Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CGDL2018 - Sessió: "Entorns digitals i gestió transversal"

32 views

Published on

Ferran Muñoz

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

CGDL2018 - Sessió: "Entorns digitals i gestió transversal"

 1. 1. Entorns digitals i gestió transversal Ferran Muñoz | Responsable de Comunicació 2.0 Ajuntament de Calella #GovernDigital
 2. 2. Entorns digitals i gestió transversal
 3. 3. Nous temps, noves maneres1 02. Holistic vision Transversalitat en el treball operatiu desenvolupat en el desplegament dels projectes d’intervenció del Pla Estrat gic Calella 2020 04. Innovation Possibilitat d’endegar iniciatives de caràcter extraordinari i innovador, més enllà de les rutines habituals en la prestació dels serveis d’obligada prestació 06. Accountability El Pla Estratègic comporta com a imperatiu generar impacte, comunicar els resultats i entrar en la dinàmica de l’avaluació i el retiment de comptes 01. Rethinking El fet de repensar-se donant la paraula a la ciutadania i als experts per fixar un horitzó de futur compartit, comptant amb la seva complicitat des d’un inici 03. Leadership Doble lideratge tècnic i polític en l’execució dels projectes, facilitant així la connexió de la ròtula entre responsables polítics i executors tècnics 05.Empowerment Apoderament del cos tècnic per reorientar, de manera contínua, els projectes –en funció de les circumstàncies- en termes de definició d’accions
 4. 4. Iniciat el 2015, el Pla Estratègic Calella 2020 es va aprovar en sessió ordinària pel ple de l’Ajuntament de Calella el passat 26 de juliol de 2016. Actualment, el pla compta amb prop de 2 anys de recorregut i ha permès permès a tècnics i polítics de l’Ajuntament: El Pla Estratègic Calella 20202 • Innovar en nous projectes que responguin a problemàtiques reals i complexes • Abordar reptes de ciutat difícils de tractar en la perspectiva del treball ordinari • Treballar transversalment entre àrees del propi ajuntament • Sistema de governança dels projectes en base a una coordinació tècnica i política • Afinar en l’organització i prestació de serveis públics actualment en marxa Ara bé, més enllà dels seus continguts, la metodologia de treball per al desplegament dels projectes també és quelcom destacable perquè en destaca la seva flexibilitat i empoderament dels tècnics i polítics responsables. Així, mitjançant la introducció d’una eina digital és ara possible monitoritzar el desenvolupament de les accions fixades, valorar-ne la seva idoneïtat i treballar en un marc d’alta coordinació.
 5. 5. Amb la voluntat de vetllar, ja des d’un inici amb un sistema de retiment de comptes i avaluació continuada del Pla Estrat gic, el setembre de 2016 es va constituir la Comissió de Seguiment, formada per: l’Alcaldessa de Calella, el Regidor de Territori, Hisenda i Recursos Interns, la responsable t cnica que gestiona el dia a dia de les actuacions i terminis i un interlocutor extern de l’empresa que ha donat suport en el procés de redacció i també en els treballs de seguiment i promoció del Pla Estratègic. Compromís i lideratge polític del PE3 Grau de desenvolupament dels Projectes d’Intervenció 75% Indicadors de resultat Incorporació de noves iniciatives 40% Indicadors d’impacte 60% 90%
 6. 6. Principi de Transversalitat La implicació de totes les estructures de l’Ajuntament, permet disposar d’una visió integral per dissenyar les polítiques públiques Principi de Lideratge La proposta de treballar per projectes transversals en una organització requereix de l’aval i el lideratge del màxim nivell polític i directiu Principi de la Col·laboració Público–Privada El rol de l’administració pública avui s el de facilitar i/o coordinar projectes transversals en partenariat amb els agents socials i econòmics del territori Principis rectors del Pla Estratègic4
 7. 7. Estructura metodològica del PE5 EMPRÈN A CALELLA • Talent i noves activitats CALELLA, CENTRE COMERCIAL • Acceleració de la planta commercial • Comerç accessible • Pla de dimamització comercial CALELLA, BON GOVERN • Conèixer l’e-Administració • Participació ciutadana • Transparència CALELLA, CIUTAT I TERRITORI • Fòrum d’experts CALELLA ENDREÇADA • App Calella a punt CALELLA TURISME S.XXI • La CPP del turisme de qualitat • Calella, ciutat intel·ligent TOTS SOM CALELLA • Banc d’idees per a la cohesió social 7 eixos 12 projectes 31 accions
 8. 8. Eines per a la implementació del PE6
 9. 9. Resistència al canvi7 • Mai ho hem fet així... • Ja estem bé... • Això no funcionarà aquí.. • No tenim temps.. • Trigarem molt temps... • No estem preparats... • Jo amb l’e-mail ja vaig bé... • Més feina 
 10. 10. Transversalitat del Pla Estratègic8 En el desplegament del Pla Estrat gic s’ha incorporat l’eina de gestió digital ASANA, on apareixen tots els projectes, accions i tasques amb el/la seu/va responsable d’execució i el termini. S’ha convertit en la plataforma des de la que es coordina el treball transversal, es realitza el seguiment de les accions i incorpora un sistema d’alertes que permet copsar l’estat del desenvolupament dels projectes de manera continuada. Addicionalment, amb aquest sistema de gestió, tamb s’han pogut ajustar les línies de treball previstes, per adaptar-se a la realitat canviant i dinàmica de la ciutat Projectes TasquesAccions Responsable Termini
 11. 11. Planificació9 Alcaldessa Regidora Comunicació Responsable Comunicació 2.0
 12. 12. Working together10
 13. 13. Sincronització i seguiment11
 14. 14. Dashboards12
 15. 15. Indicadors 25% En marxa 45% En marxa 18% A l’inici FÒRUM D’EXPERTS Reunió d’engament amb els impulsors del projecte el 13 de setembre de 2016 CALELLA BON GOVERN La Comissió d’e-administració s’ha reunit en 3 ocasions (adjunt a l’annex actes de les reunions) CONÈIXER L’E-ADMINISTRACIÓ Reunió d’engament amb els impulsors del projecte el 20 d’octubre de 2016 CALELLA, CIUTAT I TERRITORI Primera reunió del Fòrum d’Experts celebrada el passat 1 de desembre de 2016 (adjunt a l’annex acta de la reunió) TALENT I NOVES ACTIVITATS Reunió d’endegament amb els impulsors del projecte el 5 d’octubre de 2016 EMPREN A CALELLA Treballs per a la dinamització d’espais per acollir noves activitats econòmiques (adjunt a l’annex actes de les reunions) 13
 16. 16. Integració amb altres apps14
 17. 17. Integració amb altres apps15
 18. 18. La innovació no és qüestió de diners...15
 19. 19. Agafa l’onada del canvi ORGANITZA COL·LABORA #GovernDigital Gràcies, ;-) governdigital.cat @GovernDigital @MrFerry

×