SlideShare a Scribd company logo

Cat Van Loi Catalog - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray - Lightning Protection & Grounding System

Cat Van Loi
Cat Van Loi
Cat Van LoiE-mail:lemaihuulam@catvanloi.com

Cat Van Loi Electrical is a ISO 9001: 2015 certified factory, manufacturing full range of electrical conduits and electrical fittings according to ANSI, UL, JIS, IEC 61386, BS 31 and BS 4568 standards. Our main products are EMT, IMC, RSC, BS conduits, Unistrut channels, G.I conduit, conduit fittings, conduit bodies, weatherproof boxes and steel boxes. We also provide Flexible conduit, Lightning Protection & Grounding System, MEP Hanger & Supports... Over the years we've developed the expertise and knowledge to meet the needs of global market. And we've made the investments in facilities, systems and people so we can deliver the materials in time and in good condition. That's why Cat Van Loi enjoys a well-deserved reputation among our customers. Our past is the foundation for our future. We spare no expense on innovation. As a company with full responsibility for its employees and clients, Cat Van Loi not only sells our products, but also communicates with our commitments. You buy our products, you buy our guarantee. ▼ Our Product Electrical Conduits: EMT - Electrical Metallic Tubing IMC - Intermediate Metal Conduit RSC - Rigid Steel Conduit FMC - Flexible Metallic Conduit LFMC - Liquid-tight Flexible Metal Conduit Electrical Fittings: EMT Fittings Conduit Fittings Liquid Tight Fittings Flexible Metal Conduit Fittings Wire Cable Fittings Electrical Box: Weatherproof Box Conduit Body Steel Box Conduit Support: Strut Channel Threaded Rod Conduit Hanger Strut Clamp Beam Clamp #Steel_conduit_fittings #Steel_conduit_fittings_EMT #Steel_conduit_fittings_IMC #Steel_conduit_fittings_RSC #GI_conduit #Flexible_conduit #Water_proof_flexible_conduit #Liquid_tight_flexible_conduit #Junction_box #Electrical_circular_box #Electrical_wire_mesh_tray #Grounding_lightning_protection #Copper_bonded_grounding_rod #Earth_pit #Test_box #Franklin_air_rod #Bare_aluminum_tape_3 x 25 mm #Bate_copper_tape_3 x 25 mm #Beam_clamp #Unistrut_41 x 41 #Pipe_hanger #Thread_rod #Electrical_square_box #Electrical_switch_box #Electrical_octagon_box #Electrical_pull_box #Earth_bar #C_clamp #Exothermic_welding #Metal_powder

Cat Van Loi Catalog - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray - Lightning Protection & Grounding System

1 of 132
Download to read offline
EMTCONDUIT
UL797
-VIETNAM 1”x3.05M
I
M
C
C
O
N
D
U
I
T
A
N
S
I
C
8
0
.
6
-
V
I
E
T
N
A
M
3
/
4
”
x
3
.
0
3
M
S
T
E
E
L
C
O
N
D
U
I
T
B
S
4
5
6
8
-
V
I
E
T
N
A
M
2
0
M
M
x
3
.
7
5
M
TẢI FILE MỀM PDF CATALOGUE & XEM E-CATALOGUE TẠI WEBSITE:
S
T
E
E
L
C
O
N
D
U
I
T
I
E
C
6
1
3
8
6
-
V
I
E
T
N
A
M
2
0
M
M
x
3
.
7
5
M
2022
QUEÁT MAÄ QR
SÛÃ DUÅNG VÊÅT TÛ CÚ ÀIÏÅN LAÂ GIUÁP NGÛÚÂI VIÏåT THÛÅC HIÏÅN
ÛÚÁC MÚ & KHAÁT VOÅNG VIÏÅT
“THAY THÏË HAÂNG NHÊÅP KHÊÍU - MADE IN VIETNAM”
DOANH NGHIÏÅP COÁ SAÃN PHÊÍM CÖNG NGHIÏÅP CHUÃ LÛÅC
HÖÎ TRÚÅ TIÏU BIÏÍU TP. HÖÌ CHÑ MINH NÙM 2021 - 2025
Vùn Phoâng
47 Àûúâng söë 12,
KDC CityLand Park Hills,
P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
MUÅC LUÅC
Vùn Phoâng
47 Àûúâng söë 12,
KDC CityLand Park Hills,
P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
CONTENTS
Vêåt liïåu thi cöng hïå thöëng àiïån àaáp ûáng hoaân toaân yïu cêìu Quy chuêín kyä thuêåt quöëc gia vïì
An toaân chaáy cho nhaâ vaâ cöng trònh QCVN 06:2021/BXD, QCVN 16:2021/BXD coá hiïåu lûåc tûâ
ngaây 05/07/2021.
giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
PHUÅ KIÏåN ÖËNG THEÁP G.I LUÖÌN DÊY ÀIÏåN
STEEL CONDUIT FITTINGS
33
ÖËNG THEÁP G.I LUÖÌN DÊY ÀIÏåN
STEEL CONDUITS
15
ÖËNG RUÖÅT GAÂ LOÄI THEÁP G.I
FLEXIBLE CONDUITS
25 QUEÁT TAÃI
ÖËNG G.I &
PHUÅ KIÏåN
THANH CHÖËNG ÀA NÙNG &
PHUÅ KIÏåN CHO HÏå THÖËNG CÚ ÀIÏåN
UNISTRUT & FITTINGS FOR MEP/ SOLAR FRAME
75
63
HÏå TREO & GIAÁ ÀÚÄ CÚ ÀIÏåN
MEP HANGERS & SUPPORTS
QUEÁT TAÃI
HÏå TREO
GIAÁ ÀÚÄ MEP
THANG CAÁP, MAÁNG CAÁP & MAÁNG LÛÚÁI
CABLE LADDER, CABLE TRAY & WIRE MESH TRAYS
107 QUEÁT TAÃI
THANG MAÁNG
CAÁP - MAÁNG LÛÚÁI
HÏå THÖËNG TIÏËP ÀÕA &
CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN - HAÂN HOÁA NHIÏåT
LIGHTNINGPROTECTION&
GROUNDINGSYSTEM-EXOTHERMICWELDING
87 QUEÁT TAÃI
CHÖËNG SEÁT
TIÏËP ÀÕA
NHÛÄNG CÖNG TRÒNH ÀAÄ CUNG CÊËP
PROJECTS LIST
122
KHAÁCH HAÂNG TIÏU BIÏÍU
CUSTOMERS PORFOLIO
128
QUEÁT TAÃI
NÙNG LÛÅC
CHÛÁNG CHÓ
THAÂNH TÛÅU
1
CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Vùn Phoâng
47 Àûúâng söë 12,
KDC CityLand Park Hills,
P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
V
Ì
S
Ự
P
H
Á
T
T
R
I
Ể
N
C
Ô
NG
NGHIỆP SẢN XUẤT CƠ
KH
Í
P
H
Ụ
T
R
Ợ
V
I
Ệ
T
N
A
M
KHÁT VỌNG
THAY THẾ
HÀNG NHẬP KHẨU
DOANH NGHIÏåP ÀÛÚÅC BÖÅ KHOA HOÅC & CÖNG NGHÏå VIÏåT NAM
HÖÎ TRÚÅ THAM GIA ÀÏÌ TAÂI 712:
“Nghiïn cûáu hûúáng dêîn doanh nghiïåp Viïåt Nam thûåc hiïån
chûáng nhêån saãn phêím theo caác chûúng trònh CE - Marking UL, RoHS”
2 CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Vùn Phoâng
47 Àûúâng söë 12,
KDC CityLand Park Hills,
P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
HOAÅT ÀÖÅNG CAÃI TIÏËN KAIZEN NÙNG SUÊËT - CHÊËT LÛÚÅNG - SAÃN XUÊËT TINH GOÅN (LEAN)
& SMART FACTORY TAÅI NHAÂ MAÁY
CÖNG TY CAÁT VAÅN LÚÅI THAM GIA GIAÃI THÛÚÃNG CHÊËT LÛÚÅNG QUÖËC GIA 2022
GIAÃITHÛÚÃNGCHÊËTLÛÚÅNGQUÖËCTÏËCHÊUAÁ-THAÁIBÒNHDÛÚNGDOTHUÃTÛÚÁNGCHUÃTRÒÂ&TRAOTÙÅNG
DOANH NGHIÏåP ÀÛÚÅC TRUNG TÊM PHAÁT TRIÏÍN CÖNG NGHIÏåP - BÖÅ CÖNG THÛÚNG
VAÂ TÊÅP ÀOAÂN SAMSUNG CHOÅN HÖÎ TRÚÅ & ÀAÂO TAÅO NÊNG CAO CAÃI TIÏËN NÙNG SUÊËT
THAM GIA CHUÖÎI CUNG ÛÁNG TOAÂN CÊÌU
3
CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Vùn Phoâng
47 Àûúâng söë 12,
KDC CityLand Park Hills,
P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
The Potential Vietnamese Companies
in Southern Vietnam
(Metal/Plastic Processing, Mold, Precision Parts,
Electronics, Plating, and etc.,)
JETRO Ho Chi Minh Office
Doanh nghiïåp àûúåc Töí chûác Xuác tiïën Mêåu dõch Nhêåt Baãn bònh choån laâ doanh nghiïåp Viïåt Nam xuêët sùæc
úã caác tónh phña Nam Viïåt Nam àïí giúái thiïåu cho doanh nghiïåp Nhêåt àêìu tû úã Viïåt Nam 2010 - 2022
ÀöåinguäkyäthuêåtCöngtyCAÁTVAÅNLÚÅIlaâtêåpthïíkyäsûgiaâuKINHNGHIÏÅM-BIÏËTLAÂM(KNOW-HOW)tronglônhvûåcMEP
NOÁI ÀÛÚÅC, LAÂM ÀÛÚÅC vaâ BIÏËT CAÁCH LAÂM nhûäng SAÃN PHÊÍM CHÓNH CHU
lùæp àùåt cho cöng trònh!
Doanh nghiïåp àûúåc Cú Quan Húåp taác Quöëc tïë Nhêåt Baãn(JICA) höî trúå
phaát triïín cöng nghiïåp phuå trúå phuåc vuå nhaâ thêìu cú àiïån Nhêåt Baãn
THE
EXCELLENT
VIETNAMESE
COMPANIES
IN
SOUTHERN
VIETNAM
13th
Edition
2020
JETRO
4 CATVANLOI.COM
Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng
Vùn Phoâng
47 Àûúâng söë 12,
KDC CityLand Park Hills,
P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM
Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com
baogiaduan@catvanloi.com
sales@catvanloi.com
Nhaâ maáy
Lö F1.2 Àûúâng söë 8
KCN Cú khñ ö tö TP.HCM,
X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM
Doanh Nghiïåp Coá Saãn Phêím Cöng Nghiïåp Höî Trúå Tiïu Biïíu TP.HCM 2020
Öng Nguyïîn Vùn Nïn - Bñ Thû Thaânh UÃy TP.HCM trao Bùçng Khen cho
ÖngNguyïînThaânhPhûúng-CT.HÀQTCöngtycöíphêìnsaãnxuêëtthiïëtbõàiïåncöngnghiïåpCaátVaånLúåi
laâ möåt trong 60 Thûúng Hiïåu Vaâng àaåi diïån ngaânh Cöng Thûúng cho TP.HCM 2022.
Doanh Nghiïåp Àaåt Thûúng Hiïåu Vaâng TP.HCM 2021
DOANHNGHIÏÅPTHÛÚNGHIÏåUVAÂNG
&SAÃNPHÊÍMCÖNGNGHIÏåPHÖÎTRÚÅTIÏUBIÏÍU
Höåi Viïn Hiïåp Höåi Cöng Nghiïåp Höî Trúå Viïåt Nam
Vietnam Association For Supporting Industries
Ad

Recommended

Awards, Merits and Quality Compliance of CVL
Awards, Merits and Quality Compliance of CVLAwards, Merits and Quality Compliance of CVL
Awards, Merits and Quality Compliance of CVLCat Van Loi
 
Thanh chống đa năng
Thanh chống đa năngThanh chống đa năng
Thanh chống đa năngHTun26
 
Thanh chống đa năng
Thanh chống đa năngThanh chống đa năng
Thanh chống đa năngPhuoc Hai
 
Ống Ruột Gà Lõi Thép G.I
Ống Ruột Gà Lõi Thép G.I Ống Ruột Gà Lõi Thép G.I
Ống Ruột Gà Lõi Thép G.I DngHongHuy1
 
Ống ruột gà lõi thép
Ống ruột gà lõi thépỐng ruột gà lõi thép
Ống ruột gà lõi thépHTun26
 
Tel 0917762008 Ống ruột gà CVL Flexible metallic Conduit thay thế cho ống nhựa
Tel 0917762008 Ống ruột gà CVL Flexible metallic Conduit thay thế cho ống nhựa Tel 0917762008 Ống ruột gà CVL Flexible metallic Conduit thay thế cho ống nhựa
Tel 0917762008 Ống ruột gà CVL Flexible metallic Conduit thay thế cho ống nhựa Vattuthietbidien Catvanloi
 
Cung cấp thiet bi dien - vat tu dien vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện t...
Cung cấp thiet bi dien - vat tu dien vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện t...Cung cấp thiet bi dien - vat tu dien vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện t...
Cung cấp thiet bi dien - vat tu dien vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện t...Cat Van Loi
 
WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN phi 25 phi 20 phi 16 ống luồn dây điện CVL
WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN phi 25 phi 20 phi 16 ống luồn dây điện CVLWWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN phi 25 phi 20 phi 16 ống luồn dây điện CVL
WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN phi 25 phi 20 phi 16 ống luồn dây điện CVLEmtconduit Cvl
 

More Related Content

Similar to Cat Van Loi Catalog - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray - Lightning Protection & Grounding System

Cung cấp ống luồn dây điện thép ống ruột gà - ty ren steel conduit - flex...
Cung cấp ống luồn dây điện thép  ống ruột gà - ty ren steel conduit - flex...Cung cấp ống luồn dây điện thép  ống ruột gà - ty ren steel conduit - flex...
Cung cấp ống luồn dây điện thép ống ruột gà - ty ren steel conduit - flex...Cat Van Loi
 
Cung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép ống ruột gà - ty ren
Cung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép  ống ruột gà - ty renCung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép  ống ruột gà - ty ren
Cung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép ống ruột gà - ty renVattuthietbidien Catvanloi
 
Chiến lược kinh doanh của viettel năm 2017_Nhan lam luan van Miss Mai 0988.37...
Chiến lược kinh doanh của viettel năm 2017_Nhan lam luan van Miss Mai 0988.37...Chiến lược kinh doanh của viettel năm 2017_Nhan lam luan van Miss Mai 0988.37...
Chiến lược kinh doanh của viettel năm 2017_Nhan lam luan van Miss Mai 0988.37...Nguyễn Thị Thanh Tươi
 
Hồ sơ năng lực Quốc Thái An
Hồ sơ năng lực Quốc Thái AnHồ sơ năng lực Quốc Thái An
Hồ sơ năng lực Quốc Thái AnNguyễn Văn Mạnh
 
Giải pháp kết nối thoại đa chi nhánh tổng đài
Giải pháp kết nối thoại đa chi nhánh tổng đàiGiải pháp kết nối thoại đa chi nhánh tổng đài
Giải pháp kết nối thoại đa chi nhánh tổng đàiATHLSolutions
 
Nhà máy sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi- nơi sản phẩm cơ khí đ...
Nhà máy sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi- nơi sản phẩm cơ khí đ...Nhà máy sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi- nơi sản phẩm cơ khí đ...
Nhà máy sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi- nơi sản phẩm cơ khí đ...CVLOngthep
 
Nhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện CVL - khát vọng thay thế hàng nhập khẩu
Nhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện CVL - khát vọng thay thế hàng nhập khẩuNhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện CVL - khát vọng thay thế hàng nhập khẩu
Nhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện CVL - khát vọng thay thế hàng nhập khẩungThplundyin
 
Lightning Protection and Grounding Systems
Lightning Protection and Grounding Systems Lightning Protection and Grounding Systems
Lightning Protection and Grounding Systems Cat Van Loi
 
Cung cấp vattuthietbidien.vn tel mr.tâm 0943353039 ống ruột gà ống luồn dây...
Cung cấp vattuthietbidien.vn tel mr.tâm 0943353039 ống ruột gà  ống luồn dây...Cung cấp vattuthietbidien.vn tel mr.tâm 0943353039 ống ruột gà  ống luồn dây...
Cung cấp vattuthietbidien.vn tel mr.tâm 0943353039 ống ruột gà ống luồn dây...Ongthepluondaydien Catvanloi
 
Hệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn Lợi có gì đặc biệt
Hệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn Lợi có gì đặc biệtHệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn Lợi có gì đặc biệt
Hệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn Lợi có gì đặc biệtHoitrn52
 
HỆ THỐNG CHỐNG SÉT CÁT VẠN LỢI
HỆ THỐNG CHỐNG SÉT CÁT VẠN LỢIHỆ THỐNG CHỐNG SÉT CÁT VẠN LỢI
HỆ THỐNG CHỐNG SÉT CÁT VẠN LỢIVõ Tùng
 
Hệ Thống Chống Sét Tiếp Địa Cát Vạn Lợi
Hệ Thống Chống Sét Tiếp Địa Cát Vạn LợiHệ Thống Chống Sét Tiếp Địa Cát Vạn Lợi
Hệ Thống Chống Sét Tiếp Địa Cát Vạn LợiDngHongHuy1
 
Hệ thống chống sét tiếp địa
Hệ thống chống sét tiếp địaHệ thống chống sét tiếp địa
Hệ thống chống sét tiếp địaPhuoc Hai
 
Hệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn Lợi
Hệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn LợiHệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn Lợi
Hệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn Lợibaba527732
 
Ho so nang luc PAT
Ho so nang luc PATHo so nang luc PAT
Ho so nang luc PATAsianTech
 
New Theory Of Foreign Direct Investment New Evidence From Vietnam.doc
New Theory Of Foreign Direct Investment New Evidence From Vietnam.docNew Theory Of Foreign Direct Investment New Evidence From Vietnam.doc
New Theory Of Foreign Direct Investment New Evidence From Vietnam.docmokoboo56
 

Similar to Cat Van Loi Catalog - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray - Lightning Protection & Grounding System (20)

Cung cấp ống luồn dây điện thép ống ruột gà - ty ren steel conduit - flex...
Cung cấp ống luồn dây điện thép  ống ruột gà - ty ren steel conduit - flex...Cung cấp ống luồn dây điện thép  ống ruột gà - ty ren steel conduit - flex...
Cung cấp ống luồn dây điện thép ống ruột gà - ty ren steel conduit - flex...
 
Cung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép ống ruột gà - ty ren
Cung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép  ống ruột gà - ty renCung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép  ống ruột gà - ty ren
Cung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép ống ruột gà - ty ren
 
Chiến lược kinh doanh của viettel năm 2017_Nhan lam luan van Miss Mai 0988.37...
Chiến lược kinh doanh của viettel năm 2017_Nhan lam luan van Miss Mai 0988.37...Chiến lược kinh doanh của viettel năm 2017_Nhan lam luan van Miss Mai 0988.37...
Chiến lược kinh doanh của viettel năm 2017_Nhan lam luan van Miss Mai 0988.37...
 
2. nhan thuc&ungdung 02
2. nhan thuc&ungdung 022. nhan thuc&ungdung 02
2. nhan thuc&ungdung 02
 
Ohha design
Ohha designOhha design
Ohha design
 
Hồ sơ năng lực Quốc Thái An
Hồ sơ năng lực Quốc Thái AnHồ sơ năng lực Quốc Thái An
Hồ sơ năng lực Quốc Thái An
 
Chiến Lược Kinh Doanh Nhằm Thúc Đẩy Việc Tiêu Thụ Các Sản Phẩm Vinhomes Của C...
Chiến Lược Kinh Doanh Nhằm Thúc Đẩy Việc Tiêu Thụ Các Sản Phẩm Vinhomes Của C...Chiến Lược Kinh Doanh Nhằm Thúc Đẩy Việc Tiêu Thụ Các Sản Phẩm Vinhomes Của C...
Chiến Lược Kinh Doanh Nhằm Thúc Đẩy Việc Tiêu Thụ Các Sản Phẩm Vinhomes Của C...
 
Giải pháp kết nối thoại đa chi nhánh tổng đài
Giải pháp kết nối thoại đa chi nhánh tổng đàiGiải pháp kết nối thoại đa chi nhánh tổng đài
Giải pháp kết nối thoại đa chi nhánh tổng đài
 
Nhà máy sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi- nơi sản phẩm cơ khí đ...
Nhà máy sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi- nơi sản phẩm cơ khí đ...Nhà máy sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi- nơi sản phẩm cơ khí đ...
Nhà máy sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi- nơi sản phẩm cơ khí đ...
 
Nhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện CVL - khát vọng thay thế hàng nhập khẩu
Nhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện CVL - khát vọng thay thế hàng nhập khẩuNhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện CVL - khát vọng thay thế hàng nhập khẩu
Nhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện CVL - khát vọng thay thế hàng nhập khẩu
 
Lightning Protection and Grounding Systems
Lightning Protection and Grounding Systems Lightning Protection and Grounding Systems
Lightning Protection and Grounding Systems
 
Cung cấp vattuthietbidien.vn tel mr.tâm 0943353039 ống ruột gà ống luồn dây...
Cung cấp vattuthietbidien.vn tel mr.tâm 0943353039 ống ruột gà  ống luồn dây...Cung cấp vattuthietbidien.vn tel mr.tâm 0943353039 ống ruột gà  ống luồn dây...
Cung cấp vattuthietbidien.vn tel mr.tâm 0943353039 ống ruột gà ống luồn dây...
 
Hệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn Lợi có gì đặc biệt
Hệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn Lợi có gì đặc biệtHệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn Lợi có gì đặc biệt
Hệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn Lợi có gì đặc biệt
 
HỆ THỐNG CHỐNG SÉT CÁT VẠN LỢI
HỆ THỐNG CHỐNG SÉT CÁT VẠN LỢIHỆ THỐNG CHỐNG SÉT CÁT VẠN LỢI
HỆ THỐNG CHỐNG SÉT CÁT VẠN LỢI
 
Hệ Thống Chống Sét Tiếp Địa Cát Vạn Lợi
Hệ Thống Chống Sét Tiếp Địa Cát Vạn LợiHệ Thống Chống Sét Tiếp Địa Cát Vạn Lợi
Hệ Thống Chống Sét Tiếp Địa Cát Vạn Lợi
 
Hệ thống chống sét tiếp địa
Hệ thống chống sét tiếp địaHệ thống chống sét tiếp địa
Hệ thống chống sét tiếp địa
 
Hệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn Lợi
Hệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn LợiHệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn Lợi
Hệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn Lợi
 
Ho so nang luc PAT
Ho so nang luc PATHo so nang luc PAT
Ho so nang luc PAT
 
Tai lieu gioi thieu phan mem khach san STAR vn
Tai lieu gioi thieu phan mem khach san STAR vnTai lieu gioi thieu phan mem khach san STAR vn
Tai lieu gioi thieu phan mem khach san STAR vn
 
New Theory Of Foreign Direct Investment New Evidence From Vietnam.doc
New Theory Of Foreign Direct Investment New Evidence From Vietnam.docNew Theory Of Foreign Direct Investment New Evidence From Vietnam.doc
New Theory Of Foreign Direct Investment New Evidence From Vietnam.doc
 

More from Cat Van Loi

Cable Ladder - Cable Tray & Wire Mesh Trays
Cable Ladder - Cable Tray & Wire Mesh TraysCable Ladder - Cable Tray & Wire Mesh Trays
Cable Ladder - Cable Tray & Wire Mesh TraysCat Van Loi
 
MEP Hangers and Supports - Unistrut Channel
MEP Hangers and Supports - Unistrut ChannelMEP Hangers and Supports - Unistrut Channel
MEP Hangers and Supports - Unistrut ChannelCat Van Loi
 
Cat Van Loi Company Profile - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray -...
Cat Van Loi Company Profile - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray -...Cat Van Loi Company Profile - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray -...
Cat Van Loi Company Profile - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray -...Cat Van Loi
 
Catalogue cvl steel conduit flexible conduit - ong luon day dien gi - ong r...
Catalogue cvl steel conduit  flexible conduit - ong luon day dien gi - ong r...Catalogue cvl steel conduit  flexible conduit - ong luon day dien gi - ong r...
Catalogue cvl steel conduit flexible conduit - ong luon day dien gi - ong r...Cat Van Loi
 
ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN CVL - ỐNG RUỘT GÀ LÕI THÉP CVL/ TY REN cường lực cao CVL
ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN CVL - ỐNG RUỘT GÀ LÕI THÉP CVL/ TY REN cường lực cao CVLỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN CVL - ỐNG RUỘT GÀ LÕI THÉP CVL/ TY REN cường lực cao CVL
ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN CVL - ỐNG RUỘT GÀ LÕI THÉP CVL/ TY REN cường lực cao CVLCat Van Loi
 
Catalog 2017 Ống thép luồn dây điện G.I Ống ruột gà lõi thép bọc PVC
Catalog 2017 Ống thép luồn dây điện G.I Ống ruột gà lõi thép bọc PVC Catalog 2017 Ống thép luồn dây điện G.I Ống ruột gà lõi thép bọc PVC
Catalog 2017 Ống thép luồn dây điện G.I Ống ruột gà lõi thép bọc PVC Cat Van Loi
 
Catalogue cvl steel conduit flexible conduit - ong luon day dien gi - ong r...
Catalogue cvl steel conduit  flexible conduit - ong luon day dien gi - ong r...Catalogue cvl steel conduit  flexible conduit - ong luon day dien gi - ong r...
Catalogue cvl steel conduit flexible conduit - ong luon day dien gi - ong r...Cat Van Loi
 
Catalogue cat van loi steel gi conduit ong thep luon day dien steel conduit o...
Catalogue cat van loi steel gi conduit ong thep luon day dien steel conduit o...Catalogue cat van loi steel gi conduit ong thep luon day dien steel conduit o...
Catalogue cat van loi steel gi conduit ong thep luon day dien steel conduit o...Cat Van Loi
 
Ống ruột gà CVL Water proof WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN
Ống ruột gà CVL Water proof WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VNỐng ruột gà CVL Water proof WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN
Ống ruột gà CVL Water proof WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VNCat Van Loi
 
Ống ruột gà luồn dây điện CVL WWW. VATTUTHIETBIDIEN.VN Tel 0902377537
Ống ruột gà luồn dây điện CVL WWW. VATTUTHIETBIDIEN.VN Tel 0902377537Ống ruột gà luồn dây điện CVL WWW. VATTUTHIETBIDIEN.VN Tel 0902377537
Ống ruột gà luồn dây điện CVL WWW. VATTUTHIETBIDIEN.VN Tel 0902377537Cat Van Loi
 
CATVANLOI.VN Smartube electrical conduit catalog certtificate.pdf
CATVANLOI.VN Smartube electrical conduit catalog certtificate.pdfCATVANLOI.VN Smartube electrical conduit catalog certtificate.pdf
CATVANLOI.VN Smartube electrical conduit catalog certtificate.pdfCat Van Loi
 
Catvanloi cung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép unistrut c cha...
Catvanloi cung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép unistrut c cha...Catvanloi cung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép unistrut c cha...
Catvanloi cung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép unistrut c cha...Cat Van Loi
 
Cung cấp vật tư thiết bị điện công nghiệp ống ruột gà flexible steel condui...
Cung cấp vật tư thiết bị điện công nghiệp ống ruột gà  flexible steel condui...Cung cấp vật tư thiết bị điện công nghiệp ống ruột gà  flexible steel condui...
Cung cấp vật tư thiết bị điện công nghiệp ống ruột gà flexible steel condui...Cat Van Loi
 
Wire mesh tray- Máng lưới - Cable basket tray- ty ren catalog
Wire mesh tray- Máng lưới - Cable basket tray- ty ren catalogWire mesh tray- Máng lưới - Cable basket tray- ty ren catalog
Wire mesh tray- Máng lưới - Cable basket tray- ty ren catalogCat Van Loi
 
Ty ren-Thanh ren- Ty treo- ty răng- Thread rod mạ kẽm M8- M10- M12 (Vietnam) ...
Ty ren-Thanh ren- Ty treo- ty răng- Thread rod mạ kẽm M8- M10- M12 (Vietnam) ...Ty ren-Thanh ren- Ty treo- ty răng- Thread rod mạ kẽm M8- M10- M12 (Vietnam) ...
Ty ren-Thanh ren- Ty treo- ty răng- Thread rod mạ kẽm M8- M10- M12 (Vietnam) ...Cat Van Loi
 
Smartube electrical steel conduit catalog certtificate ong thep luon day dien...
Smartube electrical steel conduit catalog certtificate ong thep luon day dien...Smartube electrical steel conduit catalog certtificate ong thep luon day dien...
Smartube electrical steel conduit catalog certtificate ong thep luon day dien...Cat Van Loi
 
CATVANLOI.COM Ống thép luồn dây điện-ống ruột gà lõi thép- ty ren mạ kẽm -ste...
CATVANLOI.COM Ống thép luồn dây điện-ống ruột gà lõi thép- ty ren mạ kẽm -ste...CATVANLOI.COM Ống thép luồn dây điện-ống ruột gà lõi thép- ty ren mạ kẽm -ste...
CATVANLOI.COM Ống thép luồn dây điện-ống ruột gà lõi thép- ty ren mạ kẽm -ste...Cat Van Loi
 
nanophuocthanh steel conduit- ong luon day dien panasonic
nanophuocthanh steel conduit- ong luon day dien panasonicnanophuocthanh steel conduit- ong luon day dien panasonic
nanophuocthanh steel conduit- ong luon day dien panasonicCat Van Loi
 
Panasonic nanophuocthanh steel conduit- ong luon day dien panasonic
Panasonic nanophuocthanh steel conduit- ong luon day dien panasonicPanasonic nanophuocthanh steel conduit- ong luon day dien panasonic
Panasonic nanophuocthanh steel conduit- ong luon day dien panasonicCat Van Loi
 
Ap gi steel conduit ống luồn dây điện thép- ống ruột gà- ty ren- flexible me...
Ap gi steel conduit ống luồn dây điện thép- ống ruột gà- ty ren- flexible me...Ap gi steel conduit ống luồn dây điện thép- ống ruột gà- ty ren- flexible me...
Ap gi steel conduit ống luồn dây điện thép- ống ruột gà- ty ren- flexible me...Cat Van Loi
 

More from Cat Van Loi (20)

Cable Ladder - Cable Tray & Wire Mesh Trays
Cable Ladder - Cable Tray & Wire Mesh TraysCable Ladder - Cable Tray & Wire Mesh Trays
Cable Ladder - Cable Tray & Wire Mesh Trays
 
MEP Hangers and Supports - Unistrut Channel
MEP Hangers and Supports - Unistrut ChannelMEP Hangers and Supports - Unistrut Channel
MEP Hangers and Supports - Unistrut Channel
 
Cat Van Loi Company Profile - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray -...
Cat Van Loi Company Profile - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray -...Cat Van Loi Company Profile - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray -...
Cat Van Loi Company Profile - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray -...
 
Catalogue cvl steel conduit flexible conduit - ong luon day dien gi - ong r...
Catalogue cvl steel conduit  flexible conduit - ong luon day dien gi - ong r...Catalogue cvl steel conduit  flexible conduit - ong luon day dien gi - ong r...
Catalogue cvl steel conduit flexible conduit - ong luon day dien gi - ong r...
 
ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN CVL - ỐNG RUỘT GÀ LÕI THÉP CVL/ TY REN cường lực cao CVL
ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN CVL - ỐNG RUỘT GÀ LÕI THÉP CVL/ TY REN cường lực cao CVLỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN CVL - ỐNG RUỘT GÀ LÕI THÉP CVL/ TY REN cường lực cao CVL
ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN CVL - ỐNG RUỘT GÀ LÕI THÉP CVL/ TY REN cường lực cao CVL
 
Catalog 2017 Ống thép luồn dây điện G.I Ống ruột gà lõi thép bọc PVC
Catalog 2017 Ống thép luồn dây điện G.I Ống ruột gà lõi thép bọc PVC Catalog 2017 Ống thép luồn dây điện G.I Ống ruột gà lõi thép bọc PVC
Catalog 2017 Ống thép luồn dây điện G.I Ống ruột gà lõi thép bọc PVC
 
Catalogue cvl steel conduit flexible conduit - ong luon day dien gi - ong r...
Catalogue cvl steel conduit  flexible conduit - ong luon day dien gi - ong r...Catalogue cvl steel conduit  flexible conduit - ong luon day dien gi - ong r...
Catalogue cvl steel conduit flexible conduit - ong luon day dien gi - ong r...
 
Catalogue cat van loi steel gi conduit ong thep luon day dien steel conduit o...
Catalogue cat van loi steel gi conduit ong thep luon day dien steel conduit o...Catalogue cat van loi steel gi conduit ong thep luon day dien steel conduit o...
Catalogue cat van loi steel gi conduit ong thep luon day dien steel conduit o...
 
Ống ruột gà CVL Water proof WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN
Ống ruột gà CVL Water proof WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VNỐng ruột gà CVL Water proof WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN
Ống ruột gà CVL Water proof WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN
 
Ống ruột gà luồn dây điện CVL WWW. VATTUTHIETBIDIEN.VN Tel 0902377537
Ống ruột gà luồn dây điện CVL WWW. VATTUTHIETBIDIEN.VN Tel 0902377537Ống ruột gà luồn dây điện CVL WWW. VATTUTHIETBIDIEN.VN Tel 0902377537
Ống ruột gà luồn dây điện CVL WWW. VATTUTHIETBIDIEN.VN Tel 0902377537
 
CATVANLOI.VN Smartube electrical conduit catalog certtificate.pdf
CATVANLOI.VN Smartube electrical conduit catalog certtificate.pdfCATVANLOI.VN Smartube electrical conduit catalog certtificate.pdf
CATVANLOI.VN Smartube electrical conduit catalog certtificate.pdf
 
Catvanloi cung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép unistrut c cha...
Catvanloi cung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép unistrut c cha...Catvanloi cung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép unistrut c cha...
Catvanloi cung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép unistrut c cha...
 
Cung cấp vật tư thiết bị điện công nghiệp ống ruột gà flexible steel condui...
Cung cấp vật tư thiết bị điện công nghiệp ống ruột gà  flexible steel condui...Cung cấp vật tư thiết bị điện công nghiệp ống ruột gà  flexible steel condui...
Cung cấp vật tư thiết bị điện công nghiệp ống ruột gà flexible steel condui...
 
Wire mesh tray- Máng lưới - Cable basket tray- ty ren catalog
Wire mesh tray- Máng lưới - Cable basket tray- ty ren catalogWire mesh tray- Máng lưới - Cable basket tray- ty ren catalog
Wire mesh tray- Máng lưới - Cable basket tray- ty ren catalog
 
Ty ren-Thanh ren- Ty treo- ty răng- Thread rod mạ kẽm M8- M10- M12 (Vietnam) ...
Ty ren-Thanh ren- Ty treo- ty răng- Thread rod mạ kẽm M8- M10- M12 (Vietnam) ...Ty ren-Thanh ren- Ty treo- ty răng- Thread rod mạ kẽm M8- M10- M12 (Vietnam) ...
Ty ren-Thanh ren- Ty treo- ty răng- Thread rod mạ kẽm M8- M10- M12 (Vietnam) ...
 
Smartube electrical steel conduit catalog certtificate ong thep luon day dien...
Smartube electrical steel conduit catalog certtificate ong thep luon day dien...Smartube electrical steel conduit catalog certtificate ong thep luon day dien...
Smartube electrical steel conduit catalog certtificate ong thep luon day dien...
 
CATVANLOI.COM Ống thép luồn dây điện-ống ruột gà lõi thép- ty ren mạ kẽm -ste...
CATVANLOI.COM Ống thép luồn dây điện-ống ruột gà lõi thép- ty ren mạ kẽm -ste...CATVANLOI.COM Ống thép luồn dây điện-ống ruột gà lõi thép- ty ren mạ kẽm -ste...
CATVANLOI.COM Ống thép luồn dây điện-ống ruột gà lõi thép- ty ren mạ kẽm -ste...
 
nanophuocthanh steel conduit- ong luon day dien panasonic
nanophuocthanh steel conduit- ong luon day dien panasonicnanophuocthanh steel conduit- ong luon day dien panasonic
nanophuocthanh steel conduit- ong luon day dien panasonic
 
Panasonic nanophuocthanh steel conduit- ong luon day dien panasonic
Panasonic nanophuocthanh steel conduit- ong luon day dien panasonicPanasonic nanophuocthanh steel conduit- ong luon day dien panasonic
Panasonic nanophuocthanh steel conduit- ong luon day dien panasonic
 
Ap gi steel conduit ống luồn dây điện thép- ống ruột gà- ty ren- flexible me...
Ap gi steel conduit ống luồn dây điện thép- ống ruột gà- ty ren- flexible me...Ap gi steel conduit ống luồn dây điện thép- ống ruột gà- ty ren- flexible me...
Ap gi steel conduit ống luồn dây điện thép- ống ruột gà- ty ren- flexible me...
 

Cat Van Loi Catalog - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray - Lightning Protection & Grounding System

 • 1. EMTCONDUIT UL797 -VIETNAM 1”x3.05M I M C C O N D U I T A N S I C 8 0 . 6 - V I E T N A M 3 / 4 ” x 3 . 0 3 M S T E E L C O N D U I T B S 4 5 6 8 - V I E T N A M 2 0 M M x 3 . 7 5 M TẢI FILE MỀM PDF CATALOGUE & XEM E-CATALOGUE TẠI WEBSITE: S T E E L C O N D U I T I E C 6 1 3 8 6 - V I E T N A M 2 0 M M x 3 . 7 5 M 2022 QUEÁT MAÄ QR SÛÃ DUÅNG VÊÅT TÛ CÚ ÀIÏÅN LAÂ GIUÁP NGÛÚÂI VIÏåT THÛÅC HIÏÅN ÛÚÁC MÚ & KHAÁT VOÅNG VIÏÅT “THAY THÏË HAÂNG NHÊÅP KHÊÍU - MADE IN VIETNAM” DOANH NGHIÏÅP COÁ SAÃN PHÊÍM CÖNG NGHIÏÅP CHUÃ LÛÅC HÖÎ TRÚÅ TIÏU BIÏÍU TP. HÖÌ CHÑ MINH NÙM 2021 - 2025
 • 2. Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng MUÅC LUÅC Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM CONTENTS Vêåt liïåu thi cöng hïå thöëng àiïån àaáp ûáng hoaân toaân yïu cêìu Quy chuêín kyä thuêåt quöëc gia vïì An toaân chaáy cho nhaâ vaâ cöng trònh QCVN 06:2021/BXD, QCVN 16:2021/BXD coá hiïåu lûåc tûâ ngaây 05/07/2021. giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh PHUÅ KIÏåN ÖËNG THEÁP G.I LUÖÌN DÊY ÀIÏåN STEEL CONDUIT FITTINGS 33 ÖËNG THEÁP G.I LUÖÌN DÊY ÀIÏåN STEEL CONDUITS 15 ÖËNG RUÖÅT GAÂ LOÄI THEÁP G.I FLEXIBLE CONDUITS 25 QUEÁT TAÃI ÖËNG G.I & PHUÅ KIÏåN THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåN CHO HÏå THÖËNG CÚ ÀIÏåN UNISTRUT & FITTINGS FOR MEP/ SOLAR FRAME 75 63 HÏå TREO & GIAÁ ÀÚÄ CÚ ÀIÏåN MEP HANGERS & SUPPORTS QUEÁT TAÃI HÏå TREO GIAÁ ÀÚÄ MEP THANG CAÁP, MAÁNG CAÁP & MAÁNG LÛÚÁI CABLE LADDER, CABLE TRAY & WIRE MESH TRAYS 107 QUEÁT TAÃI THANG MAÁNG CAÁP - MAÁNG LÛÚÁI HÏå THÖËNG TIÏËP ÀÕA & CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN - HAÂN HOÁA NHIÏåT LIGHTNINGPROTECTION& GROUNDINGSYSTEM-EXOTHERMICWELDING 87 QUEÁT TAÃI CHÖËNG SEÁT TIÏËP ÀÕA NHÛÄNG CÖNG TRÒNH ÀAÄ CUNG CÊËP PROJECTS LIST 122 KHAÁCH HAÂNG TIÏU BIÏÍU CUSTOMERS PORFOLIO 128 QUEÁT TAÃI NÙNG LÛÅC CHÛÁNG CHÓ THAÂNH TÛÅU
 • 3. 1 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM V Ì S Ự P H Á T T R I Ể N C Ô NG NGHIỆP SẢN XUẤT CƠ KH Í P H Ụ T R Ợ V I Ệ T N A M KHÁT VỌNG THAY THẾ HÀNG NHẬP KHẨU DOANH NGHIÏåP ÀÛÚÅC BÖÅ KHOA HOÅC & CÖNG NGHÏå VIÏåT NAM HÖÎ TRÚÅ THAM GIA ÀÏÌ TAÂI 712: “Nghiïn cûáu hûúáng dêîn doanh nghiïåp Viïåt Nam thûåc hiïån chûáng nhêån saãn phêím theo caác chûúng trònh CE - Marking UL, RoHS”
 • 4. 2 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM HOAÅT ÀÖÅNG CAÃI TIÏËN KAIZEN NÙNG SUÊËT - CHÊËT LÛÚÅNG - SAÃN XUÊËT TINH GOÅN (LEAN) & SMART FACTORY TAÅI NHAÂ MAÁY CÖNG TY CAÁT VAÅN LÚÅI THAM GIA GIAÃI THÛÚÃNG CHÊËT LÛÚÅNG QUÖËC GIA 2022 GIAÃITHÛÚÃNGCHÊËTLÛÚÅNGQUÖËCTÏËCHÊUAÁ-THAÁIBÒNHDÛÚNGDOTHUÃTÛÚÁNGCHUÃTRÒÂ&TRAOTÙÅNG DOANH NGHIÏåP ÀÛÚÅC TRUNG TÊM PHAÁT TRIÏÍN CÖNG NGHIÏåP - BÖÅ CÖNG THÛÚNG VAÂ TÊÅP ÀOAÂN SAMSUNG CHOÅN HÖÎ TRÚÅ & ÀAÂO TAÅO NÊNG CAO CAÃI TIÏËN NÙNG SUÊËT THAM GIA CHUÖÎI CUNG ÛÁNG TOAÂN CÊÌU
 • 5. 3 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM The Potential Vietnamese Companies in Southern Vietnam (Metal/Plastic Processing, Mold, Precision Parts, Electronics, Plating, and etc.,) JETRO Ho Chi Minh Office Doanh nghiïåp àûúåc Töí chûác Xuác tiïën Mêåu dõch Nhêåt Baãn bònh choån laâ doanh nghiïåp Viïåt Nam xuêët sùæc úã caác tónh phña Nam Viïåt Nam àïí giúái thiïåu cho doanh nghiïåp Nhêåt àêìu tû úã Viïåt Nam 2010 - 2022 ÀöåinguäkyäthuêåtCöngtyCAÁTVAÅNLÚÅIlaâtêåpthïíkyäsûgiaâuKINHNGHIÏÅM-BIÏËTLAÂM(KNOW-HOW)tronglônhvûåcMEP NOÁI ÀÛÚÅC, LAÂM ÀÛÚÅC vaâ BIÏËT CAÁCH LAÂM nhûäng SAÃN PHÊÍM CHÓNH CHU lùæp àùåt cho cöng trònh! Doanh nghiïåp àûúåc Cú Quan Húåp taác Quöëc tïë Nhêåt Baãn(JICA) höî trúå phaát triïín cöng nghiïåp phuå trúå phuåc vuå nhaâ thêìu cú àiïån Nhêåt Baãn THE EXCELLENT VIETNAMESE COMPANIES IN SOUTHERN VIETNAM 13th Edition 2020 JETRO
 • 6. 4 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM Doanh Nghiïåp Coá Saãn Phêím Cöng Nghiïåp Höî Trúå Tiïu Biïíu TP.HCM 2020 Öng Nguyïîn Vùn Nïn - Bñ Thû Thaânh UÃy TP.HCM trao Bùçng Khen cho ÖngNguyïînThaânhPhûúng-CT.HÀQTCöngtycöíphêìnsaãnxuêëtthiïëtbõàiïåncöngnghiïåpCaátVaånLúåi laâ möåt trong 60 Thûúng Hiïåu Vaâng àaåi diïån ngaânh Cöng Thûúng cho TP.HCM 2022. Doanh Nghiïåp Àaåt Thûúng Hiïåu Vaâng TP.HCM 2021 DOANHNGHIÏÅPTHÛÚNGHIÏåUVAÂNG &SAÃNPHÊÍMCÖNGNGHIÏåPHÖÎTRÚÅTIÏUBIÏÍU Höåi Viïn Hiïåp Höåi Cöng Nghiïåp Höî Trúå Viïåt Nam Vietnam Association For Supporting Industries
 • 7. 5 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM Caát Vaån Lúåi Àûúåc Choån Laâ Doanh Nghiïåp Coá Saãn Phêím Cöng Nghiïåp Chuã Lûåc Cuãa TP.HCM Giai Àoaån 2021 - 2025 DOANHNGHIÏåPTIÏUBIÏÍU&SAÃNPHÊÍM CHUÃLÛÅC-HAÂNGVIÏåTNAMCHÊËTLÛÚÅNGCAO Doanh Nghiïåp Tiïu Biïíu TP.HCM 2020 Haâng Viïåt Nam Chêët Lûúång Cao Chuêín Höåi Nhêåp Haâng Viïåt Nam Chêët Lûúång Cao Do Ngûúâi Tiïu Duâng Bònh Choån
 • 8. 6 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM CERTIFICATES OF COMPLIANCE Coåc tiïëp àõa UL 467/ IEC 62561 Kim thu seát cöí àiïín TCVN 9385 Thanh nhöm IEC 62561/ TCVN 9385 Thanh àöìng IEC 62561/ TCVN 9385 Hoáa chêët giaãm àiïån trúã GEM IEC 62561 Phuå kiïån chöëng seát vaâ tiïëp àõa IEC 62561 Höåp kiïím tra tiïëp àõa IEC 62561 Höåp kiïím tra àiïån trúã IEC 62561 Thûã taãi an toaân, TCCS 01:2020/ CVL keåp SKI Thûã taãi an toaân, àêìu gaâi loâ xo Thûã taãi theo chuêín, TCCS 01:2020/CVL, BS 6946 Unistrut 41x41/41x21(US) Ty ren maå àiïån Ty ren maå keäm nhuáng noáng DIN 975/TCVN 1916 Thûã taãi an toaân, TCCS 01:2020/CVL keåp giûä öëng U Thûã taãi an toaân, TCCS 01:2020/CVL keåp xaâ göì HB2 Thûã taãi an toaân, TCCS 01:2020/CVL keåp xaâ göì Gang Thûã taãi an toaân, TCCS 01:2020/CVL keåp xaâ göì C1/C2/C3 Thûã taãi an toaân, TCCS 01:2020/CVL keåp xaâ göì D Thûã taãi an toaân, TCCS 01:2020/CVL keåp xaâ göì K Clip Thûã taãi an toaân, TCCS 01:2020/CVL keåptreoöëng Höåp nöëi öëng LB, LL, LR, C, T NEMA FB1 Phuå kiïån öëng ANSI/NEMA FB1 Höåp theáp êm tûúâng JIS C 8336 Höåp àêëu dêy àiïån JIS C 8340 Àêìu nöëi öëng ruöåt gaâ JIS C 8350 Höåp theáp êm tûúâng BS 4662 Höåp nöëi öëng àiïån BS 4568 PART 2 Höåp nöëi öëng àiïån BS EN/ IEC 60670 ÖËng ruöåt gaâ IEC 61386 ÖËng ruöåt gaâ UL 360 ÖËng ruöåt gaâ BS 731 ÖËng luöìn dêy àiïån JIS C 8305 ÖËng luöìn dêy àiïån IEC 61386 ÖËng luöìn dêy àiïån UL 797/ ANSI C 80.3 ÖËng luöìn dêy àiïån UL 1242/ ANSI C 80.6 ÖËng luöìn dêy àiïån UL 6/ ANSI C 80.1 ÖËng luöìn dêy àiïån BS 4568 CLASS 3 ÖËng luöìn dêy àiïån BS 4568 CLASS 4 ÖËng luöìn dêy àiïån BS EN 61386 Maáng lûúái IEC 61537 Maáng caáp NEMA Ve 1 Thang caáp NEMA Ve 1 Trunking NEMA Ve 1 CHÛÁNG CHÓ CHÊËT LÛÚÅNG
 • 9. 7 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM Thû àaánh giaá cao chêët lûúång saãn phêím & dõch vuå cuãa Caát Vaån Lúåi tûâcaáctêåpàoaânNhêåtBaãn-Nhaâsaãnxuêëtchohún20nhaâthêìuNhêåtBaãntaåiViïåtNam Têåp àoaân Toshiba Dûå aán: Nhaâ maáy nhiïåt àiïån than Matarbari Bangladesh Toshiba Plant Systems & Services Corporation - TPSC (Vietnam) Co.,Ltd Dûå aán: Nhaâ maáy nhiïåt àiïån Thaái Bònh 1 Têåp àoaân Jesco Asia Dûå aán: Nhaâ maáy nhiïåt àiïån Vên Phong 1 Têåp àoaân Kandenko Dûå aán: Àûúâng sùæt àö thõ TP.HCM tuyïën söë 1 Bïën Thaânh - Suöëi Tiïn CAÁT VAÅN LÚÅI - NHAÂ SAÃN XUÊËT CHO HÚN 20 NHAÂ THÊÌU NHÊÅT BAÃN TAÅI VIÏåT NAM
 • 10. 8 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM COMPANY DEVELOPMENT 1992 Thành lập Doanh Nghiệp Tư Nhân Vạn Lợi (Sản xuất và gia công sản phẩm cơ khí & đúc gang) Thành lập Công ty TNHH Huy Phát (Sản xuất thang cáp, máng cáp, ống gió & sản phẩm cơ khí) Đổi tên thành Công ty TNHH Thiết Bị Điện Công Nghiệp Cát Vạn Lợi Được JETRO (Nhật Bản) bình chọn là 1 trong 40 doanh nghiệp Việt Nam xuất sắc ở các tỉnh phía Nam để giới thiệu doanh nghiệp Nhật đầu tư tại Việt Nam Thành lập Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Cát Vạn Lợi (Cung cấp trọn gói vật tư cơ điện cho mọi công trình) 2001 2009 2010 2007 QUAÁ TRÒNH HÒNH THAÂNH & PHAÁT TRIÏÍN
 • 11. 9 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM COMPANY DEVELOPMENT Được TUV - SUB chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 Được JICA (Nhật Bản) lựa chọn để hỗ trợ đào tạo phát triển công nghiệp phụ trợ phục vụ doanh nghiệp Nhật Bản Khánh thành giai đoạn 1 Nhà máy sản xuất Ống thép luồn dây điện hiện đại, công suất 8.000 tấn thép/năm tại KCN cơ khí ô tô TP. Hồ Chí Minh Được AOTS (Nhật Bản) hỗtrợ đào tạocấp quản lý pháttriểngiaothươngvới doanh nghiệp Nhật Bản 2011 2014 2015 2018 2022 Khánh thành Nhà máy thứ 2 sản xuất sản phẩm cơ khí phục vụ cơ điện & công nghiệp ô tô phụ trợ * Àûúåc QUACERT chûáng nhêån àaåt húåp chuêín: Tiïu chuêín Anh Quöëc - BS 4568 Tiïu chuêín Viïån Tiïu Chuêín Quöëc Gia Hoa Kyâ (ANSI) - ANSI C80.1/ ANSI C80.6 Tiïu chuêín chûáng nhêån an toaân UL (Underwriters Laborratory) - UL 797 Tiïu chuêín Cöng Nghiïåp Nhêåt Baãn - JIS C 8305/ JIS B 1051 UÃy ban kyä thuêåt àiïån Quöëc tïë - IEC 61386/ IEC 62561/ IEC 61537 Tiïu chuêín Anh & EU - IEC 62561 QUAÁ TRÒNH HÒNH THAÂNH & PHAÁT TRIÏÍN Tiïu chuêín Viïån Tiïu Chuêín Àûác - DIN 975
 • 12. 10 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM vCaácsaãnphêím vúáigiaácaãcaånhtranh&dõchvuåkhaáchhaângvúáichêëtlûúångtöëtnhêët. v Liïn tuåc caãi tiïën chêët lûúång saãn phêím & dõch vuå nhùçm thoãa maän nhu cêìu ngaây caâng cao cuãa khaách haâng. v Giao haâng trong thúâi gian ngùæn nhêët àaáp ûáng töët nhêët tiïën àöå thi cöng. v Luön duy trò lúåi thïë caånh tranh thöng qua nhûäng saãn phêím àûúåc gia tùng giaá trõ trong chêët lûúång vaâ dõch vuå. v Luön lùæng nghe, thêëu hiïíu nhu cêìu cuãa khaách haâng àïí àûa ra giaãi phaáp phuâ húåp. vThñch ûáng nhanh vaâ saáng taåo laâ sûác maånh caånh tranh cuãa Cöng ty. Têìm nhòn VISION Trúã thaânh thûúng hiïåu dêîn àêìu trong saãn xuêët & cung cêëp vêåt tû cú àiïån M&E taåi Viïåt Nam. Sûá mïånh MISSION Mang àïën cho khaách haâng giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån M&E phuâ húåp vúái chêët lûúång Quöëc tïë. Giaá trõ cöët loäi CORE VALUES CON NGÛÚÂI SAÁNG TAÅO TIN CÊÅY CHÊËT LÛÚÅNG CAÅNH TRANH BÏÌN VÛÄNG Cam kïët vúái khaách haâng COMMITMENTS Vùn hoáa doanh nghiïåp CORPORATE CULTURE “Vùn hoáa doanh nghiïåp laâm nïn sûå khaác biïåt vaâ laâ möåt lúåi thïë caånh tranh” Nùm 2019-2022 àûúåc xaác àõnh laâ nùm cuãa sûå nêng cao nùng lûåc saãn xuêët cuãa nhaâ maáy CAÁT VAÅN LÚÅI nhùçm thay thïë haâng nhêåp khêíu goáp phêìn phaát triïín ngaânh cöng nghiïåp cú khñ phuå trúå taåi Viïåt Nam. Chuáng töi khöng ngûâng saáng taåo àïí hûúáng túái muåc tiïu “Con ngûúâi tinh hoa - Saãn phêím tinh hoa - Cuöåc söëng tinh hoa - Xaä höåi tinh hoa”. Vaâ möîi ngaây tröi qua taåi khùæp caác cöng trònh nhaâ maáy cöng nghiïåp vaâ toâa nhaâ trïn àêët nûúác Viïåt Nam, bêët kïí ngaây àïm, nùæng mûa, caác saãn phêím mang thûúng hiïåu vêîn vûún cao maäi. Têët caã vêîn ngaây àïm nöî lûåc vò möåt CAÁT VAÅN LÚÅI phaát triïín bïìn vûäng, vò möåt cuöåc söëng töët àeåp hún cho thïë hïå tûúng lai vúái quyïët têm. TraáchnhiïåmxaähöåiCORPORATESOCIALRESPONSIBILITIES Húåp taác & höî trúå trao hoåc böíng àaâo taåo MEP - Thiïët kïë àiïån húåp chuêín ÀH SPKT Húåp taác 20 trûúâng ÀH & CÀ cho sinh viïn thûåctêåptaåinhaâmaáy Trao hoåc böíng vûúåt khoá cho sinh viïn taåi 20 trûúâng úã TPHCM Höî trúå ngûúâi khuyïët têåt laâm viïåc taåi Cöng ty Caát Vaån Lúåi CATVANLOI’S VISION/MISSION/CORE VALUES/COMMITMENTSCAM KÏËT VÚÁI KHAÁCH HAÂNG
 • 13. 11 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM Xêy dûång tinh thêìn àöìng àöåi Team building Àaâo taåo kyä nùng On - THE - JOB TRAINING Chùm soác sûác khoãe Employee health care Têåp thïí duåc möîi ngaây Daily excercises Tûâ thiïån & hoaåt àöång xaä höåi Charity & social responsibilities Nhûäng hoaåt àöång Horenso Horenso activitives Chùm soác àúâi söëng tinh thêìn Workplace spirituality Khen thûúãng & khñch lïå Rewards & encouragement “XÊY DÛÅNG HÖM NAY CHO NGAÂY MAI TÛÚI SAÁNG” (BUILD TODAY FOR TOMORROW) Vúái tinh thêìn thûúång tön kyã luêåt, vùn hoáa CAÁT VAÅN LÚÅI, trûúác hïët chñnh laâ vùn hoáa cuãa sûå chuyïn nghiïåp thïí hiïånqua6giaátrõcöëtloäi“CONNGÛÚÂI-SAÁNGTAÅO-TINCÊÅY-CHÊËTLÛÚÅNG-CAÅNHTRANH-BÏÌNVÛÄNG”. Vaâ quan àiïím “Möîi nhên viïn laâ möåt khaách haâng nöåi böå vaâ laâ àiïìu kiïån tiïn quyïët cho sûå phaát triïín söëngcoâncuãaCöngtytrongtûúnglai”,möîithaânhviïncuãaCAÁTVAÅNLÚÅIluönchuãàöång,phêënàêëukhöngngûâng HOÅC HOÃI àïí hoaân thiïån baãn thên, luön lêëy Vùn hoáa Cöng ty vaâ 6 giaá trõ cöët loäi cuãa Cöng ty laâm kim chó nam àïí àiïìu chónh moåi haânh vi cuãa mònh. Trong möi trûúâng kinh doanh caånh tranh khöëc liïåt khi Viïåt Nam höåi nhêåp, “SÛÅ THAY ÀÖÍI” vaâ “THÑCH ÛÁNG NHANH” laâ hai tiïu chñ haâng àêìu maâ àûúåc àùåt ra vaâ cuâng hûúáng àïën àöëi vúái tûâng thaânh viïn CAÁT VAÅN LÚÅI. Vùn hoáa laâm viïåc töëc àöå cao, hiïåu quaã vaâ tuên thuã kyã luêåt àaä thêëm nhuêìn trong moåi haânh àöång cuãa Caán böå nhên viïn, taåo nïn sûác maånh töíng húåp àûa CAÁT VAÅN LÚÅI phaát triïín vûúåt bêåc trong moåi lônh vûåc saãn xuêët cung cêëp vêåt tû cú àiïån (M&E) taåi Viïåt Nam. Sûå quyïët liïåt, nhiïåt huyïët khöng chó laâ àùåc àiïím nöíi bêåt trong cöng viïåc maâ cuäng laâ neát vùn hoáa àùåc trûng cuãa CAÁT VAÅN LÚÅI trong caác hoaåt àöång vùn thïí vaâ hoaåt àöång vò cöång àöìng. Vúái tinh thêìn “Cú thïí khoãe maånh - Tinh thêìn saãng khoaái - Taác phong nhanh nheån”, têët caã nhên viïn vùn phoâng nhaãy Flashmob giûäa giúâ laâm viïåc möîi ngaây vaâ thûúâng xuyïn tham gia caác lúáp àaâo taåo kyä nùng mïìm, laâm viïåc nhoám, phaát triïín baãn thên, chùm soác khaách haâng, xêy dûång KPI, quy trònh laâm viïåc. Ngoaâi ra, caác nhên viïn CAÁT VAÅN LÚÅI luön àûúåc chùm soác àúâi söëng tinh thêìn nhû töí chûác sinh nhêåt cho nhên viïn trong thaáng cuäng nhû tham gia chûúng trònh chùm soác sûác khoãe toaân diïån. SÛÁ MÏåNH, TÊÌM NHÒN, CHIÏËN LÛÚÅC KINH DOANH - PHAÁT TRIÏÍN cuãa Cöng ty luön àûúåc möîi nhên viïn hiïíu vaâ chia seã, tûâ àoá chung sûác àoáng goáp cho sûå phaát triïín vûäng chùæc cuãa Cöng ty trong tûúng lai. Sûå àöång viïn, khuyïën khñch tûâ Bangiaámàöëcgiuáptûângnhênviïnbiïëtàûúåcvaitroâcuãamònhlaâàoánggoápvaâxêydûångtûúnglaidoanhnghiïåp. Taåi CAÁT VAÅN LÚÅI, möîi thaânh viïn àïìu xaác àõnh vaâ coi núi àêy laâ ngöi nhaâ thûá hai, núi mònh gùæn boá vaâ daânh phêìn lúán thúâi gian haâng ngaây àïí söëng vaâ laâm viïåc. ÚÃ bêët cûá vai troâ vaâ võ trñ naâo, chuáng töi luön tûå haâo laâ Ngûúâi CAÁT VAÅN LÚÅI. CATVANLOI’S CORPORATE CULTURE VÙN HOÁA DOANH NGHIÏåP
 • 14. 12 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM SAÃNPHÊÍMCVL® ÀÛÚÅCXUÊËTKHÊÍUSANGCAÁCNÛÚÁCASEAN-NHÊÅTBAÃN-NEWZEALAND NÙNG LÛÅC MAÁY MOÁC SAÃN XUÊËT Dêy chuyïìn saãn xuêët thanh Unistrut Dêy chuyïìn saãn xuêët ty ren 2.000 têën/nùm Dêy chuyïìn saãn xuêët öëng ruöåt gaâ loäi theáp Maáy àöåt dêåp CNC - Amada Maáy tiïån CNC - TAKISAWA & NAKAMURA Maáy cùæt Laser & Plasma - CNC Maáy saãn xuêët àêìu nöëi - Ubolt Maáy saãn xuêët khúáp ren öëng theáp luöìn dêy àiïån Maáy ren öëng theáp luöìn dêy àiïån Dêychuyïìnsaãnxuêëtöëngtheápluöìndêyàiïån 8.000 têën/nùm Maáy chêën thuãy lûåc Maáy dêåp thuãy lûåc 250 têën Dêy chuyïìn haân tûå àöång maáng lûúái 1.000 têën/nùm Maáyeápnhöm Maáy eáp àuân thanh nhöm, thanh àöìng Dêy chuyïìn saãn xuêët maáng caáp Maáy Phay CNC EXPORT MARKET - MANUFACTURING FACILITIES THÕ TRÛÚÂNG XUÊËT KHÊÍU Myanmar Brunei Laâo Campuchia Philippines New Zealand Nhêåt Baãn Bangladesh
 • 15. 13 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM STEEL CONDUIT PRODUCTION PROCESS 1. Xaã bùng cuöån theáp 2. Haân nöëi giûäa caáccuöåntheápxaãbùng 3. Löìng chûáa theáp xaã bùng 4. Laâm saåch bïì mùåt 5. Uöën öëng theáp àõnh hònh 6. Haân cao têìn 7. Phuã lúáp baão vïå bïn trong öëng theáp 8. laâm saåch bïì mùåt bïntrong&bïnngoaâiöëngtheáp 9. Àõnh hònh theo thöng söë kyä thuêåt 10. Phuã lúáp keo chöëng ùnmoânbïnngoaâiöëngtheáp 11.Cùætöëngtheáptheo chiïìudaâiyïu cêìu kyä thuêåt 12.GoåtBavia&tiïånren trïn2àêìubïn trong & bïn ngoaâi öëng theáp 13.Innhaänhiïåu trïnthênöëngtheáp 14. Boá öëng theáp 15. Kiïím tra chêët lûúång TESTED QUY TRÒNH SAÃN XUÊËT ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN 1. Xaã bùng cuöån theáp: Cuöån theáp maå keäm, àaä àûúåc KCS kiïím tra nguyïn liïåu àaåt tiïu chuêín chêët lûúång theo yïu cêìu kyä thuêåt saãn xuêët öëng theáp luöìndêyàiïån,àûúåcxaãbùngtûângcuöånvúáikñchthûúácphuâhúåp àïí àûa vaâo dêy chuyïìn öëng theáp luöìn dêy àiïån. 2. Haân nöëi giûäa caác cuöån theáp xaã bùng: Tûâng àêìu cuãa cuöån theáp xaã bùng àûúåc haân vúái nhau àïí taåo thaânh 1 daãi theáp daâi. 3. Löìng chûáa theáp xaã bùng: Theáp xaã bùng àûúåc lûu trûä taåm thúâi úã löìng chûáa sau khi àûúåc haân thaânh 1 cuöån theáp daâi àïí khöng laâm giaán àoaån viïåc cêëp nguyïn liïåu cho dêy chuyïìn saãn xuêët öëng theáp luöìn dêy àiïån. 4. Laâm saåch bïì mùåt: Bùngtheápàûúåclaâmsaåchbuåibêínvaâdêìutrïnbïìmùåtàïíàaãmbaão kñch thûúác chñnh xaác khi cuöën öëng vaâ möëi haân öëng theáp luöìn dêy àiïån sau naây. 5. Uöën öëng theáp àõnh hònh: Bùng theáp àûúåc caán & cuöën àõnh hònh öëng theáp luöìn dêy àiïån. 6. Haân cao têìn: ÖËng theáp luöìn dêy àiïån sau khi uöën àõnh hònh seä àûúåc haân cao têìn theo chiïìu daâi thên öëng. Loaåi haân cao têìn naây àaãm baão möëi haân doåc thên öëng theáp chùæc chùæn. Bïn trong & bïn ngoaâi öëngtheápluöìndêyàiïånàûúåcthiïëtbõgoåtàûúânghaânàïíàaãmbaão àûúânghaânphùèngsobïìmùåt,traánhxûúác&cùætvaâodêycaápàiïån. Àöìng thúâi, caã bïn trong & bïn ngoaâi öëng theáp luöìn dêy àiïån seä àûúåc thiïët bõ phun keäm noáng phuã lïn àûúâng haân nhùçm traánh gó seát doåc àûúâng haân vaâ àïí àaãm baão sûå àöìng nhêët bïì mùåt trïn thên öëng. 7. Phuã lúáp baão vïå bïn trong öëng theáp luöìn dêy àiïån: Sún Epoxy àûúåc thiïët bõ phuã úã mùåt bïn trong cuãa öëng theáp luöìn dêy àiïån. 8. Laâm saåch bïì mùåt bïn trong vaâ bïn ngoaâi öëng theáp luöìn dêy àiïån: Bïì mùåt öëng theáp luöìn dêy àiïån àûúåc laâm saåch buåi bêín, gó haân, gó keäm vaâ dêìu. 9. Àõnh hònh theo thöng söë kyä thuêåt: ÖËng theáp luöìn dêy àiïån maå keäm àûúåc cuöën & àûúåc àõnh hònh chñnh xaác àûúâng kñnh bïn ngoaâi theo àuáng thöng söë kyä thuêåt cuãa tûâng loaåi öëng theáp luöìn dêy àiïån. 10.Phuãlúápkeochöëngùnmoânbïnngoaâiöëngtheápluöìndêyàiïån: Àïí baãovïåcholúápmaåkeämbïìntheothúâigian,bïìmùåtbïnngoaâi öëng theáp luöìn dêy àiïån àûúåc hoaân thiïån bùçng möåt lúáp keo phuã chöëng ùn moân. 11.Cùætöëngtheápluöìndêyàiïåntheochiïìudaâiyïucêìukyäthuêåt: ÖËng theáp luöìn dêy àiïån seä àûúåc cùæt theo chiïìu daâi àûúåc lêåp trònh trïn maáy tñnh. 12. Goåt Bavia & tiïån ren trïn 2 àêìu bïn trong & bïn ngoaâi öëng theáp luöìn dêy àiïån: Caã 2 àêìu öëng theáp luöìn dêy àiïån àûúåc goåt Bavia & tiïån ren vúái dung sai cho pheáp theo quy àõnh. 13. In nhaän hiïåu trïn thên öëng theáp luöìn dêy àiïån: Tïn thûúng hiïåu CVL® , kñch thûúác, tiïu chuêín àûúåc in trïn thên öëng theáp luöìn dêy àiïån theo quy àõnh Quöëc tïë. 14. Boá öëng theáp luöìn dêy àiïån: ÖËng theáp luöìn dêy àiïån sau khi hoaân thaânh seä àûúåc boá thaânh boá lúáncoátroånglûúångtheoyïucêìukhaáchhaângvaâdïîvêånchuyïín. 15. Kiïím tra chêët lûúång: Têët caãcaácbûúáccuãaquytrònhsaãnxuêët,viïåckiïímsoaátchêëtlûúång öëng theáp luöìn dêy àiïån CVL® luön àûúåc thûåc hiïån nghiïm ngùåt theo àuáng thöng söë kyä thuêåt & tiïu chuêín Quöëc tïë cuãa tûâng loaåi öëng theáp luöìn dêy àiïån UL/ANSI/JIS/BS/IEC vaâ tiïu chuêín nhaâ maáy saãn xuêët öëng theáp luöìn dêy àiïån CAÁT VAÅN LÚÅI. QUY TRÒNH SAÃN XUÊËT
 • 16. 14 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM CAÁT VAÅN LÚÅI LAÂ NHAÂ MAÁY DUY NHÊËT TAÅI VIÏåT NAM ÀAÅT CAÁC CHÛÁNG NHÊÅN HÚÅP CHUÊÍN KYÄ THUÊÅT VÊÅT TÛ CÚ ÀIÏåN MEP CHO NHAÂ MAÁY & TOÂA NHAÂ DO TÖÍNG CUÅC TIÏU CHUÊÍN ÀO LÛÚÂNG CHÊËT LÛÚÅNG CÊËP: * Hiïån nay, taåi thõ trûúâng Viïåt Nam möåt söë Cöng ty cung cêëp öëng theáp luöìn dêy àiïån & phuå kiïån tûâhaângnhêåpkhêíuTrungQuöëckeámchêëtlûúång,tröinöíivaâàoángnhaänthûúnghiïåuViïåtcêëpkeâm Chûáng nhêån KÏËT QUAÃ THÛÃ NGHIÏåM do QUATEST thûã nghiïåm. Giêëy Chûáng nhêån chêët lûúång naây CHÓ COÁ GIAÁ TRÕ trïn MÊÎU GÛÃI THÛÃ NGHIÏåM vaâ KHÖNG COÁ GIAÁ TRÕ trïn têët caã LÖ HAÂNG öëng theáp luöìn dêy àiïån cêëp vaâo cöng trònh cuãa Quyá khaách. Vò vêåy, Quyá khaách nïn trûåc tiïëp kiïím tra quy trònh saãn xuêët thûåc tïë taåi nhaâ maáy cung cêëp cho dûå aán. * Theo Quy chuêín Kyä thuêåt Viïåt Nam cuãa Böå Xêy dûång - QCVN 16:2019/ BXD & 19/2019/ TT-BXD, tûâ 31/12/2019 têët caã caác chuãng loaåi vêåt liïåu xêy dûång phaãi coá chûáng nhêån Húåp Chuêín & Húåp Quy khi nghiïåm thu cöng trònh. Do vêåy, Quyá Khaách haâng nïn mua öëng theáp luöìn dêy àiïån tûâ caác Nhaâ saãn xuêët uy tñn & chêët lûúång, coá àêìy àuã CHÛÁNG NHÊÅN HÚÅP CHUÊÍN theo quy àõnh phaáp luêåt àïí traánh Chuã Àêìu Tû & TVGS khöng nghiïåm thu khi lùæp àùåt cöng trònh. KHUYÏËN NGHÕ ANSI C80.1 ANSI C80.6 BS 4568 IEC 61537 DIN 975 975 DIN 975 UL 797 IEC 61386 IEC 62561 JIS C 8305 NHAÂ MAÁY CAÁT VAÅN LÚÅI ÀAÄ ÀAÅT ÀÛÚÅC CAÁC CHÛÁNG NHÊÅN HÚÅP CHUÊÍN KYÄ THUÊÅT
 • 17. Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM G.I CONDUIT/STEEL CONDUIT (Made in Vietnam) ÖËNG THEÁP G.I LUÖÌN DÊY ÀIÏåN (Saãn xuêët taåi Viïåt Nam) EMT CONDUIT UL 797 - VIETNAM 1”x3.05M IMC CONDUIT ANSI C80.6 - VIETNAM CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vêåt liïåu thi cöng hïå thöëng àiïån àaáp ûáng hoaân toaân yïu cêìu Quy chuêín kyä thuêåt quöëc gia vïì An toaân chaáy cho nhaâ vaâ cöng trònh QCVN 06:2021/BXD, QCVN 16:2021/BXD coá hiïåu lûåc tûâ ngaây 05/07/2021. Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM DOANH NGHIÏÅP COÁ SAÃN PHÊÍM CÖNG NGHIÏÅP CHUÃ LÛÅC HÖÎ TRÚÅ TIÏU BIÏÍU TP. HÖÌ CHÑ MINH NÙM 2021 - 2025 3/4”x3.03M RSC CONDUIT ANSI C80.1 - VIETNAM 1/2”x3.03M QUEÁT MAÄ QR
 • 18. 16 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM LYÁ DO SÛÃ DUÅNG ÖËNG THEÁP G.I LUÖÌN DÊY ÀIÏåN 5 ÛU ÀIÏÍM SÛÃ DUÅNG ÖËNG THEÁP G.I LUÖÌN DÊY ÀIÏÅN SO VÚÁI ÖËNG LUÖÌN DÊY ÀIÏåN PVC 1. ÖËng theáp luöìn dêy àiïån chöëng va àêåp cao, baão vïå töët caáp àiïån, chöëng chêåp àiïån hún gêëp 5 lêìn. 2. Saãn xuêët tûâ theáp - vêåt liïåu khöng chaáy nïn öëng theáp luöìn dêy àiïån chõu àûúåc úã nhiïåt àöå 1.093 àöå C (2.000 àöå F) trong 4 giúâ theo tiïu chuêín ASTM E119 thûåc hiïån búãi Töí chûác UL (USA). ÖËng theáp luöìn dêy àiïån bõ tan chaãy úã nhiïåt àöå 1.537 àöå C (2.800 àöå F) nïn khöng chaáy lan truyïìn, khöng taåo khoái àöåc, vaâ laâ vêåt liïåu duâng cho lùæp àùåt hïå thöëng àiïån rêët an toaân - chaáy nöí cho toâa nhaâ & nhaâ maáy àaáp ûáng hoaân toaân QCVN 06:2021/BXD coá hiïåu lûåc tûâ 05/07/2021. ÚÃ Viïåt Nam,àasöëvuåchaáynhaâcaotêìnggêytûãvonglúánlaâdoNGAÅT KHOÁI ÀÖÅC taåoradocaácvêåtliïåuxêydûånglùæpàùåtlaâvêåtliïåuchaáy. 3. Khöng bõ laäo hoáa nhanh & dïî vúä nhû öëng luöìn dêy àiïån PVC (5-10 nùm). Tuöíi thoå àïën 50 nùm nïn chi phñ voâng àúâi sûã duång thêëp & hiïåu quaã kinh tïë. 4. Giaãm àïën 95% nhiïîu àiïån tûâ EMI (Electro Magnetic Interference) & tùng tñnh baão mêåt cao nhû casino, data-center, bïånh viïån. 5. Dïî thay thïë, di chuyïín vaâ taái chïë sûã duång. (Nguöìn: Viïån öëng theáp luöìn dêy àiïån Hoa Kyâ: www.steelconduit.org) 50 nùm  95% EMI SÛÅ KHAÁC BIÏÅT CUÃA ÖËNG THEÁP G.I LUÖÌN DÊY ÀIÏÅN SO VÚÁI ÖËNG LUÖÌN PVC KHI XAÃY RA HOÃA HOAÅN - CHAÁY NÖÍ ÖËng theáp G.I luöìn dêy àiïån khöngchaáy-chõulûãatrong4giúâ ÖËngluöìndêyàiïånPVCchaáylannhanh vaâsinhkhoáiàöåcchïëtngûúâi - KHI CHAÁY: Thûá giïët chïët con ngûúâi khöng phaãi ngoån lûãa maâ laâ khoái àöåc - Hiïån nay liïn tuåc caác vuå chaáy xaãy ra, àa söë laâ bõ ngaåt khoái vaâ sûác noáng cuãa nhiïåt khiïën tûã vong
 • 19. 17 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM CHÛÁNG CHÓ HÚÅP CHUÊÍN ÖËNG THEÁP G.I LUÖÌN DÊY ÀIÏåN cvl Website Website Video Giúái thiïåu Nùng lûåc Nhaâ Maáy CAÁT VAÅN LÚÅI vaâ caác Chûáng nhêån Húåp Chuêín quöëc tïë Video 5 Ûu àiïím vûúåt tröåi cuãa öëng theáp G.I luöìn dêy àiïån so vúái öëng luöìn dêy àiïån PVC Baáo Tuöíi Treã noái vïì Caát Vaån Lúåi vúái chuã àïì “Xêy dûång nïìn cöng nghiïåp höî trúå tûå chuã Viïåt Nam” Link Baáo Tuöíi Treã
 • 20. 18 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM Chuãng loaåi vêåt liïåu ÀöåÅ daây cuãa theáp (mm) <1.6 ≥1.6 - <3.2 ≥3.2 - 4.8 µ g/m2 µ g/m2 µ g/m2 Theáp hònh cho xêy dûång 45 323,3 65 463,6 75 536,8 Theáp cuöån vaâ thanh theáp 45 323,3 65 463,6 75 536,8 ÖËng theáp 45 323,3 45 323,3 75 536,8 Theáp dêy 35 250,1 50 359,9 60 427,0 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Tuöíi thoå Service Life* (years) Àöå daây trung bònh cuãa lúáp maå *Service life is defined as the time to 5% rusting of the steel surface. ÀÖÅ DAÂY TÖËI THIÏÍU CUÃA LÚÁP PHUà KEÄM ÀÛÚÅC PHÊN LOAÅI THEO ÀÖÅ DAÂY CUÃA VÊÅT LIÏÅU (TIÏU CHUÊÍN ASTM A123) HAI LOAÅI BÏÌ MÙÅT NHUÁNG KEÄM SAÃN PHÊÍM CAÁT VAÅN LÚÅI BAÃNG THAM KHAÃO TUÖÍI THOÅ & ÀÖÅ DAÂY LÚÁP MAÅ KEÄM THEO MÖI TRÛÚÂNG 25.0 37.5 50 62.5 75 87.5 100 112.5 125 µm Nöng thön/ Rural Ngoaåi ö/ Suburban Ön àúái/ Temperate Marine Nhiïåt àúái/ Tropical Marine Cöng nghiïåp/ Industrial Àöå daây töëi thiïíu lúáp phuã ASTM A123/ ASTMA123MinimumCoatingThickness Cöng nghïå taåo vên hoa trïn bïì mùåt saãn phêím laâ cöng nghïå sûã duång húåp chêët taåo vên hoa do Àûác nghiïn cûáu. Cöng nghïå naây àaä aáp duång nhiïìu trïn thïë giúái vaâ àûúåc aáp duång taåi Cöng ty CP Saãn Xuêët Thiïët Bõ Àiïån Cöng Nghiïåp Caát Vaån Lúåi vúái nhûäng àùåc àiïím chuã yïëu nhû sau: - Caãi thiïån bïì mùåt cuãa lúáp traáng phuã keäm. - Laâm cho bïì mùåt maå keäm saáng vaâ taåo vên hoa trïn bïì mùåt. - Dïî daâng sûã duång, thên thiïån vúái möi trûúâng. - Chöëng oxi hoáa töët hún, giaãm xó trùæng, giaãm sûå hònh thaânh xó vaâ tro keäm. - Giaãm sûå hònh thaânh gioåt keäm cuäng nhû nhûäng lúáp da trïn nhûäng löî khoan trïn caác chi tiïët moãng. -Tùngkhaãnùngchaãykeäm,giaãmtiïuhaokeäm,giaãmcöngviïåcxûãlyásaukhimaå. - Töëi ûu thaânh phêìn Thiïët, Bismuth vaâ Nhöm. - Thaânh phêìn chêët taåo vên àûúåc thûåc hiïån nghiïm ngùåt. Àïí tùng khaã nùng caånh tranh trïn thõ trûúâng, tùng àöå bïìn vaâ trang trñ bïì mùåt saãn phêím maå vúái hònh thûác àùåc trûng laâ vên hoa daång tinh thïí vaâ cuäng do nhûäng ûu àiïím nïu trïn khi sûã duång húåp chêët taåo vên hoa, Caát Vaån Lúåi àaä quyïët àõnh aáp duång cöng nghïå naây vaâo saãn xuêët maå keäm nhuáng noáng naây. Cöng ty Caát Vaån Lúåi xin àaãm baão vïì chêët lûúång cuäng nhû vïì hònh thûác cuãa saãn phêím vaâ viïåc aáp duång cöng nghïå múái naây xuêët phaát tûâ mong muöën cung cêëp saãn phêím ngaây caâng töët hún, àaáp ûáng nhu cêìu ngaây caâng cao cuãa khaách haâng. TIÏU CHUÊÍN KYÄ THUÊÅT NHUÁNG KEÄM NOÁNG Bïì Mùåt Saãn Phêím Maå Keäm Bònh Thûúâng Bïì Mùåt Saãn Phêím Maå Keäm Vên Hoa * Saãn phêím maå keäm nhuáng noáng àûúåc nhuáng keäm noáng theo tiïu chuêín ASTM A123/A 123-17. Möîi lö saãn xuêët vaâ maå keäm nhuáng noáng khaác nhau seä coá maâu sùæc khaác nhau. Vò vêåy, haâng hoáa maå keäm nhuáng noáng seä khöng àïìu maâu vaâ saáng boáng nhû haâng hoáa maå àiïån & tön G.I
 • 21. 19 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM Lyá do sûã duång öëng theáp G.I luöìn dêy àiïån 1 Nhaâ maáy Caát Vaån Lúåi àûúåc saãn xuêët trïn dêy chuyïìn hiïån àaåi, àûúåc Trung Têm Chûáng Nhêån Phuâ húåp (QUATEST 3) thuöåc Töíng Cuåc Tiïu chuêín Ào Lûúâng Chêët Lûúång giaám saát tûâ vêåt tû theáp àêìu vaâo chûáng nhêån àaåt:  Tiïu chuêín Viïån Tiïu chuêín quöëc gia Hoa Kyâ (ANSI C 80.1).  Tiïu chuêín Viïån Tiïu chuêín quöëc gia Hoa Kyâ (ANSI C 80.6).  Tiïu chuêín An Toaân cuãa Underwriters Laboratory (UL 797).  Tiïu chuêín Cöng Nghiïåp Nhêåt Baãn (JIS C 8305).  Tiïu chuêín Anh Quöëc (BS EN 61386 - BS 4568).  Tiïu chuêín UÃy ban Kyä Thuêåt Àiïån Quöëc tïë (IEC 61386). 2 Quy trònh saãn xuêët taåi nhaâ maáy àûúåc giaám saát nghiïm ngùåt theo hïå thöëng quaãn lyá chêët lûúång ISO 9001 : 2015 tûâ nguöìn nguyïn liïåu cho àïën khêu thaânh phêím vaâ àoáng goái àïìu phaãi àaãm baão chêët lûúång àöìng àïìu. 3 ÖËng theáp luöìn dêy àiïån vaâ Phuå kiïån àûúåc saãn xuêët tûâ möåt nhaâ maáy Caát Vaån Lúåi nïn luön baão àaãm sûå àöìng böå têët caã vêåt tû thi cöng theo tiïu chuêín Quöëc tïë. 4 ÖËng theáp luöìn dêy àiïån àûúåc caác nhaâ thêìu vaâ kyä sû tin duâng taåi nhiïìu cöng trònh. 5 Saãn phêím öëng theáp luöìn dêy àiïån àûúåc saãn xuêët trûåc tiïëp taåi Viïåt Nam. Viïåc sûã duång öëng theáp luöìn dêy àiïån laâ giuáp ngûúâi Viïåt thûåc hiïån khaát voång Viïåt: ”Thay thïë haâng nhêåp khêíu - Made in Vietnam”. 6 Saãn phêím öëng theáp luöìn dêy àiïån vaâ phuå kiïån Caát Vaån Lúåi àaåt danh hiïåu Thûúng Hiïåu Vaâng TP.HCM 2021, saãn phêím cöng nghiïåp chuã lûåc - höî trúå tiïu biïíu TP.HCM giai àoaån 2021 - 2025, Haâng Viïåt Nam Chêët Lûúång Cao - Do ngûúâi tiïu duâng bònh choån, Haâng Viïåt Nam Chêët Lûúång Cao - Chuêín höåi nhêåp. ÖËng theáp G.I luöìn dêy àiïån trún (EMT) CVL (Vietnam) ANSI C 80.3/ UL 797 ÖËng theáp G.I luöìn dêy àiïån ren (IMC) CVL (Vietnam) ANSI C 80.6/ UL 1242 ÖËng theáp G.I luöìn dêy àiïån ren (RSC) CVL (Vietnam) ANSI C 80.1/ UL 6 ÖËng theáp luöìn dêy àiïån trún JIS C 8305 loaåi E & C CVL (Vietnam) JIS C 8305 ÖËng theáp G.I luöìn dêy àiïån BS 4568 Class 3 & 4 CVL (Vietnam) BS 4568 ÖËng theáp G.I luöìn dêy àiïån IEC 61386 CVL (Vietnam) IEC61386/TCVN7417 ÖËng Inox luöìn dêy àiïån CVL (Vietnam) ASTM E 1086 ÖËNG THEÁP G.I LUÖÌN DÊY ÀIÏåN Tiïu chuêín aáp duång cho öëng theáp G.I luöìn dêy àiïån
 • 22. 20 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM ÖËngtheápG.IluöìndêyàiïånloaåirenIMC ( IntermediateMetalConduit) Tiïu chuêín (Standard): ANSI C 80.6/UL 1242 Maâu öëng (Color): Trùæng (White) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm - Class 3 (Pre - galvanized steel - Class 3) Theáp maå keäm nhuáng noáng trong &â ngoaâi - Class 4 (Hot - dip galvanized steel - Class 4) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) ÖËng theáp maå keäm Class 3 (*) ÖËngmaåkeäm nhuángnoángtrong &ngoaâiClass4 (**) IMC12 IMC12NN 1/2 20.70 1.79 3030 IMC34 IMC34NN 3/4 26.14 1.90 3030 IMC100 IMC100NN 1 32.77 2.16 3020 IMC114 IMC114NN 1 1/4 41.59 2.16 3020 IMC112 IMC112NN 1 1/2 47.81 2.29 3020 IMC200 IMC200NN 2 59.93 2.41 3025 IMC212NN 2 1/2 72.56 3.25 3010 IMC300NN 3 88.29 3.25 3010 IMC312NN 3 1/2 100.86 3.25 3000 IMC400NN 4 113.43 3.25 3000 ÖËngtheápG.IluöìndêyàiïånloaåitrúnEMT ( Electrical MetallicTubing) Tiïu chuêín(Standard): ANSI C 80.3/UL 797 Maâu öëng (Color): Trùæng (White) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm - Class 3 (Pre - galvanized steel - Class 3) Theápmaåkeämnhuángnoángtrong&ngoaâi-Class4 (Hot-dipgalvanizedsteel-Class4) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) ÖËng theáp maå keäm Class 3 (*) ÖËngmaåkeäm nhuángnoáng trong&ngoaâi Class4(**) EMT12 EMT12NN 1/2 17.93 1.07 3050 EMT34 EMT34NN 3/4 23.42 1.25 3050 EMT100 EMT100NN 1 29.54 1.45 3050 EMT114 EMT114NN 1 1/4 38.35 1.57 3050 EMT112 EMT112NN 1 1/2 44.20 1.57 3050 EMT200 EMT200NN 2 55.8 1.57 3050 EMT212 EMT212NN 2 1/2 73.5 1.83 3000 EMT300 EMT300NN 3 88.7 1.83 3000 EMT400 EMT400NN 4 113.5 2.00 3000 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh WHITE STEEL CONDUITS (*) Àöå daây lúáp maå keäm cho öëng luöìn dêy àiïån maå keäm Class 3 (Pre - galvanized steel - Class 3) trung bònh ≤ 20 micron. (**)ÀöådaâylúápmaåkeämchoöëngluöìndêyàiïånmaåkeämnhuángnoángClass4(Hot-dipgalvanizedsteel-Class4) ≥45micron(ASTMA123). EMT CONDUIT UL 797 - VIETNAM 1/2”x3.05M CVL (Gia cöng sún maâu theo yïu cêìu cuãa khaách haâng) IMC CONDUIT ANSI C80.6 - VIETNAM 1/2”x3.03M CVL ÖËNG THEÁP G.I LUÖÌN DÊY ÀIÏåN Dung sai (Tolerance) - Àûúâng kñnh ngoaâi (Outside Diameter): ± 0.3 mm. - Àöå daây öëng (Thickness): ± 10%. - Chiïìu daâi öëng (Length): ± 6.4 mm.
 • 23. 21 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM Ghi chuá: Nhaän hiïåu EMT ® -IMC ® -RSC ® vaâ VINACONDUIT ® àaä àùng kyá nhaän hiïåu àöåc quyïìn haâng hoáa theo Giêëy Chûáng Nhêån söë: No.27113 - No.27114 do Cuåc Súã Hûäu Trñ Tuïå cêëp ngaây 3/1/2014 cho ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏÅN EMT/IMC/RSC & PHUÅ KIÏÅN trong toaân laänh thöí Viïåt Nam. Caác nhaän hiïåu trïn àïìu thuöåc súã hûäu & baãn quyïìn cuãa Cöng ty CP Saãn Xuêët Thiïët Bõ Àiïån Cöng Nghiïåp Caát Vaån Lúåi. Moåi sûå sao cheáp, gùæn nhaän hiïåu trïn bao bò haâng hoáa, öëng theáp luöìn dêy àiïån & phuå kiïån, giêëy túâ giao dõch maâ khöng coá sûå àöìng yá cuãa Cöng ty chuáng töi laâ vi phaåm Luêåt Súã Hûäu Trñ Tuïå & Cöng ûúác Berne, seä bõ kiïån ra Toâa aán vaâ xûã lyá theo phaáp luêåt Viïåt Nam hiïån haânh. WHITE STEEL CONDUITS ÖËng theáp G.I luöìn dêy àiïån ren loaåi daây RSC ( Rigid Steel Conduit) Tiïu chuêín (Standard): ANSI C80.1/UL 6 Maâu öëng (Color): Trùæng (White) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm nhuáng noáng trong&ngoaâi- Class 4 (Hot - dip galvanized steel - Class 4) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) RSC12 1/2 21.34 2.64 3030 RSC34 3/4 26.67 2.72 3030 RSC100 1 33.4 3.2 3025 RSC114 1 1/4 42.16 3.38 3020 RSC112 1 1/2 48.26 3.51 3020 RSC200 2 60.33 3.71 3020 RSC212 2 1/2 73.03 4.9 3010 RSC300 3 88.9 5.21 3010 RSC400 4 114.3 5.72 3000 RSC500 5 141.3 6.22 3000 RSC600 6 168.0 6.76 3000 (*) ÖËng theáp luöìn dêy àiïån BS 31/BS 4568 Class 3 àûúåc saãn xuêët bùçng theáp maå keäm (Pre - galvanized steel) (**) ÖËng theáp luöìn dêy àiïån BS 4568 Class 4 àûúåc saãn xuêët bùçng theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) RSC CONDUIT ANSI C80.1 - VIETNAM 1/2”x3.03M CVL (Gia cöng boåc PVC theo yïu cêìu cuãa khaách haâng) ÖËng theáp G.I luöìn dêy àiïån loaåi ren BS 31/BS 4568 Class 3 & 4 ( Steel Conduit BS 31/BS 4568 Class 3 & 4) Tiïu chuêín (Standard): BS 31 : 1940/BS 4568 : 1970 Class 3 & 4 Maâu öëng (Color): Trùæng (White) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm - Class 3 (Pre - galvanized steel - Class 3) Theápmaåkeämnhuángnoángtrong&ngoaâi-Class4 (Hot-dipgalvanizedsteel-Class4) Tiïu chuêín Standard Maä saãn phêím BS 4568/ BS 31 CLASS 3(*) Product Code Maä saãn phêím BS 4568/ BS 31 CLASS 4 (**) Produc Code Kñch thûúác Size mm (inch) Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) BS4568:1970 BS456820 BS4568420 20 (3/4”) 19.85 1.6 3750 BS456825 BS4568425 25 (1”) 24.80 1.6 3750 BS456832 BS4568432 32 (1 1/4”) 31.80 1.6 3750 BS31 : 1940 BS3138 BS31438 38 (1 1/2”) 37.9 1.8 3750 BS3150 BS31450 50 (2”) 50.6 2.0 3750 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh ÖËNG THEÁP G.I LUÖÌN DÊY ÀIÏåN STEEL CONDUIT BS 4568 - VIETNAM 20MM x 3.75 CVL Dung sai (Tolerance) - Àûúâng kñnh ngoaâi (Outside Diameter): ± 0.3 mm. - Àöå daây öëng (Thickness): ± 10%. - Chiïìu daâi öëng (Length): ± 6.4 mm.
 • 24. 22 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM ÖËng theáp G.I luöìn dêy àiïån trún JIS C 8305 loaåi E ( Steel Conduit JIS C 8305 : 1999 Type E) Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8305 : 1999 Maâu öëng (Color): Trùæng (White) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm - Class 3 (Pre - galvanized steel - Class 3) Theáp maå keäm nhuáng noáng trong & ngoaâi - Class 4 (Hot - dip galvanized steel - Class 4) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) ÖËng theáp maå keäm Class 3 (*) ÖËng theáp maå keäm nhuáng noáng trong & ngoaâi Class4(**) E19 E19NN 19 19.1 1.2 3660 E25 E25NN 25 25.4 1.2 3660 E31 E31NN 31 31.8 1.4 3660 E39 E39NN 39 38.1 1.4 3660 E51 E51NN 51 50.8 1.4 3660 ÖËng theáp G.I luöìn dêy àiïån loaåi ren IEC 61386 ( Steel Conduit IEC 61386) Tiïu chuêín (Standard): IEC 61386 - 21/ TCVN 7417 : 2010 Maâu öëng (Color): Trùæng (White) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm nhuáng noáng trong & ngoaâi - Class 4 (Hot-dipgalvanizedsteel-Class4) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) Min Max IEC6138620 20 19.7 20.0 1.6 3750 IEC6138625 25 24.6 25.0 1.6 3750 IEC6138632 32 31.6 32.0 1.6 3750 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh WHITE STEEL CONDUITS (*) Àöå daây lúáp maå keäm cho öëng luöìn dêy àiïån maå keäm Class 3 (Pre - galvanized steel - Class 3) trung bònh ≤ 20 micron. (**)ÀöådaâylúápmaåkeämchoöëngluöìndêyàiïånmaåkeämnhuángnoángClass4(Hot-dipgalvanizedsteel-Class4) ≥45micron(ASTMA123). STEEL CONDUIT IEC 61386 - VIETNAM 20MMx3.75M CVL STEEL CONDUIT JISC 8305 - VIETNAM E31x 3.66M CVL STEEL CONDUIT JISC 8305 - VIETNAM E25x 3.66M CVL ÖËNG THEÁP G.I LUÖÌN DÊY ÀIÏåN Dung sai (Tolerance) - Àûúâng kñnh ngoaâi (Outside Diameter): ± 0.3 mm. - Àöå daây öëng (Thickness): ± 10%. - Chiïìu daâi öëng (Length): ± 6.4 mm.
 • 25. 23 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM CVL Stainless Steel Conduit E 25 X 3.0M Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) IE19 19 19 1.2 3000 IE25 25 25 1.2 3000 IE31 31 31.8 1.5 3000 ÖËng theáp G.I luöìn dêy àiïån ren JIS C 8305 loaåi C ( Steel Conduit JIS C 8305 : 1999 Type C) Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8305 : 1999 Maâu öëng (Color): Trùæng (White) Vêåt liïåu (Material):Theápmaåkeäm-Class3(Pre-galvanizedsteel-Class3) Theápmaåkeämnhuángnoángtrong&ngoaâi-Class4(Hot-dipgalvanizedsteel-Class4) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) ÖËng theáp maå keäm Class 3 (*) ÖËng theáp maå keäm nhuáng noáng trong & ngoaâi Class 4 (**) C19 C19NN 19 19.1 1.6 3660/3750 C25 C25NN 25 25.4 1.6 3660/3750 C31 C31NN 31 31.8 1.6 3660/3750 C39 C39NN 39 38.1 1.6 3660/3750 C51 C51NN 51 50.8 1.6 3660/3750 ÖËng Inox luöìn dêy àiïån loaåi ren ( Threaded Stainless Steel Conduit) Tiïu chuêín (Standard): ASTM E 1086 - 14 Vêåt liïåu (Material): Inox 304 (Stainless steel SUS304) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) IIMC12 1/2 21.2 2.0 3000 IIMC34 3/4 27.3 2.0 3000 IIMC100 1 34.0 2.5 3000 IIMC114 1 1/4 42.0 2.5 3000 IIMC112 1 1/2 49.0 2.5 3000 IIMC200 2 60.0 2.5 3000 IIMC212 2 1/2 76.2 3.0 3000 IIMC300 3 89.5 3.0 3000 IIMC400 4 114.5 3.0 3000 CVL Stainless Steel Conduit 3/4” X 3.0M (*) Àöå daây lúáp maå keäm cho öëng luöìn dêy àiïån maå keäm Class 3 (Pre - galvanized steel - Class 3) trung bònh ≤ 20 micron. (**)ÀöådaâylúápmaåkeämchoöëngluöìndêyàiïånmaåkeämnhuángnoángClass4(Hot-dipgalvanizedsteel-Class4) ≥45micron(ASTMA123). STEEL CONDUIT JISC 8305 - VIETNAM C25x3.66M CVL WHITE STEEL CONDUITS ÖËng Inox luöìn dêy àiïån loaåi trún ( Plain Stainless Steel Conduit) Tiïu chuêín (Standard): ASTM E 1086 - 14 Vêåt liïåu (Material): Inox 304 (Stainless steel SUS304) giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh ÖËNG THEÁP G.I LUÖÌN DÊY ÀIÏåN Dung sai (Tolerance) - Àûúâng kñnh ngoaâi (Outside Diameter): ± 0.3 mm. - Àöå daây öëng (Thickness): ± 10%. - Chiïìu daâi öëng (Length): ± 6.4 mm.
 • 26. 24 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM Baãng chuyïín àöíi kñch thûúác tûúng àûúng giûäa Hïå METRIC & Hïå INCH sûã duång cho EMT, IMC, RSC. (Lûu yá: Àêy laâ kñch thûúác thûúng maåi, khöng phaãi laâ kñch thûúác chñnh xaác) Trade Size Designator English (inch) Metric (mm) 1/2 16 (16 C) 3/4 21 (22 C) 1 27 (28 C) 1 1/4 35 (36 C) 1 1/2 41 (42 C) 2 53 (54 C) 2 1/2 63 (70 C) 3 78 (82 C) 3 1/2 91 (92 C) 4 103 (104 C) 5 129 6 155 Khuyïën caáo sûã duång öëng theáp G.I luöìn dêy àiïån Cuãa cuâng möåt cúä öëng àöìng haång (Vd: 3/4”, 25, 22) Baãng so saánh àûúâng kñnh öëng theáp G.I luöìn dêy àiïån BS31/ BS4568 (*) C E EMT G IMC RSC BS31/ BS4568 T C T E T EMT T G T IMC T RSC T Equivalent Equivalent Equivalent Equivalent Different Different Equivalent Trong nhaâ Ngoaâi trúâi ÊÍm ûúát Gêìn biïín /húi muöëi EMT Class 3 ü EMT Class 4 ü ü ü IMC Class 3 ü IMC Class 4 ü ü ü ü RSC ü ü ü ü BS 31/BS 4568 Class 3 ü BS 4568 Class 4 ü ü ü ü IEC 61386 ü ü ü ü TCVN 7417 ü ü ü ü JIS C 8305 - Loaåi E Class 3 ü JIS C 8305 - Loaåi E Class 4 ü ü ü JIS C 8305 - Loaåi C ü Inox - Loaåi trún ü ü ü Inox - Loaåi ren ü ü ü ü WHITE STEEL CONDUITS ÖËNG THEÁP G.I LUÖÌN DÊY ÀIÏåN
 • 27. Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM FLEXIBLE METALLIC CONDUIT WATER - PROOF FLEXIBLE CONDUIT LIQUID - TIGHT FLEXIBLE CONDUIT (Made in Vietnam) ÖËNG RUÖÅT GAÂ LOÄI THEÁP G.I (Saãn xuêët taåi Viïåt Nam) IEC 61386/ BS 731 & UL 360 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vêåt liïåu thi cöng hïå thöëng àiïån àaáp ûáng hoaân toaân yïu cêìu Quy chuêín kyä thuêåt quöëc gia vïì An toaân chaáy cho nhaâ vaâ cöng trònh QCVN 06:2021/BXD, QCVN 16:2021/BXD coá hiïåu lûåc tûâ ngaây 05/07/2021. Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM DOANH NGHIÏÅP COÁ SAÃN PHÊÍM CÖNG NGHIÏÅP CHUÃ LÛÅC HÖÎ TRÚÅ TIÏU BIÏÍU TP. HÖÌ CHÑ MINH NÙM 2021 - 2025 QUEÁT MAÄ QR
 • 28. 26 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM Tiïu chuêín aáp duång cho öëng ruöåt gaâ loäi theáp 1 Nhaâ maáy Caát Vaån Lúåi àûúåc saãn xuêët trïn dêy chuyïìn hiïån àaåi, àaåt chûáng nhêån:  BS 731 (Anh)/ UL 360 (Tiïu chuêín chûáng nhêån an toaân UL - UnderWriters Laboratory).  IEC 61386 (UÃy ban Kyä Thuêåt Àiïån Quöëc tïë). 2 Quy trònh saãn xuêët taåi nhaâ maáy àûúåc giaám saát nghiïm ngùåt theo hïå thöëng quaãn lyá chêët lûúång ISO 9001 : 2015 tûâ nguöìn nguyïn liïåu cho àïën khêu thaânh phêím vaâ àoáng goái àïìu phaãi àaãm baão chêët lûúång àöìng àïìu. 3 ÖËng ruöåt gaâ loäi theáp vaâ Phuå kiïån àûúåc saãn xuêët tûâ möåt nhaâ maáy Caát Vaån Lúåi nïn luön baão àaãm sûå àöìng böå têët caã vêåt tû thi cöng theo tiïu chuêín Quöëc tïë. 4 ÖËng ruöåt gaâ loäi theáp àûúåc caác nhaâ thêìu vaâ kyä sû tin duâng taåi nhiïìu cöng trònh. 5 Saãn phêím öëng ruöåt gaâ loäi theáp àûúåc saãn xuêët trûåc tiïëp taåi Viïåt Nam. Viïåc sûã duång öëng ruöåt gaâ loäi theáp laâ giuáp ngûúâi Viïåt thûåc hiïån khaát voång Viïåt: “Thay thïë haâng nhêåp khêíu - Made in Vietnam”. 6 Saãn phêím öëng ruöåt gaâ loäi theáp vaâ phuå kiïån Caát Vaån Lúåi àaåt danh hiïåu Thûúng Hiïåu Vaâng TP.HCM 2021, saãn phêím cöng nghiïåp chuã lûåc - höî trúå tiïu biïíu TP.HCM giai àoaån 2021 - 2025, Haâng Viïåt Nam Chêët Lûúång Cao - Do ngûúâi tiïu duâng bònh choån, Haâng Viïåt Nam Chêët Lûúång Cao - Chuêín höåi nhêåp. ÖËng ruöåt gaâ loäi theáp luöìn dêy àiïån CVL (Vietnam) BS 731 ÖËng ruöåt gaâ loäi theáp boåc nhûåa PVC CVL (Vietnam) IEC 61386/ TCVN 7417 ÖËng ruöåt gaâ loäi theáp chaáy chêåm & khöng sinh khoái àöåc CVL (Vietnam) BS EN 14582 ÖËng ruöåt gaâ loäi theáp boåc nhûåa PVC daây, chöëng thêëm nûúác & dêìu CVL (Vietnam) UL 360 Lyá do sûã duång öëng ruöåt gaâ loäi theáp ÖËNG RUÖÅT GAÂ LOÄI THEÁP
 • 29. 27 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM FLEXIBLE METALLIC CONDUITS ÖËng ruöåt gaâ loäi theáp luöìn dêy àiïån ( Flexible Metallic Conduit) Tiïu chuêín (Standard): BS 731 Cêëp àöå baão vïå (Ingress protection class): IP 40 Nhiïåt àöå sûã duång (Temperature range): -450 C àïën +3500 C Loaåi (Type): Squarelock Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) Maä saãn phêím Product Code Kñchthûúác Size (inch) Àûúâng kñnh trong Inside Diameter (mm) Àûúâng kñnh ngoaâi Outside Diameter (mm) Cuöån Roll (*) (m) Min Max Min Max OMO12CVL 1/2 15.88 16.38 19.20 19.70 50 OMO34CVL 3/4 20.62 21.21 24.30 25.10 50 OMO100CVL 1 25.40 26.42 30.00 31.00 50 OMO114CVL 1 1/4 31.75 34.5 38.00 40.30 25 OMO112CVL 1 1/2 38.10 40.01 45.00 48.80 25 OMO200CVL 2 50.80 52.83 56.50 57.10 10 (*) Àöå daâi tûâng cuöån coá thïí thay àöíi theo lö haâng. giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh ÖËNG RUÖÅT GAÂ LOÄI THEÁP
 • 30. 28 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM FLEXIBLE METALLIC CONDUITS ÖËng ruöåt gaâ loäi theáp luöìn dêy àiïån boåc nhûåa PVC ( Water-Proof Flexible Conduit/ PVC Coated Flexible Conduit) Tiïu chuêín (Standard): IEC 61386/ TCVN 7417:2010 Cêëp àöå baão vïå (Ingress protection class): IP 67 Nhiïåt àöå sûã duång (Temperature range): -400 C àïën +1050 C Loaåi (Type): Squarelock Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Pre - galvanized steel) + Lúáp voã nhûåa PVC (PVC Jacket) Maâu (Color): Àen (Black) giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) Àûúâng kñnh trong Inside Diameter (mm) Àûúâng kñnh ngoaâi Outside Diameter (mm) Cuöån Roll (*) (m) Min Max Min Max OMB12CVL 1/2 15.80 16.30 20.20 20.70 50 OMB34CVL 3/4 20.70 21.20 25.50 26.10 50 OMB100CVL 1 26.00 26.60 31.60 32.20 50 OMB114CVL 1 1/4 34.50 35.40 39.60 41.50 25 OMB112CVL 1 1/2 40.00 40.60 46.60 47.20 25 OMB200CVL 2 51.00 51.90 58.10 58.70 10 OMB212CVL 2 1/2 63.00 63.60 71.80 72.50 10 OMB300CVL 3 76.50 78.70 85.50 87.90 10 OMB400CVL 4 101.60 102.60 111.20 112.50 10 (*) Àöå daâi tûâng cuöån coá thïí thay àöíi theo lö haâng. ÖËNG RUÖÅT GAÂ LOÄI THEÁP
 • 31. 29 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) Àûúâng kñnh trong Inside Diameter (mm) Àûúâng kñnh ngoaâi Outside Diameter (mm) Cuöån Roll (*) (m) Min Max Min Max OMCC12CVL 1/2 15.80 16.30 20.20 20.70 50 OMCC34CVL 3/4 20.70 21.20 25.50 26.10 50 OMCC100CVL 1 26.00 26.60 31.60 32.20 25 OMCC114CVL 1 1/4 34.50 35.40 39.60 41.50 25 OMCC112CVL 1 1/2 40.00 40.60 46.60 47.20 25 OMCC200CVL 2 51.00 51.90 58.10 58.70 10 OMCC212CVL 2 1/2 63.00 63.60 71.80 72.50 10 OMCC300CVL 3 76.50 78.70 85.50 87.90 5 OMCC400CVL 4 101.60 102.60 111.20 112.50 5 (*) Àöå daâi tûâng cuöån coá thïí thay àöíi theo lö haâng. ÖËng ruöåt gaâ loäi theáp luöìn dêy àiïån chaáy chêåm vaâ khöng sinh khoái àöåc ( Low Smoke And Zero Halogen Flexible Metal Conduit) Tiïu chuêín (Standard): BS EN 14582/ QUATEST 3 Cêëp àöå baão vïå (Ingress protection Class): IP 67 Nhiïåt àöå sûã duång (Temperature range): -300 C àïën +800 C Loaåi (Type): Squarelock Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Pre - galvanized steel) + Lúápvoãchaáychêåmvaâkhöngsinhkhoáiàöåc (Lowsmokeandzerohalogenjacket) Maâu (Color): Àen (Black) Àùåc àiïím: Chaáy chêåm, haån chïë chaáy lan vaâ khöng sinh ra khoái àöåc khi coá hoãa hoaån xaãy ra, giaãm thiïíu thiïåt haåi nhên maång. Phuâ húåp sûã duång trong möi trûúâng thöng gioá keám hoùåc khöng gian kñn àïí baão vïå caáp àiïån. giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh FLEXIBLE METALLIC CONDUITS ÖËNG RUÖÅT GAÂ LOÄI THEÁP
 • 32. 30 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM ÖËng ruöåt gaâ loäi theáp luöìn dêy àiïån chöëng thêëm nûúác & dêìu ( Liquid Tight Flexible Conduit) Tiïu chuêín (Standard): UL 360/BS 731 Cêëp àöå baão vïå (Ingress protection class): IP 67 Nhiïåt àöå sûã duång (Temperature range): -200 C àïën +1050 C Loaåi (Type): Interlock Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Pre - galvanized steel) + Lúáp voã nhûåa PVC (PVC Jacket) Maâu (Color): Àen (Black)/Xaám (Grey) FLEXIBLE METALLIC CONDUITS giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh ÖËNG RUÖÅT GAÂ LOÄI THEÁP Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) Àûúângkñnhtrong Inside Diameter (mm) Àûúâng kñnh ngoaâi Outside Diameter (mm) Cuöån Roll (*) (m) Min Max Min Max OMD12CVL 1/2 15.80 16.31 20.80 21.30 50 OMD34CVL 3/4 20.83 21.34 25.20 26.70 50 OMD100CVL 1 26.44 27.08 32.80 33.40 50 OMD114CVL 1 1/4 35.05 35.81 41.40 42.20 25 OMD112CVL 1 1/2 40.01 40.64 47.40 48.30 25 OMD200CVL 2 51.00 51.94 59.40 60.30 20 OMD212CVL 2 1/2 63.00 63.60 72.10 73.00 10 OMD300CVL 3 78.00 78.70 87.90 88.90 10 OMD400CVL 4 101.60 102.60 113.20 114.30 10 (*) Àöå daâi tûâng cuöån coá thïí thay àöíi theo lö haâng.
 • 33. 31 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM FLEXIBLE METALLIC CONDUITS giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh ÖËng ruöåt gaâ loäi theáp boåc Inox 304 ( Explosion Proof Flexible Conduit/SUS 304 Wire Braided Flexible Conduit) Tiïu chuêín (Standard): BS 731 - UL 1203/UL 2225 Cêëp àöå baão vïå (Ingress protection class): IP 67 Nhiïåt àöå sûã duång (Temperature range): -400 C àïën +1050 C Loaåi (Type): Squarelock/Interlock Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Pre - galvanized steel) Nhûåa PVC boåc giûäa (PVC Jacket) Theáp khöng gó SUS 304 boåc ngoaâi (Stainless steel SUS 304) (*) Chiïìu daâi (Length): 300 mm, 600 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1500 mm Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) Àûúâng kñnh trong Inside Diameter (mm) Àûúâng kñnh ngoaâi Outside Diameter (mm) Cuöån (**) Roll (m) Min Max Min Max OMI12(*) 1/2 15.8 16.1 20.8 21.3 50 OMI34(*) 3/4 20.8 21.1 25.8 26.6 50 OMI100(*) 1 26.4 26.8 31.8 33.6 50 OMI114(*) 1 1/4 35.0 35.4 41.4 42.2 25 OMI112(*) 1 1/2 40.1 40.3 46.1 48.2 25 OMI200(*) 2 50.5 51.6 57.8 58.2 10/20 (*) Àöå daâi coá thïí cùæt theo yïu cêìu cuãa khaách haâng. (**) Àöå daâi tûâng cuöån coá thïí thay àöíi theo lö haâng. ÖËNG RUÖÅT GAÂ LOÄI THEÁP
 • 34. 32 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM Trong nhaâ Ngoaâi trúâi Chöëngthêëm nûúácvaâdêìu Nhiïåt àöå cao Chöëng va àêåp ÖËng ruöåt gaâ loäi theáp ü ü ÖËng ruöåt gaâ loäi theáp boååc nhûåa ü ü ÖËngruöåtgaâloäi theápchaáychêåmvaâ khöngsinhrakhoáiàöåc ü ü ü ÖËng ruöåt gaâ loäi theáp chöëng thêëm nûúác vaâ dêìu ü ü ü ü ÖËngruöåtgaâloäitheáp boåcinox304 ü ü ü ü ü giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Khuyïën caáo sûã duång öëng ruöåt gaâ loäi theáp Baãng cêëp àöå baão vïå IP (International Protection) YÁ nghôa söë thûá nhêët YÁ nghôa söë thûá hai Code Mûácàöåbaãovïåchöëngvêåtthïírùænxêmnhêåp Code Mûácàöåbaãovïåchöëngchêëtloãngxêmnhêåp 0 ---- Khöng baão vïå 0 ---- Khöng baão vïå 1 Baão vïå chöëng vêåt xêm nhêåp coá àûúâng kñnh lúán hún 50mm 1 Baão vïå chöëng nûúác nhoã gioåt theo phûúng thùèng àûáng 2 Baão vïå chöëng vêåt xêm nhêåp coá àûúâng kñnh lúán hún 12.5mm 2 Baão vïå chöëng nûúác nhoã gioåt khi àùåt thiïët bõ nghiïng 15 àöå 3 Baão vïå chöëng vêåt xêm nhêåp coá àûúâng kñnh lúán hún 2.5mm 3 Baão vïå chöëng tia nûúác phun vúái goác nghiïng töëi àa 60 àöå so vúái phûúng thùèng àûáng 4 Baão vïå chöëng vêåt xêm nhêåp coá àûúâng kñnh lúán hún 1mm 4 Baão vïå chöëng bùæn nûúác tûâ moåi hûúáng 5 Baão vïå chöëng buåi, buåi coá thïí xêm nhêåp vúái söë lûúång khöng aãnh hûúãng túái hoaåt àöång thiïët bõ 5 Baão vïå chöëng nûúác phun tûâ voâi theo moåi hûúáng 6 Baão vïå chöëng buåi, ngùn hoaân toaân buåi xêm nhêåp 6 Baão vïå chöëng nûúác phun tûâ voâi vúái cûúâng àöå maånh theo moåi hûúáng ---- ---- ---- 7 Baão vïå chöëng nûúác xêm nhêåp khi ngêm trong nûúác vúái àöå sêu nhoã hún 1m ---- ---- ---- 8 Baão vïå chöëng nûúác xêm nhêåp khi ngêm trong nûúác vúái àöå sêu lúán hún 1m ÖËNG RUÖÅT GAÂ LOÄI THEÁP FLEXIBLE METALLIC CONDUITS
 • 35. Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM PHUÅ KIÏåN ÖËNG THEÁP G.I LUÖÌN DÊY ÀIÏåN (Saãn xuêët taåi Viïåt Nam) G.I CONDUIT/STEEL CONDUIT FITTINGS (Made in Vietnam) JIS C 8330/8336/8340/8350 BS 4568 / BS 4662/ NEMA FB1 IEC 60670/ 60529 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vêåt liïåu thi cöng hïå thöëng àiïån àaáp ûáng hoaân toaân yïu cêìu Quy chuêín kyä thuêåt quöëc gia vïì An toaân chaáy cho nhaâ vaâ cöng trònh QCVN 06:2021/BXD, QCVN 16:2021/BXD coá hiïåu lûåc tûâ ngaây 05/07/2021. Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM DOANH NGHIÏÅP COÁ SAÃN PHÊÍM CÖNG NGHIÏÅP CHUÃ LÛÅC HÖÎ TRÚÅ TIÏU BIÏÍU TP. HÖÌ CHÑ MINH NÙM 2021 - 2025 QUEÁT MAÄ QR
 • 36. 34 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM 1 Nhaâ maáy Caát Vaån Lúåi àûúåc saãn xuêët trïn dêy chuyïìn hiïån àaåi, coá àêìy àuã chûáng nhêån kïët quaã thûã nghiïåm chêët lûúång saãn phêím taåi Trung Têm Kyä Thuêåt Tiïu Chuêín Ào Lûúâng Chêët Lûúång (QUATEST 3). 2 Quy trònh saãn xuêët taåi nhaâ maáy àûúåc giaám saát nghiïm ngùåt theo hïå thöëng quaãn lyá chêët lûúång ISO 9001 : 2015 tûâ nguöìn nguyïn liïåu cho àïën khêu thaânh phêím vaâ àoáng goái àïìu phaãi àaãm baão chêët lûúång àöìng àïìu. 3 ÖËng theáp luöìn dêy àiïån & Phuå kiïån àûúåc saãn xuêët tûâ möåt nhaâ maáy Caát Vaån Lúåi nïn luön baão àaãm sûå àöìng böå têët caã vêåt tû thi cöng theo tiïu chuêín Quöëc tïë. 4 Phuå kiïån öëng theáp luöìn dêy àiïån àûúåc caác nhaâ thêìu vaâ kyä sû tin duâng taåi nhiïìu cöng trònh. 5 Saãn phêím Phuå kiïån àûúåc saãn xuêët trûåc tiïëp taåi Viïåt Nam. Viïåc sûã duång phuå kiïån öëng theáp luöìn dêy àiïån laâ giuáp ngûúâi Viïåt thûåc hiïån khaát voång Viïåt: “Thay thïë haâng nhêåp khêíu - Made in Vietnam”. 6 Saãn phêím phuå kiïån öëng theáp luöìn dêy àiïån Caát Vaån Lúåi àaåt danh hiïåu Thûúng Hiïåu Vaâng TP.HCM 2021, saãn phêím cöng nghiïåp chuã lûåc - höî trúå tiïu biïíu TP.HCM giai àoaån 2021 - 2025, Haâng Viïåt Nam Chêët Lûúång Cao - Do ngûúâi tiïu duâng bònh choån, Haâng Viïåt Nam Chêët Lûúång Cao - Chuêín höåi nhêåp. Höåp nöëi öëng theáp luöìn dêy àiïån CVL (Vietnam) BS4568 JISC8340 IEC60670 Höåp nöëi öëng theáp luöìn dêy àiïån Loaåi C, T, LL, LB, LR CVL (Vietnam) UL 514B ANSI/ NEMA FB1 Höåp theáp cöng tùæc/ höåp baát giaác CVL (Vietnam) JIS C 8336 BS 4662 Höåp cöng tùæc nöíi CVL (Vietnam) UL 514A Höåp nhöm nöíi kñn nûúác CVL (Vietnam) IEC 60529 Co vaâ àai nöëi öëng theáp luöìn dêy àiïån Àêìu nöëi vaâ khúáp nöëi öëng theáp luöìn dêy àiïån CVL (Vietnam) JIS C 8330 ANSI/ NEMA FB1 Àêìu nöëi öëng ruöåt gaâ CVL (Vietnam) JIS C 8350 Tiïu chuêín aáp duång cho Phuå kiïån öëng theáp luöìn dêy àiïån LyádosûãduångPhuåkiïånöëngtheápluöìndêyàiïån PHUÅ KIÏåN ÖËNG THEÁP G.I LUÖÌN DÊY ÀIÏåN
 • 37. 35 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM HCV2/BHCV2 (**) Tiïu chuêín BS 31: Kñch thûúác öëng laâ 19 mm. Tiïu chuêín BS 4568: Kñch thûúác öëng laâ 20 mm. Höåp nöëi öëng theáp luöìn dêy àiïån ren 1 ngaä ( CircularSurfaceBox-1OutletFor IMC/RSC/BS 31/BS 4568/JIS C Type) Tiïu chuêín (Standard): BS 4568 - IEC 60670 Cêëp àöå baão vïå (Ingress protection class): IP 44/IP 66 Vêåt liïåu (Material): Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) + Ron cao su kñn nûúác theo yïu cêìu khaách haâng (PVC Gasket) Sûã duång öëng ren JIS C 8305 loaåi C (Japan) Sûã duång öëng ren BS 31/BS 4568 (England) Sûã duångöëngrenIMC-UL1242(USA) (*)Sûã duångöëngrenRSC-UL6(USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code (**) Kñch thûúác Size (mm) (**) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HC119 19 BHC119/20 19/20 (*)AHC112 1/2 HC125 25 BHC125 25 (*)AHC134 3/4 HC131 31 BHC132 32 (*)AHC1100 1 HC139 39 BHC138 38 (*)AHC1114 1 1/4 Höåp nöëi öëng theáp luöìn dêy àiïån ren 2 ngaä thùèng/vuöng ( CircularSurfaceBox-Straight/Angle2OutletsForIMC/RSC/BS31/BS4568/JISCType) Tiïu chuêín (Standard): BS 4568 - IEC 60670 Cêëp àöå baão vïå (Ingress protection class): IP 44/IP 66 Vêåt liïåu (Material): Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) + Ron cao su kñn nûúác theo yïu cêìu khaách haâng (PVC Gasket) Sûã duång öëng ren JIS C 8305 loaåi C (Japan) Sûã duång öëng ren BS 31/BS 4568 (England) Sûã duångöëngrenIMC-UL1242(USA) (*)Sûã duångöëngrenRSC-UL6(USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code (**) Kñch thûúác Size (mm) (**) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HCT219 19 BHCT219/20 19/20 (*)AHCT212 1/2 HCT225 25 BHCT225 25 (*)AHCT234 3/4 HCT231 31 BHCT232 32 (*)AHCT2100 1 HCT239 39 BHCT238 38 (*)AHCT2114 1 1/4 Sûã duång öëng ren JIS C 8305 loaåi C (Japan) Sûã duång öëng ren BS 31/BS 4568 (England) Sûã duångöëngrenIMC-UL1242(USA) (*)Sûã duångöëngrenRSC-UL6(USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code (**) Kñch thûúác Size (mm) (**) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HCV219 19 BHCV219/20 19/20 (*)AHCV212 1/2 HCV225 25 BHCV225 25 (*)AHCV234 3/4 HCV231 31 BHCV232 32 (*)AHCV2100 1 HCV239 39 BHCV238 38 (*)AHCV2114 1 1/4 HCT2/BHCT2 (*) Maä saãn phêím phuå kiïån sûã duång cho öëng luöìn dêy àiïån RSC thay “A” = “R”. giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh AHC1 HC1/BHC1 AHCT2 AHCV2 PHUÅ KIÏåN ÖËNG THEÁP G.I LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I CONDUIT/STEEL CONDUIT FITTINGS
 • 38. 36 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM Höåp nöëi öëng theáp luöìn dêy àiïån ren 3 ngaä ( Circular Surface Box - 3 Outlets For IMC/RSC/BS 31/BS 4568/JIS C Type) Tiïu chuêín (Standard): BS 4568 - IEC 60670 Cêëp àöå baão vïå (Ingress protection class): IP 44/IP 66 Vêåt liïåu (Material): Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) + Ron cao su kñn nûúác theo yïu cêìu khaách haâng (PVC Gasket) Sûã duång öëng ren JIS C 8305 loaåi C (Japan) Sûã duång öëng ren BS 31/BS 4568 (England) Sûã duångöëngrenIMC-UL1242(USA) (*)Sûã duångöëngrenRSC-UL6(USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code (**) Kñch thûúác Size (mm) (**) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HC319 19 BHC319/20 19/20 (*)AHC312 1/2 HC325 25 BHC325 25 (*)AHC334 3/4 HC331 31 BHC332 32 (*)AHC3100 1 HC339 39 BHC338 38 (*)AHC3114 1 1/4 AHC3 HC3/BHC3 AHC4 HC4/BHC4 (*) Maä saãn phêím phuå kiïån sûã duång cho öëng luöìn dêy àiïån RSC thay “A” = “R”. (**) Tiïu chuêín BS 31: Kñch thûúác öëng laâ 19 mm. Tiïu chuêín BS 4568: Kñch thûúác öëng laâ 20 mm. giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Höåp nöëi öëng theáp luöìn dêy àiïån ren 4 ngaä ( Circular Surface Box - 4 Outlets For IMC/RSC/BS 31/BS 4568/JIS C Type) Tiïu chuêín (Standard): BS 4568 - IEC 60670 Cêëp àöå baão vïå (Ingress protection class): IP 44/IP 66 Vêåt liïåu (Material): Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) + Ron cao su kñn nûúác theo yïu cêìu khaách haâng (PVC Gasket) Sûã duång öëng ren JIS C 8305 loaåi C (Japan) Sûã duång öëng ren BS 31/BS 4568 (England) Sûã duångöëngrenIMC-UL1242(USA) (*)Sûã duångöëngrenRSC-UL6(USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code (**) Kñch thûúác Size (mm) (**) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HC419 19 BHC419/20 19/20 (*)AHC412 1/2 HC425 25 BHC425 25 (*)AHC434 3/4 HC431 31 BHC432 32 (*)AHC4100 1 HC439 39 BHC438 38 (*)AHC4114 1 1/4 PHUÅ KIÏåN ÖËNG THEÁP G.I LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I CONDUIT/STEEL CONDUIT FITTINGS
 • 39. 37 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM HEV2 Höåp nöëi öëng theáp luöìn dêy àiïån trún 1 ngaä ( Circular Surface Box - 1 Outlet For EMT/JIS E Type) Tiïu chuêín (Standard): BS 4568 - IEC 60670 Cêëp àöå baão vïå (Ingress protection class): IP 30 Vêåt liïåu (Material): Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) Sûã duång öëng trún JIS C 8305 loaåi E (Japan) Sûã duång öëng trún EMT - UL 797 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HE119 19 AHE112 1/2 HE125 25 AHE134 3/4 HE131 31 AHE1100 1 HE139 39 AHE1114 1 1/4 Höåp nöëi öëng theáp luöìn dêy àiïån trún 2 ngaä thùèng/vuöng ( Circular Surface Box - Straight/Angle 2 Outlets For EMT/JIS E Type) Tiïu chuêín (Standard): BS 4568 - IEC 60670 Cêëp àöå baão vïå (Ingress protection class): IP 30 Vêåt liïåu (Material): Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) Sûã duång öëng trún JIS C 8305 loaåi E (Japan) Sûã duång öëng trún EMT - UL 797 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HET219 19 AHET212 1/2 HET225 25 AHET234 3/4 HET231 31 AHET2100 1 HET239 39 AHET2114 1 1/4 Sûã duång öëng trún JIS C 8305 loaåi E (Japan) Sûã duång öëng trún EMT - UL 797 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HEV219 19 AHEV212 1/2 HEV225 25 AHEV234 3/4 HEV231 31 AHEV2100 1 HEV239 39 AHEV2114 1 1/4 AHEV2 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh HET2 AHE1 HE1 AHET2 PHUÅ KIÏåN ÖËNG THEÁP G.I LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I CONDUIT/STEEL CONDUIT FITTINGS
 • 40. 38 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM HE4 Höåp nöëi öëng theáp luöìn dêy àiïån trún 3 ngaä ( Circular Surface Box - 3 Outlets For EMT/JIS E Type) Tiïu chuêín (Standard): BS 4568 - IEC 60670 Cêëp àöå baão vïå (Ingress protection class): IP 30 Vêåt liïåu (Material): Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) Sûã duång öëng trún JIS C 8305 loaåi E (Japan) Sûã duång öëng trún EMT - UL 797 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HE319 19 AHE312 1/2 HE325 25 AHE334 3/4 HE331 31 AHE3100 1 HE339 39 AHE3114 1 1/4 AHE3 Höåp nöëi öëng theáp luöìn dêy àiïån trún 4 ngaä ( Circular Surface Box - 4 Outlets For EMT/JIS E Type) Tiïu chuêín (Standard): BS 4568 - IEC 60670 Cêëp àöå baão vïå (Ingress protection class): IP 30 Vêåt liïåu (Material): Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) Sûã duång öëng trún JIS C 8305 loaåi E (Japan) Sûã duång öëng trún EMT - UL 797 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HE419 19 AHE412 1/2 HE425 25 AHE434 3/4 HE431 31 AHE4100 1 HE439 39 AHE4114 1 1/4 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh AHE4 HE3 PHUÅ KIÏåN ÖËNG THEÁP G.I LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I CONDUIT/STEEL CONDUIT FITTINGS
 • 41. 39 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM Nùæp höåp ren/trún nöëi öëng theáp luöìn dêy àiïån 1 ngaä ( Dome Cover Of Circular Surface Box - 1 Threaded/Screwed Outlet) Vêåt liïåu (Material): Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) (***) Maä saãn phêím chi tiïët seä cùn cûá trïn baãng baáo giaá Sûã duång öëng ren BS 31/BS 4568 (England) Sûã duång öëng trún EMT - UL 797 (USA) SûãduångöëngrenIMC-UL1242(USA) (*)Sûã duång öëng ren RSC - UL 6 (USA) Maä saãn phêím Product Code (**)(***) Kñch thûúác Size (mm) (**) Maä saãn phêím Product Code (***) Kñch thûúác Size (inch) Maä saãn phêím Product Code (***) Kñch thûúác Size (inch) BDL19/20 19/20 ADLE12 1/2 (*)ADL12 1/2 BDL25 25 ADLE34 3/4 (*)ADL34 3/4 ADL/BDL ADLE giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Höåp nöëi öëng theáp luöìn dêy àiïån ren 1 ngaä ( Circular Surface Box - 1 Outlet For IMC/RSC/JIS C Type) SAÃN PHÊÍM DUÂNG THAY THÏË HÖÅP NÖËI ÖËNG DF PANASONIC NHÊÅP KHÊÍU Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8340 Cêëp àöå baão vïå (Ingress protection class): IP 54/IP 66 Vêåt liïåu (Material): Húåp kim nhöm (Aluminum alloy), Theáp maå keäm (Pre - galvanized steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) + Ron cao su kñn nûúác theo yïu cêìu khaách haâng (PVC Gasket) Àûúâng kñnh höåp (Box diameter): 90 mm Sûã duång öëng ren JIS C 8305 loaåi C (Japan) Sûã duång öëng ren IMC - UL 1242 (USA) (*)Sûã duång öëng ren RSC - UL 6 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HC119L 19 (*)AHC112L 1/2 HC125L 25 (*)AHC134L 3/4 HC119L HC125L Höåp nöëi öëng theáp luöìn dêy àiïån ren 2 ngaä thùèng/vuöng ( Circular Surface Box - Straight/Angle 2 Outlets For IMC/RSC/JIS C Type) SAÃN PHÊÍM DUÂNG THAY THÏË HÖÅP NÖËI ÖËNG DF PANASONIC NHÊÅP KHÊÍU Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8340 Cêëp àöå baão vïå (Ingress protection class): IP 54/IP 66 Vêåt liïåu (Material): Húåp kim nhöm (Aluminum alloy), Theáp maå keäm (Pre - galvanized steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) + Ron cao su kñn nûúác theo yïu cêìu khaách haâng (PVC Gasket) Àûúâng kñnh höåp (Box diameter): 90 mm Sûã duång öëng ren JIS C 8305 loaåi C (Japan) Sûã duång öëng ren IMC - UL 1242 (USA) (*)Sûã duång öëng ren RSC - UL 6 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HCT219L 19 (*)AHCT212L 1/2 HCT225L 25 (*)AHCT234L 3/4 Sûã duång öëng ren JIS C 8305 loaåi C (Japan) Sûã duång öëng ren IMC - UL 1242 (USA) (*)Sûã duång öëng ren RSC - UL 6 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HCV219L 19 (*)AHCV212L 1/2 HCV225L 25 (*)AHCV234L 3/4 HCT225L HCT219L HCV219L HCV225L (*) Maä saãn phêím phuå kiïån sûã duång cho öëng luöìn dêy àiïån RSC thay “A” = “R”. (**) Tiïu chuêín BS 31: Kñch thûúác öëng laâ 19 mm. Tiïu chuêín BS 4568: Kñch thûúác öëng laâ 20 mm. PHUÅ KIÏåN ÖËNG THEÁP G.I LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I CONDUIT/STEEL CONDUIT FITTINGS
 • 42. 40 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh HC319L HC325L Höåp nöëi öëng theáp luöìn dêy àiïån ren 3 ngaä ( Circular Surface Box - 3 Outlets For IMC/RSC/JIS C Type) SAÃN PHÊÍM DUÂNG THAY THÏË HÖÅP NÖËI ÖËNG DF PANASONIC NHÊÅP KHÊÍU Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8340 Cêëp àöå baão vïå (Ingress protection class): IP 54/IP 66 Vêåt liïåu (Material): Húåp kim nhöm (Aluminum alloy), Theáp maå keäm (Pre - galvanized steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) + Ron cao su kñn nûúác theo yïu cêìu khaách haâng (PVC Gasket) Àûúâng kñnh höåp (Box diameter): 90 mm Sûã duång öëng ren JIS C 8305 loaåi C (Japan) Sûã duång öëng ren IMC - UL 1242 (USA) (*)Sûã duång öëng ren RSC - UL 6 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HC319L 19 (*)AHC312L 1/2 HC325L 25 (*)AHC334L 3/4 HC419L HC425L Höåp nöëi öëng theáp luöìn dêy àiïån ren 4 ngaä ( Circular Surface Box - 4 Outlets For IMC/RSC/JIS C Type) SAÃN PHÊÍM DUÂNG THAY THÏË HÖÅP NÖËI ÖËNG DF PANASONIC NHÊÅP KHÊÍU Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8340 Cêëp àöå baão vïå (Ingress protection class): IP 54/IP 66 Vêåt liïåu (Material): Húåp kim nhöm (Aluminum alloy), Theáp maå keäm (Pre - galvanized steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) + Ron cao su kñn nûúác theo yïu cêìu khaách haâng (PVC Gasket) Àûúâng kñnh höåp (Box diameter): 90 mm Sûã duång öëng ren JIS C 8305 loaåi C (Japan) Sûã duång öëng ren IMC - UL 1242 (USA) (*)Sûã duång öëng ren RSC - UL 6 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HC419L 19 (*)AHC412L 1/2 HC425L 25 (*)AHC434L 3/4 Höåp nöëi öëng theáp luöìn dêy àiïån trún 1 ngaä ( Circular Surface Box - 1 Outlet For EMT/JIS E Type) SAÃN PHÊÍM DUÂNG THAY THÏË HÖÅP NÖËI ÖËNG DF PANASONIC NHÊÅP KHÊÍU Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8340 Cêëp àöå baão vïå (Ingress protection class): IP 30 Vêåt liïåu (Material): Húåp kim nhöm (Aluminum alloy), Theáp maå keäm (Pre - galvanized steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot - dip galvanized steel) Àûúâng kñnh höåp (Box diameter): 90 mm Sûã duång öëng trún JIS C 8305 loaåi E (Japan) Sûã duång öëng trún EMT - UL 797 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HE119L 19 AHE112L 1/2 HE125L 25 AHE134L 3/4 HE119L HE125L (*) Maä saãn phêím phuå kiïån sûã duång cho öëng luöìn dêy àiïån RSC thay “A” = “R”. PHUÅ KIÏåN ÖËNG THEÁP G.I LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I CONDUIT/STEEL CONDUIT FITTINGS
 • 43. 41 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM HET219L HET225L HEV219L HEV225L giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh HE319L HE325L HE419L HE425L Höåp nöëi öëng theáp luöìn dêy àiïån trún 2 ngaä thùèng/vuöng ( Circular Surface Box - Straight/Angle 2 Outlets For EMT/JIS E Type) SAÃN PHÊÍM DUÂNG THAY THÏË HÖÅP NÖËI ÖËNG DF PANASONIC NHÊÅP KHÊÍU Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8340 Cêëp àöå baão vïå (Ingress protection class): IP 30 Vêåt liïåu (Material): Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) Àûúâng kñnh höåp (Box diameter): 90 mm Sûã duång öëng trún JIS C 8305 loaåi E (Japan) Sûã duång öëng trún EMT - UL 797 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HET219L 19 AHET212L 1/2 HET225L 25 AHET234L 3/4 Sûã duång öëng trún JIS C 8305 loaåi E (Japan) Sûã duång öëng trún EMT - UL 797 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HEV219L 19 AHEV212L 1/2 HEV225L 25 AHEV234L 3/4 Höåp nöëi öëng theáp luöìn dêy àiïån trún 3 ngaä ( Circular Surface Box - 3 Outlets For EMT/JIS E Type) SAÃN PHÊÍM DUÂNG THAY THÏË HÖÅP NÖËI ÖËNG DF PANASONIC NHÊÅP KHÊÍU Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8340 Cêëp àöå baão vïå (Ingress protection class): IP 30 Vêåt liïåu (Material): Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) Àûúâng kñnh höåp (Box diameter): 90 mm Sûã duång öëng trún - JIS C 8305 loaåi E (Japan) Sûã duång öëng trún EMT - UL 797 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HE319L 19 AHE312L 1/2 HE325L 25 AHE334L 3/4 Höåp nöëi öëng theáp luöìn dêy àiïån trún 4 ngaä ( Circular Surface Box - 4 Outlets For EMT/JIS E Type) SAÃN PHÊÍM DUÂNG THAY THÏË HÖÅP NÖËI ÖËNG DF PANASONIC NHÊÅP KHÊÍU Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8340 Cêëp àöå baão vïå (Ingress protection class): IP 30 Vêåt liïåu (Material): Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) Àûúâng kñnh höåp (Box diameter): 90 mm Sûã duång öëng trún - JIS C 8305 loaåi E (Japan) Sûã duång öëng trún EMT - UL 797 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HE419L 19 AHE412L 1/2 HE425L 25 AHE434L 3/4 PHUÅ KIÏåN ÖËNG THEÁP G.I LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I CONDUIT/STEEL CONDUIT FITTINGS
 • 44. 42 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM Theáp (Steel) ABOE(T)/ABO(T) giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Duång cuå uöën öëng theáp luöìn dêy àiïån ( Conduit Bender) Vêåt liïåu (Material): Húåp kim nhöm (Aluminum alloy), Theáp (Steel) Maä saãn phêím sûã duång cho öëng EMT Product Code Maä saãn phêím sûã duång cho öëng IMC Product Code Kñch thûúác öëng EMT/IMC Conduit Size (inch) Maä saãn phêím sûã duång cho öëng BS 31/BS 4568/JIS C 8305 Product Code Kñch thûúác öëng BS 31/BS 4568/ JIS C 8305 Conduit Size (mm) ABOE12(T) ABO12(T) 1/2 BO19 19/20 ABOE34(T) ABO34(T) 3/4 BO25 25 ABOE100(T) 1 BO31 31/32 Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) ABOE/ABO Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) BO MBO12114 MBO192532 25mm Former 20mm Former 32mm Former ABRO/BRO Böå ren tay cho öëng theáp luöìn dêy àiïån ( Conduit Threading Set) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Pre - galvanized steel) Maä saãn phêím Böå ren öëng IMC/RSC Product Code Kñch thûúác öëng ren IMC/RSC Conduit Size (inch) Maä saãn phêím Böå ren öëng BS 31/BS 4568 Product Code Kñch thûúác öëng ren BS 31/BS 4568 Conduit Size (mm) (*)ABRO12 1/2 BRO19/20 19/20 (*)ABRO34 3/4 BRO25 25 Maáyå ren öëng theáp luöìn dêy àiïån ( Conduit Threading Machine) Maä saãn phêím sûã duång cho öëng BS 31/BS 4568 Product Code Kñch thûúác öëng ren BS 31/BS 4568 Conduit Size (mm) Maä saãn phêím sûã duång cho öëng IMC/RSC Product Code Kñch thûúác öëng ren IMC/RSC Conduit Size (inch) MRO202532 20 AMRO12200 1/2 25 3/4 32 1 1 1/4 1 1/2 2 Maáy uöën öëng theáp luöìn dêy àiïån bùçng tay ( Conduit Bending Machine) Kñch thûúác beã öëng: MBO12114: EMT/IMC/RSC (1/2”, 3/4”, 1”, 1 1/4”) MBO192532: JIS C 8305 (19, 25, 31), BS 4568/BS 31 (20, 25, 32) Ûu àiïím: Beã öëng theáp nheå khöng töën sûác nhiïìu, dïî thao taác, cú àöång, tiïët kiïåm thúâi gian, kinh tïë vò sûã duång cho nhiïìu kñch cúä öëng theáp vaâ sûã duång úã nhiïìu cöng trònh. Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác öëng EMT/IMC/RSC Conduit Size (inch) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác öëng JIS C 8305/BS 31/BS 4568 Conduit Size (mm) MBOE12114 (Duâng cho öëng EMT) MBO12114 (Duâng cho öëng IMC/RSC) 1/2 MBO192532 19/20 3/4 25 1 31/32 1 1/4 PHUÅ KIÏåN ÖËNG THEÁP G.I LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I CONDUIT/STEEL CONDUIT FITTINGS
 • 45. 43 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Höåp nöëi öëng theáp luöìn dêy àiïån ren/trún LB ( Threaded/Screwed Rigid Conduit Bodies LB For IMC/RSC/EMT) Tiïu chuêín (Standard): UL 514B/ANSI/NEMA FB 1 Cêëp àöå baão vïå (Ingress protection class): IP 54/IP 66 Vêåt liïåu (Material): Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) Hoaân thiïån (Finish): Nhöm sún tônh àiïån + Nùæp & Ron cao su kñn nûúác (Powder coated aluminum + Aluminum cover & PVC Gasket) Sûã duång öëng trún EMT - UL 797 (USA) Sûã duång öëng ren IMC - UL 1242 (USA) (*)Sûã duång öëng ren RSC - UL 6 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) AHELB12 1/2 (*)AHCLB12 1/2 AHELB34 3/4 (*)AHCLB34 3/4 AHELB100 1 (*)AHCLB100 1 AHELB114 1 1/4 (*)AHCLB114 1 1/4 AHELB112 1 1/2 (*)AHCLB112 1 1/2 AHELB200 2 (*)AHCLB200 2 AHELB212 2 1/2 (*)AHCLB212 2 1/2 AHELB300 3 (*)AHCLB300 3 AHELB400 4 (*)AHCLB400 4 AHCLB AHELB Höåp nöëi öëng theáp luöìn dêy àiïån ren/trún LL ( Threaded/Screwed Rigid Conduit Bodies LL For IMC/RSC/EMT) Tiïu chuêín (Standard): UL 514B/ANSI/NEMA FB 1 Cêëp àöå baão vïå (Ingress protection class): IP 54/IP 66 Vêåt liïåu (Material): Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) Hoaân thiïån (Finish): Nhöm sún tônh àiïån + Nùæp & Ron cao su kñn nûúác (Powder coated aluminum + Aluminum cover & PVC Gasket) Sûã duång öëng trún EMT - UL 797 (USA) Sûã duång öëng ren IMC - UL 1242 (USA) (*)Sûã duång öëng ren RSC - UL 6 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) AHELL12 1/2 (*)AHCLL12 1/2 AHELL34 3/4 (*)AHCLL34 3/4 AHELL100 1 (*)AHCLL100 1 AHELL114 1 1/4 (*)AHCLL114 1 1/4 AHCLL AHELL (*) Maä saãn phêím phuå kiïån sûã duång cho öëng luöìn dêy àiïån RSC thay “A” = “R”. PHUÅ KIÏåN ÖËNG THEÁP G.I LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I CONDUIT/STEEL CONDUIT FITTINGS