Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

извори на енергија

natural energy sources

 • Login to see the comments

извори на енергија

 1. 1. ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
 2. 2. Природни извори <ul><li>Природни извори се ресурси на земјата од корист за луѓето. </li></ul><ul><li>Како природни матријални ресурси од земјата се користат: воздухот, свежа та вода и почвата. </li></ul>
 3. 3. Електрична енергија од обновливи ресурси (често се нарекув аат алтернативни извори на енергија) <ul><li>О бновливи те ресурси мож ат да се замен ат како природн и во релативно краток временски период. </li></ul><ul><li>Сонцето и ветерот се обновливи ресурси кои можат да се користат како извори на енергија. </li></ul>
 4. 4. Хидроелектрани - користење на вода за да се направи енергија.
 5. 5. <ul><li>Водата во викока акумулација има енергетски потенцијал . </li></ul><ul><li>Водата е дозволено да падне под гравитацијата </li></ul><ul><li>Водата доби ва кинетичка енергија </li></ul><ul><li>К инетичка та енергија ги придвижува турбини те </li></ul><ul><li>Турбини те ги придви жува т генератори те </li></ul><ul><li>К инетичката енергија во шахтите на генераторите се претвора во електрична енергија . </li></ul>Од вода до енргија-КАКО?
 6. 7. Gravitational Mechanical Electrical
 7. 12. <ul><li>Откако браната е и градена, енергијата е речиси бесплатн а . </li></ul><ul><li>Нема загуба или загадува њ е </li></ul><ul><li>Многу посигурна од енергијата брз база на сонце и ветер. </li></ul><ul><li>Хидро-електрични те централи мож ат да ја зголем ат целосна та енергија многу брзо, за разлика од другите централи. </li></ul><ul><li>Е лектричната енергија може да бид е генериран а постојано. </li></ul>Предности
 8. 13. <ul><li>Браните да се изград ат е многу скапо. Меѓутоа, многу брани , исто така се корист ат за контрола на поплави, или за наводнување, па трошоците за градење то мож ат да се по дел ат . </li></ul><ul><li>Изградбата на големи бран и,мо ж е да поплави голема површина спротив но од речниот тек , предизвикувајќи проблеми за животните кои живеат таму . </li></ul><ul><li>Врз к валитетот и квантитетот на водата неизбе ж но влијае. </li></ul>Недостатоци
 9. 14. Слики од хидроцентрали
 10. 15. ЕНЕРГИЈА ОД ВЕТЕР -ветерници
 11. 16. Енергија од ветер <ul><li>Термините: енергијата на ветерот или силата на ветерот се користат за да се опише процесот преку кој ветерот се користи за производство на електрична енергија или механички електрична енергија. Турбини те на ветер слу ж ат за претворање на кинетичката енергија на ветерот во механичка енергија. Оваа механичка енергија може да се користат за посебни задачи (како на пример за мелење жито и пумпање вода) . И ли генератор за конвертирање на оваа механичка енергија во електрична енергија. </li></ul>
 12. 17. На кој принцип работат ветерниците? <ul><li>В етер турбина та работи спротивното на вентилаторот. Наместо да ја користи електричната енергија за да произведи ветер, вет е р турбина та го користи ветерот за производство на електрична енергија. Ветрот ги врти сечила та , ко и се вртат во шахта, што се поврзува со генератор и прави електрична енергија . Е лектрична та енергија е испратен а преку пренос и дистрибуција линии до подцентрала, потоа до дома, бизнисот и училиштата. </li></ul>
 13. 22. <ul><li>Ветер от е бесплатен, за ветерници те не треба гориво. Не произведува отпад или гасови. </li></ul><ul><li>З емјиште то под обично може уште да се користи за земјоделство. </li></ul><ul><li>Ветер фарми те мож ат да биде туристички атракции. </li></ul><ul><li>Добар начин на снабдување на енергија за оддалечените области . </li></ul>
 14. 23. <ul><li>Ветрот не е секогаш предвидлив - неколку дена нема ветер. </li></ul><ul><li>Погоден и области за фарми со ветерници се често во близина на брегот, каде што земјата е скап а . </li></ul><ul><li>Некои луѓе се чувствуваат дека покривање то на пејзажот, со овие кули е грозен. </li></ul><ul><li>М ожат да убијат птици </li></ul><ul><li>М оже да влијае на приемот на телевизијате, ако живеат во близина. </li></ul><ul><li>А ветерот генератор прави постојана бучава и дење и ноќе, што може да в е спобудали . Цела фарма на ветар прави доста рекет! </li></ul>
 15. 24. Сончева енергија
 16. 26. Соларни електроцентрали, кои може да произведува големи количини на електрична енергија наместо за една куќа.
 17. 27. Места каде што соларни електрани успесно ќе работ ат !
 18. 28. Дури во орбитата користиме соларна енергија !
 19. 29. <ul><li>Сончевата енергија е слобод на -не е по треб но гориво и не произведува отпад или загадувањето. </li></ul><ul><li>Во сончеви земји, соларна та енергија мож е да се корист и, каде што не постои лесн и начин и да се пренесе електричната енергија на далеч ните места . </li></ul>
 20. 30. <ul><li>-Н е работат ноќе. </li></ul><ul><li>- Многу е скап о да се изграда т соларни електроцентрали. </li></ul><ul><li>- Може да се не сигурни , освен ако с е во многу сончеви клим и . </li></ul>
 21. 31. <ul><li>Изработија: </li></ul><ul><li>Андреј Талевски </li></ul><ul><li>Марко Петрески </li></ul><ul><li>Луиза Николоска </li></ul><ul><li>втора-1 </li></ul>

×