Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ბანკები და ფინანსები #527

42,000 views

Published on

ბანკები და ფინანსები

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ბანკები და ფინანსები #527

  1. 1. www.bfm.ge yovelkvireuli. gamodis 1995 wlidan, #527 23 aprili, 2018 weli gamodis orSabaTobiT þòçíåìò åêëíëèòêï ìïçëãïæëåþï ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5 „åèïíæ íïþïíì þïâøâò ïî„åèïíæ íïþïíì þïâøâò ïî„åèïíæ íïþïíì þïâøâò ïî„åèïíæ íïþïíì þïâøâò ïî„åèïíæ íïþïíì þïâøâò ïî ãïæïâïñëäëà“ãïæïâïñëäëà“ãïæïâïñëäëà“ãïæïâïñëäëà“ãïæïâïñëäëà“ ãâ. 9ãâ. 9ãâ. 9ãâ. 9ãâ. 9 ,,èïéïäò õïîòìõò,,èïéïäò õïîòìõò,,èïéïäò õïîòìõò,,èïéïäò õïîòìõò,,èïéïäò õïîòìõò ,,üêþòäò áâåñíòì“,,üêþòäò áâåñíòì“,,üêþòäò áâåñíòì“,,üêþòäò áâåñíòì“,,üêþòäò áâåñíòì“ ùïîèïüåþòìùïîèïüåþòìùïîèïüåþòìùïîèïüåþòìùïîèïüåþòì ãïíèïðòîëþåþåäòãïíèïðòîëþåþåäòãïíèïðòîëþåþåäòãïíèïðòîëþåþåäòãïíèïðòîëþåþåäò ôïáüëîòï, îëèäòìôïáüëîòï, îëèäòìôïáüëîòï, îëèäòìôïáüëîòï, îëèäòìôïáüëîòï, îëèäòì èåøâåëþòàïú þïçîòìèåøâåëþòàïú þïçîòìèåøâåëþòàïú þïçîòìèåøâåëþòàïú þïçîòìèåøâåëþòàïú þïçîòì 60%-ì âòêïâåþà“60%-ì âòêïâåþà“60%-ì âòêïâåþà“60%-ì âòêïâåþà“60%-ì âòêïâåþà“ ãâ. 8ãâ. 8ãâ. 8ãâ. 8ãâ. 8 ãâ.7ãâ.7ãâ.7ãâ.7ãâ.7 “ôòíïíìåþçå“ôòíïíìåþçå“ôòíïíìåþçå“ôòíïíìåþçå“ôòíïíìåþçå õåäèòìïùâæëèëþòìõåäèòìïùâæëèëþòìõåäèòìïùâæëèëþòìõåäèòìïùâæëèëþòìõåäèòìïùâæëèëþòì ïîáëíï þïíêåþòì þîïäòïîáëíï þïíêåþòì þîïäòïîáëíï þïíêåþòì þîïäòïîáëíï þïíêåþòì þîïäòïîáëíï þïíêåþòì þîïäò ïî ïîòì”ïî ïîòì”ïî ïîòì”ïî ïîòì”ïî ïîòì” „åêëíëèòêòì èóõîóÿì„åêëíëèòêòì èóõîóÿì„åêëíëèòêòì èóõîóÿì„åêëíëèòêòì èóõîóÿì„åêëíëèòêòì èóõîóÿì ãïíïðòîëþåþìãïíïðòîëþåþìãïíïðòîëþåþìãïíïðòîëþåþìãïíïðòîëþåþì êîåæòüåþçå èïéïäòêîåæòüåþçå èïéïäòêîåæòüåþçå èïéïäòêîåæòüåþçå èïéïäòêîåæòüåþçå èïéïäò æïèëêòæåþóäåþï,æïèëêòæåþóäåþï,æïèëêòæåþóäåþï,æïèëêòæåþóäåþï,æïèëêòæåþóäåþï, îëæåìïú þòçíåìòìîëæåìïú þòçíåìòìîëæåìïú þòçíåìòìîëæåìïú þòçíåìòìîëæåìïú þòçíåìòì ãïíâòàïîåþï âåî õæåþï“ãïíâòàïîåþï âåî õæåþï“ãïíâòàïîåþï âåî õæåþï“ãïíâòàïîåþï âåî õæåþï“ãïíâòàïîåþï âåî õæåþï“ íïâàëþêëèðïíòåþò ìïùâïâì èëìïõäåëþïçå 35 àåàîòà óôîë ûâòîïæ ñòæòïí, âòæîå ìïõåäèùòôëçå ãâ. 8ãâ. 8ãâ. 8ãâ. 8ãâ. 8 “åäòïâï îåãòëíïäóîò èëäò” áïäïá àþòäòìòì èåîòïì åîàëþäòâò êëíêóîìòì ãïèëúõïæåþïì ìàïâïçëþì ïçïîüóäò àïèïøåþòì þîóíâïè 5 èòäòïîæì ãïæïïÿïîþï - þòóöåüì êò ïáåæïí èõëäëæ 5,8% åîãë ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6 ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3 êëîóôúòïìàïí þîûëäòìêëîóôúòïìàïí þîûëäòìêëîóôúòïìàïí þîûëäòìêëîóôúòïìàïí þîûëäòìêëîóôúòïìàïí þîûëäòì ùïîèïüåþóäò áåòìòùïîèïüåþóäò áåòìòùïîèïüåþóäò áåòìòùïîèïüåþóäò áåòìòùïîèïüåþóäò áåòìò èõëäëæ åîàò äòüîò ìïùâïâòæïí ãïäôò 30 àåàîì òãåþì ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6 ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3 þïíêåþì ãïæïõæòìóóíïîëþïíêåþì ãïæïõæòìóóíïîëþïíêåþì ãïæïõæòìóóíïîëþïíêåþì ãïæïõæòìóóíïîëþïíêåþì ãïæïõæòìóóíïîë êäòåíüåþçå ìåìõåþòìêäòåíüåþçå ìåìõåþòìêäòåíüåþçå ìåìõåþòìêäòåíüåþçå ìåìõåþòìêäòåíüåþçå ìåìõåþòì ãïúåèï åçéóæåþïàãïúåèï åçéóæåþïàãïúåèï åçéóæåþïàãïúåèï åçéóæåþïàãïúåèï åçéóæåþïà ãâ. 9ãâ. 9ãâ. 9ãâ. 9ãâ. 9 ñâåäòì ôïäìòôòúòîåþïñâåäòì ôïäìòôòúòîåþïñâåäòì ôïäìòôòúòîåþïñâåäòì ôïäìòôòúòîåþïñâåäòì ôïäìòôòúòîåþï ïîíïõóä èïìøüïþåþìïîíïõóä èïìøüïþåþìïîíïõóä èïìøüïþåþìïîíïõóä èïìøüïþåþìïîíïõóä èïìøüïþåþì ïéùåâìïéùåâìïéùåâìïéùåâìïéùåâì ãâ. 10ãâ. 10ãâ. 10ãâ. 10ãâ. 10 æåèëãîïôòóäòæåèëãîïôòóäòæåèëãîïôòóäòæåèëãîïôòóäòæåèëãîïôòóäò êïüïìüîëôòì çéâïîçåêïüïìüîëôòì çéâïîçåêïüïìüîëôòì çéâïîçåêïüïìüîëôòì çéâïîçåêïüïìüîëôòì çéâïîçå èñëôò ìïáïîàâåäë - åîòìèñëôò ìïáïîàâåäë - åîòìèñëôò ìïáïîàâåäë - åîòìèñëôò ìïáïîàâåäë - åîòìèñëôò ìïáïîàâåäë - åîòì æïþåîåþòì ðîëúåìòæïþåîåþòì ðîëúåìòæïþåîåþòì ðîëúåìòæïþåîåþòì ðîëúåìòæïþåîåþòì ðîëúåìò ìïãïíãïøë ìïõåì òûåíììïãïíãïøë ìïõåì òûåíììïãïíãïøë ìïõåì òûåíììïãïíãïøë ìïõåì òûåíììïãïíãïøë ìïõåì òûåíì ãâ. 11ãâ. 11ãâ. 11ãâ. 11ãâ. 11 „óíòâåîìòüåüåþøò„óíòâåîìòüåüåþøò„óíòâåîìòüåüåþøò„óíòâåîìòüåüåþøò„óíòâåîìòüåüåþøò ìïìùïâäë ðîëãîïèåþòììïìùïâäë ðîëãîïèåþòììïìùïâäë ðîëãîïèåþòììïìùïâäë ðîëãîïèåþòììïìùïâäë ðîëãîïèåþòì æïãåãèâï øîëèòì þïçîòìæïãåãèâï øîëèòì þïçîòìæïãåãèâï øîëèòì þïçîòìæïãåãèâï øîëèòì þïçîòìæïãåãèâï øîëèòì þïçîòì èëàõëâíåþòìèëàõëâíåþòìèëàõëâíåþòìèëàõëâíåþòìèëàõëâíåþòì ãïàâïäòìùòíåþòà ïîãïàâïäòìùòíåþòà ïîãïàâïäòìùòíåþòà ïîãïàâïäòìùòíåþòà ïîãïàâïäòìùòíåþòà ïî õæåþï“õæåþï“õæåþï“õæåþï“õæåþï“ ãâ. 12ãâ. 12ãâ. 12ãâ. 12ãâ. 12 ìåðïîïüòìüåþòìåðïîïüòìüåþòìåðïîïüòìüåþòìåðïîïüòìüåþòìåðïîïüòìüåþò åíãóî¸åìòì æåíìåíãóî¸åìòì æåíìåíãóî¸åìòì æåíìåíãóî¸åìòì æåíìåíãóî¸åìòì æåíì èàäòïíïæ æïåðïüîëíåíèàäòïíïæ æïåðïüîëíåíèàäòïíïæ æïåðïüîëíåíèàäòïíïæ æïåðïüîëíåíèàäòïíïæ æïåðïüîëíåí ãâ. 12ãâ. 12ãâ. 12ãâ. 12ãâ. 12 ¸åìåþòà ãïèëùâåóäò¸åìåþòà ãïèëùâåóäò¸åìåþòà ãïèëùâåóäò¸åìåþòà ãïèëùâåóäò¸åìåþòà ãïèëùâåóäò ìïôîàõå - èòàò àóìïôîàõå - èòàò àóìïôîàõå - èòàò àóìïôîàõå - èòàò àóìïôîàõå - èòàò àó îåïäëþïîåïäëþïîåïäëþïîåïäëþïîåïäëþï ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò
  2. 2. 2 www.BFM.ge #527 aprili åêëíëèòêóîò ðïíëîïèï saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia: mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori: - zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani,- zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani,- zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani,- zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani,- zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani, SoTa gulbani, giorgi kapanaZe, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, giorgi kapanaZe, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, giorgi kapanaZe, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, giorgi kapanaZe, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,SoTa gulbani, giorgi kapanaZe, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe, giorgi k. kapanaZe, levan lagvilava.giorgi k. kapanaZe, levan lagvilava.giorgi k. kapanaZe, levan lagvilava.giorgi k. kapanaZe, levan lagvilava.giorgi k. kapanaZe, levan lagvilava. ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri: giorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZe gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi”gamomcemeli: Sps “gazeTi bankebi da finansebi” kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa: levan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvili tiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiT portalbf@gmail.com gggggazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia Semdegi saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi: Commersant.ge, “medianiu“medianiu“medianiu“medianiu“medianiusi”,si”,si”,si”,si”, BPI.ge, Sarke.ge, Agora.ge tel: 568 00 99 22tel: 568 00 99 22tel: 568 00 99 22tel: 568 00 99 22tel: 568 00 99 22 èìëôäòë þïíêò ïõïäò ïþîåøóèòì ãçòì òæåòì ãïíõëîúòåäåþïøò ìïêóàïîò èëíïùò- äåëþòìãïçîæïìãåãèïâì.îëãëîæïîïôò- íïíìóîò èåáïíòçèåþòà ÷ïåîàâåþï ðîëúåì- øò èìëôäòë þïíêòì öãóôøò øåèïâïäò ìï- åîàïøëîòìë ôòíïíìóîò êëîðëîïúòï, ìï- áïîàâåäëì ôòíïíìàï èòíòìüîòì ãïíèïî- üåþòà, óïõäëåì ðåîòëæøò ãïòîêâåâï.ìùë- îåæ ïè àåèòìï æï, çëãïæïæ, ïõïäò ïþîåøó- èòì ãçòì òæåòì ãïîøåèë øåæãï èïéïäò æë- íòìæòìêóìòïâïøòíãüëíøò,îëèåäòúèìëô- äòë þïíêòì ëîãïíòçåþòà èëåùñë æï èïìøò ïõïäò ïþîåøóèòì ãçòì òæåòì ãïíâòàïîåþï- øò ÷ïîàóäò áâåñíåþòì ôòíïíìàï èòíòìü- îåþò èëíïùòäåëþæíåí. èïèóêï þïõüïûå ïè éëíòìûòåþïììðåúòïäóîòìüóèîòììüïüó- ìòà æïåìùîë. “âòìïóþîåàòíôîïìüîóáüóîóäãïíâò- àïîåþïçå, òè ðîëåáüåþçå, îëèäåþìïú ÷âåí âïõëîúòåäåþà ðïîüíòëî áâåñíåþàïí – àóîáåààïí, ïçåîþïòöïíàïí, úåíüîï- äóîò ïçòòì áâåñíåþàïí åîàïæ. ìïáïîàâå- ìïáïîàâåäëì øîëèòì, öïíèîàåäëþò- ìï æï ìëúòïäóîò æïúâòì ìïèòíòìüîëì øîëèòì ðòîëþåþòì òíìðåáüòîåþòì æåðïî- üïèåíüèï 2016-2017 ùäåþøò ìïèóøïë ïæãò- äåþçå èëèõæïîò óþåæóîò øåèàõâåâåþòì èëêâäåâï ÷ïïüïîï. êâäåâòì àïíïõèïæ, þëäë 2 ùåäøò 28 óþåæóîò øåèàõâåâï èëõæï, àóèúï îïæãïí êëèðïíòåþì ïî ïáâà âïäæåþóäåþï ìïõåä- èùòôëóùñåþïìïúíëþëíàïíïèøîëèäòìæï- øïâåþòì ïí ãïîæïúâïäåþòì øåìïõåþ, øåìïû- äëï, åì îòúõâò ìîóäñëôòäïæ ïî ïìïõïâì ïîìåþóä âòàïîåþïì. „ìïèóøïë ïæãòäçå æïéóðóäàï æï æï- øïâåþóäàï ñâåäïçå æòæò îïëæåíëþï íï- ùòäæåþïèøåíåþäëþòììåáüëîçå:æïéóðó- äòï13æïæïøïâåþóäòï12ïæïèòïíò;5æïéó- ðóäò èëæòì ìïèàëèëðëâåþòàò èîåùâåäë- þòìï æï êïîòåîòì æïèóøïâåþòì ìåáúòïçå; 2 ãïìóäùåäì, ãïçîæòäòèëãåþòìïæïèë- çòæóäò ðîåèòòì èòóõåæïâïæ, ìïæïçéâåâë êëèðïíòåþøò èòò÷íåâåí, îëè þïçïîò æïþïäò üåèðåþòà âòàïîæåþï. îëãëîú êëèðïíòåþ- øò ïúõïæåþåí, æïæåþòàò üåíæåíúòïï, îëè öïíèîàåäëþòì æïçéâåâòì ðïîïäåäóîïæ, òçîæåþï áëíåþòìï æï ìïüîïíìðëîüë ìïøó- ïäåþïàï æïçéâåâòì ìåãèåíüòú, àóèúï, ïè èõîòâ, òìåâ î÷åþï æòæò ðëüåíúòïäò ïìïà- âòìåþåäò. ìåáüëîòì ùïîèëèïæãåíäåþò ïúõïæåþåí, îëè æïçéâåâòì ìõâïæïìõâï ìï- õåëþòì ùòäòì çîæïì õåäì øåóùñëþì èòè- æòíïîåùäòæïíïèëáèåæåþóäòìïâïäæåþó- äë ìïæïçéâåâë ðîëæóáüåþòú, àóèúï, êïìðòì îïòëíøò, ìëôåä èåüåõøò åìðï- íóî-áïîàóäò òíâåìüòúòòà êåîïèòêóäò íïùïîèòì ìïùïîèë ïøåíæåþï. ùïîèëåþòì æïùñåþòìàâòì êëèðïíòï 2 105 256 åâîëì òíâåìüòúòïì ãïíïõëîúòåäåþì æï 24 ïæïèòïíì æïïìïáèåþì. ìïùïîèë ùåäò- ùïæøò ìóä èúòîå 55 000 üëíï êåîïèòêóä ïãóîì ïùïîèëåþì, îëèäòì îåïäòçïúòï ïæ- ãòäëþîòâ þïçïîçå ãïíõëîúòåäæåþï. ìïáïîàâåäëì åêëíëèòêòìï æï èæãîïæò ãïíâòàïîåþòì ìïèòíòìüîëì ììòð – ìïõåä- èùòôë áëíåþòì åîëâíóäèï ìïïãåíüëè ìï- õåäèùòôë ðîëãîïèòì „ïùïîèëå ìïáïîàâå- èæãëèïîåëþï èóæèòâïæ óèöëþåìæåþï, àóèúï ÷âåíò èàïâïîò ïèëúïíï ìïáïîàâå- äëøòìòéïîòþòììîóäïæïéèëôõâîïï,-ïèòì øåìïõåþ ìïáïîàâåäëì ðïîäïèåíüòì àïâè- öæëèïîåè, „áïîàóäò ëúíåþï -æåèëêîïüò- óäò ìïáïîàâåäëì“ ïéèïìîóäåþåäèï èæò- âïíèï òîïêäò êëþïõòûåè ïèþîëäïóîøò, „áïîàóäò ëúíåþòì“ îåãòëíóä êëíôåîåí- úòïçå ìòüñâòà ãïèëìâäòìïì ãïíïúõïæï. èòìòâå àáèòà, áâåñïíïøò ûïäòïí þåâîò ãïèëùâåâïï. îëãëîú òîïêäò êëþïõòûåè ïé- íòøíï, ìïáïîàâåäëì åêëíëèòêï ìïÿòîëåþì øåèæãëè ãïûäòåîåþïì. „öåî êòæåâ óïèîïâò ëöïõò úõëâîëþì, ìïèùóõïîëæ, ìòéïîòþòì çéâïîì èòéèï. åì ïîòì ÷âåíò èàïâïîò ãïèëùâåâï. îï àáèï óí- æï, èóæèòâïæ óèöëþåìæåþï èæãëèïîåëþï, àóèúï ÷âåíò èàïâïîò ïèëúïíï þóíåþîòâòï, ìòéïîòþòì ìîóäïæ ïéèëôõâîïï ìïáïîàâå- äëøò.ìïþëäëëöïèøò,åêëíëèòêóîòãïíâò- àïîåþòì øåæåãïæ óçîóíâåäñëôòäò óíæï òñëì òì, îëè àòàëåóä ïæïèòïíì ¸áëíæåì úõëâîåþòì éòîìåóäò ðòîëþåþò ìïáïîàâå- äëøò. ïìåâå, ãâïáâì, þóíåþîòâòï, ãïèëùâå- âåþò òãòâå ìïãïîåë ðëäòüòêóîò èòèïîàó- áïäïá õëþøò, øðì „èïîìèï“ æïôíòì ãïæï- èïèóøïâåþåäòìïùïîèëïïøåíï.îëãëîú„òí- üåîðîåìíòóìì“õëþòìèóíòúòðïäòüåüòæïí ïúíëþåì, áïîõíòì ãïõìíòìïæèò èòûéâíòä éëíòìûòåþïøò õëþòì èóíòúòðïäòüåüòì èå- îò ãë÷ï áïöïòï, èåîòì ðòîâåäò èëïæãòäå âïîïçãïþåæïâï,èëïæãòäåèïõïîå÷ëêëîïòï æï þòçíåìèåíò àïèïç þïìòäïòï èëíïùòäå- ëþæíåí. „õëþòì èóíòúòðïäòüåüøò êòæåâ åîàò áïîõïíï ãïòõìíï. ïæãòäëþîòâ åêëíëèòêïøò ÷ïæåþóäò ñëâåäò äïîò èíòøâíåäëâïíòï, îïæãïí þòçíåìò áèíòì ìïèóøïë ïæãòäåþì, çîæòìæïìïáèåþóäàïøåèëìïâäåþìæïïóè- åäåáüîëïâüëþóìåþòì áïîõíòì èøíåþ- äëþïìàïí æïêïâøòîåþòà, êëèðïíòï „ôîå- ãëþïìòì“æòîåáüëîèïèóîèïíðïüïîïòïèãï- íïúõïæï,îëèìïâïîïóæëæ,áïîõïíïîóìàï- âòì üåîòüëîòïçå èëåùñëþï. „îëãëîú òúòà, áïîõíòì ïìïøåíåþäïæ 4 äëêïúòï òñë øåî÷åóäò, ïáåæïí åîàò àþò- äòìòì, ëîò îóìàïâòì, õëäë åîàò ãïîæïþ- íòìüåîòüëîòïçå.èïîàïäòï,êëíêîåüóäò ïæãòäòì øåìïî÷åâïæ üåáíòêóî-åêëíëèò- êóîò êâäåâï öåî ïî æïìîóäåþóäï, àóè- úï æòæò ïäþïàëþòà êâäåâïçå èëèóøïâå öãóôòîóìàïâøòèæåþïîåüåîòüëîòïçå÷ï- èëñïäòþæåþï æï áïîõíòì èøåíåþäëþïú, ìùëîåæ îóìàïâòì üåîòüëîòïçå æïòùñåþï. îïú øååõåþï áïîõíòì èøåíåþäëþòì æïùñåþòì àïîòéì, ïè åüïðçå çóìüò ðåîòë- æòì àáèï ãïèòÿòîæåþï, àóèúï èøåíåþäë- þòì àïîòéåþçå óïõäëåì èëèïâïäøò èëãïõ- ìåíåþà,“-ïéíòøíï ðïüïîïòïè. èòìòâå àáèòà, åäåáüîëïâüëþóìåþòì ìïæïçéâåâë þïçïîò æïþïäò üåèðòà âòàïîæåþï ïóúòäåþåäòï, îëè ïè ìåãèåíüèï èëèïâïä- øòú ãïíïãîûëì ãïíâòàïîåþï. ,,öòðòïò¸ëäæòíãòì”èïîêåüòíãóäòêë- èóíòêïúòåþòì ãïíñëôòäåþòì óôîëìòì, àò- íï ìüïèþëäòøâòäòì ãïíúõïæåþòà, 2017 ùåäììïæïçéâåâëþïçïîòãïòçïîæï13%-òà, îïú æïþïäò æòíïèòêïï. „2017 ùåäì þïçïîò ãïòçïîæï 13 % -òà, îïúæïþïäòæòíïèòêïï,àóèúï,èïòíúçîæòì- êåí èòæòì. ùòäëþîòâ ãïæïíïùòäåþïì îëè øåõåæëà, ùïèñâïíò èòèïîàóäåþï ïîòì öïí- îèàåäëþòì æïçéâåâï, èåëîå ïæãòäçå êò ïâüëèëþòäåþòìïæïáëíåþòì æïçéâåâïï. ìï- áïîàâåäë ïîòì àòàçå ÷ïèëìïàâäåäò òè áâåñíåþòì îòãøò, ìïæïú èëáèåæåþì èõë- äëæ ëîò êïíëíò ìïâïäæåþóäë æïçéâåâòì øåìïõåþ, èïøòí îëæåìïú ìïâïäæåþóäë æïçéâåâï ìõâï áâåñíåþøò ìïâïäæåþóäëæ òàâäåþï îïèæåíòèå èòèïîàóäåþòà. ðïìó- õòìèãåþäëþòì æïçéâåâï èëèåüåþóäò îòì- êòì ëþòåáüåþòìàâòì øïîøïí æïòùñë, àóè- úï åì ïî èëòúïâì òìåà ðîëôåìòåþì îëãë- îòúïï òíýòíåîòï, êëíìóäüïíüò, êëíìîóá- üëîò“, - ïúõïæåþì ìüïèþëäòøâòäò. ìïùïîèëøò èëèõæïîò óþåæóîò øåèàõâåâòì ãïèýéïâíåþï ìïâïäæåþóäë õæåþï æïéóðóäòæï5æïøïâåþóäòíïùòäæåþïæï- èïèóøïâåþåäòèîåùâåäëþòììåáúòïçå;2æï- éóðóäòï åäåáüîëåíååîãòòì, ïòîòì, ëîà- áäòìï æï êëíæòúòîåþóäò ¸ïåîòì èòùëæå- þòì ìåáúòïøò; 1 æïéóðóäò æï 4 æïøïâåþó- äòï ìïþòàóèë æï ìïúïäë âïÿîëþòì ( þåí- çòíãïìïèïîàòæïïòîãïìïèïîàòìïæãóîåþò) ìåáúòïøò; 1 æïéóðóäò æï 2 æïøïâåþóäòï ãïîàëþòìïæïæïìâåíåþòììåáúòïøòæï1æï- éóðóäò üîïíìðëîüòìï æï æïìïùñëþåþòì ìåáúòïøò“ - íïàáâïèòï êâäåâòì ïíãïîòøøò. ïèïìàïí, îëãëîú ïíãïîòøøò âêòàõó- äëþà, ïéíòøíóäò õïîâåçòì ïéèëôõâîï øîëèòì óìïôîàõëåþòì øåìïõåþ ìïáïîàâå- äëì êïíëíðîëåáüòà ïîòì ãïàâïäòìùòíå- þóäò, îëèåäòú êëèðïíòåþì ïâïäæåþó- äåþì, îëè ìïùïîèëøò èëèõæïîò óþåæóîò øåèàõâåâòì øåìïõåþ òíìðåáüòîåþòì æåðïî- üïèåíüì øåïüñëþòíëì. “èìëôäòë þïíêò, “åîàò ãçï-åîàò ìïîüñåäòì” ôïîãäåþøò, àïâòìò èëíïùòäåëþòì ãïçîæïì ãåãèïâì” äëøò 2021 ùäïèæå âãåãèïâà ñâåäï ûòîò- àïæò òíôîïìüîóáüóîóäò ðîëåáüòì æïì- îóäåþïì, îëãëîåþòú ïîòì ïéèëìïâäåà æïìïâäåàòì÷áïîëìíóäòèïãòìüîïäò,îêò- íòãçòìèëæåîíòçïúòï,éîèïùñäëâïíòðëî- üò ïíïêäòïøò. ïèïìàïí åîàïæ, âòìïóþîåà òè øåìïûäåþäëþåþçå, àó îëãëî øåòûäå- þï èåüò êåîûë òíâåìüòúòï òñëì èëçòæóäò ïè ûïäòïí æòæ òæåïøò. ìïìòõïîóäëï, îëè èìëôäòë þïíêò ïðò- îåþì àâòàëí ïáüòóîïæ òñëì ÷ïîàóäò ïè òæåòìãïíõëîúòåäåþïøò,øåìïþïèòìïæåìøå- ìïûäåþäëþïì èëãâúåèì, îëè óôîë èëá- íòäòæïôòíïíìåþïèëâòðëâëàòíôîïìüîóá- üóîóäò ðîëåáüåþòì ãïíìïõëîúòåäåþ- äïæ. èìëôäòë þïíêòì öãóôøò îïèæåíòèå ôòíïíìóîò ëîãïíòçïúòï øåæòì, èïà øëîòì ïîòì ìïåîàïøëîòìë ôòíïíìóîò êëîðëîï- úòï. æéåì ÷âåí èëâòìèòíåà, îëè èìëôäòë þïíêò ãåãèïâì “åîàò ãçï-åîàò ìïîüñåäòì” ôïîãäåþøò àïâòìò èëíïùòäåëþòì ãïçîæïì æï ïäþïà óïõäëåì èëèïâïäøò ÷åí ãâåúë- æòíåþï òì ôòíïíìóîò èåáïíòçèåþò, îëèäå- þòàïú òìòíò ÷ïåîàâåþòïí ïè ìôåîëøò“, – ãïíïúõïæï øåõâåæîòì æïìîóäåþòì øåèæåã èïèóêï þïõüïûåè. ôòíïíìàï èòíòìüîò, ïèåîòêòì øååîàå- þóä øüïüåþøò ìïèóøïë âòçòüòì ôïîãäåþ- øò, ìïåîàïøëîòìë ìïâïäóüë ôëíæòìï æï èìëôäòëþïíêòìöãóôòììïãïçïôõóäëøåõ- âåæîïøò èëíïùòäåëþì. âòçòüòì ôïîãäåþ- øò æïãåãèòäòï èïéïäò æëíòì øåõâåæîåþò ìïåîàïøëîòìë ìïôòíïíìë ëîãïíòçïúòåþò- ìïæïòíâåìüëîòêëèðïíòåþòìõåäèûéâïíåä ðòîåþàïí. áïîõïíï, îëèåäøò ùïîèëåþóäò åäåáüîëïâüëþóìåþò åáìðëîüçå åâîëêïâøòîøò ãïâï, ìïâïîïóæëæ, îóìàïâøò ïøåíæåþï ùïîèëåþòì æïùñåþïèæå, ìïæåèëíüîïúòëæ ìïáïîàâåäëøò çóìüïæ òìåàò åäåáüîëïâ- üëþóìòì ÷ïèëñâïíï ãïæïùñâòüåì, îëèäòì ïíïäëãåþòì ùïîèëåþïú ïè áïîõïíïøò èëõ- æåþï. ïéíòøíóäò 1-äò åäåáüîëïâüëþóìò àþòäòìøò, îïèæåíòèå æéåøò ãïèë÷íæåþï æï 61-íëèåîò ïâüëþóìòì õïççå òèëûîïâåþì. øåãïõìåíåþà, îëè åäåáüîëïâüëþóìå- þòì ùïîèëåþòìàâòì „ôîåãëþïìèï“ ÷òíóî êëîðëîïúòï ûàE ÷ëîðëîïüòëí-ìàïí æï ãåîèïíóä EURABUS-àïí åîàïæ êëíìëî- úòóèò øåáèíï æï èåèëîïíæóèìïú èëïùåîï õåäò. ìïáïîàâåäëøò ùïîèëåþóäò åäåáü- îëïâüëþóìåþò åâîëêïâøòîøò ãïâï, îïìïú ãåîèïíóäò êëèðïíòï EURABUS-ò óçîóí- âåäñëôì. ïèïìàïí,ïîìåþóäòòíôëîèïúòòà,ìïáïî- àâåäëøò åäåáüîëïâüëþóìåþòì èùïîèëå- þåä áïîõïíïøò, ìïæïú 200-èæå ïæïèòïíò æï- ìïáèæåþï, àâåøò 200-300 ïâüëþóìòì ùïîèë- åþï òáíåþï øåìïûäåþåäò. õëþøò æïôíòì ãïæïèïèóøïâåþåäò ìïùïîèë ãïòõìíï öëþåìåþì èëìïõäåëþòì ìëúòïäóî-åêëíë- èòêóî èæãëèïîåëþïì“, - ïéíòøíï ãë÷ï áï- öïòïè. ïõïäãïõìíòä ìïùïîèëøò ðòîâåä åüïð- çå 15, õëäë ìïùïîèëì ìîóäò æïüâòîàâòà ïèóøïâåþòì øåèæåã 100 ïæïèòïíïèæå æïìïá- èæåþï.ðîëåáüøòãïíõëîúòåäåþóäòòíâåì- üòúòòì èëúóäëþïè 2 èòäòëíò äïîò øåïæ- ãòíï. áïîõïíïàïíïèåæîëâåèïíáïíï-æïíïæãï- îåþòàïï ïéÿóîâòäò. ïæãòäëþîòâ íåæäå- óäçå æïèçïæåþóäò ðîëæóáúòòì åáìðëî- üò ïçòòìï æï ïéèëìïâäåà åâîëðòì áâåñ- íåþøò òãåãèåþï. ìëôåä èåüåõøò êåîïèòêóäò ïãóîòì ìïùïîèë ïøåíæåþï äëøò“ôïîãäåþøòøðì„êåîïèòêïåäüëîåí- üåì“ ìïõåäèùòôë ìïêóàîåþïøò ïîìåþóäò, êïìðòì èóíòúòðïäòüåüòì ìëôåä èåüåõøò èæåþïîå 28 155 êâ.è. óûîïâò áëíåþï ãïæïì- úï. øåãïõìåíåþà, îëè ðîëãîïèï „ïùïîèëå ìïáïîàâåäëøò“ ôïîãäåþøò, êåîûëæ òí- æóìüîòóäò,ìëôäòìèåóîíåëþòì,ìïìüóè- îëì æï áëíåþòì ãïæïúåèòì êëèðëíåíüòì ôïîãäåþøò èõïîæïÿåîòäòï 344 ðîëåáüò, òíâåìüòúòòì öïèóîò èëúóäëþï 850 èäí äïîì ïéåèïüåþï, õëäë æïìïáèåþóäàï îï- ëæåíëþï 14 000-çå èåü ïæïèòïíì øåïæãåíì. “èæãëèïîåëþï èóæèòâïæ óèöëþåìæåþï, àóèúï ÷âåíò èàïâïîò ïèëúïíï ìïáïîàâåäëøò ìòéïîòþòì ìîóäïæ ïéèëôõâîïï” äåþòà. ÷âåíò üåîòüëîòóäò èàäòïíëþï êâäïâïúæïîéâåóäòïæï÷âåíòìïãïîåëðë- äòüòêóîò èòçíåþò êâäïâïú èòìïéùåâòï. åì ïîòì òì ãïèëùâåâåþò, îëèäåþçåú óíæï âò- èóøïëà àòàëåóäèï ÷âåíãïíèï. åì ñâåäï- ôåîò ìïÿòîëåþì, îï àáèï óíæï, ÷âåíì èóõ- ä÷ïóõîåäïæ øîëèïì æï ÷âåíì åîàïæ æãë- èïì. æïîùèóíåþóäò âïî, îëè àó ÷âåí åî- àïæ æïâæãåþòà àòàëåóä ïè èòçïíì ïóúò- äåþäïæùïîèïüåþòàèòâïéùåâà“,-ãïíïúõï- æïòîïêäòêëþïõòûåè,îëèäòìêëèåíüïîìïú ðïîüòòì ðîåììïèìïõóîò ïâîúåäåþì.
  3. 3. 3www.BFM.geaprili 527# èàïâïîò èëèõèïîåþåäàïòíüåîåìåþòìæïúâòìæï êëèåîúòóä þïíêåþøò öïíìïéò ìïêîåæòüë ðëîüôåäòì õåäøåùñëþòì èòçíåþòìïàâòì ìïáïîàâåäëì åîëâíóäò þïíêòì ðîåçòæåí- üòìþîûïíåþòàúâäòäåþåþòøåâòæï“êëèåî- úòóä þïíêåþøò êîåæòüåþòì êëíúåíüîïúò- òìï æï èìõâòäò îòìêåþòì øåìïõåþ æåþóäå- þïøò”. úâäòäåþåþòà òçéóæåþï èëèõèïîå- þåäàï ãïæïèõæåäóíïîòïíëþòì ìîóäôï- ìëâïíò ïíïäòçòì ãïîåøå ìåìõåþòì ãïúåèï. êåîûëæ, ïìåàò ìåìõåþòì ìïåîàë àïíõï ïî óíæïïéåèïüåþëæåìêëèåîúòóäòþïíêòììï- çåæïèõåæâåäë êïðòüïäòì 25%-ì. „þëäë ùäåþøò øòíïèåóîíåëþåþòì æï- âïäòïíåþï èïéïäò üåèðòà òçîæåþï, æï, îïú ïîïíïêäåþ ìïñóîïæéåþëï, èçïîæòï òè ôòçòêóîò ðòîåþòì æïêîåæòüåþï, îëèåä- àïúøåèëìïâäåþàïíèòèïîàåþïøòâïäòìèï- éïäò üâòîàò ïáâà. ïìåâå, ôòíïíìóî òíì- üòüóüåþøò õæåþï ìïúïäë æïêîåæòüåþòì þòçíåì èëæåäòì òìåàò úâäòäåþï, îëèå- äòú íïêäåþ ñóîïæéåþïì óàèëþì øåèëìïâ- äåþòì ùñïîëì æï õæåþï îòìêòì èïîàâòìïà- âòì ìõâï èïõïìòïàåþäåþçå ñóîïæéåþòì ãï- èïõâòäåþï. ïéíòøíóäò õøòîïæ ìïøóäåþïì òûäåâï èïéïäò îòìêò ïòìïõëì ôïìøò, àóè- úï èïéïäò ôïìò ïî òùâåâì èëùñâäïæò öãó- ôåþòæïí èìãïâì ðîëæóáüåþçå èëàõëâíòì øåèúòîåþïì. ïéíòøíóäò òùâåâì èïüåîòï- äóî õïîâåçåþì ðïìóõòìèãåþäòïíò æïêîå- æòüåþòì ðîïáüòêòì êóàõòà. êåîûëæ, õøòî øåèàõâåâïøò, ìåìõåþò ãïòúåèï òìå, îëè ïî õæåþïèìåìõåþäòìøåèëìïâäåþòìïæïãïæïè- õæåäóíïîòïíëþòì ìïàïíïæë øåìùïâäï. ïèïìàïí, ÷ïüïîåþóäò êâäåâòì øåæåãåþòì èòõåæâòà, èìåìõåþäåþòì æòæ íïùòäì ïî óôòáìòîæåþï æïìïáèåþòà ïí ìõâï ôëîèòì ùñïîëæïí èòéåþóäò øåèëìïâïäò, æï ïìåàò èìåìõåþäåþòì èíòøâíåäëâïí íïùòäì óêâå ïáâà èòèæòíïîå âïæïãïæïúòäåþï ïîìåþóä âïäæåþóäåþåþçå. âïäïóâïä èìåìõåþåäì êò, îëãëîú ùåìò, åçéóæåþï ùâæëèï ìïþïí- êë ïíãïîòøçå æï ðëüåíúòóîò ìïèïîàäåþ- îòâò ïéìîóäåþòì øòøòà, óèúòîæåþï ôëî- èïäóîò æïìïáèåþòì èëüòâïúòï, îïú ðîëþ- äåèïìùïîèëïæãåíìèàäòïíïæåêëíëèòêòì- àâòì. ïèïìàïí, óïîåìæåþï èëìïõäåëþòì ïè íïùòäòì ìëúòïäóîò èæãëèïîåëþï. þïíêåþì ãïæïõæòìóóíïîë êäòåíüåþçå ìåìõåþòì ãïúåèï åçéóæåþïà îï øåæåãåþì èëòüïíì åîëâíóäò þïíêòì ïõïäò îåãóäïúòïîï øåæåãåþì èëòüïíì åîëâíóäò þïíêòì ïõïäò îåãóäïúòïîï øåæåãåþì èëòüïíì åîëâíóäò þïíêòì ïõïäò îåãóäïúòïîï øåæåãåþì èëòüïíì åîëâíóäò þïíêòì ïõïäò îåãóäïúòïîï øåæåãåþì èëòüïíì åîëâíóäò þïíêòì ïõïäò îåãóäïúòï 2018 ùäòì 7 èïòìòæïí êëèåîúòóä þïí- êåþìøååçéóæåþïàãïæïèõæåäóíïîòïíëþòì ìîóäôïìëâïíò ïíïäòçòì ãïîåøå ìåìõåþòì ãïúåèï ìïçåæïèõåæâåäë êïðòüïäòì 25%- çå èåüïæ. ïéíòøíóäò øåçéóæâï ïî åõåþï ûâòîôïìò áâåþòàï æï äòàëíåþòà ïí óûîï- âòáëíåþòàóçîóíâåäñëôòäòìåìõåþì,óç- îóíâåäñëôòì éòîåþóäåþòì ôïîãäåþøò. ïèïìàïí, èìåìõåþäòì ãïæïèõæåäóíïîòïíë- þòì ìîóäôïìëâïíò ïíïäòçòì ãïîåøå óûîï- âò áëíåþòà óçîóíâåäñëôòäò ìåìõåþòì ìï- åîàë àïíõï ïî óíæï ïéåèïüåþëæåì þïíêòì ìïçåæïèõåæâåäë êïðòüïäòì 15%-ì æï ìåì- õòì ãïúåèòìïì, ìåìõòì óçîóíâåäñëôòì êë- åôòúòåíüò(Loantovalueratio)ïîóíæïòñëì 50%-çå èåüò“, - ïéíòøíóäòï ìïáïîàâåäëì åîëâíóäò þïíêòì ãïíúõïæåþïøò. ôòíïíìàï èòíòìüîò èïèóêï þïõüïûå áâå- ñïíïøò ÿïîþâïäòïíëþïì ûïäòïí ìåîòëçóä ðîëþäåèïæ èòò÷íåâì, èòìò àáèòà åì èòó- éåþåäò èæãëèïîåëþïï æï îåãóäïúòåþòà óíæï ãïèëìùëîæåì. “ïè ðîëþäåèòì ãïèëèùâåâò èòçåçò òìïï, îëè æòæò ûïäåþòì ôëêóìòîåþï õæåþëæï, îïàïèëìïõäåëþïìøåèëìïâäåþòìæïæïìüó- îåþòì ãïîåøå èòåéë ìåìõåþò. åì åîàãâïî èëæïæ òáúï, øåèæåã üîåíæïæ æï øåæåãïæ èòâòéåàÿïîþâïäòïíëþòììåîòëçóäòðîëþ- äåèï, îëúï èëìïõäåëþòì èìõâòä öãóôåþì óùåâà àïâòïíàò ãïíêïîãâïæò øåèëìïâäòì æòæò íïùòäòì èòèïîàâï âïäæåþóäåþåþòì æïìïôïîïæ“-ãïíïúõïæïèïèóêïþïõüïûåè. èòìò àáèòà, ïóúòäåþåäòï æïùåìæåì êëíêîåüóäò ïõïäò àïèïøòì ùåìåþò, æëêó- èåíüò, êëíêîåüóäò çéâîåþòì èòàòàåþòà, àó ãïíêïîãâïæò øåèëìïâäòì îï ðîëúåíüò øåòûäåþï òáíïì èòèïîàóäò êîåæòüòì èëè- ìïõóîåþïçå. “èå âòáíåþò ûïäòïí ðîòíúòðó- äò, ÷âåí ãâïáâì ûïäòïí êëíêîåüóäò êòàõ- âåþò, èïà øëîòì èùâïâå õïìòïàòìïú. ãâïáâì êëíìóäüïúòåþò, îëè ïè êòàõâåþì ãïåúåì êëíêîåüóäòðïìóõåþòòìå,îëèûïäòïíèëê- äå âïæïøò ãïæïâæãïà íïþòöåþò ïè ðîëþäå- èòì èëìïãâïîåþäïæ. ÷âåí åîàò èõîòâ óíæï øåâïèúòîëà ÿïîþâïäòïíëþï æï èåëîå èõîòâ ãïâïêåàëà ðîåâåíúòï, îëè èëèïâïä- øò åì ðîëþäåèï æéòì ùåìîòãøò ïéïî æïæ- ãåì“, - ãïíïúõïæï þïõüïûåè. ïéìïíòøíïâòï, îëè ïõïäò îåãóäïúòòà èàäòïíïæ ïî òêîûïäåþï øåèëìïâäòì æïó- æïìüóîåþäïæ ìåìõòì ãïúåèï, þïíêåþì êâäïâ øååûäåþïà ìïçåæïèõåæâåäë êïðò- üïäòì 25% èìãïâìò üòðòì êîåæòüåþçå èò- èïîàëí. àó òè ôïáüì ãïâòàâïäòìùòíåþà, îëè ìïþïíêë ìôåîëì ìïçåæïèõåæâåäë êï- ðòüïäò æïïõäëåþòà 5,2 èòäòïîæ äïîì øå- ïæãåíì, ãïèëæòì, îëè þïíêåþì 1,3 èòäòïî- æò äïîòì ëæåíëþòì ìåìõòì ãïúåèï øååûäå- þïà øåèëìïâäåþòì æïóæïìüóîåþåä êäò- åíüåþçå. æéåòìïàâòì áïîàóäò þïíêåþòì èòåî ãïúåèóäò ìåìõåþòì ëæåíëþï 22 èòäò- ïîæò äïîòï, ìïòæïíïú 3,5 èäîæ. äïîò èëê- äåâïæòïíò, õëäë 17,9 èäîæ. ãîûåäâïæòï- íò êîåæòüòï. ãïèëèæòíïîå òáòæïí, îëè ãï- æïèõæåäóíïîòïíëþòì øåóìùïâäåäïæ óèå- üåìùòäïæèëêäåâïæòïíòêîåæòüåþòãïòúå- èï, îëèåäòú ñâåäïçå ûâòîïæéòîåþóäòï, õëäë ïéíòøíóäò øåçéóæâï ïî åõåþï ûâòî- ôïìò áâåþòàï æï äòàëíåþòà ïí óûîïâò áë- íåþòà óçîóíâåäñëôòäò ìåìõåþì. øåìïþï- èòìïæ, þïíêåþì 25%-òïíò „õâîåäò“ èòìúåèì ìîóä àïâòìóôäåþïì, îëè ãïìúåí èëêäå- âïæòï, èïéïäðîëúåíüòï êîåæòüåþò øåèë- ìïâäåþòìæïæïìüóîåþòìãïîåøå.æéåòìèë- íïúåèåþòà þïíêåþì èàäòïíò èëêäåâïæòï- íò êîåæòüåþòì æïïõäëåþòà 37%-òì ãïúåèï øååûäåþïàïèîåãóäïúòòìãâåîæòìïâäòà. øåìïþïèòìïæ, åì úâäòäåþåþò þïíêåþòì úõëâîåþïçå èíòøâíåäëâïí çåãïâäåíïì ïî èëïõæåíì. ïèïìàïí, ïéíòøíóäò îåãóäïúò- åþò 18 ïðîòäì ãïèëáâåñíæï, õëäë ûïäïøò 7 èïòìì óíæï øåâòæåì. íïêäåþìïâïîïóæëï åîëâíóä þïíêì êëèåîúòóäò þïíêåþòìàâòì ïìåàò èúòîå æîë èòåúï îåãóäïúòåþçå èë- ìïîãåþïæ. ïíó, þïíêåþò óêâå ïêèïñëôòäå- þåí ïè íëîèïì. øåìïþïèòìïæ, èïà çåæïèõåæ- âåäëþòì ïõïäò ùåìåþò ðîëþäåèåþì ïî øå- óáèòà. êïîãòï,îëèúåíüîïäóîòþïíêòïïíïäò- çåþì áâåñïíïøò ìïêîåæòüë ìôåîëøò ïîìå- þóä èæãëèïîåëþïì, àóèúï îåãóäïúòåþò óíæïòñëìøåæåãçåëîòåíüòîåþóäòæïïîï ìïçëãïæëåþòì àâïäòì ïìïõâåâïæ. ãïóãåþï- îòï ìåþ-òì ðëäòüòêï, àó òãò èòò÷íåâì, îëè êîåæòüåþòìãïúåèïãïæïèõæåäóóíïîëèë- áïäïáååþçå úóæò ðîïáüòêïï, èïøòí îïüëè üëâåþì ìïçåæïèõåæâåäë êïðòüïäòì øåìï- þïèòì 25%-òïíò „õâîåäì“?! ìùëîåæ ïìåàò üòðòì ïîïôîòìèëèúåèò îåôëîèåþòì øåæå- ãòïòì,îëèúåíüîïäóîòþïíêòïîðïìóõëþì ìïçëãïæëåþïøò ïîìåþóä ðîëþäåèåþì æï ìïþïíêë ìôåîëçå ìïóþïîì ôòíïíìàï èòíòì- üîò ùïîèïîàïâì, õëäë ìåþ-ì ìüïüòìüòì îëäøòï. þëäë ùäåþøò úåíüîïäóîò þïí- êòìèòåîãïíõëîúòåäåþóäòîåôëîèåþòìï- þïíêë ìôåîëøò ïîìåþóäò èæãëèïîåëþòì ãïèëìïìùëîåþäïæ ïîïôîòì èëèüïíò ãï- èëæãï, îïæãïí èïàò óèåüåìëþï òñë çåæï- ðòîóäò æï ïîï ðîëþäåèåþòì èëãâïîåþïçå ëîòåíüòîåþóäò.øåæåãïæ,ìïþïíêëìôåîë- ìïæïèëèõèïîåþåäìøëîòìïîìåþóäòðîëþ- äåèåþò óôîë ãïèùâïâæï. àó åì ìïêòàõåþò ïî ãïæïòÿîï, æéåì îëúï èõëäëæ îïèëæå- íòèå ðëäòüòêëìò ìïóþîëþì ïè ðîëþäåèå- þòì ïéèëôõâîòì ïóúòäåþäëþïçå, 2-3 ùå- äòùïæøò ñâåäï ðëäòüòêóîò ûïäòì èàïâï- îò àåèï ãïõæåþï. èåîïþ öïíòïøâòäòèåîïþ öïíòïøâòäòèåîïþ öïíòïøâòäòèåîïþ öïíòïøâòäòèåîïþ öïíòïøâòäò êëîóôúòóäò æïíïøïóäò åêë- íëèòêóîò æïíïøïóäòì ìôåúòôò- êóîò ìïõåï. ìïåîàëæ, úòâòäòçå- þóäò ìïèñïîëì ãïèëúæòäåþï ïè èõîòâ óïéîåìïæ ìïòíüåîåìë æï èîïâïäôåîëâïíòï. àóèúï òìòú úõïæòï, îëè êëîóôúòóäò æïíï- øïóäòì ãïèëûòåþï æï æïìïþóàåþï èïéïäò æëíòì èïîàäèìïöóäåþòì èáëíå áâåñíåþøòú óÿòîà. êòæåâ åîàò àïâòìåþóîåþï ïìåàò æïíï- øïóäòìï òìïï, îëè êëîóôúòëíåî- àï èõòäåþï ûíåäòï. òìòíò ìïêèï- ëæ ãïèÿîòïõò ïæïèòïíåþò ïîòïí æï ìïêóàïîò áèåæåþåþòì øåìïíòéþïæ óïèîïâ þïîòåîì áèíòïí. ãïíìïêóà- îåþòà îàóäòï ïè ìåíòì æïûäåâï ãïíóâòàïîåþåäò åêëíëèòêòì æï ìòéïîòþòì èïéïäò æëíòì ðòîë- þåþøò. èòóõåæïâïæ ïèòìï, ìóä ïõ- äïõïíì òìåàèï áâåñíåþèï, îëãë- îåþòú ïîòïí òìîïåäò, þîïçòäòï æï ìïèõîåà êëîåï, ïìåà æïíïøï- óäøò áâåñíòì ðòîâåäò ðòîåþòì æïæïíïøïóäåþï æï èõòäåþï øåû- äåì. úõïæòï, ïè áâåñíåþøò óôîë æòæò ãïèëúæòäåþòì èáëíå èïîà- äèìïöóäåþòì ìòìüåèåþò ïîìå- þëþì æï èåæòòì àïâòìóôäåþòì õï- îòìõòú èïéïäòï. ïèòüëè, æåèëê- îïüòòì ãïíâòàïîåþòì ìïùñòì åüïð- çå èñëôò áâåñíåþò ïèïì õøòîïæ âåî ïõåîõåþåí, èòóõåæïâïæ òèòìï, îëè êëîóôúòòì ïäþïàëþï ïè áâåñíåþøò êòæåâ óôîë èïéïäòï. ïè àâïäàïõåæâòà óïéîåìïæ ìïòíüåîåìë òñë ïõïäïõïíì ÷âåíì áâåñïíïøò ãïíâòàïîåþóäò èëâ- äåíåþò. ìïáïîàâåäëøò êëîóô- úòïìàïí þîûëäòì ìïòíüåîåìë ðîåúåæåíüò æïôòáìòîæï. åîà– åîàò èåæòïìïøóïäåþòì – „ïòðîå- ìòì“ èòåî êëîóôúòòì êëíêîå- êëîóôúòïìàïí þîûëäòì ùïîèïüåþóäò áåòìòüóä ôïáüåþçå æïùñåþóä ìïó- þïîì ãïèëåõèïóîíåí ïîïìïèàïâ- îëþëåþò, èïà øëîòì „ïõïäãïçî- æï ôòíïíìòìüàï æï þòçíåìèåíàï ïìëúòïúòï“ – ïôþï æï „ïõïäãïç- îæï ïæâëêïüåþò“. èïà æïòùñåì ðîëþäåèòì øåìùïâäï, îïìïú æò- æò îåçëíïíìò èë¸ñâï. ïè òíòúòï- üòâòì øåæåãì ùïîèëïæãåíæï òì, îëè õåäòìóôäåþï êëíêîåüóäò íïþòöåþòà ãïèëåõèïóîï èåæòòì æï ïîïìïèàïâîëþëåþòì èòåî òíòúò- îåþóä êïèðïíòïì, îïìïú øåæåãïæ èë¸ñâï òíôîïìüîóáüóîòì èòíòì- üîòì çóîïþ ïäïâòûòì æï ãçåþòì æåðïîüïèåíüòì õåäèûéâïíåäòì, ãòëîãò ìåàóîòûòì ãïæïñåíåþï. àïâòìàïâïæ úõïæòï, îëè ïìå- àò êëíêîåüóäò îåïãòîåþòìàâòì èàïâîëþï øåáåþïì òèìïõóîåþì. àóèúï, öåîöåîëþòà êëíêîåüó- äò ðïìóõò ïî ãïìúåèòï êòàõâïì, òñë àó ïîï èïìøüïþóîò êëîóôúòï òíôîïìüîóáüóîóäò ðîëåáüåþòì ãïíõëîúòåäåþòì ðîëúåìøò, îïè- æåíïæ ìïáèåçå æï åôåáüòïíïæ æï- òõïîöï ïìåóäëþòà èòäòëíò äïîò, îïì åóþíåþòïí õåäòìóôäåþòì ùïîèëèïæãåíäåþò ôïáüëþîòâïæ æïãåþòìàïíïâå ãïíïæãóîåþóäò ãçåþòìï æï ÿïëþòïí íòïæïãøò ÷ïûò- îóäò õòæåþòì øåèõåæâïîå ìïáïî- àâåäëì èëáïäïáååþì. íóàó ðï- ìóõãïóúåèåäò æïî÷åþï êòàõâï – ïîòì àó ïîï âòíèå æïèíïøïâå æï- ôòáìòîåþóä æïîéâåâåþøò æï òñë àó ïîï êëîóôúòòì ôïáüåþò ïè ìòì- üåèïøò. ìõâï øåèàõâåâïøò ãïèëâï, îëè åì ëîò îåïäóîïæ íòÿòåîò ïæïèòïíò æï èåíåöåîò üñóòäóþîï- äëæ ãïïàïâòìóôäåì. “ïõïäãïçîæï ôòíïíìòìüàï æï þòçíåìèåíàï ïìëúòïúòòì“ ðîåçò- æåíüò øëàï ãóäþïíò ïèþëþì, îëè ïìëúòïúòï àåèïì æòæò åíàóçòïç- èòà ãïèëåõèïóîï æï ìïêòàõòì øåì- ùïâäïú æïòùñë. òì ãóäïõæòäïæ ïèþëþì, îëè ìåîòëçóä ðîëþäå- èåþì ùïïùñæíåí, èïãîïè ìóîâòäò ãïîêâåóäòñâíåí âòàïîåþïøò ïî ãïíåäåþòïà, èòóõåæïâïæ òèòìï, îëè ãïèëàõëâòäò òíôëîèïúòåþòì èòéåþïú ãïóÿòîæïà æï ìåîòëçó- äò ùòíïéëþåþòì ãïæïäïõâïú èëóõ- æïà. òì òèåæì ãïèëàáâïèì, îëè æïùñåþóäò ìïáèå þëäëèæå èòâï æï èïìøüïþóîò òíôîïìüîóáüóîòì ãïíõëîúòåäåþïçå ìïèëáïäïáë êëíüîëäòú óôîë áèåæòàò ãïõ- æåþï. êòàõâïçå, àó îï êëíêîåüó- äò ôïáüåþò ïûäåâà ìïôóûâåäì ïìëúòïúòòì ïíïäòüòêëìåþì ïèüò- êòúëí, îëè êëîóôúòóä æïíïøï- óäì øåìïûäëï ¸áëíæï ïæãòäò, øëàï ãóäþïíì æï ïôþïì âòúå– ðîåçòæåíüì ãòëîãò êïðïíïûåì ïîï- åîàò ôïáüò èë¸ñïâà. èïàò ïçîòà, êâäåâòì øåæåãåþçå ìïóþïîò íïïæ- îåâòï, îïæãïí æòæò ìïèóøïëï øå- ìïìîóäåþåäò, àóèúï þåâîò îïè ìïåÿâëï. òìòíò ïèþëþåí, îëè ïèë- æòïí ðîòíúòðòæïí – êëîóôúòï ïîòì ïîï êëíêîåüóäò æòæò àïí- õåþòì èëðïîâòì æï èòàâòìåþòì æï- ôòáìòîåþï æï æïìïþóàåþï, ïîïèåæ ïìåàò æïíïøïóäòì ÷ïæåíòì øåìïû- äåþäëþòì ãï÷åíïú. èïîàäïú, îëãëîú ïìëúòïúò- òìàâòì ãçåþòì æåðïîüïèåíüòì èò- åî èòùëæåþóäò ëôòúòïäóîò ðï- ìóõòæïí òîêâåâï, ìïèüîåæòï– ãîòãëäåàòì èøåíåþïîå èïãòìüîï- äòì èåëîå äëüçå ìïáïîàâåäëì õåäòìóôäåþïè 32.4 èòäòëíò äï- îò æïçëãï. íåþòìèòåî æïòíüåîå- ìåþóä ðòîì øåóûäòï ãïæïïèëù- èëì, îëè ìïèüîåæòï–ãîòãëäå- àòì èåëîå äëüòì ðîëåáüçå ìï- óþîòìïì, îëèåäìïú ÷òíóîò êëè- ðïíòï „ìòíë¸òæîë“ ïùïîèëåþì, ñâåäï ëôòúòïäóî ãïíúõïæåþïøò ôòãóîòîåþì àïíõï – úòôîåþòà 253 èòäòëíò äïîò. ïîïæï, ìõâïë- þïè àïâæïðòîâåä æï ïèýïèòíæåä ðîëåáüåþì øëîòì 32.4 èòäòëíò äïîò øåïæãòíï. ïîïæï ïè èëíïêâå- àòì èøåíåþäëþï àóîèå 220 èòäò- ëíò äïîò öæåþï. ïèòüëè ãïóãåþï- îòï, àó îïüëè ïî ãïúõïææï åì ôïáüò æï îïüëè æïòèïäï ïí èòò÷- áèïäï 32 èòäòëíòïíò åêëíëèòï. òèòüëè õëè ïîï, îëè òãò øåèìîó- äåþåä êëèðïíòïì æïèïüåþòà õïî- öøò èëåàõëâï æï ãïåùåîï. ïí êòæåâ ïìåàò ôïáüò. ìïèüîå- æòï–ãîòãëäåàòì ãçòì ðòîâåäò èëíïêâåàòì èøåíåþäëþï 2014 ùäòì 8 òâäòìì ãïòõìíï æï òãò 2 ùå- äòùïæøò óíæï æïìîóäåþóäòñë. ðîëåáüòì ãïíèïõëîúòåäåþåäò òñë óêîïòíóäò êëèðïíòï „ïäüêë- èò“, îëèåäèïú âåî æïïìîóäï ãçòì èøåíåþäëþï æï áâåñíòæïí ãïòáúï, ìïõåäèùòôë êò âåî òþîóíåþì èòì- àâòì ïâïíìïæ ãïæïõæòä 47 èòäò- ëíì, îïæãïí ìïþïíêë ãïîïíüòï ãï- úåèóäò òñë ìïåÿâë îåðóüïúòòì èáëíå þïíêòì èòåî æï àïíõï ãïæï- òîòúõï ëêóðòîåþóäò æëíåúêòì þïíêòì ôòäòïäøò. êòæåâ óôîë ìïòíüåîåìëï õëîâïüóäò êëèðïíòï „öò–üò– ïò–åò÷“–òì òìüëîòï. åîà–åîà üåíæåîøò ãïòèïîöâï õëîâïüóä- èï êëèðïíòïè, îëèåäòú àïâòì áâå- ñïíïøò ãïêëüîåþòì îåýòèøò òñë. èïí ìïáïîàâåäëøò ëàõò üåíæå- îò èëòãë, öïèøò æïïõäëåþòà 60 èòäòëíòì èëúóäëþòì. åì êëèðï- íòï æï èòìò ìïèò àïíïèøîëèåäò, ùïîèëãçïâíòäò ìïáïîàâåäëøò ðîëåáüòì ãïíõëîúòåäåþòì ùòíï åüïðòì ìïèóøïëåþì ïõëîúòåäåþ- æï æï îï òèóøïâåì ïìåàò, îëè áâåñ- íòæïí 60 èòäòëíò ãïòüïí êëèðïíò- ïè, èõëäëæ åîàèï óôïäèï óùñòì. þóíåþîòâòï, ïè æï ñâåäï ìõâï êëíêîåüóä ôïáüì, òìå îëãëîú àþòäòìò–îóìàïâòì, ìïèüîå- æòï–ãîòãëäåàòì, áëþóäåàòì øåèëâäòàò ãçåþòì ãïíóõëîúòå- äåþäëþòì ïí ôïáüëþîòâïæ ïøå- íåþòæïí èåëîå æéåì óâïîãòìïæ áúåóäò ãçåþòì ãïíõëîúòåäåþòì ðîëúåìì õåäòìóôäåþï ãóäèëæ- ãòíåæ øåòìùïâäòì æï èõëäëæ ëîò ÷òíëâíòêòì èëõìíòà ïî øåèëòôïî- ãäåþï. ÷åèò ïçîòà êò èàïâïîò èïòíú ìõâïï. òì, îëè þòóöåüòì ôóäò æï áâåñíòì èòåî ìåìõïæ ïéåþóäò ôó- äò, îëèåäòú èõëäëæ èòèæòíïîå ùåäì èòäòïîæ 200 èòäòëíòï, ñïò- îïàòïíïæ îëè óíæï æïòõïîöëì, ïîïâòí æïëþì. ÷âåíò æï ÷âåíò øâò- äåþòì ãïæïìïõæåäò ôóäò 20–30 ëöïõòì ãïèòäòëíåîåþïì ïî óíæï èëõèïîæåì. åìåú úõïæòï. êòæåâ óôîë èàïâïîò ìõâïï. åîàèï ïîï- ìïèàïâîëþë ëîãïíòçïúòïè – ïô- þï, îëèäòì èòåî èòéùåóäòì èòùå- îï þëäë åüïðçå – èïéïä÷òíëì- íåþòì èëõìíòì ùòíï æéåì åîà– åîàèï ðëäòüòêóîèï ðïîüòïè, êåîûëæ „åâîëðóäèï ìïáïîàâå- äëè“ èëòíæëèï, èòïéùòï òèïì, îëè èïìøüïþóîò êëîóôúòòì ïéìïêâå- àïæ ðëüåíúòóîïæ ìïøòø ìôåîë- øò, ðòîâåäò íïþòöò ãïæïòæãï. òèå- æòï, åì ðîëúåìò èïéïä÷òíëìíåþòì èëõìíòà ïî øåèëòôïîãäåþï. þï÷ïíï öòíÿïîïûåþï÷ïíï öòíÿïîïûåþï÷ïíï öòíÿïîïûåþï÷ïíï öòíÿïîïûåþï÷ïíï öòíÿïîïûå
  4. 4. 4 www.BFM.ge #527 aprili „æòîìòì“øåàïâïçåþï áïäþïüëíåþì èòíóì 18 % èïîüòì àâåøò ìïúõëâîåþåäò êëèðäåáìò „æòîìò“ (êëèðïíòï „ïì öëîöòï“) ãïçïôõóäòì æéå- ìïìùïóäåþòì ïéìïíòøíïæ, èõëäëæ èïîüòì àâåøò èõëäëæ áïäþïüëíåþì ìðåúòïäóî ïáúòïì ìàïâïçëþì. øåàïâïçåþï òàâïäòìùòíåþì ñâåäïçå èëàõëâíïæ ðîëæóáüçå 2 æï 3 ëàïõòïí ãï- îåèëíüåþóä þòíåþçå, åîàòïíò ãïæïõæòì øåèàõâåâïøò, 18%-òïí ôïìæïêäåþïì. øåàïâïçåþï ïìåâå èëòúïâì ìïàïâìëì æïèïüåþòàòôïîàòì/ìïîæïôòììðåúòïäóî ôïììï æï 2000 äïîòïí ìïìï÷óáîå üåáíòêòì ïí ìïñëôïúõëâîåþë èïéïçòòì âïó÷åîì. êëèðïíòï„ïìöëîöòï-æòîìò“èëèõèïîå- þåäì èïàò òíüåîåìåþòì ãïàâïäòìùòíåþòà ìõâïæïìõâï ôïìæïêäåþòì ïáúòåþì ðåîòë- æóäïæ ìàïâïçëþì. ïèöåîïæïú, ïáúòï ãïâîúåäæåþï êëèð- äåáìòì ñâåäïçå èëàõëâíïæ ðîóæóáüçå 2 æï 3 ëàïõòïí ãïîåèëíüåþóä þòíåþçå. „æòîìò“ èóæèòâïæ çîóíïâì èëèõèïîå- þåäçåæïèïàìóîâòäåþçåèëîãåþóäôïì- æïêäåþòì ïáúòåþì, èïáìòèïäóîïæ õåäèò- ìïùâæëè ôïìåþìï æï èëáíòä ãïæïõæòì ðò- îëþåþì ìàïâïçëþì. „æòîìòì“ áïäïáò, èæåþïîåëþì òìïíøò. „æòîìòì“ ìïúõëâîåþåäò êëèðäåáìòì üå- îòüëîòï 46 ¸ï-ì øåïæãåíì ïáåæïí 40% îåê- îåïúòóäò çëíïï. „æòîìò“ ãïèëòî÷åâï èøå- íåþäëþòìèïéïäòõïîòìõòà,õåäèòìïùâæë- èò ôïìåþòà, ãïæïõæòì èëáíòäò ðòîëþåþò- àï æï þòíåþòì ôïîàë ïî÷åâïíòà.

×