Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La gestió de les dades de la recerca

143 views

Published on

Presentació d'Ignasi Labastida, de l’Oficina de Difusió del Coneixement del CRAI de la UB, a la reunió de directors dels centres de recerca CERCA.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La gestió de les dades de la recerca

 1. 1. ReuniódirectorsCERCA Barcelona,15demaigde2018 CCBYIgnasiLabastidaiJuan OfcinadeDifusiódelConeixement, CRAI UB La gestió de les dades de la recerca Ignasi Labastida i Juan Oficina dec Dcifcusió decl onnecixecmecnt oRAI Univecrsitat dec Bariceclnna
 2. 2. ReuniódirectorsCERCA Barcelona,15demaigde2018 CCBYIgnasiLabastidaiJuan OfcinadeDifusiódelConeixement, CRAI UB El cicle de gestió de les dades http://guides.library.unisa.edu.au/ResearchDataManagement
 3. 3. ReuniódirectorsCERCA Barcelona,15demaigde2018 CCBYIgnasiLabastidaiJuan OfcinadeDifusiódelConeixement, CRAI UB La planifcació Els plans dec gecstió dec dadecs recspnnecn a precguntecs icnm: ● Quinecs dadecs ecs prnduiran, s'nbtindran n s'nbsecrvaran i ecn quin fcnrmat ● Quin traictamecnt tindran ● onm s'ecmmagatzecmaran i ecs precsecrvaran lecs dadecs ● Qui i quan tindrà aicicés a lecs dadecs ● Qui nstecnta ecls pnssiblecs drects snbrec lecs dadecs ● Es pndran recutilitzar
 4. 4. ReuniódirectorsCERCA Barcelona,15demaigde2018 CCBYIgnasiLabastidaiJuan OfcinadeDifusiódelConeixement, CRAI UB La planifcació Els becnecficiaris dec prnjecictecs dec l'Hnritzó 2020 han d’eclabnrar un PGDc ● Recsum dec lecs dadecs ● Quin és ecl prnpòsit dec recicnllir n gecnecrar dadecs? ● Tipus i fcnrmats dec dadecs ● S’utilitzaran dadecs ecxistecnts? onm? ● Origecn i mida dec lecs dadecs? ● Utilitat dec lecs dadecs ● Assignaició dec recicursns ● Secgurectat dec lecs dadecs ● Aspecictecs ètiics
 5. 5. ReuniódirectorsCERCA Barcelona,15demaigde2018 CCBYIgnasiLabastidaiJuan OfcinadeDifusiódelConeixement, CRAI UB La planifcació ● FAIR data ● Fecr lecs dadecs trnbablecs, iniclnecnt-hi lecs mectadadecs ● Fecr lecs dadecs aicicecssiblecs dec manecra nbecrta ● Fecr lecs dadecs intecrnpecrablecs ● Inicrecmecntar la recutilitzaició dec lecs dadecs ● Obecrt pecr decfcecictec, tanicat quan sigui necicecssari
 6. 6. ReuniódirectorsCERCA Barcelona,15demaigde2018 CCBYIgnasiLabastidaiJuan OfcinadeDifusiódelConeixement, CRAI UB Eines per a fer PGD DcMP Onlinec https://dmpnnlinec.dicic.aic.uk/ PAGODcA http://www.icnnsnricinmadrnnn.ecs/pagnda/ PGDcR http://dmp.icsuic.icat DcMPTnnl https://dmptnnl.nrg/
 7. 7. ReuniódirectorsCERCA Barcelona,15demaigde2018 CCBYIgnasiLabastidaiJuan OfcinadeDifusiódelConeixement, CRAI UB Serveis d'emmagatzematge https://www.surf.nl/en/services-and-products/data-archive/portfolio-data-services/index.html
 8. 8. ReuniódirectorsCERCA Barcelona,15demaigde2018 CCBYIgnasiLabastidaiJuan OfcinadeDifusiódelConeixement, CRAI UB Difondre les dades Recpnsitnris tecmàtiics (http://www.rec3data.nrg/) Recpnsitnris instituicinnals Recpnsitnris naicinnals (http://ecasy.dans.knaw.nl) Zecnndn (http://zecnndn.nrg) Figsharec (http://fgsharec.nrg) Mecndeclecy Dcata (https://data.mecndeclecy.icnm/) Recsum https://ddd.uab.icat/recicnrd/150829
 9. 9. ReuniódirectorsCERCA Barcelona,15demaigde2018 CCBYIgnasiLabastidaiJuan OfcinadeDifusiódelConeixement, CRAI UB Difondre les dades http://datatags.org/
 10. 10. ReuniódirectorsCERCA Barcelona,15demaigde2018 CCBYIgnasiLabastidaiJuan OfcinadeDifusiódelConeixement, CRAI UB Accés Obert per defecte: recquecrimecnt ecstàndard. Ha dec secr d’nbligat icnmplimecnt amb pnssibilitat dec tanicar dadecs ecn icasns ecn què ecs puguin decmnstrar tecmecs ètiics, lecgals, dec icnnfdecnicialitat, dec secgurectat Responsabilitats: decfniició dec la recspnnsabilitat dec tnts ecls agecnts impliicats dins la instituició: ecls òrgans dec gnvecrn, ecls invecstigadnrs i tnt ecl pecrsnnal dec supnrt a la gecstió i publiicaició dec lecs dadecs dec recicecrica. Lloc de dipòsit: dectecrminaició decl llnic dec dipòsit dec lecs dadecs, pndecnt secr ecl recpnsitnri instituicinnal n altrecs recpnsitnris dec icnnfança. Termini de dipòsit: publiicaició ecn nbecrt tan aviat icnm sigui pnssiblec. La pnlítiica icnntecmplarà pecríndecs dec tecmps rannablecs ecntrec l’nbtecnició dec lecs dadecs i la secva publiicaició ecn nbecrt. Pla de gestió de dades: eclabnraició d’un pla dec gecstió dec dadecs icnm a recquecrimecnt ecstàndard, ecn lecs aictivitats dec recicecrica dec la instituició. Aquecst recquecrimecnt ecs pndrà implecmecntar dec manecra prngrecssiva. Polítiques institucionals
 11. 11. ReuniódirectorsCERCA Barcelona,15demaigde2018 CCBYIgnasiLabastidaiJuan OfcinadeDifusiódelConeixement, CRAI UB Costos: ecstablimecnt dec mecicanismecs npnrtuns pecr recpecricutir ecls icnstns dec la infcraecstruictura dec la gecstió dec lecs dadecs. Pecr ecxecmplec, garantint un ecspai ecstàndard secnsec icnst a tnts ecls invecstigadnrs i ecstablint tarifcecs pecr a recquecrimecnts ecspecicífics. Preservació i conservació: icnmprnmís dec la instituició pecr precsecrvar i icnnsecrvar lecs dadecs dipnsitadecs durant un pecríndec dec tecmps dectecrminat (10-20 anys, pecr ecxecmplec), ecstablint mecicanismecs pecr garantir-nec l’aicicés i la secva intecgritat. Acompanyament i seguiment: icnmprnmís dec la instituició dec dntar d’un secrveci d’assecssnramecnt i supnrt als invecstigadnrs ecn la gecstió dec dadecs dec recicecrica i l’ecstablimecnt d’un pla dec fcnrmaició. La pnlítiica iniclnurà mecicanismecs dec secguimecnt i d’avaluaició dec la secva ecficàicia i pnssiblecs inicecntius pecr als invecstigadnrs. Polítiques institucionals
 12. 12. ReuniódirectorsCERCA Barcelona,15demaigde2018 CCBYIgnasiLabastidaiJuan OfcinadeDifusiódelConeixement, CRAI UB Pecr què vnlecm una pnlítiica? Quin és l’nbjecictiu dec la gecstió dec dadecs? oalecn recspnstecs pecr decfnir ecls indiicadnrs dec secguimecnt i icnmplimecnt Prnpnsta d’indiicadnrs KPI decl prnjecictec LEARN http://lecarn-rdm.ecu/wp-icnntecnt/uplnads/FinalKPITablec.pdfc Seguiment de les polítiques
 13. 13. ReuniódirectorsCERCA Barcelona,15demaigde2018 CCBYIgnasiLabastidaiJuan OfcinadeDifusiódelConeixement, CRAI UB Gràcies ilabastida@ub.ecdu @ignasi Oficina dec Dcifcusió decl onnecixecmecnt oRAI Univecrsitat dec Bariceclnna http://www.ub.ecdu/ndic

×