SlideShare a Scribd company logo

AP4

LAS

1 of 9
Download to read offline
R epublic of the P hilippines
D epartm ent of Education
N at io n al C apit al Reg io n
Sc h o o l s D ivisio n O f f ic e o f Las Piñ as C it y
LEARNING ACTIVITY SHEETS
ARALING PANLIPUNAN 4
THIRD QUARTER
Panuto: Basahin at unawain ang bawat tanong. Itiman ang bilog
ng letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel.
1. Alin sa sumusunod ang tumutukoy sa pamahalaan?
A. Ito ay binubuo ng apat na sangay
B. Ito ay pinamumunuan ng pangalawang pangulo
C. Ito ay tumitiyak na maunlad ang ekonomiya ng isang bansa
D. Ito ay isang samahan o organisasyong political na itinataguyod ng
mga grupo ng tao na naglalayong magtatag ng kaayusan at
magpanatili ng isang sibilisadong lipunan.
2. Uri ng pamahalaang umiiral sa Pilipinas kung saan ang
pinanggagalingan ng kapangyarihan ay ang mga mamamayan
A. Monarkiya C. Awtokratiko
B. Komunista D. Demokratiko
3. Isa sa mga kahalagahan ng pamahalaan ay ang
A. Pagpapabaya sa mga likas na yaman ng bansa
B. Pagsasawalang bahala sa karapatan ng mga mamamayan
C. Pagsasagawa ng mga batas sa kapakinabangan ng mga
mayayaman
D. Pagbuo ng mga programang nakabatay sa mga pangunahing
pangangailangan ng mga mamamayan
4. Tumutukoy sa pangangasiwa ng pamahalaan sa aspetong pananalapi
upang matiyak ang pag-unlad ng ekonomiya ng bansa
A. Pagpapatupad
B. Pagbabalangkas
C. Pangangasiwa ng badyet
D. Pangangalaga sa karapatan ng mamayan
5. Alin ang hindi nagpapakita ng kahalagahan ng pamahalaan?
A. Pagpapatupad
B. Pagbabalangkas
C. Pangangasiwa ng badyet
D. Pang-aabuso sa karapatan ng mamayan sa loob at labas ng bansa
2
6. Siya ang may tungkuling tiyakin kung ang mga batas ay matapat na
naipatutupad
A. Kapitan C. Senador
B. Pangulo D. Pangalawang Pangulo
7. Ang kapangyarihan ng sangay na tagapaghukom ay pinangangasiwaan
ng mga _____________
A. Senador C. Kinatawan
B. Hukuman D. Kapitan ng Barangay
8. Alin ang wastong batayan ng isang lugar upang ito ay maging ganap na
lungsod?
A. Ito ay may sukat na 100 kilometro at may 3000 na mga
mamamayan
B. Ito ay may sukat na 50 kilometro kuwadrado at 5000 na
mamamayan
C. Ito ay may sukat na 100 kilometro kuwadrado at may 150,000
na mamamayan
D. Ito ay may sukat na aabot o higit pa sa 2000 kilometro
kuwadrado at may 250,000 na mga mamamayan
9. Sino sa sumusunod ang namumuno sa barangay?
A. Kapitan C. Alkalde
B. Pangulo D. Bise Alkalde
10. Ano ang tawag sa pinakamaliit na yunit ng pamahalaang lokal?
A. Bayan C. Lungsod
B. Barangay D. Lalawigan
11. Ang isa sa sumusunod ay dapat taglayin ng isang nagnanais na
tumakbo sa pagka-Pangulo o Pangalawang Pangulo?
A. Maraming kayamanang naitabi
B. Katutubong mamamayan ng Pilipinas
C. Nakapagsasalita ng iba’t ibang lenggwahe
D. Nakapanirahan sa Pilipinas ng kahit isang taon man lamang
12. Ano ang katangian ng ng mabuting pamumuno sa bansa?
A. Hindi dumadating kung kinakailangan
B. Nagbibigay ng tulong sa harap ng camera
C. Maaasahan at may malasakit sa mga mamamayan
D. Nagbibigay ng tulong sa mamamayan kapag may nakakakita
lamang
13. Ito ang tawag sa isang probisyon ng Saligang Batas na nagtatadhana
na maaaring pakialaman o suriin ng isang sangay ng pamahalaan ang
ginagawa ng iba
A. Veto Power C. Check and Balance
B. Impeachment D. Separation of powers
3
14. Alin ang hind batayan para sa impeachment?
A. katiwalian C. pagtataksil sa bayan
B. panunuhol D. pagsupil sa kriminalidad
15. Alin sa sumusunod ang hindi saklaw ng kapangyarihan at tungkulin ng
isang pangulo?
A. Gumanap bilang Punong Kusmander ng Sandatahang Lakas
B. Magsumite sa Kongreso ng panukalang badyet ng kita at gastos
ng pamahalaan
C. Humawak ng anumang tungkulin o negosyo sa panahon ng
kanyang panunungkulan
D. Gamitin ang kanyang veto power para pigilan ang alinmang
panukalang batas na ipinasa ng Kongreso
16. Kapag may pagsusuri at pagbabalanse ng kapangyarihan ang bawat
sangay ng pamahalaan, nangangahulugan na __________
A. Malaya ang bawat sangay
B. May pagmamalabis ang bawat sangay
C. Nanghihimasok ang mga sangay sa isa’t isa
D. Mas marami ang kapangyarihan ng isang sangay
17. Upang matiyak ang magandang kalidad ng mga bilihing pagkain at
gamot, nagtatag ang pamahalaan ng ahensiyang susubaybay sa mga
ito. Anong ahensiya ito?
A. Bureau of Customs
B. Bureau of Food and Drugs
C. Bureau of Internal Revenue
D. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources
18. Malayang paglalathala at pagbabalita ngunit ipinagbabawal ang
paghikayat sa paglabag sa batas.
A. Karapatan sa pagtitipon-tipon
B. Karapatan sa malayang pamamahayag
C. Karapatang sa paninirahan at paglalakbay
D. Karapatang mamuhay ng ligtas at mapayapa
19. Ang mga may-ari ng mga loteng napasama sa road widening ay
binayaran ng pamahalaan, Ito ay nagpapakita ng___________
A. Karapatang mamuhay
B. Karapatang pangkalusugan
C. Karapatang mamuhay ng Malaya
D. Karapatang magmay-ari at gumamit ng pagmamay-ari
4
20. Ang ahensya ng pamahalaan na nangangalaga sa Karapatan ng
pagkakapantay-pantay sa proteksiyon ng batas, mayaman o mahirap
man
A. Department of Health (DOH)
B. Department of Justice (DOJ)
C. Department of National Defense (DND)
D. Department of Interior and Local Government (DILG)
21. Ang Sangguniang Panlalawigan ay sangay ehekutibo sa lalawigan na
pinamamahalaan ng ______.
A. Alkalde C. Gabinete
B. Bise- Alkalde D. Gobernador
22. Ito ay nagpapakita ng pakikipagtulungan sa pamahalaang pambayan
A. Pagsasawalang bahala sa mga programa ng Sangguniang
Panlalawigan
B. Pagpapatupad ng mga programa sa tulong ng Sangguniang
Pambayan at Alkalde
C. Pagbibigay ng prayoridad sa mga pagsasakatuparan ng mga
programang iilan lamang ang makikinabang
D. Pakikipag-ugnayan sa mga mayayamang negosyante kahit
salungat sa pangkabuhayan ng mamamayan ang negosyong
itatayo
23. Alin dito ang hindi nagpapakita ng pagtutulungan ng pamahalaang
panlalawigan at pamahalaang pambayan?
A. Tinugon ng Gobernador ang kahilingan ng paaralan na magkaroon
ng dagdag na guro
B. Nagkaroon ng programang pangkalusugan para sa mga batang
limang taon pababa
C. Nagpupulong ang Gobernador at mga Alkalde para sa mga
programang angkop na ipatupad
D. Nasalanta ng bagyo ang isang bayan subalit walang tulong na
ibinibigay ang pamahalaang panlalawigan
24. Ahensiyang nangunguna sa pagtataguyod sa kapakanan ng mga
mamamayan sa panahon ng sakuna at kalamidad
A. PAGASA C. PHIVOLCS
B. NDRRMC D. Pag-ibig Fund
25. Ahensiya ng pamahalaan na nagbibigay tulong sa mga mamamayan
upang magkaroon ng murang pabahay
A. PSA C. GSIS
B. SSS D. Pag-ibig Fund
5
26. Batas Republikang nagbibigay sa mga bata ng natatanging proteksiyon
laban sa pang-aabuso, pagsasamantala at diskriminasyon
A. Batas Republika Blg.7160 C. Batas Republika Blg. 9262
B. Batas Republika Blg.7610 D. Batas Republika Blg. 9626
27. Alin ang hindi kasali sa serbisyong pangkalusugan ng pamahalaan?
A. Pagbabakuna C. Libreng pagpapaospital
B. Libreng edukasyon D. Complete Treatment Pack
28. Programang naglalayong marating ang pinakamahihirap na
mamamayan upang mabigyan ng kumpletong gamot lalo na sa
panahon ng pandemya
A. Pagbabakuna C. Botika ng Bayan
B. Pagpapatubig D. Feeding Program
29. Ilang taong nahinto sa pag-aaral ang ate ng iyong matalik na kaibigan
dahil sa maagang pagkawala ng kanilang ama at pagkakasakit ng
kanilang ina. Ang edad nito ay hindi na akma para sa ikaapat na
baitang. Sa paanong paraan mo matutulungan ang ate ng iyong
kaibigan na nais muling ipagpatuloy ang pag-aaral?
A. Papayuhang humanap siya ng private tutor para matuto
B. Papayuhang humanap ng magiging isponsor nito sa pag-aaral.
C. Papayuhang magtrabaho sa iskwelahan bilang tagasilbi o janitor.
D. Papayuhang kumuha ito ng PEPT o Philippine Educational
Placement Test.
30. Bilang pagtugon sa programang Education for All o Edukasyon para sa
lahat na naglalayong mapabuti ang kalidad ng edukasyon ng bawat
Pilipino, may mga programang inilunsad ang pamahalaan tulad ng
pagtulong o pagbibigay ng libreng edukasyon sa mga mahuhusay na
mag-aaral ngunit walang sapat na panustos sa pag-aaral,
Ano ang tawag dito?
A. Iskolarsyip
B. Alternative Learning System
C. K-12 Basic Education Program
D. Edukasyon para sa Indigenous people
31. Biglang pinasok at hinalughog ng kapulisan ang bahay nila Jose dahil
sa hinahanap nila ang inirereklamong kamag-anak nito. Makatwiran ba
ang kanilang ginawang paghahalughog?
A. Hindi po, dahil sa hindi kanilang bahay ang pinasok ng pulis.
B. Opo, dahil sa may sala naman sa batas ang kanilang hinahanap
C. Opo, dahil nandon naman si Josie ng ginawa ng kapulisan ang
paghahalughog
D. Hindi po, dahil hindi nasunod ang pagpapakita muna ng Search
warrant o warrant of arrest bago isinagawa ang paghahalughog
6
32. Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa mga programang
pang-imprastruktura?
A. Pagkakaroon ng monopolyo
B. Pagpapaunlad ng agrikultura
C. Pagpapatayo ng mga karagdagang tulay
D. Pangangalaga sa mga lokal na industriya at kalakal
33. Isa sa mga programang imprastruktura ay ang School-Building na
ang layunin ay ang ____________________
A. Pagpapatayo ng mga tulay
B. Pagpapatayo ng mga linya ng telepono
C. Pagpapatayo ng mga daungan at paliparan
D. Pagpapatayo ng mga paaralan sa bawat Barangay
34. Dito ipinarerehistro ang mga sasakyan upang sa gayon ay
mapangalagaan ang buhay at kaligtasan ng mga mamamayan habang
naglalakbay.
A. Land Transportation Office (LTO)
B. Philippine Statistics Authority (PSA)
C. Metropolitan Manila Development Authority (MMDA)
D. Department of Public Works and Highways o (DPWH)
35. Ano ang naidudulot ng mga programang pang-imprastruktura ng
pamahalaan sa ating bansa?
A. Nakatutulong ang mga ito sa pag-angat ng ating ekonomiya
B. Nadadagdagan ang mga mamamayang walang hanapbuhay
C. Hindi natutugunan ang pangngailangan ng mga mamamayan
D. Tumataas ang popularidad ng mga namumuno sa pamahalaan
36. Ang sumusunod ay pamantayan o mga katangiang dapat maabot para
masabing mabuti ang pamamahala ng isang organisasyon o
pamahalaan. Alin ang hindi kabilang?
A. Accountability o mataas na pagpapahalaga sa pananagutan
B. Pagkuha sa mga perang dapat ay pinakikinabangan ng
mamamayan o corruption
C. Participatory o pakikilahok ng mga mamamayan sa mga gawain
ng pamahalaan
D.Transparency o kalinawan o pagiging bukas ng mga opisyal na
ulat dokumento at komunikasyon ng pamahalaan
Ad

Recommended

More Related Content

Similar to AP4

May 28 ap10 q4 mod4_papel ng mamamayan
May 28 ap10 q4 mod4_papel ng mamamayanMay 28 ap10 q4 mod4_papel ng mamamayan
May 28 ap10 q4 mod4_papel ng mamamayanjaibongs
 
SUMMATIVE TEST IN VALUES EDUCATION.pptx
SUMMATIVE TEST IN VALUES EDUCATION.pptxSUMMATIVE TEST IN VALUES EDUCATION.pptx
SUMMATIVE TEST IN VALUES EDUCATION.pptxRouAnnNavarroza
 
Ap 1 fourth grading(first year)
Ap 1 fourth grading(first year)Ap 1 fourth grading(first year)
Ap 1 fourth grading(first year)Jerome Alvarez
 
DIAGNOSTIC TEST-AP10.pptx
DIAGNOSTIC TEST-AP10.pptxDIAGNOSTIC TEST-AP10.pptx
DIAGNOSTIC TEST-AP10.pptxAngelicaPampag
 
Modyul 17 mga suliranin, isyu, at programang pangkaunlaran
Modyul 17  mga suliranin, isyu, at programang pangkaunlaranModyul 17  mga suliranin, isyu, at programang pangkaunlaran
Modyul 17 mga suliranin, isyu, at programang pangkaunlarandionesioable
 
Ap6 ikatlong markahang pagsusulit
Ap6 ikatlong markahang pagsusulitAp6 ikatlong markahang pagsusulit
Ap6 ikatlong markahang pagsusulitFLAMINGO23
 
3rd grading character education vi
3rd grading character education vi3rd grading character education vi
3rd grading character education viEDITHA HONRADEZ
 
ESP 9 Diagnostic Test.pptx
ESP 9 Diagnostic Test.pptxESP 9 Diagnostic Test.pptx
ESP 9 Diagnostic Test.pptxDenmarkSantos5
 
EDITED-ESP9-50-items.pdf
EDITED-ESP9-50-items.pdfEDITED-ESP9-50-items.pdf
EDITED-ESP9-50-items.pdfkavikakaye
 
Modyul 1- Katuturan at kahalagahan ng Ekonomics.pdf
Modyul 1- Katuturan at kahalagahan ng Ekonomics.pdfModyul 1- Katuturan at kahalagahan ng Ekonomics.pdf
Modyul 1- Katuturan at kahalagahan ng Ekonomics.pdfEmmylouMolitoPesidas
 
Modyul 1 katuturan at kahalagahan ng ekonomics
Modyul 1 katuturan at kahalagahan ng ekonomicsModyul 1 katuturan at kahalagahan ng ekonomics
Modyul 1 katuturan at kahalagahan ng ekonomics南 睿
 
Kahalagahan ng pamahalaan
Kahalagahan ng pamahalaanKahalagahan ng pamahalaan
Kahalagahan ng pamahalaanSherwin Dulay
 
Araling Panlipunan 9 1STQ EXAM 2023-2024.docx
Araling Panlipunan 9 1STQ EXAM 2023-2024.docxAraling Panlipunan 9 1STQ EXAM 2023-2024.docx
Araling Panlipunan 9 1STQ EXAM 2023-2024.docxEllenjoyMendoza2
 

Similar to AP4 (20)

May 28 ap10 q4 mod4_papel ng mamamayan
May 28 ap10 q4 mod4_papel ng mamamayanMay 28 ap10 q4 mod4_papel ng mamamayan
May 28 ap10 q4 mod4_papel ng mamamayan
 
SUMMATIVE TEST IN VALUES EDUCATION.pptx
SUMMATIVE TEST IN VALUES EDUCATION.pptxSUMMATIVE TEST IN VALUES EDUCATION.pptx
SUMMATIVE TEST IN VALUES EDUCATION.pptx
 
Ap 1 fourth grading(first year)
Ap 1 fourth grading(first year)Ap 1 fourth grading(first year)
Ap 1 fourth grading(first year)
 
1Q_ESP9 EXAM.docx
1Q_ESP9 EXAM.docx1Q_ESP9 EXAM.docx
1Q_ESP9 EXAM.docx
 
DIAGNOSTIC TEST-AP10.pptx
DIAGNOSTIC TEST-AP10.pptxDIAGNOSTIC TEST-AP10.pptx
DIAGNOSTIC TEST-AP10.pptx
 
Modyul 17 mga suliranin, isyu, at programang pangkaunlaran
Modyul 17  mga suliranin, isyu, at programang pangkaunlaranModyul 17  mga suliranin, isyu, at programang pangkaunlaran
Modyul 17 mga suliranin, isyu, at programang pangkaunlaran
 
Ap6 ikatlong markahang pagsusulit
Ap6 ikatlong markahang pagsusulitAp6 ikatlong markahang pagsusulit
Ap6 ikatlong markahang pagsusulit
 
3rd grading character education vi
3rd grading character education vi3rd grading character education vi
3rd grading character education vi
 
Presentation1ap.pptxh
Presentation1ap.pptxhPresentation1ap.pptxh
Presentation1ap.pptxh
 
first quarter esp 9.docx
first quarter esp 9.docxfirst quarter esp 9.docx
first quarter esp 9.docx
 
Pt araling panlipunan 6 q3
Pt araling panlipunan 6 q3Pt araling panlipunan 6 q3
Pt araling panlipunan 6 q3
 
Quiz#3 2nd qtr copy
Quiz#3 2nd qtr  copyQuiz#3 2nd qtr  copy
Quiz#3 2nd qtr copy
 
TOS&TQ.2ndQuarter.docx
TOS&TQ.2ndQuarter.docxTOS&TQ.2ndQuarter.docx
TOS&TQ.2ndQuarter.docx
 
ESP 9 Diagnostic Test.pptx
ESP 9 Diagnostic Test.pptxESP 9 Diagnostic Test.pptx
ESP 9 Diagnostic Test.pptx
 
EDITED-ESP9-50-items.pdf
EDITED-ESP9-50-items.pdfEDITED-ESP9-50-items.pdf
EDITED-ESP9-50-items.pdf
 
Modyul 1- Katuturan at kahalagahan ng Ekonomics.pdf
Modyul 1- Katuturan at kahalagahan ng Ekonomics.pdfModyul 1- Katuturan at kahalagahan ng Ekonomics.pdf
Modyul 1- Katuturan at kahalagahan ng Ekonomics.pdf
 
Modyul 1 katuturan at kahalagahan ng ekonomics
Modyul 1 katuturan at kahalagahan ng ekonomicsModyul 1 katuturan at kahalagahan ng ekonomics
Modyul 1 katuturan at kahalagahan ng ekonomics
 
Kahalagahan ng pamahalaan
Kahalagahan ng pamahalaanKahalagahan ng pamahalaan
Kahalagahan ng pamahalaan
 
Araling Panlipunan 9 1STQ EXAM 2023-2024.docx
Araling Panlipunan 9 1STQ EXAM 2023-2024.docxAraling Panlipunan 9 1STQ EXAM 2023-2024.docx
Araling Panlipunan 9 1STQ EXAM 2023-2024.docx
 
PRE-TEST AP10.docx
PRE-TEST AP10.docxPRE-TEST AP10.docx
PRE-TEST AP10.docx
 

More from JonilynUbaldo1

CATCH-UP FRIDAYS-PEACE 2-Week 1-Feb.02, 2024
CATCH-UP FRIDAYS-PEACE 2-Week 1-Feb.02, 2024CATCH-UP FRIDAYS-PEACE 2-Week 1-Feb.02, 2024
CATCH-UP FRIDAYS-PEACE 2-Week 1-Feb.02, 2024JonilynUbaldo1
 
COMPREHENSIVE SEXUALITY EDUCATION.NOV.2023
COMPREHENSIVE SEXUALITY EDUCATION.NOV.2023COMPREHENSIVE SEXUALITY EDUCATION.NOV.2023
COMPREHENSIVE SEXUALITY EDUCATION.NOV.2023JonilynUbaldo1
 
DEMONSTRATION PPT IN FILIPINO 2-JAN 2024
DEMONSTRATION PPT IN FILIPINO 2-JAN 2024DEMONSTRATION PPT IN FILIPINO 2-JAN 2024
DEMONSTRATION PPT IN FILIPINO 2-JAN 2024JonilynUbaldo1
 
Q2-PPT-WEEK 8- DAY 1-JAN. 15, 2024-.pptx
Q2-PPT-WEEK 8- DAY 1-JAN. 15, 2024-.pptxQ2-PPT-WEEK 8- DAY 1-JAN. 15, 2024-.pptx
Q2-PPT-WEEK 8- DAY 1-JAN. 15, 2024-.pptxJonilynUbaldo1
 
day-3input-presentation-7national-rollout-of-cse-230214230800-5a56c94e.pptx
day-3input-presentation-7national-rollout-of-cse-230214230800-5a56c94e.pptxday-3input-presentation-7national-rollout-of-cse-230214230800-5a56c94e.pptx
day-3input-presentation-7national-rollout-of-cse-230214230800-5a56c94e.pptxJonilynUbaldo1
 
power point presentation. for grade- 2
power point presentation. for grade- 2power point presentation. for grade- 2
power point presentation. for grade- 2JonilynUbaldo1
 
All subjects power point presentation w6
All subjects power point presentation w6All subjects power point presentation w6
All subjects power point presentation w6JonilynUbaldo1
 
Q2-PPT-WEEK 1 DAY 4-11-16-2023.pptx
Q2-PPT-WEEK 1 DAY 4-11-16-2023.pptxQ2-PPT-WEEK 1 DAY 4-11-16-2023.pptx
Q2-PPT-WEEK 1 DAY 4-11-16-2023.pptxJonilynUbaldo1
 
english-Day-3-5-Week-1.pptx
english-Day-3-5-Week-1.pptxenglish-Day-3-5-Week-1.pptx
english-Day-3-5-Week-1.pptxJonilynUbaldo1
 
PPT-WEEK 7-D4AY 2-10-12-2023 -.pptx
PPT-WEEK 7-D4AY 2-10-12-2023 -.pptxPPT-WEEK 7-D4AY 2-10-12-2023 -.pptx
PPT-WEEK 7-D4AY 2-10-12-2023 -.pptxJonilynUbaldo1
 
Q4-COT PPT-June 05, 2023.
Q4-COT PPT-June 05, 2023.Q4-COT PPT-June 05, 2023.
Q4-COT PPT-June 05, 2023.JonilynUbaldo1
 
Mga Pamamaraan ng Pagpapaunlad ng Edukasyon sa Bansa.pptx
Mga Pamamaraan ng Pagpapaunlad ng Edukasyon sa Bansa.pptxMga Pamamaraan ng Pagpapaunlad ng Edukasyon sa Bansa.pptx
Mga Pamamaraan ng Pagpapaunlad ng Edukasyon sa Bansa.pptxJonilynUbaldo1
 

More from JonilynUbaldo1 (20)

CATCH-UP FRIDAYS-PEACE 2-Week 1-Feb.02, 2024
CATCH-UP FRIDAYS-PEACE 2-Week 1-Feb.02, 2024CATCH-UP FRIDAYS-PEACE 2-Week 1-Feb.02, 2024
CATCH-UP FRIDAYS-PEACE 2-Week 1-Feb.02, 2024
 
COMPREHENSIVE SEXUALITY EDUCATION.NOV.2023
COMPREHENSIVE SEXUALITY EDUCATION.NOV.2023COMPREHENSIVE SEXUALITY EDUCATION.NOV.2023
COMPREHENSIVE SEXUALITY EDUCATION.NOV.2023
 
DEMONSTRATION PPT IN FILIPINO 2-JAN 2024
DEMONSTRATION PPT IN FILIPINO 2-JAN 2024DEMONSTRATION PPT IN FILIPINO 2-JAN 2024
DEMONSTRATION PPT IN FILIPINO 2-JAN 2024
 
Q2-PPT-WEEK 8- DAY 1-JAN. 15, 2024-.pptx
Q2-PPT-WEEK 8- DAY 1-JAN. 15, 2024-.pptxQ2-PPT-WEEK 8- DAY 1-JAN. 15, 2024-.pptx
Q2-PPT-WEEK 8- DAY 1-JAN. 15, 2024-.pptx
 
day-3input-presentation-7national-rollout-of-cse-230214230800-5a56c94e.pptx
day-3input-presentation-7national-rollout-of-cse-230214230800-5a56c94e.pptxday-3input-presentation-7national-rollout-of-cse-230214230800-5a56c94e.pptx
day-3input-presentation-7national-rollout-of-cse-230214230800-5a56c94e.pptx
 
power point presentation. for grade- 2
power point presentation. for grade- 2power point presentation. for grade- 2
power point presentation. for grade- 2
 
All subjects power point presentation w6
All subjects power point presentation w6All subjects power point presentation w6
All subjects power point presentation w6
 
Q2-PPT-WEEK 1 DAY 4-11-16-2023.pptx
Q2-PPT-WEEK 1 DAY 4-11-16-2023.pptxQ2-PPT-WEEK 1 DAY 4-11-16-2023.pptx
Q2-PPT-WEEK 1 DAY 4-11-16-2023.pptx
 
english-Day-3-5-Week-1.pptx
english-Day-3-5-Week-1.pptxenglish-Day-3-5-Week-1.pptx
english-Day-3-5-Week-1.pptx
 
NOV-16.pptx
NOV-16.pptxNOV-16.pptx
NOV-16.pptx
 
PPT
PPTPPT
PPT
 
PPT-WEEK 7-D4AY 2-10-12-2023 -.pptx
PPT-WEEK 7-D4AY 2-10-12-2023 -.pptxPPT-WEEK 7-D4AY 2-10-12-2023 -.pptx
PPT-WEEK 7-D4AY 2-10-12-2023 -.pptx
 
ESP-4-WK4-
ESP-4-WK4-ESP-4-WK4-
ESP-4-WK4-
 
Q4-W5-
Q4-W5-Q4-W5-
Q4-W5-
 
Q4-COT PPT-June 05, 2023.
Q4-COT PPT-June 05, 2023.Q4-COT PPT-June 05, 2023.
Q4-COT PPT-June 05, 2023.
 
Mga Pamamaraan ng Pagpapaunlad ng Edukasyon sa Bansa.pptx
Mga Pamamaraan ng Pagpapaunlad ng Edukasyon sa Bansa.pptxMga Pamamaraan ng Pagpapaunlad ng Edukasyon sa Bansa.pptx
Mga Pamamaraan ng Pagpapaunlad ng Edukasyon sa Bansa.pptx
 
ESP-4-
ESP-4-ESP-4-
ESP-4-
 
aralin1yunit4-pptx
aralin1yunit4-pptxaralin1yunit4-pptx
aralin1yunit4-pptx
 
ESP-4.pptx
ESP-4.pptxESP-4.pptx
ESP-4.pptx
 
ESP-4-
ESP-4-ESP-4-
ESP-4-
 

Recently uploaded

ARALIN 3- TEKSTONG IMPORMATIBO12345.pptx
ARALIN 3- TEKSTONG IMPORMATIBO12345.pptxARALIN 3- TEKSTONG IMPORMATIBO12345.pptx
ARALIN 3- TEKSTONG IMPORMATIBO12345.pptxAnnTY2
 
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa PananaliksikPagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa PananaliksikEVAFECAMPANADO
 
Aralin 3-Elehiya sa Kamatayan ni Kuya.pptx
Aralin 3-Elehiya sa Kamatayan ni Kuya.pptxAralin 3-Elehiya sa Kamatayan ni Kuya.pptx
Aralin 3-Elehiya sa Kamatayan ni Kuya.pptxRoseancomia
 
ESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptxESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptx
ESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptxESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptxESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptxESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptx
ESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptxESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptxsundom95
 
Filipino Literacy 101 by Richard Bautista
Filipino Literacy 101 by Richard BautistaFilipino Literacy 101 by Richard Bautista
Filipino Literacy 101 by Richard Bautistatchrchrd
 
Ang Kahalagahan ng Wikang Filipino sa Lipunang Pilipino
Ang Kahalagahan ng Wikang Filipino sa Lipunang PilipinoAng Kahalagahan ng Wikang Filipino sa Lipunang Pilipino
Ang Kahalagahan ng Wikang Filipino sa Lipunang Pilipinojessmariejagonal
 
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docxAralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docxGENIVACANDA2
 
ESP 10 PAGGALANG SA BUHAY AT MGA ISYUNG MORAL
ESP 10 PAGGALANG SA BUHAY AT MGA ISYUNG MORALESP 10 PAGGALANG SA BUHAY AT MGA ISYUNG MORAL
ESP 10 PAGGALANG SA BUHAY AT MGA ISYUNG MORALFATIMAPARAONDA2
 
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.pptedeldearceIII
 
mga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalin
mga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalinmga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalin
mga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalinMarcChristianNicolas
 
limitasyon sa Pambansang Kita. Lesson plandocx
limitasyon sa Pambansang Kita. Lesson plandocxlimitasyon sa Pambansang Kita. Lesson plandocx
limitasyon sa Pambansang Kita. Lesson plandocxJeneferSaloritos
 
702148168-q3-Week-3-Mga-Salitang-Ginagamit-Sa-Radio-Broadcasting.pptx
702148168-q3-Week-3-Mga-Salitang-Ginagamit-Sa-Radio-Broadcasting.pptx702148168-q3-Week-3-Mga-Salitang-Ginagamit-Sa-Radio-Broadcasting.pptx
702148168-q3-Week-3-Mga-Salitang-Ginagamit-Sa-Radio-Broadcasting.pptxSandraMaeSubaan1
 
base militar.pptx lahat ng tungkol sa bm
base militar.pptx lahat ng tungkol sa bmbase militar.pptx lahat ng tungkol sa bm
base militar.pptx lahat ng tungkol sa bmRoxanneMarieCIsaac
 
3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx
3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx
3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptxAnaBeatriceAblay2
 
PAgsandal sa Ekonomiya ng Estados Unidos
PAgsandal sa Ekonomiya ng Estados UnidosPAgsandal sa Ekonomiya ng Estados Unidos
PAgsandal sa Ekonomiya ng Estados UnidosBabyJaneFajilan
 
3American and japanese period 21st century .pptx
3American and japanese period 21st century .pptx3American and japanese period 21st century .pptx
3American and japanese period 21st century .pptxArianeGraceLopez1
 
Budget of Work in AP_BOW-Q3-2024-AP-3RD.docx
Budget of Work in AP_BOW-Q3-2024-AP-3RD.docxBudget of Work in AP_BOW-Q3-2024-AP-3RD.docx
Budget of Work in AP_BOW-Q3-2024-AP-3RD.docxAntonetteZamora1
 
Grade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salita
Grade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salitaGrade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salita
Grade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salitaMariaTeresaMAlba
 
Catch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptx
Catch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptxCatch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptx
Catch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptxKyshiaSoriano
 
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o Sanaysaypptx
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o SanaysaypptxFILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o Sanaysaypptx
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o SanaysaypptxEllaBrita3
 

Recently uploaded (20)

ARALIN 3- TEKSTONG IMPORMATIBO12345.pptx
ARALIN 3- TEKSTONG IMPORMATIBO12345.pptxARALIN 3- TEKSTONG IMPORMATIBO12345.pptx
ARALIN 3- TEKSTONG IMPORMATIBO12345.pptx
 
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa PananaliksikPagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
 
Aralin 3-Elehiya sa Kamatayan ni Kuya.pptx
Aralin 3-Elehiya sa Kamatayan ni Kuya.pptxAralin 3-Elehiya sa Kamatayan ni Kuya.pptx
Aralin 3-Elehiya sa Kamatayan ni Kuya.pptx
 
ESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptxESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptx
ESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptxESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptxESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptxESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptx
ESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptxESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptx
 
Filipino Literacy 101 by Richard Bautista
Filipino Literacy 101 by Richard BautistaFilipino Literacy 101 by Richard Bautista
Filipino Literacy 101 by Richard Bautista
 
Ang Kahalagahan ng Wikang Filipino sa Lipunang Pilipino
Ang Kahalagahan ng Wikang Filipino sa Lipunang PilipinoAng Kahalagahan ng Wikang Filipino sa Lipunang Pilipino
Ang Kahalagahan ng Wikang Filipino sa Lipunang Pilipino
 
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docxAralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
 
ESP 10 PAGGALANG SA BUHAY AT MGA ISYUNG MORAL
ESP 10 PAGGALANG SA BUHAY AT MGA ISYUNG MORALESP 10 PAGGALANG SA BUHAY AT MGA ISYUNG MORAL
ESP 10 PAGGALANG SA BUHAY AT MGA ISYUNG MORAL
 
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt
 
mga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalin
mga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalinmga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalin
mga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalin
 
limitasyon sa Pambansang Kita. Lesson plandocx
limitasyon sa Pambansang Kita. Lesson plandocxlimitasyon sa Pambansang Kita. Lesson plandocx
limitasyon sa Pambansang Kita. Lesson plandocx
 
702148168-q3-Week-3-Mga-Salitang-Ginagamit-Sa-Radio-Broadcasting.pptx
702148168-q3-Week-3-Mga-Salitang-Ginagamit-Sa-Radio-Broadcasting.pptx702148168-q3-Week-3-Mga-Salitang-Ginagamit-Sa-Radio-Broadcasting.pptx
702148168-q3-Week-3-Mga-Salitang-Ginagamit-Sa-Radio-Broadcasting.pptx
 
base militar.pptx lahat ng tungkol sa bm
base militar.pptx lahat ng tungkol sa bmbase militar.pptx lahat ng tungkol sa bm
base militar.pptx lahat ng tungkol sa bm
 
3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx
3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx
3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx
 
PAgsandal sa Ekonomiya ng Estados Unidos
PAgsandal sa Ekonomiya ng Estados UnidosPAgsandal sa Ekonomiya ng Estados Unidos
PAgsandal sa Ekonomiya ng Estados Unidos
 
3American and japanese period 21st century .pptx
3American and japanese period 21st century .pptx3American and japanese period 21st century .pptx
3American and japanese period 21st century .pptx
 
Budget of Work in AP_BOW-Q3-2024-AP-3RD.docx
Budget of Work in AP_BOW-Q3-2024-AP-3RD.docxBudget of Work in AP_BOW-Q3-2024-AP-3RD.docx
Budget of Work in AP_BOW-Q3-2024-AP-3RD.docx
 
Grade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salita
Grade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salitaGrade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salita
Grade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salita
 
Catch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptx
Catch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptxCatch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptx
Catch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptx
 
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o Sanaysaypptx
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o SanaysaypptxFILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o Sanaysaypptx
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o Sanaysaypptx
 

AP4

 • 1. R epublic of the P hilippines D epartm ent of Education N at io n al C apit al Reg io n Sc h o o l s D ivisio n O f f ic e o f Las Piñ as C it y LEARNING ACTIVITY SHEETS ARALING PANLIPUNAN 4 THIRD QUARTER Panuto: Basahin at unawain ang bawat tanong. Itiman ang bilog ng letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. 1. Alin sa sumusunod ang tumutukoy sa pamahalaan? A. Ito ay binubuo ng apat na sangay B. Ito ay pinamumunuan ng pangalawang pangulo C. Ito ay tumitiyak na maunlad ang ekonomiya ng isang bansa D. Ito ay isang samahan o organisasyong political na itinataguyod ng mga grupo ng tao na naglalayong magtatag ng kaayusan at magpanatili ng isang sibilisadong lipunan. 2. Uri ng pamahalaang umiiral sa Pilipinas kung saan ang pinanggagalingan ng kapangyarihan ay ang mga mamamayan A. Monarkiya C. Awtokratiko B. Komunista D. Demokratiko 3. Isa sa mga kahalagahan ng pamahalaan ay ang A. Pagpapabaya sa mga likas na yaman ng bansa B. Pagsasawalang bahala sa karapatan ng mga mamamayan C. Pagsasagawa ng mga batas sa kapakinabangan ng mga mayayaman D. Pagbuo ng mga programang nakabatay sa mga pangunahing pangangailangan ng mga mamamayan 4. Tumutukoy sa pangangasiwa ng pamahalaan sa aspetong pananalapi upang matiyak ang pag-unlad ng ekonomiya ng bansa A. Pagpapatupad B. Pagbabalangkas C. Pangangasiwa ng badyet D. Pangangalaga sa karapatan ng mamayan 5. Alin ang hindi nagpapakita ng kahalagahan ng pamahalaan? A. Pagpapatupad B. Pagbabalangkas C. Pangangasiwa ng badyet D. Pang-aabuso sa karapatan ng mamayan sa loob at labas ng bansa
 • 2. 2 6. Siya ang may tungkuling tiyakin kung ang mga batas ay matapat na naipatutupad A. Kapitan C. Senador B. Pangulo D. Pangalawang Pangulo 7. Ang kapangyarihan ng sangay na tagapaghukom ay pinangangasiwaan ng mga _____________ A. Senador C. Kinatawan B. Hukuman D. Kapitan ng Barangay 8. Alin ang wastong batayan ng isang lugar upang ito ay maging ganap na lungsod? A. Ito ay may sukat na 100 kilometro at may 3000 na mga mamamayan B. Ito ay may sukat na 50 kilometro kuwadrado at 5000 na mamamayan C. Ito ay may sukat na 100 kilometro kuwadrado at may 150,000 na mamamayan D. Ito ay may sukat na aabot o higit pa sa 2000 kilometro kuwadrado at may 250,000 na mga mamamayan 9. Sino sa sumusunod ang namumuno sa barangay? A. Kapitan C. Alkalde B. Pangulo D. Bise Alkalde 10. Ano ang tawag sa pinakamaliit na yunit ng pamahalaang lokal? A. Bayan C. Lungsod B. Barangay D. Lalawigan 11. Ang isa sa sumusunod ay dapat taglayin ng isang nagnanais na tumakbo sa pagka-Pangulo o Pangalawang Pangulo? A. Maraming kayamanang naitabi B. Katutubong mamamayan ng Pilipinas C. Nakapagsasalita ng iba’t ibang lenggwahe D. Nakapanirahan sa Pilipinas ng kahit isang taon man lamang 12. Ano ang katangian ng ng mabuting pamumuno sa bansa? A. Hindi dumadating kung kinakailangan B. Nagbibigay ng tulong sa harap ng camera C. Maaasahan at may malasakit sa mga mamamayan D. Nagbibigay ng tulong sa mamamayan kapag may nakakakita lamang 13. Ito ang tawag sa isang probisyon ng Saligang Batas na nagtatadhana na maaaring pakialaman o suriin ng isang sangay ng pamahalaan ang ginagawa ng iba A. Veto Power C. Check and Balance B. Impeachment D. Separation of powers
 • 3. 3 14. Alin ang hind batayan para sa impeachment? A. katiwalian C. pagtataksil sa bayan B. panunuhol D. pagsupil sa kriminalidad 15. Alin sa sumusunod ang hindi saklaw ng kapangyarihan at tungkulin ng isang pangulo? A. Gumanap bilang Punong Kusmander ng Sandatahang Lakas B. Magsumite sa Kongreso ng panukalang badyet ng kita at gastos ng pamahalaan C. Humawak ng anumang tungkulin o negosyo sa panahon ng kanyang panunungkulan D. Gamitin ang kanyang veto power para pigilan ang alinmang panukalang batas na ipinasa ng Kongreso 16. Kapag may pagsusuri at pagbabalanse ng kapangyarihan ang bawat sangay ng pamahalaan, nangangahulugan na __________ A. Malaya ang bawat sangay B. May pagmamalabis ang bawat sangay C. Nanghihimasok ang mga sangay sa isa’t isa D. Mas marami ang kapangyarihan ng isang sangay 17. Upang matiyak ang magandang kalidad ng mga bilihing pagkain at gamot, nagtatag ang pamahalaan ng ahensiyang susubaybay sa mga ito. Anong ahensiya ito? A. Bureau of Customs B. Bureau of Food and Drugs C. Bureau of Internal Revenue D. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 18. Malayang paglalathala at pagbabalita ngunit ipinagbabawal ang paghikayat sa paglabag sa batas. A. Karapatan sa pagtitipon-tipon B. Karapatan sa malayang pamamahayag C. Karapatang sa paninirahan at paglalakbay D. Karapatang mamuhay ng ligtas at mapayapa 19. Ang mga may-ari ng mga loteng napasama sa road widening ay binayaran ng pamahalaan, Ito ay nagpapakita ng___________ A. Karapatang mamuhay B. Karapatang pangkalusugan C. Karapatang mamuhay ng Malaya D. Karapatang magmay-ari at gumamit ng pagmamay-ari
 • 4. 4 20. Ang ahensya ng pamahalaan na nangangalaga sa Karapatan ng pagkakapantay-pantay sa proteksiyon ng batas, mayaman o mahirap man A. Department of Health (DOH) B. Department of Justice (DOJ) C. Department of National Defense (DND) D. Department of Interior and Local Government (DILG) 21. Ang Sangguniang Panlalawigan ay sangay ehekutibo sa lalawigan na pinamamahalaan ng ______. A. Alkalde C. Gabinete B. Bise- Alkalde D. Gobernador 22. Ito ay nagpapakita ng pakikipagtulungan sa pamahalaang pambayan A. Pagsasawalang bahala sa mga programa ng Sangguniang Panlalawigan B. Pagpapatupad ng mga programa sa tulong ng Sangguniang Pambayan at Alkalde C. Pagbibigay ng prayoridad sa mga pagsasakatuparan ng mga programang iilan lamang ang makikinabang D. Pakikipag-ugnayan sa mga mayayamang negosyante kahit salungat sa pangkabuhayan ng mamamayan ang negosyong itatayo 23. Alin dito ang hindi nagpapakita ng pagtutulungan ng pamahalaang panlalawigan at pamahalaang pambayan? A. Tinugon ng Gobernador ang kahilingan ng paaralan na magkaroon ng dagdag na guro B. Nagkaroon ng programang pangkalusugan para sa mga batang limang taon pababa C. Nagpupulong ang Gobernador at mga Alkalde para sa mga programang angkop na ipatupad D. Nasalanta ng bagyo ang isang bayan subalit walang tulong na ibinibigay ang pamahalaang panlalawigan 24. Ahensiyang nangunguna sa pagtataguyod sa kapakanan ng mga mamamayan sa panahon ng sakuna at kalamidad A. PAGASA C. PHIVOLCS B. NDRRMC D. Pag-ibig Fund 25. Ahensiya ng pamahalaan na nagbibigay tulong sa mga mamamayan upang magkaroon ng murang pabahay A. PSA C. GSIS B. SSS D. Pag-ibig Fund
 • 5. 5 26. Batas Republikang nagbibigay sa mga bata ng natatanging proteksiyon laban sa pang-aabuso, pagsasamantala at diskriminasyon A. Batas Republika Blg.7160 C. Batas Republika Blg. 9262 B. Batas Republika Blg.7610 D. Batas Republika Blg. 9626 27. Alin ang hindi kasali sa serbisyong pangkalusugan ng pamahalaan? A. Pagbabakuna C. Libreng pagpapaospital B. Libreng edukasyon D. Complete Treatment Pack 28. Programang naglalayong marating ang pinakamahihirap na mamamayan upang mabigyan ng kumpletong gamot lalo na sa panahon ng pandemya A. Pagbabakuna C. Botika ng Bayan B. Pagpapatubig D. Feeding Program 29. Ilang taong nahinto sa pag-aaral ang ate ng iyong matalik na kaibigan dahil sa maagang pagkawala ng kanilang ama at pagkakasakit ng kanilang ina. Ang edad nito ay hindi na akma para sa ikaapat na baitang. Sa paanong paraan mo matutulungan ang ate ng iyong kaibigan na nais muling ipagpatuloy ang pag-aaral? A. Papayuhang humanap siya ng private tutor para matuto B. Papayuhang humanap ng magiging isponsor nito sa pag-aaral. C. Papayuhang magtrabaho sa iskwelahan bilang tagasilbi o janitor. D. Papayuhang kumuha ito ng PEPT o Philippine Educational Placement Test. 30. Bilang pagtugon sa programang Education for All o Edukasyon para sa lahat na naglalayong mapabuti ang kalidad ng edukasyon ng bawat Pilipino, may mga programang inilunsad ang pamahalaan tulad ng pagtulong o pagbibigay ng libreng edukasyon sa mga mahuhusay na mag-aaral ngunit walang sapat na panustos sa pag-aaral, Ano ang tawag dito? A. Iskolarsyip B. Alternative Learning System C. K-12 Basic Education Program D. Edukasyon para sa Indigenous people 31. Biglang pinasok at hinalughog ng kapulisan ang bahay nila Jose dahil sa hinahanap nila ang inirereklamong kamag-anak nito. Makatwiran ba ang kanilang ginawang paghahalughog? A. Hindi po, dahil sa hindi kanilang bahay ang pinasok ng pulis. B. Opo, dahil sa may sala naman sa batas ang kanilang hinahanap C. Opo, dahil nandon naman si Josie ng ginawa ng kapulisan ang paghahalughog D. Hindi po, dahil hindi nasunod ang pagpapakita muna ng Search warrant o warrant of arrest bago isinagawa ang paghahalughog
 • 6. 6 32. Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa mga programang pang-imprastruktura? A. Pagkakaroon ng monopolyo B. Pagpapaunlad ng agrikultura C. Pagpapatayo ng mga karagdagang tulay D. Pangangalaga sa mga lokal na industriya at kalakal 33. Isa sa mga programang imprastruktura ay ang School-Building na ang layunin ay ang ____________________ A. Pagpapatayo ng mga tulay B. Pagpapatayo ng mga linya ng telepono C. Pagpapatayo ng mga daungan at paliparan D. Pagpapatayo ng mga paaralan sa bawat Barangay 34. Dito ipinarerehistro ang mga sasakyan upang sa gayon ay mapangalagaan ang buhay at kaligtasan ng mga mamamayan habang naglalakbay. A. Land Transportation Office (LTO) B. Philippine Statistics Authority (PSA) C. Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) D. Department of Public Works and Highways o (DPWH) 35. Ano ang naidudulot ng mga programang pang-imprastruktura ng pamahalaan sa ating bansa? A. Nakatutulong ang mga ito sa pag-angat ng ating ekonomiya B. Nadadagdagan ang mga mamamayang walang hanapbuhay C. Hindi natutugunan ang pangngailangan ng mga mamamayan D. Tumataas ang popularidad ng mga namumuno sa pamahalaan 36. Ang sumusunod ay pamantayan o mga katangiang dapat maabot para masabing mabuti ang pamamahala ng isang organisasyon o pamahalaan. Alin ang hindi kabilang? A. Accountability o mataas na pagpapahalaga sa pananagutan B. Pagkuha sa mga perang dapat ay pinakikinabangan ng mamamayan o corruption C. Participatory o pakikilahok ng mga mamamayan sa mga gawain ng pamahalaan D.Transparency o kalinawan o pagiging bukas ng mga opisyal na ulat dokumento at komunikasyon ng pamahalaan
 • 7. 7 37. Ang Green Card ay isa sa mga programa ng punonglunsod ng Las Pinas na naglalayong mabigyan ng libreng pagpapagamot sa piling ospital ang mga lehitimong naninirahan sa lungsod. Anong uri ng programa ng lokal na pamahalaan ito? A. Programang Pabahay B. Programang Pangkalusugan C. Programang Pang-edukasyon D. Programang Pang-imprastruktura 38. Isang proyekto sa Brgy. Almazan ang pagpapatayo ng evacuation center na siyang mapagdadalhan sa mga taong inililikas sa panahon ng unos at kalamidad kaya’t, ang mga punong lalawigan, punong bayan at mga kapitan sa mga kalapit na barangay ay nagpulong para maisakatuparan ang proyektong nabanggit, Ano ang ipinahihiwatig sa ginawang kilos ng mga pinuno? A. Walang pagkakaisa ang mga namumuno B. Nais ipagmalaki ng isang namumuno ang kaniyang nagawa sa kanilang lugar na sakop C. May pagtutulungan ang iba’t-ibang antas ng pamahalaan para sa ikabubuti ng mamamayan. D. Nais lamang ng mga namumuno na maipakita ang kanilang kakayahan at kapangyarihan 39. Sa iyong paglalakad pauwi sa inyong bahay ay nasaksihan mo ang banggaan ng dalawang sasakyan, Ano ang dapat mong gawin? A. Tumakbo ng mabilis pauwi sa bahay. B. Tumawag ng traffic enforcer o pulis. C. Mag usisa kung aling sasakyan ay may higit na pinsala. D. Kuhanan ng picture ang pangyayari at ikuwento sa kapamilya 40. Suliranin ng bansa ang kakulangan sa enerhiya. Paano ka makatutulong sa paglutas ng problemang ito? A. Magtipid sa paggamit ng kuryente B. Hayaang lumala ang problema para sumikat ang bansa C. Hayaang lutasin ng pamahalaan ang problema ng bansa D. Gamitin ng sabay-sabay ang mga kagamitang de-kuryente
 • 8. 8 Susi sa Pagwawasto 1. D 21 D 2 D 22 B 3 D 23 D 4 C 24 B 5 D 25 D 6 B 26 B 7 B 27 B 8 C 28 A 9 A 29 D 10 B 30 A 11 B 31 D 12 C 32 A 13 C 33 D 14 D 34 A 15 C 35 A 16 B 36 B 17 B 37 B 18 B 38 C 19 D 39 B 20 B 40 A
 • 9. 9