Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

B&F #574

131,686 views

Published on

გაზეთი ”ბანკები და ფინანსები” #574

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

B&F #574

  1. 1. www.bfm.ge gamodis 1994 wlidan, #574 16 ianvari, 2019 weli. gamodis orSabaTs da xuTSabaTs. fasi: 1 lari þòçíåìò åêëíëèòêï ìïçëãïæëåþï 2 008311 2418512 008311 2418512 008311 2418512 008311 2418512 008311 241851 ìïæïçéâåâë ìåáüëîò ãïæïóÿîåäò ãïèëùâåâåþòì ùòíïøåï - ìïâïäæåþóäë æïçéâåâòì êïíëíò ðïîäïèåíüøò „ãïòÿåæï“ ìïáïîàâåäëøò ìïæïçéâåâë ìåáüëîò èóæèòâïæ åîà–åîà ñâåäïçå ðåîìðåáüòóä èòèïîàóäåþïæìïáïîàâåäëøò ìïæïçéâåâë ìåáüëîò èóæèòâïæ åîà–åîà ñâåäïçå ðåîìðåáüòóä èòèïîàóäåþïæìïáïîàâåäëøò ìïæïçéâåâë ìåáüëîò èóæèòâïæ åîà–åîà ñâåäïçå ðåîìðåáüòóä èòèïîàóäåþïæìïáïîàâåäëøò ìïæïçéâåâë ìåáüëîò èóæèòâïæ åîà–åîà ñâåäïçå ðåîìðåáüòóä èòèïîàóäåþïæìïáïîàâåäëøò ìïæïçéâåâë ìåáüëîò èóæèòâïæ åîà–åîà ñâåäïçå ðåîìðåáüòóä èòèïîàóäåþïæ òàâäåþï. áïîàâåäò àó óúõëåäò åáìðåîüåþò õøòîïæ èòóàòàåþåí òèïçå, îëè ìïæïçéâåâë ìåáüëîìòàâäåþï. áïîàâåäò àó óúõëåäò åáìðåîüåþò õøòîïæ èòóàòàåþåí òèïçå, îëè ìïæïçéâåâë ìåáüëîìòàâäåþï. áïîàâåäò àó óúõëåäò åáìðåîüåþò õøòîïæ èòóàòàåþåí òèïçå, îëè ìïæïçéâåâë ìåáüëîìòàâäåþï. áïîàâåäò àó óúõëåäò åáìðåîüåþò õøòîïæ èòóàòàåþåí òèïçå, îëè ìïæïçéâåâë ìåáüëîìòàâäåþï. áïîàâåäò àó óúõëåäò åáìðåîüåþò õøòîïæ èòóàòàåþåí òèïçå, îëè ìïæïçéâåâë ìåáüëîì ãïíâòàïîåþòì ìïêèïëæ æòæò îåìóîìò ãïï÷íòï, àóèúï ôïáüòï, îëè æéåèæå åì þòçíåìò ìïêèïëæ íåäòãïíâòàïîåþòì ìïêèïëæ æòæò îåìóîìò ãïï÷íòï, àóèúï ôïáüòï, îëè æéåèæå åì þòçíåìò ìïêèïëæ íåäòãïíâòàïîåþòì ìïêèïëæ æòæò îåìóîìò ãïï÷íòï, àóèúï ôïáüòï, îëè æéåèæå åì þòçíåìò ìïêèïëæ íåäòãïíâòàïîåþòì ìïêèïëæ æòæò îåìóîìò ãïï÷íòï, àóèúï ôïáüòï, îëè æéåèæå åì þòçíåìò ìïêèïëæ íåäòãïíâòàïîåþòì ìïêèïëæ æòæò îåìóîìò ãïï÷íòï, àóèúï ôïáüòï, îëè æéåèæå åì þòçíåìò ìïêèïëæ íåäò üåèðòà âòàïîæåþï. ïîìåþóä îåïäëþïì ãïíïðòîëþåþì òìòú, îëè, åîàò èõîòâ ìïáïîàâåäëìüåèðòà âòàïîæåþï. ïîìåþóä îåïäëþïì ãïíïðòîëþåþì òìòú, îëè, åîàò èõîòâ ìïáïîàâåäëìüåèðòà âòàïîæåþï. ïîìåþóä îåïäëþïì ãïíïðòîëþåþì òìòú, îëè, åîàò èõîòâ ìïáïîàâåäëìüåèðòà âòàïîæåþï. ïîìåþóä îåïäëþïì ãïíïðòîëþåþì òìòú, îëè, åîàò èõîòâ ìïáïîàâåäëìüåèðòà âòàïîæåþï. ïîìåþóä îåïäëþïì ãïíïðòîëþåþì òìòú, îëè, åîàò èõîòâ ìïáïîàâåäëì èëìïõäåëþïì ìïêèïëæ æïþïäò ìïæïçéâåâë êóäüóîï ãïï÷íòï, õëäë èåëîå èõîòâ, áâåñïíïøòèëìïõäåëþïì ìïêèïëæ æïþïäò ìïæïçéâåâë êóäüóîï ãïï÷íòï, õëäë èåëîå èõîòâ, áâåñïíïøòèëìïõäåëþïì ìïêèïëæ æïþïäò ìïæïçéâåâë êóäüóîï ãïï÷íòï, õëäë èåëîå èõîòâ, áâåñïíïøòèëìïõäåëþïì ìïêèïëæ æïþïäò ìïæïçéâåâë êóäüóîï ãïï÷íòï, õëäë èåëîå èõîòâ, áâåñïíïøòèëìïõäåëþïì ìïêèïëæ æïþïäò ìïæïçéâåâë êóäüóîï ãïï÷íòï, õëäë èåëîå èõîòâ, áâåñïíïøò ôïáüëþîòâïæ ïî ïîìåþëþì ìïâïäæåþóäë æïçéâåâåþò.ôïáüëþîòâïæ ïî ïîìåþëþì ìïâïäæåþóäë æïçéâåâåþò.ôïáüëþîòâïæ ïî ïîìåþëþì ìïâïäæåþóäë æïçéâåâåþò.ôïáüëþîòâïæ ïî ïîìåþëþì ìïâïäæåþóäë æïçéâåâåþò.ôïáüëþîòâïæ ïî ïîìåþëþì ìïâïäæåþóäë æïçéâåâåþò. ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7 2019 ùåäò áïîàóäò2019 ùåäò áïîàóäò2019 ùåäò áïîàóäò2019 ùåäò áïîàóäò2019 ùåäò áïîàóäò éâòíòìàâòìéâòíòìàâòìéâòíòìàâòìéâòíòìàâòìéâòíòìàâòì îåêëîæóäòîåêëîæóäòîåêëîæóäòîåêëîæóäòîåêëîæóäò ïéèë÷íæïïéèë÷íæïïéèë÷íæïïéèë÷íæïïéèë÷íæï ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6 òèðëîüòîåþóäòòèðëîüòîåþóäòòèðëîüòîåþóäòòèðëîüòîåþóäòòèðëîüòîåþóäò õëîþäòì þïçîòìõëîþäòì þïçîòìõëîþäòì þïçîòìõëîþäòì þïçîòìõëîþäòì þïçîòì æòâåîìòôòúòîåþïæòâåîìòôòúòîåþïæòâåîìòôòúòîåþïæòâåîìòôòúòîåþïæòâåîìòôòúòîåþï ìóä óôîë îåïäóîòìóä óôîë îåïäóîòìóä óôîë îåïäóîòìóä óôîë îåïäóîòìóä óôîë îåïäóîò õæåþïõæåþïõæåþïõæåþïõæåþï ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6 ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7 èòâòùñåþóäò ðîëåáüòì ïõïäò ìòúëúõäå - èàïâîëþïè ìïñëâåäàïë òíüåîíåüòçïúòï èåëîåæ æïïïíëíìï ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5 „áïîàóäò èõïîå„áïîàóäò èõïîå„áïîàóäò èõïîå„áïîàóäò èõïîå„áïîàóäò èõïîå óíæï ãïèëúëúõäæåìóíæï ãïèëúëúõäæåìóíæï ãïèëúëúõäæåìóíæï ãïèëúëúõäæåìóíæï ãïèëúëúõäæåì æï ãïâòæåì ðòîæïðòîæï ãïâòæåì ðòîæïðòîæï ãïâòæåì ðòîæïðòîæï ãïâòæåì ðòîæïðòîæï ãïâòæåì ðòîæïðòî êëíüïáüçåêëíüïáüçåêëíüïáüçåêëíüïáüçåêëíüïáüçå ìëõóèàïí“ìëõóèàïí“ìëõóèàïí“ìëõóèàïí“ìëõóèàïí“ îóìóäòîóìóäòîóìóäòîóìóäòîóìóäò ïâòïìïíáúòåþòìïâòïìïíáúòåþòìïâòïìïíáúòåþòìïâòïìïíáúòåþòìïâòïìïíáúòåþòì èòóõåæïâïæ,èòóõåæïâïæ,èòóõåæïâïæ,èòóõåæïâïæ,èòóõåæïâïæ, ìïáïîàâåäëììïáïîàâåäëììïáïîàâåäëììïáïîàâåäëììïáïîàâåäëì ïåîëðëîüåþòæïíïåîëðëîüåþòæïíïåîëðëîüåþòæïíïåîëðëîüåþòæïíïåîëðëîüåþòæïí ìï¸ïåîë èòèëìâäïìï¸ïåîë èòèëìâäïìï¸ïåîë èòèëìâäïìï¸ïåîë èòèëìâäïìï¸ïåîë èòèëìâäï òçîæåþïòçîæåþïòçîæåþïòçîæåþïòçîæåþï æåâåäëðåîåþò òìåâ ÷òâòïí – èòàåþò æï îåïäëþï ìïèøåíåþäë ìåáüëîçå ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5 ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3 ãâ. 8ãâ. 8ãâ. 8ãâ. 8ãâ. 8 îï øåçéóæâåþòîï øåçéóæâåþòîï øåçéóæâåþòîï øåçéóæâåþòîï øåçéóæâåþò øåòûäåþï æïùåìæåìøåòûäåþï æïùåìæåìøåòûäåþï æïùåìæåìøåòûäåþï æïùåìæåìøåòûäåþï æïùåìæåì ïâüëèëþòäåþòìïâüëèëþòäåþòìïâüëèëþòäåþòìïâüëèëþòäåþòìïâüëèëþòäåþòì ôäëþïçåôäëþïçåôäëþïçåôäëþïçåôäëþïçå
  2. 2. 2 www.BFM.ge #574 ianvari 16.1.2019 èàïâïîò saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia: mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori: - andria gvidiani, redaqtori giorgi kapanaZe,- andria gvidiani, redaqtori giorgi kapanaZe,- andria gvidiani, redaqtori giorgi kapanaZe,- andria gvidiani, redaqtori giorgi kapanaZe,- andria gvidiani, redaqtori giorgi kapanaZe, SoTa gulbani, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe, giorgi k. kapanaZe.giorgi k. kapanaZe.giorgi k. kapanaZe.giorgi k. kapanaZe.giorgi k. kapanaZe. ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri: giorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZe gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi” kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa: levan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvili tiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiT portalbf@gmail.com gggggazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia Semdegi saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi: bfm.ge, Commersant.ge, BPI.ge, cbw.ge, bpn.ge tel: 571 87 17 81tel: 571 87 17 81tel: 571 87 17 81tel: 571 87 17 81tel: 571 87 17 81 ibeWdeba “asaval-dasavalis” stambaSi.ibeWdeba “asaval-dasavalis” stambaSi.ibeWdeba “asaval-dasavalis” stambaSi.ibeWdeba “asaval-dasavalis” stambaSi.ibeWdeba “asaval-dasavalis” stambaSi. mis.:mis.:mis.:mis.:mis.: aglaZis 39. tel.: 234 39 99aglaZis 39. tel.: 234 39 99aglaZis 39. tel.: 234 39 99aglaZis 39. tel.: 234 39 99aglaZis 39. tel.: 234 39 99 íïâàëþòìïæïãïçòììïõåäèùòôëìïïãåí- üëèéòïìïåîàïøëîòìëüåíæåîòãïèëïúõï- æï íïâàëþòìï æï ãïçòì îåìóîìåþòà ìïî- ãåþäëþòìãåíåîïäóîòäòúåíçòòìèëìïðë- âåþäïæ èåëîå æï èåìïèå ìïäòúåíçòë þäëêçå. ñâåäïôåîòèåìèòì,èïãîïèêëîóôúòïêï- üåãëîòóäïæ èòóéåþåäòï æï àïâì ïî æï- âóõîòà ïîïâòì, - ïèòì øåìïõåþ àþòäòìòì èåîèïêïõïêïäïûåèèóíòúòðïäòüåüòìèàïâ- îëþòì ìõæëèïçå ãïíïúõïæï. êïäïûåè èëïæ- ãòäååþì æï ìïáïäïáë ìïèìïõóîåþòì õåäè- ûéâïíåäåþì èòèïîàï, îëè êëîóôúòòì ùò- íïïéèæåã þîûëäïøò èïáìòèïäóîò ñó- îïæéåþï ãïèëò÷òíëí. “èòíæï èòâèïîàë èëïæãòäååþì, ãïâïô- îàõòäë ìïáïäïáë ìïèìïõóîåþòì õåäèûé- âïíåäåþò, ãïèãåþäåþò, îëè àáâåíò èòèïî- àóäåþåþòàèïáìòèïäóîòñóîïæéåþïãïèë- ò÷òíåà êëîóôúòòì ðîåâåíúòïçå. îïòèå ïî ãïèëãåðïîëà! òúòà ÷åèò èòæãëèï æï æïèë- êòæåþóäåþï, îëè ïîïâòì ïîïôåîò åðïüòå- þï.ñâåäïôåîòèåìèòì,èïãîïèêëîóôúòïêï- üåãëîòóäïæ èòóéåþåäòï æï àïâì ïî æï- âóõîòà ïè ñâåäïôåîì. àó âòíèåì æïõèï- îåþï ìÿòîæåþï ñâåäïíïòîïæ ãâåîæøò æï- âóæãåþòà æï ïîïâòì æïâüëâåþà èïîüë. „èòíæï èòâèïîàë èëïæãòäååþì, ãïâïôîàõòäë ìïáïäïáë ìïèìïõóîåþòì õåäèûéâïíåäåþò, ãïèãåþäåþò - èïáìòèïäóîò ñóîïæéåþï ãïèëò÷òíåà êëîóôúòòì ðîåâåíúòïçå, îïòèå ïî ãïèëãåðïîëà!“ èïãîïè âòìïú åáíåþï îïòèå ãïæïúæëèï, âòá- íåþòà ûïäòïí ðîòíúòðóäåþò. òñë èïãïäò- àåþò, àó îëãëîò æïèëêòæåþóäåþï òñë ÷âåíò èõîòæïí. ÷åèò àõëâíï æï èëàõëâíï òáíåþï èïáìòèïäóîò ñóîïæéåþï ïè èòèïî- àóäåþòà, îëè ñâåäïíïòîò ðîëþäåèï ïâò- úòäëà àïâòæïí”,- ãïíïúõïæï êïäïûåè. øïâò çéâòì ìïáïîàâåäëì ïêâïüëîòïøò íïâàëþòìï æï ãïçòì ìïûòåþë üåíæåîò ãïèëúõïææï 2019 ùäòì æåêåèþåîøò áâåñïíïøò øåèëìóäò ôóäïæò ãçïâíòäåþòì èëúóäëþïè 172.3 èäí æëäïîò øåïæãòíï ìïáïîàâåäëì åîëâíóäò þïíêòì èëíïúå- èåþòà, 2019 ùäòì æåêåèþåîøò áâåñïíïøò øå- èëìóäò ôóäïæò ãçïâíòäåþòì èëúóäëþïè 172.3èäíïøøæëäïîò(500.5èäíäïîò)øåïæ- ãòíï, îïú 14.2%-òà (21.4 èäí ïøø æëäïîòà) èåüòï 2018 ùäòì æåêåèþåîòì ïíïäëãòóî èï÷- âåíåþåäçå.„óúõëåàòæïíìïáïîàâåäëøòôó- äïæòãçïâíòäåþòì95%òè19óèìõâòäåìðïî- üíòëîáâåñïíïçåèëæòì,ìïòæïíïúïìåàòãçïâ- íòäåþòì èëúóäëþïè æåêåèþåîøò 1 èäí ïøø æëäïîìãïæïïÿïîþï.òèïâå19áâåñïíïçåãïìó- äò ùäòì æåêåèþåîøò èàåäò ôóäïæò ãçïâíò- äåþòì94.8%èëæòëæï,”-ïéíòøíóäòïìåþ-òìèò- åî ãïâîúåäåþóä òíôëîèïúòïøò. ïèïìàïí, 2019 ùäòì æåêåèþåîøò ìïáïî- àâåäëæïí ìïçéâïîãïîåà 25.5 èäí ïøø æë- äïîò(74.1èäíäïîò)ãïæïòãçïâíï,îïú2018 ùäòìæåêåèþåîòì(21.7èäíïøøæëäïîò)ïíï- äëãòóî èï÷âåíåþåäàïí øåæïîåþòà 17.7%- òà èåüòï. ìïáïîàâåäëì àïâæïúâòì ûïäåþòì áïîàóäò ãïóñòíïâò ìïáëíäòì õëîúòà èëèïîïãåþï æïòùñë ìïóþïîòï øïâò çéâòì øåäôçå íïâàëþò- ìï æï ãïçòì ûåþíï-ûòåþïçå, ìïæïú ïè æîëò- ìïàâòì ïîúåîàò êëèðïíòï ïî èóøïëþì. ìïïãåíüëìúíëþòà,ãïíïúõïæåþòìèòéå- þòì þëäë âïæïï 20 ïðîòäò. ãïíïúõïæåþòú 20 ïðîòäì, 18:00 ìïïàçå ãïòõìíåþï. æéåì ìïáïîàâåäëì àïâæïúâòì èòíòìü- îèï ãëîòì ìïèõåæîë þïçïçå öïîòìêïúåþ- àïí åîàïæ òìïæòäï. òîïêäò éïîòþïøâòäò èëïæãòäåìàïí öóïíøåî þóîÿóäïûåìàïí, àïâæïúâòì ûïäåþòì ùïîèëèïæãåíäåþàïí æï ìïáïîàâåäëì ôåîèåîàï ïìëúòïúòòì àïâèöæëèïîåìàïí íòíë çïèþïõòûåìàïí åî- àïæ ðòîïæïæ ãïåúíë öïîòìêïúåþòì êâåþòì ïõïä îïúòëíì æï áïîàóäò ãïóñòíïâò ìï- áëíäòì õëîúòà èëèçïæåþóäò êåîûò æïï- ãåèëâíï. 2020 ùäòì òïíâîòæïí àïâæïúâòì ûïäå- þòáïîàóäò,íåæäò(ãïóñòíïâò)õëîúòàèï- îïãæåþï.àïâæïúâòìèòíòìüîòìèòåîæïùñå- þóäò ïõïäò ðëäòüòêòì ôïîãäåþøò ãïíìï- êóàîåþóäò ñóîïæéåþï ìïèõåæîëåþòì êâåþòàò èëèìïõóîåþòì ìüïíæïîüåþçå ãï- èïõâòäæï. ïõïäò ìüïíæïîüåþòà, áïîàóäò öïîòóèïéäåìòõïîòìõòìðîëæóáúòòà,èïà øëîòìóèïéäåìòõïîòìõòìãïóñòíïâòìïáëí- äòì õëîúòà èïîïãæåþï. ìïèòíòìüîëì èòåî òãòâå ðòîëþåþò òáíåþï èëàõëâíòäò ïõïä êëíìëäòæòîåþóä üåíæåîøòú. êâåþòàò ðòîëþåþòì ãïóèöëþåìåþòì êóàõòà, òîïêäò éïîòþïøâòäòì ãïæïùñâå- üòäåþòà, àïâæïúâòì ìïèòíòìüîëøò èíòøâ- íåäëâïíò ìòïõäååþò ãïíõëîúòåäæï. 2019 ùäòì 1 íëåèþîòæïí êâåþòà îïúò- ëíøò õëîúòì íëîèï øåòúâïäï. ïìåâå, èòíòì- üîòì æïâïäåþòà, øåòúâïäï êâåþòì îïúòë- íò æï èàåäò ðòîïæò øåèïæãåíäëþï ìðåúòï- äóîòëðåîïúòåþòìûïäåþòìïàâòìãïíìïçé- âîóä êâåþïçå ãïæïâòæï, îïú êâåþòì èëúó- äëþòì çîæïìï æï èîïâïäôåîëâíåþïì ãó- äòìõèëþì.êâåþòàòèëèìïõóîåþòììüïíæïî- üåþòì èíòøâíåäëâíïæ ãïóèöëþåìåþïìàïí åîàïæ, ãïíìïêóàîåþòà ãïèêïúîæï üåíæå- îòà ãïàâïäòìùòíåþóäò ðòîëþåþòì øåìîó- äåþòì êëíüîëäò. ïõïäòìëúòïäóîòðëäòüòêòìôïîãäåþ- øò èòèæòíïîåëþì àïâæïúâòì ûïäåþòì òíô- îïìüîóáüóîòì ãïíïõäåþïú, èïà øëîòì ñâåäï ìïìïæòäëìï æï ìïêâåþò ëþòåáüòì óèïéäåì ìüïíæïîüåþàïí øåìïþïèòìëþïøò èëñâïíï, îïú óèïéäåì æëíåçå ïòñâïíì ìïè- õåæîëàï êâåþòàò èëèìïõóîåþòì ðòîëþåþì. àþòäòìòì èëìïõäåëþïì ìïìùîïôë ìïèåæòúòíë æïõèïîåþòì 80 ïõïäò ïâüëèëþòäò èëåèìïõóîåþï àþòäòìòì èëìïõäåëþïì æéåòæïí ìïìù- îïôë ìïèåæòúòíë æïõèïîåþòì 80 ïõïäò ïâ- üëèëþòäò èëåèìïõóîåþï, – ïèòì øåìïõåþ æåæïáïäïáòìèåîèïàïâòìóôäåþòìèëåæïí- çå, àþòäòìòì ìïìùîïôë ìïèåæòúòíë æïõèï- îåþòì ïâüëèïíáïíåþòì ãïæïúåèòì úåîåèë- íòïçå ãïíïúõïæï. êïäïûòìàáèòà,öïíæïúâòìèòèïîàóäå- þïåîà-åîàòèíòøâíåäëâïíòðîòëîòüåüòï. èòìòâå àáèòà, àþòäòìòì ìïìùîïôë ìïèåæò- úòíëèëèìïõóîåþòìúåíüîòèåîòòìæïáâåè- æåþïîåþòæïí ãïæïæòì öïíæïúâòì ìïèòíòì- üîëì æïáâåèæåþïîåþïøò, îïú ìùëîò íïþò- öòï. „÷âåí ïî â÷åîæåþòà ùäåþòì ãïíèïâäë- þïøò ãïíõëîúòåäåþóä èíòøâíåäëâïí îå- ôëîèåþçå. ÷âåíàâòì åîà-åîàò èàïâïîò èòèïîàóäåþïï, îëè öïíæïúâï õåäèòìïùâ- æëèò òñëì íåþòìèòåîò ïæïèòïíòìàâòì ñâå- äïíïòîò ðîëþäåèåþì ãïîåøå. òúòà, îëè àþòäòìòì ìïìùîïôë ìïèåæòúòíë èëèìïõó- îåþòì úåíüîò åáâåèæåþïîåþëæï æåæïáï- äïáòì èåîòïì, àóèúï æéåòæïí åì èòèïîàó- äåþï öïíæïúâòì ìïèòíòìüîëì ãïæïåúåèï“, -ïéíòøíï êïäïûåè. êïäïûåè öïíæïúâòì èòíòìüîì åêïüåîò- íå üòêïîïûåì îåôëîèåþòì ãïíõëîúòåäå- þïøò ùïîèïüåþåþò óìóîâï. ìïáìüïüòì èëíïúåèåþòà, 2019 ùäòì æåêåèþåîøò ìïïîìåþë èòíòèóèò øåèúòîæï æï 194.8 äïîò øåïæãòíï ìïáìüïüòì èëíïúåèåþòà, 2019 ùäòì æå- êåèþåîøò ìïïîìåþë èòíòèóèèï 194.8 äïîò øåïæãòíï.ìüïüòìüòêòìåîëâíóäòìïèìïõó- îòì èëíïúåèåþòà, æåêåèþåîøò øîëèòìóíï- îòïíò ïìïêòì èïèïêïúòì ìïïîìåþë èòíòèóèò 194.8 äïîì øåïæãåíæï. ìïøóïäë ëöïõòì ìï- ïîìåþë èòíòèóèò êò 326.8 äïîì. úïäêåóäò öãóôåþòì èòõåæâòà ìïïîìåþë èòíòèóèò æåêåèþåîøò ïìåàòï: åîàìóäòïíò ëöïõòìàâòì – 172.5 äïîò; ëîìóäòïíò ëöï- õòìàâòì – 276.1 äïîò; ìïèìóäòïíò ëöïõòìà- âòì – 310.6 äïîò; ëàõìóäòïíò ëöïõòìàâòì – 345.1 äïîò; õóàìóäòïíò ëöïõòìàâòì – 388.2äïîò;åáâììóäòïíòæïèåüò–459äïîò. ïíïíëâåþòì ñëôòä ìïìïõäåøò üóîòìüóäò êëèðäåáìòì èëìïùñëþïæ 4 èäí äïîçå èåüò æïòõïîöåþï ðîëåáüò „50 áëíåþï øåíò ìïìüóèîëìà- âòì“ôïîãäåþøò,âïîúòõåøò,ïíïíëâåþòìñë- ôòä ìïìïõäåøò üóîòìüóäò êëèðäåáìò èëåùñëþï. ðîëåáüòìàâòì 4 èäí äïîçå èå- üò òíâåìüòúòï ãïíõëîúòåäæåþï æï ïõïäò ìïèóøïë ïæãòäåþò øåòáèíåþï. üóîòìüóä úåíüîøò ìïìüóèîëìàïí åîàïæ ãïíàïâìåþóäò òáíåþï ïäêë¸ëäó- îòìïìèåäåþòììïãïèëôåíëìòâîúåæïìðëî- üóäò èëåæïíò. þòçíåìòì èõïîæïìïÿåîïæ øðì „òíâåìü öãóôì“ åêëíëèòêòì ìïèòíòìü- îëì ìïõåäèùòôë áëíåþòì åîëâíóäò ìïï- ãåíüëìãïí þïéæïæòì îïòëíòì ìëôåä âïî- úòõåøò ïîìåþóäò 73 500 êâ.è. èòùòì íïêâå- àò æï èïìçå ãïíàïâìåþóäò øåíëþï-íïãåþë- þåþò åäåáüîëíóä ïóáúòëíçå ãïæïåúï. èìëôäòëøò „õåäëâíóî õëîúçå“ èëàõëâíï òçîæåþï - 2030 ùäòìàâòì ðîëæóáüòì èëúóäëþï 100 èäîæ æëäïîì èòïéùåâì èìëôäòë þïçïîçå „õåäëâíóî õëîú- çå“ èëàõëâíï ìóä óôîë òçîæåþï. êåî- ûëæ, îëãëîú êëèðïíòï CFRA ðîëãíëçò- îåþì,2030ùäòìàâòìðîëæóáüòìèëúóäë- þï 100 èäîæ æëäïîì èòïéùåâì, åì èïøòí, îëæåìïú 2018 ùåäì ïéíòøíóäò èï÷âåíåþå- äò 19 èäîæ æëäïîì øåïæãåíæï. èïàòâå òíôëîèïúòòà, õëîúòì øåèúâ- äåä ðîëæóáüçå (þëìüíåóäòìãïí æïèçï- æåþóäò ðîëæóáüåþò) èëàõëâíïè 2019 ùäòì ëáüëèþåîøò 2,4 èäîæ æëäïîò øåïæ- ãòíï. ïèòì óðòîâåäåì èòçåçïæ êò, èëìïõ- äåëþòì úõëâîåþòì öïíìïé ùåìçå ãïæïìâ- äï ìïõåäæåþï. ïèïìàïí, õëîúòì øåèúâäåäò ðîëæóá- üåþò ìóä óôîë èëèîïâäæï ìïþïâøâë êåî- ûåþøò.èïãïäòàïæ,àñìëíFëëæìèëèõèïîåþ- äåþì ìàïâïçëþì þëìüíåóäòì êëüäåüåþì, îëèåäòúëáüëèþîòæïíïøø-ì7ïàïìïèæåèï- éïçòïøòãïòñòæåþï.õëîúòìøåèúâäåäòðîë- æóáüåþòì èùïîèëåþåä êòæåâ åîà êëèðïíò- ïøò Beyond Meat ïéíòøíïâåí, îëè èïà ðîë- æóáüì õëîúàïí èïáìòèïäóîïæ èòïõäëâå- þóäò ãåèë-àâòìåþåþò ïáâì æï ïèïìàïí, òì åêëäëãòóîïæ ìóôàï æï öïíìïéòï. ïéìïíòøíïâòï, îëè çëãòåîàèï ìùîïôò êâåþòì ëþòåáüèï õëîúòì øåèúâäåäò ðîë- æóáüåþòà ìïêóàïîò êåîûåþòì æïèçïæåþïú êò æïòùñë. èïãïäòàïæ, àñìëí Fëëæì óêâå àïíïèøîëèäëþì òìåàò æòæò êâåþòì ëþòåá- üåþàïí, îëãëîúïï: KFC, Tim Hortons, Sub- way da Dunking Brands. èàïâîëþï ïíïêäòòì ðîëåáüòì õåäïõïäò ìïüåíæåîë ùòíïæïæåþòì èëìïèçïæåþåä ðîëúåæóîåþì òùñåþì ìïáïîàâåäëì îåãòëíóäò ãïíâòàïîå- þòìï æï òíôîïìüîóáüóîòì ìïèòíòìüîë „ïíïêäòòì ãïíâòàïîåþòì êëíìëîúòóèàïí“ ìïòíâåìüòúòë õåäøåêîóäåþòì øåùñâåüòì ìïêòàõçå ãïíúõïæåþïì ïâîúåäåþì. ìïèòíòìüîëìòíôëîèïúòòà,ìïáïîàâåäëì èàïâîëþïìï æï „ïíïêäòòì ãïíâòàïîåþòì êëí- ìëîúòóèì“ øëîòì ïîìåþóäò ìïõåäøåêîóäå- þëóîàòåîàëþïøåùñâåüòäòïñâåäïíïòîòìï- èïîàäåþîòâò ìïôóûâäòìï æï íëîèåþòì æïú- âòà. ïáåæïí ãïèëèæòíïîå, ìïèòíòìüîëøò ãïí- èïîüïâåí, îëè íåþòìèòåîò ãïíúõïæåþï èàïâ- îëþïìïæïêëíìëîúòóèìøëîòìïèïâåõåäøåê- îóäåþòì ôïîãäåþøò óîàòåîàëþòì ãïãîûå- äåþòìøåìïûäåþäëþïçå,ïîòìèúæïîòæïåèìï- õóîåþï èõëäëæ ðëäòüòêóî ìðåêóäïúòåþì. „ìïèùóõïîëï, îëè ãîûåäæåþï ïíïêäòòì ðëîüòìðîëåáüòìðëäòüòêóîòèòçíåþòìïà- âòì ãïèëñåíåþï æï ìïçëãïæëåþòì øåãíåþó- äïæ øåúæëèïøò øåñâïíòì èúæåäëþï. ìïáïî- àâåäëì èàïâîëþòì 2020 ùäòì 9 òïíâîòì ãï- æïùñâåüòäåþï õåäøåêîóäåþòì øåùñâåüòì øåìïõåþ, ùåîòäëþòàò øåüñëþòíåþòà, òèïâå æéåì ÷ïþïîæï ïíïêäòòì ãïíâòàïîåþòì êëí- ìëîúòóèìæïõåäøåêîóäåþïëôòúòïäóîïæ øåùñæï. ìïòíâåìüòúòë õåäøåêîóäåþï íïèæ- âòäïæ òàâïäòìùòíåþì 60 æéòïí ùòíï ìïïî- þòüîïýë âïæïì, èïãîïè åì âïæï óíæï ãïèëò- ñåíëì òè èõïîåè, îëèåäòú ãåãèïâì ìïïîþòü- îïýë æïâòì ùïèëùñåþïì æï èõëäëæ ùòíï ìï- ïîþòüîïýë ðîëúåæóîåþçå èëäïðïîïêåþïì ìïïîþòüîïýë æïâòì àïâòæïí ïúòäåþòì èòç- íòà. èõïîåàï øëîòì 60 æéòïí ðåîòëæøò ãï- ìïèïîàòèëäïðïîïêåþåþòïîãóäòìõèëþìèë- äïðïîïêåþåþì ìïòíâåìüòúòë õåäøåêîóäå- þòìîïòèåôëîèòàïéæãåíòìæïêëíìëîúòó- èòìèòåîïíïêäòòìðëîüòìðîëåáüçåèóøïë- þòì ãïãîûåäåþòì øåìïûäåþäëþïì. õåäøåê- îóäåþï øåùñâåüòäòï ñâåäï æïæãåíòäò ìï- èïîàäåþîòâò íëîèòì æïúâòà æï èòìò ïéæ- ãåíï øåóûäåþåäòï. ïèæåíïæ, ìïáïîàâåäëì èàïâîëþïìï æï ïíïêäòòì ãïíâòàïîåþòì êëí- ìëîúòóèìøëîòìïîìåþóäòìïõåäøåêîóäå- þë óîàòåîàëþï øåùñâåüòäòï ñâåäïíïòîò ìïèïîàäåþîòâò ìïôóûâäòìï æï íëîèåþòì æïúâòà. øåìïþïèòìïæ, íåþòìèòåîò ãïíúõïæå- þïèàïâîëþïìïæïêëíìëîúòóèìøëîòìïèïâå õåäøåêîóäåþòì ôïîãäåþøò óîàòåîàëþòì ãïãîûåäåþòì øåìïûäåþäëþïçå, ïîòì èúæï- îò æï åèìïõóîåþï èõëäëæ ðëäòüòêóî ìðå- êóäïúòåþì“ ,- íïàáâïèòï ãïíúõïæåþïøò. îïú øååõåþï ïíïêäòòì ðëîüòì ðîëåá- üòì ðåîìðåáüòâïì, ãïíúõïæåþïøò ïéíòøíó- äòï, îëè ìïáïîàâåäëì èàïâîëþï êòæåâ åîàõåä ïæïìüóîåþì éîèïùñäëâïíò íïâ- ìïæãóîòì èøåíåþäëþòì èíòøâíåäëþïì æï òùñåþì ðîëåáüòì õåäïõïäò ìïüåíæåîë ùò- íïæïæåþòì èëìïèçïæåþåä ðîëúåæóîåþì.
  3. 3. 3www.BFM.geianvari 574# 16.1.2019 èàïâïîò îïèæåíïæ ãïìïêâòîòú ïî óíæï òñëì, 21 ìïóêóíòì ìïáïî- àâåäëøò òíüåîíåüò öåî êòæåâ õåäèòóùâæëèåäò ôóôóíåþòì ìïãïíòï. áâåñíòì îåãòëíåþòì æòæ íïùòäøò ëðüòêóî–þëÿ- êëâïíò áìåäò æéåèæå ïî ïîìå- þëþì æï èëìïõäåëþï âåî ïõåî- õåþìòíüåîíåüòàìïîãåþäëþïì. èïøòí îëæåìïú èìëôäòë úòôîóäò üåáíëäëãòåþòì ãïí- âòàïîåþòì ãçïì ïæãïì, ÷âåíàïí òíüåîíåüçå õåäèòìïùâæëèëþï ãïæïóÿîåä ðîëþäåèïæ òáúï. àó êò êëèóíòêïúòåþòì èïîåãó- äòîåþåäò êëèòìòòì âåþãâåîæ- çå ãïèëáâåñíåþóä îóêïì ÷ïâõå- æïâà, æïâòíïõïâà, îëè 2019 ùäòì íëåèþîòì èæãëèïîåëþòà, òíüåîíåüòà ìîóäïæ æïôïîó- äò èõëäëæ àþòäòìò æï ïÿïîòì îåãòëíòï. ïò, îïú øååõåþï êïõåàì, òá òíüåîíåüòì æïôïîâòì ìòèêâîò- âå 47%–ì øåïæãåíì, 51%–òàïï æïôïîóäò øòæï áïîàäò, áâå- èë áïîàäòì æïôïîâòì ìòèêâîò- âå 72%–ì øåïæãåíì, 63%–òàïï æïôïîóäò òèåîåàò, 57%–òà ìïèúõå–öïâïõåàò, 55%–òà èúõåàï–èàòïíåàò, 32% ðîë- úåíüòà ãóîòï, 40%–òà ìïèåã- îåäë çåèë–ìâïíåàò, ïò îï- ÿï–äå÷õóèòìï æï áâåèë ìâïíå- àòì æïôïîâï êò èõëäëæ 14%– ì øåïæãåíì. ïìåâå, êëèóíòêïúò- åþòì åîëâíóäò êëèòìòòì èëíï- úåèåþòà, ëðüòêóî þëÿöëâïíò, êëèðòóüåîòì ìðåúòïäóîò 4G ïæïðüåîòà, å.ù. Dial up-òì, ìï- üåäòüóîò òíüåîíåüòì, xDSL- òì, CDMA-ìï æï ìõâï üòðòì òí- üåîíåüòì ïþëíåíüåþòì îïëæå- íëþïï 901,759 øåïæãåíì. ïè øåè- àõâåâïøò åîà ïþëíåíüò, ûòîò- àïæïæ, åîà øòíïèåóîíåëþïì (åîà ëöïõì) ïéíòøíïâì. îëãëîú âõåæïâà, òíüåîíå- üòì æïôïîâï ìïáïîàâåäëì îå- ãòëíåþøò ûòîòàïæïæ 60%–ì áâåèëàïï, îïú íïèæâòäïæ êï- üïìüîëôóäò èï÷âåíåþåäòï. ïè ìòüóïúòòæïí ãïèëìïâïäò êò ìïñëâåäàïë òíüåîíåüòçïúòòì ðîëåáüò òñë, îëèåäìïú ðòîï- æïæ þòûòíï òâïíòøâòäì óíæï ãï- íåõëîúòåäåþòíï æï îïøòú 100–150 èòäòëíò óíæï æïõïî- öóäòñë. øåæåãïæ, 2020 ùäòì- àâòì èëìïõäåëþòì 90%-ì óíæï ¸áëíæåì èòíòèóè 15 MB-òïí òí- üåîíåüàïí ùâæëèï, õëäë 10 îåãòëíòì 500-èæå ìëôåäò òí- üåîíåü êïþåäòà óíæï æïáìå- äòäòñë. ðîëåáüòì æïùñåþòì øåìïõåþ 2016 ùåäì ãïúõïææï æï ìïèóøïëåþòì æïùñåþòì øåìïõå- þïú æïïíëíìæï, àóèúï èïì øåè- æåã 3 ùåäòùïæçå èåüò ãïâòæï æï ïîïíïòîò êëíêîåüóäò øå- æåãòú øåìïõåþ ðîëåáüòì ãïíèï- õëîúòåäåþåä êëèðïíòïì OPEN NET–ì ïî ãïíóúõïæåþòï. ìïèò ùäòì ãïíèïâäëþïøò êëèðïíòï èòèæòíïîå ìïèóøïëå- þòì øåìïõåþ ïîïíïòî òíôëîèï- úòïì ïî ïáâåñíåþæï. ïí êò, îë- ãëî ãïèëïáâåñíåþæï, îëæåìïú ïîïôåîò ïî êåàæåþëæï. óúíë- þòï îïè ãïèëòùâòï òìåàò èíòøâ- íåäëâïíò ðîëåáüòì ãï÷åîåþï, îëèäòàïú èàïâîëþï àïâì èóæèòâïæ òùëíåþæï. ïîú òìïï úíëþòäò àïâïæ òâïíòøâòäèï ãïæïòôòáîï èòìò ãïíõëîúòå- äåþï, àó èòì èòåî ðòîâåä åüïð- çå ãïèëñëôòäò àïíõåþò ãïòô- äïíãï æï ïèòüëè æîëåþòà æï- ïðïóçï ðîëåáüò. àóèúï, îïú èòâòùñåþóäò ðîëåáüòì ïõïäò ìòúëúõäå - èàïâîëþïè ìïñëâåäàïë òíüåîíåüòçïúòï èåëîåæ æïïïíëíìï ïî óíæï òñëì ïèòì èòçåçò ôïá- üò åîàòï, ìïáïîàâåäëì èëìïõ- äåëþòì óæòæåìò íïùòäò êâäïâ òíüåîíåüòì ãïîåøåï æïî÷åíò- äò æï þïçïîì êâäïâ èõëäëæ ëîò êëèðïíòï ,,êïâêïìóì ëíäï- òíò” æï ”ìòäáíåüò” ïêëíüîë- äåþåí. ïîïæï, ìïñëâåäàïë òíüåî- íåüòçïúòï åîà–åîàò ñâåäï- çå èïìøüïþóîò æï òèåæòìèëè- úåèò ðîëåáüòï, îëèåäèïú òí- üåîíåüçå ùâæëèòì ìïøóïäåþï óíæï èòìúåì èëìïõäåëþòì óæò- æåì íïùòäì, ãïîæï ïèòìï, þï- çïîçå ïõïäò èëàïèïøååþòì ãï- èë÷åíòì øïíìò óíæï ãïï÷òíëì, îïú óçîóíâåäñëôì êëíêó- îåíúòïì æï, øåìïþïèòìïæ, ôïìå- þòì øåèúòîåþïì òíüåîíåüþï- çïîçå. ðîëåáüèï æïïíëíìåþòìàï- íïâå ìïçëãïæëåþïøò óæòæåìò èëùëíåþï æïòèìïõóîï. èïì òùë- íåþæíåí îëãëîú îåãòëíåþøò èëéâïùå þòçíåìèåíåþò, ïìåâå ìôåîëì ìðåúòïäòìüåþò æï ïæ- ãòäëþîòâò èëìïõäåëþï, âòíï- òæïí ÷íæåþëæï ìïøóïäåþï, îëè ôïáüëþîòâïæ èàåäò ìïáïîà- âåäë æïôïîóäòñë òíüåîíå- üòà,îïú õåäìøåóùñëþæïáâåñ- íòì ãïíâòàïîåþïì æï èëìïõäå- ëþïì ãïèëòñâïíæï èõëäëæ ìï- üåäåâòçòë òíôëîèïúòòì âïêó- èòæïí. èåëîåæ æïïíëíìåþóäò ðîëåáüò èïøòí, îëæåìïú 2020 ùåäì ìïñëâåäàïë òíüåîíåüòçïúòòì ðîëåáüò óíæï æïìîóäåþóäò- ñë èòì øåìïõåþ îïèæåíòèå æéòì ùòí àïâòæïí æïïíëíìæï æï ìï- áïîàâåäëì òíüåîíåüòçïúòòì ðîëåáüòì ôïîãäåþøò, ôïîàë- çëäëâïíò áìåäåþòì ãïíâòàï- îåþòì 2020-2025 ùäåþòì ìüîï- üåãòïú èàïâîëþòì ìõæëèïçå æïèüêòúæï. ìïáïîàâåäëì åêëíëèòêòìï æï èæãîïæò ãïíâòàïîåþòì èò- íòìüîòì òíôëîèïúòòà, èìëô- äòë þïíêò ìïáïîàâåäëøò òí- üåîíåüòçïúòòì ðîëåáüòà æï- òíüåîåìæï æï èçïæïï „ëóôåí íåüòì“ ðîëãîïèïú æïïôòíïí- ìëì. íïàòï àóîíïâïì àáèòà, æï- ãåãèòäòï èïîåãóäòîåþåä êë- èòìòïìàïí åîàïæ ðîëåáüòì èàäòïíò æòçïòíòì øåìñòæâï, îïæãïí æòçïòíò ãïíìïçéâîïâì ìùëîåæ þòóöåüì æï ïáåæïí ãï- èëèæòíïîå, ãïíòìïçéâîåþï ùñï- îëåþòú. ”ñâåäïôåîòãïêåàæåþïòèòì- àâòì, îëè ðîëåáüò îïú øåòû- äåþï èïäå ãïíõëîúòåäæåì. ãï- æïâùñâòüåà, îëè ðîëåáüò ãïí- õëîúòåäæåþï åüïðëþîòâïæ òèòìàâòì, îëè óêâå èëèïâïä ùåäì øåâûäëà áìåäòì èøåíåþ- äëþòì æïùñåþï, õëäë èòìò àïí- èòèæåâîëþï, îåãòëíåþò, øåèæå- ãò âïæåþò ãïíòìïçéâîåþï èàïâ- îëþïìàïí øåàïíõèåþòà. ðîëåá- üòì êëëîæòíïúòïì åêëíëèòêòì ìïèòíòìüîë ãïíïõëîúòåäåþì“, – ãïíïúõïæï åêëíëèòêòì èò- íòìüîèï. èòìâå òíôëîèïúòòà, óøóïäëæ áìåäòì èøåíåþäëþïì ãïíïõëîúòåäåþì îåãòëíóäò ãïíâòàïîåþòìï æï òíôîïìü- îóáüóîòì ìïèòíòìüîëì ìòìüå- èïøò øåèïâïäò èóíòúòðïäóîò ãïíâòàïîåþòì ôëíæò. æïæãåíòäåþòì èòõåæâòà, ðîëåáüòì èòçíåþò ïèãâïîòï - “ðîëãîïèòì èòçïíòï, ìïáïîà- âåäëì èàïâîëþòì èòåî ìïüå- äåêëèóíòêïúòë ìôåîëøò àï- âòìóôïäò ìïèåùïîèåë ìïáèòï- íëþòì, êëíêóîåíúòòì ãïíâòàï- îåþòìï æï êåîûë òíâåìüòúòå- þòì ãïíõëîúòåäåþòì õåä- øåùñëþï, îòìàâòìïú ðîëãîï- èòì ôïîãäåþøò óçîóíâåäñë- ôòäò òáíåþï ìïáïîàâåäëì èàåä üåîòüëîòïçå: ï) åîàò- ïíò íåòüîïäóîò ëðüòêóî- þëÿêëâïíò áìåäòì øåáèíï; þ) ìï- èòçíå ãåëãîïôòóä ïîåïäøò ôïîàëçëäëâïíò ìïþòàóèë èëèìïõóîåþåþòì ãïíâòàïîåþï; ã) øåáèíòäò áìåäòì ëî íåþòì- èòåî æïøâåþòì ùåîüòäì øëîòì êïâøòîò. 2. ïè èóõäòì ðòîâåäò ðóíá- üòà ãïíìïçéâîóäò èòçíåþòì èòìïéùåâïæ ãïíõëîúòåäæåþï: ï) ôïîàëçëäëâïíò òíôîïìü- îóáüóîòìï æï èëíïúåèàï ãï- æïúåèòì áìåäåþòì ðîëåáüòîå- þï, èøåíåþäëþï, ìïÿòîëåþòì øåèàõâåâïøò, ïîìåþóäò ôïî- àëçëäëâïíò èïãòìüîïäóîò òíôîïìüîóáüóîòì ëðüòêóîò ûïîéâåþòì ìïîãåþäëþïøò ãï- úåèï; þ) ëðåîïüëîåþòì èôäë- þåäëþïøò ïîìåþóä òè æïøâåþòì ùåîüòäåþøò æïåîàåþï, îëèäå- þòú êëèòìòòì èëíïúåèåþòà óùñ- âåüò ëðüòêóî-þëÿêëâïíò øååî- àåþòà æïêïâøòîåþóäòï ëðåîï- üëîåþòì ëðüòêóî-þëÿêëâïí èïãòìüîïäåþàïí æï ïáâì ðîëã- îïèòì ãïíõëîúòåäåþòìàâòì ìï- ÿòîë îïëæåíëþòì ëðüòêóîò ûïîéâåþò; ã) æïøâåþòì ùåîüò- äåþòì æïãåãèïîåþï/èëùñëþï æï íåþòìèòåîò ëðåîïüëîòìïà- âòì àïâòìóôïäò, øåóçéóæïâò æï ïîïæòìêîòèòíïúòóäò ðòîë- þåþòà àåàîò çëíòì ìïèòçíå ãå- ëãîïôòóä ïîåïäøò ãïæïúå- èòì áìåäòì éòï æïøâåþòì èëè- ìïõóîåþòì èòùëæåþï, îïàï ëðå- îïüëîåþèï ãïíïâòàïîëí àïâò- ïíàò ôïîàëçëäëâïíò òíôîïì- üîóáüóîï æï ìïêóàïîò áìå- äåþòì ìïøóïäåþòà þëäë èëè- õèïîåþäåþì èòìúåí ôïîàëçë- äëâïí òíüåîíåüèëèìïõóîå- þåþàïí ùâæëèòì øåìïûäåþäëþï. 3. ðîëãîïèòì ôïîãäåþøò èëùñëþòäò ãïæïúåèòì áìåäòì éòï æïøâåþòì èëèìïõóîåþï óí- æï óçîóíâåäñëôæåì øòíïèå- óîíåëþòì øåèàõâåâïøò – ïîï- íïêäåþ 100 èþ/ùè-òì, õëäë ïæ- èòíòìüîïúòóäò ëîãïíëìï æï ìïùïîèëì øåèàõâåâïøò – ïîï- íïêäåþ 1 ãþ/ùè-òìï æï ìõâï ôïî- àëçëäëâïí èëèìïõóîåþåþàïí ùâæëèòì øåìïûäåþäëþïì, òá ìï- æïú, ïè æîëèæå ïèãâïîò èëè- ìïõóîåþòì èòéåþòì øåìïûäåþ- äëþï ïî ñëôòäï õåäèòìïùâ- æëèò ïí ïîìåþóäò èëèìïõóîå- þòì õïîòìõò ìïÿòîëåþì ãïóè- öëþåìåþïì òè æïìïõäåþóä ðóí- áüåþøò, ìïæïú òãò þëäë èëèõ- èïîåþåäì æïþïäò õïîòìõòà ïí øåçéóæóäïæ èòåùëæåþï. 4. ðîëãîïèòà ãïàâïäòìùò- íåþóäò ôïîàëçëäëâïíò òíô- îïìüîóáüóîï ïøåíæåþï èõë- äëæ ìïèòçíå ãåëãîïôòóä ïîåïäåþøò æï èëúåèóäò ïîåï- äåþòæïí ëðåîïüëîåþòì ìï- êóàîåþïøò ïîìåþóä òè æïøâå- þòì ùåîüòäåþïèæå, îëèäåþòú ïî÷åóäò òáíåþï óèëêäåìò æï ëðüòèïäóîò èïíûòäòì, áìåäòì üëðëäëãòòì, îåäòåôòìï æï ïóúòäåþåäò üåáíòêóîò øåìïû- äåþäëþåþòì (ìïÿòîë îïëæå- íëþòì àïâòìóôïäò ëðüòêóîò ûïîéâ(åþ)òì ïîìåþëþï, èïàò üåáíòêóîò ðïîïèåüîåþòìï æï èëèìïõóîåþòì õïîòìõòì ÷ïàâ- äòà) ãïàâïäòìùòíåþòà. åîàò- ïíò íåòüîïäóîò ëðüòêóî- þëÿêëâïíò áìåäòì øåáèíòì èòç- íòà èëíïúåèàï ãïæïúåèòì áìå- äò èëåùñëþï îëãëîú ìïèòçíå ãåëãîïôòóä ïîåïäøò, òìå ìïîãåþäëþïøò ãïúåèóä ëðüò- êóî-þëÿêëâïí áìåäçå. 5. ðîëãîïèòì èòçíåþòæïí ãïèëèæòíïîå, ëóôåí íåüòì èò- åî óçîóíâåäñëôòäò òáíåþï, ìóä èúòîå, øåèæåãò éòï æïø- âåþòì èëèìïõóîåþåþò: ï) ðîëã- îïèòì ôïîãäåþøò ïøåíåþóä ëð- üòêóî-þëÿêëâïí êïþåäøò ûïîéâ(åþ)òì ìïîãåþäëþïøò ãï- úåèï; þ) ïè ðîëãîïèòì ôïîã- äåþøò èëùñëþòäò áìåäòì ëî íåþòìèòåî æïøâåþòì ùåîüòäì øëîòì (åîà-åîàò ùåîüòäò ïóúòäåþäïæ óíæï òñëì àåàî çëíïøò) èëíïúåèàï ãïæïúåèòì ïîõ(åþ)òì ìïîãåþäëþïøò ãïúå- èï; ã) ðîëãîïèòì ôïîãäåþøò æïãåãèòä ëðüòêóî-þëÿêëâïí òíôîïìüîóáüóîïçå, àóêò òãò ãïæòì àåàîò çëíòì òìåà æïìïõ- äåþóä ðóíáü(åþ)øò, ìïæïú èë- ìïõäåëþï íïêäåþòï 200-çå, èïã- îïè ïîïíïêäåþòï 100-òìï, óç- îóíâåäñëôòäò óíæï òáíåì æïøâåþòì ùåîüòäåþøò ëðüòêó- îò ûïîéâ(åþ)òì ìïîãåþäëþïøò ãïúåèï.” ïèöåîïæ âòí æïïôòíïíìåþì ðîëåáüì - òâïíòøâòäò, èìëôäòë þïíêò àó ìïõåäèùòôë þòóöåüò öåîöåîëþòà óúíëþòï âòí òáíåþï àïâòæïí æïïíëíìåþóäò ðîëåáüòì æïèôòíïíìåþåäò. ïîú òìïï úíëþòäò àó îï æïö- æåþï ðîëåáüòì ãïíïõäåþóäò âïîòïíüò. èõëäëæ òìïï úíëþò- äò, îëè, òèðäåèåíüïúòòì íï- ùòäøò åêëíëèòêòì ìïèòíòìüîëì èìëôäòë þïíêò æïåõèïîåþï, ïìåâå, îëãëîú ìïèòíòìüîëøò ïúõïæåþåí èïàò èõîòæïí ôòíïí- ìóîò æïõèïîåþòì òíüåîåìòú ïîìåþëþì. àóèúï, ìîóäïæ âò- ìò èõîòæïí èëõæåþï æïôòíïíìå- þï æï îïüëè ÷ïèëøëîæï ïè óè- íòøâíåäëâïíåì ðîëåáüì ôëíæò ”áïîàó” öåîöåîëþòà óúíë- þòï. ïîú òìïï úíëþòäò, àó âòí ÷ïóæãåþï ïéíòøíóäò ðîëåáüòì ãïíõëîúòåäåþïì ìïàïâåøò æï àóêò êâäïâ ”ëôåí íåüòì” èåø- âåëþòà óíæï èëõæåì ìïñëâåä- àïë òíüåîíåüòçïúòòì ðîëåá- üòì øåìîóäåþï, âòí òáíåþï èòìò õåäèûéâïíåäò. ”ëóôåí íåüò” ïèýïèïæ èõëäëæ ìïõåäòï, îë- èåäìïú þëäë ùäåþøò ïîú õåäèûéâïíåäò ¸ñïâì æï ïîú òá æïìïáèåþóäò ïæïèòïíåþòì øåìï- õåþïï îïòèå úíëþòäò. æïïõäë- åþòà2018 ùäïèæå,,ëóôåííåüì” íòíë áóþòíòûå õåäèûéâïíåäëþ- æï, àóèúï çóìüïæ îëæòì èëõ- æï èòìò ãïàïâòìóôäåþï ïîïï úíëþòäò. ”ëóôåí íåüòì” âåþ- ãâåîæçåú èõëäëæ èùòîò òí- ôëîèïúòï æåâì ìïáèòïíëþòì øå- ìïõåþ, õëäë èòìò õåäèûéâïíå- äòìï æï èèïîàâåäò ãóíæòì øå- ìïõåþ òíôëîèïúòï ãïèáîïäòï. ïìåï àó òìå, èàïâïîòï èåë- îåæ æïïíëíìåþóäò ðîëåáüò ïèöåîïæ èïòíú ãïíõëîúòåä- æåì æï áèåæòàò íïþòöåþòì ãï- æïæãèïú æîëóäïæ æïòùñëì, îïàï èëõåîõæåì æï ìïáïîàâå- äëì èëìïõäåëþòì óæòæåì íï- ùòäì òíüåîíåüçå ùâæëèòì ìï- øóïäåþï èòåúåì. ãòëîãò êïðïíïûåãòëîãò êïðïíïûåãòëîãò êïðïíïûåãòëîãò êïðïíïûåãòëîãò êïðïíïûå
  4. 4. 4 www.BFM.ge #574 ianvari 16.1.2019
  5. 5. 5www.BFM.geianvari 574# 16.1.2019 sic! „áïîàóäò èõïîå óíæï ãïèëúëúõäæåì æï ãïâòæåì ðòîæïðòî êëíüïáüçå ìëõóèàïí“ „æéåâïíæåä „áïîàóä ëúíåþïì“ óíïîò ïî øåìùåâì ïôõïçóîò æï ëìóîò êëíôäòáüåþòì ãïæïùñâåüòì“„æéåâïíæåä „áïîàóä ëúíåþïì“ óíïîò ïî øåìùåâì ïôõïçóîò æï ëìóîò êëíôäòáüåþòì ãïæïùñâåüòì“„æéåâïíæåä „áïîàóä ëúíåþïì“ óíïîò ïî øåìùåâì ïôõïçóîò æï ëìóîò êëíôäòáüåþòì ãïæïùñâåüòì“„æéåâïíæåä „áïîàóä ëúíåþïì“ óíïîò ïî øåìùåâì ïôõïçóîò æï ëìóîò êëíôäòáüåþòì ãïæïùñâåüòì“„æéåâïíæåä „áïîàóä ëúíåþïì“ óíïîò ïî øåìùåâì ïôõïçóîò æï ëìóîò êëíôäòáüåþòì ãïæïùñâåüòì“ ìïáïîàâåäëìëêóðòîåþóäîåãòëíòïôõïçå- àò ìïðîëüåìüë ïáúòåþèï èëòúâï. îåãòëíøò ïîå- óäëþïï. èòèæòíïîåëþì þîûëäï øòæï ãïâäåíåþòì ãïæïíïùòäåþòìàâòì. ïîåóäëþåþòì ôëíçå, ïôõï- çåàòì æåôïáüë ðîåçòæåíüèï, îïóä õïöòèþïè àïíïèæåþëþï æïüëâï. ëêóðòîåþóä ïôõïçåàøò å.ù. ìïðîåçòæåíüë ïî÷åâíåþò 22 èïîüì ãïòèïî- àåþï. îïãïâäåíïåáíåþïïôõïçåàøòèòèæòíïîåèëâ- äåíåþì áïîàóä-ïôõïçóî óîàòåîàëþåþòì ÿîòäøò, âòí ïîòïí òì ûïäåþò, âòíú æåôïáüë õå- äòìóôäåþïøò èëìâäòìàâòì òþîûâòì æï îï óíæï ãïïêåàëì áïîàóäèï èõïîåè êëíôäòáüòì æååì- êïäòîåþòìàâòì, àåèïçå „þïíêåþò æï ôòíïíìåþì“ êëíôäòáüëäëãò, øåîòãåþòìï æï ìïèëáïäïáë àïíïìùëîëþòì ìïêòàõåþøò ñëôòäò ìïõåäèùòôë èòíòìüîò, ðïïüï çïáïîåòøâòäòðïïüï çïáïîåòøâòäòðïïüï çïáïîåòøâòäòðïïüï çïáïîåòøâòäòðïïüï çïáïîåòøâòäò åìïóþîï. - ïôõïçåàøò èòèæòíïîå èëâäåíåþò, îï- ïôõïçåàøò èòèæòíïîå èëâäåíåþò, îï- ïôõïçåàøò èòèæòíïîå èëâäåíåþò, îï- ïôõïçåàøò èòèæòíïîå èëâäåíåþò, îï- ïôõïçåàøò èòèæòíïîå èëâäåíåþò, îï ãïâäåíïì èëïõæåíì áïîàóä-ïôõïçóîãïâäåíïì èëïõæåíì áïîàóä-ïôõïçóîãïâäåíïì èëïõæåíì áïîàóä-ïôõïçóîãïâäåíïì èëïõæåíì áïîàóä-ïôõïçóîãïâäåíïì èëïõæåíì áïîàóä-ïôõïçóî óîàòåîàëþåþçå, âãóäòìõèëþ êëíôäòá-óîàòåîàëþåþçå, âãóäòìõèëþ êëíôäòá-óîàòåîàëþåþçå, âãóäòìõèëþ êëíôäòá-óîàòåîàëþåþçå, âãóäòìõèëþ êëíôäòá-óîàòåîàëþåþçå, âãóäòìõèëþ êëíôäòá- üòì æååìêïäïúòòì êóàõòà?üòì æååìêïäïúòòì êóàõòà?üòì æååìêïäïúòòì êóàõòà?üòì æååìêïäïúòòì êóàõòà?üòì æååìêïäïúòòì êóàõòà? - èå, ïî èãëíòï îïòèå ðîòíúòðóäò ãïâäåíï èëïõæòíëì, îïæãïí áïîàóäò ðëäòüòêï ïôõïçå- àòì èòèïîàóäåþòà èàäòïíïæ ëîòåíüòîåþóäòï îóìåþçå. îóìåàì õåæïâì åîàïæåîà ëðëíåíüïæ - åîàïæåîà èõïîåæ. ïôõïçóî èõïîåì èõëäëæ îëãëîú ìïçëãïæëåþïì ïéòáâïèì - áóàïòìòì ìï- çëãïæëåþï, þïàóèòì ìïçëãïæëåþï, àåäïâòì ìï- çëãïæëåþï, ïò ïìåâå ïôõïçóîò ìïçëãïæëåþï, îëúï ïî ãïï÷íòïà ïîïíïòîò òíìüòüóüåþò. ÷âåí èïà ïî âàâäòà, îëãëîú êëíôäòáüòì èõïîåæ, ðëäòüòêóîò èëäïðïîïêåþòì èõïîåæ æï åì ïîïì- ùëîòï.øåìïþïèòìïæ,îïúïîóíæïõæåþëæåìïôõï- çåàøò, æïæåþòàò àó óïîñëôòàò, åÿâò èåðïîåþï ïèïí ïìïõâï ¸ðëâëì æéåâïíæåäò áïîàóäò ðëäò- üòêòì ìïîêåøò, îëèåäòú ÷ïêåüòäòï ìïêóàïî àïâøò. æéåì, „áïîàóä ëúíåþïì“ ðîïáüòêóäïæ ïî ìúïäòï ïôõïçåàòìàâòì. ìïõåäèùòôëì ïî ìúïäòï, îïæãïí ìïêóàïî àïâøòï ÷ïéîèïâåþóäò æï ãïæïî÷åíïçå ôòáîëþì. åÿâò èåðïîåþï ïî÷åâ- íåþïèæå îïòèå øåòúâïäëì, àóèúï ÀÓ ÞÝÏÍÒÏÌ ÃÓÍÆÒ ÈËÂÏ Å.Ù.ÀÓ ÞÝÏÍÒÏÌ ÃÓÍÆÒ ÈËÂÏ Å.Ù.ÀÓ ÞÝÏÍÒÏÌ ÃÓÍÆÒ ÈËÂÏ Å.Ù.ÀÓ ÞÝÏÍÒÏÌ ÃÓÍÆÒ ÈËÂÏ Å.Ù.ÀÓ ÞÝÏÍÒÏÌ ÃÓÍÆÒ ÈËÂÏ Å.Ù. ÏÔÕÏÇÅÀÒÌÏÔÕÏÇÅÀÒÌÏÔÕÏÇÅÀÒÌÏÔÕÏÇÅÀÒÌÏÔÕÏÇÅÀÒÌ ÕÅÄÒÌÓÔÄÅÞÏØÒ, ÂÔÒÁÎËÞ,ÕÅÄÒÌÓÔÄÅÞÏØÒ, ÂÔÒÁÎËÞ,ÕÅÄÒÌÓÔÄÅÞÏØÒ, ÂÔÒÁÎËÞ,ÕÅÄÒÌÓÔÄÅÞÏØÒ, ÂÔÒÁÎËÞ,ÕÅÄÒÌÓÔÄÅÞÏØÒ, ÂÔÒÁÎËÞ, ÓÔÎË ÈËÁÍÒÄÒ ÒÁÍÅÞÏ ÒÃÒÂÅÓÔÎË ÈËÁÍÒÄÒ ÒÁÍÅÞÏ ÒÃÒÂÅÓÔÎË ÈËÁÍÒÄÒ ÒÁÍÅÞÏ ÒÃÒÂÅÓÔÎË ÈËÁÍÒÄÒ ÒÁÍÅÞÏ ÒÃÒÂÅÓÔÎË ÈËÁÍÒÄÒ ÒÁÍÅÞÏ ÒÃÒÂÅ ÃÏÄÒÌ ÈËÌÏÕÄÅËÞÒÌÃÏÄÒÌ ÈËÌÏÕÄÅËÞÒÌÃÏÄÒÌ ÈËÌÏÕÄÅËÞÒÌÃÏÄÒÌ ÈËÌÏÕÄÅËÞÒÌÃÏÄÒÌ ÈËÌÏÕÄÅËÞÒÌ ÈÒÈÏÎÀ. ÈÃËÍÒÏ, ÎËÈ ÒÌÅÀÒÈÒÈÏÎÀ. ÈÃËÍÒÏ, ÎËÈ ÒÌÅÀÒÈÒÈÏÎÀ. ÈÃËÍÒÏ, ÎËÈ ÒÌÅÀÒÈÒÈÏÎÀ. ÈÃËÍÒÏ, ÎËÈ ÒÌÅÀÒÈÒÈÏÎÀ. ÈÃËÍÒÏ, ÎËÈ ÒÌÅÀÒ ÌÒÌÏÌÜÒÊÅ ÏÉÏÎ ÒÁÍÅÞÏÌÒÌÏÌÜÒÊÅ ÏÉÏÎ ÒÁÍÅÞÏÌÒÌÏÌÜÒÊÅ ÏÉÏÎ ÒÁÍÅÞÏÌÒÌÏÌÜÒÊÅ ÏÉÏÎ ÒÁÍÅÞÏÌÒÌÏÌÜÒÊÅ ÏÉÏÎ ÒÁÍÅÞÏ ÁÏÎÀÓÄÒ ÈËÌÏÕÄÅËÞÒÌÁÏÎÀÓÄÒ ÈËÌÏÕÄÅËÞÒÌÁÏÎÀÓÄÒ ÈËÌÏÕÄÅËÞÒÌÁÏÎÀÓÄÒ ÈËÌÏÕÄÅËÞÒÌÁÏÎÀÓÄÒ ÈËÌÏÕÄÅËÞÒÌ ÈÒÈÏÎÀ ÎËÃËÎÒÚ ÒÑËÈÒÈÏÎÀ ÎËÃËÎÒÚ ÒÑËÈÒÈÏÎÀ ÎËÃËÎÒÚ ÒÑËÈÒÈÏÎÀ ÎËÃËÎÒÚ ÒÑËÈÒÈÏÎÀ ÎËÃËÎÒÚ ÒÑË ÕÏÖÒÈÞÏÌ ÆÎËÌ,ÕÏÖÒÈÞÏÌ ÆÎËÌ,ÕÏÖÒÈÞÏÌ ÆÎËÌ,ÕÏÖÒÈÞÏÌ ÆÎËÌ,ÕÏÖÒÈÞÏÌ ÆÎËÌ, îïæãïí èïøòíæåäò ãïèãåþåäò êïúàèëûóäå ïæïèòïíò òñë. ïèòì ôëíçå, âôòáîëþ, èæãëèïîåë- þï øåòûäåþï øåèìóþóáæåì. àó áïîàóä èëìïõäå- ëþïì áïîàóä èëìïõäåëþïì øåóèìóþóáæåþï ñë- ôï, âôòáîëþ, ïèïí øåìïûäëï æïæåþòàò ãïâäåíï èëïõæòíëì áïîàóä-ïôõïçóî óîàòåîàëþåþçå. åìåú òè øåèàõâåâïøò, àó ìïáïîàâåäë ãëíì èëå- ãåþï æï æïïíåþåþì „íïúòëíïäóîò èëûîïëþòì“ íï- îïüòâì àïâì æï æïòíïõïâì îóìåàòì óêïí ïôõï- çóî æï àóíæïú òãòâå ëìóî òíüåîåìåþì. öåîöå- îëþòà áïîàóäò ðëäòüòêï ïèòìàâòì èçïæ ïî ïîòì. ïèïìëþïøò ãïâï åîàò ùåäò, ÷ïüïîæåþï ïî- ÷åâíåþò æï òìå øåòúâäåþï ìïáïîàâåäëøò âòàï- îåþï,îëèãïõæåþòïíëîòåíüòîåþóäåþòïôõïçóî æï ëìóî èõïîååþçå. - âòí ïîòïí òì ëðëçòúòóîò ûïäåþò,- âòí ïîòïí òì ëðëçòúòóîò ûïäåþò,- âòí ïîòïí òì ëðëçòúòóîò ûïäåþò,- âòí ïîòïí òì ëðëçòúòóîò ûïäåþò,- âòí ïîòïí òì ëðëçòúòóîò ûïäåþò, âòíú ïôõïçåàòì ðëäòüòêóî ïáúòåþøòâòíú ïôõïçåàòì ðëäòüòêóî ïáúòåþøòâòíú ïôõïçåàòì ðëäòüòêóî ïáúòåþøòâòíú ïôõïçåàòì ðëäòüòêóî ïáúòåþøòâòíú ïôõïçåàòì ðëäòüòêóî ïáúòåþøò òéåþåí èëíïùòäåëþïì, àáâåíò ïçîòà, æï-òéåþåí èëíïùòäåëþïì, àáâåíò ïçîòà, æï-òéåþåí èëíïùòäåëþïì, àáâåíò ïçîòà, æï-òéåþåí èëíïùòäåëþïì, àáâåíò ïçîòà, æï-òéåþåí èëíïùòäåëþïì, àáâåíò ïçîòà, æï- èëóêòæåþåäò òíìðòîïúòïï àó èïîàóäò?èëóêòæåþåäò òíìðòîïúòïï àó èïîàóäò?èëóêòæåþåäò òíìðòîïúòïï àó èïîàóäò?èëóêòæåþåäò òíìðòîïúòïï àó èïîàóäò?èëóêòæåþåäò òíìðòîïúòïï àó èïîàóäò? - åîà-åîàèï ùïèñâïíèï áïîàâåäèï ðëäòüò- êëìèï, ìåìòïøâòäèï àáâï, òì îïú õæåþï ïôõïçåà- øòèëìêëâòìêïîòìàïèïøåþòïë.åìïîòìûïäòïíçå- îåäå øåôïìåþï. îëúï ïôõïçåþò ïèïì òìèåíåí, õâæåþòïíîëèìïáïîàâåäëøòùïîèëæãåíïïîïáâà àó îï õæåþï ïôõïçåàøò. îëúï êëèòüåüòì àïâè- öæëèïîå ïèïì ïèþëþì, åì èåüñâåäåþì òèïçå, îëè ìïåîàëæ ãïãíåþïøò ïî ïîòïí îï õæåþï ðïîüòïøò, ðïîäïèåíüøò æï áâåñíòì ðëäòüòêïøò. îïú õæåþï ïôõïçåàøò, ìëõóèòì êïîòì àïèïøåþòï íïèæâò- äïæ, îëèåäøòú åîåâï îóìåàò, îïàï æïïäïãëì ìòüóïúòï.åììõâïìïêòàõòïìïåîàëæ.ìëõóèòìïá- èåì óîåâì, îóìåàò êò èòæòì æï ïäïãåþì. îóìåàòì òíüåîåìåþøò ïî ïîòì òá ìòüóïúòòì ïîåâï. èïì ìòùñíïîå ìÿòîæåþï, îïæãïí îï æîëì ïôõïçåàòï ïõäï, òîïíøò ðîëþäåèåþò ïáâì, äòþòïøò ðîëþäå- èåþò ïáâì, óêîïòíïøò ðîëþäåèåþòï. ûäòâì æïïäï- ãï ïôõïçåàøò âòàïîåþï, ìåáüåèþåîøò æïìîóä- æï ïôõïçåàøò å.ù. ïî÷åâíåþò, õïöòèþïì èõïîò æï- óÿòîï îóìåàèï, ïíó àòàáëìæï æïïäïãï òá âò- àïîåþï. ïèòüëè, òèïçå ïðåäòîåþï, îëè ïõäï òá ìòüóïúòïì èëìêëâò îåâì, ïîòì óìóìóîëþòì ãï- èëâäòíåþï, îïæãïí èëìêëâò ïäïãåþì. èëãâùëíì àó ïîï, åì ïìåï. ïôõïçåþò óîåâåí. ìõâïæïìõâï öãóôåþòï. ìõâïæïìõâï êäïíåþòï. ÑÂÅÄÏ ßÒÆÏËÞÌ ÈËÌÊËÂÒÌÑÂÅÄÏ ßÒÆÏËÞÌ ÈËÌÊËÂÒÌÑÂÅÄÏ ßÒÆÏËÞÌ ÈËÌÊËÂÒÌÑÂÅÄÏ ßÒÆÏËÞÌ ÈËÌÊËÂÒÌÑÂÅÄÏ ßÒÆÏËÞÌ ÈËÌÊËÂÒÌ ÆÏÕÈÏÎÅÞÏÌÏ ÆÏ ÔÓÄÇÅ.ÆÏÕÈÏÎÅÞÏÌÏ ÆÏ ÔÓÄÇÅ.ÆÏÕÈÏÎÅÞÏÌÏ ÆÏ ÔÓÄÇÅ.ÆÏÕÈÏÎÅÞÏÌÏ ÆÏ ÔÓÄÇÅ.ÆÏÕÈÏÎÅÞÏÌÏ ÆÏ ÔÓÄÇÅ. ÔÓÄÒ ÒÁ ÏÎÒÌ ÆÏ ÑÂÅÄÏÌÔÓÄÒ ÒÁ ÏÎÒÌ ÆÏ ÑÂÅÄÏÌÔÓÄÒ ÒÁ ÏÎÒÌ ÆÏ ÑÂÅÄÏÌÔÓÄÒ ÒÁ ÏÎÒÌ ÆÏ ÑÂÅÄÏÌÔÓÄÒ ÒÁ ÏÎÒÌ ÆÏ ÑÂÅÄÏÌ ÓÍÆÏ ÌÏÕÎÏÂÒ. ÏÎÏÔÅÎÒ ÏÎÓÍÆÏ ÌÏÕÎÏÂÒ. ÏÎÏÔÅÎÒ ÏÎÓÍÆÏ ÌÏÕÎÏÂÒ. ÏÎÏÔÅÎÒ ÏÎÓÍÆÏ ÌÏÕÎÏÂÒ. ÏÎÏÔÅÎÒ ÏÎÓÍÆÏ ÌÏÕÎÏÂÒ. ÏÎÏÔÅÎÒ ÏÎ ÒØËÂÅÞÏ. ÅÎÀÏÆÅÎÀÒ ÔÓÄÒÒØËÂÅÞÏ. ÅÎÀÏÆÅÎÀÒ ÔÓÄÒÒØËÂÅÞÏ. ÅÎÀÏÆÅÎÀÒ ÔÓÄÒÒØËÂÅÞÏ. ÅÎÀÏÆÅÎÀÒ ÔÓÄÒÒØËÂÅÞÏ. ÅÎÀÏÆÅÎÀÒ ÔÓÄÒ ÏÎÒÌ ÈËÌÊËÂÒÌ ÔÓÄÒ.ÏÎÒÌ ÈËÌÊËÂÒÌ ÔÓÄÒ.ÏÎÒÌ ÈËÌÊËÂÒÌ ÔÓÄÒ.ÏÎÒÌ ÈËÌÊËÂÒÌ ÔÓÄÒ.ÏÎÒÌ ÈËÌÊËÂÒÌ ÔÓÄÒ. ÒÁÏÓÎÒ ÊÄÏÍÅÞÒ ÒÞÎÛÂÒÏÍÒÁÏÓÎÒ ÊÄÏÍÅÞÒ ÒÞÎÛÂÒÏÍÒÁÏÓÎÒ ÊÄÏÍÅÞÒ ÒÞÎÛÂÒÏÍÒÁÏÓÎÒ ÊÄÏÍÅÞÒ ÒÞÎÛÂÒÏÍÒÁÏÓÎÒ ÊÄÏÍÅÞÒ ÒÞÎÛÂÒÏÍ ÏÈ ÔÓÄÒÌÀÂÒÌ.ÏÈ ÔÓÄÒÌÀÂÒÌ.ÏÈ ÔÓÄÒÌÀÂÒÌ.ÏÈ ÔÓÄÒÌÀÂÒÌ.ÏÈ ÔÓÄÒÌÀÂÒÌ. øåìïþïèòìïæ, òá êîòèòíïäòú ÷ïåîàë ïâòûþïì ìïõòà. åì ïîòì ìëõóèòì, øòæï êïîòì àïèïøåþò, îë- èåäìïú ÷âåíæï ìïèùóõïîëæ ïäïãåþì îóìåàò. èàåäò èìëôäòë õåæïâì âòí ïäïãåþì ìòüóïúòïì. òá ïîòì âòéïú äåèóîåþò, æïïõäëåþòà ïìåàò ãïí- úæï øåòûäåþï òñëì æïìïâäåàøò, áïîàâåäåþì òá ìòüóïúòòì æïäïãåþï ïî øåóûäòï, îóìåàò ÷ïæòì æï åîà éïèåøò ïäïãåþì âòàïîåþïì. ëîò êïúò ÷ï- âòæï,ìóîêëâòæïæóîãïäòåâòæïñâåäïôåîòùåì- îòãøòï, ìòìõäò ïî æïéâîòäï æï ïîïôåîò. åì ûï- äòïí úóæïæ èåüñâåäåþì ìïáïîàâåäëì òèòöçå æï ìïèùóõïîëæ, æïæåþòàïæ èåüñâåäåþì îóìå- àòì òèòöçå. îóìåàòï æïèäïãåþåäò ìòüóïúòò- ìï. åì ãîûåäâïæòïí ðåîìðåáüòâïøò ïî òèóøïâåþì ìïáïîàâåäëì ìïìïîãåþäëæ àó áïîàóäò èõïîå ïî ãïèëúëúõäæï æï ïî ãïâòæï ðòîæïðòî êëí- üïáüçå ìëõóèàïí. - àáâåíò ïçîòà, îï ïîòì òì èíòøâíå-- àáâåíò ïçîòà, îï ïîòì òì èíòøâíå-- àáâåíò ïçîòà, îï ïîòì òì èíòøâíå-- àáâåíò ïçîòà, îï ïîòì òì èíòøâíå-- àáâåíò ïçîòà, îï ïîòì òì èíòøâíå- äëâïíò èòèïîàóäåþåþò, îïçåú óíæïäëâïíò èòèïîàóäåþåþò, îïçåú óíæïäëâïíò èòèïîàóäåþåþò, îïçåú óíæïäëâïíò èòèïîàóäåþåþò, îïçåú óíæïäëâïíò èòèïîàóäåþåþò, îïçåú óíæï òèóøïëì áïîàóäèï èõïîåè, îï óíæï ãï-òèóøïëì áïîàóäèï èõïîåè, îï óíæï ãï-òèóøïëì áïîàóäèï èõïîåè, îï óíæï ãï-òèóøïëì áïîàóäèï èõïîåè, îï óíæï ãï-òèóøïëì áïîàóäèï èõïîåè, îï óíæï ãï- êåàæåì, îï ìïõòì æòïäëãò óíæï ïùïîèë-êåàæåì, îï ìïõòì æòïäëãò óíæï ïùïîèë-êåàæåì, îï ìïõòì æòïäëãò óíæï ïùïîèë-êåàæåì, îï ìïõòì æòïäëãò óíæï ïùïîèë-êåàæåì, îï ìïõòì æòïäëãò óíæï ïùïîèë- ëì ìïáïîàâåäëè ïôõïçåþàïí æï ïîïèõë-ëì ìïáïîàâåäëè ïôõïçåþàïí æï ïîïèõë-ëì ìïáïîàâåäëè ïôõïçåþàïí æï ïîïèõë-ëì ìïáïîàâåäëè ïôõïçåþàïí æï ïîïèõë-ëì ìïáïîàâåäëè ïôõïçåþàïí æï ïîïèõë- äëæ ïôõïçåþàïí, îëè êëíôäòáüò èøâò-äëæ ïôõïçåþàïí, îëè êëíôäòáüò èøâò-äëæ ïôõïçåþàïí, îëè êëíôäòáüò èøâò-äëæ ïôõïçåþàïí, îëè êëíôäòáüò èøâò-äëæ ïôõïçåþàïí, îëè êëíôäòáüò èøâò- æëþòïíò ãçòà æïìîóäæåì?æëþòïíò ãçòà æïìîóäæåì?æëþòïíò ãçòà æïìîóäæåì?æëþòïíò ãçòà æïìîóäæåì?æëþòïíò ãçòà æïìîóäæåì? - æéåì ïîïôåîò êåàæåþï. „áïîàóä ëúíåþïì“ ïîïôåîò åøâåäåþï æï òì óíæï ùïâòæåì ðëäòüò- êòæïí. èàïâïîòï æïâòùñëà èóøïëþï òè àåèåþçå, îïú ïôõïçóî æï ëìóî èõïîååþì ïæïîæåþà. èï- ãïäòàïæ, òìòíò èóæèòâïæ òûïõòïí, îëè õåäò èë- åùåîëì îïòèå üåáìüì, ûïäòì ïîãïèëñåíåþòì øå- ìïõåþ. ÷âåíåþò öòóüïæ ïèòì ùòíïïéèæåãò ïîòïí. îïüëè ïîòïí ùòíïïéèæåãò? ÷âåí òìåæïú âïèþëþà úïäèõîòâïæ, îëè ïî ãïèëâòñåíåþà ûïäïì. ïèò- üëè, ïîïíïòîò ðîëþäåèï ïîïï èïààïí æïâìõæåà æï àïâòì æîëçå, îëãëîú øåâïîæíïûå ïùåîæï õåäì, òãòâå ýâïíòï, ãïîêâåóä èåèëîïíæóèåþì õå- äò èëâïùåîëà. ìïèïãòåîëæ ïá ûïäòïí þåâîò ðäòóìåþòï. èïàò òíüåîåìæåþò êèïñëôòäæåþï ïìåâå, ïá ÷âåíò òíüåîåìåþò øåòûäåþï ÷ïâæëà. èï- ãïäòàïæ, ðîëþäåèåþò ãïäòì îïòëíøò, ðîëþäå- èåþò ïõïäãëîòì îïòëíøò, èïàò óôäåþåþòì æïú- âï, èïàò áëíåþòì æïúâï, ãïíïàäåþòì óôäåþòì æïúâï, ÷ïâæëà åì ñâåäïôåîò æëêóèåíüåþøò. èãëíòï ïè èòèïîàóäåþòà óíæï ùïâòæåì ìïèóøï- ëåþò.àóîïèåðîëþäåèåþòïáâìïôõïçóîæïëìóî èõïîååþì, øåâòìùïâäëà æï ÷âåíò òíüåîåìåþòú ÷ïâæëà ïèïøò. àó âòéïúï îïéïúïì ãâàïâïçëþì, ïî íòøíïâì òèïì, îëè òì ïóúòäåþäïæ óíæï æïâïê- èïñëôòäëà. èëäïðïîïêåþïú òì ïîòì, îëè îëúï âòíèåîïèåìãàïâïçëþì,øåíúìàïâïçëþ,õæåþïøå- öåîåþï ìõâïæïìõâï ìïêòàõåþçå. ïò, ïè èòèïîàó- äåþòàóíæïòñëìèëûîïëþï,îëúïâìïóþîëþààó îïóíæïãïïêåàëìáïîàóäèïèõïîåè.æéåâïíæåä „áïîàóä ëúíåþïì“ ïèòì óíïîò ïî øåìùåâì æï åî- àïæåîàò òì æïãâî÷åíòï, îëè „áïîàóäò ëúíåþï“ ùïâòæåì ìïõäøò. èåîå óêâå îïéïú êëíòóáüóîåþò ãïèë÷íæåþï. êïîãò áïîàóäò ïíæïçïï, âòæîå óîåèòïîãïæïþîóíæåþï,ãçïïîãïèë÷íæåþï.âòæ- îå „áïîàóäò ëúíåþï“ ïî ãïæïþîóíæåþï, ãçï ïî ãïèë÷íæåþï. - ìåîãåò øïèþï áïîàóä èõïîåìàïí æò-- ìåîãåò øïèþï áïîàóä èõïîåìàïí æò-- ìåîãåò øïèþï áïîàóä èõïîåìàïí æò-- ìåîãåò øïèþï áïîàóä èõïîåìàïí æò-- ìåîãåò øïèþï áïîàóä èõïîåìàïí æò- ïäëãòì ìïÿòîëåþïçå êâäïâ ìïóþîëþì.ïäëãòì ìïÿòîëåþïçå êâäïâ ìïóþîëþì.ïäëãòì ìïÿòîëåþïçå êâäïâ ìïóþîëþì.ïäëãòì ìïÿòîëåþïçå êâäïâ ìïóþîëþì.ïäëãòì ìïÿòîëåþïçå êâäïâ ìïóþîëþì. îëãëî ôòáîëþà, îëãëî óíæï ãïâòãëàîëãëî ôòáîëþà, îëãëî óíæï ãïâòãëàîëãëî ôòáîëþà, îëãëî óíæï ãïâòãëàîëãëî ôòáîëþà, îëãëî óíæï ãïâòãëàîëãëî ôòáîëþà, îëãëî óíæï ãïâòãëà èòìò åì èëùëæåþï æï õëè ïî òèïäåþï îïò-èòìò åì èëùëæåþï æï õëè ïî òèïäåþï îïò-èòìò åì èëùëæåþï æï õëè ïî òèïäåþï îïò-èòìò åì èëùëæåþï æï õëè ïî òèïäåþï îïò-èòìò åì èëùëæåþï æï õëè ïî òèïäåþï îïò- èå áâåüåáìüò ïè ãïíúõïæåþòì èòéèï?èå áâåüåáìüò ïè ãïíúõïæåþòì èòéèï?èå áâåüåáìüò ïè ãïíúõïæåþòì èòéèï?èå áâåüåáìüò ïè ãïíúõïæåþòì èòéèï?èå áâåüåáìüò ïè ãïíúõïæåþòì èòéèï? - ïèïøò ïîïôåîò ïõïäò ïîïï. îëúï áïîàâåäò ýóîíïäòìüåþò óîåêïâåí, ñëâåäàâòì ïúõïæåþì ïèòì øåìïõåþ. åì ãïíúõïæåþï àâòàëí ïî ãïóêåàå- þòï. áïîàâåäèï ýóîíïäòìüèï æïóîåêï æï ïþìë- äóüóîïæ íëîèïäóîò ðïìóõò ãïìúï. 2 ùäòì ùòí, øïèþï èëìêëâøò òñë, ìïæïú „åõë èïìêâòì“ ýóîíï- äòìüèïú æïóìâï êòàõâï. ïíó, òì ðïìóõëþì îëúï åêòàõåþòïí. òì àïâòìòà ïîïìæîëì ãïèëìóäï å.ù. ðïîäïèåíüøò æï ïîïìæîëì ùïóêòàõïâì îïòèå ïèòì øåìïõåþ. òì ïî ïîòì ðîëïáüòóîò ðëäòüòêë- ìò, îëèåäòú àâòàëí òþîûâòì æòïäëãòìàâòì áïîàâåäåþàïí. òì ïîòì îåïáüòóäò - îëúï åêòàõåþò, ãðïìóõëþì. åìïóþîï þï÷ïíï öòíÿïîïûååìïóþîï þï÷ïíï öòíÿïîïûååìïóþîï þï÷ïíï öòíÿïîïûååìïóþîï þï÷ïíï öòíÿïîïûååìïóþîï þï÷ïíï öòíÿïîïûå æåâåäëðåîåþò òìåâ ÷òâòïí – èòàåþò æï îåïäëþï ìïèøåíåþäë ìåáüëîçåïõïäìïþïíêëîåãóäïúòåþìèîïâï- äò þòçíåì ïìëúòïúòï, àó äëþòìüóîò öãóôòåùòíïïéèæåãåþëæï.îåãóäïúò- åþòì åîà-åîàò èàïâïîò èëùòíïïéèæå- ãå ìïèøåíåþäë ìåáüëîò òñë. æåâåäë- ðåîåþòîåãóäïúòåþìòèèëüòâòàïêîò- üòêåþåí, îëè „êâïäòôòúòóîò æïêîå- æòüåþòì ÷ïî÷ë“ ìïèøåíåþäë þòçíåìì èíòøâíåäëâïí æïîüñèïì èòïñåíåþæï. àóèúï, îåãóäïúòåþòæïí åîàò ùäòì àïâçå, ëôòúòïäóîò èëíïúåèåþòàïú ãïèë÷íæï, îëè ìïþïíêë îåãóäïúòåþèï ìïèøåíåþäë ìåáüëîì ðîëþäåèåþò ïî øåóáèíï æï èåüòú, ìåþ-òì èëíïúåèåþòà òðëàåêóîò æïêîåæòüåþï, îåãóäïúò- åþòæïí åîàò ùäòì àïâçå ãïòçïîæï. êåîûëæ,àó2018ùäòìëáüëèþåîøò5.776 èòäòïîæòì òðëàåêóîò ìåìõò ãïòúï, 2019ùäòìïíïäëãòóîðåîòëæøòåìèï÷- âåíåþåäò èíòøâíåäëâíïæ ãïòçïîæï æï àòàáèòì 7 èòäòïîæì èòïéùòï. àóèúï, æåâåäëðåîåþò ïîú ïè èëíïúåèåþì åí- æëþòïí æï ìïêóàïî ìüïüòìüòêïì òøâå- äòåþåí.îëèäòìèòõåæâòàïú,ìïèøåíåþ- äë ìåáüëîòì þîóíâï øåèúòîåþóäòï. àóèúï, êòæåâ åîàò ëôòúòïäóîò ìüïüòìüòêï, îëèåäòú ïî åèàõâåâï æåâåäëðåîåþòì øòæï êâäåâåþì, ïîòì èøåíåþäëþïçå ãïúåèóäò íåþïîàâåþò. îëèåäòú àòàáèòì ïî øåèúòîåþóäï. êåîûëæ, ìïáìüïüòì ëôòúòïäóîò æåê- äïîòîåþóäò èëíïúåèåþòà, ìïáïîà- âåäëøò 2019 ùäòì ðòîâåä êâïîüïäøò ãïúåèóäòï 2052 èøåíåþäëþòì íåþïîà- âï 1378,1 ïàïìò êâ.è ôïîàëþòì øåíëþï- íïãåþëþåþòìèøåíåþäëþïçå.ãïúåèóäò íåþïîàâåþòì ëæåíëþï ùòíï ùäòì øåìï- þïèòì ðåîòëæàïí øåæïîåþòà, èõëäëæ 0,2ðîëúåíüòàíïêäåþòï.îëãëîúèë- íïúåèåþòãâò÷âåíåþì,ìïþïíêëîåãóäï- úòåþì íåãïüòóîò ãïâäåíï íïèæâòäïæ ïî èëóõæåíòï ïè ìåáüëîçå. àóèúï, ìïèøåíåþäë ìåáüëîòì óê- èïñëôòäåþï, èõëäëæ ìïþïíêë îåãó- äïúòåþòà ïî øåèëòôïîãäåþï. èïãï- äòàïæ, ìåáüëîò éòï óêèïñëôòäåþòà øåõâæï òè èúòîå îåãóäïúòåþìïú, îë- èåäòúìåáüëîìúëüïõíòìùòíæïóùåì- æï. èïãïäòàïæ, àþòäòìòì èåîòòì òíò- úòïüòâòà æåâåäëðåîåþì âïäæåþó- äåþï æïåêòìîïà, ìïúõëâîåþåäò êëî- ðóìòì èøåíåþäëþòìïì ãïàâïäòìùòíå- þóäò òáíïì, ïâüëôïîåõò æï ìïõïíûîë êòþå. åîàò øåõåæâòà åì þóíåþîòâòúïï æïïèïìîåãóäïúòòìãïîåøåúóíæïòà- âïäòìùòíåþæíåí æåâåäëðåîåþò. àóè- úï, ìïáïîàâåäëì îåïäëþïøò ïìå íïè- æâòäïæ ïî òñë æï èîïâäïæ ãâõâæåþë- æï, òìåàò ìïúõëâîåþåäò êëîðóìåþò, îëèåäòú ïîïèú àó ñâåäï þòíïçå ìï- ðïîêòíãå ïæãòäì, ïîïèåæ åäåèåíüï- îóäò óìïôîàõëåþòì íëîèåþìïú ïî òàâïäòìùòíåþæï.èåüòúïéíòøíóäîå- ãóäïúòïì æåâåäëðåîåþòì ðîëüåìüò èë¸ñâï æï ãïíïúõïæåì, îëè ïõïäò îå- ãóäïúòï þòíåþòì ôïìì ãïïûâòîåþæï. þëäë ùäåþøò èøåíåþäåþì óìïôî- àõëåþòì åäåèåíüïîóäò íëîèåþòì æïúâïú èëìàõëâåì, ìïóþïîòï 477 üåá- íòêóîîåãäïèåíüçå.îëèäòìèòõåæâò- àïú, èøåíåþäåþì æïåâïäïà, øîëèòì óìïôîàõëåþïçå ðïìóõòìèãåþåäò ðò- îòì æïíòøâíï. îëèåäòú ìïèóøïëì æïùñåþïèæå ìïôîàõòì òæåíüòôòúòîå- þïìæïîòìêòìøåôïìåþïìèëïõæåíì.ãïí- ìïçéâîïâìàóîïæëíòììïôîàõåøåòû- äåþïïîìåþëþæåìêëíêîåüóäìïèóøïë óþïíçå æï ïèòì èòõåæâòà óíæï èëõæåì ãïíìïçéâîï, àó îï üòðòì êëäåáüòó- îò àó òíæòâòæóïäóîò æïúâòì ìïøóï- äåþï óíæï ãïèëòñåíëí ìïèóøïëæ. ãïîæï èëïöòîåþòìï, ïõïäò îåãäï- èåíüò òàâïäòìùòíåþì òíæòâòæóïäóîò æïúâòì ìïøóïäåþåþì, ïãîåàâå ãïàâï- äòìùòíåþóäòï èïôîàõòäåþåäò þïîò- åîåþò. îòìò ìïøóïäåþòàïú ìïèóøïë ðäïüôëîèïçå êëíêîåüóäò èåüîïýë- þï òáíåþï ãïíìïçéâîóäò, ìïæïú àïíïè- øîëèäåþìèëåàõëâåþïàãïèëòñåíëíòí- æòâòæóïäóîò æïúâòì ìïøóïäåþåþò, õëäë ãïîêâåóä ðåîòèåüîçå âïäæå- þóäåþï òáíåþï, îëè ãïèëòñåíëí óêâå îëãëîú êëäåáüòóîò àó òíæòâòæóï- äóîòæïúâòììïøóïäåþåþò,ïìåâåìðåúò- ôòêòæïí ãïèëèæòíïîå ñâåäï òì òíæòâò- æóïäóîòæïúâòììïøóïäåþï,îëèåäòú èïáìòèóèïèæå øåïèúòîåþì óþåæóî øåè- àõâåâåþì æï îòìêì èòíòèóèïèæå æïùåâì. åì åäåèåíüïîóäò îåãóäïúòåþò ìïêèïîòìò ïéèë÷íæï òèòìïàâòì, îïàï æåâåäëðåîåþì ìïêóàïîò þòçíåìòì ìüïãíïúòïçå æïåùñëà ìïóþïîò. ìùë- îåæ ìïèøåíåþäë ìåáüëîòì äëþèï øå- ïìîóäï, èíòøâíåäëâïíò îëäò, êòæåâ åîàò îåãóäïúòòì ãïæïæåþïøò. îëèå- äòú ïãåî óêâå 7 ùåäòï èóøïâæåþï. ìï- óþïîòï ïõïä ìïèøåíåþäë êëæåáìçå, îëèäòì ãïæïâïæåþïìïú ðïîäïèåíüò 10 ùäòì âïæòà ïðòîåþì. ïõäïìïòíüåîåìëïîëãëîòïòíâåì- üëîåþòì òíüåîåìò, ïè ìåáüëîòì èò- èïîà æï ìïåîàëæ, îëãëîò üòðòì ìïè- øåíåþäë ðîëåáüåþì åíòÿåþïà óðòîï- üåìëþï ìïáïîàâåäëøò. èïãïäòàïæ, àó ìïèøåíåþäë ìåáüëîøò ãïíõëîúòå- äåþóä òíâåìüòúòåþì øåâõåæïâà æïâò- íïõïâà, îëè òì 2018 ùåäì, ùòíï ùåäàïí øåæïîåþòàïîøåèúòîåþóäï(2019ùäòì ìîóäò èëíïúåèò öåî ïî ïîìåþëþì) æï 2017-2018ùäåþøò,ïèìåáüëîøò173-173 èäí òíâåìüòúòï ãïíõëîúòåäæï. êòæåâ åîàò ûïäòïí èíòøâíåäëâï- íò ìüïüòìüòêï, ìïèøåíåþäë ìåáüëî- øò ïæãòäëþîòâò òíâåìüòúòåþòì ãïç- îæïçå èòóàòàåþì. îïú íïèæâòäïæ þåâîïæ óôîë ìïìïîãåþäëï èàäòïíò åêëíëèòêòìàâòì. öåî êòæåâ 2014 ùäòì èëíïúåèåþòàøåòíòøíåþëæï,îëèìïèøå- íåþäë ìåáüëîøò ïæãòäëþîòâò òíâåì- üòúòåþò ÿïîþëþæï. èïãïäòàïæ, êïðò- üïäòìëðåîòîåþòìïíãïîòøò2014ùåäì ãïçîæòäò òñë 20.87%-òà, 2013 ùåä- àïí øåæïîåþòà, õëäë ïè ìåáüëîøò, ïèïâå ðåîòëæøò, óúõëóîò òíâåìüòúò- åþòì êäåþï ôòáìòîæåþëæï. àóèúï, ïæãòäëþîòâ òíâåìüòúò- åþì àïâòìò èòíóìò ïáâì. êåîûëæ, àó óúõëåäò òíâåìüëîåþò ãîûåäâïæòïí òíâåìüòúòåþì ïõëîúòåäåþåí æï ðîò- ëîòüåüì èîïâïäôóíáúòóî ìïúõëâ- îåþåä êëèðäåáìåþçå ïêåàåþåí, îë- ãëîú åì åâîëðïøò ìïêèïëæ êïîãïæ ïîòì ïðîëþòîåþóäò, ïæãòäëþîòâò òíâåìüëîåþò èëêäåâïæòïí òíâåìüò- úòåþì ïíòÿåþåí óðòîïüåìëþïì. àóèúï, îëãëîúñâåäïôïáüì,ïèïìïúïáâìîë- ãëîúëþòåáüóîò,òìåìóþòåáüóîòæï- ìïþóàåþï. èïãïäòàïæ, ìïãóäòìõèëï òì ôïáüò, îëè ïæãòäëþîòâ òíâåìüë- îåþìôòíïíìåþçåùâæëèïãïîêâåóäùò- äïæ øåçéóæóäò ïáâà. òèæåíïæ, îïè- æåíïæïú áâåñïíïøò ãîûåäò ôóäòì ðîëþäåèï èóæèòâïæ ïîìåþëþì. óúõë- óî âïäóüïøò ãîûåäâïæòïíò ðîëåá- üòì æïêîåæòüåþï êò èíòøâíåäëâïí ìï- âïäóüë îòìêåþàïí ïîòì êïâøòîøò. èåëîå ðîëþäåèï, îëèåäçåú ìïâ- ìåþòà ëþòåáüóîïæ óêâå ùäåþòï ÷òâò- ïí æåâåäëðåîåþò, ïîòì êëèåîúòóäò þïíêåþòì ïîïðîëôòäóîò ïáüòâåþò. îëèåäòú, àïâòì èõîòâ, èíòøâíåäëâïí ðîëþäåèåþì óáèíòì æåâåäëðåîåþì. ãïîæï òèòìï, îëè þïíêåþòì øâòäë- þòäìïèøåíåþäëåþìèíòøâíåäëâïíòôó- äïæòîåìóîìòóèïãîåþìçóîãìæïóêâå ïîïêëíêóîåíüóä ãïîåèëøò ïñåíåþì, ìõâï ìïèøåíåþäëåþàïí øåæïîåþòà. óô- îëèíòøâíåäëâïíðîëþäåèïìùïîèëïæ- ãåíìòìîëèïìåàîåïäëþïøòêëèåîúòó- äòþïíêåþòæåâåäëðåîåþì,ïîïîëãëîú êäòåíüåþïæ, ïîïèåæ îëãëîú êëíêó- îåíüåþïæ òìå ïéòáâïèåí. ðîïáüòêóäïæ ìïèøåíåþäëêëèðïíòï,îëèåäòúêëèåî- úòóä òíìüòüóüàïí æïêîåæòüåþòì ùò- íïæïæåþòàèòæòì,ìïêóàïîêëíêóîåíüì óçòïîåþìèòìþòçíåìãåãèïìïæïõåæâåþì. æïêîåæòüåþïçå óïîòì øåèàõâåâïøò êò þïíêåþàïí ïôòäòîåþóäò ìïèøåíåþäë êëèðïíòåþò, õøòîïæ òùñåþåí êëíêóîåí- üòì èòåî øåèóøïâåþóäò ðîëåáüòì ãïí- õëîúòåäåþïì. ìõâï ìòüñâåþòà, îëè âàáâïà ðîëåáüòì èëðïîâïì. ìïãóäòìõèëï òìòú, îëè æåâåäë- ðåîàï íïùòäì, çåèëà õìåíåþóäò ðîëþäåèåþòì ïîïîìåþëþòì ãïîåøåú ãïíìõâïâåþóäò þòçíåì õåæâï ïáâì æï óî÷åâíòïà å.ù. âåîüòêïäóîò, ïíó èëêäåæîëøò,ìùîïôèëãåþïçåëîòåí- üòîåþóäò òíâåìüòúòï ãïíïõëîúòå- äëì, âòæîå ãîûåäâïæòïí æï èîïâïä- ôóíáúòóîìïúõëâîåþåäêëèðäåáìåþ- çå ãïïêåàëí ïáúåíüò, îëèåäòú àïâòì èõîòâ óôîë æòæ èëãåþïìàïí åîàïæ, óôîë èåü îòìêìïú èëòàõëâì. ðïïüï àóîáòïðïïüï àóîáòïðïïüï àóîáòïðïïüï àóîáòïðïïüï àóîáòï
  6. 6. 6 www.BFM.ge #574 ianvari 16.1.2019 ðîëþ(æò)äåèï 2019 ùåäò áïîàóäò éâòíòìàâòì îåêëîæóäò ïéèë÷íæï áïîàóäò éâòíë ðîåèòóè ìåãèåíüøò ãïæïæòì - åáìðëîüòîåþóäò éâòíòì éòîåþóäåþï 20%-òà ãïòçïîæïáïîàóäò éâòíë ðîåèòóè ìåãèåíüøò ãïæïæòì - åáìðëîüòîåþóäò éâòíòì éòîåþóäåþï 20%-òà ãïòçïîæïáïîàóäò éâòíë ðîåèòóè ìåãèåíüøò ãïæïæòì - åáìðëîüòîåþóäò éâòíòì éòîåþóäåþï 20%-òà ãïòçïîæïáïîàóäò éâòíë ðîåèòóè ìåãèåíüøò ãïæïæòì - åáìðëîüòîåþóäò éâòíòì éòîåþóäåþï 20%-òà ãïòçïîæïáïîàóäò éâòíë ðîåèòóè ìåãèåíüøò ãïæïæòì - åáìðëîüòîåþóäò éâòíòì éòîåþóäåþï 20%-òà ãïòçïîæï éâòíòì ùïîèëåþï æï èòìò åáì- ðëîüò åîà-åîà èíòøâíåäëâïíò èòèïîàóäåþïï ìëôäòì èåóîíåë- þòì æïîãøò. ìïáïîàâåäëì èàïâ- îëþïè, êåîûëæ êò ìëôäòì èåóî- íåëþòìï æï ãïîåèëì æïúâòì ìïèò- íòìüîëè ìïêèïëæ ïèþòúòóîò ãåã- èï æïòìïõï, îëèäòì èòõåæâòàïú áïîàóäò éâòíë óíæï ãïæïâòæåì ìïøóïäë æï èïéïä ìïôïìë ìåã- èåíüøò. ïèòì èòéùåâïì êò õïîòìõò- ìïæïúíëþïæëþòìêòæåâóôîëèå- üïæ ïèïéäåþòà ïðòîåþì. áïîàóäò éâòíòì ìåáüëîì ðåîìðåáüòâï íïèæâòäïæ ãïï÷íòï æïùäåþòïìüïþòäóîëþòàãïèëòî- ÷åâï. èìëôäòë éâòíòì îóêïçå ìï- áïîàâåäë ðëçòúòåþì óôîë æï óôîëòèñïîåþì,îòìòàáèòììïôóû- âåäìïú 2019 ùåäì ìåáüëîøò æï- ôòáìòîåþóäò èëíïúåèåþò òûäåâï. éâòíòì åîëâíóäò ìïïãåíüëì òíôëîèïúòòà, èòèæòíïîå ùäòì òïíâïî-íëåèþåîøò éâòíòì åáì- ðëîüò 10%-òà ãïòçïîæï. ìïïãåí- üëì úíëþòàâå, àåîàèåü àâåøò èìëôäòëì 53 áâåñïíïøò, öïèøò, 86 èäí-èæå þëàäò éâòíëï åáìðëî- üòîåþóäò. åáìðëîüòîåþóäò éâòíòìéòîåþóäåþïêò220èäíïøø æëäïîòï,îïú2018ùäòìèëíïúåè- çå 20%-òà èåüòï. 2018 ùåäì ìïáïîàâåäëæïí åáìðëîüòîåþóäò òñë 86.2 èäí þëàäò éâòíë, îïú þëäë 30 ùäòì ñâåäïçå èïéïäò èï÷âåíåþåäòï. èòèæòíïîå ùäòì 11 àâòì èëíïúå- èåþòà, óêâå øåòûäåþï òàáâïì, îëè 2019 ùåäòú æïìîóäæåþï ïõïäò îåêëîæóäò èï÷âåíåþäòà, âòíïò- æïí, üîïæòúòóäïæ, æåêåèþîòì àâåøò åáìðëîüòì îïëæåíëþï èï- éïäòï ìõâï àâååþàïí øåæïîåþòà. 11àâòìèëíïúåèåþòà,ìõâïæïì- õâï èëúóäëþòì éâòíòì åáìðëîüò 323-èï êëèðïíòïè ãïíïõëîúòåäï. îïú øååõåþï óøóïäëæ èàäò- ïíïæ 2019 ùäòì èëíïúåèåþì, éâò- íòì åîëâíóäò ìïïãåíüëì àïâèö- æëèïîòì, äåâïí èåõóçäïì ãïí- úõïæåþòà, 2019 ùåäì áïîàóäò éâòíòì åáìðëîüèï 94 èòäòëíò þëàäò øåïæãòíï, îïú áâåñíòì æï- èëóêòæåþäëþòì òìüëîòïøò îå- êëîæóäò èï÷âåíåþåäòï. „2019 ùåäì áïîàóäò éâòíòì åáìðëîüèï 94 èòäòëíò þëàäò øå- ïæãòíï, îïú áâåñíòì æïèëóêòæåþ- äëþòì òìüëîòïøò îåêëîæóäò èï÷âåíåþåäòï. 2020 ùåäì åì úòô- îò æòæò ïäþïàëþòà 100 èòäòëí þëàäçå ïâï. 2018 ùåäàïí øåæï- îåþòà, ãïìóä ùåäì éâòíòì åáì- ðëîüò îïëæåíëþîòâïæ îâï ðîë- úåíüòà ãïòçïîæï æï àïíõëþîò- âïæ áâåñïíïøò 240 èòäòëí æëäï- îïèæå øåèëìïâïäò øåèëòüïíï. éâòíòì ôïìòì çîæï êòæåâ óôîë èïéïäòï æï 16-17 ðîëúåíüì øå- ïæãåíì. åì íòøíïâì, îëè áïîàóäò éâòíë ïæãòäì íåä-íåäï ðîåèòóè ìåãèåíüøò òèêâòæîåþì, îïú áïî- àóäò èåéâòíåëþòì ìïèòçíå þïçï- îòï“, - ïéíòøíïâì éâòíòì åîëâíó- äò ìïïãåíüëì õåäèûéâïíåäò. èòìòâå àáèòà, éâòíòì åáìðëî- üòóêâåòìåàçéâïîçåãïâòæï,îë- úïùäòóîòðîëúåíüóäòçîæïûï- äòïí èïéïäò ïéïî òáíåþï, àóèúï éâòíë íåä-íåäï ðîåèòóè ìåãèåí- üøò æïòèêâòæîåþì ïæãòäì. „àâòàëí úòôîò 94 èòäòëíò þëàäò æï òì ôïáüò, îëè æïèëóêò- æåþåäò ìïáïîàâåäëì òìüëîòïøò îåêëîæóäòèï÷âåíåþåäòï–ûïäò- ïí æïæåþòàòï æï þåâîì èòïíòøíåþì. ÷âåí âôòáîëþà, îëè òè îïëæåíë- þïçå ãïâåæòà, ìïæïú ðîëúåíüåþ- øò ãïèëìïõóäò ûïäòïí èïéïäò çîæïèëìïäëæíåäòïîïîòìæïæï- ïõäëåþòà 5-10 ðîëúåíüòì ôïîã- äåþøò øåíïî÷óíæåþï. 2020 ùåäì îïëæåíëþòà 100 èòäòëíì óíæï ãï- æïâïÿïîþëà æï êòæåâ åîàò, ïîï- íïêäåþ èíòøâíåäëâïíò ôïáüëîòï òì, îëè îïëæåíëþòì îâï ðîëúåí- üòïí çîæïì, îïú 2019 ùäòì þëäëì æïôòáìòîæï, åèïüåþï 16-17 ðîë- úåíüòïíò çîæï éòîåþóäåþïøò – ïíó àïíõï óôîë ìùîïôïæ ãïòçïî- æï“, – ãïíïúõïæï èåõóçäïè. îëãëîú ÷ïíì, òì ïèþòúòóîò èò- çïíò, îïú áïîàóäò éâòíòì ìïøóï- äë æï èïéïä ôïìòïí ìåãèåíüøò ãï- æïìâäïì óêïâøòîæåþï, ìïêèïëæ ìùîïôò üåèðåþòà õëîúòåäæåþï, îïçåúþëäëùäåþøòæïôòáìòîåþó- äòüåíæåíúòïíïàäïæèåüñâåäåþì - ìõâïæïìõâï ìïåîàïøëîòìë ëîãï- íòçïúòåþòì èòåî æïôòáìòîåþóäò ëôòúòïäóîòèëíïúåèåþòà,áïîàó- äòéâòíòìôïìòèòïõäëåþóäòïùïè- ñâïíòèåéâòíåëþòìáâåñíåþòìéâò- íòì ôïìåþàïí æï ïîïíïòîïæ ïî ïìëúòîæåþïæïþïäôïìòïíéâòíë- åþàïí. âïçòìï æï éâòíòì ìïåîàïøë- îòìë ëîãïíòçïúòòì OIV-òì 2019 ùäòì ïðîòäòì ïíãïîòøòì èòõåæ- âòà,1äòüîòìéâòíòì ìïåáìðëî- üë ïîòì: ìïôîïíãåàò - 6,6 åâîë, òüïäòï - 3,12 åâîë, ìïáïîàâå- äë 3,07 åâîë, ãåîèïíòï - 2,71 åâ- îë, ðëîüóãïäòï-2,68åâîë,åì- ðïíåàò - 1,39 åâîë, æï ï.ø. áïîàóäòéâòíòììïåáìðëîüë ôïìò çîæòì üåíæåíúòï øåíïî÷ó- íåþóäòï: 2018 ùåäì, ìïáïîàâå- äëæïí åáìðëîüòîåþóäò 86,2 èäí þëàäò éâòíë 2017 ùåäàïí øåæïîåþòà îïëæåíëþîòâïæ 13%-òà, õëäë éòîåþóäåþòà 20%-òà òñë ãïçîæòäò (203 èäí ïøøæëäïîò).ìïøóïäëìïåáìðëî- üë ôïìòì çîæòì üåíæåíúòï 2019 ùåäìïú øåíïî÷óíæï: 2019 ùäòì 11 àâåøò åáìðëîüòîåþóäò 86 èäí þëàäò éâòíë 10%-òà, õë- äëéòîåþóäåþï(220èäíïøøæë- äïîò) 20%-òà èåüòï 2018 ùäòì ïíïäëãòóî èëíïúåèçå. 2018ùåäììïøóïäëìïåáìðëî- üë ôïìò åîàò þëàäòì òñë 2,35 ïøø æëäïîò, õëäë 2019 ùåäì - 2,55 ïøø æëäïîò, ïíó üåíæåíúòï ïîòì èçïîæò. ïéìïíòøíïâòï, îëè éâòíòì ìïþëäëë ãïìïñòæò ôïìò æïõäçå3-4-öåîïéåèïüåþïèåùïî- èòì èòåî æïôòáìòîåþóä ïéíòø- íóä ìïåáìðëîüë ôïìì. éâòíòì þïçîåþòì æòâåîìòôò- êïúòòì èòèïîàóäåþòàïú ùïîèï- üåþóäò ùåäò ãïèëæãï 2019. åá- ìðëîüòãïòçïîæïáïîàóäòéâò- íòì ìüîïüåãòóä þïçîåþçå: ðë- äëíåàò - 24% (3 746 092 þëà- äò), ÷òíåàò - 2% (6 323 463), ïøø - 48% (660 874 þëàäò) æï æòæò þîòüïíåàò - 22% (126 493). çîæïïéìïíòøíïâòïïìåâåøåè- æåã áâåñíåþøò: äòåüóâï - 48% (653 322 þëàäò), ãåîèïíòï - 40% (615 723), þåäïîóìò - 68% (2 505 617), òìîïåäò - 81% (287 023), åì- üëíåàò - 27% (648 884), îóìåàò - 11%(53964172),èëäæëâï-8551% (612 524), íòæåîäïíæåþò - 22% (88 114), ÷åõåàò - 17% (67 584), øâåæå- àò - 562% (78 390), þóäãïîåàò - 23% (32 934), èëíéëäåàò - 5% (224 652) æï ï.ø. ïéìïíòøíïâòï òì ôïáüòú, îëè “ïèåîòêòì éâòíòì åêëíëèòìüàï ïìëúòïúòòì” òíôëîèïúòòà, òãòâå AAWE, ÷âåíò áâåñïíï èìëôäòëøò éâòíòì åáìðëîüòëîò áâåñíåþòì ëúåóäøòï. AAWE-ì èòåî øåæãåíòä ìòïøò éâòíòì åáìðëîüòëîò 60 áâåñïíï èëõâæï, îëèåäàïãïíïú éâòíòì åáìðëîüòì èëúóäëþòà ðòîâåä ïæãòäçå ìïôîïíãåàòï. ïéíòø- íóäèï áâåñïíïè 2018 ùåäì ñâåäï æòæòîïëæåíëþòàéâòíòìåáìðëî- üò ãïíïõëîúòåäï – 11,055 èäîæ æëäïîòì éòîåþóäåþòì. éâòíòì åáìðëîüòëîò áâåñíåþòì õóàå- óäøòïîòïí:òüïäòï,åìðïíåàò,ïâ- ìüîïäòï æï ÷òäåú. îïú øååõåþï ÷âåí áâåñïíïì, òì èå-18 ðëçòúòï- çåï æï 2018 ùåäì, èìëôäòëøò 197 èäí æëäïîòì éâòíòì åáìðëîüò ãïíïõëîúòåäï. éâòíòì åáìðëîüòà ìïáïîàâå- äë îåãòëíòì äòæåîòúïï. èåçë- þåä áâåñíåþì, ïíó àóîáåàì, ìëè- õåàì, ïçåîþïòöïíìï æï îóìåàì, éâòíòì åáìðëîüòà èíòøâíåäëâ- íïæ óìùîåþì. „ïèåîòêòì éâòíòì åêëíëèòìü- àï ïìëúòïúòïì“ èòåî øåæãåíòä üëð-60 áâåñíòì ìòïøò þëäë ïæ- ãòäçåãïíïï. 2019 ùåäò ãïíìïêóàîåþòà ùïîèïüåþóäòïéèë÷íæïáïîàóäò éâòíòì òíæóìüîòòìàâòì. éâòíòì èùïîèëåþäåþòì àáèòà, 2019 ùåäì, óúõëóîò þïçîåþò èíòøâíå- äëâíïæ õåäèòìïùâæëèò ãïõæï èïààâòì. øåìïþïèòìïæ, áïîàâåä èåùïîèååþì, óôîë èåüïæ èëóùò- ïà øîëèï òèòìïàâòì, îëè èëîãå- þëæíåí ïè þïçîåþòì èïéïä ìüïí- æïîüåþì. ìïíæîë ðòîâåäòìïíæîë ðòîâåäòìïíæîë ðòîâåäòìïíæîë ðòîâåäòìïíæîë ðòîâåäò òèðëîüòîåþóäò õëîþäòì þïçîòì æòâåîìòôòúòîåþï ìóä óôîë îåïäóîò õæåþï 2019 ùäòì æåêåèþåîøò ìïáïîàâåäëøò ìïçéâïë ãçòà øåèëâòæï 30 000 üëíïèæå ïèåîòêóäò ùïîèëøëþòì èïéïäõïîòìõòïíò õëîþïäò, – ïèòì øåìïõåþ òíôëîèïúòïì ìï- áïîàâåäëì õëîþäòìï æï ôáâòäòì èùïî- èëåþåäàï ïìëúòïúòï ïâîúåäåþì. ïìëúòïúòòìïéèïìîóäåþåäòæòîåáüë- îòì,äåâïíìòäïãïâïìãïíúõïæåþòà,åìïîòì õëîþäòì ðòîâåäò êëèåîúòóäò ðïîüòï, îëèåäòú æïèëóêòæåþåäò ìïáïîàâåäëì ïîìåþëþòì òìüëîòïøò øåèëâòæï ïèåîòêòì øååîàåþóäò øüïüåþòæïí. „óíæï ïéòíòøíëì, îëè åì ïîòì õëîþäòì ðòîâåäò êëèåîúòóäò ðïîüòï, îëèåäòú æïèëóêòæåþåäò ìïáïîàâåäëì ïîìåþëþòì òìüëîòïøò øåèëâòæï ïèåîòêòì øååîàåþó- äò øüïüåþòæïí (îëãëîú úíëþòäòï, 2000 ùäòì èòöíïçå, ìïáïîàâåäëè èòòéë ïèåîò- êóäò õëîþïäò, àóèúï òì òñë ïèåîòêòì èàïâîëþòì æïõèïîåþï ìïáïîàâåäëìïæèò). ãïíìïêóàîåþòà èíòøâíåäëâïíòï, îëè ïé- íòøíóäò 30 000 üëíï õëîþïäò èòéåþóäòï ÷âåíò ìüîïüåãòóäò ðïîüíòëîò áâåñíòæïí æï èòèïîàóäòï þïçîòì øåèæãëèò æòâåîìò- ôòúòîåþòì æï áâåñíòì ìïìóîìïàë óìïôî- àõëåþòìêåí. îëãëîú úíëþòäòï, ìïáïîà- âåäë þëäë îïèæåíòèå ùäòì ãïíèïâäëþï- øò æòæùòäïæ æïèëêòæåþóäòï îóìóäò õëîþäòìòèðëîüçå.ïèýïèïæìïáïîàâåäëì ùòìáâòäêëèþòíïüåþòì èòåî èòèæòíïîåëþì ïèåîòêóäò õëîþäòì ðòîâåäò ðïîüòòì ãï- æïèóøïâåþï æï ãïèëøâåþóäèï ôáâòäòì õï- îòìõèï èïéïäò øåôïìåþï æïòèìïõóîï“, – ãïíèïîüïâåí ìïáïîàâåäëì õëîþäòìï æï ôáâòäòì èùïîèëåþåäàï ïìëúòïúòïøò. ïèïìàïí,ìïáïîàâåäëìõëîþäòìïæïôáâò- äòìèùïîèëåþåäàïïìëúòïúòïèïæäëþïìóõ- æòììïáïîàâåäëìïæïïøø-ìèõîòæïí÷ïîàóä ñâåäï ìïèàïâîëþë æï êåîûë ìüîóáüóîåþì ãâåîæøò æãëèòìï æï æïõèïîåþòìïàâòì. ïìë- úòïúòòìúíëþòà,æéåòìèæãëèïîåëþòàêâäïâ èòèæòíïîåëþì èëäïðïîïêåþåþò èëèæåâíë ðïîüòåþòìøåìñòæâïçå. „èëäïðïîïêåþòì ùïîèïüåþòà æïìîóäå- þòì èëäëæòíò ãâïáâì. ãâùïèì, õëîþäòì ðòî- âåäò ùïîèïüåþóäò íïþòöò òáíåþï ìïáïîàâå- äë-ïøø-òì ïáüòóîò àïíïèøîëèäëþòì øåèæ- ãëèòãïéîèïâåþòììïùòíæïîòõëîþäòìòèðëî- üòì êóàõòà, îïú êòæåâ óôîë ãïíïèüêòúåþì ìïáïîàâåäëì ìïìóîìïàë óìïôîàõëåþïì“, – ãïíèïîüïâåí ìïáïîàâåäëì õëîþäòìï æï ôáâòäòìèùïîèëåþåäàïïìëúòïúòïøò. ïéìïíòøíïâòï, îëè ìïáïîàâåäëì þëäë ìïèò ùåäòï õëîþäòì 90% îóìåàòæïí øå- èëïáâì, îïæãïí òáïóîò üïîòôò ìõâï áâåñ- íåþàïí øåæïîåþòà óêåàåìòï æï åîàò üë- íï èïîúâäåóäò æïïõäëåþòà 244 ïøø æë- äïîò éòîì. àóèúï, ìîóäïæ îóìåàçå æï- èëêòæåþóäåþï àïâòì èõîòâ ìïêèïëæ æòæò îòìêòì èïüïîåþåäòï æï åì ñâåäïôåîò êïî- ãïæ ãïèë÷íæï 20 òâíòìòì èëâäåíåþòì øåèæ- ãëè,îëæåìïúå.ù.“ðóüòíòìüóîòìüóäòåè- þïîãëì” øåèæåã, õëîþäòì òèðëîüòà æïêï- âåþóäò êëèðïíòåþò ïî ãïèëîòúõïâæíåí, îëè îóìåàèï øåçéóæâåþò ìïáïîàâåäëøò õëîþäòì åáìðëîüçåú æïåùåìåþòíï. èïîàïäòï,èëäëæòíåþòïîãïèïîàäæï, àóèúï òè ðåîòëæøò òìòú ãïõæï úíëþòäò, îëè õåäòìóôäåþïè ïáüòóîïæ æïòùñë èë- äïðïîïêåþåþòñïçïõóîèõïîåìàïíõëîþäòì òèðëîüàïí æïêïâøòîåþòà. åêëíëèòêòìï æï èæãîïæò ãïíâòàïîåþòì èòíòìüîò íïàòï àóîíïâïì ãïíúõïæåþòà ìï- áïîàâåäëøò îóìóäò õëîþäòì òèðëîüòì ïäüåîíïüòóä ãçåþçå èóøïëþï æïùñåþó- äòï æï ñïçïõóî èõïîåìàïí ïáüòóîò èëäï- ðïîïêåþåþò èòèæòíïîåëþì. “õëîþïäàïí æïêïâøòîåþòà åì ïîòì ùó- õòäò, îëèåäòú áâåñíòì øòãíòà ùïèëâòæï, ãïèëèæòíïîå òáåæïí, îëè èïîàäïú õëîþ- äòìòèðëîüòìèòèïîàóäåþïöåîïúïîïîòì æòâåîìòôòúòîåþóäò. æòæò ùòäò îóìåàòì þïçïîì óÿòîïâì, èïãîïè èå øåãïõìåíåþà, îëè ÷âåí ðîåèòåî–èòíòìüîàïí åîàïæ îëæåìïú âòñïâòà ÷ïìóäåþò ñïçïõåàøò, ûï- äòïí ìåîòëçóäò èëäïðïîïêåþåþò ãïâèïî- àåà òá òèïìàïí æïêïâøòîåþòà, îëè ñïçï- õóîòèõïîåèçïæïîòìæïïìóþìòæòîëìõëî- þäòì ìïîêòíòãçë ãïæïçòæâåþò æï ãïõïæëì ñïçïõóîò õëîþïäò óôîë êëíêóîåíüóäò, îïú èëãâúåèì ìïøóïäåþïì, óôîë òíüåíìò- óîïæ øåèëâòüïíëà ñïçïõóîò õëîþïäò ìï- áïîàâåäëì þïçïîçå. èïáìòèïäóîïæ âòç- îóíåþà òèïçå, îëè þïçïîò æòâåîìòôòúò- îåþóäò òñëì. çëãïæïæ, æòâåîìòôòêïúòï ïîòì ñâåäïçå èåüò ãïîïíüòï òèòìï, îëè ïî âòáíåþòà èëùñâäïæò îëèåäòèå åîàò áâåñ- íòìðëäòüòêóîòãïæïùñâåüòäåþòìèòèïîà. ïáåæïí ãïèëèæòíïîå, èòíæï æïâïèøâòæë ÷âåíò èåõëîþäååþò æï èëìïõäåëþï, îëè ïîòì ûïäòïí êïîãò ïäüåîíïüòâï ñïçïõåàò- æïí”, – ãïíèïîüï èòíòìüîèï òíôëîèïúòòìàâòì, øóï ïçòóîò õëîþï- äò æïïõäëåþòà 260 æëäïîò öæåþï, àóè- úï îïæãïí ñïçïõóîèï èõïîåè üîïíìðëîüò- îåþòììóþìòæòîåþïàïâòìàïâçåïòéë,ðîë- æóáüòìàâòàéòîåþóäåþïúøåèúòîæåþïæï åì îåïäóî øåìïûäåþäëþïì ï÷åíì, îëè ñï- çïõåàò åîàåîà ùïèñâïí õëîþäòì òèðëî- üòëî áâåñïíïæ òáúåì ìïáïîàâåäëìàâòì. åäåíå úòãîòïøâòäòåäåíå úòãîòïøâòäòåäåíå úòãîòïøâòäòåäåíå úòãîòïøâòäòåäåíå úòãîòïøâòäò æïèëóêòæåþåäò ìïáïîàâåäëì òìüëîòïøò ðòîâåäïæ ïøø-æïí 30 000-üëíïèæå õëîþäòì êëèåîúòóäò ðïîüòï øåèëâòæïæïèëóêòæåþåäò ìïáïîàâåäëì òìüëîòïøò ðòîâåäïæ ïøø-æïí 30 000-üëíïèæå õëîþäòì êëèåîúòóäò ðïîüòï øåèëâòæïæïèëóêòæåþåäò ìïáïîàâåäëì òìüëîòïøò ðòîâåäïæ ïøø-æïí 30 000-üëíïèæå õëîþäòì êëèåîúòóäò ðïîüòï øåèëâòæïæïèëóêòæåþåäò ìïáïîàâåäëì òìüëîòïøò ðòîâåäïæ ïøø-æïí 30 000-üëíïèæå õëîþäòì êëèåîúòóäò ðïîüòï øåèëâòæïæïèëóêòæåþåäò ìïáïîàâåäëì òìüëîòïøò ðòîâåäïæ ïøø-æïí 30 000-üëíïèæå õëîþäòì êëèåîúòóäò ðïîüòï øåèëâòæï

×