลา ต.บอภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 32,990,520 4 713-01 บ.หนองหลวง ต.หนองหลวง อ.อุมผาง จ.ตาก 4,411,153 5 781-01 บ.รมไทร ต.ทาตอน อ.แมอาย จ.เชียงใหม 2,794,696 รวมพื้นที่ 61,049,093 ตารางที่ 4.26
 15. 15. ผลการวิเคราะหขอมูล-พื้นที่ CHA ที่มีปญหา พื้นที่ CHA ที่มีปญหาเรื่องแผนที่ (MP) ลําดับ CHA ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.) 1 348-02/MP1 บ.สวนสม ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 36,500 2 348-02/MP2 บ.สวนสม ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 3,600 3 348-02/MP3 บ.สวนสม ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 40,000 4 348-03/MP1 บ.สวนสม ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 6,200 5 348-03/MP2 บ.สวนสม ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 44,997 6 350-02/MP บ.สวนสม ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 228,816 รวมพื้นที่ 360,113 ตารางที่ 4.27
 16. 16. ผลการวิเคราะหขอมูล-พื้นที่ CHA ที่มีปญหา พื้นที่ CHA ที่มีปญหาเรื่องการสํารวจที่ผิดพลาด (SP) ลําดับ CHA ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.) 1 63-01/SP บ.กุดหิน หมู 4 ต.คลองน้ําใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว 62,820 2 105-01/SP บ.สลองค็ก ต.คลองน้ําใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว 2,470 3 111-01/SP บ.โสนนอย ต.ทาขาม อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว 9,130 รวมพื้นที่ 74,420 ตารางที่ 4.28
 17. 17. ผลการวิเคราะหขอมูล-พื้นที่ CHA ที่มีปญหา พื้นที่ CHA ที่อยูนอกเขตแดนประเทศไทย พื้นที่ CHA ที่ตั้ง ขนาด พื้นที่ ในเขตแดน ไทย นอกเขต แดนไทย จ.สระแกว 1 84-01/MP บ.รมไทร ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา 458,743 444,434 14,309 2 113-01 บ.ปาไร ต.ปาไร อ.อรัญประเทศ 2,890,174 2,865,013 25,161 3 119-01 บ.เนินสมบูรณ ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา 1,010,700 996,042 14,658 4 739-01/BP อุทยานแหงชาติตาพระยา ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา 493,318 472,800 20,518 รวมพื้นที่ CHA นอกเขตแดนไทย จ.สระแกว 74,646 ตารางที่ 4.29
 18. 18. พื้นที่ CHA นอกเขตแดนประเทศไทย จ.สระแก้ว CHA 84-01 ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 458,743 ตร.ม. พื้นที่นอกเขตแดนไทย 84-01 MP ขนาดพื้นที่ 14,309 ตร.ม. พื้นที่ในเขตแดนไทย CHA 84-01 444,434 ตรม.
 19. 19. พื้นที่ CHA 113-01 ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 2,890,174 ตร.ม. พื้นที่นอกเขตแดนไทย 113-01 ขนาดพื้นที่ 25,161 ตร.ม. พื้นที่ในเขตแดนไทย 2,865,013 ตรม.
 20. 20. พื้นที่ CHA 119-01 ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 1,010,700 ตร.ม. พื้นที่ในเขตแดนไทย 996,042 ตรม. พื้นที่นอกเขตแดนไทย 119-01 ขนาดพื้นที่ 14,658 ตร.ม.
 21. 21. พื้นที่ CHA 739-01 BP ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 493,318 ตร.ม. พื้นที่ในเขตแดนไทย 472,800 ตรม. พื้นที่นอกเขตแดนไทย 739-01 BP ขนาดพื้นที่ 20,518 ตร.ม.
 22. 22. ผลการวิเคราะหขอมูล-พื้นที่ CHA ที่มีปญหา พื้นที่ CHA ที่อยูนอกเขตแดนประเทศไทย จ.สุรินทร 1 393-03 บ.สกลพัฒนา ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง 1,380,000 1,323,687 56,313 2 395-02 บ.ไทยสันติสุข ต.บักได อ.พนมดงรัก 2,596,689 2,574,604 22,085 3 396-01 บ.สกล ต.คะเคียน อ.กาบเชิง 1,990,000 1,958,139 31,861 4 397-03 บ.ตระเวง ต.จรัส อ.บัวเชด 4,710,000 4,660,448 49,552 5 406-02 บ.กะเลงเวก ต.เทพรักษา อ.สังขะ 1,790,000 1,775,285 14,715 6 416-03 บ.แนงมุด ต.แนงมุด อ.กาบเชิง 575,000 547,174 27,826 รวมพื้นที่ CHA นอกเขตแดนไทย จ.สุรินทร 202,352 ตารางที่ 4.29
 23. 23. พื้นที่ CHA นอกเขตแดนประเทศไทย จ.สุรินทร์ CHA 393-03 ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 1,380,000ตร.ม. พื้นที่ในเขตแดนไทย CHA 393-03 1,323,687 ตรม. พื้นที่นอกเขตแดนไทย 393-03a ขนาดพื้นที่ 44,571 ตร.ม. พื้นที่นอกเขตแดนไทย 393-03b ขนาดพื้นที่ 11,742 ตร.ม.
 24. 24. CHA 395-02 ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 2,596,689ตร.ม. พื้นที่ในเขตแดนไทย CHA 395-02 2,574,604 ตรม. พื้นที่นอกเขตแดนไทย 395-02 ขนาดพื้นที่ 22,085 ตร.ม.
 25. 25. CHA 396-01 ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 1,990,000 ตร.ม. พื้นที่ในเขตแดนไทย CHA 396-01 1,958,139 ตรม. พื้นที่นอกเขตแดนไทย 396-01 ขนาดพื้นที่ 31,861 ตร.ม.
 26. 26. CHA 397-03 ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 4,710,000 ตร.ม. พื้นที่ในเขตแดนไทย CHA 397-03 4,660,448 ตรม. พื้นที่นอกเขตแดนไทย 397-03 ขนาดพื้นที่ 49,552 ตร.ม.
 27. 27. CHA 406-02 ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 1,790,000 ตร.ม. พื้นที่ในเขตแดนไทย CHA 406-02 1,775,285 ตรม. พื้นที่นอกเขตแดนไทย 406-02 ขนาดพื้นที่ 14,715 ตร.ม.
 28. 28. CHA 416-03 ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 575,000 ตร.ม. พื้นที่ในเขตแดนไทย CHA 416-03 547,174 ตรม. พื้นที่นอกเขตแดนไทย 416-03 ขนาดพื้นที่ 27,826 ตร.ม.
 29. 29. ผลการวิเคราะหขอมูล-พื้นที่ CHA ที่มีปญหา พื้นที่ CHA ที่อยูนอกเขตแดนประเทศไทย จ.อุบลราชธานี 1 447-05 บ.คอ ต.โดมประดิษฐ อ.ย้ํายืน 3,170,000 2,850,059 319,941 2 450-01 บ.หนองแสง ต.โพนงาม อ.บุณฑริก 201,000 97,656 103,344 3 450-02 บ.หนองแสง ต.โพนงาม อ.บุณฑริก 191,000 14,177 176,823 4 454-09 เขตรักษาพันธสัตวปาโดมใหญ ต.โดมประดิษฐ อ. น้ํายืน 3,280,000 3,243,813 36,187 5 456-06 เขตรักษาพันธสัตวปาโดมใหญ ต.โดมประดิษฐ อ. น้ํายืน 1,720,000 1,674,402 45,598 6 458-01 บ.แกงเรือง ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย 1,540,000 1,333,741 206,259 7 458-02 บ.แกงเรือง ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย 2,360,000 2,255,099 104,901 8 458-03 บ.แกงเรือง ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย 2,350,000 2,311,386 38,614 9 465-01 บ.สรางหอม ต.หวยขา อ.บุณฑริก 2,090,000 2,075,040 14,960 10 465-02 บ.สรางหอม ต.หวยขา อ.บุณฑริก 1,920,000 1,828,423 91,557 11 466-01 บ.สรางหอม ต.หวยขา อ.บุณฑริก 4,090,000 3,973,080 116,920 12 482-02 บ.โนนสูง ต.โดมประดิษฐ อ.น้ํายืน 1,720,000 1,519,943 200,057 รวมพื้นที่ CHA นอกเขตแดนไทย จ.อุบลราชธานี 1,455,183 ตารางที่ 4.29
 30. 30. 1. พื้นที่ CHA 447-05 ทั้งหมด 3,170,000 ตร.ม. พื้นที่นอกเขตแดนไทย 447-05a ขนาดพื้นที่ 72,385 ตร.ม. พื้นที่นอกเขตแดนไทย 447-05b ขนาดพื้นที่ 247,556 ตร.ม. พื้นที่ในเขตแดนไทย 2,850,059 ตรม.
 31. 31. 2. พื้นที่ CHA 450-01 ทั้งหมด 201,000 ตร.ม. พื้นที่ในเขตแดนไทย 97,656 ตรม. พื้นที่นอกเขตแดนไทย 450-01a ขนาดพื้นที่ 31,870 ตร.ม. พื้นที่นอกเขตแดนไทย 450-01b ขนาดพื้นที่ 71,474 ตร.ม.
 32. 32. 3. พื้นที่ CHA 450-02 ทั้งหมด 191,000 ตร.ม. พื้นที่นอกเขตแดนไทย 450-02 ขนาดพื้นที่ 176,823 ตร.ม. พื้นที่ในเขตแดนไทย 14,177 ตรม.
 33. 33. 4. พื้นที่ CHA 454-09 ทั้งหมด 3,280,000 ตร.ม. พื้นที่นอกเขตแดนไทย 454-09 ขนาดพื้นที่ 36,187 ตร.ม. พื้นที่ในเขตแดนไทย 3,243,813 ตรม.
 34. 34. 5. พื้นที่ CHA 456-06 ทั้งหมด 1,720,000 ตร.ม. พื้นที่ในเขตแดนไทย 1,674,402 ตรม. พื้นที่นอกเขตแดนไทย 456-06a ขนาดพื้นที่ 45,598 ตร.ม.
 35. 35. 6. พื้นที่ CHA 458-01 ทั้งหมด 1,540,000 ตร.ม. พื้นที่ในเขตแดนไทย 1,333,741 ตรม. พื้นที่นอกเขตแดนไทย 458-01a ขนาดพื้นที่ 51,112 ตร.ม. พื้นที่นอกเขตแดนไทย 458-01b ขนาดพื้นที่ 155,147 ตร.ม.
 36. 36. 7. พื้นที่ CHA 458-02 ทั้งหมด 2,360,000 ตร.ม. พื้นที่ในเขตแดนไทย 2,255,099 ตรม. พื้นที่นอกเขตแดนไทย 458-02a ขนาดพื้นที่ 15,492 ตร.ม. พื้นที่นอกเขตแดนไทย 458-02b ขนาดพื้นที่ 89,409 ตร.ม.
 37. 37. 8. พื้นที่ CHA 458-03 ทั้งหมด 2,350,000 ตร.ม. พื้นที่ในเขตแดนไทย 2,311,386 ตรม. พื้นที่นอกเขตแดนไทย 458-03 ขนาดพื้นที่ 38,614 ตร.ม.
 38. 38. 9. พื้นที่ CHA 465-01 ทั้งหมด 1,920,000 ตร.ม. พื้นที่ในเขตแดนไทย 1,828,423 ตรม. พื้นที่นอกเขตแดนไทย 465-01 ขนาดพื้นที่ 14,960 ตร.ม.
 39. 39. 10. พื้นที่ CHA 465-02 ทั้งหมด 2,090,000 ตร.ม. พื้นที่ในเขตแดนไทย 2,075,040 ตรม. พื้นที่นอกเขตแดนไทย 465-02 ขนาดพื้นที่ 91,577 ตร.ม.
 40. 40. 11. พื้นที่ CHA 466-01 ทั้งหมด 4,090,000 ตร.ม. พื้นที่ในเขตแดนไทย 3,973,080 ตรม. พื้นที่นอกเขตแดนไทย 466-01 ขนาดพื้นที่ 116,920 ตร.ม.
 41. 41. 12. พื้นที่ CHA 482-02 ทั้งหมด 1,720,000 ตร.ม. พื้นที่ในเขตแดนไทย 1,519,943 ตรม. พื้นที่นอกเขตแดนไทย 482-02a ขนาดพื้นที่ 134,673 ตร.ม. พื้นที่นอกเขตแดนไทย 482-02b ขนาดพื้นที่ 65,384 ตร.ม.
 42. 42. ผลการวิเคราะหขอมูล-พื้นที่ CHA ที่มีปญหา พื้นที่ CHA ที่อยูนอกเขตแดนประเทศไทย จ.ตราด 1 211-01 บ.เจ็กลัก ต.คลองใหญ อ.คลองใหญ 879,727 858,644 21,083 2 214-01 บ.หนองยาง ต.ชําราก อ.เมือง 6,299,193 6,293,629 5,564 3 226-01 บ.หวงโสม ต.ไมรูด อ.คลองใหญ 472,200 465,371 6,829 4 230-01 บ.ตาหนึก ต.คลองใหญ อ.คลองใหญ 556,570 463,566 93,004 รวมพื้นที่ CHA นอกเขตแดนไทย จ.ตราด 126,480 ตารางที่ 4.29
 43. 43. พื้นที่ CHA นอกเขตแดนประเทศไทย จ.ตราด CHA 211-01 ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 879,727 ตร.ม. พื้นที่ในเขตแดนไทย CHA 211-01 858,644 ตรม. พื้นที่นอกเขตแดนไทย 211-01a ขนาดพื้นที่ 3,968 ตร.ม. พื้นที่นอกเขตแดนไทย 211-01c ขนาดพื้นที่ 13,555 ตร.ม. พื้นที่นอกเขตแดนไทย 211-01b ขนาดพื้นที่ 3,560 ตร.ม.
 44. 44. พื้นที่ CHA นอกเขตแดนประเทศไทย จ.ตราด CHA 214-01 ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 6,299,193 ตร.ม. พื้นที่ในเขตแดนไทย CHA 214-01 6,293,629 ตรม. พื้นที่นอกเขตแดนไทย 214-01 ขนาดพื้นที่ 5,564 ตร.ม.
 45. 45. พื้นที่ CHA นอกเขตแดนประเทศไทย จ.ตราด CHA 226-01 ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 472,200 ตร.ม. พื้นที่ในเขตแดนไทย CHA 226-01 465,371 ตรม. พื้นที่นอกเขตแดนไทย 226-01 ขนาดพื้นที่ 6,829 ตร.ม.
 46. 46. พื้นที่ CHA นอกเขตแดนประเทศไทย จ.ตราด CHA 230-01 ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 556,570 ตร.ม. พื้นที่ในเขตแดนไทย CHA 230-01 463,566 ตรม. พื้นที่นอกเขตแดนไทย 230-01a ขนาดพื้นที่ 16,906 ตร.ม. พื้นที่นอกเขตแดนไทย 230-01b ขนาดพื้นที่ 76,098 ตร.ม.
 47. 47. ผลการวิเคราะหขอมูล-พื้นที่ CHA ที่มีปญหา พื้นที่ CHA ที่อยูนอกเขตแดนประเทศไทย จ.จันทบุรี 1 317-01 บ.ซับตาเมา ต.หนองตาคง อ.โปงน้ํารอน 22,860 16,931 5,929 2 353-01 บ.สวนสม ต.สะตอน อ.สอยดาว 134,026 129,869 4,157 3 354-01 บ.คลองเมน ต.ทุงขนาน อ.สอยดาว 208,893 179,813 29,080 รวมพื้นที่ CHA นอกเขตแดนไทย จ.จันทบุรี 39,166 ตารางที่ 4.29
 48. 48. พื้นที่ CHA ที่อยู่นอกเขตแดนประเทศไทย จ.จันทบุรี พื้นที่ CHA 317_01 ขนาดพื้นที่ทั้งหมด22,860 ตร.ม. พื้นที่ในเขตแดนไทย 16,931 ตรม. พื้นที่นอกเขตแดนไทย 317-01 ขนาดพื้นที่ 5,929 ตร.ม.
 49. 49. พื้นที่ CHA 353-01 ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 134,026 ตร.ม. พื้นที่ในเขตแดนไทย 129,869 ตรม. พื้นที่นอกเขตแดนไทย 353-01 ขนาดพื้นที่ 4,157 ตร.ม.
 50. 50. CHA 354-01 ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 208,893 ตร.ม. พื้นที่นอกเขตแดนไทย CHA 354-01 ขนาดพื้นที่ 29ล080 ตร.ม. พื้นที่ในเขตแดนไทย CHA 354-01 179,813 ตรม.
 51. 51. ผลการวิเคราะหขอมูล-พื้นที่ CHA ที่มีปญหา พื้นที่ CHA ที่อยูนอกเขตแดนประเทศไทย จ.ศรีสะเกษ 1 424-02 บ.หนองหวา ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษณ 1,391,135 1,329,318 61,817 2 426-03 บ.ภูมิซรอล ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษณ 234,400 177,352 57,048 3 436-03 บ.ภูมิซรอล ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ 978,007 822,276 155,731 4 437-01 บ.โนนจําปา ต.ดงรัก อ.ภูสิงห 2,310,000 2,229,470 80,530 5 437-06 บ.โนนจําปา ต.ดงรัก อ.ภูสิงห 2,990,000 2,939,282 50,718 6 438-04 บ.โดนเอาว ต.รุง อ.กันทรลักษ 1,932,654 1,898,186 34,468 7 440-02 บ.กัณทรอมนอย ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ 1,900,000 1,749,607 159,393 8 423-02 บ.คูสี่แจ ต.ดงรัก อ.ภูสิงห 2,370,000 2,306,047 63,953 9 423-04 บ.คูสี่แจ ต.ดงรัก อ.ภูสิงห 3,650,000 3,595,106 53,894 10 423-05 บ.คูสี่แจ ต.ดงรัก อ.ภูสิงห 1,790,000 1,713,493 76,507 11 428-02 บ.ดานกลาง ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษ 1,056,743 965,726 91,017 รวมพื้นที่ CHA นอกเขตแดนไทย จ.ศรีสะเกษ 876,076 ตารางที่ 4.29
 52. 52. 1. พื้นที่ CHA นอกเขตแดนประเทศไทย จ.ศรีสะเกษ CHA 423-02 ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 2,370,000 ตร.ม. พื้นที่ในเขตแดนไทย 2,306,047 ตรม. พื้นที่นอกเขตแดนไทย 423-02 ขนาดพื้นที่ 63,953 ตร.ม.
 53. 53. พื้นที่ CHA 423-04 ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 3,650,000 ตร.ม. พื้นที่ในเขตแดนไทย 3,596,106 ตรม. พื้นที่นอกเขตแดนไทย 423-04 ขนาดพื้นที่ 53,894 ตร.ม.
 54. 54. พื้นที่ CHA 423-05 ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 1,790,000 ตร.ม. พื้นที่ในเขตแดนไทย 1,713,493 ตรม. พื้นที่นอกเขตแดนไทย 423-05 ขนาดพื้นที่ 76,507 ตร.ม.
 55. 55. CHA 424-02 ขนาดพื้นที่ทั้งหมด1,391,135 ตร.ม. พื้นที่นอกเขตแดนไทย 424-02 ขนาดพื้นที่ 61,817 ตร.ม. พื้นที่ในเขตแดนไทย CHA 424-02 1,329,318 ตรม.
 56. 56. พื้นที่ CHA 426-03 ขนาดพื้นที่ทั้งหมด234,400 ตร.ม. พื้นที่ในเขตแดนไทย 177,352 ตรม. พื้นที่นอกเขตแดนไทย 426-03 ขนาดพื้นที่ 57,048 ตร.ม.
 57. 57. พื้นที่ CHA 428-02 ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 1,056,743 ตร.ม. พื้นที่ในเขตแดนไทย 965,726 ตรม. พื้นที่นอกเขตแดนไทย 428-02b ขนาดพื้นที่ 58,601 ตร.ม. พื้นที่นอกเขตแดนไทย 428-02a ขนาดพื้นที่ 32,416 ตร.ม.
 58. 58. พื้นที่ CHA 436-03 ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 978,007 ตร.ม. พื้นที่ในเขตแดนไทย 822,276 ตรม. พื้นที่นอกเขตแดนไทย 436-03 ขนาดพื้นที่ 155,731 ตร.ม.
 59. 59. พื้นที่ CHA 437-01 ขนาดพื้นที่ทั้งหมด2,310,000 ตร.ม. พื้นที่ในเขตแดนไทย 2,229,470 ตรม. พื้นที่นอกเขตแดนไทย 437-01 ขนาดพื้นที่ 80,530 ตร.ม.
 60. 60. พื้นที่ CHA 437-06 ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 2,990,000 ตร.ม. พื้นที่ในเขตแดนไทย 2,939,282 ตรม. พื้นที่นอกเขตแดนไทย 437-06 ขนาดพื้นที่ 50,718 ตร.ม.
 61. 61. พื้นที่ CHA 438-04 ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 1,932,654 ตร.ม. พื้นที่ในเขตแดนไทย 1,898,186 ตรม. พื้นที่นอกเขตแดนไทย 438-04 ขนาดพื้นที่ 34,468 ตร.ม.
 62. 62. พื้นที่ CHA 440-02 ขนาดพื้นที่ทั้งหมด1,900,000 ตร.ม. พื้นที่ในเขตแดนไทย 1,749,607 ตรม. พื้นที่นอกเขตแดนไทย 440-02 ขนาดพื้นที่ 150,393 ตร.ม.
 63. 63. ผลการวิเคราะหขอมูล-พื้นที่ CHA ที่มีปญหา พื้นที่ CHA ที่ยังไมไดสํารวจผลกระทบ 1 TMAC ชุมพร ทาแซะ รับรอ กลุมบานบางทา 736-01 44 2 TMAC ชุมพร ทาแซะ รับรอ กลุมบานบางทา 737-01 6,642,950 3 TMAC ชุมพร ทาแซะ รับรอ กลุมบานสตง 738-01 281,697 4 TMAC นครศรีธรรม บางขัน บานลํานาว บานเคียมงาม 746-01 122 5 TMAC ยะลา กาบัง บาละ เมาะยี 762-01 566,226 6 TMAC ยะลา ธารโต คีรีเขต นครธรรม 763-01 79 7 TMAC ยะลา ธารโต คีรีเขต นครธรรม 764-01 495,353 8 TMAC ยะลา ธารโต คีรีเขต นครธรรม 765-01 63,011 9 TMAC ยะลา กาบัง บาละ คลองชิง 766-01 15,271 10 TMAC ยะลา กาบัง บาละ คลองชิง 767-01 5,199 8,069,952 หมูบาน หมายเลข CHA หมายเลข DHA ขนาดพื้นที่(ตร. ม.) ลําดับ พื้นที่ รับผิดชอบ จังหวัด อําเภอ ตําบล
 64. 64. ผลการวิเคราะหขอมูล-การจัดลําดับความเรงดวน พื้นที่ CHA ที่เหลือในพื้นที่ จ.ตราด ลําดับ อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน หมายเลข CHA หมายเลข DHA ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.) เรียงตามลําดับการประเมิน ลําดับ ความ เร่งด่วน ประโยชน์ที่ ได้รับ(มาก ไปน้อย) ส่งผลกระทบ ต่อความ มั่นคง (น้อย ไปมาก) ลําดับความ เร่งด่วน (มาก ไปน้อย) ความยากง่าย ในการปรับลด พื้นที่ (ง่ายไป ยาก) การเก็บกู้ร่วม (น้อยไปมาก) 1 คลองใหญ่ ไม้รูด ร่วมสุข 209-01 331,349 3 5 3 5 1 1 2 คลองใหญ่ ไม้รูด ร่วมสุข 209-02 78,517 3 5 3 5 1 1 3 คลองใหญ่ ไม้รูด คลองมะนาว 237-01 1,133,934 3 5 3 5 1 1 4 คลองใหญ่ ไม้รูด คลองมะนาว 237-02 1,133,322 3 5 3 5 1 1 5 คลองใหญ่ หาดเล็ก โขดทราย 248-01 418,465 2 4 1 4 1 2 6 เมือง แหลมกลัด คลองสน 261-01 158,177 2 5 2 5 2 3 7 เมือง แหลมกลัด สะพานหิน 268-03 8,958,749 2 5 2 5 2 3 8 เมือง แหลมกลัด สะพานหิน 269-01 346,592 2 5 2 5 2 3 9 เมือง แหลมกลัด สะพานหิน 270-01 579,940 2 5 2 5 2 3 10 เมือง แหลมกลัด สะพานหิน 271-01 37,900 2 5 2 5 2 3 11 คลองใหญ่ คลองใหญ่ ตาหนึก 230-01 556,570 2 5 2 6 1 4 12 คลองใหญ่ ไม้รูด ห้วงบอน 264-01 947,892 2 5 2 6 2 5 13 คลองใหญ่ หาดเล็ก คลองหิน 229-01 357,452 1 1 4 3 2 6 14 คลองใหญ่ หาดเล็ก คลองมะขาม 206-01 13,472 1 4 1 4 1 7
 65. 65. ผลการวิเคราะหขอมูล-การจัดลําดับความเรงดวน 4 1 5 1 1 1 12 12 2 11 1 1 20 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14พื้นที่ จ.ตราด 73 พื้นที่ ตารางที่ 4.30
 66. 66. 1 1 11 5 1 1 2 1 2 3 45 6 7 พื้นที่ จ.จันทบุรี 22 พื้นที่ ผลการวิเคราะหขอมูล-การจัดลําดับความเรงดวน ตารางที่ 4.31
 67. 67. 7 2 1 1 1 3 1 2 3 4 5 6 พื้นที่ จ.สระแกว 15 พื้นที่ ผลการวิเคราะหขอมูล-การจัดลําดับความเรงดวน ตารางที่ 4.32
 68. 68. 13 2 0 2 4 6 8 10 12 14 1 2 พื้นที่ จ.บุรีรัมย 15 พื้นที่ พื้นที่ จ.บุรีรัมย์ 15 พื้นที่ ผลการวิเคราะหขอมูล-การจัดลําดับความเรงดวน ตารางที่ 4.33
 69. 69. 14 1 5 2 1 1 1 2 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 พื้นที่ จ.สุรินทร 33 พื้นที่ ผลการวิเคราะหขอมูล-การจัดลําดับความเรงดวน ตารางที่ 4.34
 70. 70. 1 32 4 16 1 2 3 4 พื้นที่ จ.ศรีสะเกษ 53 พื้นที่ ผลการวิเคราะหขอมูล-การจัดลําดับความเรงดวน ตารางที่ 4.35
 71. 71. 2 1 1 1 16 12 112 15 1 12 5 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 พื้นที่ จ.อุบลราชธานี 71 พื้นที่ ผลการวิเคราะหขอมูล-การจัดลําดับความเรงดวน ตารางที่ 4.36
 72. 72. 1 1 1 2 1 2 3 4 พื้นที่ภาคเหนือ 5 จังหวัด 5 พื้นที่ ผลการวิเคราะหขอมูล-การจัดลําดับความเรงดวน ตารางที่ 4.37
 73. 73. พื้นที่ CHA ที่เหลือในประเทศไทย จํานวน 287 พื้นที่ ลําดับ จังหวัด อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน หมายเลข CHA หมายเลข DHA ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.) เรียงตามลําดับการประเมิน ลําดับ ความ เร่งด่วน ประโยชน์ ที่ได้รับ (มากไป น้อย) ส่งผล กระทบต่อ ความ มั่นคง (น้อยไป มาก) ลําดับ ความ เร่งด่วน (มากไป น้อย) ความยาก ง่ายในการ ปรับลด พื้นที่ (ง่าย ไปยาก) การเก็บกู้ ร่วม(น้อย ไปมาก) 1 สระแก้ว ตาพระยา ทัพไทย ทัพไทย 53-02 56,000 7 1 7 3 1 1 2 สระแก้ว ตาพระยา ทัพเสด็จ แสง (สะ-แง) 69-01 9,469 7 1 7 3 1 1 3 สระแก้ว ตาพระยา ตาพระยา เนินสมบูรณ์ 119-01 1,010,700 7 1 7 3 1 1 4 สระแก้ว ตาพระยา ทัพเสด็จ ทัพเสรี 139-01 560,088 7 1 7 3 1 1 5 สระแก้ว ตาพระยา ทัพไทย ทับทิมสยาม 03 188-01 56,258 7 1 7 3 1 1 6 สระแก้ว ตาพระยา ทัพไทย ทับทิมสยาม 03 188-02 44,996 7 1 7 3 1 1 7 สระแก้ว ตาพระยา ทัพไทย ทับทิมสยาม 03 188-03 101,600 7 1 7 3 1 1 8 อุบลราชธานี นํ้ายืน โดมประดิษฐ์ แปดอุ้ม 479-02 684,000 7 6 7 2 1 2 9 อุบลราชธานี นํ้ายืน โดมประดิษฐ์ แปดอุ้ม 479-03 1,210,000 7 6 7 2 1 2 10 อุบลราชธานี สิรินธร ช่องเม็ก ทุ่งหนองบัว 468-01 276,355 7 6 6 7 1 3 11 สระแก้ว ตาพระยา ตาพระยา ทัพสยาม 11-01 105,000 6 1 6 4 1 4 12 สระแก้ว ตาพระยา ตาพระยา ทัพสยาม 11-02 182,000 6 1 6 4 1 4 13 เชียงราย แม่ฟ้ าหลวง เทอดไทย พญาไพรลิทู่ 870-01 920,297 6 2 6 1 5 5 14 สระแก้ว ตาพระยา ทัพเสด็จ คลองแผง 3-01 125,000 6 4 4 4 1 6 15 อุบลราชธานี นํ้ายืน โดมประดิษฐ์ ค้อ 447-04 1,820,000 6 6 6 7 1 7 16 สระแก้ว ตาพระยา ตาพระยา เขาลูกช้าง 55-01 684,554 5 1 4 4 1 8 17 สระแก้ว โคกสูง โนนหมากมุ่น หนองจาน 27-01 150,000 5 6 3 4 1 9 18 อุตรดิตถ์ บ้านโคก บ่อเบี้ย บ่อเบี้ย 534-01 3,345,061 4 5 2 3 1 10 ผลการวิเคราะหขอมูล-การจัดลําดับความเรงดวน
 74. 74. 7 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 16 1 1 1 16 7 71 6 1 1 2 15 1 5 2 1 1 1 2 1 5 16 1 1 1 2 12 5 1 1 2 1212 2 11 1 1 20 1 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 พื้นที่ทั้งประเทศไทย 287 พื้นที่ พื้นที่ทั้งประเทศไทย 287 พื้นที่ ผลการวิเคราะหขอมูล-การจัดลําดับความเรงดวน ตารางที่ 4.38
 75. 75. ปัจจัยประกอบการพิจารณาพื้นที่ CHA ที่เหลือในประเทศไทย จํานวน 287 พื้นที่ ลําดับ จังหวัด อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน หมายเลข CHA หมายเลข DHA ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.) ปัจจัยประกอบการพิจารณา ลําดับ ความ เร่งด่ว น เคยมี ผู้ประสบ ภัย หรือไม่/ จํานวน ครั้ง จํานวน หมู่บ้าน/ ราษฎรที่ ได้รับ ผลกระทบ มีทุ่นระเบืด หรือไม่/ จํานวน จํานวนวันที่ ใช้ในการ ปฏิบัติงาน (ชุด-จํานวน คน/จํานวน วัน) การ ปฏิบัติงาน ในฤดูฝน ความยาก ง่ายในการ เดินทางเข้า สู่พื้นที่ 1 สระแก้ว ตาพระยา ทัพไทย ทัพไทย 53-02 56,000 มี/1 3/20 มี/1-100 4-16/29 ได้/ไม่เต็ม ปานกลาง 1 2 สระแก้ว ตาพระยา ทัพเสด็จ แสง (สะ-แง) 69-01 9,469 ไม่มี 2/20 มี/1-100 4-16/13 ได้/ไม่เต็ม ปานกลาง 1 3 สระแก้ว ตาพระยา ตาพระยา เนินสมบูรณ์ 119-01 1,010,700 N/A 3/300 มี/Uxo 4-16/375 ได้/ไม่เต็ม ง่าย 1 4 สระแก้ว ตาพระยา ทัพเสด็จ ทัพเสรี 139-01 560,088 ไม่มี 2/40 มี/1-150 4-16/211 ได้/ไม่เต็ม ง่าย 1 5 สระแก้ว ตาพระยา ทัพไทย ทับทิมสยาม 03 188-01 56,258 ไม่มี 2/30 มี/1-150 4-16/28 ได้/ไม่เต็ม ง่าย 1 6 สระแก้ว ตาพระยา ทัพไทย ทับทิมสยาม 03 188-02 44,996 ไม่มี 2/30 มี/1-150 1-3/23 ได้/ไม่เต็ม ง่าย 1 7 สระแก้ว ตาพระยา ทัพไทย ทับทิมสยาม 03 188-03 101,600 ไม่มี 2/20 มี/1-200 4-16/47 ได้/ไม่เต็ม ง่าย 1 8 อุบลราชธา นี นํ้ายืน โดมประดิษฐ์ แปดอุ้ม 479-02 684,000 ไม่มี 3/140 มี 5-20/131 ได้/ไม่เต็ม ง่าย 2 9 อุบลราชธา นี นํ้ายืน โดมประดิษฐ์ แปดอุ้ม 479-03 1,210,000 ไม่มี 3/140 มี 5-20/220 ได้/ไม่เต็ม ยาก 2 10 อุบลราชธา นี สิรินธร ช่องเม็ก ทุ่งหนองบัว 468-01 276,355 ไม่มี 1/10 มี 5-20/84 ได้/ไม่เต็ม ง่าย 3 11 สระแก้ว ตาพระยา ตาพระยา ทัพสยาม 11-01 105,000 ไม่มี 2/80 มี/1-40 4-16/49 ได้/ไม่เต็ม ง่าย 4 12 สระแก้ว ตาพระยา ตาพระยา ทัพสยาม 11-02 182,000 ไม่มี 2/80 มี/1-40 4-16/74 ได้/ไม่เต็ม ง่าย 4 ผลการวิเคราะหขอมูล-การพิจารณาปจจัยอื่นๆ ประกอบ
 76. 76. ผลการวิเคราะหขอมูล-พื้นที่ CHA ที่มีปญหา 1.พื้นที่ CHA ที่หนวยงานดานความมั่นคงไมใหเขาดําเนินการ 202,000 ตร.ม. 2.พื้นที่ CHA ที่มีปญหาเรื่องเสนเขตแดน (BP) 66,416,491 ตร.ม. 3.พื้นที่ CHA ที่มีปญหาเรื่องแผนที่ (MP) 360,113 ตร.ม. 4.พื้นที่ CHA ที่มีปญหาเรื่องการสํารวจที่ผิดพลาด (SP) 74,420 ตร.ม. 5.พื้นที่ CHA ที่อยูนอกเขตแดนประเทศไทย 2,773,903 ตร.ม. รวม 69,826,927 ตร.ม.
 77. 77. ผลการวิเคราะหขอมูล-พื้นที่ CHA ที่เหลือทั้งประเทศไทย พื้นที่ CHA ที่ไมสามารถดําเนินการได 1.พื้นที่ CHA ที่หนวยงานดานความมั่นคงไมใหเขาดําเนินการ 202,000 ตร.ม. 2.พื้นที่ CHA ที่มีปญหาเรื่องเสนเขตแดน (BP) 66,416,491 ตร.ม. 3.พื้นที่ CHA ที่มีปญหาเรื่องแผนที่ (MP) 360,113 ตร.ม. 4.พื้นที่ CHA ที่มีปญหาเรื่องการสํารวจที่ผิดพลาด (SP) 74,420 ตร.ม. 5.พื้นที่ CHA ที่อยูนอกเขตแดนประเทศไทย 2,773,903 ตร.ม. รวม 69,826,927 ตร.ม. พื้นที่ CHA ที่ยังไมไดสํารวจ 8,069,952 ตร.ม. พื้นที่ CHA ที่สามารถดําเนินการได 381,811,785 ตร.ม. รวมทั้งสิ้น 459,708,664 ตร.ม. ครอบคลุมพื้นที่ 18 จังหวัด
 78. 78. รูปแบบแนวทางการปฏิบัติงาน รูปแบบแนวทางการปฏิบัติงาน 1.ทําทุกจังหวัด (ตามพื้นที่รับผิดชอบของ แตละ นปท.) 2.ทําใหแลวเสร็จทีละจังหวัด (ตามพื้นที่รับผิดชอบของแตละ นปท.) 3.ทําตามลําดับความเรงดวนทั้งประเทศไทย (ไมคํานึงถึงพื้นที่รับผิดชอบของแตละ นปท.) ขอกําหนด • กําลังพลและยุทธโปกรณในการปฏิบัติงานของแตละ นปท. เทาเดิม • คาเฉลี่ยในการปรับลดพื้นที่ดวยวิธี Land release เฉลี่ยปละ 32 ตร.กม. (นปท. ละ 8 ตร.กม.)
 79. 79. 0 20 40 60 80 100 120 140 ตราด จันทบุรี สระแก้ว บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี เชียงราย/อุตรดิตถ์/น่าน เชียงใหม่ เม่อ่องสอน รูปแบบแนวทางการปฏิบัติงาน รูปแบบที่ 1 ทําทุกจังหวัด แลวเสร็จป 2560 /ป 2561 เสริมกําลังในพื้นที่ นปท.3 แลวเสร็จป 2558 /ป 2559-2561 เสริมกําลังในพื้นที่ นปท.3 แลวเสร็จป 2558 แลวเสร็จป 2561 เหลือ เหลือ เหลือ เหลือ
 80. 80. รูปแบบแนวทางการปฏิบัติงาน 0 20 40 60 80 100 120 140 ตราด จันทบุรี สระแก้ว บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี เชียงราย/อุตรดิตถ์/น่าน เชียงใหม่ เม่อ่องสอน รูปแบบที่ 2 ทําใหแลวเสร็จทีละจังหวัด แลวเสร็จป 2560 /ป 2561 เสริมกําลังในพื้นที่ นปท.3 แลวเสร็จป 2558 /ป 2559-2561 เสริมกําลังในพื้นที่ นปท.3 แลวเสร็จป 2558 แลวเสร็จป 2561 แลวเสร็จป 2561 เหลือ เหลือ เหลือ แลวเสร็จป 2558
 81. 81. 7 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 16 1 1 1 16 7 71 6 1 1 2 15 1 5 2 1 1 1 2 1 5 16 1 1 1 2 12 5 1 1 2 1212 2 11 1 1 20 1 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 พื้นที่ทั้งประเทศไทย 287 พื้นที่ พื้นที่ทั้งประเทศไทย 287 พื้นที่ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 32.076 33.006 33.185 33.562 รูปแบบแนวทางการปฏิบัติงาน รูปแบบที่ 3 ทําตามลําดับความเรงดวนทั้งประเทศไทย ลําดับที่15/30 ลําดับที่21/68 ลําดับที่21/88 ลําดับที่21/109
 82. 82. รูปแบบแนวทางการปฏิบัติงาน 0 20 40 60 80 100 120 140 ตราด จันทบุรี สระแก้ว บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี เชียงราย/อุตรดิตถ์/น่าน เชียงใหม่ เม่อ่องสอน พื้นที่ภาคใต้ พื้นที่ที่มีปัญหา รูปแบบที่แลวเสร็จทันป พ.ศ.2561 แลวเสร็จป 2560 /ป 2561 เสริมกําลังในพื้นที่ จ.อุบลฯ แลวเสร็จป 2558 /ป 2559-2561 เสริมกําลังในพื้นที่ จ.บุรีรัมย แลวเสร็จป 2558 แลวเสร็จป 2561 แลวเสร็จป 2561 ป 2559-2561 เพิ่มกําลังให นปท.3 อีก 9 เทา ป 2559-2561 จัดตั้ง นปท.5 ขึ้นกับ ทภ.4 ป 2559-2561 เพิ่มกําลังให นปท.2 อีก 2 เทา 69,826,927 ตร.ม.
 83. 83. การประชุมกลุมยอย • แผนการปฏิบัติงานปรับลดพื้นที่ CHA ของ นปท.1,2,3,4 ตั้งแตปงบประมาณ 2558-2561 มีความเหมาะสมหรือไม ควรมีการปรับปรุง แกไข หรือเพิ่มเติมอยางไร • พื้นที่ CHA ที่หนวยงานดานความมั่นคงไมอนุญาตใหเขาดําเนินการ ควรทําอยางไร • พื้นที่ CHA ที่มีปญหาเหลานี้ ควรทําอยางไร • พื้นที่ CHA ที่มีปญหาเรื่องเสนเขตแดน (BP) • พื้นที่ CHA ที่มีปญหาเรื่องแผนที่ (MP) • พื้นที่ CHA ที่มีปญหาเรื่องการสํารวจที่ผิดพลาด (SP) • พื้นที่ CHA ที่อยูนอกเขตแดนประเทศไทย • แนวทางการจัดลําดับความเรงดวน พื้นที่ CHA ในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมหรือไม ควรมีการปรับปรุง แกไข หรือเพิ่มเติมอยางไร เพื่อใหการจัดลําดับความเรงดวนมีความ ใกลเคียงขอเท็จจริงมากที่สุด • แนวทางการวางแผนการปฏิบัติงานใหแลวเสร็จทันตามอนุสัญญาออตตาวา ใน พ.ศ.2561
 84. 84. Coordination and Evaluation Division สวนประสานการปฏิบัติและประเมินผล ศูนยปฏิบัติการทุนระเบิดแหงชาติ ตอบขอคําถาม โทร.02-929-2122, โทรสาร.02-929-2002 : www.facebook.com/COED.TMAC อีเมล์ : oce_tmac@hotmail.com การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอรท อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา : 26-28 พ.ค.2556

×