بوم مدل کسب و کار

44,757 views

Published on

کاری از:
http://www.businessofsoftware.ir

Business Model Canvas Persian

Published in: Business

بوم مدل کسب و کار

  1. 1. ‫بوم مدل کسبکوکار‬ ‫و‌‬‫شرکای کلیدی‬ ‫فعالیتاهای اصلی‬ ‫ه‌‬ ‫ارزش پیشنهادی‬ ‫ارتباط با مشتریان‬ ‫بخش مشتریان‬ ‫منابع اصلی‬ ‫کانال توزیع‬ ‫ساختار اهزینهاها‬ ‫ه‌‬ ‫جریان درآمد‬ ‫ترجمه فارسی از ‪ http://www.businessofsoftware.ir‬نسخه اصلی ‪http://www.businessmodelgeneration.com‬‬

×