SlideShare a Scribd company logo
1 of 28
Download to read offline

Фосилно гориво е гориво кое настанало
како резултат на хемиска преобразба на
фосили од растенија или животни.
Поради начинот на кој настанале тие се
наоѓаат во кората на земјата.
Што се фосилни горива?

Фоцилните горива се наоѓаат во кората
на земјата.

Под името фосилни горива се
опфаќаат многу различни
јаглероводороди:
Од лесно запаливиот гас Метан, го
антраценот (вид јаглен) кој е речиси
100% јаглерод.

Општо е прифатено дека фосилните
горива се создадени од фосилни
остатоци од умрени растенија и
животни, преку изложување на
топлина и притисок во Земјината
кора во текот на стотици милиони
години. Оваа биогена теорија е
претставена од Михаил Ломиносов
во 1757.

Јагленот, нафтата и гасот се наречени
фосилни горива бидејки се формирале со
фосилизацијата на остатоците на
прасториските животни и растенија. Тие
созадаваат околу 66% од вкупната
електрична енергија во светот, и 95% од
вкупната светска побарувачка енергија
(греење, транспорт, создавање струја...)
Видови фосилни горива


Нафта е запалива течност со темна до
зеленикава боја. Рафинирана и преработена, во
најголема мера нафтата се користи како
енергенс и гориво за возилата. Поради нејзината
голема побарувачка, нафтата ја нарекуваат и
„црно злато“. Јачината и квалитетот на нафтата
се мерат според бројот и застапеноста на
октаните (јаглеводородни соединенија со осум
јаглеродни атоми од редот на алканите) во
нејзиниот состав.
Нафта


Јагленот е силно согорлива црна или црно-
кафеава седиментна карпа. Се состои главно од
јаглерод, јаглеводороди како и од други
елементи, вклучувајќи сулфур. Заедно со
битумијата ја сочинуваат групата карпи позната
као каустобиолити. Настанале во текот на
геолошката историја од остатоци на вишите
растенија.
Јаглен

Јагленот е фосилно гориво кое се добива
од земјата преку јамски и површински
коп. Често поврзуван со индустриската
револуција, јагленот останува
исклучително значајно гориво.

Земниот гас (или природен гас) е
постојан придружник на нафтата. Главна
состојка на природниот гас е метанот. Се
употребува како топлински и енергетски
извор.
Гас
Светките резерви на природен гас се
проценува на 200 трилиони м³.Од овие
резерви. 50% од резервите се наоѓаат во
Русија, 20% во САД, а 30% се во Кина,
Холандија, Канада и други земји.
Природен гас претставува гас кој
значително влијае врз ефектот на стаклена
градина.

Утврдените геолошки резерви и квалитет на
фосилните горива претставуваат најзначаен дел од
енергетскиот потенцијал на секоја земја. Фосилните
горива, од геолошки аспект, се необновлив извор на
енергија и затоа треба да се сметаат како суровини од
посебно стратешко значење. Нивното искористување
мора да биде планско и рационално; треба да се
користат исклучиво во услови на оптимален
технолошки и индустриски развој, за да се избегне
нерационалното користење и неповратен губиток.
Ресурси и резерви на
фосилни горива

Усовршувањето на технологијата на
дупчење, преработката на јаглен,
нафтените шкрилци и нафтените
песоци во течни горива е од особена
важност за продолжување на векот на
траење на нафтата и гасот. Познато е
дека од еден тон на сурова нафта се
добиваат хемиски суровини кои се
еквивалентни на производите кои се
добиваат со конверзија на 15 тона
кафеав јаглен.

Во литературата се сретнуваат различни
податоци за резервите и ресурсите на
фосилните горива, зависно од степенот на
истраженост. Фосилните енергетски извори
(нафта, јаглен и природниот гас) покриваат
преку 90% од потрошувачката на примарната
енергија, овој тренд значајно нема да се
промени и во наредните 20 години.

Производство на јаглен најмногу има кај трите
водечки земји (Кина, САД и Индија). Имено, во
Кина и Индија во последните две години имаме
зголемено производство на јаглен, додека во
САД имаме незначително намалување на
производството.

Потребите и потрошувачката на нафтата и
гасот во светот постојано брзо расте во однос
на производството и утврдените геолошки
резерви. Тоа доведува до одредена
диспропорција во енергетскиот потенцијал на
одредени земји, посебно земјите кои ги
увезуваат овие енергетски суровини.

 Наоѓалиштата на нафта и гас имаат крајно
нерамномерен распоред. На просторите на
поранешниот СССР 50% од утврдените резерви се
наоѓаат во 29 наоѓалишта. Во САД 60% од утврдените
резерви на нафта се наоѓаат во 259 наоѓалишта што
сочинуваат 2% од вкупно откриените наоѓалишта.

Корисна улога:
Греење,лекови, добивање челик,
прозводство на енергија,термоелектрни..
Корисни страни

Штетна улога Испуштање на јаглерод,
сулфур и азотни
соединенија,загадувањето, киселите
дождови, ефект на стаклена градина, ...
Штетни страни


 Ефектот на стаклена градина е природен феномен што ја
загрева Земјата до околу 33 °С. Тој е предизвикан од
стакленичките гасови во атмосферата, а во моментов овој
природен ефект, е засилен од човековото делување преку
ослободување дополнителни стакленички гасови во
атмосферата. За 2,5 милиони години, Земјината клима се
променила кружејќи од ледени ери, па се до потопли
периоди. Но во последниот век, температурите на Земјата
пораснале неверојатно брзо.
Ефектот на стаклена
градина
 Откако започна индустриската револуција
Фабриките, Електраните и конечно
автомобилите преработиле големи количини
на фосилни горива како што е нафтата
испуштајќи големи количини на Јаглерод
Диоксид и други гасови во атмосферата. Овие
гасови на стаклената градина ја заробуваат
топлината на Земјата, во природно
настанатиот процес кој се нарекува Ефект на
стаклена градина. Ефектот на стаклена
градина започнува со Сонцето и енергијата
која ја зрачи на Земјата. Земјата и атмосферата
апсорбираат дел од оваа енергија, додека
остатокот се враќа назад во Вселената.
Ефект на стаклена
градина

 Киселите дождови настануваат како резултат на
отрвоните гасови а тоа е сулфур диоксид. Кон крајот
на 19 век за прв пат било забележано појава на
дождови чија pH вредност (Водороден показател) била
пониска од pH на природните дождови, односно 5,6.
Сите дождови чијашто pH вредност е пониска од 5 се
сметаат за кисели дождови. Во Македонија биле
забележани дождови со pH од околу 4. Нај кисели
дождови досега се забележани во Шкотска во 1924 со
pH 2,4.
Кисели дождови

ИЗРАБОТИЛЕ:
Сара Петрова
Магдалена Апостолова
Трифун Алексов
Кирил Темелков

More Related Content

What's hot

електрична енергија и заштеда (1) 1
електрична енергија и заштеда (1) 1електрична енергија и заштеда (1) 1
електрична енергија и заштеда (1) 1Georgina Dimova
 
алтернативни извори на енергија1
алтернативни извори на енергија1алтернативни извори на енергија1
алтернативни извори на енергија1Georgina Dimova
 
матурска проектна задача-Alternativni izvori na energija
матурска проектна задача-Alternativni izvori na energija матурска проектна задача-Alternativni izvori na energija
матурска проектна задача-Alternativni izvori na energija veljanovskamagdalena
 
Заштеда на енергија и Обновливи извори
Заштеда на енергија и Обновливи извориЗаштеда на енергија и Обновливи извори
Заштеда на енергија и Обновливи извориBobi Jordanov
 
Долгорочно планирање природни науки 5 одд
Долгорочно планирање природни науки 5 оддДолгорочно планирање природни науки 5 одд
Долгорочно планирање природни науки 5 оддBiljana CM
 
Заштеда на енергија
Заштеда на енергијаЗаштеда на енергија
Заштеда на енергијаIvica Kostadinovski
 
Заштеда на електрична енергија
Заштеда на електрична енергијаЗаштеда на електрична енергија
Заштеда на електрична енергијаFanche Jovanovska
 
личен план за професионален развој
личен план за професионален развојличен план за професионален развој
личен план за професионален развојVesna Dimitrovska
 
Загадување и заштита на животната средина
Загадување и заштита на животната срединаЗагадување и заштита на животната средина
Загадување и заштита на животната срединаMarija Nedelkovska
 
ширење на светлината IX одд- изменето
ширење на светлината IX одд- изменетоширење на светлината IX одд- изменето
ширење на светлината IX одд- изменетоJovanka Ivanova
 
рециклирање-ново
 рециклирање-ново рециклирање-ново
рециклирање-новоNela Najdoska
 
глобално затоплување и климатски промени
глобално затоплување и климатски промениглобално затоплување и климатски промени
глобално затоплување и климатски промениnina pupi
 
Геотермална енергија - Ангела Петреска
Геотермална енергија - Ангела ПетрескаГеотермална енергија - Ангела Петреска
Геотермална енергија - Ангела ПетрескаSilvana Krsteska
 
ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ ЗГРАДИ
ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ ЗГРАДИЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ ЗГРАДИ
ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ ЗГРАДИemmysof
 
загадување и заштита на животната средина
загадување и заштита на животната срединазагадување и заштита на животната средина
загадување и заштита на животната срединаAleksandar Arsovski
 
заштеда на електричната енергија михаил бојаџиски
заштеда на електричната енергија михаил бојаџискизаштеда на електричната енергија михаил бојаџиски
заштеда на електричната енергија михаил бојаџискиJovanka Ivanova
 
Безрбетни животни
Безрбетни животни Безрбетни животни
Безрбетни животни Andrijana Aleksovska
 
ГОДИШНИ ВРЕМИЊА
ГОДИШНИ ВРЕМИЊАГОДИШНИ ВРЕМИЊА
ГОДИШНИ ВРЕМИЊАIsidoraMrseska
 

What's hot (20)

електрична енергија и заштеда (1) 1
електрична енергија и заштеда (1) 1електрична енергија и заштеда (1) 1
електрична енергија и заштеда (1) 1
 
алтернативни извори на енергија1
алтернативни извори на енергија1алтернативни извори на енергија1
алтернативни извори на енергија1
 
матурска проектна задача-Alternativni izvori na energija
матурска проектна задача-Alternativni izvori na energija матурска проектна задача-Alternativni izvori na energija
матурска проектна задача-Alternativni izvori na energija
 
Заштеда на енергија и Обновливи извори
Заштеда на енергија и Обновливи извориЗаштеда на енергија и Обновливи извори
Заштеда на енергија и Обновливи извори
 
Долгорочно планирање природни науки 5 одд
Долгорочно планирање природни науки 5 оддДолгорочно планирање природни науки 5 одд
Долгорочно планирање природни науки 5 одд
 
Заштеда на енергија
Заштеда на енергијаЗаштеда на енергија
Заштеда на енергија
 
Заштеда на електрична енергија
Заштеда на електрична енергијаЗаштеда на електрична енергија
Заштеда на електрична енергија
 
фотосинтеза
фотосинтезафотосинтеза
фотосинтеза
 
личен план за професионален развој
личен план за професионален развојличен план за професионален развој
личен план за професионален развој
 
Загадување и заштита на животната средина
Загадување и заштита на животната срединаЗагадување и заштита на животната средина
Загадување и заштита на животната средина
 
ширење на светлината IX одд- изменето
ширење на светлината IX одд- изменетоширење на светлината IX одд- изменето
ширење на светлината IX одд- изменето
 
рециклирање-ново
 рециклирање-ново рециклирање-ново
рециклирање-ново
 
глобално затоплување и климатски промени
глобално затоплување и климатски промениглобално затоплување и климатски промени
глобално затоплување и климатски промени
 
Геотермална енергија - Ангела Петреска
Геотермална енергија - Ангела ПетрескаГеотермална енергија - Ангела Петреска
Геотермална енергија - Ангела Петреска
 
ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ ЗГРАДИ
ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ ЗГРАДИЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ ЗГРАДИ
ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ ЗГРАДИ
 
загадување и заштита на животната средина
загадување и заштита на животната срединазагадување и заштита на животната средина
загадување и заштита на животната средина
 
заштеда на електричната енергија михаил бојаџиски
заштеда на електричната енергија михаил бојаџискизаштеда на електричната енергија михаил бојаџиски
заштеда на електричната енергија михаил бојаџиски
 
Безрбетни животни
Безрбетни животни Безрбетни животни
Безрбетни животни
 
ГОДИШНИ ВРЕМИЊА
ГОДИШНИ ВРЕМИЊАГОДИШНИ ВРЕМИЊА
ГОДИШНИ ВРЕМИЊА
 
ДЕН И НОЌ
ДЕН И НОЌДЕН И НОЌ
ДЕН И НОЌ
 

Similar to Fosilni goriva Sara,Magdalena,Kiril i Trifun OU,,Slavco Stojmenski,, Vinica

Ivana Kalkova ,ekologija fevruari 2015
Ivana Kalkova ,ekologija fevruari 2015Ivana Kalkova ,ekologija fevruari 2015
Ivana Kalkova ,ekologija fevruari 2015Ivana Kalkova
 
глобално затоплување
глобално затоплувањеглобално затоплување
глобално затоплувањеelenakokalovska
 
глобално затоплување
глобално затоплувањеглобално затоплување
глобално затоплувањеelenakokalovska
 
глобално затоплување
глобално затоплувањеглобално затоплување
глобално затоплувањеelenakokalovska
 
глобално затоплување
глобално затоплувањеглобално затоплување
глобално затоплувањеelenakokalovska
 
Глобални климатски промени - Кристијан Домазетовски
Глобални климатски промени - Кристијан ДомазетовскиГлобални климатски промени - Кристијан Домазетовски
Глобални климатски промени - Кристијан ДомазетовскиСашо Мегленовски
 
Efekti na staklena gradina
Efekti na staklena gradinaEfekti na staklena gradina
Efekti na staklena gradinaNela Najdoska
 
Globalno zatopluvanje
Globalno zatopluvanjeGlobalno zatopluvanje
Globalno zatopluvanjegabiiiii
 
глобални климатси промени
глобални климатси промениглобални климатси промени
глобални климатси промениIvanaTalevskaCere
 
Global warming
Global warmingGlobal warming
Global warmingnatalija16
 
Presentation1 100130091558-phpapp01
Presentation1 100130091558-phpapp01Presentation1 100130091558-phpapp01
Presentation1 100130091558-phpapp01Emilija Nikolovska
 
Globalno Zatopluvanje
Globalno ZatopluvanjeGlobalno Zatopluvanje
Globalno Zatopluvanjenatalija16
 
Proek po fizika
Proek po fizikaProek po fizika
Proek po fizikasanjaj
 
биологија анастасија-боневска-Vii1-1осетливост и реагирање на растенијата на ...
биологија анастасија-боневска-Vii1-1осетливост и реагирање на растенијата на ...биологија анастасија-боневска-Vii1-1осетливост и реагирање на растенијата на ...
биологија анастасија-боневска-Vii1-1осетливост и реагирање на растенијата на ...Biljana Ilieva
 
алтернативни извори на енергија
алтернативни извори на енергијаалтернативни извори на енергија
алтернативни извори на енергијаI90rChE
 
алтернативни извори на енергија
алтернативни извори на енергијаалтернативни извори на енергија
алтернативни извори на енергијаI90rChE
 
глобални климатски промени
глобални климатски промениглобални климатски промени
глобални климатски промениCekibeast
 

Similar to Fosilni goriva Sara,Magdalena,Kiril i Trifun OU,,Slavco Stojmenski,, Vinica (20)

Ivana Kalkova ,ekologija fevruari 2015
Ivana Kalkova ,ekologija fevruari 2015Ivana Kalkova ,ekologija fevruari 2015
Ivana Kalkova ,ekologija fevruari 2015
 
Staklena gradina
Staklena gradinaStaklena gradina
Staklena gradina
 
глобално затоплување
глобално затоплувањеглобално затоплување
глобално затоплување
 
глобално затоплување
глобално затоплувањеглобално затоплување
глобално затоплување
 
глобално затоплување
глобално затоплувањеглобално затоплување
глобално затоплување
 
глобално затоплување
глобално затоплувањеглобално затоплување
глобално затоплување
 
Глобални климатски промени - Кристијан Домазетовски
Глобални климатски промени - Кристијан ДомазетовскиГлобални климатски промени - Кристијан Домазетовски
Глобални климатски промени - Кристијан Домазетовски
 
Efekti na staklena gradina
Efekti na staklena gradinaEfekti na staklena gradina
Efekti na staklena gradina
 
Globalno zatopluvanje
Globalno zatopluvanjeGlobalno zatopluvanje
Globalno zatopluvanje
 
глобални климатси промени
глобални климатси промениглобални климатси промени
глобални климатси промени
 
Global warming
Global warmingGlobal warming
Global warming
 
Global warming
Global warmingGlobal warming
Global warming
 
Presentation1 100130091558-phpapp01
Presentation1 100130091558-phpapp01Presentation1 100130091558-phpapp01
Presentation1 100130091558-phpapp01
 
Globalno Zatopluvanje
Globalno ZatopluvanjeGlobalno Zatopluvanje
Globalno Zatopluvanje
 
Proek po fizika
Proek po fizikaProek po fizika
Proek po fizika
 
Глобални климатски промени
Глобални климатски промениГлобални климатски промени
Глобални климатски промени
 
биологија анастасија-боневска-Vii1-1осетливост и реагирање на растенијата на ...
биологија анастасија-боневска-Vii1-1осетливост и реагирање на растенијата на ...биологија анастасија-боневска-Vii1-1осетливост и реагирање на растенијата на ...
биологија анастасија-боневска-Vii1-1осетливост и реагирање на растенијата на ...
 
алтернативни извори на енергија
алтернативни извори на енергијаалтернативни извори на енергија
алтернативни извори на енергија
 
алтернативни извори на енергија
алтернативни извори на енергијаалтернативни извори на енергија
алтернативни извори на енергија
 
глобални климатски промени
глобални климатски промениглобални климатски промени
глобални климатски промени
 

More from Jovanka Ivanova

настанување на ветар-Благица,Ана,Сара и марија
настанување на ветар-Благица,Ана,Сара и маријанастанување на ветар-Благица,Ана,Сара и марија
настанување на ветар-Благица,Ана,Сара и маријаJovanka Ivanova
 
Температура.Mерење на температура.Термометри - 8 одд
Температура.Mерење на температура.Термометри - 8 оддТемпература.Mерење на температура.Термометри - 8 одд
Температура.Mерење на температура.Термометри - 8 оддJovanka Ivanova
 
ултразвук,инфразвук и бучава .
ултразвук,инфразвук и бучава . ултразвук,инфразвук и бучава .
ултразвук,инфразвук и бучава . Jovanka Ivanova
 
Ултразвук и неговата примена
Ултразвук и неговата применаУлтразвук и неговата примена
Ултразвук и неговата применаJovanka Ivanova
 
Сферни огледала и добивање на лик - IX одд
 Сферни огледала и добивање на лик - IX одд Сферни огледала и добивање на лик - IX одд
Сферни огледала и добивање на лик - IX оддJovanka Ivanova
 
Добивање лик кај собирни леќи
Добивање лик кај собирни леќиДобивање лик кај собирни леќи
Добивање лик кај собирни леќиJovanka Ivanova
 
Трите Њутнови закони
Трите Њутнови закониТрите Њутнови закони
Трите Њутнови закониJovanka Ivanova
 
опасност и заштита од струен удар
опасност и заштита од струен ударопасност и заштита од струен удар
опасност и заштита од струен ударJovanka Ivanova
 
заштита од струен удар
заштита од струен ударзаштита од струен удар
заштита од струен ударJovanka Ivanova
 
значење на електричната енергија
значење на електричната енергијазначење на електричната енергија
значење на електричната енергијаJovanka Ivanova
 
адитивно и суптрактивно мешање на боите
адитивно и суптрактивно мешање на боитеадитивно и суптрактивно мешање на боите
адитивно и суптрактивно мешање на боитеJovanka Ivanova
 
конструкција на лик кај собирна лека
конструкција на лик кај собирна лекаконструкција на лик кај собирна лека
конструкција на лик кај собирна лекаJovanka Ivanova
 
дијана јовановска човечкото око како оптички уред (1)
дијана јовановска човечкото око како оптички уред (1)дијана јовановска човечкото око како оптички уред (1)
дијана јовановска човечкото око како оптички уред (1)Jovanka Ivanova
 

More from Jovanka Ivanova (14)

настанување на ветар-Благица,Ана,Сара и марија
настанување на ветар-Благица,Ана,Сара и маријанастанување на ветар-Благица,Ана,Сара и марија
настанување на ветар-Благица,Ана,Сара и марија
 
Температура.Mерење на температура.Термометри - 8 одд
Температура.Mерење на температура.Термометри - 8 оддТемпература.Mерење на температура.Термометри - 8 одд
Температура.Mерење на температура.Термометри - 8 одд
 
ултразвук,инфразвук и бучава .
ултразвук,инфразвук и бучава . ултразвук,инфразвук и бучава .
ултразвук,инфразвук и бучава .
 
Ултразвук и неговата примена
Ултразвук и неговата применаУлтразвук и неговата примена
Ултразвук и неговата примена
 
Сферни огледала и добивање на лик - IX одд
 Сферни огледала и добивање на лик - IX одд Сферни огледала и добивање на лик - IX одд
Сферни огледала и добивање на лик - IX одд
 
Добивање лик кај собирни леќи
Добивање лик кај собирни леќиДобивање лик кај собирни леќи
Добивање лик кај собирни леќи
 
Трите Њутнови закони
Трите Њутнови закониТрите Њутнови закони
Трите Њутнови закони
 
опасност и заштита од струен удар
опасност и заштита од струен ударопасност и заштита од струен удар
опасност и заштита од струен удар
 
заштита од струен удар
заштита од струен ударзаштита од струен удар
заштита од струен удар
 
значење на електричната енергија
значење на електричната енергијазначење на електричната енергија
значење на електричната енергија
 
адитивно и суптрактивно мешање на боите
адитивно и суптрактивно мешање на боитеадитивно и суптрактивно мешање на боите
адитивно и суптрактивно мешање на боите
 
конструкција на лик кај собирна лека
конструкција на лик кај собирна лекаконструкција на лик кај собирна лека
конструкција на лик кај собирна лека
 
Primena na ultrazvuk
Primena na ultrazvukPrimena na ultrazvuk
Primena na ultrazvuk
 
дијана јовановска човечкото око како оптички уред (1)
дијана јовановска човечкото око како оптички уред (1)дијана јовановска човечкото око како оптички уред (1)
дијана јовановска човечкото око како оптички уред (1)
 

Fosilni goriva Sara,Magdalena,Kiril i Trifun OU,,Slavco Stojmenski,, Vinica

 • 1.
 • 2.  Фосилно гориво е гориво кое настанало како резултат на хемиска преобразба на фосили од растенија или животни. Поради начинот на кој настанале тие се наоѓаат во кората на земјата. Што се фосилни горива?
 • 3.  Фоцилните горива се наоѓаат во кората на земјата.
 • 4.  Под името фосилни горива се опфаќаат многу различни јаглероводороди: Од лесно запаливиот гас Метан, го антраценот (вид јаглен) кој е речиси 100% јаглерод.
 • 5.  Општо е прифатено дека фосилните горива се создадени од фосилни остатоци од умрени растенија и животни, преку изложување на топлина и притисок во Земјината кора во текот на стотици милиони години. Оваа биогена теорија е претставена од Михаил Ломиносов во 1757.
 • 6.
 • 7. Јагленот, нафтата и гасот се наречени фосилни горива бидејки се формирале со фосилизацијата на остатоците на прасториските животни и растенија. Тие созадаваат околу 66% од вкупната електрична енергија во светот, и 95% од вкупната светска побарувачка енергија (греење, транспорт, создавање струја...) Видови фосилни горива
 • 8.
 • 9.  Нафта е запалива течност со темна до зеленикава боја. Рафинирана и преработена, во најголема мера нафтата се користи како енергенс и гориво за возилата. Поради нејзината голема побарувачка, нафтата ја нарекуваат и „црно злато“. Јачината и квалитетот на нафтата се мерат според бројот и застапеноста на октаните (јаглеводородни соединенија со осум јаглеродни атоми од редот на алканите) во нејзиниот состав. Нафта
 • 10.
 • 11.  Јагленот е силно согорлива црна или црно- кафеава седиментна карпа. Се состои главно од јаглерод, јаглеводороди како и од други елементи, вклучувајќи сулфур. Заедно со битумијата ја сочинуваат групата карпи позната као каустобиолити. Настанале во текот на геолошката историја од остатоци на вишите растенија. Јаглен
 • 12.  Јагленот е фосилно гориво кое се добива од земјата преку јамски и површински коп. Често поврзуван со индустриската револуција, јагленот останува исклучително значајно гориво.
 • 13.  Земниот гас (или природен гас) е постојан придружник на нафтата. Главна состојка на природниот гас е метанот. Се употребува како топлински и енергетски извор. Гас
 • 14. Светките резерви на природен гас се проценува на 200 трилиони м³.Од овие резерви. 50% од резервите се наоѓаат во Русија, 20% во САД, а 30% се во Кина, Холандија, Канада и други земји. Природен гас претставува гас кој значително влијае врз ефектот на стаклена градина.
 • 15.
 • 16. Утврдените геолошки резерви и квалитет на фосилните горива претставуваат најзначаен дел од енергетскиот потенцијал на секоја земја. Фосилните горива, од геолошки аспект, се необновлив извор на енергија и затоа треба да се сметаат како суровини од посебно стратешко значење. Нивното искористување мора да биде планско и рационално; треба да се користат исклучиво во услови на оптимален технолошки и индустриски развој, за да се избегне нерационалното користење и неповратен губиток. Ресурси и резерви на фосилни горива
 • 17.  Усовршувањето на технологијата на дупчење, преработката на јаглен, нафтените шкрилци и нафтените песоци во течни горива е од особена важност за продолжување на векот на траење на нафтата и гасот. Познато е дека од еден тон на сурова нафта се добиваат хемиски суровини кои се еквивалентни на производите кои се добиваат со конверзија на 15 тона кафеав јаглен.
 • 18.  Во литературата се сретнуваат различни податоци за резервите и ресурсите на фосилните горива, зависно од степенот на истраженост. Фосилните енергетски извори (нафта, јаглен и природниот гас) покриваат преку 90% од потрошувачката на примарната енергија, овој тренд значајно нема да се промени и во наредните 20 години.
 • 19.  Производство на јаглен најмногу има кај трите водечки земји (Кина, САД и Индија). Имено, во Кина и Индија во последните две години имаме зголемено производство на јаглен, додека во САД имаме незначително намалување на производството.
 • 20.  Потребите и потрошувачката на нафтата и гасот во светот постојано брзо расте во однос на производството и утврдените геолошки резерви. Тоа доведува до одредена диспропорција во енергетскиот потенцијал на одредени земји, посебно земјите кои ги увезуваат овие енергетски суровини.
 • 21.   Наоѓалиштата на нафта и гас имаат крајно нерамномерен распоред. На просторите на поранешниот СССР 50% од утврдените резерви се наоѓаат во 29 наоѓалишта. Во САД 60% од утврдените резерви на нафта се наоѓаат во 259 наоѓалишта што сочинуваат 2% од вкупно откриените наоѓалишта.
 • 22.  Корисна улога: Греење,лекови, добивање челик, прозводство на енергија,термоелектрни.. Корисни страни
 • 23.  Штетна улога Испуштање на јаглерод, сулфур и азотни соединенија,загадувањето, киселите дождови, ефект на стаклена градина, ... Штетни страни
 • 24.
 • 25.   Ефектот на стаклена градина е природен феномен што ја загрева Земјата до околу 33 °С. Тој е предизвикан од стакленичките гасови во атмосферата, а во моментов овој природен ефект, е засилен од човековото делување преку ослободување дополнителни стакленички гасови во атмосферата. За 2,5 милиони години, Земјината клима се променила кружејќи од ледени ери, па се до потопли периоди. Но во последниот век, температурите на Земјата пораснале неверојатно брзо. Ефектот на стаклена градина
 • 26.  Откако започна индустриската револуција Фабриките, Електраните и конечно автомобилите преработиле големи количини на фосилни горива како што е нафтата испуштајќи големи количини на Јаглерод Диоксид и други гасови во атмосферата. Овие гасови на стаклената градина ја заробуваат топлината на Земјата, во природно настанатиот процес кој се нарекува Ефект на стаклена градина. Ефектот на стаклена градина започнува со Сонцето и енергијата која ја зрачи на Земјата. Земјата и атмосферата апсорбираат дел од оваа енергија, додека остатокот се враќа назад во Вселената. Ефект на стаклена градина
 • 27.   Киселите дождови настануваат како резултат на отрвоните гасови а тоа е сулфур диоксид. Кон крајот на 19 век за прв пат било забележано појава на дождови чија pH вредност (Водороден показател) била пониска од pH на природните дождови, односно 5,6. Сите дождови чијашто pH вредност е пониска од 5 се сметаат за кисели дождови. Во Македонија биле забележани дождови со pH од околу 4. Нај кисели дождови досега се забележани во Шкотска во 1924 со pH 2,4. Кисели дождови