Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО     NATIONAL STATISTICAL OFFICE OF MONGOLIA МОНГОЛ УЛСЫН СТАТИСТИКИЙН ЭМХТГЭЛ ...
DDC    310’ 517    M­666 Эмхтгэлийг хянасан:                Edited by:        С.Мэндсайхан    ...
ӨМНӨХ  ҮГ     Монгол  Улсын  нийгэм,  эдийн  засгийн  үндсэн  үзүүлэлтийг  өмнөх  онуудынхтай зэрэгцүүлэн харуулсан ст...
PREFACE      The  National  Statistical  Office  of  Mongolia  (NSO)  has  been  producing  Statistical Yearbooks, sho...
Тэмдэглээний тайлбар:    Үндсэн  үзүүлэлт  (хуудас  64)­эд  *­оор  тэмдэглэгдсэн  үзүүлэлтүүд  хойших бүлгүүдэд урьдчил...
Гарчиг Өмнөх үг                                               3 Гарчиг    ...
3.29 Насны бүлэг дэхь нас баралтын коэффициент, оны эцэст                   100 3.30 Гэрлэлтээ бүртгүүлсэ...
БҮЛЭГ 7. М ӨНГӨ, САНХҮҮ                                     155    7.1 Мөнгөний нийл...
10.21 Хөдөө аж ах уйн техникийн тоо, төрлөөр                           212 10.22 Малын хашааны то...
БҮЛЭГ 16. ХУДАЛДАА, ЗОЧИД БУУДАЛ, НИЙТИЙН ХО ОЛНЫ ГАЗАР                     277 16.1 Худалдааны салбары...
20.11 Ерөнхий боловсролын сургуулийг өдрөөр суралцан төгсөгчид, бүс, аймаг, нийслэлээр       321 20.12 Ерөнхий болов...
21.16 Эрүүл мэндийн салбарын зардал, оны эцэст                           361  21.17 Эмнэлэгт хэвт...
24.11 Хох ирол учирсан газар                                   403 24.12 Монгол орны гада...
Contents Preface                                                  4 Conte...
3.29 Age specific death rate, at the end of the year                          100 3.30 Registered...
SECTION 7. MONEY, CREDIT, STOCK                                      157  7.1 Money ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж авав/

33,291 views

Published on

Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com,

Published in: Technology, Economy & Finance
 • Be the first to comment

Монгол улсын статистикийн эмхтгэл-2009, татаж авах боломжтой... www.gelegjamts.blogspot.com, /http://www.nso.mn-ээс татаж авав/

 1. 1. МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО  NATIONAL STATISTICAL OFFICE OF MONGOLIA МОНГОЛ УЛСЫН СТАТИСТИКИЙН ЭМХТГЭЛ  MONGOLIAN STATISTICAL YEARBOOK  2009 (2009  оны зарим үзүүлэлтийг урьдчилсан байдлаар гаргав).  (Several data for 2009 are preliminary).  Улаанбаатар  Ulaanbaatar  2010 
 2. 2. DDC  310’ 517  M­666 Эмхтгэлийг хянасан:  Edited by:  С.Мэндсайхан  S.Mendsaikhan  Г.Гэрэлт­Од  G.Gerelt­Od  Б.Эрдэнэсүрэн  B.Erdenesuren  Б.Ганбат  B.Ganbat  Х.Бажийхүү  Kh.Bajiikhuu  Р.Ойдовданзан  R.OidovdanzanЭмхтгэлийг нэгтгэсэн:  Printing design by:  Г.Батбуян  G.Batbuyan  Хаяг: Засгийн газрын III байр,  Address: Government Buildiing III,  Улаанбаатар­ 20 а, Монгол Улс  Ulaanbaatar­20 a, Mongolia  Утас: 322424, 326414, 261523  Phone: 322424, 326414, 261523  Факс: (976 ­11) ­ 324518  Fax: (976 ­11) ­ 324518  Цахим хаяг: nso@magicnet.mn,  E­ mail: nso@magicnet.mn,  information@nso.mn  information@nso.mn  Веб хаяг: http://www.nso.mn  Internet: http://www.nso.mn  ISBN 978 ­ 99929 ­ 907 ­ 3 ­ 2  Энэхүү эмхтгэлийг зөшөөрөлгүйгээр   олшруулах, дахин хэвлэхийг   хориглоно.  All rights reserved. 
 3. 3. ӨМНӨХ  ҮГ  Монгол  Улсын  нийгэм,  эдийн  засгийн  үндсэн  үзүүлэлтийг  өмнөх  онуудынхтай зэрэгцүүлэн харуулсан статистикийн жилийн эмхтгэлийг Үндэсний статистикийн хороо /ҮСХ/  1960 оноос хойш жил бүр гаргаж байгаа билээ. Улс орны эдийн засаг, нийгмийн хөгжилтэй уялдсан шинэ шинэ үзүүлэлтийг тооцох, статистикийн үзүүлэлт, аргачлалыг олон улсын нийтлэг стандарт, хэм хэмжээнд нийцүүлэх, эмхтгэлийн үзүүлэлтийн хүрээг жил тутам өргөжүүлэх ажлыг хийж байна.  Эмхтгэлийг  хэрэглэгчдэд  ойлгомжтой,  хүртээмжтэй  болгох  зорилгоор  үндсэн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал, нэр томъёоны тайлбарыг тухайн бүлэг бүрийн өмнө оруулж, зарим нэмэлт тодотгол тайлбар хийсэн болно.  Ажиллах  хүчний  үзүүлэлтүүдийг  энэ  талаар  явуулж  буй  түүвэр  судалгааны  үр дүнгээр  баяжуулснаас  гадна  “Хүн  амын  нөхөн  үржихүйн  эрүүл  мэндийн  2008  оны судалгаа”­ны үндсэн үр дүнг шинээр нэмж орууллаа.  Жил бүрийн статистикийн эмхтгэлээс  гадна хэрэглэгчдэд зориулан “Монгол Улс зах зээлд 1998­2002 он”,  “Монгол Улсын хүн ам  XX зуунд”,  “Монгол Улсын хүн амын 2008­2030 оны хэтийн тооцоо” зэрэг тусгайлсан эмхтгэл, номууд болон “Статистикийн тухай” Монгол Улсын хуульд заасан тодорхой давтамжтайгаар хийгддэг  тооллого, түүвэр судалгааны  үр  дүнгийн  тайланг  нийтийн  хүртээл  болгоход  анхааран  ажиллаж  байна. Ажиллах  хүчин,  хүүхдийн  хөдөлмөр  эрхлэлт,  Өрхийн  орлого,  зарлага,  амьжиргааны түвшний  түүвэр  судалгааны  нэгдсэн  тайлан  /2002­2003  он/,  Хөгжлийн  бэрхшээлтэй иргэдийн нэг удаагийн бүртгэл, түүвэр судалгаа /2004 он/, Нөхөн үржихүйн  эрүүл мэндийн судалгаа /2003, 2008 он/, Оролцооны аргаар ядуурлын байдалд хийсэн дүн шинжилгээ, Аж ахуйн нэгж, байгууллагын тооллогын тайлан /2006/, Хүүхэд хөгжил судалгааны тайлан /2005/, Монгол Улсын хүн амын дотоод шилжих хөдөлгөөний тайлан /2007/, Ажиллах хүчний судалгааны тайлан /2006­2007/, Монголын хүүхдийн хөдөлмөрийн тайлан /2006­2007/, Цаг ашиглалтын судалгааны тайлан /2007/,  Хүн амын тооллогын тоо мэдээлэлд суурилсан ядуурлын зураглал /2007/, Монгол улс дахь ядуурлын дүр төрх /2007­2008/ зэрэг төрөлжсөн судалгааны тайланг эмхтгэн гаргав.  Сар бүрийн статистикийн бюллетень, танилцуулга, жилийн эмхтгэл, эдийн засгийн гол  үзүүлэлтийн  мэдээллийг багтаасан ҮСХ­ны  веб хуудас  /www.nso.mn/, мэдээллээр үйлчлэх төвөөр үйлчилүүлж хэрэглэгч Та сонирхсон мэдээллээ авах боломжтой.  Монгол Улсын Үндэсний статистикийн хорооноос хэвлэн гаргаж байгаа 2009 оны статистикийн жилийн эмхтгэлийн талаар болон статистикийн үзүүлэлт, судалгааны талаар мэдээллийг сонирхсон хэн боловч өөрийн санал хүсэлтээ  манай хаягаар ирүүлбэл бид дуртайяа хүлээн авч хамтран ажиллахад бэлэн байна.  МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ  СТАТИСТИКИЙН ХОРООНЫ ДАРГА  С.МЭНДСАЙХАН 3 
 4. 4. PREFACE  The  National  Statistical  Office  of  Mongolia  (NSO)  has  been  producing  Statistical Yearbooks, showing social and economic key indicators of Mongolia, along with their respective time series, since 1960. Due to the socio­economic development of the country, the framework of indicators for the Yearbook has been expanded from year to year by having statistical indicators and methodologies by the NSO harmonized with international common standards.  To  make  the  Statistical  Yearbook  accessible  and  available  to  users,  there  are descriptions of methodologies and technical terms on key indicators in it at the beginning of each  section  concerned.  In  addition,  some  additional  notes  are  included  in  the  Statistical Yearbook.  Labour Force section in Statistical Yearbook 2009 is augmented with results from a Labour Force Survey. Also, main results from 2008 Reproductive Health Survey is included in the yearbook.  Apart from the Statistical Yearbook, a number of statistical publications and reports of censuses and surveys conducted periodically as specified in the Law on Statistics of Mongolia, namely Mongolia in the Market Economy 1998­200; Population of Mongolia in the 20th century; Population Projections for Mongolia: 2008­2030; 2002­2003. Labour Force Survey and Child Labour Survey, Household Income and Expenditure Survey, and Living Standard Measurement Survey; 2004 Disability Registration – a sample survey; 2003 and 2008 Reproductive Health Survey; 2006 Participatory Poverty Assessment  in Mongolia; 2006 Establishment Census; 2005 Child Development Survey; 2007 Report on Internal Migration of Mongolia; 2006­2007 Labour Force Survey; 2006­2007 Child Labour Survey; 2007 Time Use Survey; 2007 Mongolia Census­based Poverty Map; and 2007­2008 Poverty Profile in Mongolia are available to users.  It is pleasant to note that anyone can access his/her interested information through our website  containing  our  monthly  statistical  bulletins,  statistical  yearbooks,  and  other  main statistics of the economy (at www.nso.mn) and our Information Service Center.  We would welcome any comment and feedback regarding the Statistical Yearbook, produced by the NSO, and any requests for detailed information of interest on statistical surveys and data related to the yearbook.  S.  MENDSAIKHAN  CHAIRMAN OF  THE NATIONAL STATISTICAL OFFICE OF MONGOLIA4 
 5. 5. Тэмдэглээний тайлбар:  Үндсэн  үзүүлэлт  (хуудас  64)­эд  *­оор  тэмдэглэгдсэн  үзүүлэлтүүд  хойших бүлгүүдэд урьдчилсан гүйцэтгэлээр байгаа болно.  Зарим  үзүүлэлтийн  нийлбэр  орон  дэвшүүлэлтээс  хамааран  нийт  дүнтэйгээ, бүтцийг хувиар илэрхийлэхэд 100 хувиас бага зэрэг зөрөх тохиолдол байж болно.  ...  мэдээлэл байхгүй  0.0  маш бага тоо  ­  гүйцэтгэл байхгүй  ДАФ ­ экспортлогч орны хил хүртлэх гарсан зардлыг багтаасан экспортлогч орны  франко ­ хуурай замын нөхцөл  СИФ  ­  импортлогч  орны  хил  хүртлэх  тээвэр,  даатгалын  зардлыг  багтаасан  “импортлогч  орны франко  хуурай  зам“ нөхцөл  БЗДХ, ХДХВ/ДОХ ­ бэлгийн замаар дамжих халдвар, Хүний Дархлал Хомсдолын  Вирус, Дархлалын олдмол хомсдолын хам шинж  Explanation of symbols:  Indicators marked with * in the main indicators at page 64 are preliminary results in the succeeding chapters.  Due  to the  rounding the figures (composition) may not add up to the total and 100 percentage.  ...  data are not available  0.0  the amount is nil or negligible  ­  no execution  D.A.F. ­ Delivered at frontier  C.I.P.  ­  Carriage and insurance paid to…  STI/HIV/AIDS  –  Sexually  transmitted  infections,  Human  Immunodeficiency  Virus,  Acquired  Immune Deficiency Syndrome 5 
 6. 6. Гарчиг Өмнөх үг  3 Гарчиг  6 Товч танилцуулга  22 ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ  64 БҮЛЭГ 1. ЗАСАГ ЗАХИРГААНЫ НЭГЖ, НУТАГ ДЭВСГЭР  65 1.1 Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвс гэрийн нэгж, бүс, аймаг, нийс лэлээр, 2009 он  67 1.2 Хот хоорондын замын урт, км  68 1.3 Томоохон уулс  69 1.4 Томоохон гол  69 1.5 Томоохон нуур  69 БҮЛЭГ 2. СОНГУУЛЬ  70 2.1 Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн дүн  72 2.2 УИХ, орон нутгийн иргэдийн хурлын сонгууль  73 2.3 Монгол Улсын Их Хурлын гишүүд, насны бүлэг, хүйсээр  74 2.4 Монгол Улсын Их Хурлын гишүүд, мэргэжлээр  74 2.5 Сонгогчдын оролцоо  74 БҮЛЭГ 3. ХҮН АМ  75 3.1 Суурин хүн амын тоо, хүйс, хот, хөдөөгөөр, оны эцэст  79 3.2 Суурин хүн амын тоо, нас ны бүлэг, хүйсээр, оны эцэст  79 3.3 Суурин хүн амын тоо, бүс, аймаг, нийслэлээр, оны эцэст  80 3.4 Хот, хөдөөгийн хүн амын суурин хүн амд эзлэх хувь, бүс, аймаг, нийс лэлээр, оны эцэст  81 3.5 Өрхийн тоо, бүс, аймаг нийслэлээр, оны эцэст  82 3.6 Өрхийн тоо, бүс, аймаг, нийслэл, хот, хөдөөгөөр, оны эцэст  83 3.7 Бүтэн өнчин хүүхдийн тоо, бүс, аймаг, нийслэлээр, оны эцэст  84 3.8 Хагас өнчин хүүхдийн тоо, бүс, аймаг, нийслэлээр, оны эцэст  85 3.9 16 хүртэлх насны 4 ба тү үнээс дээш хүүхэдтэй өрхийн тоо, бүс, аймаг, нийслэлээр, оны эцэст  86 3.10 Өрх толгойлсон эмэгтэйчү үдийн тоо, бүс, аймаг, нийслэлээр, оны эцэст  87 3.11 16 хүртэлх нас ны хүүхэдтэй, гэр бүлгүй эмэгтэйчүүд, бүс, аймаг, нийслэлээр, оны эцэс т  88 3.12 Төрөлт, нас  баралт, гэрлэлт, цуцлалтын тоо, оны эцэст  88 3.13 1000 хүнд ногдох төрөлт, нас баралт, гэрлэлт, цуцлалт, оны эцэст  89 3.14 Төрөлтийн коэффициент, насны бүлгээр, оны эцэст  89 3.15 Төрөлт, нас  баралт, гэрлэлт, цуцлалтын тоо, үрчлэгдсэн хүүхдийн тоо,  бүс, аймаг, нийслэлээр, 2009 онд  90 3.16 1000 хүнд ногдох төрөлт, нас баралт, гэрлэлт, цуцлалт, үрчлэлт, бүс, аймаг, нийслэлээр,  2009 онд  91 3.17 Хүн амын дундаж  наслалт, бүс, аймаг, нийслэлээр, оны эцэст  92 3.18 Хүн амын дундаж  наслалт, хүйсээр, оны эцэс т  92 3.19 Төрсөн хүүхдийн тоо, хүйсээр, бүс, аймаг, нийслэл, хот, хөдөөгөөр, 2009 онд  93 3.20 Төрсөн хүүхдийн тоо, эхний насны бүлгээр, оны эцэст  93 3.21 Төрсөн эхчүүдийн тоо, бүс, аймаг, нийслэлээр, оны эцэст  94 3.22 Төрсөн эхчүүд, боловс ролын түвшингээр, оны эцэст  94 3.23 Төрсөн эхчүүдийн тоо, гэрлэлтийн байдал, бүс, аймаг, нийслэл, хот, хөдөөгөөр, 2009 онд  95 3.24 1000 хүнд ногдох хүн амын төрөлт, бүс, аймаг, нийслэлээр  96 3.25 Нас барсан хүний тоо, боловсролын түвшингээр, оны эцэст  96 3.26 Нас барсан хүний тоо, нас ны бүлгээр, оны эцэст  97 3.27 Нас барсан хүний тоо, хүйсээр, бүс, аймаг, нийслэл, хот, хөдөөгөөр, 2009 онд  98 3.28 1000 хүнд ногдох нас баралт, бүс, аймаг, нийслэлээр  996 
 7. 7. 3.29 Насны бүлэг дэхь нас баралтын коэффициент, оны эцэст  100 3.30 Гэрлэлтээ бүртгүүлсэн хүний тоо, хүйсээр, насны бүлгээр, оны эцэс т  100 3.31 Гэр бүр цуцлалт, гэр бүл байс ан х угацаагаар, оны эцэст  101 3.32 Үрчлүүлсэн  хүүхдийн тоо, насны бүлгээр, оны эцэст  101 БҮЛЭГ 4. АЖИЛЛАХ ХҮЧ  104 4.1 Хүн амын ажил эрх лэлтийн үзүүлэлт, оны эцэст  108 4.2 Эдийн засгийн идэвхтэй хүн амын тоо, бүс, аймаг, нийслэлээр, оны эцэст  109 4.3 Ажиллагчдын тоо, салбараар, оны эцэс т  110 4.4 Ажиллагчдын тоо, бүс, аймаг, нийслэлээр, оны эцэст  111 4.5 Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр, оны эцэст  112 4.6 Ажилгүй иргэдийн тоо, судалгааны дү нгээр, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр  114 4.7 Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн хувь, бүс , аймаг, нийслэлээр  116 4.8 Ажилгүйдлийн түвшин, бүс, аймаг, нийслэлээр  117 4.9 Монгол улсын төрийн албан хаагчдын тоо, төрийн албаны ангиллаар,  жил бүрийн 1 дүгээр сарын 1­ний байдлаар  119 4.10 Монгол улсын төрийн албан хаагчдын тоо, бүс, аймаг, нийслэлээр,  жил бүрийн 1 дүгээр сарын 1­ний байдлаар  119 4.11 Монгол улсын төрийн захиргааны албан х аагчдын тоо, албан тушаалын ангиллаар,  жил бүрийн 1 дүгээр сарын 1­ний байдлаар  120 4.12 Аж ахуйн нэгж байгууллагын ажиллагчдын сарын дундаж цалин, салбараар  121 4.13 Аж ахуйн нэгж байгууллагын ажиллагчдын сарын дундаж цалин, хариуцлагын хэлбэрээр  121 4.14 Аж ахуйн нэгж байгууллагын ажиллагчдын сарын дундаж цалин, ажил мэргэжлийн ангиллаар  122 4.15 Аж ахуйн нэгж байгууллагын ажиллагчдын сарын дундаж цалин, өмчийн хэлбэрээр  122 БҮЛЭГ 5. ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН  123 5.1 Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (ДНБ), салбараар, оны үнээр  125 5.2 Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, салбараар, 2005 оны зэрэгцүүлэх үнээр  125 5.3 Үндэсний нийт орлого  127 5.4 Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний жилийн цэвэр өсөлт, бууралт, салбараар  127 5.5 Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний сал барын бүтэц, оны үнээр  128 5.6.Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд хувийн хэвшилд бүтээгдсэн нэмэгдэл өртгийн эзлэх хувь,  салбараар, оны үнээр  129 5.7 Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний орлогын бүтэц, оны үнээр  129 5.8 Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний эцсийн ашиглалтын бүтэц, оны үнээр  130 5.9 Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, бүс, аймаг, нийс лэлээр, салбараар, оны ү нээр  131 5.10 Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, улирлаар, с албараар, 2005 оны зэрэгцүүлэх үнээр  132 БҮЛЭГ 6. ҮНЭ  133 6.1 Хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнийн улсын индекс, бүлгээр  137 6.2 Хэрэглээний үнийн улсын индексийн өөрчлөлт, өмнөх оны жилийн эцэстэй харьцуулснаар,  бүлгээр  138 6.3 Хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнийн улсын индекс, бүлгээр, сарын өөрчлөлт, бүлгээр  139 6.4 Хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнийн индекс, 1991.1.16=100%  140 6.5 Инфляцийн жилийн дундаж  түвшин, 2006­2009 оноор  140 6.6 Улаанбаатар хотын хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнийн индекс, бүлгээр  141 6.7 Улаанбаатар хотын хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнийн индекс, сарын өөрчлөлт,  барааны бүлгээр  142 6.8 Улаанбаатар хотын зарим бараа, ү йлчилгээний жилийн дундаж үнэ  143 6.9 Хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнийн индекс, бүлгээр, аймгаар  145 6.10 Гол нэрийн зарим барааны жилийн дундаж үнэ, аймгаар  147 6.11 Улаанбаатар хотод зарагдс ан барилгын гол нэрийн материалын жилийн дундаж үнэ,  үйлдвэрлэгч улс орон, улирал, жилийн дундаж үнээр  149 6.12 ХАА­н зарим бүтээгдэхү үний зах зээлийн дундаж үнэ  150 7 
 8. 8. БҮЛЭГ 7. М ӨНГӨ, САНХҮҮ  155  7.1 Мөнгөний нийлүүлэлт  159  7.2 Гадаад валютын цэвэр албан нөөц  159  7.3 Зээлийн өрийн үлдэ гдэл  159  7.4 Хадгаламж, зээлийн хүү  160  7.5 Зээлийн өрийн үлдэ гдэл, бүс, аймаг, нийслэлээр  161  7.6 Иргэдийн хадгаламжийн үлдэгдэл, бүс, аймаг, нийслэлээр  162  7.7 Чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэл, бүс, аймаг, нийслэлээр  163  7.8 Гадаад валютын ханш  164  7.9 Үнэт цаасны зах зээлийн ү ндсэн үзүүлэлт  165  7.10 Зах зээлийн үнэлгээ  хамгийн өндөртэй байсан 30 компани, 2009  166  7.11 Үнэт цаас нь ид эвхтэй арилжигдсан 30 компани, 2009  167  7.12 Хувьцааны арилжааны үзүүлэлт  168  7.13 Засгийн газрын бондын арилжаа  168  7.14 Компанийн бондын арилжаа  168  7.15 Даатгалын байгууллагын үндсэ н үзүүлэлт  169  7.16 Банк бус санхүүгийн байгууллагын үндсэ н үзү үлэлт  169  7.17 Хадгаламж зээлийн хоршоодын үндсэн үзүүлэлт  169  БҮЛЭГ 8. УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСӨВ  170  8.1 Монгол улсын нэгдсэн төсвийн орлого, нэр төрлийн ангиллаар, оны үнээр  172  8.2 Монгол улсын төсвийн орлого, нэр төрлийн ангиллаар, оны үнээр  173  8.3 Орон нутгийн төс вийн орлого, нэр төрлийн ангиллаар, оны үнээр  174  8.4 Монгол улсын нэгдсэн төсвийн зарлага, нэ р төрлийн ангиллаар, оны үнээр  175  8.5 Монгол улсын төсвийн зарлага, нэр төрлийн ангиллаар, оны үнээр  176  8.6 Орон нутгийн төс вийн зарлага, нэр төрлийн ангиллаар, оны үнээр  177  8.7 Орон нутгийн төс вийн орлого, бүс, аймаг, нийслэлээр, оны үнээр  178  8.8 Орон нутгийн төс вийн зарлага, бүс, аймаг, нийслэлээр, оны үнээр  179  8.9 Улсын төсвөөс орон нутгийн төсөвт олгосон санхүүгийн дэмжлэг, бүс, аймаг, нийслэл ээр,  оны үнээр  180  8.10 Орон нутгийн төсвөөс улсын төсөвт төвлөрүүлсэн орлого, аймаг, нийслэлээр, оны үнээ р  180  8.11 Улсын нэгдсэн төсвийн зарлага, төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар, оны үнээр  181  БҮЛЭГ 9. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, БАРИЛГА  183  9.1 Хөрөнгө оруулалт, түүний бүтэц, технологийн бүтэц, санхүүжилтийн эх үүсвэрээр, оны үнээр  185  9.2 Барилга угсралт, их засварын ажил, оны үнээр  185  9.3 Барилга угсралт, их засварын ажлын бүтэц, төрлөөр  185  9.4 Ашиглалтанд оруулсан үндсэн хөрөнгө  186  9.5 Дотоодын барилгын байгууллагын гүйцэтгэсэн барилга угс ралт, их засварын  ажил,  бүс, аймаг, нийслэлээр, оны үнээр  186  9.6 Барилгын б айгууллагын бүлэглэлт  187  БҮЛЭГ 10. ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ  188  10.1 Хөдөө аж  ахуйн нийт бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлт  192  10.2 Хөдөө аж  ахуйн гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлт  192  10.3 Нэг хүнд ногдох хөдөө аж ахуйн гол нэрийн бүтээгдэхүүн  193  10.4 Мал, тэжээвэр амь тдын тоо  193  10.5 Малын тоо, бүс, аймаг, нийслэл, төрлөөр  194  10.6 Хээлтэгч  малын тоо, бүс, аймаг, нийслэл, төрлөөр  201  10.7 Малын тоо толгойн дээ д хэмжээ, төрлөөр, оноор  203  10.8 Цэвэр, эрлийз, нутгийн шилдэг омгийн болон сайжруулсан нутгийн үүлдрийн малын тоо,  төрл өөр  203  10.9 Төл бойжилт, төрлөөр  204  10.10 Зүй бусаар хорогдсон том малын тоо, төрлөөр  204  10.11 Хүнсэнд хэрэглэсэн малын тоо, төрлөөр  205  10.12 Малын тоогоор 2009 онд э хний таван байрт орсон аймаг, сум, малын төрлөөр  206  10.13 Малч ин өрхийн тоо, бү с, аймаг, нийслэлээр  208  10.14 Малч дын тоо, бүс, аймаг, нийслэ лээр  209  10.15 Малч дын насны бүтэц  209  10.16 Хувийн малтай  өрхийн бүлэглэлт, малын тооны бүлгээр  210  10.17 Малч ин өрхийн бүлэглэлт, малын тооны бүлгээ р, 2009  210  10.18 Малч ин өрхийн зарим үзүүлэлт  211  10.19 Малч ин өрхийн зарим үзүүлэлт, бүс, аймаг, нийслэлээр, 2009  211  10.20 Хөд өө аж ахуйн мэргэжилтний тоо, мэргэжлийн төрлөөр  2128 
 9. 9. 10.21 Хөдөө аж ах уйн техникийн тоо, төрлөөр  212 10.22 Малын хашааны тоо, багтаам ж, төрл өөр  212 10.23 Уст цэгийн тоо, төрлөөр  212 10.24 Малын халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэ мжээнд хамрагдсан малын тоо, зардал  213 10.25 Халдварт өвчин, паразиттах өвчнөөр өвчилсөн, эдгэрсэн малын тоо  214 10.26 Хөдөө аж ах уйн эдэлбэ р газар  214 10.27 Тариалсан талбай, бүс, аймаг, нийслэл, ургамлын төрлөөр  215 10.28 Хураасан нийт ургац, ургамлын төрлөөр  220 10.29 Нэг га талбайгаас хураасан ургац, ургамлын төрлөөр  220 10.30 Хураасан ургац, бүс, аймаг, нийслэл, ургам лын төрлөөр  221 10.31 Нэг га талбайгаас хураасан үр тариа, төмс, бүс, айм аг, нийслэлээр  225 10.32 Байгалийн хадлан, бэлтгэсэн тэжээл, төрлөөр  227 10.33 Малын тэжээл , бүс , аймаг, нийслэлэ эр, тэжээлийн нэгжэ эр  227 10.34 Малын тэжээл , бүс , аймаг, нийслэл, төрлөөр  228 БҮЛЭГ 11. АЖ ҮЙЛДВЭР  233 11.1 Аж ү йлдвэрийн нийт үйлдвэрлэлт, салбар, дэд салбараар, оны үнэ эр  235 11.2 Аж ү йлдвэрийн нийт үйлдвэрлэлтийн салбарын бүтэц, салбар, дэд салбараар  236 11.3 Аж ү йлдвэрийн нийт үйлдвэрлэлт, ажиллагчдын тооны бүлгээр, оны үнээр  237 11.4 Аж ү йлдвэрийн нийт үйлдвэрлэлт, салбар, дэд салбараар, 2005 оны зэ рэгцүүлэх үнээр  237 11.5 Аж ү йлдвэрийн салбарын б үтээгдэхүүний борлуулалт, аймаг, нийслэлээр, оны үнэ эр  238 11.6 Аж ү йлдвэрийн салбарын хөдөлмөрийн б үтээмж, салбараар, оны үнээр  239 11.7 Аж ү йлдвэрийн салбарын гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэ лт  240 11.8 Нэг хүнд ногдох аж үйлдвэрийн зарим нэрийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл  243 11.9 Цах илгаан эрчим хүчний баланс  244 11.10 Нүүрсний баланс  245 11.11 Дулааны баланс  246 БҮЛЭГ 12. ТЭЭВЭР  247 12.1 Бүх төрлийн тээврийн үндс эн үзүүлэлт, төрлөөр  249 12.2 Авто машины тоо, төрлөөр  249 12.3 Авто машины тоо, бүс , аймаг, нийслэлэ эр  250 12.4 Төмөр замын тээврийн ү ндсэ н үзүүлэлт  251 12.5 Авто тээврийн үндс эн үзүүлэлт  251 12.6 Иргэний агаарын тээврийн үндсэн ү зүүлэлт  251 12.7 Сайжруулс ан авто замын урт, км  251 БҮЛЭГ 13. ХАРИЛЦАА ХОЛБОО  252 13.1 Харилцаа холбооны салбарын үндс эн үзүүлэлт  254 13.2 Холбоо, шуудангийн үйлчилгээний үзүүлэлт, нэр төрлөөр  255 13.3 Суурин телефон цэгийн тоо, бүс, аймаг, нийслэлээр  255 БҮЛЭГ 14. ГАДААД ХУДАЛДАА  256 14.1 Нийт эргэлт, улсаар, оны үнээр  260 14.2 Экспорт, улсаар, оны үнээр  261 14.3 Импорт, улсаар, оны үнээр  262 14.4 Экспорт, импорт, бүсээр, оны ү нээр  263 14.5 Экспортын гол нэрийн бараа  264 14.6 Импортын гол нэрийн бараа  265 14.7 Экспортын бүтэц, барааны бүлгээр  269 14.8 Импортын бү тэц, барааны бүлгээр  270 14.9 Гадаад худалдааны үнийн индекс, барааны гол бүлгээр  271 14.10 Гадаад худалдааны индекс, худалдааны нөхцлийн индекс  271 14.11 Гадаад худалдааны биет хэмжээний индекс, барааны гол бүлгээр  272 14.12 Экспорт, импорт, б арааны бүлгээр, олон улсын худалдааны стандарт ангиллаар  272 БҮЛЭГ 15. ТӨЛБӨРИЙН ТЭНЦЭЛ  274 15.1 Төлбөрийн тэнцэл  276 9 
 10. 10. БҮЛЭГ 16. ХУДАЛДАА, ЗОЧИД БУУДАЛ, НИЙТИЙН ХО ОЛНЫ ГАЗАР  277 16.1 Худалдааны салбарын нийт борлуулалт,үйлдвэрлэлт, оны үнээр  279 16.2 Худалдааны нэг х удалдааны ц эгт ногдох хүний тоо, бүс, аймаг, нийслэлээр, оны эцэ ст  279 16.3  Нийтийн хоол, зочид буудлын салбарын нийт гаргалт, оны үнээр  280 16.4  Нийтийн хоол, зочид буудлын салбарын нийт ажиллагчдын тоо, оны эцэст  280 БҮЛЭГ 17. ОРОН СУУЦ, НИЙТИЙН АЖ АХУЙ  281 17.1 Орон сууц, оны эцэст  283 17.2 Хот, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний цэгийн тоо, бүс, аймаг, нийслэлээр  284 БҮЛЭГ 18. АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ  286 18.1 Улсын хилээр нэвтэрсэн гадаад, дотоодын зорчигчдын тоо, боомтоор  288 18.2 Улсын хилээр орс он гадаад, дотоодын зорчигчдын тоо, аялалын зорилгоор, 2009  289 18.3 Улсын хилээр орс он ж уулчдын тоо, улсаар  290 18.4 Улсын хилээр нэвтэрсэн гадаадын зорчигчдын тоо, улсаар  291 18.5 Улсын хилээр нэвтэрсэн гадаадын зорчигчдын бүтэц, аялалын зорил го, бүс нутгаар, 2009  291 18.6 Улсын хилээр гарсан дотоодын зорчигчдын тоо, боом т, аялалын зорилгоор, 2009  292 18.7  Аялал жуулчлалын үйл ажмллагаа эрхэлж буй аж ахуйн нэгж, б айгууллага,  ажиллагчдын тоо, оны эцэст  292 БҮЛЭГ 19. ӨРХИЙН О РЛО ГО, ЗАРЛАГА, ХҮН АМЫН АМЬЖИРГААНЫ ДООД ТҮВШИН, ЯДУУРАЛ  293 19.1 Нэг өрхийн сарын дундаж орлого,  хот хөдөөгөөр, оны ү нээр  297 19.2 Нэг өрхийн сарын дундаж орлогын бү тэц  297 19.3 Нэг өрхийн сарын дундаж зарлага, хот хөдөөгөөр, оны үнэ эр  298 19.4 Нэг өрхийн сарын дундаж зарлагын бүтэц  298 19.5 Нэг хүнд сард ногдох хүнсний зарим бүтээгдэхүүний улс ын дундаж хэ рэглээ,  жишсэн хүнээр, хот хөдөөгөөр  299 19.6 Нэг хүний х оногт хэрэглэсэн хүнсний бүтээгдэх үүний илчлэг, найрлага,  жишсэн хүнээр, хот хөдөөгөөр  299 19.7 Хүн амын амьжиргааны доод түвшин, нэг хүнд сард ногдохоор, бүс нутгаар  300 19.8  Ядуурлын үндсэн үзүүлэл т, хот, хөдөөгөөр, ӨНЭЗС 2009  300 19.9  Ядуурлын үндсэн үзүүлэл т, бүс, суурьшлаар, ӨНЭЗС 2009  301 19.10  Ядуурлын үндсэн үзүүлэлт, улирлаар, ӨНЭЗС 2009  301 19.11  Нэг хүнд сард ногдох хэрэглээ, үндсэн төрлөөр, ӨНЭЗС 2009  302 19.12  Нэг хүнд сард ногдох хэрэглээ, ядуурлын байдлаар, хот, хөдөөгөөр, ӨНЭЗС 2009  302 19.13  Нэг хүнд сард ногдох хэрэглээ, өрхийн тооны тэнцүү 10 бүлгээ р  303 19.14  Хүн амын хэрэглээний бүтэ ц, тэнцүү 5 бүлгээр  303 19.15 "Тогтвортой амьжиргаа­II" төслийн хүрээнд эрүүл мэнд, боловсрол,  дэд бүтцийг с айжруулахад зарцуулсан хөрөнгө, бүс, айм аг, нийслэлээр  304 19.16  "Тогтвортой амьжиргаа­II" төслөөс бэлчээрийн мал аж ахуйн эрсдлийг бууруулах  чиглэлээр  хийгдсэн хөрөнгө оруулалт , аймгаар  307 19.17  "Тогтвортой амьжиргаа­II" төслийн хүрээнд бичил санхү үгийн хөгжлийн сангаас  олгосон зээ л, бү с, аймаг, нийслэлээр  310 БҮЛЭГ 20. БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СОЁЛ, УРЛАГ, СҮМ  ХИЙД  311 20.1 Бүх шатны боловсролын сургалтын байгууллагын тоо, хичээлийн жилийн эхний байдлаар  313 20.2 Бүх шатны боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчдын тоо, хичээлийн жилийн э хний  313 байдлаар 20.3 Бүх шатны сургалтын байгууллагыг төгсөгчид, хичэ элийн жилийн эхний байдлаар  314 20.4 Бүх шатны сургалтын байгууллагын багш нарын тоо, хичээлийн жилийн э хний байдлаар  314 20.5 Ерөнхий боловсролын с ургуулийн зарим  үзүүлэлтүүд  315 20.6 Дотоодын их , дээ д сургууль, коллежид с уралцагчид, төгсөгчид, м эргэжлийн чиглэлээр  316 20.7 Ерөнхий боловсролын с ургуулийн тоо, бүс , аймаг, нийслэлэ эр, хичээ лийн жилийн эхэнд  317 20.8 Ерөнхий боловсролын с ургуульд өдрөөр суралцагчид, бүс, аймаг, нийслэлээр,  хичээлийн жилийн э хэнд  318 20.9 Ерөнхий боловсролын с ургуулийн с урагч­ багшийн харьцаа, бүс, аймаг, нийслэлээр,  хичээлийн жилийн э хэнд  319 20.10 Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нарын тоо, бүс , аймаг, нийслэлээр,  хичээлийн жилийн э хэнд  32010 
 11. 11. 20.11 Ерөнхий боловсролын сургуулийг өдрөөр суралцан төгсөгчид, бүс, аймаг, нийслэлээр  321 20.12 Ерөнхий боловсролын сургуулийн 1­р ангид элсэгчид, бүс, аймаг, нийслэлээр,  хичээлийн жилийн эхэнд  322 20.13 Ерөнхий боловсролын сургуулийн дотуур байранд амьдрах х үсэлт гаргасан болон  амьдарч буй хүүхдийн тоо, бүс, аймаг, нийслэ лээр  323 20.14 Ерөнхий боловсролын сургуульд суралцаж байгаа болон дотуур байранд амьдарч буй  м алчин өрхийн хүүхдийн тоо, бүс, аймаг, нийслэлээр, 2009/2010 оны хичээлийн жилд  324 20.15 ЕБС­д суралцаж буй хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчид болон дотуур байранд амьдарч  буй хүүх дийн тоо, хүйсээр, бүс, аймаг, нийслэлээр, 2009/2010 оны хичээлийн жилд  325 20.16 Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн байгууллага, хүүхдийн тоо,  хичээлийн жилийн эхний байдлаар  326 20.17 Бүх шатны сургуульд суралцагчдын тоо, 1000 хүнд ногдохоор  326 20.18 Хамран с ургалтын бохир жин, хувиар, бүс, аймаг, нийслэлээр, 2009/2010 оны хичээлийн жилд  327 20.19 Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн байгууллага, багш нарын тоо, бүс,  аймаг, нийс лэлээр, х ичээлийн жилийн эхний байдлаар  328 20.20 Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн байгууллага, бүс, айм аг, нийслэлээр,  хичээлийн жилийн эхний байдлаар  329 20.21 Боловс ролын салбарын зардал, оны үнээр  329 20.22 Шинжлэх ухааны салбарын үндсэн үзү үлэлт  330 20.23 Эрдмийн зэрэ г, цолтой үндсэн ажиллагчид, оны эцэ ст  330 20.24 Улсын төсвөөс санхүүжүүлсэн эрдэм  шинжилгэ эний ажлын тоо  330 20.25 Нийтийн номын сан, оны эцэст  330 20.26 Нийтийн номын сангийн тоо, бүс, аймаг, нийслэлээр  331 20.27 Улсын соёл, урлагийн байгууллагын ажиллагчдын тоо, төрлөөр, жилийн эцэст  332 20.28 Нийтийн номын сангийн суудлын тоо, бүс, аймаг, нийслэ лээр  332 20.29 Нийтийн номын сангийн байнгын уншигчдын тоо, бүс, аймаг, нийслэлээр  333 20.30 Мэргэжлийн урлагийн байгууллагын тоглолтын тоо, бүс, аймаг, нийслэлээр  334 20.31 Үзэгчдийн тоо, мэргэжлийн урлагийн байгууллага, бүс, аймаг, нийслэлээр  335 20.32 Музейн үзмэр, бүс, аймаг, нийслэлээ р  336 20.33 Музейн үзэгчид, б үс, аймаг, нийслэлээр  337 20.34 Соёлын төвийн тоо, бүс, аймаг, нийслэлээр, оны эцэ ст  338 20.35 Соёлын төвийн суудлын тоо, бүс, аймаг, нийслэлэ эр, оны эцэст  339 20.36 Сүм, хийдийн тоо, шашны төрлөөр, бүс, аймаг, нийслэлээр, оны эцэ ст  340 20.37 Ажиллагчдын тоо, шашны төрлөөр, бүс, аймаг, нийслэлээр, оны э цэст  341 20.38 Хурлын лам нарын тоо, шашны төрлөөр, бүс, аймаг, нийслэлээр, оны эцэс т  342 20.39 Шашны сургууль , дацанд суралцагчдын тоо, шашны төрлөөр,  бүс , аймаг, нийслэлээр, оны эцэст  343 20.40 Гэрээр ном заалгадаг хүүхдийн тоо,  шашны төрлөөр, бүс, аймаг, нийслэлээр, оны эцэст  344 20.41 Шашны сургууль  дацанд суралцагчид болон гэрээр ном заалгадаг хүүхдийн тоо,  насны бүлгээр, оны эцэст  345 БҮЛЭГ 21. ХҮН АМ ЫН ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН ДААТГАЛ, ХАЛАМЖ  346 21.1 Эрүүл мэндийн байгууллагын тоо  348 21.2 Эмнэлгийн орны тоо, төрлөөр, оны эцэст  348 21.3 Эрүүл мэндийн байгууллагын ажиллагчдын тоо, мэргэжлийн чиглэлээр, оны эц эст  349 21.4 Их эмчийн тоо, бүс, аймаг, нийслэлээр  350 21.5 Эм зүйчдийн тоо, бү с, аймаг, нийслэлээр  351 21.6 Эмнэлгийн тусгай мэргэжилтний тоо, мэргэжлээр  352 21.7 Нэг их эмчид ногд ох хүний тоо, бүс, аймаг, нийслэлээр  352 21.8 Нэг сувилагчид ногдох хүний тоо, бүс, айм аг нийслэлээр  353 21.9 Эмнэлэгт хэвтэж эм члүүлс эн өвчтөний тоо, бүс, аймаг, нийслэлээр  354 21.10 Бүртгэгдсэн халдварт өвчин, өвчний ангиллаар, бүс, аймаг, нийслэлээр  355 21.11 Амьд төрсөн хүүхдийн тоо, хүйс, төрөх үеийн жин, б үс, аймаг, нийслэлээр, оны эцэс т  356 21.12 Нас барсан хүний тоо, өвчний ангилалаар, хүйсээр, оны эцэст  357 21.13 Нялхсын эндэгдэл (амьд төрсөн 1000 хүүхэд тутамд ногдох), бүс, аймаг, нийслэлээр  359 21.14 Төрөхийн улмаас эндсэн эхийн тоо, бүс, аймаг, нийслэлээр  360 21.15 Үр хөндөлтийн тоо, бүс, аймаг, нийслэлээр  361 11 
 12. 12. 21.16 Эрүүл мэндийн салбарын зардал, оны эцэст  361  21.17 Эмнэлэгт хэвтэн эмчлү үлэгчдийн өвчлөл (10000 хүнд ногдох),  өвчлөлийн зонхилох 10 шалтгаанаар  362  21.18 Хорт хавдраар өвчлөлт, нас баралтын тоо (10000 х үнд ногдох ), х орт хавдрын төрлөөр  363  21.19 Хорт хавдраар өвчлөлтийн тоо,(10000 хүн амд ногдох), нас ны ангиллаар  363  21.20 Хорт хавдраар өвчлөлт, нас баралт,(10000 хүн амд ногдох) аймаг нийслэлээр  364  21.21 Жирэмсний эмэгтэйчүү дийн эмнэлгийн х яналтанд хамрагдсан хувь,бүс, аймаг, нийслэлээр  365  21.22 Нэг хү ртэлх насны хүүхдийн өргөн дархлаажуулалтын хамралт, дархлаажуулалтын төрлөөр  366  21.23 Биеийн тамир спортын зарим үзүүлэлтүүд, бүс, аймаг, нийслэлээр  367  21.24 Цол зэрэгтэй тамирчид , дасгалжуулагчид, шүүгчийн тоо  368  21.25 Судалгааны өмнөх гурван жилийн насны бүлэг дэх төрөлтийн тусгай, төрөлтийн нийлбэр,  ерөнх ий коеффициентууд, байршлаар  369  21.26 Хүсч буй төрөлтийн нийлбэр коэффициент, байршил, бүс нутаг,  эхийн боловсролын түвшингээ р  369  21.27 Судалгаанаас өмнөх 3 жилийн байдлаар, нярайн, нярайн дараах,  нялхсын болон хү үхдийн нас баралтын коеффициент  370  21.28 Сүү лийн 5 жилд амьд төрсөн хүүхдийн хувийн ж ин, хагалгаа хийлгэж төрсөн эсэх,  төрөх үеийн хүүхдийн жин, төрс өн х угацаа, зарим үзүүлэлтүүдээр  371  21.29 Судалгаанаас өмнөх 3 жилд төрсөн хүүхдэд хөхөөр хооллосон хүүхдү үдийн эзлэх хувь,  зарим үзүүлэлтээр  372  21.30 ХДХВ/ДОХ­ын талаарх зөв мэдлэгтэй эмэгтэйчүүдийн эзлэх х увь, зарим үзүүлэлтүүдээр  373  БҮЛЭГ 22. НИЙГМ ИЙН ХАЛАМ Ж, НИЙГМИЙН ДААТГАЛ  374  22.1 Нийгмийн х аламж ийн үйлчилгээний орлого, зарлага, төрлөөр  376  22.2 Нийгмийн х аламж ийн тэтгэвэр, тэтгэмж, тусламж, х өнгөлөлт авсан хүний тоо,  тэтгэмж ийн төрлөөр  377  22.3 Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авагчдын тоо, тэтгэврийн төрлөөр  377  22.4 Нийгмийн даатгалын сангийн орлого, даатгуулагчдын тоо  378  БҮЛЭГ 23. ГЭМ Т ХЭРЭГ  379  23.1 Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо, хэргийн ангилал, төрлөөр  381  23.2 Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо, бүс, аймаг, нийслэлээ р  382  23.3 Хүний амь бие, эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэргийн тоо,бүс, аймаг, нийслэлээр  383  23.4 Хүүхэд, гэр бүл, нийгмийн ёс суртах ууны эсрэг гэм т хэргийн тоо, бү с, аймаг, нийслэлээр  384  23.5 Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэргийн тоо, бүс , аймаг, нийслэлээр  385  23.6 Малын хулгайн гэмт хэргийн тоо, бүс, аймаг, нийслэлээр  386  23.7 Нийгмийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэргийн тоо, бү с, аймаг, нийслэлээр  387  23.8 Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал,  ашиглалтын ж урмын эсрэг гэмт хэргийн тоо, бүс, аймаг, нийс лэлээр  388  23.9 Аж ахуйн эсрэг гэм т хэргийн тоо, бүс , аймаг, нийслэлээр  389  23.10 18 ба түүнээс  дээш насны 10000 хүнд ногдох бү ртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо  390  23.11 Гэмт хэрэгт холбогдсон сэжигтэн, яллагдагчийн тоо, бүс , аймаг, нийслэлээр  391  23.12 Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирол  391  23.13 Хох ирогч иргэний тоо  392  23.14 Хох ирогч иргэний тоо, нийгмийн байдлаар  392  23.15 Хох ирогч иргэний тоо, насны бүлгээр  392  23.16 Шүүхээр ял шийтгүүлсэн х үний тоо, бүс, аймаг, нийслэлээр  393  23.17 Шүүхээр ял шийтгүүлсэн х үний тоо  394  23.18 Шүүхээр ял шийтгүүлсэн х үний тоо, боловсролын түвшингээр  394  23.16 Шүүхээр ял шийтгүүлсэн х үний тоо, нас ны бү лгээр  394  БҮЛЭГ 24. БАЙГАЛЬ ОРЧИН  395  24.1 Агаарын ж илийн дундаж температур, аймгийн төв, нийслэлээр  397  24.2 Монгол улсын газрын нэгдмэл сан, ү ндсэн ангиллаар  397  24.3 Ургамлын амьдралын хэлбэр  397  24.4 Монгол орны дээ д, доод ургамлын зүйлийн бүрэлдэхүү н  398  24.5 Хур тунадасны нийлбэр, хур тунадастай өдрийн  тоо, аймгийн төв, нийслэлээр  398  24.6 Цаг уурын олон жилийн дундаж үзүүлэлт, аймаг, нийс лэлээр  399  24.7 Ойн түймрийн тоо, түймэр гарсан удаагаар, давх ардсан тоогоор, бү с, аймаг, нийслэлээр  400  24.8  О йгоос бэлтгэсэн модны х эмжээ, бүс , аймаг, нийслэлээр  401  24.9 Байгалийн баялгийг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээнд зарцуулсан хөрөнгийн хэмж ээ  401  24.10 Ахуйн зориулалтаар 2010 онд агнах, барих  агнуурын амьтны тоо хэмжээний дээд хязгаар,  бүс , аймаг, ангийн нэрээр  40212 
 13. 13. 24.11 Хох ирол учирсан газар  403 24.12 Монгол орны гадаргын усны тоо, бүс, аймаг, нийслэл ээр, тооллого явагдсан оноор  404 24.13 Агаар дахь бохирдуулагч бодисын жилийн дундаж агууламж, аймгийн төв, нийс лэлээр,  2008 онд  405 24.14 Улаанбаатар хотын агаар дахь бохирдуулагч бодисын хоногийн дундаж агууламж,  1 ба 11, 12 дугаар сарын дунджаар, нийс лэлийн харуулаар,  2009  406 24.15 Агаарын чанарын стандарт дах ь хү лцэх хэм хэмжээ  406 24.16 Тохиолдсон гамшигт үзэгдэл, учирс ан х охирол  406 БҮЛЭГ 25. БҮТЭЭМ Ж  408 25.1 Нийт бүтээмж , салбараар, оны үнээр  410 25.2 Үндсэн хүчин зүйлсийн бүтээмж,  салбараар, оны үнээр  410 25.3 Хөдөлмөрийн бүтээмж, салбараар, 2005 оны зэрэгцүү лэх үнээр  411 25.4 Капиталын бүтээмж , салбараар, оны үнээр  411 25.5 Үндсэн түү хий эд материалын бүтээмж, салбараар, оны үнээр  412 25.6 Эрчим хүчний бүтээмж, с албараар, оны ү нээр  412 БҮЛЭГ 26. БИЗНЕС РЕГИСТРИЙН САН  413 26.1 Бизнес  регистрийн санд бүртгэлтэй аж ах уйн нэгж, байгууллагын тоо, аймаг, нийслэлээр,  ж ил бүрийн эцэст  415 26.2 Аж ахуйн нэгж, байгууллагын тоо, эдийн засгийн үйл ажиллагааны сал бараар,  жил бү рийн эцэст  416 26.3 Аж ахуйн нэгж, байгууллагын тоо, ажиллагчдын тооны бүлгээр, жил бүрийн эцэс т  416 26.4 Аж ахуйн нэгж, байгууллагын тоо, хариуцлагын хэлб эрээр, жил бүрийн эцэст  417 26.5 Үйл аж иллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагын тоо, аймаг, нийслэлээр,  ж ил бүрийн эцэст  417 26.6 Үйл аж иллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагын тоо,  эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбараар, жил бүрийн эцэст  418 26.7 Үйл аж иллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагын тоо,  ажиллагчдын тооны бү лгээр, жил бүрийн эцэст  418 26.8 Нийслэлд бүртгэлтэй аж ахуйн нэгж, байгууллагын тоо, дүүргээр, жил бүрийн эцэст  419 БҮЛЭГ 27. ХҮНИЙ Х ӨГЖЛИЙН ЗАРИМ ҮЗҮҮЛЭЛТ  420 27.1 Хүний хөгжлийн индекс, бүс, аймаг, нийслэлээ р  422 27.2 Жендэрийн хөгжлийн индекс, бү с, аймаг, нийслэлээр  423 27.3 Жендэрийн эрх мэдлийн х эмжүү р, бүс, аймаг, нийслэлээр  424 БҮЛЭГ 28. МЯНГАНЫ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛТ  425 28.1 Мянганы хөгжлийн зорилтуудын үзүүлэлт  427 БҮЛЭГ 29. ДЭЛХИЙН ХӨГЖЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД  433 29.1 Эдийн засгийн цар х үрээ, 2007 онд  435 29.2 Дэлхийн эдийн засаг дахь оролцоо, ДНБ­д  эзлэх хувиар  439 29.3 Хөгжлийн туслалцааны хорооны гишүүн орнуудаас 2007 онд  хуваарилсан цэвэр тусламж, бүс ээр  440 29.4 Хөгжлийн албан ёсны туслалцаанаас хамааралтай байдал, бүс нутгийн зарим улс орноор  441 29.5 ДНБ­ий салбарын бүтэц, бүс нутгийн зарим орнуудаар  442 29.6 ДНБ­ий эцсийн ашиглалтын бү тэц, бүс нутгийн зарим орнуудаар  443 29.7 Гадаад худалдаа, бүс нутгийн зарим орнуудаар  447 29.8 Мянганы хөгжлийн зорилтын х эрэгжилт, бүс  нутгийн зарим улс орнуудаар  448 13 
 14. 14. Contents Preface  4 Contents  14 Overv iew  43 MAIN INDICATORS  64 SECTION 1. ADMINISTRATIVE UNITS AND TERRITORY  66 1.1 Administrative and territory units, by regions, aimags and the Capital, in 2009  67 1.2 Distance between the cities, k m  68 1.3 Major mountains  69 1.4 Major rivers  69 1.5 Major lakes  69 SECTION 2. ELECTION  71 2.1 Popular vote cast Mongolian president  72 2.2 Election of state great hural and local citizens hural  73 2.3 Members of state great hural, by age group  74 2.4 Members of state great hural, by professions  74 2.5 Voters participation  74 SECTION 3. POPULATION  77 3.1 Resident population, by sex, urban and rural, at the end of the year  79 3.2 Resident population, by age group and sex, at the end of the year  79 3.3 Resident population, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year  80 3.4 Urban and rural population percentage of resident population,  by regions, aimags and  the Capital, at the end of the year  81 3.5 Number of households, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year  82 3.6 Number of households, by regions, aimags and the Capital, urban and rural, at the end of the year  83 3.7 Number of orphan children, by regions, aimags and the Capital, at the end of the y ear  84 3.8 Number of half­orphan, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year  85 3.9 Number of households with 4 and more children aged below 16, by regions,  aimags and the Capital, at the end of the year  86 3.10 Number of female heads of households, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year  87 3.11 Single woman, with c hildren aged below 16, by regions , aimags and the Capital,  at the end of the year  88 3.12 Births, deaths, marriages and divorces, at the end of the year  88 3.13  Births, deaths, marriages, divorces per 1000 population, at the end of the year  89 3.14  Birth rates, by age group, at the end of the year  89 3.15  Births, deaths, marriages, divorces and adoptions, by regions, aim ags and the Capital, in 2009  90 3.16  Births, deaths, marriages, divorces and adoptions, per 1000 population, by regions,  aimags and the Capital, in 2009  91 3.17 Life expectancy at birth, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year  92 3.18 Life expectancy at birth, by sex, at the end of the year  92 3.19 Number of births, by sex, regions, aimags and the Capital, urban and rural, in 2009  93 3.20 Number of live births, by  mothers age group, at the end of the year  93 3.21 Number of women who give births, by regions, aimags and the Capital, at the end of the year  94 3.22 Women who give births, by educational level, at the end of the year  94 3.23 Number of women who give births, by marital status, regions, aimags  and the Capital,  urban and rural, in 2008  95 3.24 Crude birth rate, by regions, aimags and the Capital  96 3.25 Number of people died, by educ ational level, at the end of the year  96 3.26 Number of people died, by age group, at the end of the year  97 3.27 Number of people died, by sex, regions, aimag and the Capital, urban and rural, in 2009  98 3.28 Crude death rate,by regions, aimag and the Capital  9914 
 15. 15. 3.29 Age specific death rate, at the end of the year  100 3.30 Registered marriages, by sex and age group, at the end of the year  100 3.31 Divorce, by duration of marriage, at the end of the year  101 3.32 Adoption, by child age group, at the end of the year  101 SECTION 4. LABOUR FORCE  106 4.1 Employment, at the end of the year  108 4.2 Econom ically  active population, by region, aimags and the Capital, at the end of the y ear  109 4.3 Employees, by divisions, at the end of the year  110 4.4 Employees, by region, aimags  and the Capital, at the end of the year  111 4.5 Unemployment, by sex, aimags and the Capital, at the end of the year  112 4.6 The number of unemployed people, by  result of the survey, sex, regions, aimags and the Capital  114 4.7 Registered unemployment rate, by region, aimags and the Capital  116 4.8 Unemployment rate, by regions, aimags and the Capital  117 4.9 Number of Government employees of Mongolia, by  classificattion of government service,  st  1  of January of selected years  119 4.10 Number of Government employees of Mongolia, by  regions, aimags and the Capital,  st  1  of January of selected years  119 4.11  Number of public administration Government employees of Mongolia,  by  class ification of offic ers, 1 st  of January of selected years  120 4.12 Monthly average wages and salaries, by divisions  121 4.13 Monthly average wages and salaries, by type of legal status  121 4.14 Monthly average wages and salaries, by classification of occupation  122 4.15 Monthly average wages and salaries, by type ownership  122 SECTION 5. GROSS DOMESTIC PRODUCT  124 5.1 Gross domestic product (GDP), by divisions, at current prices  125 5.2 Gross domestic product, by divisions, at 2005 constant prices  125 5.3 Gross National Income  127 5.4 Annual change of gross domestic product, by divis ions  127 5.5 Industrial composition of gross domestic product, at current prices  128 5.6 Private sector value added share to GDP, by divisions, at c urrent prices  129 5.7 Composition of gross domestic produc t, by  income approach, at current prices  129 5.8 Composition of GDP, by expenditure approach, at current prices  130 5.9 Gross domestic product, by region, aimags and the Capytal, by divisions, at current prices  131 5.10 Gross domestic product, by quarter, by divisions, at 2005 constant prices  132 SECTION 6. PRICE  135 6.1 National consumer price index of certain goods and service, by groups  137 6.2 Percent change of national consumer price index, from the end of previous years, by groups  138 6.3 National consumer price index of certain goods and services, monthly changes, by groups  139 6.4 Consumer price index of goods and services  140 6.5 Inflation rate, annual average, 2006­2009  140 6.6 Consumer price index of certain goods and services, by groups, by the Capital city  141 6.7 Consumer price index of certain goods and services, by the Capital city, monthly c hanges,  by  groups  142 6.8 Annual average prices of main goods and services, in Ulaanbaatar  143 6.9 Consumer price index goods and services, by groups, by aimags  145 6.10 Annual average price of main selected goods, by aimags  147 6.11 Average price of major construction materials in Ulaanbaatar, by producing countries,  quarterly and annual average  149 6.12 Average market pric e of some agricultural products  150 15 
 16. 16. SECTION 7. MONEY, CREDIT, STOCK  157  7.1 Money supply  159  7.2 Foreign net reserves  159  7.3 Loans oustanding  159  7.4 Interest rate  160  7.5 Loans oustanding, by regions , aimags and the Capital city  161  7.6 Individial deposits outstanding, by  regions, aimags and the Capital city  162  7.7 Non­performing loans outstanding, by regions aimags and the Capital, at the end of the year  163  7.8 Exchange rates  164  7.9 Main indicators of Stock market sum mary  165  7.10 30 leading companies  in market capitalization in 2009  166  7.11 30 companies with the most active traded stocks in 2009  167  7.12 Indicators  of Trading stock  168  7.13 Trading of Government bond  168  7.14 Trading of company bond  168  7.15 Main indicators of ins urance intitutions  169  7.16 Main indicators of Non­bank financial institutions  169  7.17 Main indicators of saving and credit cooperative  169  SECTION 8. BUDGET  171  8.1 Mongolian general government revenue, by classification of revenue, at current pric es  172  8.2 Revenue of central governm ent, by classification of revenue, at current prices  173  8.3  Local government revenue, by classification of revenue, at current pric es  174  8.4 Mongolian general government expenditure, by classification of expenditure, at current prices  175  8.5 Expenditure of central government, by c lassification of expenditure, at current prices  176  8.6  Local government expenditure, by classification of expenditure, at current prices  177  8.7 Revenue of local government, by region, aimag and the Capital, at current prices  178  8.8 Expenditure of local government, by region, aimag and the Capital, at current prices  179  8.9 Grants from central government to local government, by region, aimag and the Capital city,  at current prices  180  8.10 Grants from local government to central government, by aimag and the Capital c ity,  at current prices  180  8.11 Expenditure of general government, by portfolio of Ministers, at current prices  181  SECTION 9. INVESTMENT AND  CONSTRUCTION  184  9.1 Investment, its composition, by tec hnological composition, financial resources, at current prices  185  9.2 Total amount of construction and capital repair, maintenance, at current price  185  9.3 Structure of construction and capital repair, maintenance, by ty pes  185  9.4 Given for exploitation buildings basic fund  186  9.5 Total amount of construction and capital repair done by domestic construction entities,  by regions, aimag and the Capital, at current pric es  186  9.6 Grouping of cons truction units  187  SECTION 10. AGRICULTURE  190  10.1 Gross agricultural output  192  10.2 Output of main agricultural products  192  10.3 Main agric ultural production per capita  193  10.4 Number of livestock & household animals  193  10.5 Number of livestock, by regions, aimags and the Capital, by type livestock  194  10.6 Number of breeding stock, by regions, aimags and the Capital, by ty pe livestock  201  10.7 Highes t number of lives tock, by  type of livestock and years  203  10.8 Number of freshbred, crossbred, thoroughbred and improved breed, lives tock, by type  203  10.9 Rearing of young animals, by type  204  10.10 Losses of adult animals, by type  204  10.11 Total livestock  for consumption, by type  205  10.12 Rank of first five aimags and soums by number of livestock, in 2009, by type oflivestock  206  10.13 Number of herder households, by regions, aimags and the Capital  208  10.14 Number of herdsmen, by regions, aimags and the Capital  209  10.15 Age c omposition of herdsmen  209  10.16 Grouping of hous eholds with livestock, by group for number of livestoc k  210  10.17 Grouping of herder households, by size of herd, in 2007  210  10.18 Selected indicators of herder households  211  10.19 Selected indicators of herder households, by regions, aimags and the Capital, in 2009  211  10.20 Number of agricultural specialist, by ty pe of profession  21216 

×