การจัดทำยุทธศาสตร์การดำเนินงานทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม พ.ศ.2557 2561 28032556

341 views

Published on

บรรยายเมื่อวันที่ 28 มี.ค.2556 ณ บ้านท้ายหาดรีสอร์ท แอนด์ วอเตอร์สปอร์ต ต.ท้ายหาด อ.เมือง จ.สุมทรสงคราม

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
341
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การจัดทำยุทธศาสตร์การดำเนินงานทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม พ.ศ.2557 2561 28032556

 1. 1. ส่วนประสานการปฏิบัติและประเมินผล Coordination and Evaluation Division โทร.02-929-2122, โทรสาร.02-929-2002 : www.facebook.com/COED.TMAC อีเมล์ : oce_tmac@hotmail.com ยุทธศาสตร์การดาเนินงานทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม พ.ศ.2557-2561 โดย พันเอกสุชาต จันทรวงศ์ หัวหน้าส่วนประสานการปฏิบัติและประเมินผล ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ 28 มีนาคม 2556บ้านท้ายหาดรีสอร์ท แอนด์ วอเตอร์สปอร์ต ต.ท้ายหาด อ.เมือง จ.สุมทรสงคราม
 2. 2. สถานการณ์ทั่วไปเกี่ยวกับพื้นที่ทุ่นระเบิด พ.ศ.2543 31 ส.ค.2555 1 พ.ย.2561
 3. 3. สถานการณ์ทั่วไปเกี่ยวกับพื้นที่ทุ่นระเบิด แผนปฎิบัติงาน ปี 2556     ข้ อมูล ณ 31 ส.ค.2555
 4. 4. สถานการณ์ทั่วไปเกี่ยวกับพื้นที่ทุ่นระเบิด
 5. 5. 2,557.00 2,556.97 2,556.97 Cr 2,556.55 2,555.83 2,553.82 2,547.85 2,536.88 2,367.90 1,212.76 551.20 546.50 530.80 483.40 388.60 341.20 293.80 เฉลี่ย 47.4 ตร.กม./ปี 246.40 199.00หมดสัญญา
 6. 6. สถานการณ์ทั่วไปเกี่ยวกับพื้นที่ทุ่นระเบิด LMP 2551-2553 กราฟแสดงพืนที่ท่ปฏิบัติงานได้ ในแต่ ละปี ้ ี MF 2554 1155.14 1500ตารางกิโลเมตร 661.56 168.98 1000 LR 2555 0.03 500 0 10.97 0.42 0.72 2.01 0 5.97 0 15.7 4.7 ตร.กม. พ.ศ.2543 พ.ศ.2544 พ.ศ.2545 พ.ศ.2546 พ.ศ.2547 พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 ตร.กม. 0 0.03 0 0.42 0.72 2.01 5.97 10.97 168.98 1155.14 661.56 4.7 15.7
 7. 7. สถานการณ์ทั่วไปเกี่ยวกับพื้นที่ทุ่นระเบิด
 8. 8. สถานการณ์ทั่วไปเกี่ยวกับพื้นที่ทุ่นระเบิด
 9. 9. ปริมาณพืนที่เฉลี่ยที่ควรปลดปล่ อยได้ ในแต่ ละปี จนสินสุดสัญญา ้ ้10090 ค่าเฉลี่ยที่ตองการ 88.4 ตร.กม./ปี ้8070 41.06 ตร.กม./ปี ????605040 47.4 ตร.กม./ปี3020 นปท.1-4 (ทรัพยากรในปัจจุบน)ั10 PRO 0 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 นปท. องค์กรเอกชน
 10. 10. ขั้นตอนการจัดทายุทธศาสตร์ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ฯ แบบสอบถาม ความคิดเห็นฯ ระดับควำม ลำดับ จุดแข็ง (Strength) S.D. คิดเห็น 1 กำลังพลที่มำปฏิบัติงำนได้ สิทธิวนทวีคูณ ค่ำเลี ้ยงดู ค่ำเบี ้ยเลี ้ยง ั 4.49 0.59 เห็นด้ วย และค่ำฝ่ ำอันตรำย 2 สำมำรถดำเนินกำรปฏิบัติกำรทุ่นระเบิดเพือมนุษยธรรมได้ ครบวงจร ่ 4.07 0.55 เห็นด้ วย ตั ้งแต่ กำรฝึ กอบรม สำรวจ เตรี ยมพื ้นที่ กวำดล้ ำง และทำลำยวัตถุ ระเบิด 3 จำกบริบทตำมภำรกิจขององค์ กรในด้ ำนมนุษยธรรมถือว่ำเป็ นปั จจัย 4.04 0.52 เห็นด้ วย เสริมที่มีศักยภำพและเป็ นแรงจูงใจสำคัญที่จะสำมำรถผลักดันให้ ได้ รับควำมร่ วมมือและสนับสนุน กลุ่มตัวอย่างผูมีส่วนได้ส่วนเสี ย ้ และผูที่เกี่ยวข้อง จานวน 114 คน ้
 11. 11. ขั้นตอนการจัดทายุทธศาสตร์ กลุ่มตัวอย่ างแยกตามเพศ หญิง, 14, 12% ชาย, 100, 88%
 12. 12. ขั้นตอนการจัดทายุทธศาสตร์ กลุ่มตัวอย่ างแยกตามต้ นสังกัด กองทัพอากาศ, อื่นๆ, 6, 5% 1, 1% กองทัพเรือ, 18, กองบัญชาการ 16% กองทัพไทย, 35, 31% กองทัพบก, 54, 47%
 13. 13. ขั้นตอนการจัดทายุทธศาสตร์ องค์ กร กลุ่มตัวอย่ างแยกตามองค์ กรที่สังกัด ภาคเอกชน, อื่นๆ, 1, 1% 4, 4% ศตท., 5, 4% ศทช., 45, 39% นปท., 59, 52%
 14. 14. ขั้นตอนการจัดทายุทธศาสตร์ กลุ่มตัวอย่ างแยกตามสถานะในองค์ กร ผู้บริหาร, 32, 28% ผู้ปฎิบัติงาน, 82, 72%
 15. 15. ขั้นตอนการจัดทายุทธศาสตร์ กลุ่มตัวอย่ างแยกตามประสบการณ์ ในงาน 5 ปี ขึนไป, ้ 13, 11% 4-5 ปี , 19, 17% ไม่ ถึง 1 ปี , 37, 32% 1-3 ปี , 45, 40%
 16. 16. ขั้นตอนการจัดทายุทธศาสตร์ ระดับควำม ลำดับ จุดแข็ง (Strength) S.D. คิดเห็น 1 กำลังพลที่มำปฏิบัติงำนได้ สิทธิวนทวีคูณ ค่ำเลี ้ยงดู ค่ำเบี ้ยเลี ้ยง ั 4.49 0.59 เห็นด้ วย และค่ำฝ่ ำอันตรำย สำมำรถดำเนินกำรปฏิบัติกำรทุ่นระเบิดเพือมนุษยธรรมได้ ครบวงจร ่ เห็นด้ วย คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ฯ 2 4.07 0.55 ตั ้งแต่ กำรฝึ กอบรม สำรวจ เตรี ยมพื ้นที่ กวำดล้ ำง และทำลำยวัตถุ ระเบิด 3 จำกบริบทตำมภำรกิจขององค์ กรในด้ ำนมนุษยธรรมถือว่ำเป็ นปั จจัย 4.04 0.52 เห็นด้ วย เสริมที่มีศักยภำพและเป็ นแรงจูงใจสำคัญที่จะสำมำรถผลักดันให้ ได้ รับควำมร่ วมมือและสนับสนุน เรียบเรียง SWOT วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปาหมายหลัก ้ วัตถุประสงค์ ตัวชีวัด และ ้ ยุทธศาสตร์ นาเสนอ SWOT MATRIX ปั จจุบน ั ผู้ที่มีสวนได้ สวนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้ อง ่ ่
 17. 17. SWOT MATRIX S W O SO WO เอาโอกาสมาใช้ ปรับปรุงตนเอง T ST WT กาจัดภัยคุกคาม ลดความเสี่ยง หลีกเหลี่ยง หรือ หนี
 18. 18. SWOT MATRIXตารางที่ 6 กลยุทธ์ SO (Strength-Opportunities) –เอาโอกาสมาใช้ O1 O2 ความเจริญทางด้ าน ประเทศไทยยังคงมี ค่ าเฉลี่ย 2.50-3.00 = สัมพันธ์ กันมาก โอกาส(O) เทคโนโลยีและการ ศักยภาพและความพร้ อมใน ติดต่ อสื่อสารจะส่ งผล การสร้ างภาพลักษณ์ ท่ ดีของ ี ค่ าเฉลี่ย 1.50-2..49 = สัมพันธ์ กันปานกลาง ดีต่อการดาเนินงาน ประเทศในสายตาประชาคม ด้ านฐานข้ อมูลและ โลกจากผลการดาเนินงานที่ ค่จุดเฉลี(S) 0.50-1.49 = สัมพันธ์ กันน้ อย า แข็ง ่ ย การประชาสัมพันธ์ ผ่ านมาตามพันธกรณีท่ ลง ี ค่ าเฉลี่ย 0.00-0.49 = ไม่ สัมพันธ์ กัน (4.21) นามและให้ สัตยาบันไว้ ใน อนุสัญญาห้ ามทุ่นระเบิด สังหารบุคคล (4.00)S1 กาลังพลที่มาปฏิบัติงานได้ สิทธิวันทวีคูณ ค่ าเลียงดู ค่ าเบีย ้ ้ 1.54 1.71 เลียง และค่ าฝ่ าอันตราย (4.49) ้ (1.27) (0.95)S2 สามารถดาเนินการปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมได้ 2.28 2.28 ครบวงจร ตังแต่ การฝึ กอบรม สารวจ เตรี ยมพืนที่ กวาดล้ าง ้ ้ (0.95) (0.95) และทาลายวัตถุระเบิด (3.91)S3 จากบริ บทตามภารกิจขององค์ กรในด้ านมนุษยธรรมถือว่ า 2.14 2.71  เป็ นปั จจัยเสริ มที่มีศักยภาพและเป็ นแรงจูงใจสาคัญที่จะ (0.69) (0.48) สามารถผลักดันให้ ได้ รับความร่ วมมือและสนับสนุน (4.04)
 19. 19. วิสัยทัศน์ "พืนที่อันตรายที่ได้ รับการยืนยันว่ ามีทุ่นระเบิด ต้ องหมดไป ้ จากประเทศไทยภายในปี พ.ศ.2561 และศูนย์ ปฏิบัติการทุ่น ระเบิด แห่ งชาติต้องมี ความพร้ อมถึงขั้น เป็ นศู น ย์ กลางองค์ ความรู้ ด้ า นการปฏิ บั ติ ก ารทุ่ น ระเบิ ด เพื่ อ มนุ ษ ยธรรมใน ภูมิภาคอาเซียน ในปี 2558”
 20. 20. พันธกิจ 1. ระดมทรัพยากรทั้งปวงจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสั งคม ร่ วมดาเนินการ ปรับลดพืนทีอนตรายทีได้ รับการยืนยันว่ ามี ้ ่ั ่ ทุ่นระเบิดให้ เป็ นพืนทีปลอดภัย ้ ่ 2. พัฒนาคุณภาพและประสิ ทธิภาพของผู้ปฏิบัติงาน เครื่องมือ และยุทโธปกรณ์ ทีใช้ ในการปฏิบติงานด้ านทุ่นระเบิด ่ ั 3. พัฒนากระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานในการปรับลดพืนที่ ้ อันตรายทีได้ รับการยืนยันว่ ามีท่ ุนระเบิดอย่ างต่ อเนื่อง ่ 4. จัดการความรู้ เกียวกับการปฏิบัติด้านทุ่นระเบิดเพือ ่ ่ มนุษยธรรมทั้งปวง ทั้งในประเทศและต่ างประเทศ
 21. 21. ค่านิยมร่วม •การอุทิศตน •ความรับผิดชอบ •ความมีประสิ ทธิภาพ •การสนับสนุน •การพึงพาอาศัย ่ •ความใฝ่ รู้ •การแบ่ งปันและแลกเปลียนเรียนรู้ ่ PRO
 22. 22. วัตถุประสงค์ 1. เพือให้ เกิดความมั่นใจและเป็ นหลักประกันว่า มีทรัพยากรเพียงพอทีจะ ่ ่ ปฏิบัติงาน ปรับลดพืนทีอันตรายทีได้ รับการยืนยันว่ ามีท่ ุนระเบิดให้ ้ ่ ่ หมดได้ ภายในปี พ.ศ.2561 2. เพือให้ การปฏิบัติงานปรับลดพืนทีอนตรายทีได้ รับการยืนยันว่ ามีท่ ุน ่ ้ ่ั ่ ระเบิดเป็ นไปด้ วยความรวดเร็วอย่างมีประสิ ทธิภาพ และคุณภาพ 3. เพือให้ กระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานในการปรับลดพืนทีอนตราย ่ ้ ่ั ทีได้ รับการยืนยันว่ ามีท่ นระเบิดเป็ นกระบวนการ และวิธีการทีได้ รับ ่ ุ ่ การพัฒนาให้ มีประสิ ทธิผลเหมาะสมกับสภาพพืนที่ และได้ รับการ ้ ยอมรับจากทุกภาคส่ วน 4. เพือเตรียมความพร้ อมการเป็ นศู นย์ กลางองค์ ความรู้ ในด้ านการ ่ ปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพือมนุษยธรรมในภูมิภาคอาเซียน ่
 23. 23. เป้าหมายหลัก 1. รัฐบาลให้ ความสาคัญมีการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอต่ อการ ปฏิบัติงานให้ แล้ว เสร็จทันเวลา ภาคเอกชนให้ การบริจาคเงินหรือ สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ ทจาเป็ น ภาคสั งคม ให้ ความสาคัญและ ่ี มีความตระหนักทีจะช่ วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่ างเต็มใจ ่ 2. ผู้ปฏิบัติงานมีความเชี่ ยวชาญ มีเครื่องมือ และยุทโธปกรณ์ ทใช้ ในการ ี่ ปฏิบัติงานด้ านทุ่นระเบิดที่ทันสมัย สามารถปฏิบัติงานได้ ผลงานมาก ยิงขึน ่ ้ 3. มีกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานในการปรับลดพืนทีอันตรายทีได้ รับ ้ ่ ่ การยืนยันว่ ามีท่ ุนระเบิด ทีถูกต้ องและสามารถใช้ ในการปฏิบัติงานได้ ่ แล้วเสร็จทันเวลา 4. มีการจัดการความรู้ ด้านการปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพือมนุษยธรรมทีมี ่ ่ ประสิ ทธิภาพอยู่ในรู ปแบบมาตรฐานสากล
 24. 24. ตัวชี้วัด 1. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้ แก่ ศู นย์ ปฏิบัตการทุ่นระเบิดแห่ งชาติ เพือใช้ ใน การ ิ ่ ปฏิบัตงาน ไม่ ตากว่ าปี ละ 300 ล้ านบาท และเพิมขึนทุกปี ปี ละไม่น้อยกว่ าร้ อยละ 30 ิ ่ ่ ้ 2. ภาคเอกชนให้ การบริจาคเงิน เครื่องมือ และอุปกรณ์ ทใช้ ในการปฏิบัตงาน แก่ ่ี ิ องค์ กร ทีปฏิบัตงานด้ านทุ่นระเบิดในประเทศไทยซึ่งไม่ ว่าจะเป็ นองค์ กรของรัฐ ่ ิ องค์ กรภาคเอกชน หรือองค์ กรทีไม่ แสวงหากาไร คิดเป็ นมูลค่ าไม่ ตากว่ าปี ละ 50 ่ ่ ล้ านบาท 3. ภาคสังคมให้ ความสนใจ ให้ ความร่ วมมือ และอาสาสมัครทีจะมาช่ วยเหลือ การ ่ ปฏิบัตงานด้ วยความจริงใจ และเต็มใจเพิมมากขึน อย่ างน้ อยร้ อยละ 10 ต่ อปี ิ ่ ้ 4. พืนทีอนตรายทีได้ รับการยืนยันว่ามีท่ ุนระเบิด สามารถปรับลดให้ เป็ นพืนที่ ้ ่ั ่ ้ ปลอดภัย ได้ ไม่ น้อยกว่ า 80 ตร.กม.ต่ อปี 5. ค่ าระดับความเชื่อมันและความน่ าเชื่อถือในการปฏิบัตงานขององค์ กรทีปฏิบัตงาน ่ ิ ่ ิ ด้ านทุ่นระเบิดในประเทศไทยอยู่ในระดับมากทีสุด ่
 25. 25. ตัวชี้วัด 6. อัตราการได้ รับเชิญไปเป็ นวิทยากรพิเศษบรรยายความรู้ เกียวกับ ่ การปฏิบัติด้านทุ่นระเบิดเพือมนุษยธรรม ทั้งในและต่ างประเทศ ่ เพิมขึน ่ ้ 7. อัตราการขอเข้ าเข้ าเยียมชมพิพธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ ต่างๆ ของ ่ ิ ศู นย์ ปฏิบติการทุ่นระเบิดแห่ งชาติ เพิมขึน ั ่ ้ 8. อัตราการเข้ าชมเว็บไซต์ การจัดการความรู้ ของศู นย์ปฏิบติการทุ่น ั ระเบิดแห่ งชาติเพิมขึน ทั้งผู้ชมภายในประเทศและต่ างประเทศ ่ ้ 9. อัตราการได้ รับเชิญไปประชุม สั มมนา ด้ านวิชาการเกียวกับการ ่ ปฏิบัติด้านทุ่นระเบิดเพือมนุษยธรรมทั้งในระดับชาติและ ่ นานาชาติ เพิมขึน ่ ้
 26. 26. ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การระดมทรัพยากรในการปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การส่ งเสริมและสนับสนุนให้ องค์ กรทีปฏิบัติงานด้ านทุ่น ่ ระเบิดในประเทศไทย ภาคเอกชน และองค์ กรทีไม่ แสวงหากาไร เข้ าร่ วม ่ ปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การปรับปรุ ง จัดหา พัฒนาผู้ปฏิบัติงาน เครื่องมือ ยุทโธปกรณ์ และกระบวนวิธี ในการปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การส่ งเสริมการตลาดและการประชาสั มพันธ์ ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่ อสารเพือสนับสนุน ่ ปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การเตรี ยมความพร้ อมเป็ นศูนย์ กลางองค์ ความรู้ ด้านการ ปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพือมนุษยธรรมในภูมิภาคอาเซียน ่
 27. 27. กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การระดมทรัพยากรในการปฏิบัตงาน ิ •กลยุทธ์ ที่ 1.1 การระดมทรัพยากรจากรัฐบาล หน่ วยงานราชการที่ เกียวข้ อง ภาคเอกชน และภาคสั งคม ่ •กลยุทธ์ ที่ 1.2 การส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสั งคม และองค์ กร ทีเ่ กียวข้ อง ่ •กลยุทธ์ ที่ 1.3 การสร้ างและพัฒนากลไกในการบริหารจัดการแบบมี ส่ วนร่ วม
 28. 28. กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การส่ งเสริมและสนับสนุนให้ องค์กรที่ ปฏิบัตงานด้ านทุ่นระเบิดในประเทศไทย ภาคเอกชน และ ิ องค์กรที่ไม่ แสวงหากาไร เข้ าร่ วมปฏิบัตงาน ิ •กลยุทธ์ ที่ 2.1 เชิญชวนองค์ กรภาคเอกชน และองค์ กรทีไม่ แสวงหา ่ กาไร ทั้งในประเทศ และต่ างประเทศเข้ าร่ วมปฏิบัตงาน ิ •กลยุทธ์ ที่ 2.2 พัฒนาผู้ปฏิบัตงานขององค์ กรภาคเอกชน และองค์ กร ิ ทีไม่ แสวงหากาไร ให้ มขดความสามารถในการปฏิบัติงานปรับลด ่ ี ี พืนทีได้ ครบกระบวนการ ้ ่
 29. 29. กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การปรับปรุง จัดหา พัฒนาผู้ปฏิบัตงาน ิ เครื่องมือ ยุทโธปกรณ์ และกระบวนวิธี ในการปฏิบติงาน ั •กลยุทธ์ ที่ 3.1 การคัดสรรบุคลากรเข้ าเป็ นผู้ปฏิบัตงาน ิ •กลยุทธ์ ที่ 3.2 การฝึ กอบรมและพัฒนาผู้ปฏิบัตงาน ิ •กลยุทธ์ ที่ 3.3 การจัดหาเครื่องมือ และยุทโธปกรณ์ ในการ ปฏิบัตงาน ิ •กลยุทธ์ ที่ 3.4 การวิจยและพัฒนากระบวนการ/วิธีการในการ ั ปฏิบัตงานปรับลดพืนที่ฯ ิ ้
 30. 30. กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การส่ งเสริมการตลาดและการ ประชาสั มพันธ์ •กลยุทธ์ ที่ 4.1 การตลาดและการประชาสัมพันธ์ เชิงรุก •กลยุทธ์ ที่ 4.2 การรณรงค์ให้ รัฐบาล หน่ วยงานราชการที่ เกียวข้ อง ภาคเอกชนและภาคสังคม เล็งเห็นถึงความสาคัญ ่ ของงานด้ านทุ่นระเบิดในประเทศไทย •กลยุทธ์ ที่ 4.3 การรณรงค์และเผยแพร่ งานด้ านทุ่นระเบิดใน ประเทศไทยให้ สื่อมวลชน ได้ ตระหนักถึงความสาคัญ
 31. 31. กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาระบบสารสนเทศและการ สื่ อสารเพือสนับสนุนปฏิบัติงาน ่ •กลยุทธ์ ที่ 5.1 พัฒนาระบบสารนเทศและการสื่อสารเพือ ่ สนับสนุนการปฏิบตงานด้ านฐานข้ อมูล ั ิ •กลยุทธ์ ที่ 5.2 พัฒนาระบบสารนเทศและการสื่อสารเพือ ่ สนับสนุนการปฏิบตงานด้ านทุ่นระเบิดในพืนที่ ั ิ ้ •กลยุทธ์ ที่ 5.3 พัฒนาระบบสารนเทศและการสื่อสารเพือ ่ สนับสนุนการบริหารจัดการ
 32. 32. กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การเตรียมความพร้ อมเป็ นศูนย์ กลางองค์ ความรู้ด้านการปฏิบัตการทุ่นระเบิดเพือมนุษยธรรมในภูมิภาค ิ ่ อาเซียน •กลยุทธ์ ที่ 6.1 การจัดการความรู้ เกียวกับการปฏิบัติงานด้ านทุ่น ่ ระเบิดเพือมนุษยธรรม ่ •กลยุทธ์ ที่ 6.2 ส่ งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานด้ านการ ปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพือมนุษยธรรม ่ •กลยุทธ์ ที่ 6.3 การพัฒนาปรับปรุงสื่ อและแหล่งการเรียนรู้ เพือรองรับ ่ การเป็ นศู นย์ กลางองค์ความรู้ ด้านการปฏิบติการทุ่นระเบิดเพือ ั ่ มนุษยธรรมในภูมภาคอาเซียน ิ
 33. 33. สิ่งต้องการในวันพรุ่งนี้ •วิสัยทัศน์ ผู้ที่มีสวนได้ สวนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้ อง ่ ่ •พันธกิจ ค่ านิยมร่ วม •วัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลัก ตัวชี้วด ั •ยุทธศาสตร์ •กลยุทธ์ •โครงการฯลฯ (**********)ทบทวน ปรั บเปลี่ยน แก้ ไข เพิ่มเติม เริ่มใหม่ ในทัศนะของทุกท่ าน ผ่ านการประชุมเชิงปฏิบัตการภายในกลุ่ม ิ
 34. 34. ส่วนประสานการปฏิบัติและประเมินผลCoordination and Evaluation Division โทร.02-929-2122, โทรสาร.02-929-2002 : www.facebook.com/COED.TMAC อีเมล์ : oce_tmac@hotmail.com คาถามและข้อเสนอแนะ

×