BK2011 Bruk av GIS i prosjekt Røyskatt - Statskogs kjøp av Orklas skogselskaper

655 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
655
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

BK2011 Bruk av GIS i prosjekt Røyskatt - Statskogs kjøp av Orklas skogselskaper

 1. 1. Statskog skal ivareta og utvikle alle verdier på fellesskapets grunnBruk av Gis i prosjekt Røyskatt Statskogs kjøp av Orklas skogselskaper Oslo 3. februar 2011 Bård Hansen IT Utviklingssjef
 2. 2. Statskog SF• Statsforetak som styres av landbruks- og matministeren gjennom foretaksmøtet• Ca 150 ansatte, og representert ved 23 lokalkontor• Hovedkontor i Namsos med ca 30 ansatte• Representert i 17 fylker og ca 100 kommuner
 3. 3. Eiendommene• Grunnbokshjemmel til 65.000 km2, eller vel 1/5 av fastlands-Norge• Over 80 % av arealet ligger over skoggrensen• Ca 5 % av Statskogs areal er produktiv skog. Avvirkningen utgjør mindre enn 2 % av Norges samlede hogstkvantum
 4. 4. Hovedmål• Stimulere og legge til rette for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og annet friluftsliv• Øke egen og andres verdiskaping i tilknytning til eiendommene• Skape og sikre lønnsomme arbeidsplasser gjennom rasjonell og forretningsmessig utnyttelse av kompetanse, kapital og areal• Bidra til å oppfylle nasjonale mål for bruk og vern av skog- og utmarksområdene
 5. 5. BS Skoger ASOrklas salg av skogselskap Prosjekt Røyskatt 5
 6. 6. Nøkkelopplysninger fra prosjektet• Orkla ønsket å selge alle aksjer i 3 selskap • Borregaard Skoger AS • Børresen AS • Borregaard Vafos AS• Omfatter 1,1 mill daa i Sør-Norge• 387 gårds og bruksnummer fordelt over 4 fylker og 24 kommuner• Ca 760.000 daa produktiv, velskjøttet, og veldrevet skog• 632 km med egne skogsbilveger, forvalter 1300 km vei totalt• 252 bygninger, fra gods til tømmerkoier.• Betydelige verdier i friluftsprodukter og potensiale for eiendomsutvikling.• Største eiendomssalg i nyere tid• Stor konkurranse og interesse for eiendommene og selskapene
 7. 7. Statskogs digitale eiendomskart Statskogs eiendommerOrklas eiendommer for salg • Borregaard Skoger AS • Børresen AS • Borregaard Vafos AS
 8. 8. Prosessen• Indikativ budfrist 7 september, prekvalifisering av tilbydere• Prosjektstart 14 september for fase 2, endelig budfrist 22. oktober• Orkla tilgjengeliggjorde 15 september Ca 40.000 dokumenter elektronisk inklusive Excelark med skogressurser…..• Skogprognoser og ressursanalyser tilgjengelig i omfattende papirbasert salgsprospekt• Tilbød organisert befaring på eiendommene med informasjonsmøte og presentasjon av selskapene Hvordan vurdere og validere verdier og ressurser i disse selskapene på så kort tid?
 9. 9. Statskogs tilnærming• Forretningsmessig verdivurdering som grunnlag for kjøpesummen• Ingen politiske hensyn• Ressursdata tilgjengelig 22 september• Statskog Fikk krav om å levere endelig verdivurdering til LMD 11. oktober med søknad om lån og tilførsel av egenkapital• Statskog vant budrunden 24 oktober, og betalte kr 1 725 000 000 i tett konkurranse med andre tilbydere• Et godt kjøp!
 10. 10. Organisering
 11. 11. Prosessskogverdi
 12. 12. GIS-analyser levert i prosjektet Eier selskapene det de hevder å ha hjemmel til, og stemmer grensene? Oppgave til Geodata AS: Verifiser geometri for selskapenes digitale eiendomskart i forhold til eiendomsflater i Matrikkelen. Hent hjemmelshaver og valider.Grensene stemte bemerkelsesverdig bra, og matrikkelen samsvarte med deres salgslister
 13. 13. GIS-analyser levert i prosjektet Fjern skogressurser fra prognosegrunnlaget som vi ikke kan avvirke grunnet offentlig vern Oppgave til Geodata AS: Klipp ut områdene som er underlagt så strengt vern at skog i disseområdene ikke kan drives. Data og statistikk for restområdene skal brukes som inndata i prognoseverktøyet. Er a se - 34.953 daa
 14. 14. GIS-analyser levert i prosjektetAvdekk hvilke områder hvor det er begrensninger i hvordan skog kan avvirkes? Oppgave til Geodata AS:Lag arealstatistikk for skog innenfor vernskog, nøkkelbiotoper, kantsoner mot myr, kantsoner mot vann. Intersect ency F requ
 15. 15. Kantsoner myr - eksempelBuffer Intersect Erase Frequenc y
 16. 16. Nøkkelbiotoper- eksempel Int ers ec t y uenc Freq
 17. 17. ResultatMer presist og riktig utgangspunkt for å legge skogdata inn iprognoseverktøy for beregning av avvirkningspotensiale og skogverdiene i selskapene
 18. 18. Prosess merverdier og korreksjoner
 19. 19. GIS-analyser levert i prosjektetKan større areal gjødsles og gi bedre økonomisk resultat? Oppgave til Geodata AS: • Lag arealstatistikk som er relevant for en vurdering av muligheten for en omfattende gjødslingsplan. – Hogstklasse 4 eller 5 – Bonitet 8, 11 eller 14 – Kubikkmasse pr daa større eller lik 15 m3 + 5.000 daa
 20. 20. GIS-analyser levert i prosjektet Beskriv driftskostnader ved avvirkning Oppgave til Geodata AS: Finn avstand fra bestand til nærmeste vei ved bruk av tilgjengelighetsanalyseMetode F re q uen cy
 21. 21. GIS-analyser levert i prosjektet Område i Rendalen foreslått vernet. Påvirker dette skogverdien? Oppgave til Geodata AS: Digitaliser arealet som er foreslått og lag arealstatistikk for området Sølen i Rendalen - 6.000 daaALLMA
 22. 22. GIS-analyser levert i prosjektet Øvrige GIS analyser og leveranser1. Laget arealstatistikk for beiteskader forårsaket av elg og vilt2. Laget arealstatistikk for skog i trebevokst impediment3. Laget arealstatistikk for skog i forskjellige høydelag (Klima)4. Laget kartinnsyn for presentasjon av eiendomsinformasjon Metoder og grunnlag etablert gjennom tidligere prosjekter og etablering av Statskogs skogressursbaser Benyttet standard ArcGis verktøy
 23. 23. Ingen GIS-analyser – intet kjøp! Resultat av Statskogs geodataprogram • Fant betydelig økte verdier gjennom disse analysene i forhold til prospekt • Validerte ressursene og prognosegrunnlaget • Skog utgjør over 86% av verdiene • Skogverdiene vurdert gjennom tilgjengeliggjorte geodatabaser fra Borregaard Skoger AS • Muliggjorde egne prognoser for skogavvirkning • Skapte troverdighet hos styre og eier til tall og vurderinger • Synliggjorde og visualiserte verdiene • Ukjent og ny metodikk for andre deltakere i prosjektet • Utrolig vilje til bistand og innsats fra deltakerne døgnet rundt
 24. 24. Statsråd Lars Peder Brekk i Stortinget 15.12.2010 kl [16:31:03]:Som jeg understreket i interpellasjonsdebatten som vi hadde den 18.november, er det skogverdien som utgjør den største andelen av totalverdien.Skogressursen som ligger til grunn for verdivurderingen, er basert på etomfattende takseringsarbeid som er gjort i 2010, altså i år. Dettetakseringsarbeidet har vist et betydelig større ressursgrunnlag enn selger selvhar lagt til grunn i sin historiske avvirkningsstrategi.Det er spesialister som har bistått Statskog i det arbeidet. Det er doktorKåre Hobbelstad, det er Nettskog, og det er GeoData. Det er de fremstespesialistene vi har på det området. I tillegg er de konklusjonene, deplanene, som er lagt fram av Statskog, kontrollert av et anerkjentmeglerfirma, Arctic Securities, som sier at de vurderinger som her ergjort, er fair og synes forretningsmessig riktige. Det er vanskelig å ikkefeste tillit til en så omfattende og god prosess på det området. Geodata og GIS er viktig!
 25. 25. Veien videre• Etablerer virksomhetsportal i Sharepoint 2010 for skogforvaltning, med integrasjon mot ressursdata, økonomi, prognoser og eksterne kilder• Utvikler egne prognoseverktøy• Utvikler eget kartinnsyn og planleggingsverktøy for tiltak og rapportering• Utvikler eget veivedlikeholdssystem og bruregister• Syr sammen egne og Orklas skogressursbaser for synergiuttak• Selger ca 500.000 daa av egne eiendommer• Statskogs geodataprogram fortsetter i 3 år med høy fokus og store investeringer

×