SlideShare a Scribd company logo

Cung cấp ống luồn dây điện thép ống ruột gà - ty ren steel conduit - flexible conduit - emt conduit - imc conduit

Cat Van Loi
Cat Van Loi
Cat Van LoiE-mail:lemaihuulam@catvanloi.com

Cung cấp ống luồn dây điện thép ống ruột gà - ty ren steel conduit - flexible conduit - emt conduit - imc conduit

1 of 8
Download to read offline
Electrical Metallic Tubing 1”x 3.05 M
IntermediateMetalConduit3/4”x3.03M
2013
Têët caã caác nhaän hiïåu, hònh aãnh, kiïíu daáng, maä saãn phêím vaâ tiïu chuêín kyä thuêåt trong Catalogue naây thuöåc
baãn quyïìn cuãa Cöng Ty Thiïët Bõ Àiïån Cöng Nghiïåp Caát Vaån Lúåi. Moåi sûå sao cheáp maâ khöng coá sûå àöìng yá cuãa Cöng
Ty chuáng töi laâ vi phaåm Luêåt Súã Hûäu Trñ Tuïå, seä bõ kiïån ra toâa aán vaâ xûã lyá theo phaáp luêåt Viïåt Nam hiïån haânh.
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nhaâ maáy
50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,
Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh	
Tel: 84-8-35886496
84-8-22464699
Fax: 84-8-35886505
Email: sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com
lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com
giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
KHAÁCH HAÂNG TIÏU BIÏÍU
NHÛÄNG CÖNG TRÒNH ÀAÄ CUNG CÊËP
PHUÅ KIÏåN NÖËI ÀÊËT VAÂ CHÖËNG SEÁT
THANH CHÖËNG ÀA NÙNG - UNISTRUT & PHUÅ KIÏåN
HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN
ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I - STEEL CONDUIT
ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN MÏÌM/ÖËNG RUÖÅT GAÂ LOÄI THEÁP
PHUÅ KIÏåN ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I
THANG CAÁP, KHAY CAÁP, MAÁNG CAÁP, MAÁNG LÛÚÁI, MIÏåNG GIOÁ
GIÚÁI THIÏåU
1
INTRODUCTION
V
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nhaâ maáy
50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,
Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh	
Tel: 84-8-35886496
84-8-22464699
Fax: 84-8-35886505
Email: sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com
lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com
giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
úái àöåi nguä nhên viïn nùng àöång vaâ chuyïn nghiïåp, luön luön theo àuöíi muåc tiïu kinh doanh :
“LAÂ NHAÂ CUNG CÊËP SAÃN PHÊÍM VAÂ DÕCH VUÅ ÀÑCH THÛÅC
CUÃA KHAÁCH HAÂNG”
Chuáng töi luön àùåt muåc tiïu àûa Cöng ty TNHH THIÏËT BÕ ÀIÏÅN CÖNG NGHIÏÅP CAÁT VAÅN LÚÅI trúã thaânh
nhaâ cung cêëp chuyïn nghiïåp trong lônh vûåc vêåt tû cú àiïån (M&E). Thûúng hiïåu àöìng nghôa vúái
sûå tin cêåy, hiïåu quaã vaâ cam kïët chêët lûúång trong tûâng dûå aán. Trong nhûäng nùm vûâa qua, Chuáng töi
cung cêëp cho Quyá khaách haâng nhûäng saãn phêím mang thûúng hiïåu coá àöå tin cêåy cao vaâ chêët
lûúång töët àûúåc kiïím soaát búãi hïå thöëng chêët lûúång ISO 9001 : 2001 vúái giaá caã húåp lyá, phuâ húåp vúái
khaã nùng taâi chñnh cuãa caác doanh nghiïåp taåi Viïåt Nam. Thêåt vêåy, saãn phêím àaä àûúåc nhiïìu nhaâ
thêìu cú àiïån tin cêåy sûã duång do chêët lûúång öín àõnh, àaãm baão thay thïë hoaân toaân haâng ngoaåi nhêåp
taåi caác cöng trònh troång àiïím úã Viïåt Nam nhû: Nhaâ maáy chñp àiïån tûã INTEL, Nhaâ maáy Panel nùng
lûúång mùåt trúâiFirst Solar, Àaåi sûá quaán Myä (Haâ Nöåi), Toâa nhaâ àiïìu haânh Têåp Àoaân Àiïån Lûåc Viïåt Nam
(EVN Tower), Nhaâ maáy cöng nghiïåp nùång DOOSAN, Nhaâ maáy saãn xuêët àiïån thoaåi di àöång SAMSUNG,
Toâa thaáp taâi chñnh BITEXCO, Nhaâ maáy theáp POSCO, Nhaâ maáy thiïët bõ àoáng ngùæt ABB, Toâa thaáp ngên
haâng BIDV, Cuåm toâa thaáp EVERICH, Àaâi truyïìn hònh Viïåt Nam (VTV), Siïu thõ Lotte 1&2, Nhaâ maáy
thiïët bõ Nùng Lûúång têåp àoaân G.E (USA), Nhaâ maáy thiïët bõ y tïë BBraun, Nhaâ maáy Thuãy àiïån Sún La,
Sên bay Quöëc tïë Cêìn Thú, Nhaâ maáy saãn xuêët myä phêím P&G, Toaâ nhaâ Saâi Goân M&C, Toaâ nhaâ Times
Square, Khaách saån 5 sao WJ Marriot - Haâ Nöåi, Lotte Center - Haâ Nöåi, Nhaâ maáy vi maåch Jabil, Nhaâ
maáy Àiïån thoaåi Di Àöång NOKIA - Bùæc Ninh, Nhaâ maáy Nhiïåt Àiïån Nghi Sún - Thanh Hoáa, Nhaâ maáy
Theáp FOMOSA - Haâ Tônh, Nhaâ maáy Nhiïåt Àiïån Vuäng AÁng - Haâ Tônh v.v.. Àêy chñnh laâ phêìn thûúãng vö
cuâng quyá giaá cho sûå nùng àöång, saáng taåo, möåt têìm nhòn, möåt chiïën lûúåc kinh doanh àöåt phaá cuäng
nhû sûå phêën àêëu khöng ngûâng cuãa Ban Giaám Àöëc vaâ têåp thïí nhên viïn Cöng ty.
Vúái triïët lyá kinh doanh “WIN - WIN”, Chuáng töi tin tûúãng chùæc chùæn rùçng viïåc tön troång lúåi ñch cuãa Quyá
khaách haâng, cuäng nhû sûå àaáng tin cêåy cuãa Quyá khaách haâng seä xêy dûång möåt thûúng hiïåu vûäng maånh
mang àïën sûå phaát triïín phöìn thõnh cho Cöng ty TNHH THIÏËT BÕ ÀIÏÅN CÖNG NGHIÏÅP CAÁT VAÅN LÚÅI trong
tûúng lai. Àïën vúái Chuáng töi, Quyá khaách haâng seä àûúåc àöåi nguä nhên viïn kinh doanh tû vêën, luön lùæng
nghe vaâ thêëu hiïíu nhu cêìu, höî trúå àûa ra giaãi phaáp phuâ húåp vúái àiïìu kiïån kyä thuêåt & taâi chñnh thûåc tïë
trong lônh vûåc M&E.
Àïën vúái Cöng ty TNHH THIÏËT BÕ ÀIÏÅN CÖNG NGHIÏÅP CAÁT VAÅN LÚÅI, caác nhaâ thêìu thi cöng M&E seä
àûúåc cung cêëp têët caã caác loaåi vêåt tû, phuå kiïån àiïån cöng nghiïåp thûúng hiïåu thöng duång vúái
chêët lûúång cao cuäng nhû caác loaåi vêåt tû àiïån àùåc chuãng gia cöng theo yïu cêìu cuå thïí cuãa tûâng
khaách haâng.
Th.S LÏ MAI HÛÄU LÊM (MSc - Asian Institute of Technology)
GIAÁM ÀÖËC
2
CAM KÏËT VÚÁI KHAÁCH HAÂNG
CATVANLOI’SCOMMITMENT
Th.S LÏ MAI HÛÄU LÊM (MSc - AIT)
GIAÁM ÀÖËCISO 9001: 2008
2
Ban Giaám Àöëc & têåp thïí nhên viïn Cöng ty TNHH THIÏËT BÕ ÀIÏÅN CÖNG NGHIÏÅP
CAÁT VAÅN LÚÅI cam kïët cung cêëp cho khaách haâng saãn phêím vaâ dõch vuå àûúåc kiïím
soaát theo hïå thöëng quaãn lyá chêët lûúång ISO 9001: 2008 :
v Caác saãn phêím vúái giaá caã caånh tranh & dõch vuå khaách haâng vúái
chêët lûúång töët nhêët.
v Liïn tuåc caãi tiïën chêët lûúång saãn phêím & dõch vuå nhùçm thoãa
maän nhu cêìu ngaây caâng cao cuãa khaách haâng.
v Giao haâng trong thúâi gian ngùæn nhêët àaáp ûáng töët nhêët tiïën àöå
thi cöng.
v Luön duy trò lúåi thïë caånh tranh thöng qua nhûäng saãn phêím
àûúåc gia tùng giaá trõ trong chêët lûúång vaâ dõch vuå.
v Luön lùæng nghe, thêëu hiïíu nhu cêìu cuãa khaách haâng àïí àûa ra
giaãi phaáp phuâ húåp.
v	Thñch ûáng nhanh vaâ saáng taåo laâ sûác maånh caånh tranh cuãa Cöng ty.
Têìm nhòn VISION
Trúã thaânh thûúng hiïåu dêîn àêìu
trong saãn xuêët & cung cêëp vêåt tû
cú àiïån M&E taåi Viïåt Nam.
Sûá mïånh MISSION
Mang àïën cho khaách haâng giaãi
phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån M&E
phuâ húåp vúái chêët lûúång töët nhêët.
Giaá trõ cöët loäi CORE VALUES
CHÊËT LÛÚÅNG CAÅNH TRANH CON NGÛÚÂI TIN CÊÅY SAÁNG TAÅO BÏÌN VÛÄNG
Cam kïët vúái khaách haâng COMMITMENT
giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nhaâ maáy
50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,
Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh	
Tel: 84-8-35886496
84-8-22464699
Fax: 84-8-35886505
Email: sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com
lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com
COLORED/WHITE
G.I CONDUITS/STEEL CONDUITS
ÖËNG THEÁP LUÖÌN
DÊY ÀIÏåN G.I
Saãn phêím àaåt 5 huy chûúng vaâng chêët lûúång taåi
triïín laäm quöëc tïë VIETBUILD 2009
do Böå Xêy dûång trao tùång
White Conduit 25mmx3.75M-BS4568 Class 3
Intermediate Metal Conduit 1/2”x 3.03 M
White Conduit BS 31 3/4” x 3.81M
BS 4568/BS31 & JISC 8305
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nhaâ maáy
50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,
Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh	
Tel: 84-8-35886496
84-8-22464699
Fax: 84-8-35886505
Email: sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com
lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com
ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I
COLORED/WHITESTEELCONDUITS
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nhaâ maáy
50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,
Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh	
Tel: 84-8-35886496
84-8-22464699
Fax: 84-8-35886505
Email: sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com
lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com
ÖËngtheápluöìndêyàiïånloaåitrúnEMT -VIETNAM( Electrical MetallicTubing)
Tiïu chuêín (Standard): ANSI C 80.3/UL 797- USA
Maâu öëng (Color ): Trùæng (White)
Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request)
(Xem chi tiïët Chûáng chó chêët lûúång vaâ taãi catalog tûâ website: www.vattudien.vn)
Maä saãn phêím
Product Code
Kñch thûúác
Size
(inch)
Àûúâng kñnh ngoaâi
OD
(mm)
Àöå daây
Thickness
(mm)
Chiïìu daâi öëng
Length
(mm)
EMT12 1/2 17.93 1.07 3050
EMT34 3/4 23.42 1.25 3050
EMT100 1 29.54 1.45 3050
EMT114 1 1/4 38.35 1.57 3050
EMT112 1 1/2 44.20 1.57 3050
EMT200 2 55.8 1.57 3050
ÖËngtheápluöìndêyàiïånloaåirenIMC -VIETNAM( IntermediateMetal Conduit)
Tiïu chuêín (Standard): ANSI C 80.6/UL 1242- USA
Maâu öëng (Color ): Trùæng (White)
Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request)
(Xem chi tiïët Chûáng chó chêët lûúång vaâ taãi catalog tûâ website: www.vattudien.vn)
Maä saãn phêím
Product Code
Kñch thûúác
Size
(inch)
Àûúâng kñnh ngoaâi
OD
(mm)
Àöå daây
Thickness
(mm)
Chiïìu daâi öëng
Length
(mm)
IMC12 1/2 20.70 1.79 3030
IMC34 3/4 26.14 1.90 3030
IMC100 1 32.77 2.16 3025
IMC114 1 1/4 41.59 2.16 3025
IMC112 1 1/2 47.81 2.29 3025
IMC200 2 59.93 2.41 3025
IMC212 2 1/2 72.56 3.56 3010
IMC300 3 88.29 3.56 3010
IMC312 3 1/2 100.86 3.56 3005
IMC400 4 113.43 3.56 3005
Intermediate Metal Conduit 1/2” x 3.03 M
Intermediate Metal Conduit 3/4” x 3.03 M
Electrical Metallic Tubing 3/4”x 3.05 M
Electrical Metallic Tubing 1/2”x 3.05 M
4
giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
BS 4568/BS31 & JISC 8305

Recommended

Cung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép ống ruột gà - ty ren
Cung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép  ống ruột gà - ty renCung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép  ống ruột gà - ty ren
Cung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép ống ruột gà - ty renVattuthietbidien Catvanloi
 
Huong dan su dung photoshop cs5 phan 26
Huong dan su dung photoshop cs5 phan 26Huong dan su dung photoshop cs5 phan 26
Huong dan su dung photoshop cs5 phan 26nhatthai1969
 
Chairgonomics Table Collections & Structures
Chairgonomics Table Collections & StructuresChairgonomics Table Collections & Structures
Chairgonomics Table Collections & StructuresStudioLine Ltd
 
Un mare di RISPARMIO Bricofer Cangianiello
Un mare di RISPARMIO Bricofer Cangianiello Un mare di RISPARMIO Bricofer Cangianiello
Un mare di RISPARMIO Bricofer Cangianiello Giuseppe Cangianiello
 

More Related Content

Viewers also liked

ô Tô điện trẻ em có điều khiển từ xa
ô Tô điện trẻ em có điều khiển từ xaô Tô điện trẻ em có điều khiển từ xa
ô Tô điện trẻ em có điều khiển từ xababimart babimartviet
 
Căn hộ resort ven sông giá cực sốc 12.1tr m2 thanh toán 2%-tháng
Căn hộ resort ven sông giá cực sốc 12.1tr  m2 thanh toán 2%-thángCăn hộ resort ven sông giá cực sốc 12.1tr  m2 thanh toán 2%-tháng
Căn hộ resort ven sông giá cực sốc 12.1tr m2 thanh toán 2%-thángngoisaonho3124
 
De E-commerce Dagen 2011 presentatie - Shopreme
De E-commerce Dagen 2011 presentatie - ShopremeDe E-commerce Dagen 2011 presentatie - Shopreme
De E-commerce Dagen 2011 presentatie - Shopremeshopreme
 
Tecnologopercaso Magazine APRIL 2012 bilingual Freepress
Tecnologopercaso Magazine APRIL 2012 bilingual FreepressTecnologopercaso Magazine APRIL 2012 bilingual Freepress
Tecnologopercaso Magazine APRIL 2012 bilingual FreepressEdward Voskeritchian
 
Wykład byłego prezydenta
Wykład byłego prezydentaWykład byłego prezydenta
Wykład byłego prezydentasknsz
 

Viewers also liked (8)

ô Tô điện trẻ em có điều khiển từ xa
ô Tô điện trẻ em có điều khiển từ xaô Tô điện trẻ em có điều khiển từ xa
ô Tô điện trẻ em có điều khiển từ xa
 
Căn hộ resort ven sông giá cực sốc 12.1tr m2 thanh toán 2%-tháng
Căn hộ resort ven sông giá cực sốc 12.1tr  m2 thanh toán 2%-thángCăn hộ resort ven sông giá cực sốc 12.1tr  m2 thanh toán 2%-tháng
Căn hộ resort ven sông giá cực sốc 12.1tr m2 thanh toán 2%-tháng
 
B C T
B C TB C T
B C T
 
De E-commerce Dagen 2011 presentatie - Shopreme
De E-commerce Dagen 2011 presentatie - ShopremeDe E-commerce Dagen 2011 presentatie - Shopreme
De E-commerce Dagen 2011 presentatie - Shopreme
 
Tecnologopercaso Magazine APRIL 2012 bilingual Freepress
Tecnologopercaso Magazine APRIL 2012 bilingual FreepressTecnologopercaso Magazine APRIL 2012 bilingual Freepress
Tecnologopercaso Magazine APRIL 2012 bilingual Freepress
 
Euro Consulting EMEA Introduction
Euro Consulting EMEA IntroductionEuro Consulting EMEA Introduction
Euro Consulting EMEA Introduction
 
Allestimento2pr
Allestimento2prAllestimento2pr
Allestimento2pr
 
Wykład byłego prezydenta
Wykład byłego prezydentaWykład byłego prezydenta
Wykład byłego prezydenta
 

Similar to Cung cấp ống luồn dây điện thép ống ruột gà - ty ren steel conduit - flexible conduit - emt conduit - imc conduit

Cung cấp vattuthietbidien.vn tel mr.tâm 0943353039 ống ruột gà ống luồn dây...
Cung cấp vattuthietbidien.vn tel mr.tâm 0943353039 ống ruột gà  ống luồn dây...Cung cấp vattuthietbidien.vn tel mr.tâm 0943353039 ống ruột gà  ống luồn dây...
Cung cấp vattuthietbidien.vn tel mr.tâm 0943353039 ống ruột gà ống luồn dây...Ongthepluondaydien Catvanloi
 
Nhà máy sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi- nơi sản phẩm cơ khí đ...
Nhà máy sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi- nơi sản phẩm cơ khí đ...Nhà máy sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi- nơi sản phẩm cơ khí đ...
Nhà máy sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi- nơi sản phẩm cơ khí đ...CVLOngthep
 
Nhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện CVL - khát vọng thay thế hàng nhập khẩu
Nhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện CVL - khát vọng thay thế hàng nhập khẩuNhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện CVL - khát vọng thay thế hàng nhập khẩu
Nhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện CVL - khát vọng thay thế hàng nhập khẩungThplundyin
 
Ống Ruột Gà Lõi Thép G.I
Ống Ruột Gà Lõi Thép G.I Ống Ruột Gà Lõi Thép G.I
Ống Ruột Gà Lõi Thép G.I DngHongHuy1
 
Ống ruột gà lõi thép
Ống ruột gà lõi thépỐng ruột gà lõi thép
Ống ruột gà lõi thépHTun26
 
Thang máng cáp
Thang máng cápThang máng cáp
Thang máng cápHTun26
 
Cat Van Loi Catalog - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray - Lightni...
Cat Van Loi Catalog - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray - Lightni...Cat Van Loi Catalog - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray - Lightni...
Cat Van Loi Catalog - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray - Lightni...Cat Van Loi
 
Awards, Merits and Quality Compliance of CVL
Awards, Merits and Quality Compliance of CVLAwards, Merits and Quality Compliance of CVL
Awards, Merits and Quality Compliance of CVLCat Van Loi
 
PHƯƠNG ÁN TÁI CẤU TRÚC CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT CÔNG TY C CÔNG...
PHƯƠNG ÁN TÁI CẤU TRÚC CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT CÔNG TY C CÔNG...PHƯƠNG ÁN TÁI CẤU TRÚC CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT CÔNG TY C CÔNG...
PHƯƠNG ÁN TÁI CẤU TRÚC CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT CÔNG TY C CÔNG...nataliej4
 
Lean 6 Sigma Số 26
Lean 6 Sigma Số 26Lean 6 Sigma Số 26
Lean 6 Sigma Số 26IESCL
 
Lean 6 Sigma Số 50
Lean 6 Sigma Số 50Lean 6 Sigma Số 50
Lean 6 Sigma Số 50IESCL
 
Tổ chức tiệc teabreak - buffet - finger food tận nơi
Tổ chức tiệc teabreak - buffet - finger food tận nơiTổ chức tiệc teabreak - buffet - finger food tận nơi
Tổ chức tiệc teabreak - buffet - finger food tận nơidichvutiecdung
 
Thanh chống đa năng
Thanh chống đa năngThanh chống đa năng
Thanh chống đa năngHTun26
 
Thanh chống đa năng
Thanh chống đa năngThanh chống đa năng
Thanh chống đa năngPhuoc Hai
 
Ống thép luồn dây điện G.I có như lời đồn không
Ống thép luồn dây điện G.I có như lời đồn khôngỐng thép luồn dây điện G.I có như lời đồn không
Ống thép luồn dây điện G.I có như lời đồn khôngHoitrn52
 
Ống thép luồn dây điện Cát Vạn Lợi
Ống thép luồn dây điện Cát Vạn LợiỐng thép luồn dây điện Cát Vạn Lợi
Ống thép luồn dây điện Cát Vạn LợiPhuoc Hai
 
Ống Thép Luồn Dây Điện G.I Cát Vạn Lợi
Ống Thép Luồn Dây Điện G.I Cát Vạn LợiỐng Thép Luồn Dây Điện G.I Cát Vạn Lợi
Ống Thép Luồn Dây Điện G.I Cát Vạn LợiDngHongHuy1
 
ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN G.I CÁT VẠN LỢI
ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN G.I CÁT VẠN LỢIỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN G.I CÁT VẠN LỢI
ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN G.I CÁT VẠN LỢIHuyCVLHong
 
Ống thép luồn dây điện G.I
Ống thép luồn dây điện G.IỐng thép luồn dây điện G.I
Ống thép luồn dây điện G.IHTun26
 

Similar to Cung cấp ống luồn dây điện thép ống ruột gà - ty ren steel conduit - flexible conduit - emt conduit - imc conduit (20)

Cung cấp vattuthietbidien.vn tel mr.tâm 0943353039 ống ruột gà ống luồn dây...
Cung cấp vattuthietbidien.vn tel mr.tâm 0943353039 ống ruột gà  ống luồn dây...Cung cấp vattuthietbidien.vn tel mr.tâm 0943353039 ống ruột gà  ống luồn dây...
Cung cấp vattuthietbidien.vn tel mr.tâm 0943353039 ống ruột gà ống luồn dây...
 
Nhà máy sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi- nơi sản phẩm cơ khí đ...
Nhà máy sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi- nơi sản phẩm cơ khí đ...Nhà máy sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi- nơi sản phẩm cơ khí đ...
Nhà máy sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi- nơi sản phẩm cơ khí đ...
 
Nhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện CVL - khát vọng thay thế hàng nhập khẩu
Nhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện CVL - khát vọng thay thế hàng nhập khẩuNhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện CVL - khát vọng thay thế hàng nhập khẩu
Nhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện CVL - khát vọng thay thế hàng nhập khẩu
 
Ống Ruột Gà Lõi Thép G.I
Ống Ruột Gà Lõi Thép G.I Ống Ruột Gà Lõi Thép G.I
Ống Ruột Gà Lõi Thép G.I
 
Ống ruột gà lõi thép
Ống ruột gà lõi thépỐng ruột gà lõi thép
Ống ruột gà lõi thép
 
Thang máng cáp
Thang máng cápThang máng cáp
Thang máng cáp
 
Cat Van Loi Catalog - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray - Lightni...
Cat Van Loi Catalog - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray - Lightni...Cat Van Loi Catalog - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray - Lightni...
Cat Van Loi Catalog - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray - Lightni...
 
Awards, Merits and Quality Compliance of CVL
Awards, Merits and Quality Compliance of CVLAwards, Merits and Quality Compliance of CVL
Awards, Merits and Quality Compliance of CVL
 
PHƯƠNG ÁN TÁI CẤU TRÚC CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT CÔNG TY C CÔNG...
PHƯƠNG ÁN TÁI CẤU TRÚC CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT CÔNG TY C CÔNG...PHƯƠNG ÁN TÁI CẤU TRÚC CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT CÔNG TY C CÔNG...
PHƯƠNG ÁN TÁI CẤU TRÚC CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT CÔNG TY C CÔNG...
 
Lean 6 Sigma Số 26
Lean 6 Sigma Số 26Lean 6 Sigma Số 26
Lean 6 Sigma Số 26
 
Lean 6 Sigma Số 50
Lean 6 Sigma Số 50Lean 6 Sigma Số 50
Lean 6 Sigma Số 50
 
Cau truc dam don
Cau truc dam donCau truc dam don
Cau truc dam don
 
Tổ chức tiệc teabreak - buffet - finger food tận nơi
Tổ chức tiệc teabreak - buffet - finger food tận nơiTổ chức tiệc teabreak - buffet - finger food tận nơi
Tổ chức tiệc teabreak - buffet - finger food tận nơi
 
Thanh chống đa năng
Thanh chống đa năngThanh chống đa năng
Thanh chống đa năng
 
Thanh chống đa năng
Thanh chống đa năngThanh chống đa năng
Thanh chống đa năng
 
Ống thép luồn dây điện G.I có như lời đồn không
Ống thép luồn dây điện G.I có như lời đồn khôngỐng thép luồn dây điện G.I có như lời đồn không
Ống thép luồn dây điện G.I có như lời đồn không
 
Ống thép luồn dây điện Cát Vạn Lợi
Ống thép luồn dây điện Cát Vạn LợiỐng thép luồn dây điện Cát Vạn Lợi
Ống thép luồn dây điện Cát Vạn Lợi
 
Ống Thép Luồn Dây Điện G.I Cát Vạn Lợi
Ống Thép Luồn Dây Điện G.I Cát Vạn LợiỐng Thép Luồn Dây Điện G.I Cát Vạn Lợi
Ống Thép Luồn Dây Điện G.I Cát Vạn Lợi
 
ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN G.I CÁT VẠN LỢI
ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN G.I CÁT VẠN LỢIỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN G.I CÁT VẠN LỢI
ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN G.I CÁT VẠN LỢI
 
Ống thép luồn dây điện G.I
Ống thép luồn dây điện G.IỐng thép luồn dây điện G.I
Ống thép luồn dây điện G.I
 

More from Cat Van Loi

Cable Ladder - Cable Tray & Wire Mesh Trays
Cable Ladder - Cable Tray & Wire Mesh TraysCable Ladder - Cable Tray & Wire Mesh Trays
Cable Ladder - Cable Tray & Wire Mesh TraysCat Van Loi
 
Lightning Protection and Grounding Systems
Lightning Protection and Grounding Systems Lightning Protection and Grounding Systems
Lightning Protection and Grounding Systems Cat Van Loi
 
MEP Hangers and Supports - Unistrut Channel
MEP Hangers and Supports - Unistrut ChannelMEP Hangers and Supports - Unistrut Channel
MEP Hangers and Supports - Unistrut ChannelCat Van Loi
 
Cat Van Loi Company Profile - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray -...
Cat Van Loi Company Profile - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray -...Cat Van Loi Company Profile - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray -...
Cat Van Loi Company Profile - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray -...Cat Van Loi
 
Catalogue cvl steel conduit flexible conduit - ong luon day dien gi - ong r...
Catalogue cvl steel conduit  flexible conduit - ong luon day dien gi - ong r...Catalogue cvl steel conduit  flexible conduit - ong luon day dien gi - ong r...
Catalogue cvl steel conduit flexible conduit - ong luon day dien gi - ong r...Cat Van Loi
 
ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN CVL - ỐNG RUỘT GÀ LÕI THÉP CVL/ TY REN cường lực cao CVL
ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN CVL - ỐNG RUỘT GÀ LÕI THÉP CVL/ TY REN cường lực cao CVLỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN CVL - ỐNG RUỘT GÀ LÕI THÉP CVL/ TY REN cường lực cao CVL
ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN CVL - ỐNG RUỘT GÀ LÕI THÉP CVL/ TY REN cường lực cao CVLCat Van Loi
 
Catalog 2017 Ống thép luồn dây điện G.I Ống ruột gà lõi thép bọc PVC
Catalog 2017 Ống thép luồn dây điện G.I Ống ruột gà lõi thép bọc PVC Catalog 2017 Ống thép luồn dây điện G.I Ống ruột gà lõi thép bọc PVC
Catalog 2017 Ống thép luồn dây điện G.I Ống ruột gà lõi thép bọc PVC Cat Van Loi
 
Catalogue cvl steel conduit flexible conduit - ong luon day dien gi - ong r...
Catalogue cvl steel conduit  flexible conduit - ong luon day dien gi - ong r...Catalogue cvl steel conduit  flexible conduit - ong luon day dien gi - ong r...
Catalogue cvl steel conduit flexible conduit - ong luon day dien gi - ong r...Cat Van Loi
 
Catalogue cat van loi steel gi conduit ong thep luon day dien steel conduit o...
Catalogue cat van loi steel gi conduit ong thep luon day dien steel conduit o...Catalogue cat van loi steel gi conduit ong thep luon day dien steel conduit o...
Catalogue cat van loi steel gi conduit ong thep luon day dien steel conduit o...Cat Van Loi
 
Ống ruột gà CVL Water proof WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN
Ống ruột gà CVL Water proof WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VNỐng ruột gà CVL Water proof WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN
Ống ruột gà CVL Water proof WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VNCat Van Loi
 
Ống ruột gà luồn dây điện CVL WWW. VATTUTHIETBIDIEN.VN Tel 0902377537
Ống ruột gà luồn dây điện CVL WWW. VATTUTHIETBIDIEN.VN Tel 0902377537Ống ruột gà luồn dây điện CVL WWW. VATTUTHIETBIDIEN.VN Tel 0902377537
Ống ruột gà luồn dây điện CVL WWW. VATTUTHIETBIDIEN.VN Tel 0902377537Cat Van Loi
 
CATVANLOI.VN Smartube electrical conduit catalog certtificate.pdf
CATVANLOI.VN Smartube electrical conduit catalog certtificate.pdfCATVANLOI.VN Smartube electrical conduit catalog certtificate.pdf
CATVANLOI.VN Smartube electrical conduit catalog certtificate.pdfCat Van Loi
 
Catvanloi cung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép unistrut c cha...
Catvanloi cung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép unistrut c cha...Catvanloi cung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép unistrut c cha...
Catvanloi cung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép unistrut c cha...Cat Van Loi
 
Cung cấp vật tư thiết bị điện công nghiệp ống ruột gà flexible steel condui...
Cung cấp vật tư thiết bị điện công nghiệp ống ruột gà  flexible steel condui...Cung cấp vật tư thiết bị điện công nghiệp ống ruột gà  flexible steel condui...
Cung cấp vật tư thiết bị điện công nghiệp ống ruột gà flexible steel condui...Cat Van Loi
 
Cung cấp thiet bi dien - vat tu dien vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện t...
Cung cấp thiet bi dien - vat tu dien vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện t...Cung cấp thiet bi dien - vat tu dien vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện t...
Cung cấp thiet bi dien - vat tu dien vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện t...Cat Van Loi
 
Wire mesh tray- Máng lưới - Cable basket tray- ty ren catalog
Wire mesh tray- Máng lưới - Cable basket tray- ty ren catalogWire mesh tray- Máng lưới - Cable basket tray- ty ren catalog
Wire mesh tray- Máng lưới - Cable basket tray- ty ren catalogCat Van Loi
 
Ty ren-Thanh ren- Ty treo- ty răng- Thread rod mạ kẽm M8- M10- M12 (Vietnam) ...
Ty ren-Thanh ren- Ty treo- ty răng- Thread rod mạ kẽm M8- M10- M12 (Vietnam) ...Ty ren-Thanh ren- Ty treo- ty răng- Thread rod mạ kẽm M8- M10- M12 (Vietnam) ...
Ty ren-Thanh ren- Ty treo- ty răng- Thread rod mạ kẽm M8- M10- M12 (Vietnam) ...Cat Van Loi
 
Smartube electrical steel conduit catalog certtificate ong thep luon day dien...
Smartube electrical steel conduit catalog certtificate ong thep luon day dien...Smartube electrical steel conduit catalog certtificate ong thep luon day dien...
Smartube electrical steel conduit catalog certtificate ong thep luon day dien...Cat Van Loi
 
CATVANLOI.COM Ống thép luồn dây điện-ống ruột gà lõi thép- ty ren mạ kẽm -ste...
CATVANLOI.COM Ống thép luồn dây điện-ống ruột gà lõi thép- ty ren mạ kẽm -ste...CATVANLOI.COM Ống thép luồn dây điện-ống ruột gà lõi thép- ty ren mạ kẽm -ste...
CATVANLOI.COM Ống thép luồn dây điện-ống ruột gà lõi thép- ty ren mạ kẽm -ste...Cat Van Loi
 
nanophuocthanh steel conduit- ong luon day dien panasonic
nanophuocthanh steel conduit- ong luon day dien panasonicnanophuocthanh steel conduit- ong luon day dien panasonic
nanophuocthanh steel conduit- ong luon day dien panasonicCat Van Loi
 

More from Cat Van Loi (20)

Cable Ladder - Cable Tray & Wire Mesh Trays
Cable Ladder - Cable Tray & Wire Mesh TraysCable Ladder - Cable Tray & Wire Mesh Trays
Cable Ladder - Cable Tray & Wire Mesh Trays
 
Lightning Protection and Grounding Systems
Lightning Protection and Grounding Systems Lightning Protection and Grounding Systems
Lightning Protection and Grounding Systems
 
MEP Hangers and Supports - Unistrut Channel
MEP Hangers and Supports - Unistrut ChannelMEP Hangers and Supports - Unistrut Channel
MEP Hangers and Supports - Unistrut Channel
 
Cat Van Loi Company Profile - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray -...
Cat Van Loi Company Profile - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray -...Cat Van Loi Company Profile - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray -...
Cat Van Loi Company Profile - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray -...
 
Catalogue cvl steel conduit flexible conduit - ong luon day dien gi - ong r...
Catalogue cvl steel conduit  flexible conduit - ong luon day dien gi - ong r...Catalogue cvl steel conduit  flexible conduit - ong luon day dien gi - ong r...
Catalogue cvl steel conduit flexible conduit - ong luon day dien gi - ong r...
 
ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN CVL - ỐNG RUỘT GÀ LÕI THÉP CVL/ TY REN cường lực cao CVL
ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN CVL - ỐNG RUỘT GÀ LÕI THÉP CVL/ TY REN cường lực cao CVLỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN CVL - ỐNG RUỘT GÀ LÕI THÉP CVL/ TY REN cường lực cao CVL
ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN CVL - ỐNG RUỘT GÀ LÕI THÉP CVL/ TY REN cường lực cao CVL
 
Catalog 2017 Ống thép luồn dây điện G.I Ống ruột gà lõi thép bọc PVC
Catalog 2017 Ống thép luồn dây điện G.I Ống ruột gà lõi thép bọc PVC Catalog 2017 Ống thép luồn dây điện G.I Ống ruột gà lõi thép bọc PVC
Catalog 2017 Ống thép luồn dây điện G.I Ống ruột gà lõi thép bọc PVC
 
Catalogue cvl steel conduit flexible conduit - ong luon day dien gi - ong r...
Catalogue cvl steel conduit  flexible conduit - ong luon day dien gi - ong r...Catalogue cvl steel conduit  flexible conduit - ong luon day dien gi - ong r...
Catalogue cvl steel conduit flexible conduit - ong luon day dien gi - ong r...
 
Catalogue cat van loi steel gi conduit ong thep luon day dien steel conduit o...
Catalogue cat van loi steel gi conduit ong thep luon day dien steel conduit o...Catalogue cat van loi steel gi conduit ong thep luon day dien steel conduit o...
Catalogue cat van loi steel gi conduit ong thep luon day dien steel conduit o...
 
Ống ruột gà CVL Water proof WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN
Ống ruột gà CVL Water proof WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VNỐng ruột gà CVL Water proof WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN
Ống ruột gà CVL Water proof WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN
 
Ống ruột gà luồn dây điện CVL WWW. VATTUTHIETBIDIEN.VN Tel 0902377537
Ống ruột gà luồn dây điện CVL WWW. VATTUTHIETBIDIEN.VN Tel 0902377537Ống ruột gà luồn dây điện CVL WWW. VATTUTHIETBIDIEN.VN Tel 0902377537
Ống ruột gà luồn dây điện CVL WWW. VATTUTHIETBIDIEN.VN Tel 0902377537
 
CATVANLOI.VN Smartube electrical conduit catalog certtificate.pdf
CATVANLOI.VN Smartube electrical conduit catalog certtificate.pdfCATVANLOI.VN Smartube electrical conduit catalog certtificate.pdf
CATVANLOI.VN Smartube electrical conduit catalog certtificate.pdf
 
Catvanloi cung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép unistrut c cha...
Catvanloi cung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép unistrut c cha...Catvanloi cung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép unistrut c cha...
Catvanloi cung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép unistrut c cha...
 
Cung cấp vật tư thiết bị điện công nghiệp ống ruột gà flexible steel condui...
Cung cấp vật tư thiết bị điện công nghiệp ống ruột gà  flexible steel condui...Cung cấp vật tư thiết bị điện công nghiệp ống ruột gà  flexible steel condui...
Cung cấp vật tư thiết bị điện công nghiệp ống ruột gà flexible steel condui...
 
Cung cấp thiet bi dien - vat tu dien vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện t...
Cung cấp thiet bi dien - vat tu dien vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện t...Cung cấp thiet bi dien - vat tu dien vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện t...
Cung cấp thiet bi dien - vat tu dien vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện t...
 
Wire mesh tray- Máng lưới - Cable basket tray- ty ren catalog
Wire mesh tray- Máng lưới - Cable basket tray- ty ren catalogWire mesh tray- Máng lưới - Cable basket tray- ty ren catalog
Wire mesh tray- Máng lưới - Cable basket tray- ty ren catalog
 
Ty ren-Thanh ren- Ty treo- ty răng- Thread rod mạ kẽm M8- M10- M12 (Vietnam) ...
Ty ren-Thanh ren- Ty treo- ty răng- Thread rod mạ kẽm M8- M10- M12 (Vietnam) ...Ty ren-Thanh ren- Ty treo- ty răng- Thread rod mạ kẽm M8- M10- M12 (Vietnam) ...
Ty ren-Thanh ren- Ty treo- ty răng- Thread rod mạ kẽm M8- M10- M12 (Vietnam) ...
 
Smartube electrical steel conduit catalog certtificate ong thep luon day dien...
Smartube electrical steel conduit catalog certtificate ong thep luon day dien...Smartube electrical steel conduit catalog certtificate ong thep luon day dien...
Smartube electrical steel conduit catalog certtificate ong thep luon day dien...
 
CATVANLOI.COM Ống thép luồn dây điện-ống ruột gà lõi thép- ty ren mạ kẽm -ste...
CATVANLOI.COM Ống thép luồn dây điện-ống ruột gà lõi thép- ty ren mạ kẽm -ste...CATVANLOI.COM Ống thép luồn dây điện-ống ruột gà lõi thép- ty ren mạ kẽm -ste...
CATVANLOI.COM Ống thép luồn dây điện-ống ruột gà lõi thép- ty ren mạ kẽm -ste...
 
nanophuocthanh steel conduit- ong luon day dien panasonic
nanophuocthanh steel conduit- ong luon day dien panasonicnanophuocthanh steel conduit- ong luon day dien panasonic
nanophuocthanh steel conduit- ong luon day dien panasonic
 

Cung cấp ống luồn dây điện thép ống ruột gà - ty ren steel conduit - flexible conduit - emt conduit - imc conduit

 • 1. Electrical Metallic Tubing 1”x 3.05 M IntermediateMetalConduit3/4”x3.03M 2013
 • 2. Têët caã caác nhaän hiïåu, hònh aãnh, kiïíu daáng, maä saãn phêím vaâ tiïu chuêín kyä thuêåt trong Catalogue naây thuöåc baãn quyïìn cuãa Cöng Ty Thiïët Bõ Àiïån Cöng Nghiïåp Caát Vaån Lúåi. Moåi sûå sao cheáp maâ khöng coá sûå àöìng yá cuãa Cöng Ty chuáng töi laâ vi phaåm Luêåt Súã Hûäu Trñ Tuïå, seä bõ kiïån ra toâa aán vaâ xûã lyá theo phaáp luêåt Viïåt Nam hiïån haânh. Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh KHAÁCH HAÂNG TIÏU BIÏÍU NHÛÄNG CÖNG TRÒNH ÀAÄ CUNG CÊËP PHUÅ KIÏåN NÖËI ÀÊËT VAÂ CHÖËNG SEÁT THANH CHÖËNG ÀA NÙNG - UNISTRUT & PHUÅ KIÏåN HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I - STEEL CONDUIT ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN MÏÌM/ÖËNG RUÖÅT GAÂ LOÄI THEÁP PHUÅ KIÏåN ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I THANG CAÁP, KHAY CAÁP, MAÁNG CAÁP, MAÁNG LÛÚÁI, MIÏåNG GIOÁ
 • 3. GIÚÁI THIÏåU 1 INTRODUCTION V Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh úái àöåi nguä nhên viïn nùng àöång vaâ chuyïn nghiïåp, luön luön theo àuöíi muåc tiïu kinh doanh : “LAÂ NHAÂ CUNG CÊËP SAÃN PHÊÍM VAÂ DÕCH VUÅ ÀÑCH THÛÅC CUÃA KHAÁCH HAÂNG” Chuáng töi luön àùåt muåc tiïu àûa Cöng ty TNHH THIÏËT BÕ ÀIÏÅN CÖNG NGHIÏÅP CAÁT VAÅN LÚÅI trúã thaânh nhaâ cung cêëp chuyïn nghiïåp trong lônh vûåc vêåt tû cú àiïån (M&E). Thûúng hiïåu àöìng nghôa vúái sûå tin cêåy, hiïåu quaã vaâ cam kïët chêët lûúång trong tûâng dûå aán. Trong nhûäng nùm vûâa qua, Chuáng töi cung cêëp cho Quyá khaách haâng nhûäng saãn phêím mang thûúng hiïåu coá àöå tin cêåy cao vaâ chêët lûúång töët àûúåc kiïím soaát búãi hïå thöëng chêët lûúång ISO 9001 : 2001 vúái giaá caã húåp lyá, phuâ húåp vúái khaã nùng taâi chñnh cuãa caác doanh nghiïåp taåi Viïåt Nam. Thêåt vêåy, saãn phêím àaä àûúåc nhiïìu nhaâ thêìu cú àiïån tin cêåy sûã duång do chêët lûúång öín àõnh, àaãm baão thay thïë hoaân toaân haâng ngoaåi nhêåp taåi caác cöng trònh troång àiïím úã Viïåt Nam nhû: Nhaâ maáy chñp àiïån tûã INTEL, Nhaâ maáy Panel nùng lûúång mùåt trúâiFirst Solar, Àaåi sûá quaán Myä (Haâ Nöåi), Toâa nhaâ àiïìu haânh Têåp Àoaân Àiïån Lûåc Viïåt Nam (EVN Tower), Nhaâ maáy cöng nghiïåp nùång DOOSAN, Nhaâ maáy saãn xuêët àiïån thoaåi di àöång SAMSUNG, Toâa thaáp taâi chñnh BITEXCO, Nhaâ maáy theáp POSCO, Nhaâ maáy thiïët bõ àoáng ngùæt ABB, Toâa thaáp ngên haâng BIDV, Cuåm toâa thaáp EVERICH, Àaâi truyïìn hònh Viïåt Nam (VTV), Siïu thõ Lotte 1&2, Nhaâ maáy thiïët bõ Nùng Lûúång têåp àoaân G.E (USA), Nhaâ maáy thiïët bõ y tïë BBraun, Nhaâ maáy Thuãy àiïån Sún La, Sên bay Quöëc tïë Cêìn Thú, Nhaâ maáy saãn xuêët myä phêím P&G, Toaâ nhaâ Saâi Goân M&C, Toaâ nhaâ Times Square, Khaách saån 5 sao WJ Marriot - Haâ Nöåi, Lotte Center - Haâ Nöåi, Nhaâ maáy vi maåch Jabil, Nhaâ maáy Àiïån thoaåi Di Àöång NOKIA - Bùæc Ninh, Nhaâ maáy Nhiïåt Àiïån Nghi Sún - Thanh Hoáa, Nhaâ maáy Theáp FOMOSA - Haâ Tônh, Nhaâ maáy Nhiïåt Àiïån Vuäng AÁng - Haâ Tônh v.v.. Àêy chñnh laâ phêìn thûúãng vö cuâng quyá giaá cho sûå nùng àöång, saáng taåo, möåt têìm nhòn, möåt chiïën lûúåc kinh doanh àöåt phaá cuäng nhû sûå phêën àêëu khöng ngûâng cuãa Ban Giaám Àöëc vaâ têåp thïí nhên viïn Cöng ty. Vúái triïët lyá kinh doanh “WIN - WIN”, Chuáng töi tin tûúãng chùæc chùæn rùçng viïåc tön troång lúåi ñch cuãa Quyá khaách haâng, cuäng nhû sûå àaáng tin cêåy cuãa Quyá khaách haâng seä xêy dûång möåt thûúng hiïåu vûäng maånh mang àïën sûå phaát triïín phöìn thõnh cho Cöng ty TNHH THIÏËT BÕ ÀIÏÅN CÖNG NGHIÏÅP CAÁT VAÅN LÚÅI trong tûúng lai. Àïën vúái Chuáng töi, Quyá khaách haâng seä àûúåc àöåi nguä nhên viïn kinh doanh tû vêën, luön lùæng nghe vaâ thêëu hiïíu nhu cêìu, höî trúå àûa ra giaãi phaáp phuâ húåp vúái àiïìu kiïån kyä thuêåt & taâi chñnh thûåc tïë trong lônh vûåc M&E. Àïën vúái Cöng ty TNHH THIÏËT BÕ ÀIÏÅN CÖNG NGHIÏÅP CAÁT VAÅN LÚÅI, caác nhaâ thêìu thi cöng M&E seä àûúåc cung cêëp têët caã caác loaåi vêåt tû, phuå kiïån àiïån cöng nghiïåp thûúng hiïåu thöng duång vúái chêët lûúång cao cuäng nhû caác loaåi vêåt tû àiïån àùåc chuãng gia cöng theo yïu cêìu cuå thïí cuãa tûâng khaách haâng. Th.S LÏ MAI HÛÄU LÊM (MSc - Asian Institute of Technology) GIAÁM ÀÖËC
 • 4. 2 CAM KÏËT VÚÁI KHAÁCH HAÂNG CATVANLOI’SCOMMITMENT Th.S LÏ MAI HÛÄU LÊM (MSc - AIT) GIAÁM ÀÖËCISO 9001: 2008 2 Ban Giaám Àöëc & têåp thïí nhên viïn Cöng ty TNHH THIÏËT BÕ ÀIÏÅN CÖNG NGHIÏÅP CAÁT VAÅN LÚÅI cam kïët cung cêëp cho khaách haâng saãn phêím vaâ dõch vuå àûúåc kiïím soaát theo hïå thöëng quaãn lyá chêët lûúång ISO 9001: 2008 : v Caác saãn phêím vúái giaá caã caånh tranh & dõch vuå khaách haâng vúái chêët lûúång töët nhêët. v Liïn tuåc caãi tiïën chêët lûúång saãn phêím & dõch vuå nhùçm thoãa maän nhu cêìu ngaây caâng cao cuãa khaách haâng. v Giao haâng trong thúâi gian ngùæn nhêët àaáp ûáng töët nhêët tiïën àöå thi cöng. v Luön duy trò lúåi thïë caånh tranh thöng qua nhûäng saãn phêím àûúåc gia tùng giaá trõ trong chêët lûúång vaâ dõch vuå. v Luön lùæng nghe, thêëu hiïíu nhu cêìu cuãa khaách haâng àïí àûa ra giaãi phaáp phuâ húåp. v Thñch ûáng nhanh vaâ saáng taåo laâ sûác maånh caånh tranh cuãa Cöng ty. Têìm nhòn VISION Trúã thaânh thûúng hiïåu dêîn àêìu trong saãn xuêët & cung cêëp vêåt tû cú àiïån M&E taåi Viïåt Nam. Sûá mïånh MISSION Mang àïën cho khaách haâng giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån M&E phuâ húåp vúái chêët lûúång töët nhêët. Giaá trõ cöët loäi CORE VALUES CHÊËT LÛÚÅNG CAÅNH TRANH CON NGÛÚÂI TIN CÊÅY SAÁNG TAÅO BÏÌN VÛÄNG Cam kïët vúái khaách haâng COMMITMENT giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com
 • 5. COLORED/WHITE G.I CONDUITS/STEEL CONDUITS ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I Saãn phêím àaåt 5 huy chûúng vaâng chêët lûúång taåi triïín laäm quöëc tïë VIETBUILD 2009 do Böå Xêy dûång trao tùång White Conduit 25mmx3.75M-BS4568 Class 3 Intermediate Metal Conduit 1/2”x 3.03 M White Conduit BS 31 3/4” x 3.81M BS 4568/BS31 & JISC 8305 Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com
 • 6. ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I COLORED/WHITESTEELCONDUITS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com ÖËngtheápluöìndêyàiïånloaåitrúnEMT -VIETNAM( Electrical MetallicTubing) Tiïu chuêín (Standard): ANSI C 80.3/UL 797- USA Maâu öëng (Color ): Trùæng (White) Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request) (Xem chi tiïët Chûáng chó chêët lûúång vaâ taãi catalog tûâ website: www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) EMT12 1/2 17.93 1.07 3050 EMT34 3/4 23.42 1.25 3050 EMT100 1 29.54 1.45 3050 EMT114 1 1/4 38.35 1.57 3050 EMT112 1 1/2 44.20 1.57 3050 EMT200 2 55.8 1.57 3050 ÖËngtheápluöìndêyàiïånloaåirenIMC -VIETNAM( IntermediateMetal Conduit) Tiïu chuêín (Standard): ANSI C 80.6/UL 1242- USA Maâu öëng (Color ): Trùæng (White) Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request) (Xem chi tiïët Chûáng chó chêët lûúång vaâ taãi catalog tûâ website: www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) IMC12 1/2 20.70 1.79 3030 IMC34 3/4 26.14 1.90 3030 IMC100 1 32.77 2.16 3025 IMC114 1 1/4 41.59 2.16 3025 IMC112 1 1/2 47.81 2.29 3025 IMC200 2 59.93 2.41 3025 IMC212 2 1/2 72.56 3.56 3010 IMC300 3 88.29 3.56 3010 IMC312 3 1/2 100.86 3.56 3005 IMC400 4 113.43 3.56 3005 Intermediate Metal Conduit 1/2” x 3.03 M Intermediate Metal Conduit 3/4” x 3.03 M Electrical Metallic Tubing 3/4”x 3.05 M Electrical Metallic Tubing 1/2”x 3.05 M 4 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh BS 4568/BS31 & JISC 8305
 • 7. ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I COLORED/WHITESTEELCONDUITS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi ren BS31 - VIETNAM ( Steel Conduit BS31: 1940 Screwed) Tiïu chuêín (Standard): BS31: 1940 Class 3 - England Maâu öëng (Color): Trùæng (White) Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request) (Xem chi tiïët Chûáng chó BS31: 1940 Class 3 vaâ taãi catalog tûâ website: www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size mm (inch) Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) BS3119 19 (3/4”) 18.9 1.6 3810/3750 BS3125 25 (1”) 25.2 1.6 3810/3750 BS3132 32 (1 1/4”) 31.6 1.6 3810/3750 BS3138 38 (1 1/2”) 37.9 1.8 3810/3750 BS3150 50 (2”) 50.6 2.0 3810/3750 ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi ren BS4568 class 3 - VIETNAM ( Steel Conduit BS4568: 1970 Class 3) Tiïu chuêín (Standard): BS4568: 1970 Class 3 - England Maâu öëng (Color): Trùæng (White) Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request) (Xem chi tiïët Chûáng chó BS4568: 1970 Class 3 vaâ taãi catalog tûâ website: www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size mm Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) BS456820 20 19.85 1.6 3810/3750 BS456825 25 24.80 1.6 3810/3750 BS456832 32 31.80 1.6 3810/3750 White Conduit 3/4”x3.81M - BS 31 Class 3 White Conduit 20mmx3.75M-BS 4568 Class 3 5 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh BS 4568/BS31 & JISC 8305
 • 8. ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I COLORED/WHITESTEELCONDUITS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi trún JIS C 8305 - VIETNAM ( Steel Conduit JIS C 8305: 1999 Type E) Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8305: 1999 (Japan) Maâu öëng (Color): Trùæng (White) Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request) (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8305: 1999 vaâ taãi catalog tûâ website: www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Product Code Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) E19 19.1 1.2 3660 E25 25.4 1.2 3660 E31 31.8 1.4 3660 E39 38.1 1.4 3660 E51 50.8 1.4 3660 E63 63.5 1.6 3660 E75 76.2 1.6 3660 ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi ren JIS C 8305 - VIETNAM ( Steel Conduit JIS C 8305: 1999 Type C) Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8305: 1999 (Japan) Maâu öëng (Color): Trùæng (White) Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request) (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8305: 1999 vaâ taãi catalog tûâ website: www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Product Code Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) C19 19.1 1.6 3660 C25 25.4 1.6 3660 C31 31.8 1.6 3660 C39 38.1 1.6 3660 C51 50.8 1.6 3660 C63 63.5 2.0 3660 C75 76.2 2.0 3660 White Conduit E 31 X 3.66 M - JIS C 8305 White Conduit E 25 X 3.66 M - JIS C8305 White Conduit E 19 X 3.66 M - JIS C 8305 6 White Conduit C 25 X 3.66 M - JIS C 8305 White Conduit C 19 X 3.66 M - JIS C 8305 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh BS 4568/BS31 & JISC 8305