Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ბანკები და ფინანსები #514

1,983 views

Published on

ბანკები და ფინანსები

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ბანკები და ფინანსები #514

  1. 1. www.bfm.ge yovelkvireuli. gamodis 1995 wlidan, #514 30 oqtomberi, 2017 weli gamodis orSabaTobiT þòçíåìò åêëíëèòêï ìïçëãïæëåþï ãâ. 2ãâ. 2ãâ. 2ãâ. 2ãâ. 2 ,,øååûäåþïà àïâòìò,,øååûäåþïà àïâòìò,,øååûäåþïà àïâòìò,,øååûäåþïà àïâòìò,,øååûäåþïà àïâòìò ôåõòà åûåþëí úòõòìôåõòà åûåþëí úòõòìôåõòà åûåþëí úòõòìôåõòà åûåþëí úòõòìôåõòà åûåþëí úòõòì êïîåþò òè ïæïèòïíåþèï,êïîåþò òè ïæïèòïíåþèï,êïîåþò òè ïæïèòïíåþèï,êïîåþò òè ïæïèòïíåþèï,êïîåþò òè ïæïèòïíåþèï, âòíú ÷åèàïí åîàïæâòíú ÷åèàïí åîàïæâòíú ÷åèàïí åîàïæâòíú ÷åèàïí åîàïæâòíú ÷åèàïí åîàïæ òèóøïâåþì æïòèóøïâåþì æïòèóøïâåþì æïòèóøïâåþì æïòèóøïâåþì æï êëîóôúòïøò òáíåþïêëîóôúòïøò òáíåþïêëîóôúòïøò òáíåþïêëîóôúòïøò òáíåþïêëîóôúòïøò òáíåþï øåè÷íåóäò”øåè÷íåóäò”øåè÷íåóäò”øåè÷íåóäò”øåè÷íåóäò” ãâ. 4ãâ. 4ãâ. 4ãâ. 4ãâ. 4 þïíêåþòìþïíêåþòìþïíêåþòìþïíêåþòìþïíêåþòì ïîïðîëôòäóîòïîïðîëôòäóîòïîïðîëôòäóîòïîïðîëôòäóîòïîïðîëôòäóîò ìïáèòïíëþòì þóíæëâïíòìïáèòïíëþòì þóíæëâïíòìïáèòïíëþòì þóíæëâïíòìïáèòïíëþòì þóíæëâïíòìïáèòïíëþòì þóíæëâïíò ðåîìðåáüòâïðåîìðåáüòâïðåîìðåáüòâïðåîìðåáüòâïðåîìðåáüòâï ãâ. 12ãâ. 12ãâ. 12ãâ. 12ãâ. 12 ãâ.5ãâ.5ãâ.5ãâ.5ãâ.5 åäåáüîëíóäòåäåáüîëíóäòåäåáüîëíóäòåäåáüîëíóäòåäåáüîëíóäò èèïîàâåäëþòìèèïîàâåäëþòìèèïîàâåäëþòìèèïîàâåäëþòìèèïîàâåäëþòì ãïíâòàïîåþòìãïíâòàïîåþòìãïíâòàïîåþòìãïíâòàïîåþòìãïíâòàïîåþòì üåíæåíúòåþòüåíæåíúòåþòüåíæåíúòåþòüåíæåíúòåþòüåíæåíúòåþò ìïáïîàâåäëøòìïáïîàâåäëøòìïáïîàâåäëøòìïáïîàâåäëøòìïáïîàâåäëøò „êâäåâåþòà ãïèë-„êâäåâåþòà ãïèë-„êâäåâåþòà ãïèë-„êâäåâåþòà ãïèë-„êâäåâåþòà ãïèë- âäòíæï, îëè ùïèäåþçåâäòíæï, îëè ùïèäåþçåâäòíæï, îëè ùïèäåþçåâäòíæï, îëè ùïèäåþçåâäòíæï, îëè ùïèäåþçå ôïìíïèïüò ìïøóïäëæôïìíïèïüò ìïøóïäëæôïìíïèïüò ìïøóïäëæôïìíïèïüò ìïøóïäëæôïìíïèïüò ìïøóïäëæ òñë 102 ðîëúåíüò, õëäëòñë 102 ðîëúåíüò, õëäëòñë 102 ðîëúåíüò, õëäëòñë 102 ðîëúåíüò, õëäëòñë 102 ðîëúåíüò, õëäë úïäêåóä èåæòêï-úïäêåóä èåæòêï-úïäêåóä èåæòêï-úïäêåóä èåæòêï-úïäêåóä èåæòêï- èåíüåþçå 400-500 æïèåíüåþçå 400-500 æïèåíüåþçå 400-500 æïèåíüåþçå 400-500 æïèåíüåþçå 400-500 æï óôîë èïéïäòú“óôîë èïéïäòú“óôîë èïéïäòú“óôîë èïéïäòú“óôîë èïéïäòú“ ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3 îïüëè ìóìüæåþï äïîòîïüëè ìóìüæåþï äïîòîïüëè ìóìüæåþï äïîòîïüëè ìóìüæåþï äïîòîïüëè ìóìüæåþï äïîò ïçïîüò ùåìåþòì ãïîåøå - óêëíüîëäë ìïàïèïøë þòçíåìò 400 èòäòëíòïíò èëãåþòà ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ìïìï÷óáîå åãçåèðäïîò ôòíïíìàï ìïèòíòìüîëì ïéòïîåþòàò ÷âåíåþï - ïçïîüóäò àïèïøåþòì êëíüîëäòì èåáïíòçèåþò ïî ïîìåþëþì ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3ãâ. 3 èëíïúåèåþò êëèåîúòóäò þïíêåþòì èòåî ðòäïî 3 òìèëíïúåèåþò êëèåîúòóäò þïíêåþòì èòåî ðòäïî 3 òìèëíïúåèåþò êëèåîúòóäò þïíêåþòì èòåî ðòäïî 3 òìèëíïúåèåþò êëèåîúòóäò þïíêåþòì èòåî ðòäïî 3 òìèëíïúåèåþò êëèåîúòóäò þïíêåþòì èòåî ðòäïî 3 òì ôïîãäåþøò òíôëîèïúòòì ãïèýéïâíåþòì ùåìòì èòõåæâòàôïîãäåþøò òíôëîèïúòòì ãïèýéïâíåþòì ùåìòì èòõåæâòàôïîãäåþøò òíôëîèïúòòì ãïèýéïâíåþòì ùåìòì èòõåæâòàôïîãäåþøò òíôëîèïúòòì ãïèýéïâíåþòì ùåìòì èòõåæâòàôïîãäåþøò òíôëîèïúòòì ãïèýéïâíåþòì ùåìòì èòõåæâòà 30.09.2017-òì èæãëèïîåëþòà30.09.2017-òì èæãëèïîåëþòà30.09.2017-òì èæãëèïîåëþòà30.09.2017-òì èæãëèïîåëþòà30.09.2017-òì èæãëèïîåëþòà ÌÌ ÀÒÞÒÌÒ ÞÏÍÊÒÌÌ ÀÒÞÒÌÒ ÞÏÍÊÒÌÌ ÀÒÞÒÌÒ ÞÏÍÊÒÌÌ ÀÒÞÒÌÒ ÞÏÍÊÒÌÌ ÀÒÞÒÌÒ ÞÏÍÊÒ ................................................................................................................................................. 88888 ÌÌ ÄÒÞÅÎÀÒ ÞÏÍÊÒÌÌ ÄÒÞÅÎÀÒ ÞÏÍÊÒÌÌ ÄÒÞÅÎÀÒ ÞÏÍÊÒÌÌ ÄÒÞÅÎÀÒ ÞÏÍÊÒÌÌ ÄÒÞÅÎÀÒ ÞÏÍÊÒ............................................................................................................................. 99999 ÌÌ ÂÒÀÒÞÒ ÞÏÍÊÒÌÌ ÂÒÀÒÞÒ ÞÏÍÊÒÌÌ ÂÒÀÒÞÒ ÞÏÍÊÒÌÌ ÂÒÀÒÞÒ ÞÏÍÊÒÌÌ ÂÒÀÒÞÒ ÞÏÍÊÒ ................................................................................................................................................. 1010101010 ÌÌ ÐÎËÊÎÅÆÒÜ ÞÏÍÊÒÌÌ ÐÎËÊÎÅÆÒÜ ÞÏÍÊÒÌÌ ÐÎËÊÎÅÆÒÜ ÞÏÍÊÒÌÌ ÐÎËÊÎÅÆÒÜ ÞÏÍÊÒÌÌ ÐÎËÊÎÅÆÒÜ ÞÏÍÊÒ ...............................................................................................1111111111 ÌÌ ÞÏÍÊÒ ÁÏÎÀÓÌÌ ÞÏÍÊÒ ÁÏÎÀÓÌÌ ÞÏÍÊÒ ÁÏÎÀÓÌÌ ÞÏÍÊÒ ÁÏÎÀÓÌÌ ÞÏÍÊÒ ÁÏÎÀÓ ...........................................................................................................................................................1212121212 ÌÌ ÞÏÇÒÌ ÞÏÍÊÒÌÌ ÞÏÇÒÌ ÞÏÍÊÒÌÌ ÞÏÇÒÌ ÞÏÍÊÒÌÌ ÞÏÇÒÌ ÞÏÍÊÒÌÌ ÞÏÇÒÌ ÞÏÍÊÒ ................................................................................................................................................................ 1313131313 ÌÌ ÜÅÎÏÞÏÍÊÒÌÌ ÜÅÎÏÞÏÍÊÒÌÌ ÜÅÎÏÞÏÍÊÒÌÌ ÜÅÎÏÞÏÍÊÒÌÌ ÜÅÎÏÞÏÍÊÒ ...............................................................................................................................................................................1414141414 ÌÌ ÊÎÅÆË ÞÏÍÊÒÌÌ ÊÎÅÆË ÞÏÍÊÒÌÌ ÊÎÅÆË ÞÏÍÊÒÌÌ ÊÎÅÆË ÞÏÍÊÒÌÌ ÊÎÅÆË ÞÏÍÊÒ ...................................................................................................................................................... 1515151515 ÌÌ ÕÏÄÒÊ ÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌÌ ÕÏÄÒÊ ÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌÌ ÕÏÄÒÊ ÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌÌ ÕÏÄÒÊ ÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌÌ ÕÏÄÒÊ ÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄË .....1616161616 ÌÌ ÔÒÍÊÏ ÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌÌ ÔÒÍÊÏ ÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌÌ ÔÒÍÊÏ ÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌÌ ÔÒÍÊÏ ÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌÌ ÔÒÍÊÏ ÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄË .....1717171717 ÌÌ ÒØÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌÌ ÒØÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌÌ ÒØÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌÌ ÒØÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌÌ ÒØÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄË .......................................................1818181818 ÌÌ ÐÏØÏ ÞÏÍÊÒÌÌ ÐÏØÏ ÞÏÍÊÒÌÌ ÐÏØÏ ÞÏÍÊÒÌÌ ÐÏØÏ ÞÏÍÊÒÌÌ ÐÏØÏ ÞÏÍÊÒ .................................................................................................................................................................................... 1919191919 ÌÌ ÏÇÅÎÞÏÒÖÏÍÒÌ ÌÏÅÎÀÏØËÎÒÌËÌÌ ÏÇÅÎÞÏÒÖÏÍÒÌ ÌÏÅÎÀÏØËÎÒÌËÌÌ ÏÇÅÎÞÏÒÖÏÍÒÌ ÌÏÅÎÀÏØËÎÒÌËÌÌ ÏÇÅÎÞÏÒÖÏÍÒÌ ÌÏÅÎÀÏØËÎÒÌËÌÌ ÏÇÅÎÞÏÒÖÏÍÒÌ ÌÏÅÎÀÏØËÎÒÌË ÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄË.............................................................................................................. 2 02 02 02 02 0 ÌÌ ÇÒÎÏÏÀÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌÌ ÇÒÎÏÏÀÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌÌ ÇÒÎÏÏÀÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌÌ ÇÒÎÏÏÀÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄËÌÌ ÇÒÎÏÏÀÞÏÍÊÒ ÌÏÁÏÎÀÂÅÄË2121212121 ÌÌ ÌÒÄÁÎËÓÆ ÞÏÍÊÒÌÌ ÌÒÄÁÎËÓÆ ÞÏÍÊÒÌÌ ÌÒÄÁÎËÓÆ ÞÏÍÊÒÌÌ ÌÒÄÁÎËÓÆ ÞÏÍÊÒÌÌ ÌÒÄÁÎËÓÆ ÞÏÍÊÒ ......................................................................................................... 2 22 22 22 22 2 ãâ. 2ãâ. 2ãâ. 2ãâ. 2ãâ. 2 êëþï ãâåíåüïûå: ìåþ-òìêëþï ãâåíåüïûå: ìåþ-òìêëþï ãâåíåüïûå: ìåþ-òìêëþï ãâåíåüïûå: ìåþ-òìêëþï ãâåíåüïûå: ìåþ-òì èàïâïîò ôóíáúòï ôïìåþòìèàïâïîò ôóíáúòï ôïìåþòìèàïâïîò ôóíáúòï ôïìåþòìèàïâïîò ôóíáúòï ôïìåþòìèàïâïîò ôóíáúòï ôïìåþòì ìüïþòäóîëþòììüïþòäóîëþòììüïþòäóîëþòììüïþòäóîëþòììüïþòäóîëþòì øåíïî÷óíåþïïøåíïî÷óíåþïïøåíïî÷óíåþïïøåíïî÷óíåþïïøåíïî÷óíåþïï ãâ. 4ãâ. 4ãâ. 4ãâ. 4ãâ. 4 ìïáïîàâåäëì èàïâîëþïìïáïîàâåäëì èàïâîëþïìïáïîàâåäëì èàïâîëþïìïáïîàâåäëì èàïâîëþïìïáïîàâåäëì èàïâîëþï ìïâïäóüë ôëíæòììïâïäóüë ôëíæòììïâïäóüë ôëíæòììïâïäóüë ôëíæòììïâïäóüë ôëíæòì ùòíïïéèæåãùòíïïéèæåãùòíïïéèæåãùòíïïéèæåãùòíïïéèæåã ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6 îëãëîòï „íïãâòìîëãëîòï „íïãâòìîëãëîòï „íïãâòìîëãëîòï „íïãâòìîëãëîòï „íïãâòì åêëíëèòêòì“åêëíëèòêòì“åêëíëèòêòì“åêëíëèòêòì“åêëíëèòêòì“ ðåîìðåáüòâåþòðåîìðåáüòâåþòðåîìðåáüòâåþòðåîìðåáüòâåþòðåîìðåáüòâåþò ìïáïîàâåäëøòìïáïîàâåäëøòìïáïîàâåäëøòìïáïîàâåäëøòìïáïîàâåäëøò ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7ãâ. 7 àþòäòìòì åêëíëèòêóîòàþòäòìòì åêëíëèòêóîòàþòäòìòì åêëíëèòêóîòàþòäòìòì åêëíëèòêóîòàþòäòìòì åêëíëèòêóîò ãïíâòàïîåþï úòôîåþøòãïíâòàïîåþï úòôîåþøòãïíâòàïîåþï úòôîåþøòãïíâòàïîåþï úòôîåþøòãïíâòàïîåþï úòôîåþøò ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5ãâ. 5 ìïñëâåäàïë öïíæïúâòììïñëâåäàïë öïíæïúâòììïñëâåäàïë öïíæïúâòììïñëâåäàïë öïíæïúâòììïñëâåäàïë öïíæïúâòì þòóöåüò òçîæåþïþòóöåüò òçîæåþïþòóöåüò òçîæåþïþòóöåüò òçîæåþïþòóöåüò òçîæåþï ãâ. 15ãâ. 15ãâ. 15ãâ. 15ãâ. 15 àåèóî ÿñëíòï áëþóäåàøòàåèóî ÿñëíòï áëþóäåàøòàåèóî ÿñëíòï áëþóäåàøòàåèóî ÿñëíòï áëþóäåàøòàåèóî ÿñëíòï áëþóäåàøò ãóäìòìõäûïîéâàïãóäìòìõäûïîéâàïãóäìòìõäûïîéâàïãóäìòìõäûïîéâàïãóäìòìõäûïîéâàï æïïâïæåþåþòìæïïâïæåþåþòìæïïâïæåþåþòìæïïâïæåþåþòìæïïâïæåþåþòì ìïîåïþòäòüïúòë úåíüîììïîåïþòäòüïúòë úåíüîììïîåïþòäòüïúòë úåíüîììïîåïþòäòüïúòë úåíüîììïîåïþòäòüïúòë úåíüîì ïôóûíåþìïôóûíåþìïôóûíåþìïôóûíåþìïôóûíåþì ãâ. 2ãâ. 2ãâ. 2ãâ. 2ãâ. 2 ìïòæïí ÷íæåþï üñâòïìïòæïí ÷íæåþï üñâòïìïòæïí ÷íæåþï üñâòïìïòæïí ÷íæåþï üñâòïìïòæïí ÷íæåþï üñâòï áïîàóä ìóíåäåþøòáïîàóä ìóíåäåþøòáïîàóä ìóíåäåþøòáïîàóä ìóíåäåþøòáïîàóä ìóíåäåþøò ãâ. 9ãâ. 9ãâ. 9ãâ. 9ãâ. 9 èòêîëìïôòíïíìëåþòìèòêîëìïôòíïíìëåþòìèòêîëìïôòíïíìëåþòìèòêîëìïôòíïíìëåþòìèòêîëìïôòíïíìëåþòì íïõåâïîçå èåüèï,íïõåâïîçå èåüèï,íïõåâïîçå èåüèï,íïõåâïîçå èåüèï,íïõåâïîçå èåüèï, øåìïûäëï, þïçïîòøåìïûäëï, þïçïîòøåìïûäëï, þïçïîòøåìïûäëï, þïçïîòøåìïûäëï, þïçïîò æïüëâëìæïüëâëìæïüëâëìæïüëâëìæïüëâëì ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6ãâ. 6 àïèþïáëì êëíüîëäò -àïèþïáëì êëíüîëäò -àïèþïáëì êëíüîëäò -àïèþïáëì êëíüîëäò -àïèþïáëì êëíüîëäò - ïî÷åâïíò åêëíëèòêóîïî÷åâïíò åêëíëèòêóîïî÷åâïíò åêëíëèòêóîïî÷åâïíò åêëíëèòêóîïî÷åâïíò åêëíëèòêóî æòâòæåíæåþìï æïæòâòæåíæåþìï æïæòâòæåíæåþìï æïæòâòæåíæåþìï æïæòâòæåíæåþìï æï öïíèîàåäëþïì øëîòìöïíèîàåäëþïì øëîòìöïíèîàåäëþïì øëîòìöïíèîàåäëþïì øëîòìöïíèîàåäëþïì øëîòì ãâ. 13ãâ. 13ãâ. 13ãâ. 13ãâ. 13 ìïìïèïîàäë àóìïìïèïîàäë àóìïìïèïîàäë àóìïìïèïîàäë àóìïìïèïîàäë àó ïîþòüîïýòïîþòüîïýòïîþòüîïýòïîþòüîïýòïîþòüîïýò
  2. 2. 2 www.BFM.ge #514 oqtomberi åêëíëèòêóîò ðïíëîïèï saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia:saredaqcio kolegia: mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori:mTavari redaqtori: - zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani,- zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani,- zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani,- zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani,- zurab kukulaZe, mTavari redaqtoris moadgile andria gvidiani, giorgi kapanaZe, SoTa gulbani, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,giorgi kapanaZe, SoTa gulbani, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,giorgi kapanaZe, SoTa gulbani, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,giorgi kapanaZe, SoTa gulbani, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe,giorgi kapanaZe, SoTa gulbani, merab janiaSvili, nodar WiWinaZe, paata bairaxtari, baCana jinWaraZe, giorgi k. kapanaZe, levan lagvilava.giorgi k. kapanaZe, levan lagvilava.giorgi k. kapanaZe, levan lagvilava.giorgi k. kapanaZe, levan lagvilava.giorgi k. kapanaZe, levan lagvilava. ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri:ganviTarebis menejeri: giorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZegiorgi giorgaZe gamomcemeli: Sps “media iunion grupi” (gamomcemeli: Sps “media iunion grupi” (gamomcemeli: Sps “media iunion grupi” (gamomcemeli: Sps “media iunion grupi” (gamomcemeli: Sps “media iunion grupi” (MUG) kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa:kompiuteruli uzrunvelyofa: levan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvililevan beglariSvili tiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiTtiraJis nawili vrceldeba istebliSmentis siiT portalbf@gmail.com gggggazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia SemdegiazeTSi gamoyenebulia Semdegi saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi:saagentoebis masalebi: Commersant.ge, “medianiu“medianiu“medianiu“medianiu“medianiusi”,si”,si”,si”,si”, BPI.ge, Sarke.ge, Agora.ge tel: 568 00 99 22tel: 568 00 99 22tel: 568 00 99 22tel: 568 00 99 22tel: 568 00 99 22 1 ùäòì èëíïúåèåþòà, 275 èòäòëíò æëäï- îòàãïòçïîæï. Bloomberg Billionaires Index-òì èëíïúå- èåþòì àïíïõèïæ, ìïáïîàâåäëì ñëôòäò ðîåèòåîèòíòìüîòìáëíåþï5,72èòäòïîæïøø æëäïîì øåïæãåíì. ãïèëúåèïìèúòîåòíôëîèïúòïúïáâìæï- üïíòäòþòçíåìèåíàïíæïêïâøòîåþòà,ìïæïú òâïíòøâòäòì þòçíåì ìïáèòïíëþòì æïùñåþòìï æïðëäòüòêóîòêïîòåîòìèëêäåòìüëîòïï ïìïõóäò. ïéíòøíóäò òíôëîèïúòï “þäóèþåîãòì” ìüïüòìüòêïøòïèëñâïíòäò,ìïæïúðäïíåüòì 500ñâåäïçåèæòæïîòïæïèòïíòììòïïãïèëá- âåñíåþóäò. ìòïøò ðòîâåä ïæãòäì þòä ãå- òàìò 88.0 èòäòïîæò ïøø æëäïîòà òêïâåþì, îëèåäìïú öåô þåçëìò (83.5 èäîæ), óëîåí þóôåüò (81.2 èäîæ), ïèïíìòë ëîüåãï (77.3èäîæ)æïèïîêúóêåîþåîãò(72.4èäîæ) èë¸ñâåþòïí. ìåþ-òìðîåçòæåíüòåîëâíóäòâïäóüòì èëêäåâïæòïí îñåâïìàïí øåæïîåþòà êëèåí- üïîì ïêåàåþì æï ïúõïæåþì, îëè áâåñïíïøò òì ïæïèòïíò, âòíú ÷åèàïí åîàïæ òèóøï- âåþìæïêëîóôúòïøòòáíåþïøåè÷íåóäò,ðòî- æïðòî÷åèòèüåîòòáíåþï,-ïèòìøåìïõåþàþò- äòìòì èåîëþòì ïî÷åóäèï êïíæòæïüèï êïõï êïäïûåè ãïíïúõïæï. èòìò àáèòà, êëîóôúò- òì èòèïîà ûïäòïí èêïúîò æïèëêòæåþóäåþï åáíåþï. „òì ïæïèòïíò, âòíú ïèïì òêïæîåþì æï ãïïêåàåþì,ðòîæïðòî÷åèòèüåîòòáíåþï.ðòî- æïðòî âåüñâò ïìåà ïæïèòïíåþì, îëè øååû- äåþïà àïâòìò ôåõòà åûåþëí úòõòì êïîåþò. òìíæëþïæïòìòèåæò,îïúàþòäòìåäåþìïáâà ÷åèì èòèïîà, ñâåäïôåîì ãïâïêåàåþ ïè íæë- àþòäòìøò, äóþäòïíïì áó÷ïçå èæåþïîå „çïîïôõïíïì“ øåíëþï òñòæåþï. ìïóþïîòï, 16,000êâïæîïüóäèåüîïèæåêåàòäèëùñë- þòäò ôïîàòì èáëíå 26,795 êâ. èåüîò èòùòì íïêâåàçå. îëãëîú êëèðïíòòì Colliers International Georgia âåþãâåîæçåï ïéíòøíóäò, ìïõåäè- ùòôëìãïíìïêóàîåþòìãïèëìñòæâòìàâòììï- ÿòîë àïíõï - 2 100 000 æëäïîòï (èïà øëîòì æïãîëâòäò ãïæïìïõïæåþò æï öïîòèåþò); 1 700 000 æëäïîò êò 2019 ùäòì èåìïèå êâïî- üäïèæå (ãïæïõæåþò óíæï ãïíõëîúòåäæåì êâïîüïäóîïæ)ïîòìãïæïìïõæåäò.îëãëîú ãïíúõïæåþïøòï ïéíòøíóäò, èôäëþåäò ìïè- “åòìòàò” æïòíüåîåìæï, îïèæåíïæ þåæ- íòåîïæ ãîûíëþåí àïâì àþòäòìåäåþò, îïè- æåíïæ ãïíìõâïâæåþï åì èï÷âåíåþäåþò ïìï- êòì èòõåæâòà æï ïîòïí àó ïîï àþòäòìåäå- þò ëðüòèòìüóîïæ ãïíùñëþòäåþò èïàò èë- èïâäòì èòèïîà. êâäåâïè ï÷âåíï, îëè 10-æïí 7 àþòäòìå- äò àïâì þåæíòåîïæ ãîûíëþì. êåîûëæ, þåæ- íòåîïæ àïâì ãïèëêòàõóäàï 68% àâäòì, õëäë 9% àïâì óþåæóîïæ èòò÷íåâì. ìïãó- äòìõèëï, îëè þåæíòåîåþòì èï÷âåíåþåäò ïìïêòì èïüåþïìàïí åîàïæ èúòîæåþï. þåæ- íòåîåþòìèï÷âåíåþåäòñâåäïçåèïéïäòï18- 30 æï 31-45 ùäòì àþòäòìòì èïúõëâîåþäåþ- øò (80%; 81%), õëäë 46 ùäòì øåèæåã þåæíò- åîåþòì ãïíúæï øåìïè÷íåâïæ òêäåþì (45-65 ùåäò – 61% þåæíòåîòï) æï èòíòèïäóî èï÷- ìóðåîèïîêåüåþòì áìåäèï „ìèïîüò“ ïõïä ôëîèïüçå ãïæïìâäòì øåèæãëè ðòî- âåäò ìóðåîèïîêåüò ãïõìíï. ïõïäò èïéïçòï èüêâîòìèïîúõåíïìïíïðòîëçå,„èóøüïòæòì þïéàïí“èæåþïîå„âòìëäòì“ïâüëãïìïèïîà ìïæãóîàïí ãïòõìíï. ïõïäãïõìíòä „ìèïîü- øò“ 20-èæå ïæïèòïíò æïìïáèæï. „ìèïîüò“ „èóøüïòæòì þïéàïí“ ðïüïîï ôëîèïüòì ìóðåîèïîêåüòï, ìïæïú åâîëðó- äòæïïæãòäëþîòâòùïîèëåþòìñëâåäæéò- óîò èëõèïîåþòì ðîëæóáüåþòì ôïîàë ïìëîüòèåíüòï ùïîèëæãåíòäò. ïõïäãïõì- íòä ìóðåîèïîêåüøò êïôåú ïèëáèåææï, ìï- æïú èëèõèïîåþåäì „ìèïîüòì“ ùïîèëåþó- äò ìïêëíæòüîë íïùïîèòì àó ôóíàóøåó- äòì æï „æïíêòí æëíïüìòì“ èîïâïäôåîëâï- æåðëçòüåþòìäïîòçïúòïãïòçïîæï.ìåþ- òì ìüïüòìüòêòà, 1 ëáüëèþîòì (Q3/2017) èæãëèïîåëþòà, 34.65%-òï (01.09.2017 - 34.5%) ìïþïíêë ìåáüëîì ìåáüåèþåîøò æå- ðëçòüåþòì ðëîüôåäò ãïåçïîæï, 0.572 àþòäòìòì úòîêòì øåíëþï òñòæåþï. þîë- êåîåþòì úíëþòà, áëíåþòì ìïùñòìò ôïìò 18 èòäòëíò æëäïîòï. èïàò ãïíèïîüåþòà, áë- íåþï îïèæåíòèå êâòîïï îïú òñòæåþï æï ïè åüïðçå øåàïâïçåþåþò òãçïâíåþï, îëãëîú ìïáïîàâåäëøò, ïìåâå óúõëåàøò. îëãëîú êëèðïíòïColliersInternationalGeorgia-ìâåþ- ãâåîæçå ãïíàïâìåþóä ãïíúõïæåþïøò âêòàõóäëþà, óûîïâò áëíåþòì ìïåîàë ôïîàò 21,014 êâïæîïüóäò èåüîòï. íïãåþëþï 5 ìïîàóäì èëòúïâì, îëèäòì ìïåîàë ôïîàò êò 4,750 êâïæîïüóä èåüîì àþòäòìòì úòîêòì øåíëþï 18 èòäòëí æëäïîïæ òñòæåþï øåïæãåíì. úåíüîïäóî øåíëþïìàïí åîàïæ, óûîïâò áëíåþï øåæãåþï 800êâ. èåüîò ôïî- àòì ïæèòíòìüîïúòóäò åîàåóäòìãïí. ïé- íòøíóä øåíëþï-íïãåþëþïì êóäüóîóäò èåèêâòæîåëþòì ûåãäòì ìüïüóìò ïáâì èòíò- ÿåþóäò. èïàòâå úíëþòà, ïáüòâçå ïîìåþëþì þòçíåì ãåãèï, îëèäòì ãïúåèïú øåìïûäåþå- äòï èëàõëâíòì øåìïþïèòìïæ. ìïöïîë îååì- üîòì èëíïúåèåþòà, ìì „úòîêòì“ ìïèåàâïä- ñóîåë ìïþÿëì àïâèöæëèïîå ãïîæïúâäò- äò þòçíåìèåíòì, þïæîò ðïüïîêïúòøâòäòì æï, íïíï ðïüïîêïúòøâòäòï. òíôëîèïúòïè, îëè áïîàóä ìóíåäåþøò üñâòòì îïëæåíëþï ûïäòïí èïéïäòï, èëìïõ- äåëþòì ìåîòëçóäò øåøôëàåþï ãïèëòùâòï. àïâæïðòîâåäïæ åì úíëþï íòó-òëîêòì öïí- èîàåäëþòìï æï èåíüïäóîò ¸òãòåíòì æå- ðïîüïèåíüèï ãïèëïáâåñíï, ïèòì øåèæåã ìó- íåäåþòì êâäåâï ìïáïîàâåäëøòú ÷ïüïîæï, êåîûëæ, ìóîìïàòì åîëâíóäò ìïïãåíüëì èòåî. èòèæòíïîå ùäòì 9-10 ëáüëèþåîì êò, ïíïäëãòóîò êâäåâï ìüîïüåãòóäò êâäå- âåþòì æï ãïíâòàïîåþòì úåíüîèïú ÷ïïüïîï. ïè ëîãïíòçïúòòì õåäèûéâïíåäèï, âïõë êë- þïäïûåè, ïéíòøíï, îëè 13 íòèóøòæïí åîà- åîàøò üñâòòì øåèúâåäëþï íëîèïçå 2-öåî èåüò òñë (11,7 èã/êã, îëúï íëîèïï 5,0 èã/ êã)åìãïõäæïàæïôïìëåþóäòñâòàåäòñâï- âòäò, îëèåäìïú åüòêåüçå „þäåá ìò öëî- öòïì“ ìïõåäò åùåîï. ïéíòøíóäò íïùïîèò „ãóæâòäòì“ åîà- åîà èïéïçòïøò òñòæåþëæï. îëãëî èëõâæï óõïîòìõë ðîëæóáúòï „ãóæâòäøò“? - ïè ìï- êòàõçå „ãóæâòäòì“ ìïçëãïæëåþïìàïí óî- ìïòæïí ÷íæåþï üñâòï áïîàóä ìóíåäåþøò Pixel Buds - ïìå áâòï êëèðïíòòì ïõïä èëùñëþòäëþïì, îëèåäòú üåáíëäëãòóî- èïãòãïíüèïGëëãäå-èïìïêóàïîòðîëæóá- úòòì èïìøüïþóî ðîåçåíüïúòïçå ùïîèëïæ- ãòíï. ïè èëùñëþòäëþòì èàïâïîò õòþäò êò âòçóïäòì ãïîæï, îï àáèï óíæï, èòìò øå- ìïûäåþäëþåþòï - èïì ìòíáîëíóä îåýòèøò øåóûäòï 40 åíïçå àïîãèíëì èëìïóþîòì äïðïîïêò. åì ïîòì óìïæåíë ñóîìïìèåíåþò, àòåîàëþòì ìïèìïõóîòì óôîëìì - íïüï ùå- îåàåäì âåìïóþîåà. èòìò àáèòà, „ãóæâò- äòì“ èïéïçòïàï áìåäøò ãïíìïêóàîåþóä ñóîïæéåþïì ïáúåâåí ðîëæóáúòòì õïîòìõì æï åì òíôëîèïúòï èïààâòìïú èëóäëæíå- äò òñë: íïüï ùåîåàåäò - íåþòìèòåîò èëè- ùëæåþåäò, îëèåäìïú „ãóæâòäøò“ ðîë- æóáúòï øåèëïáâì, âïäæåþóäòï õïîòìõòì æïèïæïìüóîåþåäòìåîüòôòêïüòùïîèëïæ- ãòíëì. ãïèëíïêäòìò ïîú „þäåá ìò öëî- öòïï“. ïè ôòîèòì èòåî øåèëüïíòä ðîëæóá- úòïì øåìïþïèòìò ìåîüòôòêïüò ïõäæï. ìùë- îåæ ïèòüëè òñòæåþëæï „ãóæâòäòì“ èïéï- çòïàï áìåäøò. îëãëîú êò øåâòüñâåà, îëè „þäåáìòöëîöòïì“èòåîæïèçïæåþóäòñâò- àåäò ñâïâòäò ìïåÿâë õïîòìõòìïï, èïøòíâå ïèëâòéåà áìåäòæïí. åì ðîëæóáüò ãïñòæ- âïøò ïî òáíåþï èïíïè, ìïíïè èùïîèëåþåäò ïî ùïîèëïæãåíì æïèëóêòæåþåäò äïþëîïüë- îòòì æïìêâíïì, îëèåäòú èòì óâíåþäëþïì æïïæïìüóîåþì - ïéíòøíï „ãóæâòäòì“ ùïî- èëèïæãåíåäèï. Google-òì ïõïäò ñóîìïìèåíåþò îåïäóî æîëøò 40 åíïçå ãòàïîãèíòà îëèåäòú èïîöâåíï ñóîìïìèåíòì õåäòì æïêïîåþòà ìõâïæïìõâï ôóíáúòïì ïìîó- äåþì, èïãïäòàïæ òîàâåþï „ãóãä ïìòìüåí- üò“, óêîïâì èóìòêïì, ïõëîúòåäåþì çïîåþì æï ìõâï. àóèúï, ñâåäïçå èàïâïîò ìùëîåæ àïîöòèíòì ôóíáúòïï, ñóîìïìèåíò Google Translate-òì æïõèïîåþòà îåïäóî æîëøò ïõåîõåþì ìïóþîòì àïîãèíïì æï àáâåíàâòì ãïìïãåþ åíïçå èëùëæåþïì. “ìèïîüèï“ ïõïä ôëîèïüçå ãïæïìâäòì øåèæãëè ðòîâåäò ìóðåîèïîêåüò ãïõìíï íò æëíïüåþòì øåûåíï øåóûäòï. “ìèïîüò” áìåäòì ãïíâòàïîåþïì ìïùñòì åüïðçå øåî÷åóä ôëîèïüøò, êåîûëæ êò ðï- üïîïçëèòììóðåîèïîêåüåþòàãïïãîûåäåþì æï óïõäëåì èëèïâïäøò „ìèïîüòì“ ðïüïîï ôëîèïüòì ìóðåîèïîêåüåþòì óèîïâäåìë- þï ïâüë æï ãïç-ãïìïèïîà ìïæãóîåþçå æï ïâüëþïíåþçåãïíàïâìæåþï.æïèïüåþòà,èëè- õèïîåþåäàï ùïìïõïäòìåþäïæ èõëäëæ 4 æéòà, 26 ëáüëèþîòæïí 29 ëáüëèþîòì ÷ïà- âäòà ïõïäò „ìèïîüòì“ ñâåäï èëèõèïîåþå- äò òüïäòóîò ñïâï „üîó÷òäëì“ æï „æïíêòí æëíïüìòì“ íåþòìèòåîò æëíïüòì øåûåíïì èõëäëæ åîà äïîïæ øåûäåþì. „âòìëä öãóôèï“ „ìèïîüòì“ áìåäòì ãïíâòàïîåþï 2010 ùåäì æïòùñë. êïõï êïäïûå - øååûäåþïà àïâòìò ôåõòà åûåþëí úòõòì êïîåþò òè ïæïèòïíåþèï, âòíú ÷åèàïí åîàïæ òèóøïâåþì æï êëîóôúòïøò òáíåþï øåè÷íåóäò þòìãïìïèïîàäåþäïæ.øåìïþïèòìïæ,ïæïèòï- íåþòèòèïîà,âòíúêëîóôúòïøòòáíåþòïíøåè- ÷íåóäíò, ûïäòïí èêïúîò æïèëêòæåþóäåþï ãâåáíåþï“, - ãïíïúõïæï êïäïûåè. æåðëçòüåþòì äïîòçïúòï òìåâ ãïòçïîæï èäîæ-òà: + 3.2%-òà è.è ìóä, þïíêåþøò 18.3 èäîæ-òìôòçòêóîòæïòóîòæòóäòðòîåþòì ïíïþîåþòï ãïíàïâìåþóäò (èòèæòíïîå, èëàõëâíïèæå æï âïæòïíò æåðëçòüåþò). æå- ðëçòüåþòì 72.2% 2 þïíêøòï. ïøêïîïæ æïóöåîåþåäò: àþòäòìåäåþòì 68% àïâì þåæíòåîïæ ãîûíëþì âåíåþåäìóüëäæåþï65ùåäçåóôîëìòïìï- êòì àþòäòìåäåþøò – èïàãïí èõëäëæ 34% ïúõïæåþì, îëè àïâì þåæíòåîïæ ãîûíëþì. þåæíòåîåþòìèïéïäòèï÷âåíåþäòìôëíçå, ëðüòèòçèòì èï÷âåíåþåäò ìïêèïëæ æïþïäòï. çëãïæïæ,àþòäòìøò,èõëäëæ49%ôòáîëþì, îëè èëèïâïäò 1 ùäòì ãïíèïâäëþïøò èïàò úõëâîåþï ãïóèöëþåìæåþï. ëðüòèòçèòì ñâå- äïçå èïéïäò æëíå ôòáìòîæåþï ñâåäïçå æï- þïäòïìïêòìàþòäòìåäåþøò–18-30(70%).31 ùäòìøåèæåãëðüòèòìüóîòãïíùñëþåþòèúòî- æåþï æï àïâòì èòíòèóèì – 11% – 65 ùåäì ãïæïúòäåþóä àþòäòìòì èïúõëâîåþäåþøò ïéùåâì. êâäåâï àþòäòìòì èïøüïþòà, øåèàõ- âåâòàò øåî÷åâòì ãçòà 400 çîæïìîóä àþò- äòìòìèëìïõäåìøëîòì,2017ùäòì7ëáüëèþ- îòæïí9ëáüëèþîïèæåðåîòëæøò÷ïüïîæï. çïîïôõïíï òñòæåþï îåùâåäë ìïáèòïíëþòìïàâòì øåìïôåîòìò ëþòåáüòì øåìñòæâòà (2,000 êâ. èåüîïèæå èæå èòùòì ôïìò 1 000 000 æëäïîòï) êèïñë- ôòäò òáíåþï. îååìüîòì èëíïúåèåþòà, øðì „çïîïôõï- íïì“ 100%-òïí ùòäì øðì „çïîïôõïíï æåâå- äëðèåíüò“ ôäëþì, îëèäòì 100%-òïíò ùò- äòìèôäëþåäòâòîöòíòòìêóíûóäåþçåîå- ãòìüîòîåþóäòFIORLANELIMITED-òï.ïèïì- àïí, îëãëîú îååìüîòì 11 ïãâòìüëì ïèë- íïùåîøòï ïéíòøíóäò, èòèæòíïîåëþì „çï- îïôõïíï æåâåäëðèåíüòì“ îåïþòäòüïúòòì ìïáèòìùïîèëåþï. îåïþòäòüïúòòì èèïîàâå- äò êò øðì „þòçíåì áåïî êëîðëîåòøåíòï“. þòûòíï òâïíòøâòäòì áëíåþï 275 èòäòëíò æëäïîòà ãïòçïîæï ìïáïîàâåäëì ñëôòäò ðîåèòåî-èòíòì- üîòì, þòûòíï òâïíòøâòäòì êïðòüïäò þëäë êëþï ãâåíåüïûå: ìåþ-òì èàïâïîò ôóíáúòï ôïìåþòì ìüïþòäóîëþòì øåíïî÷óíåþïï èëáèåæåþì èúóîïâò ãïúâäòàò êóîìò. èòìò àáèòà, åì òèïì íòøíïâì, îëè äïîòì êóîìò õïí èïéïä õïíïú æïþïä íòøíóäçå òáíåþï. „ìåþ-òì èàïâïîò ôóíáúòï ôïìåþòì ìüï- þòäóîëþòì øåíïî÷óíåþïï. ìïáïîàâåäëøò èëáèåæåþì èúóîïâò ãïúâäòàò êóîìò. îë- ãëîú ìõâï áâåñíòì úåíüîïäóîò þïíêåþò ïìåâå ìåþ-ò ïî ãïïêåàåþì êëèåíüïîì åîëâ- íóäòâïäóüòìèëêäåâïæòïíîñåâåþàïíøå- æïîåþòà. ïèïâå æîëì èòíæï ïâéíòøíë, îëè ãóøòí ãïâîúåäæï òíôëîèïúòï, îëè ìåþ-èï ùòíïìïïî÷åâíëæ ãïïêåàï òíüåîâåíúòï, îïú èïîàïäò ïî ïîòì. çïôõóäòì øåèæåã ìåþ-ì òíüåîâåíúòï ïî ãïíóõëîúòåäåþòï æï îïú ãïíïõëîúòåäï åì òñë èõëäëæ øåìñòæâï“, – ïúõïæåþì êëþï ãâåíåüïûå.
  3. 3. 3www.BFM.geoqtomberi 514# èàïâïîò ãïìóä êâòîïì åîëâíóäèï âï- äóüïè êòæåâ åîàõåä ãïíòúïæï âïîæíï æï êâòîòì ãïíèïâäëþïøò àòàáèòì 6 àåàîòà ãïóôïìóîæï. óôîëêëíêîåüóäïæ,àóêâòîòìæï- ìïùñòìøòåîàòæëäïîò2.49äïîïæ òâïÿîåþëæï êâòîòì þëäëì åîàò æëäïîòì éòîåþóäåþï 2.55 äïîì ãïæïìúæï.îïúøååõåþïåâîëì,äïî- èïèïìàïíèòèïîàåþïøòãïóôïìóîå- þòì òìüëîòóä èïáìòèóèì èòïéùòï. 26 ëáüëèþîòì èëíïúåèåþòì èòõåæ- âòà,åîàò3.0111äïîòéòîæï. åîëâíóäò þïíêòì ðîåçòæåí- üò, êëþï ãâåíåüïûå ïîìåþóä èæãëèïîåëþïì ìïãïíãïøëæ ïî èò- ò÷íåâì æï ïéíòøíïâì, îëè äïîì èúóîïâò ãïúâäòàò êóîìò ïáâì æï èòìòãïèñïîåþïúæïãïóôïìóîåþïú þóíåþîòâò ðîëúåìòï. „îëãëîú ìõâï áâåñíòì úåíü- îïäóîò þïíêåþò, ïìåâå ìïáïîàâå- äëì åîëâíóäò þïíêò ïî ãïïêå- àåþìêëèåíüïîìåîëâíóäòâïäó- üòì èëêäåâïæòïí îñåâåþàïí æï- êïâøòîåþòà. æéåìïú þïçïîçå èòè- æòíïîåëþì ÷âåóäåþîòâò ðîëúå- ìò. ïíó òáíåþï ðåîòëæò, îëæåìïú äïîò òáíåþï ìüïþòäóîò îëèåäò- èå âïäóüòì èòèïîà, òáíåþï ðåîò- ëæò,îëæåìïúäïîòãïóôïìóîæå- þï æï òáíåþï ðåîòëæò, îëæåìïú äïîòãïèñïîæåþï.ïèïâåæîëì,ãó- øòíãïâîúåäæïòíôëîèïúòï,àòà- áëì åîëâíóäèï þïíêèï ùòíïìïïî- ÷åâíëæãïïêåàïòíüåîâåíúòï,îïú èïîàïäò ïî ïîòì, çïôõóäòì øåè- æåã ìåþ-ì òíüåîâåíúòï ïî ãïíó- õëîúòåäåþòï æï ñâåäï òì òíüåî- âåíúòï,îïú÷ïïüïîï,òñëèõëäëæ øåìñòæâï æï ùåäì 130 èòäòëíò æëäïîò øåâòìñòæåà þïçîòìãïí. ïèïâåæîëì,çëãïæïæèòíæïâàõë- âë, îëè ïìåà ìåíìòüòóî ìïêòàõ- àïí æïêïâøòîåþòà êïîãò òáíåþï, àó ìòôîàõòäåì ãïèëâò÷åíà“, - ãïíïúõïæï ãâåíåüïûåè. ãïíìõâïâåþóäò èëìïçîåþïï åêëíëèòìüåþìï æï ìôåîëì åáì- ðåîüåþøò, ïôþïì âòúå-ðîåçòæåí- ìïàïèïøë þòçíåìøò ïîìåþóäò õïîâåçå- þò, æòæò èëãåþòì ôëíçå þòóöåüøò ãïæïõ- æòäò èòçåîóäò àïíï, ìëúòïäóîò ðîëþ- äåèåþò, îëèåäìïú åì þòçíåìò áèíòì, ïîï- åîàõåä ãïèõæïîï ,,þïíêåþò æï ôòíïíìåþòì” ðóþäòêïúòåþòì àåèï. èîïâïäöåî òàáâï æï æïòùåîï, îëè ìåáüëîøò óïèîïâò ðîëþäå- èï ïîìåþëþì, àóèúï, èòóõåæïâïæ óïèîïâò æïðòîåþòìï, ìïõåäèùòôëì èõîòæïí ïîïíïò- îò îåïãòîåþï ïî ÷ïíì. àåèï îëè ðîëþäå- èóîòï, ïèïì úõïæñëôì øåèëìïâäåþòì ìïè- ìïõóîòìèòåîãïèëúõïæåþóäòðîëåáüò,ìï- æïú ðòîæïðòî ïîòì íïàáâïèò, îëè øåèëìïâ- äåþòì ìïèìïõóîì ïî ãïï÷íòï ïîïíïòîò þåî- êåüò ìîóäñëôòäò êëíüîëäòìàâòì. ïçïîüóä àïèïøåþì øåèëìïâäåþòì ìïèìïõóîòú âåî ïêëíüîëäåþì îëãëîú ðîëåáüøòï ïéíòøíóäò, øåèë- ìïâäåþòì ìïèìïõóîì ìïàïèïøë þòçíåìòì ìôåîëøò ìîóäñëôòäò êëíüîëäòì ãïí- õëîúòåäåþòì èòçíòà, åìïÿòîëåþï òíôëî- èïúòï àòàëåóä ìïàïèïøë ïðïîïüøò øåìó- äò æï ãïìóäò àïíõåþòì å.ù IN-OUà-òì øå- ìïõåþ, ìïàïèïøë ïðïîïüòì èëãåþòì ãïúåèòì ðîëúåíüòì ëæåíëþòì øåìïõåþ, ìòìüåèóî- åäåáüîëíóäò ôëîèòà ëîãïíòçåþóäò ïçïîüóäò àïèïøëþòì øåèàõâåâïøò, üîïí- çïáúòåþòìòìüëîòòìøåìïõåþ,üëüïäòçïüë- îòì øåèàõâåâïøò, ñâåäï æïæåþóäò þòäå- àòì òìüëîòòì ìòìùëîòì øåìïõåþ òíôëîèï- úòï æï ôòçòêóîïæ èëùñëþòäò ìïèëîòíåì ïçïîüò ùåìåþòì ãïîåøå - óêëíüîëäë ìïàïèïøë þòçíåìò 400 èòäòëíòïíò èëãåþòà ôòíïíìàï ìïèòíòìüîëì ïéòïîåþòàò ÷âåíåþï - ïçïîüóäò àïèïøåþòì êëíüîëäòì èåáïíòçèåþò ïî ïîìåþëþìôòíïíìàï ìïèòíòìüîëì ïéòïîåþòàò ÷âåíåþï - ïçïîüóäò àïèïøåþòì êëíüîëäòì èåáïíòçèåþò ïî ïîìåþëþìôòíïíìàï ìïèòíòìüîëì ïéòïîåþòàò ÷âåíåþï - ïçïîüóäò àïèïøåþòì êëíüîëäòì èåáïíòçèåþò ïî ïîìåþëþìôòíïíìàï ìïèòíòìüîëì ïéòïîåþòàò ÷âåíåþï - ïçïîüóäò àïèïøåþòì êëíüîëäòì èåáïíòçèåþò ïî ïîìåþëþìôòíïíìàï ìïèòíòìüîëì ïéòïîåþòàò ÷âåíåþï - ïçïîüóäò àïèïøåþòì êëíüîëäòì èåáïíòçèåþò ïî ïîìåþëþì øåèàõâåâïøò ìïäïîëøò æï àòàëåóä èïãò- æïçå øåìóäò/ãïìóäò àïíõåþòì/ýåüëíåþòì øåìïõåþ. èòçïíò ãïìïãåþòï, àóèúï ïá ìõâï îïòèå èíòøâíåäëâïíò, øåèëìïâäåþòì ìïèìïõóîèï ôïáüëþîòâïæïéòïîï,îëèæéåèæåâåîõåî- õæåþï ìïàïèïøë þòçíåìòì ìîóäò êëíüîë- äò æï þòçíåìò, îëèåäòú èòäòëíëþòà øå- èëìïâïäì òéåþì ìïêóàïî íåþïçåï èòøâåþó- äò.ãàïâïçëþàúòüïüïìøåèëìïâäåþòììïè- ìïõóîòìèòåîãïèëúõïæåþóäòðîëåáüòæïí: ,,ïîìåþóäò èæãëèïîåëþòà, øåèëìïâäåþòì ìïèìïõóîì ïî ãïï÷íòï þåîêåüò æïïùåìëì æï ãïíïõëîúòåäëì ìîóäñëôòäò êëíüîëäò ãïæïìïõïæåþòìãïæïõæòìæïìïíåþïîàâëðò- îëþåþòì øåìîóäåþïçå, âòíïòæïí ïî ãïï÷- íòï êëíüîëäòì ãïíõëîúòåäåþòìïàâòì ìï- ÿòîëòíôëîèïúòï“ ïíó òèïì, îïçåú ,,þïíêåþò æï ôòíïíìåþò“ ùäåþòì ãïíèïâäëþïøò ùåîæï, îïçåú åáì- ðåîüåþò èóæèòâïæ ìïóþîëþæï, ,,ïõïäãïç- îæï ôòíïíìòìüàï æï þòçíåìèåíàï ïìëúòï- úòï“æïìõâïïîïìïèàïâîëþëëîãïíòçïúòå- þò õåäòìóôäåþïì èòóàòàåþæíåí, ïõäï óê- âå øåèëìïâäåþòì ìïèìïõóîèïú éòïæ æïï- æïìüóîï. àóèúï, æïæïìüóîåþï åîàòï, õëäë øå- ìïþïèòìò îåïãòîåþòì èëõæåíï èåëîå æï ãï- úòäåþòà óôîë èíòøâíåäëâïíò ìïêòàõò. òèåæòï,ïõäïèïòíúèëåáúåâïøåìïþïèòìòñó- îïæéåþï õåäòìóôäåþòì èõîòæïí ìïàïèï- øë þòçíåì ìåáüëîì æï ãïæïòæãèåþï áèåæò- àò íïþòöåþò áâåñïíïøò åîà-åîàò ñâåäïçå èëèãåþòïíòþòçíåììåáüëîòìîåãóäòîåþòì- àâòì. 4 èòäòïîæòïíò þîóíâòì ôëíçå èòéåþóäò 400 èòäòëíòïíò èëãåþï ìïþëäëë öïèøò æåüïäóîïæ ïîïâòí òúòì, àó îï àïíõåþò þîóíïâì ïè ìåáüëîøò æï åì øåèëìïâäåþòì ìïèìïõóîòì èòåî ãï- èëúõïæåþóäðîëåáüøòúêïîãïæ÷ïíì,àóè- úï, òèïâå øåèëìïâäåþòì ìïèìïõóîòì èòåî èëèçïæåþóäòëôòúòïäóîòðîåçåíüïúòòì èòõåæâòà àó âòèìöåäåþà, ìïàïèïøë þòì- íåì ìåáüëîòì þîóíâïè 2016 ùåäì 4 èòäò- ïîæ 302 èòäòëíò äïîò øåïæãòíï - îïú ìïê- èïëæ øàïèþåÿæïâò îòúõâòï. ðîåçåíüïúòï- øò ïî ÷ïíì ìåáüëîòì èëãåþï, àóèúï, àó èëãåþòì ãïæïìïõïæòì èòõåæâòà âòèìöå- äåþà, îëèåäòú 60 èòäòëíòï æï ìîóäò èë- ãåþòì 15%-òï, ãïèëæòì, îëè 2016 ùåäì, ãï- æïìïõïæåþòì ãïæïõæïèæå ïçïîüóäò àïèï- øåþòì èàäòïíèï èëãåþïè 400 èòäòëíò äï- îò øåïæãòíï, õëäë ùèòíæï èëãåþïè 340 èò- äòëíò. ìùëîåæ åì ïîòì èëãåþòì òì èï÷âå- íåþåäò îïú ìåáüëîòì óêëíüîëäëþòì ðò- îëþåþøò øåèëìïâäåþòì ìïèìïõóîì ãïï÷íòï. ïèýïèïæ ïçïîüóäò àïèïøåþòì þïçïîçå 138 êëèðïíòïï ùïîèëæãåíòäò, îëèäòàïú öïèøò 2016 ùåäì ìïþòóöåüë ãïæïìïõïæå- þòììïõòàãïæïõæòäòïáâà110èòäòëíòäï- îò, õëäë ìåáüëîøò æïìïáèåþóäòï 7265 ïæïèòïíò. îïú øååõåþï 2017 ùåäì, òïíâïî-èïîüøò ïçïîüóäò àïèïøåþòì þîóíâïè øåïæãòíï 16 èòäòïîæ 845 èòäòëíò äïîò, õëäë ãïæïìï- õïæòìãïæïõæïèæåèëãåþïè206èòäòëíòäï- îò.ãïæïìïõïæåþòììïõòàþòóöåüøòøåèëìó- äòï 55 èòäòëíò. ïéìïíòøíïâòï, îëè 2017 ùåäìïçïîüóäàïèïøåþçå èëìïêîåþåäòãï- òçïîæï æï øåìïþïèòìïæ èåüò àïíõåþòï þòó- öåüøòú ãïæïõæòäò, àóèúï, ïèïâæîëóäïæ ìïêèïëæãïçîæòäòïèëãåþòìèï÷âåíåþåäòú. ,,¸ïåîøò ãïèëêòæóäò“ êïíëíðîëåáüò ,,áïîàóäò ëúíåþòì“ õåäòìóôäåþïøò èëìâäòìàïíïâå òàáâï, îëè ïçïîüóäò àï- èïøåþò áâåñïíïøò èùâïâå ìëúòïäóî ðîëþ- äåèåþì òùâåâæï æï ïóúòäåþåäò òñë ìåá- üëîòì îåãóäòîåþï. àóèúï, èïì øåèæåã óê- âå 5 ùåäò ãïâòæï æï êïíëíðîëåáüò æéåèæå âåî èëèçïææï. òñë îïèæåíòèå èúæåäëþï, àóèúï, ñëâåäò èúæåäëþï êîïõòà æïèàïâ- îæï æï ìïàïèïøë þòçíåìò æéåèæå óêëíü- îëäë ìôåîëæ î÷åþï. îïèæåíòèå àâòì ùòíïú ðïîäïèåíüøò, àòàáëì,ïáüòóîïææïòùñëìïàïèïøëþòçíå- ìòìîåãóäòîåþòìàâòìêïíëíðîëåáüòìèëè- çïæåþïçå èóøïëþï. ìïêïíëíèæåþäë úâäò- äåþïàï ðïêåüò øåèëìïâäåþòì ìïèìïõóîì óíæï èëåèçïæåþòíï æï ìåáüëîòì îåãóäò- îåþïú 2018 ùäòæïí æïùñåþóäòñë, àóèúï, èïì øåèæåã îïèæåíòèå àâå ãïâòæï æï ìï- êòàõòúñâåäïèèòòâòùñï.îëãëîú÷ïíì,ïçïî- üóäòàïèïøåþòìäëþèïïèöåîïæïúãïòèïî- öâï æï åîà-åîàò ñâåäïçå èïéïäøåèëìïâ- äòïíòþòçíåìòêâäïâñëâåäãâïîêëíüîëäì èòéèï î÷åþï, îòì øåæåãïæïú þòóöåüò êïî- ãïâì óçïîèïçïî øåèëìïâäåþì, áâåñïíïøò êò ìëúòïäóîò ôëíò ìóä óôîë èûòèæåþï. ãòëîãò êïðïíïûåãòëîãò êïðïíïûåãòëîãò êïðïíïûåãòëîãò êïðïíïûåãòëîãò êïðïíïûå îïüëè ìóìüæåþï äïîò åâîëì éòîåþóäåþï òìüëîòóä èïáìòèóèì ãïæïìúæïåâîëì éòîåþóäåþï òìüëîòóä èïáìòèóèì ãïæïìúæïåâîëì éòîåþóäåþï òìüëîòóä èïáìòèóèì ãïæïìúæïåâîëì éòîåþóäåþï òìüëîòóä èïáìòèóèì ãïæïìúæïåâîëì éòîåþóäåþï òìüëîòóä èïáìòèóèì ãïæïìúæï üòì,ðïïüïþïòîïõüïîòìïçîòà,óê- âå ùäåþòï îïú äïîòì êóîìçå ðï- ìóõòìèãåþäëþïì ïîïâòí òéåþì æï ìïâïäóüë þïçïîçå øåìïþïèòì øå- æåãìïú âòéåþà. „þëäë æéååþøò äïîòì êóîì- àïí æïêïâøòîåþòà èîïâïäò èë- ìïçîåþï ãïèëòàáâï, þåâîòú ìïê- èïëæ ïîïêëèðåüåíüóîò, ìïêòàõò êò ûïäòïí èïîüòâïæ æãïì, äïîòì êóîìçå ðïìóõòìèãåþäëþïì ïîï- âòí òéåþì æï øåæåãòú ìïõåçåï. óøóïäëæ ðîëúåìåþì îïú øååõå- þï, ìïáèå òèïøòï, îëè ÷âåí ãïæïâå- æòàøåæïîåþòàíïêäåþïæïáüòóî åêëíëèòêóî ðåîòëæøò. åì ïîòì ðåîòëæò, îëæåìïú üóîòçèòæïí øåèëìóäò âïäóüï øåæïîåþòà òê- äåþì, ïèïì åèïüåþï ùòíïìïïî÷åâ- íëæ æïõïîöóäò äïîòì îåìóîìò, îëèäåþòú ðïîüòåþèï æïõïîöåì ìïïî÷åâíë ìïèçïæòìòìàâòì. èïã- îïè, îïú ñâåäïçå èàïâïîòï, åîà- ãâïîòãïæïèùñâåüòãïâäåíïäïîòì êóîìçå, èëïõæòíï 2018 ùäòì þòó- öåüòì ðîëåáüèï, îëèåäøòú äï- îò-æëäïîòìãïúâäòàòêóîìò÷ï- æåþóäòï 2.50- çå. ìïáèå òèïøòï, îëè òè òóîòæòóäò æï ôòçòêóîò ðòîåþòì íïùòäì, âòìïú àâòïíàò æïíïçëãåþòïíìïëðåîïúòëõïîöå- þò åîëâíóä âïäóüïøò ¸áëíæïà æïêëíâåüîòîåþóäò, æïóñëâíåþ- äòâãïæïòüïíåìóúõëóîâïäóüï- øò, âòíïòæïí àó àïâïæ, èàïâîëþï ïî åäëæåþï åîëâíóäò âïäóüòì ãïèñïîåþïì æï øåèæãëèò ùäòìà- âòì,äïîììïæéïú2.50íòøíóäàïí õåæïâì, úõïæòï êåîûë òóîòæòóä æï ôòçòêóî ðòîåþì êòæåâ óôîë úóæò èëäëæòíò øååáèíïà. ïè ðîëúåìèï úõïæòï, àâòì èõîòâ, ùïîèëøâï èëàõëâíï æëäïîçå æï èòâòéåàêòæåúøåæåãò“,-èòò÷íåâì þïòîïõüïîò. þïòîïõüïîèï èëäëæòíåþòì åôåáüçåú òìïóþîï æï ïéíòøíï, îëè äïîòì þëäëæîëòíæåäò ãï- óôïìóîåþï ãïîêâåóäùòäïæ èë- äëæòíåþòì åôåáüèïú ãïèëòùâòï. „ïìåâå÷âåíïîóíæïæïãâïâòùñ- æåì èëäëæòíåþòì åôåáüò. îë- ãëîú ùåìò ìïçïôõóäë ìåçëíòì æïìîóäåþòìøåèæåãåîëâíóäòâï- äóüïàèëþìõëäèåðëçòúòåþìæë- äïîàïí èòèïîàåþïøò, ïè ðîëúåìì êïîãïæïêâòîæåþòïíìõâïæïìõâïôò- çòêóîò æï òóîòæòóäò ðòîåþò æï ùòíïìùïî òÿåîåí àïæïîòãì, îïú úõïæòï,æïèïüåþòàùíåõìùïîèëáè- íòìäïîçå“,-ïèþëþìþïòîïõüïîò. åêëíëèòêòì æëáüëîò èòõåòä àëáèïçïøâòäò èòò÷íåâì, îëè åîëâíóäò âïäóüòì þëäëæîë- òíæåäò ãïóôïìóîåþï èïêîëåêë- íëèòêóîò ðïîïèåüîåþòì ãïóïîå- ìåþòà ïî ñëôòäï ãïèëùâåóäò. „òì, îïú äïîòì êóîìì ìïêèï- ëæ èëêäå ðåîòëæøò æïåèïîàï, ëþòåáüóîò èòçåçåþòà ãïíðòîë- þåþóäò ìóäïú ïî ñëôòäï. ïîú æëäïîòãïèñïîåþóäïæïïîúèïê- îëåêëíëèòêóîò ðïîïèåüîåþò øåúâäòäï óïîåìëþòìêåí. îëúï ùòíïðòîëþï ïî ïîòì æï êóîìò èï- òíú èêâåàîïæ òúâäåþï, åì óêâå ìóþòåáüóîòôïáüëîåþòìþîïäòï. îëæåìïú èòèëáúåâïøò ôóäòì èï- ìï òçîæåþï, åì ïóúòäåþäïæ òù- âåâì êóîìòì úâäòäåþïì, ïî ïîòì ãïèëîòúõóäò, îëè èìãïâìò îïè èëõæï æï ÷âåí èòâòéåà òì, îïú æéåì ãâïáâì - åîëâíóäò âïäó- üï, îëèäòì êóîìòú 2,40-òì íïúâ- äïæ 2,54 ãïõæï. îëãëîú ïèþëþåí, þïíêåþòì æåðëçòüåþçå æòæò îïë- æåíëþòà àïíõï æïòäåáï. ïäþïà åì ôóäò êëèåîúòóäèï þïíêåþèï æëäïîøòãïæïòñâïíåì.ïîúòìïîòì ãïèëîòúõóäò, îëè åì àïíõï ôò- íïíìàïìïèòíòìüîëèèòìúïêëèåî- úòóäþïíêåþì.ãïâîúåäåþóäòòí- ôëîèïúòòà,ïìåóäëþòàèòäòëíò òñë æï ïèïí óïîñëôòàò ãïâäåíï òáëíòï âïäóüòì êóîìçå“,- èòò÷- íåâì àëáèïçïøâòäò. èòìòâå øåôïìåþòà, êóîìòì úâäòäåþï õøòî øåèàõâåâïøò ìï- ìïîãåþäëúêòï,îïæãïíåìïþïäïí- ìåþì æï ïùëíïìùëîåþì åêëíëèò- êïì,èïãîïèïèæëíòìúâäòäåþïìï- ìïîãåþäë âåî òáíåþï. „èòóõåæïâïæ ñâåäïôîòìï, âï- äóüòì êóîìòì úâïäåþïæëþïì âåî øåâçéóæïâà, åì óïîåì øåæå- ãåþì èëãâòüïíì, èïãîïè êóîìòì úâïäåþïæëþï àïâòìóôïäò åêë- íëèòêòì êïíëíåþì óíæï æïåèëî- ÷òäëì. ïè ðîëúåìøò æòæò îëäò åíòÿåþï ìïþïíêë ìòìüåèïì, îëèå- äòú üîïíçïáúòåþì ñëâåäæéòó- îïæ ïùïîèëåþì. ìïþïíêë ìòìüåèï õëè ìïáïîàâåäëì åêëíëèòêïøò ìåîòëçóä îëäì ïìîóäåþì“, - ïúõïæåþì èòõåòä àëáèïöòøâòäò. ðïïüï àóîáòïðïïüï àóîáòïðïïüï àóîáòïðïïüï àóîáòïðïïüï àóîáòï
  4. 4. 4 www.BFM.ge #514 oqtomberi ìïáïîàâåäë - ìïâïäóüë ôëíæò ãïìóä êâòîïì èìëôäòë ìïâïäóüë ôëíæèï ãïèëïáâåñíï ïíãïîòøò Fiscal Moni- tor ìïõåäùëæåþòà: „ãïâóèêïäïâæåà óàï- íïìùëîëþïì“. ïè ïíãïîòøøò, IMF-ò èùâïâåæ ïêîòüòêåþì èìëôäòëì èàïâîëþåþì øåèúò- îåþóäò ìïøåèëìïâäë ìïãïæïìïõïæë ãïíïê- âåàòì øåìïõåþ æï ðòîæïðòî èëóùëæåþì èïà ãïçïîæëí ãïæïìïõïæåþò èæòæîåþòìàâòì. ïíãïîòøòì èòõåæâòà, óàïíïìùëîëþï ðîëþ- äåèóîòï ïîïèõëäëæ ìëúòïäóîò ìïèïîà- äòïíëþòì èõîòâ, ïîïèåæ òì ïôåîõåþì åêë- íëèòêóî ãïíâòàïîåþïì, îïæãïí óàïíïìùë- îëþïòùâåâììëúòïäóîêîòçòìåþìæïïìóì- üåþì ìïöïîë ìåîâòìåþì, îïú þóíåþîòâòï åêëíëèòêïì íïêäåþïæ ðîëæóáüòóäì ïá- úåâì. îï èæãëèïîåëþïï ìïáïîàâåäëøò ïè èõîòâ? ðîëãîåìóäò ãïæïìïõïæåþò, îïú óàï- íïìùëîëþòì æïûäåâòì èíòøâíåäëâïíò òíì- üîóèåíüòï, ìïáïîàâåäëì êïíëíèæåþäë- þòà ôïáüòóîïæ ïêîûïäóäòï. èòõåòä ìïï- êïøâòäòì ïáüòóîò æïýòíåþòà, ìïáïîàâå- äëì êëíìüòüóúòòì 94-å èóõäøò 2010 ùåäì ÷ïòùåîï, îëè ïõïäò ãïæïìïõïæòì øå- èëéåþï ïí ãïæïìïõïæòì çåæï çéâîòì ãïçî- æï øåìïûäåþåäòï èõëäëæ îåôåîåíæóèòì ìïøóïäåþòà,îëèåäòúèàïâîëþïèóíæïãï- èëïúõïæëì.çëãïæïæ,áïîàóäòêïíëíèæåþ- äëþòì èòõåæâòà øåìïûäåþåäòï îåôåîåí- æóèò ãïèëúõïææåì 200 000 õåäèëùåîòì èëãîëâåþòì øåèàõâåâïøò. àóèúï, îïëæåí ãïìïêâòîòúïîóíæïòñëì,ãïæïìïõïæåþòìøå- ìïõåþ åì ùåìò ïî âîúåäæåþï, îåôåîåíæó- èòì ãïèëúõïæåþï èõëäëæ èàïâîëþïì õå- äåùòôåþï. ìïåîàïøëîòìë ìïâïäóüë ôëí- „åîëâíóäò þïíêòì øåìïõåþ ëîãïíóä êïíëíøò“ øåìïüïí úâäò- äåþåþàïí æïêïâøòîåþòà, ìïðïî- äïèåíüë êëèòüåüåþøò ïçîàï ìõâïæïìõâïëþïï. ûòîòàïæò æïâï èòèæòíïîåëþì „ìïþïíêë öãóôòì“ úíåþïìï æï èïìçå çåæïèõåæâåäë- þòì ãïíõëîúòåäåþïìàïí æïêïâ- øòîåþóä ìïêòàõåþçå. ìïáèå åõå- þï òèïì, îëè àó ïáïèæå åîëâíó- äò þïíêò êëèåîúòóä þïíêåþçå çåæïèõåæâåäëþïì ïõëîúòåäåþ- æï, åì ïõäï ìïþïíêë öãóãåþçåú ãïâîúåäæåþï. êïíëíðîëåáüòì þïíêåþòì ïîïðîëôòäóîò ìïáèòïíëþòì þóíæëâïíò ðåîìðåáüòâï èòõåæâòà, „ìïþïíêë öãóôò“ ãïí- èïîüåþóäòï îëãëîú òìåàò òóîò- æòóäò ðòîåþòìïãïí øåèæãïîò öãóôò, îëèåäòú èëòúïâì èõë- äëæ ôòíïíìóî òíìüòüóüåþì ïí ìïþïíêë ìïáèòïíëþïìàïí æïêïâøò- îåþóä ìïáèòïíëþïøò ÷ïîàóä òóîòæòóä ðòîåþì. èïà øëîòì êë- èåîúòóä þïíêì, èòì ìïàïâë ìïùïî- èëåþì, êëèåîúòóäò þïíêòìï æï èò- ìò ìïàïâë ìïùïîèëåþòì øâòäë- þòä, ïìëúòîåþóä æï åîàëþäòâ ìïùïîèëåþì îëãëîú áâåñíòì øòã- íòà, òìå èòì ôïîãäåþì ãïîåà. øå- ìïþïèòìïæ, åîëâíóäò þïíêò ñâå- äï çåèë÷ïèëàâäòäçå ãïíïõëî- úòåäåþì êëíüîëäì æï çåæïè- õåæâåäëþïì, àóèúï ïîï ìïòíâåì- üòúòë ôëíæåþçå æï èïà ïáúòë- íåîåþçå, îïçåú øåàïíõèåþï âåî õåîõæåþï. ðîëþäåèï ùïîèëòøâï òáòæïí, îëè ìïáïîàâåäëøò èëáèåæò êë- èåîúòóäò þïíêåþò, ùèòíæï èëãå- þåþòì ìüïþòäóîïæ çîæòì ðïîï- äåäóîïæ ïîïðîëôòäóî þòçíåì- øò øåâòæíåí, îïèïú èíòøâíåäëâ- íïæ æïïçòïíï êëíêóîåíüóäò ãï- îåèë. èïîüòâ èïãïäòàçå îëè ïâ- õìíïà îïüëè áèíòì åì ðîëþäåèïì: îëèåäòèå ìïèøåíåþäë êëèðïíòï îëè æïæãåì æïèïüåþòàò ôòíïíìó- îò îåìóîìåþòì èëûòåþòì ïóúò- äåþäëþòì ùòíïøå, èòìàâì åîàï- æåîàò ãçï áâåñïíïøò þïíêåþàïí èòæòì. øåìïþïèòìïæ, èïí êëèåîúò- óä þïíêì þòçíåìãåãèòì ìïõòà óí- æï ãïïúíëì ëîãïíòçïúòòì èàåäò øòæï ìïèçïîåóäë, îëèåäìòú àï- âòì èõîòâ ôäëþì ìïèøåíåþäë þòçíåìì. ïè øåèàõâåâïøò þåâîò ôòáîò ïî ìÿòîæåþï èëâäåíåþòì øåìïûäë ãïíâòàïîåþòì ëî ìúå- íïîì, ðòîâåä øåèàâåâïøò þïíêò óþîïäëæ ïî èòìúåèì ìåìõì îïò- èå èòçåçòà, õëäë èåëîå øåèàõ- âåâïøò æïïêîåæòüåþì èïéïä ðîë- úåíüïæ æï ðäóì ñâåäïôåîò åúë- æòíåþï èòìò øâòäëþòäò êëèðïíò- òì åîà-åîà êëíêóîåíüçå. ïíó, ñâåäï øåèàõâåâïøò, ìïèøåíåþäë êëèðïíòï, îëèåäèïú ïîïðîëôò- äóîò ïáüòâòì èáëíå þïíêì èòèïî- àï, ðòîæïðòî àó òîòþïæ æïçïîï- äåþóäò î÷åþï. 2014 ùåäì ìåþ-òì ðîåçòæåíü- èï ãïèëìúï þîûïíåþï, îëèäòì èò- õåæâòàïú, êëèåîúòóä þïíêåþì ïåêîûïäïà øâòäëþòäò êëèðïíò- åþòì ôëäþï, àóèúï þïíêåþèï ãï- èëìïâïäò òëäïæ íïõåì æï æïï- ôóûíåì ìïòíâåìüòúòë ôëíæåþò, îëèåäòú óêâå èëòúïâæï þòçíå- ìòì ìõâïæïìõâï èòèïîàóäåþåþì, èïà øëîòì ìïþïíêëì. Bóíåþîòâòï, ìåþ-òì èïøòíæåäò ðîåçòæåíüòì ïè þîûïíåþïè êëíêóîåíúòòì ãïóè- öëþåìåþòì èõîòâ âåîïíïòîò îïæò- êïäóîò úâäòäåþï âåî èëïõæòíï, îïæãïí þïíêåþèï òëäïæ èëïõæò- íåì äïâòîåþï. æéåì óêâå èòèæòíïîåëþì èìöå- äëþï òèïçå, îëè ìåþ-òì êëíüîëäì æïåáâåèæåþïîëí ìïòíâåìüòúòë ôëíæåþòú æï èïà øååçéóæëà ïîïðîëôòäóîò þòçíåìòì ôäëþï, îïú ïìåâå îïèæåíòèå èòèïîàóäå- þòà ùïîèëøëþì ðîëþäåèïì. ðòî- âåäò òì, îëè þïíêòì ïáúòëíåîì, îëèåäòú øåòûäåþï òñëì ìïêëíü- îëäë ðïêåüòì èôäëþåäò ïí ìó- äïú ïáúòåþòì 1 ðîëúåíüòì èôäë- þåäò, åçéóæåþï ìõâï ìåáüëîåþøò òíâåìüòúòåþòì ãïíõëîúòåäåþï, îïú þóíåþîòâòï ïçòïíåþì ìïòíâåì- üòúòë ãïîåèëì æï èåëîå èõîòâ ÷âåí þïçïîì óôîë ÷ïêåüòäì õæòì. ìïðïîäïèåíüë óèîïâäåìëþòì ùïîèëèïæãåíäåþò ìùëîåæ ïèãâï- îò øåçéóæâòì æïùåìåþïì òàõëâåí åîëâíóäò þïíêòìãïí, àóèúï àï- âïæ ìåþ-øò èòï÷íòïà, îëè ïè øåçéóæâòì øåìïõåþ ãïæïùñâåüò- äåþï ðïîäïèåíüèï óíæï èòòéëì. ôïáüò êò åîàòï, ìïáïîàâåäë- øò êëíêóîåíüóäò ãïîåèë ìóìüòï æï åì èåüùòäïæ ãïíðòîëþåþóäòï òè êëíòóíáüóîòà, îïìïú åêëíë- èòêïøò ìïþïíêë ìåáüëîòì æëèòíïí- üóîò èæãëèïîåëþï ãïíïðòîëþåþì. øëàï ãóäþïíòøëàï ãóäþïíòøëàï ãóäþïíòøëàï ãóäþïíòøëàï ãóäþïíò “ïõïäãïçîæï ôòíïíìòìü-“ïõïäãïçîæï ôòíïíìòìü-“ïõïäãïçîæï ôòíïíìòìü-“ïõïäãïçîæï ôòíïíìòìü-“ïõïäãïçîæï ôòíïíìòìü- àï æï þòçíåìèåíàï ïìëúòï-àï æï þòçíåìèåíàï ïìëúòï-àï æï þòçíåìèåíàï ïìëúòï-àï æï þòçíåìèåíàï ïìëúòï-àï æï þòçíåìèåíàï ïìëúòï- úòòì” ðîåçòæåíüòúòòì” ðîåçòæåíüòúòòì” ðîåçòæåíüòúòòì” ðîåçòæåíüòúòòì” ðîåçòæåíüò ìïáïîàâåäëì èàïâîëþï ìïâïäóüë ôëíæòì ùòíïïéèæåã æòì æï âåíåúòòì êëèòìòòì îåêëèåíæïúòòì èòóõåæïâïæ, „áïîàóäò ëúíåþòì“ èàïâîë- þïè åì èóõäò ïî ïèëòéë ïõïäò êëíìüòüó- úòòìîåæïáúòòæïí,îëèåäòú2018ùäòìèïî- üøò øåâï ûïäïøò. ìïáïîàâåäëøòóàïíïìùëîëþòììïêòàõò æïèëóêòæåþäëþòì èëðëâåþòæïí óãóäâå- þåäñëôòäò òñë. àóèúï, åì ïî òñë èõëäëæ áïîàóäò èëâäåíï, ãäëþïäóîïæ èò÷íåó- äò òñë îëè åêëíëèòêóîò çîæï ãïîêâåóä åüïðçåàïâïæãïõæåþëæïèëìïõäåëþòìèïá- ìòèïäóîòêåàòäæéåëþòìèòéùåâòìùòíïðò- îëþï. àóèúï, èëäëæòíò òèòì øåìïõåþ îëè a rising tide lifts all boats, ïîï ãïèïîàäæï. èàïâîëþòì ðëäòüòêï, îëèåäòú èõëäëæ èïêîëåêëíëèòêóîò ìüïþòäóîëþòì èòéùå- âïì åèìïõóîåþï ïîïåôåáüóîò ïéèë÷íæï. ïèïì ï÷âåíåþì îëãëîú ãäëþïäóîò, ïìåâå äëêïäóîò, áïîàóäò ãïèëúæòäåþïú. îëãëîú öëçåô øüòãäòúò, íëþåäòì ðîåèòòì äïóîòïüò åêëíëèòêòì æïîãøò ïè- þëþì, óàïíïìùëîëþï ïî ïîòì åêëíëèòêó- îòãïíâòàïîåþòìãâåîæòàòåôåáüò,òãòïîòì èòçïíèòèïîàóäò åêëíëèòêóîò ðëäòüòêòì øåæåãò, îëèåäòú åèìïõóîåþï èõëäëæ æï èõëäëæ èìõâòäò þòçíåìòì âòùîë æï èëê- äåâïæòïí ôòíïíìóî òíüåîåìåþì. óàïíïì- ùëîëþïì ãïï÷íòï ëîò èæãåíåäò: ðòîâåäò åì ïîòì ðëäòüòêóîò ãïíçëèòäåþï, îëèå- äòú ìïèïîàäòïíëþïìàïí ïîòì æïêïâøòîå- þóäò. èåëîå ãïíçëèòäåþï åêëíëèòêóîòï, îïú åôåáüòïíëþïì óêïâøòîæåþï. æïâòùñëà ðëäòüòêóîò ìïêòàõòà. ìï- áïîàâåäëøò èëáèåæåþì þîüñåäò ãïæïìï- õïæåþò, îëèåäòú åîà ðòîëþåþøò ïñåíåþì îëãëîú èìõâòä þòçíåìèåíåþì, îëèäåþòú òõæòïíòèïâåèëãåþòìïæïæòâòæåíæòìãïæï- ìïõïæì, îïìïú ùâîòäò þòçíåìò, îïú øåïæ- ãåíì èëãåþòì ãïíïùòäåþòì øåèàõâåâïøò 20%-ì. ìïøåèëìïâäë ãïæïìïõïæòú þîüñå- äòï æï èïìùïâäåþåäò îëèäòì ðîå-üïõ øåèëìïâïäò 250 æëäïîì øåïæãåíì òõæòì 20 ðîëúåíüì, òìåâå îëãëîú èìõâòäò þïíêòì æòîåáüëîò, îëèäòì àâòóîò õåäôïìò æï- ïõäëåþòà 100 000 æëäïîì øåïæãåíì. æë- èòíïíüóîò åêëíëèòêóî àåëîòòì èòõåæâòà õåäôïìåþòì ëæåíëþïì ãïíìïçéâîïâì çéâîóäòðîëæóáüòóäëþï,îïúïæïèòïíòì ìïçëãïæëåþïøò øåüïíòä ùâäòäì åêâòâï- äåíüóîïæ ïìïõïâì. îïèæåíïæ ìïèïîàäòï- íòï òìåàò îåïäëþï, îëúï èïìùïâäåþäòì æïèïüåþòà éòîåþóäåþïì àòàáëì 400-öåî ïéåèïüåþï, þïíêòì æòîåáüëîòì èòåî øåáè- íòäò æïèïüåþòàò éòîåþóäåþï åì ìïçëãï- æëåþòìàâòì ãïíìöòììïêòàõïæóíæïòáúåì. àóèúï, òì ôïáüò îëè èïìùïâäåþåäòú æï þïíêòì æòîåáüëîòú àïâòïíàò øåèëìïâäòì 20%-ì òõæòïí ãïæïìïõïæòì ìïõòà ìïèïîà- äòïíëþòì ðåîìðåáüòâòæïí êîòüòêïì âåî óûäåþì. åêëíëèòêóîò êóàõòàïú, þîüñåäò ãï- æïìïõïæåþò ïîïåôåáüòïíòï. æïâóþîóíæåà, òìåâ èïìùïâäåþäòì æï þïíêòì æòîåáüëîòì õåäôïìì. èïìùïâäåþäòì õåäôïìòæïí 50 æëäïîò èòæòì ìïøåèëìïâäë ãïæïìïõïæòì ìïõòà. ðîëãîåìóäò æïþåãâîòì øåèàõâåâï- øò åì 50 æëäïîò ìïâïîïóæëæ ìîóäïæ ïí èåüùòäïæ æïî÷åþëæï èïìùïâäåþäòì öòþå- øò, îòàòú òì øåòûåíæï æòæò ïäþïàëþòà èåü ðòîâåäïæò èëõèïîåþòì ìïãíåþì æï ìïê- âåþì æï åì ôóäò ïæãòäëþîòâ åêëíëèòêïøò æïî÷åþëæï. èïîàäïú, æïþïä øåèëìïâäòï- íò èëìïõäåëþï ìïêóàïîò øåèëìïâäòì æòæ íïùòäì õïîöïâì ûòîòàïæïæ ïæãòäëþîòâ æëíåçå ùïîèëåþóä ðòîâåäïæò èëõèïîå- þòì ìïãíåþøò æï ìïêâåþ ðîëæóáüøò, îòàòú ïõæåíì ìïåîàë èëàõëâíòì ìüòèóäòîåþïì. îï âòàïîåþï ãâïáâì þïíêòîòì øåèàõâåâïøò? þïíêòîò àïâòì øåèëìïâäòì 20%-ì ïíó æïïõ- äëåþòà àâòóîïæ 20 000 æëäïîì òõæòì ìïøåèëìïâäë ãïæïìïõïæòì ìïõòà. èòì öòþå- øò î÷åþï, 80 000 æëäïîò. ïè øåèëìïâäòì èõëäëæ ûïäòïí èúòîå ùòäò èòæòì ìïêâåþ- çå æï ðòîâåäïæò èëõèïîåþòì ìïãíåþçå. óèåüåìùòäïæ õæåþï ïè àïíõòì ôóôóíåþòì ìïãíåþøò õïîöâï, îïú èåüùòäïæ òèðëîüò- îåþóäòï ïí õæåþï êïðòüïäòì ãïæòíåþï. èï- ãïäòàïæ, ìïáïîàâåäëì þïíêòì ñëôòäèï æòîåáüëîèï 2015 ùåäì, àïâòì øåèëìïâäòì æòæò íïùòäò, êåîûëæ (682 785 åâîë) èïæ- îòæøò þòíòì øåûåíïì æï îåèëíüì èëïõèïîï. ìïøåèëìïâäëãïæïìïõïæòìðîëãîåìóäò æïþåãâîòì øåèàõâåâïøò ãâåáíåþëæï àâò- ìëþîòâïæ ìõâïãâïîò îåïäëþï, êåîûëæ, æï- þïä øåèëìïâäòïíò èïìùïâäåþåäò ãïàïâò- ìóôäåþëæï ìïøåèëìïâäë ãïæïìïõïæòæïí (ïí ãïæïòõæï øåèëìïâäòì èúòîåæ íïùòäì) æïæïî÷åíòäòàïíõòàøåòìñòæïèëèìïõóîå- þïìïíìïáëíåäì,îëèåäòúíïùïîèëåþòïïæ- ãòäëþîòâò þòçíåìòì èòåî, îïú ïâüëèïüó- îïæíòøíïâìèåüøåèëìïâïäìþòçíåìòìàâòì, èåü ìïèóøïë ïæãòäåþì æï íïêäåþ ìòéïîò- þåì.ðîëãîåìóäòæïþåãâîòìðòîëþåþøòþïí- êòì æòîåáüëîì èëóùåâæï øåèëìïâäòì óô- îë æòæò ùòäòì ãïæïõæï ìïõåäèùòôë þòó- öåüøò, îïú íòøíïâì òèïì îëè áâåñïíïì åáíå- þëæïóêåàåìòìïöïîëèëèìïõóîåþï,èïàøë- îòì: óêåàåìò ìêëäåþò, þïéåþò, êïîãïæ ïíïçéïóîåþóäòðëäòúòïæïöïíæïúâï. çåèëà èëñâïíòäò ïîãóèåíüåþò ïî ïîòì èõëäëæ àåëîòóäò æïøâåþåþò. ìïåîàïøë- îòìë ðîïáüòêï ï÷âåíåþì, îëè ðîëãîåìó- äò æïþåãâîï åôåáüóîò ìïøóïäåþïï, îë- ãëîú åêëíëèòêòì ìüòèóäòîåþòìàâòì, ïìå- âåóàïíïìùëîëþòìïæïìòéïîòþòìæïìïûäå- âïæ. åâîëêïâøòîòì áâåñíåþòì ïþìëäóüóî óèîïâäåìëþïøò èëáèåæåþì ðîëãîåìóäò ìïøåèëìïâäë æïþåãâîòì ìòìüåèï, èïãïäò- àïæ ôòíåàøò çåæï çéâïîò ñâåäïçå èïéïä ïíïçéïóîåþïæò ðòîåþòìàâòì 62%-ì øåïæ- ãåíì. ãåîèïíòïøò, ìïôîïíãåàøò, ïâìüîòïøò, òîäïíæòïøòæïåâîëðòììõâïãïíâòàïîåþóä áâåñíåþøò ìïøåèëìïâäë ãïæïìïõïæòì çåæï çéâïîò 40%-çå èïéïäòï. òì èòàòú êò, îëè öåî ìïõåäèùòôëåþò óíæï ãïèæòæîæíåí æï øåèæåãóíæïãïæïïíïùòäëíèúæïîôïáüåþì åôóûíåþï. èåëîå èìëôäòë ëèòì øåèæãëè ãïéïîòþåþóä æï ãïíïæãóîåþóä åâîëðóä ìïõåäèùòôëåþøò èëáèåæåþæï ìïêèïëæ èï- éïäò ðîëãîåìóäò ãïæïìïõïæåþò. èïãïäò- àïæ, æïìïâäåà ãåîèïíòïøò 1958 ùåäì ìï- êëíìüòüóúòë úâäòäåþåþòì øåèæãëè ðîëãîåìóäò ãïæïìïõïæòì çåæï çéâïîò 53%-ì øåïæãåíæï. 1945 ùåäì ëêóðïúòòìãïí ãïíàïâòìóôäåþóäìïôîïíãåàøò60%-ìøå- ïæãåíæï åì èï÷âåíåþåäò. èïìòóîò æïþëèþ- âåþòì æîëì êò òíãäòìøò 1941 ùåäì ìïøå- èëìïâäë ãïæïìïõïæò ñâåäïçå èæòæîåþòì- àâòì 97.5 %-ò òñë. áïîàóä åêëíëèòêïì, æéåì ìïìòúëúõ- äëæ ìÿòîæåþï ìïèïîàäòïíò æï åôåáüóîò ìïãïæïìïõïæëìòìüåèï.þîóêòíãòìòíìüòüó- üòì èëíïúåèåþòì èòõåæâòà,òîêâåâï îëè ìï- áïîàâåäë øåèëìïâäåþòì óàïíïìùëîëæ ãïæïíïùòäåþòì èòõåæâòà èå-8 ïæãòäçåï. æéåìþòçíåìììïìòúëúõäëæìÿòîæåþïóô- îë åôåáüóîò ìïõåäèùòôë òíìüòüóüåþò, îïìïú èëùèëþì ãäëþïäóîò êëíêóîåíüó- íïîòïíëþòìòíæåáìòìãïèëêâäåâïú.áïîàó- äò þòçíåìòìàâòìóèàïâîåì ðîëþäåèïì ùïîèëïæãåíì ãïíïàäåþóäò èóøï-õåäòì íïêäåþëþï. èïîàäïú, ïèïâå òíæåáìòì èë- íïúåèåþòì èòõåæâòà ìïøóïäë ãïíïàäåþòì èõîòâ ìïáïîàâåäë 106 ïæãòäì òêïâåþì æï ÷ïèëî÷åþï èåçëþåäò ìëèõåàòìï æï ïçåî- þïòöïíòì èï÷âåíåþäåþì. óèïéäåìò ãïíïà- äåþòì èõîòâ êò ìïáïîàâåäë 101 ïæãòäì òêïâåþì.ãïìïêâòîòòáíåþëæïîëèìõâïèæãë- èïîåëþïñëôòäòñëòèáâåñïíïøò,ìïæïúèïì- ùïâäåþäëþï åîàò-åîàò ñâåäïçå æïþïä- ïíïçéïóîåþïæò ðîëôåìòïï. ðîëãîåìóäò ìïøåèëìïâäë ãïæïìïõïæò òáíåþëæï èíòøâ- íåäëâïíò íïþòöò ïèãâïîò ðåâîåîüóäò èæãëèïîåëþòì (perverse condition) ãïæïìï- äïõïæ. òáíåþ æïæãï æîë áïîàóäèï ðëäò- üòêóîèïåäòüïèñóîòæïóãæëìIMF-òìî÷å- âåþì æï ðòîâåä îòãøò æïïñåíëì õïäõòì òí- üåîåìåþò? üïüë õóíæïûå, ïíïäòüòêëìòüïüë õóíæïûå, ïíïäòüòêëìòüïüë õóíæïûå, ïíïäòüòêëìòüïüë õóíæïûå, ïíïäòüòêëìòüïüë õóíæïûå, ïíïäòüòêëìò

×