Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ბანკები და ფინანსები #523

85,658 views

Published on

ბანკები და ფინანსები

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ბანკები და ფინანსები #523

  1. 1. www.bfm.ge yovelkvireuli. gamodis 1995 wlidan, #523 5 marti, 2018 weli gamodis orSabaTobiT þòçíåìò åêëíëèòêï ìïçëãïæëåþï ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5 „ìïáïîàâåäëøò ìïþïíêë„ìïáïîàâåäëøò ìïþïíêë„ìïáïîàâåäëøò ìïþïíêë„ìïáïîàâåäëøò ìïþïíêë„ìïáïîàâåäëøò ìïþïíêë ìåáüëîò óôîë èåüìåáüëîò óôîë èåüìåáüëîò óôîë èåüìåáüëîò óôîë èåüìåáüëîò óôîë èåü ìïîãåþåäì òéåþììïîãåþåäì òéåþììïîãåþåäì òéåþììïîãåþåäì òéåþììïîãåþåäì òéåþì åêëíëèòêòìãïí, âòæîååêëíëèòêòìãïí, âòæîååêëíëèòêòìãïí, âòæîååêëíëèòêòìãïí, âòæîååêëíëèòêòìãïí, âòæîå åêëíëèòêï ìïþïíêëåêëíëèòêï ìïþïíêëåêëíëèòêï ìïþïíêëåêëíëèòêï ìïþïíêëåêëíëèòêï ìïþïíêë ìåáüëîòìãïí”ìåáüëîòìãïí”ìåáüëîòìãïí”ìåáüëîòìãïí”ìåáüëîòìãïí” ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7 ,,øïüë èóõîïíò”,,øïüë èóõîïíò”,,øïüë èóõîïíò”,,øïüë èóõîïíò”,,øïüë èóõîïíò” èóõîïíþïüëíòì ìïìïõäòìèóõîïíþïüëíòì ìïìïõäòìèóõîïíþïüëíòì ìïìïõäòìèóõîïíþïüëíòì ìïìïõäòìèóõîïíþïüëíòì ìïìïõäòì îåïþòäòüïúòïì òùñåþì æïîåïþòäòüïúòïì òùñåþì æïîåïþòäòüïúòïì òùñåþì æïîåïþòäòüïúòïì òùñåþì æïîåïþòäòüïúòïì òùñåþì æï þïçïîçå ïõïäòþïçïîçå ïõïäòþïçïîçå ïõïäòþïçïîçå ïõïäòþïçïîçå ïõïäò éâòíëåþòì øåèëüïíïìéâòíëåþòì øåèëüïíïìéâòíëåþòì øåèëüïíïìéâòíëåþòì øåèëüïíïìéâòíëåþòì øåèëüïíïì ãåãèïâìãåãèïâìãåãèïâìãåãèïâìãåãèïâì ãâ. 8ãâ. 8ãâ. 8ãâ. 8ãâ. 8 ãâ.2ãâ.2ãâ.2ãâ.2ãâ.2 „àåäïìì“ ïîú üïîòôò„àåäïìì“ ïîú üïîòôò„àåäïìì“ ïîú üïîòôò„àåäïìì“ ïîú üïîòôò„àåäïìì“ ïîú üïîòôò øåóèúòîåþòï æï ïîúøåóèúòîåþòï æï ïîúøåóèúòîåþòï æï ïîúøåóèúòîåþòï æï ïîúøåóèúòîåþòï æï ïîú âïäæåþóäåþåþòâïäæåþóäåþåþòâïäæåþóäåþåþòâïäæåþóäåþåþòâïäæåþóäåþåþò øåóìîóäåþòï“øåóìîóäåþòï“øåóìîóäåþòï“øåóìîóäåþòï“øåóìîóäåþòï“ „êîòðüëâïäóüåþòì„êîòðüëâïäóüåþòì„êîòðüëâïäóüåþòì„êîòðüëâïäóüåþòì„êîòðüëâïäóüåþòì îåãóäòîåþï æéòìîåãóäòîåþï æéòìîåãóäòîåþï æéòìîåãóäòîåþï æéòìîåãóäòîåþï æéòì ùåìîòãøò æïæãåþï”ùåìîòãøò æïæãåþï”ùåìîòãøò æïæãåþï”ùåìîòãøò æïæãåþï”ùåìîòãøò æïæãåþï” “ãóîòåäò îóìàïâåäòì áâåñíòæïí” - áïîàóäò ÷ïòì ìïêëäåáúòë ãïèëøâåþï “ãóîòåäòìãïí” ãâ. 12ãâ. 12ãâ. 12ãâ. 12ãâ. 12 ãïèáîïäò þåíçòíò - ïüñóåþåí àó ïîï íïâàëþêëèðïíòåþò èëèõèïîåþäåþì ãâ. 9ãâ. 9ãâ. 9ãâ. 9ãâ. 9 åîëâíóäò êâäåâòàò úåíüîåþòì èàïâïîò ðîëþäåèï - ìüïíæïîüåþòì ïîïîìåþëþï æï óúõëóîò èëàïèïøååþòì ãïâäåíòì çîæï îëãëî úæòäëþåí óúõëóîò êâäåâòàò ëîãïíòçïúòåþò ìïçëãïæëåþîòâò ïçîòà èïíòðóäòîåþïì æï èòì ôëîèòîåþïì ãâ. 9ãâ. 9ãâ. 9ãâ. 9ãâ. 9 ÷ïèëøäòäò ðòîïèòæï -÷ïèëøäòäò ðòîïèòæï -÷ïèëøäòäò ðòîïèòæï -÷ïèëøäòäò ðòîïèòæï -÷ïèëøäòäò ðòîïèòæï - êëèðïíòï „ìâåüòì“êëèðïíòï „ìâåüòì“êëèðïíòï „ìâåüòì“êëèðïíòï „ìâåüòì“êëèðïíòï „ìâåüòì“ ùòíïïéèæåã ïáúòåþò òùñåþïùòíïïéèæåã ïáúòåþò òùñåþïùòíïïéèæåã ïáúòåþò òùñåþïùòíïïéèæåã ïáúòåþò òùñåþïùòíïïéèæåã ïáúòåþò òùñåþï ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ãâ. 10ãâ. 10ãâ. 10ãâ. 10ãâ. 10 ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3 îëãëî âòàïîæåþïîëãëî âòàïîæåþïîëãëî âòàïîæåþïîëãëî âòàïîæåþïîëãëî âòàïîæåþï ôòíïíìóîò üåáíëäëãòåþòôòíïíìóîò üåáíëäëãòåþòôòíïíìóîò üåáíëäëãòåþòôòíïíìóîò üåáíëäëãòåþòôòíïíìóîò üåáíëäëãòåþò áïîàóä ìïôòíïíìëáïîàóä ìïôòíïíìëáïîàóä ìïôòíïíìëáïîàóä ìïôòíïíìëáïîàóä ìïôòíïíìë ìòâîúåøòìòâîúåøòìòâîúåøòìòâîúåøòìòâîúåøò ãâ. 11ãâ. 11ãâ. 11ãâ. 11ãâ. 11 „áóàïòìòì ìïåîàïøëîòìë„áóàïòìòì ìïåîàïøëîòìë„áóàïòìòì ìïåîàïøëîòìë„áóàïòìòì ìïåîàïøëîòìë„áóàïòìòì ìïåîàïøëîòìë ïåîëðëîüòì“ üåîèòíïäòïåîëðëîüòì“ üåîèòíïäòïåîëðëîüòì“ üåîèòíïäòïåîëðëîüòì“ üåîèòíïäòïåîëðëîüòì“ üåîèòíïäò 3-öåî ôïîàëâæåþï - îï3-öåî ôïîàëâæåþï - îï3-öåî ôïîàëâæåþï - îï3-öåî ôïîàëâæåþï - îï3-öåî ôïîàëâæåþï - îï ðîëþäåèåþòì æïðîëþäåèåþòì æïðîëþäåèåþòì æïðîëþäåèåþòì æïðîëþäåèåþòì æï ãïèëùâåâåþòì ùòíïøåïãïèëùâåâåþòì ùòíïøåïãïèëùâåâåþòì ùòíïøåïãïèëùâåâåþòì ùòíïøåïãïèëùâåâåþòì ùòíïøåï ïåîëðëîüòïåîëðëîüòïåîëðëîüòïåîëðëîüòïåîëðëîüò ãâ. 12ãâ. 12ãâ. 12ãâ. 12ãâ. 12 ïõïäò ìïþïíêë ðîëæóáüò -ïõïäò ìïþïíêë ðîëæóáüò -ïõïäò ìïþïíêë ðîëæóáüò -ïõïäò ìïþïíêë ðîëæóáüò -ïõïäò ìïþïíêë ðîëæóáüò - êâåþï 80%-òïíò êîåæòüòàêâåþï 80%-òïíò êîåæòüòàêâåþï 80%-òïíò êîåæòüòàêâåþï 80%-òïíò êîåæòüòàêâåþï 80%-òïíò êîåæòüòà ãâ. 2ãâ. 2ãâ. 2ãâ. 2ãâ. 2 “ûïäòïí æòæòï òèòì“ûïäòïí æòæòï òèòì“ûïäòïí æòæòï òèòì“ûïäòïí æòæòï òèòì“ûïäòïí æòæòï òèòì ïäþïàëþï, îëèïäþïàëþï, îëèïäþïàëþï, îëèïäþïàëþï, îëèïäþïàëþï, îëè “øüïæäåîòì” ìïùïîèë“øüïæäåîòì” ìïùïîèë“øüïæäåîòì” ìïùïîèë“øüïæäåîòì” ìïùïîèë“øüïæäåîòì” ìïùïîèë ìïáïîàâåäëøòìïáïîàâåäëøòìïáïîàâåäëøòìïáïîàâåäëøòìïáïîàâåäëøò ãïæèëâòæåì”ãïæèëâòæåì”ãïæèëâòæåì”ãïæèëâòæåì”ãïæèëâòæåì” ãâ. 11ãâ. 11ãâ. 11ãâ. 11ãâ. 11 óøäòì àó ïîïóøäòì àó ïîïóøäòì àó ïîïóøäòì àó ïîïóøäòì àó ïîï õåäëâíóîïæ „üïâõåäëâíóîïæ „üïâõåäëâíóîïæ „üïâõåäëâíóîïæ „üïâõåäëâíóîïæ „üïâ öëîöòï“ àþòäòìòìöëîöòï“ àþòäòìòìöëîöòï“ àþòäòìòìöëîöòï“ àþòäòìòìöëîöòï“ àþòäòìòì ìïåîàïøëîòìëìïåîàïøëîòìëìïåîàïøëîòìëìïåîàïøëîòìëìïåîàïøëîòìë ïåîëðëîüòì ãïíâòàïîåþïìïåîëðëîüòì ãïíâòàïîåþïìïåîëðëîüòì ãïíâòàïîåþïìïåîëðëîüòì ãïíâòàïîåþïìïåîëðëîüòì ãïíâòàïîåþïì õåäìõåäìõåäìõåäìõåäì
  2. 2. 2 www.BFM.ge #523 marti åêëíëèòêóîò ðïíëîïèï saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia: mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori: - zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani, SoTa- zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani, SoTa- zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani, SoTa- zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani, SoTa- zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani, SoTa gulbani, giorgi kapanaZe, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,gulbani, giorgi kapanaZe, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,gulbani, giorgi kapanaZe, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,gulbani, giorgi kapanaZe, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,gulbani, giorgi kapanaZe, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe, giorgi k. kapanaZe, levan lagvilava.giorgi k. kapanaZe, levan lagvilava.giorgi k. kapanaZe, levan lagvilava.giorgi k. kapanaZe, levan lagvilava.giorgi k. kapanaZe, levan lagvilava. ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri: giorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZe gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi” kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa: levan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvili tiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiT portalbf@gmail.com gggggazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia Semdegi saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi: Commersant.ge, “medianiu“medianiu“medianiu“medianiu“medianiusi”,si”,si”,si”,si”, BPI.ge, Sarke.ge, Agora.ge tel: 568 00 99 22tel: 568 00 99 22tel: 568 00 99 22tel: 568 00 99 22tel: 568 00 99 22 åîëâíóäò þïíêòì ðîåçòæåíüò êîòðüë- âïäóüåþòà ëðåîïúòåþòì îåãóäòîåþïì ïî ãïèëîòúõïâì, àóèúï èòò÷íåâì, îëè åì èë- èïâäòì àåèïï. ãâåíåüïûå ïèþëþì, îëè ïèýï- èïæ þïçïîçå æïêâòîâåþï æï òíôëîèïúòòì øåãîëâåþï èòèæòíïîåëþì. „æîëàï ãïíèïâäëþïøò ïìåàò îåãóäï- úòåþòì øåèëéåþï òáíåþï ìïÿòîë æï æéòì ùåìîòãøò æïæãåþï. ïõäï ïîòì æïêâòîâåþòì ðåîòëæò, ãîëâæåþï òíôëîèïúòï, îëèåä ìôåîëøò èëíïùòäåëþåí êîòðüëâïäóüåþò, îëãëî øåòûäåþï èïàò ãïèëñåíåþï. åì æïã- îëâòäò òíôëîèïúòï èòìúåèì ìïøóïäåþïì çëãïæïæèïîåãóäòîåþäåþì, îëèèïàòîå- ãóäïúòåþò øåèëòéëí“, – ãïíïúõïæï êëþï ãâåíåüïûåè. ïéìïíòøíïâòï,îëèìïáïîàâåäëêîòðüë- âïäóüåþòìèïòíòíãòàäòæåîàïìïèåóäøòï. ïè æîëòìïàâòì êîòðüëâïäóüåþòì þïçïîò „èùïâíå çëíïøòï“ . 1 Bitcoin -ò 10 743 æëäï- îò éòîì, Ethereum -òì ôïìò 872.77 æëäï- îòï, Ripple -ì êò, 0.915 æëäïîïèæå. ïîãóèåíüåþìèëêäåþóäòïìïóþïîòòèï- çå, ìÿòîæåþï àó ïîï ìïáïîàâåäëì ìïðåí- ìòë îåôëîèï, – ïèòì øåìïõåþ ôòíïíìàï èò- íòìüîèï èïèóêï þïõüïûåè ãïíïúõïæï. èòìò àáèòà,èàïâïîòèòçïíòïéíòøíóäòîåôëî- èòì ïîòì òì, îëè ìïáïîàâåäëøò èòâòéëà ìëúòïäóîò æïúâòì èòìïéåþò æëíå. ”âåî íïõïâà âåîú åîà ùïîèïüåþóä áâåñïíïì, îëèåäìïú ïéíòøíóäò îåôëîèï ïî ãïíóõëîúòåäåþòï. ÷âåí àó âìïóþîëþà, îëè ìïáïîàâåäë óíæï ãïõæåì åâîëðóäò áâåñïíï îëãëîú ðëäòüòêóîïæ, òìå åêë- íëèòêóîïæ,ïéíòøíóäòîåôëîèïùïîèëïæ- ãåíì ðîòíúòðóä æï èíòøâíåäëâïí íïþòöì. óôîë èåüòú, âòìóîâåþæò, îëè åì îåôëî- èïãïúòäåþòàïæîåãïíåõëîúòåäåþòíïèïà ìïáïîàâåäëøò ðòîâåäò ïìïíàòì áïîõï- íï, îëèåäòú ðîëåáüòì “ïùïîèëå ìïáïîà- âåäëøò” ôïîãäåþøò óíæï ïøåíåþóäòñë, ïéïî ãïòõìíåþï, àóèúï ïæãòäçå ïáüòóîò ìïèøåíåþäë ìïèóøïëåþò èòèæòíïîåëþì. ïìïíàòì áïîõíòì ïìïøåíåþäïæ, êëèðï- íòïì, ìïõåäèùòôë ìïêóàîåþïøò ïîìåþóäò èòùòì íïêâåàò æï øåíëþï íïãåþëþåþò ìòè- þëäóî ôïìïæ – åîà äïîïæ ãïæïåúï. ðîëãîïèòì ôïîãäåþøò êëèðïíòïì 2 èòäòëí äïîïèæå æïôòíïíìåþïú óíæï èòåéë, àóè- úï ðîëåáüò ïî øåæãï æï æïùñåþóäò ìïáèå êòíïéïè øóï ãçïøò ãï÷åîæï. êëèðïíòòì æïèôóûíåþåäò àïèïç þïìò- äïòï ãïíèïîüïâì, îëè æïôòíïíìåþï âåéïî èòòéë æï èøåíåþäëþï ìïêóàïîò õïîöåþòà ãïïãîûåäï. ïìïíàòì áïîõíòì èïãòâîïæ êò æïôíòì áïîõíòì ïøåíåþï ãïæïùñâòüï, îïæ- ãïí æïôíïì ìïèåãîåäëøò æòæò ðëüåíúòï- äò ïáâì. “æïôòíïíìåþïæîëóäïæîëèèëèõæïîò- ûïäòïíæòæòïòèòìïäþïàëþï,îëè“øüïæ- äåîòì”ìïùïîèëìïáïîàâåäëøòãïæèëâòæåì, – ïèòì øåìïõåþ àþòäòìòì èåîèï êïõï êïäï- ûåèýóîíïäòìüåþììïáèòïíëþòì100æéòìïí- ãïîòøòìùïîæãåíòìøåèæåããïíóúõïæï. êïäïûòì àáèòà, “øüïæäåîàïí” èëäï- ðïîïêåþåþò óêâå èòèæòíïîåëþì. “øüïæäåîàïí” èëäïðïîïêåþåþò èòèæò- íïîåëþì òèïçå, îëè âïãëíåþòì ùïîèëåþï – ïùñëþï èëõæåì ìïáïîàâåäëøò. ìïóþïîòï, îëãëîú èåüîëì, ïìåâå ìïîêòíòãçë âïãë- íåþçå. àó ÷âåí ïè èëäïðïîïêåþåþì ùïîèï- üåþòà æïâïìîóäåþà, èãëíòï, îëè åì ÷âå- íò áâåñíòìàâòì òáíåþï ùòí ãïæïæãèóäò íï- þòöò, îëè “øüïæäåîòì” âïãëíåþòì ùïîèë- åþï èëõæåþï ìïáïîàâåäëøò æï òì èëåèìï- õóîåþï ïîï èõëäëæ øòæï ïóúòäåþäëþïì, ïìåâå èëõæåþï èòìò åáìðëîüò îåãòëíøò æï ìõâï áâåñíåþøòú”, -ãïíïúõïæï êïäïûåè. ãïîæï ïèòìï, êïäïûåè ïéíòøíï, îëè èòè- æòíïîåëþìèëäïðïîïêåþåþòïâüëþóìåþòììï- ùòíïìùïîò øåôïìåþòà, ùòíï ùäòì øåìïþï- èòì ðåîòëæàïí øåæïîåþòà, 2018 ùäòì òïí- âïîøò îåïäóîò èàäòïíò øòæï ðîëæóáüòì çîæòì üåèðèï 4,4 ðîëúåíüò øåïæãòíï, – ïèòì øåìïõåþ íïàáâïèòï ìüïüòìüòêòì åîëâ- íóäò ìïèìïõóîòì èòåî ãïâîúåäåþóä òí- ôëîèïúòïøò.ìïáìüïüòìúíëþòà,ùòíïìùïîò øåôïìåþòà,ùòíïùäòìøåìïþïèòìðåîòëæàïí øåæïîåþòà 2018 ùäòì òïíâïîøò çîæï ïéò- íòøíåþëæï øåèæåã æïîãåþøò: – æïèïèóøï- âåþåäò èîåùâåäëþï, ìõâï êëèóíïäóîò, ìëúòïäóîò æï ðåîìëíïäóîò èëèìïõóîå- þòì ãïùåâï, èøåíåþäëþï, âïÿîëþï, ìïìüóè- îëåþòæïîåìüëîíåþò,õëäëêäåþïæïôòá- ìòîæï èëèõèïîåþäòìïàâòì ìõâï èëèìïõó- îåþòì ãïùåâòì, üîïíìðëîüòì, åäåáüîëå- íåîãòòì,ïòîòìïæïùñäòìùïîèëåþï-ãïíïùò- äåþòì æï êïâøòîãïþèóäëþòì ìôåîëåþøò. „2012 ùäòì òïíâîòæïí ìïáìüïüò ñëâåä- àâòóîïæ ïùïîèëåþì åêëíëèòêòì çîæòì ìüïüòìüòêòìåîëâíóäòìïèìïõóîòìèò- åî ãïèëáâåñíåþóäò òíôëîèïúòòì àïíïõ- èïæ, 2018 ùäòì àåþåîâïäøò ùòíï àâåìàïí øåæïîåþòàòíôäïúòòìæëíåèìïáïîàâåäë- øò 0,2 ðîëúåíüò, õëäë ùäòóîò òíôäïúò- òì æëíåè 2,7 ðîëúåíüò øåïæãòíï. ìïáìüïüòì úíëþòà, èëúåèóä ðåîòëæ- øò òíôäïúòòì èï÷âåíåþäòì ôëîèòîåþïçå ûòîòàïæòãïâäåíïòáëíòïôïìåþòìúâäòäå- þïè øåèæåã öãóôåþçå, êåîûëæ, ìóîìïàò æï óïäêë¸ëäë ìïìèåäåþò – ïèöãóôøòôïìåþòãïòçïîæï0,4ðîëúåíüòà, îïú òíôäïúòòì èàäòïí èï÷âåíåþåäçå 0,13 ðîëúåíüóäò ðóíáüòà ïòìïõï. ôïìåþò ãïò- çïîæï õòäìï æï ñóîûåíçå (10,4 ðîëúåí- üò), þëìüíåóäìï æï þïé÷åóäçå (2,9 ðîë- úåíüò), ïìåâå àåâçåóäçå (1,5 ðîëúåíüò). þïçïîçå èïòìøò êòæåâ åîàò áïîàóäò äóæòì þîåíæò „ïíåüï“ ãïèë÷íæåþï. èåéâò- íå òïãë þòüïîòøâòäò äóæòì ùïîèëåþïì òùñåþì. îëãëîú èïí ãïíïúõïæï, êëèðïíòïì ìïêóàïîò àïâòìïæèò èåüò èëàõëâíï ãïó÷- íæï æï äóæòì ùïîèëåþï æïòùñåì. êëèðïíòïäóæòìþïçïîçåáïîàóäòïäï- ëàò æïèçïæåþóäò êîïôü äóæòà øåèëâï. äóæò áïîàóä þïçïîçå èúòîå îïëæå- íëþòà ãïèëâï, îïæãïí îïëæåíëþîòâïæ èò- ìò èòùëæåþï øåçéóæóäò òáíåþï æï ûòîò- ïøø-òì ðîåçòæåíüèï æëíïäæ üîïèðèï ôëäïæòìïæïïäóèòíòìòèðëîüçåüïîòôå- þò ãïçïîæï. æëíïäæ üîïèðò ïèþëþì, îëè ãïèñòæâåäòì âïäæåþóäåþåþòì øåèëéåþï ïèåîòêóäòùïîèëåþòìïæïìïèóøïëïæãòäå- þòì æïúâïì òìïõïâì èòçíïæ. üîïèðòìãïæïùñâåüòäåþïìïôîàõåìóá- èíòìèàïâïîìïâïÿîëðïîüíòëîåþì,÷òíåàì, åâîëêïâøòîìïæïèåçëþåäêïíïæïì.ãïèñòæ- âåäòì âïäæåþóäåþåþò ëôòúòïäóîïæ, ìï- âïîïóæëæ, èëèïâïä êâòîïøò ãïèëúõïææå- TAVAirports-ìïæïICIctasøëîòìãïôëî- èåþóäò õåäøåêîóäåþòì èòõåæâòà, TAV èãçïâîåþòìãïèüïîóíïîòïíëþòààóîáåàòì ìòæòæòà èåëîå, ïíüïäòòì ìïåîàïøëîòìë ïåîëðëîüòì àïíïèèïîàâåäò ãïõæï. æéåòìïàâòì TAV, îëãëîú èìëôäòë þîåíæòïâòïúòòììôåîëøò,àïâòìòìåîâòìå- àåþåîâïäøò ùäòóîò òíôäïúòòì æëíåè 2,7% øåïæãòíï ïèïìàïí, ôïìåþò øåèúòîæï áâåöãóôåþçå îûå,ñâåäòæïêâåîúõò(-2,3ðîëúåíüò),ïìå- âå øïáïîò, öåèò æï ìõâï üêþòäåóäò (-1,6 ðîëúåíüò); ìïìüóèîëåþò, êïôååþò æï îåì- üëîíåþò – ïè öãóôøò ôïìåþò ãïòçïîæï 2,1 ðîëúåíüòà, îïú òíôäïúòòì èàäòïí èï÷- âåíåþåäçå ïòìïõï 0,09 ðîëúåíüóäò ðóíá- üòà.ôïìåþòãïòçïîæïìïçëãïæëåþîòâêâå- þïçå (2,3 ðîëúåíüò) æï éïèòì ãïìïàåâòà èëèìïõóîåþïçå (0,7 ðîëúåíüò); ïäêë¸ëäóîò ìïìèåäåþò, àïèþïáë – ôïìåþò ãïòçïîæï 1,2 ðîëúåíüòà. øåìïþïèò- ìïæ, öãóôòì ùâäòäèï òíôäïúòòì èàäòïí èï÷âåíåþåäøò0,08ðîëúåíüóäòðóíáüòøå- ïæãòíï.ôïìåþòãïòçïîæïîëãëîúàïèþïáëì íïùïîèçå (2,1 ðîëúåíüò), òìå ïäêë¸ëäóî ìïìèåäåþçå (0,4 ðîëúåíüò); îïüëè ïéïî ïøåíæåþï ìïáïîàâåäëøò ïìïíàòì áïîõïíï ñë, ïìïíàòì áïîõïíï óêâå ãïõìíòäò èåáíå- þëæï. ìïèóøïëåþò æïâòùñå, æòæò îåìóîìò æïâïõïîöå, èïãîïè ìïèùóõïîëæ þëäë èë- èåíüøò æïôòíïíìåþï âåéïî èòâòéå. ìïáèå ïéïî ãïâï÷åîå æï æïôíòì ùïîèëåþòì ãï- æïùñâåüòäåþïèòâòéå. æïôíïììïèåãîåäë- øò æòæò ðëüåíúòïäò ïáâì. ìïáïîàâåäëøò 6ïàïìïèæåüëíïæïôíïèëæòì,ïáåæïí5ïàï- ìò- õëþøò. ùïîèëåþòì æïùñåþïì óêâå èïòìò- æïí âãåãèïâà. “- ïúõïæåþì àïèïç þïìòäïòï. þòçíåìèåíòëðüòèòìüóîïæïïãïíùñëþòäò. èòàóèåüåì,îëèìïèåãîåäëøòãïâîúåäåþó- äòèïâíåþåäòèùåîò,îëèåäèïú àõòäòìèë- ìïâäòì80%ãïïíïæãóîï,æïôíïìïîåêïîåþï. æïôíòì áïîõïíïøò 60 ïæãòäëþîòâò èêâòæîò æïìïáèæåþï. àïèïç þïìòäïòïì õëþ- øò îïèæåíòèå ìõâï ìïùïîèëú ïáâì ãïõìíò- äò, èïà øëîòì ðäïìüèïìòì, òíåîüóäò èï- ìïäåþòì, èïúòâïîò æï ìõâï, îëèäåþòú ûò- îòàïæïæïæãòäëþîòâòèëìïõäåëþòàïîòì æïêëèðäåáüåþóäò. “ïîãóèåíüåþì èëêäåþóäòï ìïóþïîò òèïçå, ìÿòîæåþï àó ïîï ìïáïîàâåäëì ìïðåíìòë îåôëîèï” øëîòìòèëðëíåíüåþì,âòíúæéåììïóþîëþì. ûïäòïí ïîãóèåíüåþì èëêäåþóäòï ìïóþï- îò òèïçå, ìÿòîæåþï àó ïîï ìïáïîàâåäëì åì îåôëîèï. îåôëîèï ïîòì ûïäòïí êëèð- äåáìóîò. òì øååõåþï ÷âåíì ñâåäï èëáïäï- áåì. ïáåæïí ãïèëèæòíïîå, èëæåäòì ãïîøå- èëïóúòäåþåäòïòñëìæåüïäóîòèìöåäë- þï. ÷âåí ãâïáâì ñëâåäæéòóîò êëèóíòêïúòï ìõâïæïìõâïìïçëãïæëåþîòâöãóôåþàïí.îï àáèï óíæï, ïéíòøíóäò îåôëîèï æïåôóû- íåþï ôïîàë êëíìåíìóìì. ÷åèàâòì ïþìëäó- üóîïæ èòóéåþåäòï äëãòêï, îëè ïéíòøíó- äò îåôëîèï âòíèåì æïèïüåþòà üâòîàïæ æïïùâåþï, òáòæïí ãïèëèæòíïîå, îëè þòóöå- üòæïíõæåþïàïíïæïôòíïíìåþï”,–ãïíïúõï- æï þïõüïûåè. êëþï ãâåíåüïûå: êîòðüëâïäóüåþòì îåãóäòîåþï æéòì ùåìîòãøò æïæãåþï þïçïîçå ïõïäò áïîàóäò äóæòì þîåíæò „ïíåüï“ ãïèëæòì àïæïæåáìðëîüçåãïâï.þòüïîòøâòäòìãïí- úõïæåþòà êëèðïíòòì èàïâïîò ìïáèòïíëþï êâäïâ éâòíòì ùïîèëåþï òáíåþï. „ðòîâåäùåäì÷âåí700-800þëàääóæì ÷ïèëâïìõïèà. ìïõåäùëæåþï þåþòòì ìïðïüòâ- úåèóäëæ øåâóî÷òå, îïæãïí äóæòì æïè- çïæåþòì üåáíòêï ìùëîåæ èòìãïí âòìùïâäå. þëàäòì æòçïòíçå èóøïëþï ïè åüïðçå èòèæòíïîåëþì æï åüòêåüçå þåþòïì õåäåþò òáíåþï æïüïíòäò“, – ãïíïúõïæï þòüïîòø- âòäèï. TAV Airports-ò ïíüïäòòì ìïåîàïøëîòìë ïåîëðëîüòì 49%-òïíò ùòäòì èôäëþåäò ãïõæï þòà 19 áâåñíòì 77 ïåîëðëîüøòï ùïîèëæãå- íòäò. ïíüïäòòì ìïåîàïøëîòìë ïåîëðëîüò 1960 ùäòæïí ëðåîòîåþì. ïåîëðëîüò ïæãò- äëþîòâòæïìïåîàïøëîòìëüåîèòíïäåþòà ùåäòùïæøò 26 èòäòëí èãçïâîì åèìïõóîå- þï. üîïèðèï ôëäïæòìï æï ïäóèòíòì òèðëîüçå üïîòôåþò ãïçïîæï þï, îïú ôëäïæòì òèðëîüçå 25%, ïäóèòí- çå êò 10%-òì æïùåìåþïì òàâïäòìùòíåþì. ïøø-òì ðîåçòæåíüòì ãïíúõïæåþòì øåè- æåã, Wall Street-ìï æï ïçòóî þïçîåþçå ïá- úòåþòì ôïìåþò æïåúï. åâîëêïâøòîøò ïúõï- æåþåí, îëè þîòóìåäò ìïêóàïî òíüåîåìåþì æïòúïâì. åêëíëèòìüåþòì íïùòäò ïèþëþì, îëè ôïìåþòì çîæï äòàëíòì èëèõèïîåþåä- çå, èïà øëîòì ïâüë æï íïâàëþòì òíæóìü- îòåþçå óïîñëôòàïæ òèëáèåæåþì æï ìïèó- øïë ïæãòäåþì øåïèúòîåþì. ùòíïìùïîò øåôïìåþòà, 2018 ùäòì òïíâïîøò åêëíëèòêóîèï çîæïè 4,4% øåïæãòíï üåèðòì ñëâåäàâòóî ùòíïìùïî øåôïìåþåþì, îëèåäòú òïíãïîòøåþï óùñåþîòâò ìüïüòì- üòêòì (æéã-òì ãïæïèõæåäò ìïùïîèëåþòì þîóíâåþòì,ôòìêïäóîòæïèëíåüïîóäòèë- íïúåèåþòì) ìïôóûâåäçå. ïéíòøíóäò øåôï- ìåþåþòùïîèëïæãåíììïåîàïøëîòìëæèòéå- þóä ðîïáüòêïì, îëèåäìïú òñåíåþåí èëê- äåâïæòïíòùòíïìùïîòëðåîïüòóäòèëíïúå- èåþòì èòìïéåþïæ. òè ìôåîëåþøò, ìïæïú ñë- âåäàâòóîò èëíïúåèåþò (èïãïäòàïæ, ìëô- äòì èåóîíåëþï, æïóêâòîâåþïæò åêëíëèò- êòì èëúóäëþï) ïî èëòðëâåþï, øåôïìåþï ãï- êåàåþóäòï ùòíï ðåîòëæòì èëíïúåèåþçå æïñîæíëþòà. ãïîæï ïèòìï, ñëâåäàâòóîïæ øåìïûäåþåäòï èëõæåì ùòíï àâååþòì æéã- òì ãïæïèõæåäò ìïùïîèëåþòì þîóíâåþòì êë- îåáüòîåþï, îïú, øåìïþïèòìïæ, îåïäóîò çîæòì ñëâåäàâòóîò ùòíïìùïîò øåôïìåþòì èëíïúåèòì êëîåáüòîåþïìïú òùâåâì“, – íïàáâïèòï ìïòíôëîèïúòë ôóîúåäøò. “ûïäòïí æòæòï òèòì ïäþïàëþï, îëè “øüïæäåîòì” ìïùïîèë ìïáïîàâåäëøò ãïæèëâòæåì” áïîàâåäëøòïùñëþïìàïíæïêïâøòîåþòàïú. “öåî åì èëäïðïîïêåþåþò ïî ïîòì æïì- îóäåþóäò, àóèúï, ãïîêâåóä ðîëþäå- èåþì âïùñæåþòà òíüåîåìòì àâïäìïçîòìòà. îïú øååõåþï “øüïæäåîàïí” èëäïðïîïêå- þåþì, ûïäòïí æòæòï ïäþïàëþï, îëè ïè ìï- ùïîèëì ãïæèëüïíï èëõæåì ìïáïîàâåäëøò. ïâüëþóìåþì îïú øååõåþï, òíüåîåìò ïî ïáâà öåîöåîëþòà, ìïùïîèëì ãïæèëüïíòì”- ãï- íïúõïæï êïäïûåè.
  3. 3. 3www.BFM.gemarti 523# èàïâïîò ôòíïíìóî üåáíëäëãòåþøò (Fintech) òãóäòìõèåþï ïõïäò, ïä- üåîíïüòóäò þòçíåìèëæåäåþòìï æï üåáíëäëãòåþòì ãïèëñåíåþï ôòíïíìóîò èëèìïõóîåþòì ìôåîë- øò.ôòíïíìóîòüåáíëäëãòåþòìãï- èëñåíåþï èíòøâíåäëâïíòï êëíêó- îåíüóäò óðòîïüåìëþòì èëðëâå- þòìàâòì ìïôòíïíìë ìåáüëîøò. ïõïäèï üåáíëäëãòåþèï ãïâäåíï èëïõæòíï àòàáèòì ñâåäï ôòíïí- ìóîïáüòâëþïçåæïãïîæïáèíïôó- äòì èïîàâòì ïîõåþò. ôòíïíìóîò üåáíëäëãòåþò ãäëþïäóîïæ âò- àïîæåþï æï, îï àáèï óíæï, ìïáïî- àâåäëøòúôåõìòêòæåþì.ïéìïíòø- íïâòï, îëè ìïþïíêë ìåáüëîò ìóä óôîë ïáüòóîïæ òñåíåþì üåáíë- äëãòåþì ôòíïíìóîò ìåîâòìåþòì ãïíâòàïîåþòìàâòì æï êëíêóîåí- úòïì óùåâì èçïîæ ôòíüåá êëèðï- íòåþì. ðäïìüòêóîò þïîïàåþò ìïáïîàâåäëøò ðäïìüòêóîò þïîïàåþò ôïîàëæ ãïèëñåíåþïæò ìïúïäëòíìüîóèåíüòï,îëèåäòú, àïâòì èõîòâ, òñëôï ìïæåþåüë æï ìïêîåæòüëþïîïàåþïæ. 2018ùäòì òïíâîòì èëíïúåèåþòà, èòèëáúå- âïøò ïîìåþóäò ìïêîåæòüë þïîï- àåþòì îïëæåíëþï 853 152 åîàå- óäòï, îïú ùòíï ùäòì ïíïäëãòóîò ðåîòëæàïí øåæïîåþòà 12%-òà èåüòï. îïú øååõåþï ìïæåþåüë þï- îïàåþòì îïëæåíëþïì, òãò èúòî- æåþï 8%-òà. êåîöëæ, 2017 ùåäòì òïíâïîøò ïîìåþóäò 8.456.651 åî- àåóäò þïîïàòæïí, åîà ùåäòùïæ- øò èòìò îïëæåíëþï 7.756.716 ãïõ- æï. ïéìïíòøíïâòï òìòú, îëè æéåì- æéåëþòà ìïáïîàâåäëøò ñâåäï- çå èìõâòäò ðäïìüòêóîò þïîïàå- þòì èùïîèëåþäåþò ïîòïí : Visa (Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum, Visa infinite), Master Card (MasterCard Maestro, MasterCard Standard, MasterCard Gold,MasterCardPlatinum.),Amer- icn Express (AMEX Personal, AMEX Gold, AMEX Platinum, AMEX Cen- turion). ìïòæïíïú ðäïìüòêóîò þï- îïàåþòì ìòèîïâäòà ðòîâåä ïæ- ãòäì òêïâåþì Visa, èòìò ùòäò 2018 ùäòìòïíâïîøò,èòèëáúåâïøòïîìå- þóä ìïêîåæòüëþïîïàåþòìèàäò- ïí èëúóäëþïøò 50%-òï, õëäë ìï- æåþåüë þïîïàåþøò 24%. þïíêëèïüåþò æï ðëìü-üåîèòíïäåþò ðäïìüòêóîòþïîïàåþòì ãïèë- ñåíåþòì ìîóäñëôòìïàâòì, ïóúò- äåþåäò ðòîëþïï, îëè áâåñïíïøò ïîìåþëþæåì îëãëîú þïíêëèïüå- þò, òìå ðëìü-üåîèòíïäåþò. åîëâ- íóäò þïíêòì 2018 ùäòì òïíâîòì èëíïúåèåþòà, ìïáïîàâåäëøò þïí- êëèïüåþòìîïëæåíëþï2274åîàå- óäò òñë, îïú ùòíï ùäòì ïíïäëãò- óî ðåîòëæàïí øåæïîåþòà 27-òà èåüòï. ãïçåàò„þïíêåþòæïôòíïíìåþò“ôòíïí- ìóîò üåáíëäëãòåþàïí æïêïâøòîåþòà, êëèåîúòóäþïíêåþìæïóêïâøòîæï.„àòþò- ìò“ þïíêòì ìïúïäë þòçíåìòì èïîàâòì æò- îåáüëîòì èëïæãòäòì, ÂÏÝÏ ÞÅÎÒÏØ-ÂÏÝÏ ÞÅÎÒÏØ-ÂÏÝÏ ÞÅÎÒÏØ-ÂÏÝÏ ÞÅÎÒÏØ-ÂÏÝÏ ÞÅÎÒÏØ- ÂÒÄÒÌÂÒÄÒÌÂÒÄÒÌÂÒÄÒÌÂÒÄÒÌ ãïíúõïæåþòà, ìïþïíêë þòçíåìòì èëèïâïäòúòôîóäòüåáíëäëãòåþòìãïí- âòàïîåþïøòï. øåìïþïèòìïæ, „àòþòìò“ ñâå- äïôåîìïêåàåþìòèòìàâòì,îëèèëèõèïîå- þåäìøåìàïâïçëìóôîëêëèôëîüóäòæï èòèçòæâåäòèëèìïõóîåþï. „àïíïèåæîëâå ùïîèïüåþóäò ôòíïí- ìóîòëîãïíòçïúòïùïîèëóæãåíåäòïúòô- îóäòüåáíëäëãòåþòìãïîåøå.èëèõèïîå- þåäì ìïþïíêë ìåîâòìòì èòìïéåþïæ ïéïî ïêèïñëôòäåþìèõëäëæîïèæåíòèåüîïæò- úòóäòïîõò-ôòäòïäò,ìïüåäåôëíëúåí- üîò, âåþãâåîæò ïí þïíêëèïüò. èòìàâòì ïóúòäåþåäòãïõæïþïíêàïíêëèóíòêïúòï æïìåîâòìåþòìèòéåþïïõïäòúòôîóäòïî- õåþòì ãïèëñåíåþòà - òíüåîíåü æï èëþï- òäþïíêòà,ìèì-òà,êòëìêüåîèòíïäòà,âåã- ãâåîæçå ÷ïüòà, „ôåòìþóêòà“ æï èåìòí- öåîþëüòàïúêò. „àòþòìò“þïíêøòãâöåîï,îëèìùëîåæ úòôîóäòüåáíëäëãòåþòìãïíâòàïîåþïøò ïîòììïþïíêëþòçíåìòìèëèïâïäòæï,ìùë- îåæïèòüëè,÷âåíòìüîïüåãòïï,îëèâòñëà îåãòëíøòìïóêåàåìëúòôîóäòôòíïíìó- îòòíìüòüóüò. ñâåäïçå ðëðóäïîóä àïíïèåæîëâå üåáíëäëãòåþìøëîòìæïâïìïõåäåþæòòí- üåîíåüæïèëþïòäþïíêì.ïèèëèìïõóîåþòà ñëâåäàâòóîïæ íïõåâïîò èòäòëíò ÷âåíò èëèõèïîåþåäò ìïîãåþäëþì. ïèïâæîëó- äïæüîïæòúòóäòìïþïíêëïîõåþì-þïíêë- èïüåþì, êòëìê üåîèòíïäåþì, ìèì ìåîâòìì -èòäòëíçåèåüòîåãóäïîóäòèëèõèïîå- þåäò¸ñïâì.ïõïäãïçîæïèëèõèïîåþäåþò êòèåüïæòíüåîåìæåþòïíóïõäåìòüåáíë- äëãòåþòà,îëãëîòúïïèåìòíöåîþëüò,îë- èåäòúõåäëâíóîòòíüåäåáüòìæïõèïîå- þòà, èëèõèïîåþäåþì ïæïèòïíòì ÷ïîåâòì ãïîåøåèåìòíöåîòìðäïüôëîèòàåìïóþ- îåþïæïìïþïíêëëðåîïúòåþìïúêòïõëîúò- åäåþì. „àòþòìòì“„àò-þëüì“100,000-çåèåüò èëèõèïîåþåäò ¸ñïâì. ïèïâæîëóäïæ ïî óíæï æïâòâòùñëà òìåàò ðëðóäïîóäò üåáíëäëãòåþò, îëãëîòúïï èïãïäòàïæ óêëíüïáüë÷òðóîòþïîïàåþòïíþòëèåü- îòóäò èëíïúåèåþòì ãïèëñåíåþï èëèõèï- îåþäòìòæåíüòôòêïúòòìïæïüîïíçïáúò- åþòìàâòì.ìïáïîàâåäëøòàòàáèòìñâåäï þïîïàò óêëíüïáüëï æï ÷âåíì áâåñïíïøò ãïæïõæåþòì æòæò íïùòäò óêëíüïáüëæ, ïíóþïîïàòìüåîèòíïäçåèòæåþòàõæåþï. ïèèõîòâèìëôäòëøòèëùòíïâåðëçòúòåþ- çåâïîàæïìïãïæïèõæåäëìòìüåèåþì,îë- ãëîåþòúïï „âòçï“ æï „èïìüåîáïîæò“, ìï- áïîàâåäëæïáïîàóäòþïíêåþòìõâïæïì- õâï êëíôåîåíúòïçå èïãïäòàïæ èë¸ñïâà óêëíüïáüë üåáíëäëãòåþòì ãïíâòàïîå- þòìæïðëðóäïîóäëþòìèõîòâ. îïúøååõåþïèëèõèïîåþåäàïþòëèåü- îòóäòèëíïúåèåþòìãïèëñåíåþïì,åìüåá- íëäëãòïèíòøâíåäëâíïæïòëäåþìêäòåí- üåþòìþïíêàïíêëèóíòêïúòïì.èïãïäòàïæ, èëþïòäþïíêøòøåìâäïóêâåîïèæåíòèåùå- äòïàòàòìïíïþåÿæòàïîòìøåìïûäåþåäò, õëäë ùåäì Iphone X-òì èëèõèïîåþäåþì èëþïòäþïíêøòòæåíüòôòêïúòïóêâåìïõòì ïèëúíëþòàøåóûäòïà.ìóäëîòëæåàâòì ùòí÷âåíììïüåäåôëíëúåíüîøòæïâíåî- ãåà õèòì þòëèåüîòïú, îëèäòì ìïøóïäå- þòà, êäòåíüòì òæåíüòôòêïúòï áëä úåí- üîøòæïïõäëåþòà10-15ùïèòìãïíèïâäë- þïøòõæåþï. „àòþòìò“þïíêòêâäïâïãîûåäåþìïõï- äò üåáíëäëãòåþòì æïíåîãâïì. èïãïäò- àïæìóäïõäïõïíæïòíåîãïìïèòïõïäòìåî- âòìò:èëþòäóîòìïôóäå,îëèäòàïúïíæ- îëòæìèïîüôëíòìèáëíåèëèõèïîåþäåþì NFCüåáíëäëãòòììïøóïäåþòàøåóûäò- ïà èïéïçòåþøò øåòûòíëí ðîëæóáüåþò æï ìåîâòìòôòçòêóîòþïîïàòìãïîåøå,èëþò- äóîòüåäåôëíòìèåøâåëþòà;èåëîåìåî- âòìò êò êäòåíüåþì ìïøóïäåþïì ïûäåâì, ðäïìüòêóîòþïîïàòàþïíêëèïüòæïíàïí- õïãïòüïíëí2-öåîóôîëìùîïôïæ,âòæîå ïáïèæåïõëîúòåäåþæíåí.ïõäïàïíõòìãï- èëìïüïíïæ þïíêëèïüøò þïîïàòì ÷ïæåþï ïéïîïîòììïÿòîëæïìïêèïîòìòïþïîïàòì èòæåþï óêëíüïáüë ùïèêòàõâåäàïí; êò- æåâ åîàò ïõïäò üåáíëäëãòï, îëèåäòú „àò-þëüøò“ìóäïõäïõïíæïâíåîãåà,ïîòì õèëâïíò þîûïíåþåþò. ïíó èëèõèïîåþåäì øåóûäòï„àòìàïí“ìïóþïîòïîïèåìòöåþòì üåäåôëíøòïêîåôòà,ïîïèåæõèòà.èïãï- äòàïæ,êäòåíüòèåìòíöåîøòæïïÿåîìèòê- îëôëíòì íòøïíì æï åüñâòì „àòì“ õèëâïí þîûïíåþïì-èïãïäòàïæ,“ãïæïóîòúõåàï- èóíïì10äïîò”.„àò“ïéòáâïèìáïîàóäåíï- çå íïàáâïè õèëâïí þîûïíåþïì æï øåïìîó- äåþìãïæïîòúõâïìóìïôîàõëåþòììîóäò æïúâòà. ÷âåíò èòæãëèï àïíïèåæîëâå üåáíë- äëãòåþòìæïíåîãâòìïìïîòìøåèæåãò:„àò- þòìò“þïíêòòíâåìüòúòïìïêåàåþìïîïèõë- äëæ üåáíëäëãòòì æïíåîãâïøò, ïîïèåæ ïîïíïêäåþòûïäòìõèåâïòõïîöåþïïèüåá- íëäëãòòìðëðóäïîòçïúòïøò,êäòåíüåþòì ìùïâäåþïøòæïèëüòâòîåþïøò.èïãïäòàïæ, 2017 ùäòì þëäëì ÷âåí ãïâïêåàåà èïìø- îëãëî âòàïîæåþï ôòíïíìóîò üåáíëäëãòåþò áïîàóä ìïôòíïíìë ìòâîúåøò üïþóîò ãïàïèïøåþï èëþïòäþïíêòì ðëðó- äïîòçïúòòì èòçíòà, îëèäòì ãïèïîöâå- þóäèï50,000äïîòèòòéëþïíêòìïãïí.ïìå- âå ïéìïíòøíïâòï, îëè ôòäòïäøò èòìóä ÷âåíì êäòåíüåþì âúæòäëþà âïìùïâäëà òíüåîíåü æï èëþïòäþïíêòì, ïìåâå ìõâï æòìüïíúòóîòèëèìïõóîåþòìóðòîïüåìë- þåþò.÷âåíãâöåîï,îëèïèæïìõâïàïíïèåæ- îëâå ðîëæóáüåþòì ãïèëñåíåþï èëèõèï- îåþåäì ãïóèïîüòâåþì ìïþïíêë èëèìïõó- îåþòìèòéåþïìæïþåâîæîëìæïóçëãïâì. - îïì ãâåüñâòà „àòþòìò“ þïí-- îïì ãâåüñâòà „àòþòìò“ þïí-- îïì ãâåüñâòà „àòþòìò“ þïí-- îïì ãâåüñâòà „àòþòìò“ þïí-- îïì ãâåüñâòà „àòþòìò“ þïí- êòì ìïþïîïàå ìòìüåèïçå, îïèæå-êòì ìïþïîïàå ìòìüåèïçå, îïèæå-êòì ìïþïîïàå ìòìüåèïçå, îïèæå-êòì ìïþïîïàå ìòìüåèïçå, îïèæå-êòì ìïþïîïàå ìòìüåèïçå, îïèæå- íïæ èòèçòæâåäòï òãò èëèõèïîåþ-íïæ èòèçòæâåäòï òãò èëèõèïîåþ-íïæ èòèçòæâåäòï òãò èëèõèïîåþ-íïæ èòèçòæâåäòï òãò èëèõèïîåþ-íïæ èòèçòæâåäòï òãò èëèõèïîåþ- äòìàâòì? îï óðòîïüåìëþï ïáâìäòìàâòì? îï óðòîïüåìëþï ïáâìäòìàâòì? îï óðòîïüåìëþï ïáâìäòìàâòì? îï óðòîïüåìëþï ïáâìäòìàâòì? îï óðòîïüåìëþï ïáâì „àòþòìò“ þïíêòì ðäïìüòêóî þïîï-„àòþòìò“ þïíêòì ðäïìüòêóî þïîï-„àòþòìò“ þïíêòì ðäïìüòêóî þïîï-„àòþòìò“ þïíêòì ðäïìüòêóî þïîï-„àòþòìò“ þïíêòì ðäïìüòêóî þïîï- àåþì?àåþì?àåþì?àåþì?àåþì? - „àòþòìò þïíêò“ èëèõèïîåþäåþì ðäïìüòêóîò þïîïàòà ïíãïîòøìùëîåþòì ñâåäïçå èëáíòä, ìùîïô æï óìïôîàõë ìåîâòìì ìàïâïçëþì, îëãëîú Visa ïìåâå Mastercarþïîïàåþòà.„àòþòìòþïíêòì“èõë- äëæåîàòðäïìüòêóîòþïîïàòìôäëþòà èëèõèïîåþåäìøåóûäòïèóäüòìïâïäóüë ïíãïîòøòàìïîãåþäëþïèìëôäòëìíåþòì- èòåîùåîüòäøò:þïíêëèïüåþøò,ñâåäïôò- çòêóîàóëíäïòíìïâïÿîëëþòåáüøò.ðäïì- üòêóîò þïîïàòì âïæï 4 ùåäòï, ïè ðåîòë- æòìãïíèïâäëþïøòêäòåíüìïîèëóùåâìèò- ìòãïíïõäåþï. ïíãïîòøòì ãïõìíï æï þïîïàòì èòéåþï ÷âåíìôòäòïäåþøòèõëäëæåîàòâòçòüòà, óèëêäåì æîëøòï øåìïûäåþåäò. òãòâå ìåîâòìòõåäèòìïùâæëèòïòíüåîíåü,èëþï- òäþïíêòàæïáëä-úåíüîòìèåøâåëþòà.ïè øåèàõâåâïøò êäòåíüì øåóûäòï òìïîãåþ- äëìþïîïàòìèòùëæåþòìóôïìëìïêóîòå- îëèëèìïõóîåþòà, àþòäòìòìèïìøüïþòà. óíæï ïéâíòøíëà ÷âåíò „ôåò-ìüòêå- îåþò“,îëèäåþòúãïèëòî÷åâïãïíìõâïâåþó- äòæòçïòíòìôïîàëïî÷åâïíòìøåìïûäåþ- äëþòà,îïúèëèõèïîåþåäìèòìòòíæòâòæó- ïäòçèòì ãïèëõïüâòì øåìïûäåþäëþïì ïû- äåâì æï èëèõèïîåþäòì å.ù. Lifestyle ðîë- æóáüìùïèëîèëïæãåíì. „àòþòìòþïíêò“èëèõèïîåþäåþìïìåâå ìàïâïçëþììïêîåæòüëþïîïàåþì, îëèåä- àïìîóäòãïíïõäåþï èëâïõæòíåàæï2017 ùåäì èëèõèïîåþåäì øåâàïâïçåà ïõïäò üòðòìþïîïàò„åîàãóäò“,îëèåäìïú áó- äåþòì æïãîëâåþòì óèïîüòâåìò ìòìüåèï ïáâì-åîàòáóäï=1äïîì.þïîïàòìïéåþò- ìïìèëèõèïîåþåäìâàïâïçëþàìïêîåæòüë äòèòüììïóêåàåìëðòîëþåþòà- þïîïàòì ïéåþòìæîëì0%,þïîïàòìïéåþòæïíðòî- âåäò3àâå,õëäëïèâïæòìïèëùóîâòìøåè- æãëè ïèëáèåææåþï ìüïíæïîüóäò 55 æéòïíòìïøåéïâïàëðåîòëæò.æéåòìïàâòì èëáèåæåþì ìõâï þïíêøò âïäæåþóäåþòì ãïæïôïîâòìïáúòï,îëèäòìôïîãäåþøòú þïîïàòì ïéåþï óôïìëï æï ðòîâåäò 6 àâå óðîëúåíüë. þïîïàòì ñâåäï èôäëþåäò ïîòì þïí- êòì äëòïäëþòì ðîëãîïèòì „åîàãóäòì“ ïâüëèïüóîòùåâîòæïðïîüíòëîêëèðïíò- åþàïíóíïéæëïíãïîòøìùëîåþòìæîëìïã- îëâåþì„åîàãóä“áóäåþì,îëèäòìæïõïî- öâïú øåìïûäåþåäòï èóæèòâïæ ãïíïõäå- þïæòæïèçïîæòðïîüíòëîåþòììòòæïííå- þòìèòåîøò (ïáúòåþòì æï øåàïâïçåþåþòì íïõâïøåìïûäåþåäòïwww.ertguli.ge). - àó ãïáâà ìüïüòìüòêï àáâåí- àó ãïáâà ìüïüòìüòêï àáâåí- àó ãïáâà ìüïüòìüòêï àáâåí- àó ãïáâà ìüïüòìüòêï àáâåí- àó ãïáâà ìüïüòìüòêï àáâåí èòåî ãïúåèóäò þïîïàåþòì ãïíïùò-èòåî ãïúåèóäò þïîïàåþòì ãïíïùò-èòåî ãïúåèóäò þïîïàåþòì ãïíïùò-èòåî ãïúåèóäò þïîïàåþòì ãïíïùò-èòåî ãïúåèóäò þïîïàåþòì ãïíïùò- äåþòì øåìïõåþ, ïìïêëþîòâ ÿîòäøò?äåþòì øåìïõåþ, ïìïêëþîòâ ÿîòäøò?äåþòì øåìïõåþ, ïìïêëþîòâ ÿîòäøò?äåþòì øåìïõåþ, ïìïêëþîòâ ÿîòäøò?äåþòì øåìïõåþ, ïìïêëþîòâ ÿîòäøò? -îïàáèïóíæï, èóæïèâïõëîúòåäåþà ÷âåíòðäïìüòêóîòþïîïàåþòìðëîüôåäòì ïíïäòçì.ìùëîåæïèòüëè, 2017ùåäìæïâ- íåîãåàïõïäãïçîæïìåãèåíüòìàâòì2ïõï- äòðîëæóáüò:¹1þïîïàò(èëìùïâäòì)æï ¹øåíòþïîïàò(ìüóæåíüåþòìàâòì). èíòø- âíåäëâíïæèòãâï÷íòïóôïìëìïþïíêëðîë- æóáüåþòìæïíåîãâòàèëìùïâäòìæïìüó- æåíüóîò ìåãèåíüòì ïàâòìåþï. ïìåâå âúæòäëþà 18 ùåäçå íïêäåþ ïõïäãïçî- æåþøòìïþïíêëðîëæóáüåþòàìïîãåþäë- þòìêóäüóîòì÷ïèëñïäòþåþïì.ïéíòøíóä ïìïêëþîòâ ìåãèåíüì èóæèòâïæ âàïâï- çëþàãïóèöëþåìåþóäðîëæóáüì,èïàà- âòììïòíüåîåìëïáúòåþìæïìõâïæïìõâïüò- ðòìùïèïõïäòìåþåäãïàïèïøåþåþòìïæïïá- üòâëþåþì. æéåòìïàâòì ñâåäï ìåãèåíüì âàïâïçëþàðîëæóáüåþòìèîïâïäôåîë- âïíïî÷åâïíì.àòþòìòþïíêòìþïîïàòìôäëþï øåóûäòïíåþòìèòåîðòîì,7ùäòìïìïêòæïí“ øïêë êïðïíïûåøïêë êïðïíïûåøïêë êïðïíïûåøïêë êïðïíïûåøïêë êïðïíïûå îïú øååõåþï ðëìü-üåîèòíï- äåþòìîïëæåíëþïì,òãòøåãâòûäòï æïâñëà ìïâïÿîë æï èëèìïõóîå- þòì ëþòåáüåþøò ïîìåþóä ðëìü- üåîèòíïäåþïæ æï þïíêòì ôòäòï- äåþì æï ìåîâòì úåíüîåþøò ïîìå- þóä ðëìü-üåîèòíïäåþïæ. åîëâíóäò þïíêòì ïèïâå èëíï- úåèåþòà, ìïâïÿîë æï èëèìïõóîå- þòì ëþòåáüåþøò ïîìåþóäò ðëìü- üåîèòíïäåþòì îïëæåíëþï 32 130 åîàåóäòï, îïú 2 996-òà èåüòï ùòíï ùäòì òïíâîòì èëíïúåèåþàïí øåæïîåþòà, õëäë þïíêòì ôòäòï- äåþìï æï ìåîâòì-úåíüîåþøò ïî- ìåþóäò ðëìü-üåîèòíïäåþòì îï- ëæåíëþï èúòîæåþï 174 åîàåó- äòà, æï ïèï ùäòì òïíâïîøò 1432 åîàåóäò õæåþï. ìïãïæïìïõïæëþïîïàåþòàãïí- õëîúòåäåþóäò ëðåîïúòåþò ìïáïîàâåäëì üåîòüëîòïçå ìïãïæïìïõïæëþïîïàåþòàãïíõëî- úòåäåþóäò ëðåîïúòåþòì îïëæå- íëþï ñëâåäùäòóîïæ òçîæåþï, îïú èåüñâåäåþì òèïçå, îëè áâå- ñïíï ïæâòäïæ òàâòìåþì àïíïèåæ- îëâå ôòíïíìóî üåáíëäëãòåþì. åîëâíóäò þïíêòì 2018 ùäòì òïíâîòì èëíïúåèåþòà, ìïáïîàâå- äëìüåîòüëîòïçåìïãïæïìïõïæë þïîïàåþòà ãïíõëîúòåäåþóäò ëðåîïúòåþòì èàäòïíò èëúóäë- þï òñë 16 525 473 îïú 20%-òà èåüòï ùòíï ùäòì òïíâîòì èëíïúå- èåþçå, ïîìåþóäò ëðåîïúòåþòì èëúóäëþòà, 2018 ùäòì òïíâïîøò èàäòïíïæ ãïæïòîòúõï 1 548 501 000 äïîò, îïú ùòíï ùäòì ïíïäë- ãòóîðåîòëæàïíøåæïîåþòà8,5%- òà èåüòï. îåçòæåíü æï ïîïîåçòæåíü þïíêåþòì þïîïàåþòà ãïíõëîúòå- äåþóäò ëðåîïúòåþò ìïòíüåîåìëïòìòú,îëèòçîæå- þï îåçòæåíü þïíêåþòì èòåî åèò- üòîåþóäòìïãïæïìïõïæëþïîïàå- þòà ãïíõëîúòåäåþóäò ëðåîïúò- åþòú, 2017 ùäòì òïíâïîøò èïà èò- åî ìïãïæïìïõïæë þïîïàåþòà ãïí- õëîúòåäåþóäò ëðåîïúòåþòì îï- ëæåíëþï 13.178.182 òñë, õëäë åîàùåäòùïæøòòãòãïòçïîæï 21%- òà æï ãïõæï 15 946 174. ïîìåþó- äòæïí ãïèëèæòíïîå, îï àáèï óí- æï, òçîæåþï þîóíâïøò ïîìåþóäò ôóäòì èëúóäëþïú, 2017 ùäòì òïíâîòì èëíïúåèåþòà îåçòæåíü þïíêåþòì èòåî ãïíõëîúòåäåþó- äò ëðåîïúòåþòà 1.275 èäîæ äï- îòãïæïòîòúõï,2018ùäòìïèïâåðå- îòëæøò êò åì èëíïúåèò ãïòçïîæï 11%-òà æï ãïõæï 1.416 èäîæ äï- îò. îïú øååõåþï ïîïîåçòæåíü þïíêåþì, 2018 ùåäòì òïíâïîøò èïà èòåî ãïíõëîúòåäåþóäò ëðåîï- úòåþòì îïëæåíëþïè 579 299 øåïæ- ãòíï, õëäë 2017 ùäòì òïíâïîøò, ïè èï÷âåíåþåäàïí øåæïîåþòà òñë 14 495-òà íïêäåþò. (564 734), ìï- åîàë öïèøò, èòóõåæïâïæ òèòìï, îëè ïîïîåçòæåíüèï þïíêåþèï ëðåîïúòåþòì îïëæåíëþï ãïçïî- æåì, èïà èòåî ãïæïîòúõóäò àïí- õåþòì îïëæåíëþï èúòîæåþï, êåî- ûëæ,îëúï2017ùäòìòïíâïîøòèïà èòåî ãïæïîòúõóäò àïíõåþò òñë 152 896 000äïîò, 1 ùåäòùïæøò åì èï÷âåíåþåäò èúòîæåþï 20 733 000 äïîòà æï õæåþï 132 163 000 äï- îò. òíüåîíåüòà ãïíõëîúòåäåþóäò ëðåîïúòåþò øåòûäåþï òàáâïì, îëè ìïáïî- àâåäëøòòíüåîíåüòà ãïíõëîúò- åäåþóäò ôòíïíìóîò ëðåîïúòåþò ñëâåäàâòóîïæ òçîæåþï. åîëâ- íóäò þïíêòì 2018 ùäòì òïíâîòì èëíïúåèåþòà, òíüåîíåüòà ãïí- õëîúòåäæï 2.097.537 ëðåîïúòï, îïú ùòíï ùäòì òïíâîòì èï÷âåíå- þåäàïí øåæïîåþòà, 40 ðîëúåí- üòà èåüòï. àóèúï, èòóõåæïâïæ ïèòìï, èúòîæåþï ãïæïîòúõóäò àïíõåþòì îïëæåíëþï, àó ïíïäë- ãòóîðåîòëæåþìãïíâòõòäïâà,òí- üåîíåüòà ãïæïîòúõóäò àïíõå- þòì îïëæåíëþï øåèúòîæï 38,5%- òà æï ìóä 75.215.000 äïîò øåïæ- ãòíï. ïîìåþóäòæïí ãïèëèæòíïîå, øåãâòûäòï âòâïîïóæëà, îëè èúòîæåþïúïäêåóäòãïæïîòúõâå- þòì ìïøóïäë èï÷âåíåþåäò. QuickCash -òì ðäïüôëîèï 2017 ùäòì ìåáüåèþåîøò êëè- ðïíòïQuickCash-ìïæïèòêîëìïôò- íïíìëëîãïíòçïúòï“þòïòöò”-ìøë- îòì ãïôëîèæï àïíïèøîëèäëþòì õåäøåêîóäåþï, îëèåäòú òàâï- äòìùòíåþì òíëâïúòóîò ðäïü- ôëîèòì ìïøóïäåþòà èúòîå æï ìï- øóïäë ìïùïîèëåþòì ëíäïòí êîå- æòüóíïîòïíëþòì ãïçîæïì, îïú õåäì øåóùñëþì èúòîå æï ìïøóï- äë þòçíåìòì ãïíâòàïîåþïì æï ìùîïô æïêîåæòüåþïì. QuickCash-òì òíëâïúòóîò ðäïüôëîèòà,þòïòöòòóîòæòóä ðòîåþì ìàïâïçëþì èïàò þòçíåìòì êîåæòüóíïîòïíëþòìøåôïìåþïì10 ùóàøò ñëâåäãâïîò ìïþóàåþòì øåãîëâåþòìï æï óçîóíâåäñëôòì ãïîåøå. QuickCash-òìðäïüôëîèïæï- ôóûíåþóäòï õåäëâíóîò òíüå- äåáüòì (AI) ïäãëîòàèçå, îëèå- äòúòñåíåþì 50-çå èåü ðïîïèåüîì æï ìÿòîæåþï èõëäëæ 10 ùóàò þòçíåìòì øåìïôïìåþäïæ. ïéìïíò- íòøíïâòï, îëè ðîëúåìò èòèæòíï- îåëþì èàäòïíïæ ëíäïòí. ïõïäò àïíïèøîëèäëþòì ôïî- ãäåþøò, èúòîå æï ìïøóïäë þòç- íåìì øåóûäòï ìïèóøïë êïðòüïäòì øåâìåþòì èòçíòà ìåìõòì ïéåþï, ïèòìïàâòì êò ìïÿòîëï ðòîïæëþòì èëùèëþï, êëèðïíòòì ìïòæåíüòôò- êïúòë êëæò, æï øåôïìåþòì ãïâäï ëíäïòí ÷âåíò ðäïüôëîèòì ìïøó- ïäåþòà “þò ïò öòì” âåþãâåîæçå. QuickCash-òìï æï „þò ïò öòì“ àï- íïèøîëèäëþòà, òóîòæòóä ðò- îåþì óíòêïäóîò øåìïûäåþäëþï åûäåâïà ãïíïâòàïîëí ìïêóàïîò þòçíåìò ëôòìòæïí ãïóìâäåäïæ ìùîïôïæ æï èïîüòâïæ.
  4. 4. 4 www.BFM.ge #523 marti îåêäïèï

×