Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Det språkutvecklande 
klassrummet 
Hanna Stehagen 
Trelleborg 
2014-09-25
Föreläsningens innehåll 
• Varför vi måste arbeta språkutvecklande i skolans alla ämnen. 
• Vilka teorier som ligger till ...
Språkutvecklande arbetssätt i alla 
ämnen – varför?
Språkutvecklingsarbete i alla ämnen – 
varför? 
•Skolspråket/läsförståelsen bör vara föremål för kontinuerlig 
utveckling ...
Nyckelkompetenser 
Skolverket 
Greppa språket 2011
Litteracitetsbegreppet 2.0 
• Förmågan att förstå och använda språket i tal och skrift i så 
många situationer och sammanh...
HUR TÄNKER MAN SPRÅKUTVECKLANDE?
Det sociokulturella perspektivet 
Grafik: Joachim Thornström
Den viktiga förförståelsen 
”Det är den personliga erfarenheten hos den som 
ska undervisas som utgör grunden för det 
ped...
En öppen inledande frågeställning 
Tänk dig samhället om 100 år. Går det egentligen? Det kan vara svårt, för om 100 år lev...
Cummins fyrfältare
Bygga broar 
Konkret 
tänkande/ 
Konkret 
språk/ 
elevens 
värld 
Abstrakt 
tänkande/ 
abstrakt 
språk/ 
textens värld 
”A...
Vardagsspråk och skolspråk 
Illustration: Maria 
Bjerregaard
Så varför språkutvecklande arbetssätt? 
• Utan ett fungerande och genreadekvat skolspråk blir det 
svårt att inhämta kunsk...
En övning i nyhetsspråk 
Diskutera tillsammans i grupp, jämför meningarna med språket 
i notisen och skriv sedan meningarn...
ATT PLANERA FÖR SPRÅKUTVECKLANDE 
UNDERVISNING
Vad är språkutvecklande undervisning? 
Enligt Meltzer och Hamann (2005) bör en lärare… 
• Initiera och ge utrymme för disk...
SIOP - Sheltered Instruction Observation 
Protocol 
En checklista för lektionsplanering 
• utgå från elevernas förförståel...
Forts. SIOP 
• ger rikligt med feedback och återkopplar och bygger vidare 
på det eleverna säger. 
• ser till att begreppe...
Lektions- och språkmål 
Tydliga mål och instruktioner ger eleverna den känsla av kontroll 
de behöver för att lärproces...
Bedömningsmatris till lektion (Hi) 
Ur Skolverkets 
Bedömningsaspekter 
Resonemang: 
Vad som 
orsakade den 
franska 
revol...
Framgångsrik läs- och skrivundervisning
Framgångsrik läs- och skrivundervisning 
Präglas enligt Catharina Tjernberg (Framgångsrik läs- och skrivundervisning, 
201...
…fortsättning 
•Undervisning i läsförståelsestrategier genom lärarens modellering 
•Tydlig progression från det muntliga (...
FRAMGÅNGSRIK LÄSNING
Reciprok undervisning
Reciprok undervisning (Palinscar och 
Brown) 
•Att förutspå – Genre/texttyp, innehåll och språk utifrån titlar, 
underrubr...
Att förutspå 
Språkmål: Reflektera över bilden samt formulera sina 
tankar och hypoteser i tal och skrift.
Skrivmall 
När jag studerar bilden känner jag ……………………………………………… 
Jag tror att personen på bilden är.........................
Att reda ut 
Historieätarna ”Den oskarianska eran” 
Innehåll och struktur John Grays Män är från mars, Kvinnor från 
Venus...
Textkopplingar 
Tankens mosaik, 2003
Lektionsexempel: Kommunismens terror 
Mål: Att förstå hur kritiken mot kommunismen kommer till uttryck 
i Karin Boyes Kall...
Arbetsgång för formativt 
läsförståelsearbete i klassrummet 
Handout 1
FRAMGÅNGSRIKT SKRIVANDE
Cirkelmodellen
Läsande och skrivande – Från 
förförståelsearbete till genreskrivande 
Ett exempel
Tema: ”Att vara ny” 
1. Vi gör en övning som heter "Ny i skolan". Tänk dig att du kommer ny till en klass. Hur känner 
du ...
Forts. ”Att vara ny” 
4. Gemensam diskussion utifrån elevernas samtal. 
5. Att diskutera före läsning av text 2: Känns det...
Slutuppgift: ”Att vara ny” (fas 4) 
Liksom Wiktoria och Elliot säger forskaren Samuel West att det är bra att ligga lite l...
Skrivmall till krönikan ”Att vara ny” (fas 3) 
Titel: Att vara ny - så lyckas du! 
För ett par veckor sedan var det dags ...
Forts skrivmall 
Forskaren Samuel West hävdar att det är viktigt att ........................................................
Ett lektionsupplägg enligt fyrfältaren 
Presentatio 
n av tema: 
mål och 
syfte 
Inledande 
frågeställni 
ng/ 
brainstormi...
FLER KLASSRUMSAKTIVITETER
Öppna frågor 
Diskussion i svenska och sva om språklig variation: 
• Varför tror du man talar olika inom ett och samma spr...
Stöttning 
Visualisera nyckelbegrepp med Wordle:
Stöttning 
Grafiska tankemodeller – Venndiagrammet visualiserar likheter 
och skillnader mellan två fenomen:
När de digitala verktygen stöttar språk- och 
kunskapsutvecklingen
Digitala verktyg 
• Blogg – bygg en multimodal kunskapsbank med dina elever. 
• Popplet – Gör digitala multimodala tankeka...
Digitala verktyg 
• Google Docs – Låt eleverna dela sina texter och följ 
skrivprocessen. 
• Kaizena – Skärminspelningsver...
Tack! 
Hanna Stehagen 
Lärare i svenska och sva för 7-9 och gymnasiet. 
Författare till Språk i alla ämnen – Handbok för k...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Språkutvecklande arbetssätt

15,090 views

Published on

Föreläsning i Trelleborg 25/9 2014

 • Be the first to comment

Språkutvecklande arbetssätt

 1. 1. Det språkutvecklande klassrummet Hanna Stehagen Trelleborg 2014-09-25
 2. 2. Föreläsningens innehåll • Varför vi måste arbeta språkutvecklande i skolans alla ämnen. • Vilka teorier som ligger till grund för de språkutvecklande arbetssätten. • Exempel på språkutvecklande metoder och modeller. • Exempel på språkutvecklande klassrumsaktiviteter. • Exempel på digitala verktyg som kan fungera som stöd för elevernas språk- och kunskapsutveckling.
 3. 3. Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen – varför?
 4. 4. Språkutvecklingsarbete i alla ämnen – varför? •Skolspråket/läsförståelsen bör vara föremål för kontinuerlig utveckling pga en ökad mängd avancerade texter under skolårens senare del. •Alla skolans ämnen har olika texter med sitt specifika syfte, sin specifika uppbyggnad och sin specifika terminologi. •Arbetslivet kräver flexibilitet och en förmåga att lära nytt. •Ett aktivt samhällsliv kräver en god läs- och skrivförmåga
 5. 5. Nyckelkompetenser Skolverket Greppa språket 2011
 6. 6. Litteracitetsbegreppet 2.0 • Förmågan att förstå och använda språket i tal och skrift i så många situationer och sammanhang som möjligt, för att lära, samarbeta och utvecklas samt kommunicera, fatta beslut, lösa problem, navigera och delta i samhällslivet och kritiskt granska information. • Begreppet innefattar även bilder, grafik, symboler, ljud och film… • …. såväl i traditionell som i digital kontext. • På egen hand såväl som i grupp. © Hanna Stehagen
 7. 7. HUR TÄNKER MAN SPRÅKUTVECKLANDE?
 8. 8. Det sociokulturella perspektivet Grafik: Joachim Thornström
 9. 9. Den viktiga förförståelsen ”Det är den personliga erfarenheten hos den som ska undervisas som utgör grunden för det pedagogiska arbetet. Därför innebär elevens passivitet att man undervärderar hans personliga erfarenhet, vilket är en dödssynd ur en vetenskaplig synvinkel, eftersom det grundar sig på en felaktig regel, nämligen att läraren är allt och eleven intet.” (Lev Vygotskij i Gärdenfors 2010, s. 151)
 10. 10. En öppen inledande frågeställning Tänk dig samhället om 100 år. Går det egentligen? Det kan vara svårt, för om 100 år lever ingen av oss som sitter i detta rum. Det är istället våra barnbarnsbarn som kommer leva då. Vad är det för samhälle de kommer att leva och bo i, tänker du? Vad är det för arv vi lämnar över till dem tror du? Idag får du i uppgift att sätta dig in i denna hisnande tanke om framtiden en stund. Du ska bara kort skriva ner hur du tänker, för att sedan diskutera dina tankar med några kamrater. Lektionsmål: Ni ska diskutera era tankar om framtiden i grupp. Språkmål: Du redogör för dina tankar om framtiden samt förklarar och motiverar varför du tänker som du gör. Frågeställningar att besvara: Hur tänker du dig vår framtid? Hur tror du det ser det ut om 100 år? Vilka nya möjligheter kommer att finnas? Vilka hot och problem?
 11. 11. Cummins fyrfältare
 12. 12. Bygga broar Konkret tänkande/ Konkret språk/ elevens värld Abstrakt tänkande/ abstrakt språk/ textens värld ”Att hugga ner träd” ”Skogsavverkning”
 13. 13. Vardagsspråk och skolspråk Illustration: Maria Bjerregaard
 14. 14. Så varför språkutvecklande arbetssätt? • Utan ett fungerande och genreadekvat skolspråk blir det svårt att inhämta kunskaper, resonera kring den, bearbeta den, använda den i nya sammanhang och kommunicera det man lärt i skolans alla ämnen. • Vi bedömer våra elever efter deras språkliga förmåga att kommunicera sina kunskaper och deras förmåga att använda de ämnesspecifika begreppen i våra respektive ämnen.
 15. 15. En övning i nyhetsspråk Diskutera tillsammans i grupp, jämför meningarna med språket i notisen och skriv sedan meningarna nedan med ett nyhetsspråk. 1. Vardagsspråk: Rolf säger att killen hade en pistol Nyhetsspråk: 2. Vardagsspråk: Hans polare ville inte säga något när polisen snackade med dem. Nyhetsspråk: https://www.youtube.com/watch?v=lo1z33ue7IQ
 16. 16. ATT PLANERA FÖR SPRÅKUTVECKLANDE UNDERVISNING
 17. 17. Vad är språkutvecklande undervisning? Enligt Meltzer och Hamann (2005) bör en lärare… • Initiera och ge utrymme för diskussioner och låt eleverna interagera kring texter. • Tillåt hög elevaktivitet och elevinflytande på lektionerna. • Motivera eleverna genom att utgå från deras förkunskaper. • Ge rikligt med exempel, mallar och strategier för att skriva inom olika texttyper i olika ämnen. • Integrera tala, lyssna, skriva och läsa i alla ämnen, skapa förståelse för olika texters struktur och språkliga drag samt uppmärksamma ordförrådet.
 18. 18. SIOP - Sheltered Instruction Observation Protocol En checklista för lektionsplanering • utgå från elevernas förförståelse och frågor • ha lektions- och språkmål • ha en variation av material - bilder, tankekartor, film och text • ge goda möjligheter till interaktion och dialog - med öppna frågeställningar!
 19. 19. Forts. SIOP • ger rikligt med feedback och återkopplar och bygger vidare på det eleverna säger. • ser till att begreppen knyts an till elevernas vardagsspråk och synliggör nyckelbegreppen • vet vilka språkliga krav ämnesområdet ställer på eleverna • modellerar hur kursplaneförmågorna ska uttryckas
 20. 20. Lektions- och språkmål Tydliga mål och instruktioner ger eleverna den känsla av kontroll de behöver för att lärprocessen ska fungera (Gärdenfors, 2010). Lektionsmål: Ni ska förstå vad som orsakade den franska revolutionen och visa detta genom att kunna … Språkmål: … redogöra för och resonera kring orsaken.
 21. 21. Bedömningsmatris till lektion (Hi) Ur Skolverkets Bedömningsaspekter Resonemang: Vad som orsakade den franska revolutionen 1 Enkla och till viss del underbyggda resonemang (ur kunskapskraven) 2 Utvecklade och relativt väl underbyggda/ välutvecklade och väl underbyggda resonemang (ur kunskapskraven) Resonemangen består av korta konstateranden: A leder till B (därför att saknas) Långa resonemang som innehåller sambandsorden/nyckelorden ”därför att”, ”detta ledde till exempel till” ”på grund av” och ”eftersom” Resonemangen är otydliga och allmänt hållna Resonemangen innehåller konkretiseringar som görs med hjälp av exempel, detaljer, jämförelser i tid och rum samt konsekvensbeskrivningar med stöd i egna erfarenheter
 22. 22. Framgångsrik läs- och skrivundervisning
 23. 23. Framgångsrik läs- och skrivundervisning Präglas enligt Catharina Tjernberg (Framgångsrik läs- och skrivundervisning, 2013) av …. •Fokus på ordförståelse och ordförråd •Undervisning i att göra textkopplingar genom lärarens modellering •Ämnesövergripande och tematiskt arbete: undervisning i ett meningsfullt sammanhang •Högläsning • Lärarledda och strukturerade text/boksamtal samt kontinuerligt responsarbete
 24. 24. …fortsättning •Undervisning i läsförståelsestrategier genom lärarens modellering •Tydlig progression från det muntliga (tal och samtal) till det skriftliga arbetet i undervisningen. • Att läsande, samtalande och skrivande skedde interaktivt • Att flera olika språkliga uttrycksformer och aktiviteter används •Öppna och verklighetsförankrade frågor • Processkrivning •Undervisning i genrekunskap
 25. 25. FRAMGÅNGSRIK LÄSNING
 26. 26. Reciprok undervisning
 27. 27. Reciprok undervisning (Palinscar och Brown) •Att förutspå – Genre/texttyp, innehåll och språk utifrån titlar, underrubriker, bilder och grafik i texten. •Att reda ut oklarheter – Ord och begrepp, meningsbyggnad, uppbyggnad, värderingar, syfte, tema/budskap, avsändare, röster •Att ställa frågor på texten – När, vem, var, hur, vad och varför. •Att sammanfatta – ta ut relevant information och organisera den i t ex text, tankekartor och grafiska modeller. ------- •Att skapa inre bilder (Träna eleverna att aktivera sina minnesbilder): Miljöbeskrivningar, händelser, fenomen och personer.
 28. 28. Att förutspå Språkmål: Reflektera över bilden samt formulera sina tankar och hypoteser i tal och skrift.
 29. 29. Skrivmall När jag studerar bilden känner jag ……………………………………………… Jag tror att personen på bilden är..................................................................... och är ............................ år gammal. Detta tror jag därför.......................................................................................... Jag ser även .......................................................................................................... Jag tänker att han står där, eftersom .................................................................. Jag tror att han har .............................................................................................. Sedan tror jag att ..................................................................................................
 30. 30. Att reda ut Historieätarna ”Den oskarianska eran” Innehåll och struktur John Grays Män är från mars, Kvinnor från Venus Ord och begrepp
 31. 31. Textkopplingar Tankens mosaik, 2003
 32. 32. Lektionsexempel: Kommunismens terror Mål: Att förstå hur kritiken mot kommunismen kommer till uttryck i Karin Boyes Kallocain. 1. Vad vet du om kommunismen? 2. Varför tror du filmen heter Kommunismens terror och vad kan den tänkas handla om? 3. Genomgång av film utifrån nyckelord  4. Avslutande kortskrivning: Vad tyckte du vad mest intressant i film? Vad lärde du dig?
 33. 33. Arbetsgång för formativt läsförståelsearbete i klassrummet Handout 1
 34. 34. FRAMGÅNGSRIKT SKRIVANDE
 35. 35. Cirkelmodellen
 36. 36. Läsande och skrivande – Från förförståelsearbete till genreskrivande Ett exempel
 37. 37. Tema: ”Att vara ny” 1. Vi gör en övning som heter "Ny i skolan". Tänk dig att du kommer ny till en klass. Hur känner du dig? Skriv ner dina svar i din loggbok. Jämför dina svar med en kompis. Ni utvärderar tillsammans: Vad var gemensamt hos er och vad skiljde sig åt? Vi utvärderar och diskuterar sedan tillsammans. 2. Läsning av text 1: läsa artikeln "Ny i klassen? Så blir det lättare." Ur Helsingborgs dagblad (4/9 2011). Högläsning och arbete med lässtrategierna i RU. 3. Diskussion och skrivuppgift 1: Wiktoria och Elliot säger i texten att det är bra att ligga lite lågt i början när man är ny i klassen. Emma, däremot, anser att den som kommer ny ska våga prata och våga visa sin personlighet. Vem tycker du har rätt? Redogör för din åsikt, argumentera för din uppfattning men diskutera också nackdelen med din åsikt.
 38. 38. Forts. ”Att vara ny” 4. Gemensam diskussion utifrån elevernas samtal. 5. Att diskutera före läsning av text 2: Känns det likadant för vuxna som för barn och ungdomar att vara nya, tror du? Ja/nej. Varför/varför inte? Motivera ditt svar. 6. Läsning av text 2: läsa artikeln "Tufft att vara ny på jobbet - så gör du för att smälta in" Ur DN 27/2 2014. Högläsning och arbete med lässtrategierna i RU 7. Studium av modelltext – Hannas ”Så blev jag bra på att vara ny” (fas 2 i cirkelmodellen)
 39. 39. Slutuppgift: ”Att vara ny” (fas 4) Liksom Wiktoria och Elliot säger forskaren Samuel West att det är bra att ligga lite lågt i början när man är ny, för att sedan ta mer plats efterhand. Du har fått en uppgift att skriva en kort krönika till bloggen framtid.se om hur man lyckas med att vara ny i en klass. Du ska basera din krönika på dina egna erfarenheter men också på artikeln om femteklassarna Wiktoria och Elliot och på artikeln om praktikanten Cicilia. Du kan också använda dig av min krönika. Slutligen ska du i din krönika ge 5 tips på hur man lyckas med att vara ny. Instruktion: 1. Inled din text med att berätta hur det var att börja i ny klass för dig. Berätta alltså om dina egna upplevelser och känslor. 2. Redogör sedan kort för vad de olika personerna (Eleverna Wiktoria och Elliot, forskaren Samuel West, praktikanten Cicilia eller Hanna) säger i de olika texterna om att vara ny och hur man ska vara. 3. Diskutera sedan hur du tycker man ska vara utifrån personerna i artiklarna. 4. Avsluta med att ge sedan 5 tips på hur du anser man lyckas med att vara ny. Du ska dock basera dina tips både på artiklarna och din egen uppfattning.
 40. 40. Skrivmall till krönikan ”Att vara ny” (fas 3) Titel: Att vara ny - så lyckas du! För ett par veckor sedan var det dags för mig att börja en ny klass. Detta var ........................................................................................................................ Jag kände mig ................................................................................................. Dessutom var det ............................................................................................ I en artikel ur Helsingborgs Dagblad (4/9 2011) kan man läsa om två barn, Wiktora och Elliot, som ....................................................................................................... De menar att det var .......................................... att vara ny. Enligt barnen ska man som ny i klassen ..................................................................................................... I en annan artikel "Tufft att vara ny på jobbet - så gör du för att smälta in" ur DN (27/2 2014) får vi följa Cicilia Traband som arbetar som praktikant. Hon menar att det var .................................................................................................................att vara ny.
 41. 41. Forts skrivmall Forskaren Samuel West hävdar att det är viktigt att ............................................................. Han menar även att .............................................................................................................. Jag anser (liksom Samuel West/däremot) att .............................................................. Jag tycker också ......................................................................................................... För att du ska lyckas med att vara ny vill jag ge dig 5 tips: 1. 2. 3. 4. 5. /XX - elev på XX
 42. 42. Ett lektionsupplägg enligt fyrfältaren Presentatio n av tema: mål och syfte Inledande frågeställni ng/ brainstormi ng på temat gemensam t Text 1: Presentation av text och klargöra syfte med läsning och praktiserande av RU Gemensam diskussion och enskild skrivuppgift (liten) Fråge-ställning för att knyta ihop text 1 och 2 gemensam t Text 2: Presentation av text och klargöra syfte med läsning och praktiserande av RU Studium av modelltext Slutuppgift: Krönika – enskilt med skrivmall
 43. 43. FLER KLASSRUMSAKTIVITETER
 44. 44. Öppna frågor Diskussion i svenska och sva om språklig variation: • Varför tror du man talar olika inom ett och samma språk? • Varför tror du att du talar som du gör? • Vilka personer har påverkat ditt sätt tala? • Hur tror du andra tänker om ditt sätt att tala? • Har du någon gång upplevt att du blivit negativt eller positivt bemött pga ditt sätt att tala? Berätta!
 45. 45. Stöttning Visualisera nyckelbegrepp med Wordle:
 46. 46. Stöttning Grafiska tankemodeller – Venndiagrammet visualiserar likheter och skillnader mellan två fenomen:
 47. 47. När de digitala verktygen stöttar språk- och kunskapsutvecklingen
 48. 48. Digitala verktyg • Blogg – bygg en multimodal kunskapsbank med dina elever. • Popplet – Gör digitala multimodala tankekartor som eleverna samarbetar kring. • Wordle – visualisera nyckelbegrepp i en text eller en diskussion. • Soundcloud – Låt eleverna spela in sina gruppdiskussioner som delas med dig.
 49. 49. Digitala verktyg • Google Docs – Låt eleverna dela sina texter och följ skrivprocessen. • Kaizena – Skärminspelningsverktyg för respons på texter i Google Drive. • Imovie – Multimodalt inspelningsverktyg för berättande.
 50. 50. Tack! Hanna Stehagen Lärare i svenska och sva för 7-9 och gymnasiet. Författare till Språk i alla ämnen – Handbok för kunskaps- och språkutvecklande undervisning (2014) Twitter: @stehagen Blogg: hannalar.blogspot.se Mail: h.stehagen@gmail.com

×